Braun 3390 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
29
Ürünlerimiz, kalite, kullan∂m ve
tasar∂mda en yüksek standartlara
eriµilmek üzere üretilmiµtir. Yeni Braun
Silk·épil SoftPerfection’dan memnun
kalacaπ∂n∂z∂ umar∂z.
Aµaπ∂da sizi cihaz∂n∂zla tan∂µt∂rmak ve
epilasyon hakk∂nda baz∂ yararl∂ bilgiler
vermek istiyoruz. Lütfen, cihaz∂ kul-
lanmaya baµlamadan önce kullanma
k∂lavuzunu tamamen ve dikkatlice
okuyunuz.
Braun Silk·épil SoftPerfection Body
Epilation istenmeyen tüylerin mümkün
olan en etkili, en nazik ve en kolay
µekilde al∂nmas∂ için tasarlanm∂µt∂r.
Epilasyon sisteminin tüylerinizi
kökünden alarak cildinizi haftalarca
pürüzsüz b∂rakt∂π∂ kan∂tlanm∂µt∂r.
Kesin sonuç veren epilasyon baµl∂π∂
2 c∂mb∂zlar∂n∂n benzersiz düzeni ile
tüyleri etkili ve nazikçe kökünden
alacak µekilde tasarlanm∂µt∂r.
Devrim yaratan SoftLift™ uçlar daha
pürüzsüz bir cilt için 0.5 mm.
boyundaki en k∂sa tüyleri ve hatta
yatay büyüyen tüyleri de alarak daha
yak∂n epilasyon imkan∂ sunar.
Ve tüyler yeniden ç∂karken eskiden
olduπu gibi sert deπil daha ince ve
yumuµak olarak ç∂karlar.
4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂
azalt∂c∂
1 en nazik epilasyonu saπlar.
Aktif 4 farkl∂ yönde hareket eden
masaj silindirleri, tüylerin al∂nma-
s∂ndan önce ve sonra cildinizi
uyararak, tüy çekilme s∂ras∂nda
duyulan ac∂ hissini ortadan kald∂r∂r.
Koltukalt∂ epilasyon baµl∂π∂
B,
koltukaltlar∂ ve bikini hatt∂ gibi
vücudunuzun hassas bölümlerinin
çizgilerine mükemmel bir µekilde
uyum saπlar. Azalt∂lm∂µ c∂mb∂z say∂s∂
ve dar tasar∂m∂ sayesinde vücudun
bu tip bölümlerine özellikle uyum
saπlar, tutuµu kolaylaµt∂r∂r ve bu
bölgelerde özellikle nazik epilasyonu
saπlar.
Önemli
Bu cihaz kesinlikle su yak∂n∂nda
kullan∂lmamal∂d∂r (örneπin: dolu
leπende, küvette veya duµta).
Cihaz∂ çocuklar∂n ulaµamayacaπ∂ bir
yerde muhafaza ediniz.
Cihaz çal∂µmaya baµlad∂π∂ andan
itibaren her nevi yaralanmay∂ ve
cihaz∂n bloke olmas∂n∂ veya bozul-
mas∂n∂ önlemek için cihaz∂ asla
saçlar∂n∂z, kirpikleriniz, giyim
eµyalar∂, ip kurdela vb. ile temas
ettirmeyiniz.
Cihaz∂ kullanmaya baµlamadan
önce evinizdeki voltaj∂n adaptörün
üzerindeki voltaja uyup uymad∂π∂n∂
kontrol ediniz. Daima cihaz ile
beraber sunulan 12 V adaptör fiµini
kullan∂n∂z, tip PI-41-77 V-3 (∑ngiltere:
BS3, Avustralya: SA, Arjantin: IR).
Epilasyon hakk∂nda genel bilgi
Silk·épil bacaklarda bulunan tüylerin
al∂nmas∂ için tasarlanm∂µ olsa da
dermataloglar taraf∂ndan yap∂lan
kullan∂c∂ testleri ayn∂ zamanda koltukalt∂
ve bikini hatt∂ epilasyonu için de
kullan∂labileceπini göstermiµtir.
Tüyleri kökünden alan tüm epilasyon
metodlar∂, cildin ve tüylerin durumuna
göre hafif deri tahriµlerine (örneπin
kaµ∂nma, rahats∂zl∂k ve deride k∂zar∂kl∂k)
ve k∂l batmalar∂na neden olabilir.
Bu normal bir reaksiyondur ve k∂sa
sürede iyileµmesi gerekir, fakat
tüylerinizi kökünden almaya baµlad∂π∂n∂z
ilk zamanlarda veya hassas bir cildiniz
Türkçe
5318424_S6-60 Seite 29 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14
30
varsa bu rahats∂zl∂k bir süre daha devam
edebilir.
Eπer 36 saat sonra cildinizde hala tahriµ
varsa, doktorunuza dan∂µman∂z∂ tavsiye
ederiz.
Genel olarak, cilt reaksiyonlar∂ ve ac∂
hissi Silk·épil’in düzenli kullan∂m∂ndan
sonra azalma gösterir
Baz∂ durumlarda bakterilerin cilt
üzerinde yay∂lmas∂ sonucunda (cihaz∂n
cilt üzerinde dolaµ∂m∂ s∂ras∂nda) yanma
meydana gelebilir. Bu nedenle, her
kullan∂mdan önce epilasyon baµl∂π∂n∂
temizleyerek enfeksiyon riskini en aza
indirebilirsiniz.
Eπer bu ürünün kullan∂m∂yla ilgili
herhangi bir µüpheniz varsa, lütfen
doktorunuza dan∂µ∂n∂z. Aµaπ∂daki
durumlarda, cihaz sadece doktora
dan∂µ∂ld∂ktan sonra kullan∂lmal∂d∂r
egzama, yaralar, folliculitis (kümecik)
gibi iltihapl∂ cilt reaksiyonlar∂ ve varisli
damarlar
ciltteki benlerin çevresi
derinin dayan∂kl∂l∂π∂n∂ kaybetmesi
(örneπin µeker hastal∂π∂, hamilelik,
Raynaud hastal∂π∂)
hemofili, vücut baπ∂µ∂kl∂k sisteminde
sorun olmas∂.
Faydal∂ notlar
Tüyleriniz, epilasyon için uygun uzunluk
olan 2–5 mm. (0,08–0,2 in.) uzunluπunda
olduπunda epilasyon daha kolay ve
rahatt∂r. Eπer tüyleriniz daha uzunsa, ilk
önce t∂raµ etmenizi ve 1–2 hafta sonra
daha k∂sa olarak ç∂kan tüyleri alman∂z∂
tavsiye ederiz.
∑lk defa epilasyon yap∂yorsan∂z akµam
yapman∂z∂ tavsiye ederiz. Böylece olas∂
k∂zar∂kl∂klar gece boyunca yok olacakt∂r.
Epilasyondan sonra cildinizi rahatlamak
için bir nemlendirici kullanman∂z∂
öneririz.
Tekrar uzayan ince tüyler cildin yüzeyine
ulaµamayabilir. K∂l dönmelerini önlemek
için size düzenli olarak masaj süngeri
(örneπin duµtan sonra) veya kese gibi
ölü deriyi giderici metodlar kullanman∂z∂
öneririz. Nazik ovalama hareketleri ile
derinin ölü olan üst tabakas∂ soyulur ve
böylece ince tüyler cilt yüzeyine
ulaµabilir.
Tan∂mlama (4. sayfaya bak∂n∂z)
1 4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂
azalt∂c∂
2 Epilasyon baµl∂π∂
B Koltukalt∂ epilasyon baµl∂π∂
3 Baµl∂k ç∂kartma düπmeleri
4 Açma/kapama anahtar∂
5 Baπlant∂ fiµi
6 Elektrik baπlant∂ kablosu
7 12 V ucu fiµli adaptör
Nas∂l epilasyon yapacaks∂n∂z
Cildiniz kuru ve yaπdan/kremden
ar∂nm∂µ olmal∂d∂r.
Tüylerinizin, epilasyon için uygun
uzunluk olan 2–5 mm. (0,08–0,2 in.)
uzunluπunda olduπunda epilasyonun
daha kolay ve rahat olduπunu
unutmay∂n∂z («Faydal∂ notlar»
bölümüne bak∂n∂z).
Epilasyona baµlamadan önce
2 ve
B numaral∂ epilatör baµl∂klar∂n∂ iyice
temizleyiniz.
Bacak epilasyonu için
2 numaral∂
epilatör baµl∂π∂n∂ seçin ve tak∂n. Bu
arada 4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂
azalt∂c∂
1 tak∂l∂ durumda olmal∂d∂r.
5318424_S6-60 Seite 30 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14
31
Koltukalt∂ ve bikini hatt∂ epilasyonu
için koltukalt∂ epilasyon baµl∂π∂n∂
B
kullanman∂z∂ tavsiye ederiz.
Epilatör baµl∂klar∂n∂ deπiµtirmek için
saπda ve solda bulunan ç∂kartma
düπmelerine
3 bas∂n∂z ve baµl∂π∂
çekerek ç∂kart∂n∂z.
Elektrik baπlant∂ kablosunu
6
baπlant∂ fiµine
5 takt∂ktan sonra ucu
fiµli adaptörü
7 elektrik prizine
tak∂n∂z.
1 Cihaz∂ çal∂µt∂rmak için açma/kapama
anahtar∂n∂
4, «2» ye getirin.
(«2» = normal h∂z, «1» = düµük h∂z).
2 K∂sa tüyleri yukar∂ kald∂rmak için
cildinizi ovunuz. ∑yi performans için
cihaz∂ cildinize uygun olan (90°) aç∂da
tutunuz. Tüylerin ç∂kt∂π∂ yönün tersine
ve açma/kapama anahtar∂n∂n
yönünde bast∂rmadan
yavaµ ve
sürekli hareketlerle yönlendiriniz.
SoftLift uçlar yatay büyüyen tüyleri
bile kald∂rarak kökten al∂nmalar∂n∂
saπlar.
Tüyler farkl∂ yönlerde büyüyebildiπi
için cihaz∂ da farkl∂ yönlere doπru
çal∂µt∂rmak en iyi sonuca ulaµman∂z∂
saπlayacakt∂r.
Daha nazik epilasyon için 4 farkl∂
yönde hareket eden ac∂ azalt∂c∂n∂n
her iki silindirinin h∂zl∂ bir µekilde
aµaπ∂-yukar∂ hareket ederek cildinizi
uyar∂p rahatlatabilmesi için cildinizle
temas etmesi gereklidir.
3 Bacak epilasyonu
(4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂
azalt∂c∂l∂
1 epilasyon baµl∂π∂ 2)
Bacaπ∂n∂zdaki tüyleri aµaπ∂dan
yukar∂ya doπru al∂n∂z. Diz kapa-
klar∂n∂n arkas∂ndaki tüyleri al∂rken
bacaπ∂n∂z∂ düz ve gergin olarak
tutunuz.
4 Koltukalt∂ ve bikini hatt∂ epilasyonu
(ataçmans∂z koltukalt∂ epilasyon
baµl∂π∂
B)
Bu özel uygulama için dar koltuk alt∂
epilatör baµl∂π∂ geliµtirilmiµtir.
Bu bölgelere uygun özel yap∂s∂
sayesinde nazik ve titiz bir epilasyonu
mümkün k∂lar.
Bu bölgeler özellikle baµlang∂çta
ac∂ya karµ∂ duyarl∂d∂r, fakat bu ac∂
hissi düzenli kullan∂mla azalma
gösterir.
Daha fazla rahat∂n∂z için tüylerinizin
uzunluπu 2–5 mm.’den fazla
olmamal∂d∂r.
Epilasyona baµlamadan önce gerekli
bölgeyi, deodorant gibi maddelerden
ar∂nd∂rmak için iyice temizleyiniz.
Daha sonra cildinizi hafif dokunuµ-
larla dikkatlice havlu ile kurulay∂n∂z.
Koltuk alt∂n∂zdaki tüyleri al∂rken
kolunuzu yukar∂ kald∂r∂n ve cihaz∂
deπiµik yönlerde kullan∂n∂z.
Epilasyondan sonra cildiniz daha
fazla hassaslaµacaπ∂ndan deodorant
gibi alkol içeren rahats∂z edici
maddeler kullanmaktan kaç∂n∂n∂z.
Epilasyon baµl∂klar∂n∂n temizlenmesi
5 Epilasyondan sonra cihaz∂ fiµten
ç∂kar∂n∂z ve kullan∂lan epilasyon
baµl∂π∂n∂ temizleyiniz:
Epilasyon baµl∂π∂n∂
2 temizlerken ilk
önce 4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂
azalt∂c∂y∂
1 ç∂kar∂n∂z ve silindirleri
f∂rçalayarak temizleyiniz
6 C∂mb∂z bölümünü temizlemek için
alkole bat∂r∂lm∂µ f∂rça kullan∂n∂z.
C∂mb∂zlar∂n bulunduπu silindiri
elinizle döndürürken f∂rça ile
temizleyiniz.
7 Epilasyon baµl∂π∂n∂ ç∂kartmak için
saπda ve solda bulunan ç∂karma
düπmelerine
3 bas∂p çekiniz.
5318424_S6-60 Seite 31 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14
32
F∂rça ile cihaz∂n gövdesinin üst
k∂sm∂n∂ temizleyiniz. Daha sonra
epilasyon baµl∂π∂n∂ ve 4 farkl∂ yönde
hareket eden ac∂ azalt∂c∂y∂ yerine
tak∂n∂z.
Bildirim yap∂lmadan deπiµiklik yap∂labilir.
5318424_S6-60 Seite 32 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55

Braun 3390 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu