Defort DAG-1200N-R Kullanım kılavuzu

Marka
Defort
Kategori
açılı taşlayıcılar
Model
DAG-1200N-R
Tip
Kullanım kılavuzu
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
43
TR
Taşlama makinesi
GİRİŞ
Bu alet, u kullanmadan metal ve ta malzemeleri ta-
lamak, kesmek ve çapaklarını almak üzere tasarlan-
mıtır; uygun aksesuarlar kullanılarak alet fırçalama ve
kumlama için de kullanılabilir
TEKNİK VERİLER 1
ALETİN KISIMLARI 2
1. Mil
2. Sıkma kulaı
3. Anahtarı
4. Mil kilitleme dümesi
5. Yardımcı kulp
6. Koruyucu
7. Montaj kulaı
8. Açma/kapama kilitleme alteri
9. Anahtar kilitleme dümesi
GÜVENLİK
DKKAT! Bu talimatın bütün hükümlerini okuyun.
Aaıdaki talimat hükümlerine uyarken hata yapılacak
olursa, elektrik çarpmaları, yangın ve/veya aır yara-
lanmalara neden olunabilir.
Bu aleti yalnız kuru talama ve kesme için kullanın
• Verilen kulakları yalnız bu araçla kullanın
Bu alet 16 yaın altındaki kiiler tarafından kullanıl-
mamalıdır
stediiniz ayar deiikliklerini ve aksesuar deiik-
liklerini yapmadan önce mutlaka ebeke ini priz-
den çekin
AKSESUARLAR
SBM Group satıcınızdan alabileceiniz orijinal SBM
Group aksesuarlarını kullanın
SBM Group olmayan aksesuarların montajı/kullanı-
mı için üreticisi tarafından verilen açıklamaları ince-
leyin
Bu aletle kullanacaınız aksesuar edilen devir sayısı
en azından aletin botaki en yüksek devir sayısı ka-
dar olmalıdır
• Hasarlı, ekli bozulmu veya titreyen talama/kes-
me diskleri kullanmayın
• Çatlamasını ve kırılmasını engellemek için talama/
kesme disklerini dikkatli tutun ve saklayın
• Aksesuarları çarpmalardan darbelerden ve yalı or-
tamlardan koruyun
• Önerilen en büyük boyuttan büyük talama/kesme
diski kullanmayın
• Yalnız delik çapı montaj kulaı ile aynı ve oyna-
mayan talama/kesme diskleri kullanın; geni delikli
talama/kesme disklerini uydurmak için hiçbir za-
man daraltıcı parçalar veya adaptörler kullanmayın
Hiçbir zaman di mesafesi aletin mil uzunluuna
eriemeyen di çukuru olan talama/kesme diskleri
kullanmayın
M14 x 21 mm’den küçük “kör” di çukuru olan akse-
suarlar kullanmayın
DISARIDA KULLANIM
Aleti en fazla 30 mA tetikleme akımında kesen akım
sigortasına (FI) balayarak kullanın
• Yalnızca dıarıda kullanılmak üzere tasarlanmı ve
sudan korunmalı balama i olan bir uzatma kablo-
su kullanın
KULLANMADAN ÖNCE
Aleti ilk kez kullanmadan önce pratik bilgiler alınma-
sı önerilir
Bu aletle asbest içeren malzemeleri ilemeyin (as-
best kanserojen bir madde kabul edilir)
• Çalıma sırasında salıa zararlı, yanıcı veya pat-
layıcı tozların çıkma olasılıı varsa gerekli koruyucu
önlemleri alın (bazı tozlar kanserojen sayılır); koru-
yucu toz maskesi takın ve eer aletinize takılabili-
yorsa bir toz/tala emme tertibatı balayın
Gizli elektrik kabloları veya gaz ve su borularına
dikkat edin, çalıma alanını bir metal detektörü ile
kontrol edin
Özellikle destek duvarlarında oluklar açarken dik-
katli olun (destek duvarlarındaki delikler ülkeye özel
kurallara balıdır; çalımaya balamadan önce bu
kurallar tüm koullar için sorumlu inaat mühendisi)
• Kendi aırlııyla hareketsiz kalmazsa bir parçayla
sıkıtırın
Aleti mengeneyle sıkıtırmayın
Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kab-
loları kullanın
Koruyucu gözlük ve eldiven, koruyucu kulaklık ve
salam ayakkabılar giyin, gerekirse bir önlük takın
• Her zaman
yardımcı kulpunu ve koruyucusu-
nu takın, aleti bunlar olmadan kesinlikle kullanma-
yın
• Fie takarken aletin kapalı olduundan emin olun
KULLANIM SIRASINDA
Kabloyu her zaman aletin hareketli parçalarından
uzak tutun; kabloyu arka tarafta araçtan uzakta bu-
lundurun
• Çalıırken kablo hasar görürse veya kesilirse, kablo-
ya dokunmayın, hemen i çekin; aleti hiçbir zaman
hasarlı bir kabloyla kullanmayın
mil kilidini yalnızca mili hareketsizken itin
Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun
• Metal talarken kıvılcım çıkar; dier kiileri ve parla-
yıcı malzemeleri çalıma alanından uzak tutun
Elektriksel veya mekaniksel hatalı çalıma duru-
munda aleti hemen kapatın ve i çekin
Kesme diski durup araçta titreme olduunda aleti
hemen kapatın
• Akım kesilmesi sırasında veya in yanlılıkla yerin-
den çıkması durumunda
açma/kapatma anahta-
rının kilidini hemen açın ve beklenmeyen bir anda
çalımaya balamasını engellemek için aleti OFF
konuma getirin
• Cihazın hareketsiz kalmasına neden olacak kadar
basınç uygulamayın
Türkçe
TR
44
AE
KULLANIMDAN SONRA
• Aleti yerletirmeden önce motoru kapatın ve tüm ha-
reketli parçaların durduundan emin olun
• Aleti kapattıktan sonra hiçbir zaman yandan güç ve-
rerek aksesuarın dönüünü durdurmayın
Alet çift izolasyonlu olduundan dolayı toprak-
lama istemez.
TEKNİK BAKIM VE SERVİS
Teknik bakım yapmadan önce aleti elektrik
cereyanından ayırın!
• Her zaman çalıma sona erdikten sonra aletin gövde-
si ve havalandırma deliklerini kir ve tozdan yumuak
bez veya peçete ile temizleyin. natçı lekeleri sa-
bunlu suda ıslatılmı yumuak bezle temizlenmesi
önerilir. Kirleri temizlemek için benzin, ispirto, amon-
yak çözeltileri vs gibi çözücülerin kullanılmasına
yer verilmezdir. Bu tür çözücüler aletin gövdesini
bozabilir.
Aletin ek yalanması gerekmez.
• Herhangi bir arıza için SBM Group servisine bavu-
run.
ÇEVRE KORUMA
Ürün nakliye sırasında hasardan korunması için özel
ambalajda teslim edilir. Ambalaj malzemelerin çou
tekrar ilenebilir olduundan dolayı bunları en yakın
özel kabul noktasına teslim etmenizi rica ediyoruz.
Ürünün kullanma süresi sona erdikten sonra tekrar fay-
dalanmak amacıyla Servis veya SBM Group bayisine
teslim etmenizi rica ediyoruz.
51
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z nasled-
njimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN60745-2-
3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 v skladu s predpisi navodil 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60
745 je raven zvonega pritiska za to orodje <92,5 dB(A)
in jakosti zvoka <103,5 dB(A) (standarden odmik: 3 dB),
in vibracija <8,17 m/s
2
(metoda «dlan-roka»).
HR
BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklaen sa slijedeim normama i normativnim do-
kumentima: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, prema
odredbama smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag
zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi <92,5 dB(A)
a jakost zvuka <103,5 dB(A) (standardna devijacija: 3
dB), a vibracija <8,17 m/s
2
(postupkom na šaci-ruci).
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeane sorumlu olarak, bu ürünün aaıdaki standart-
lara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan
ederiz: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 yönetmeli-
i hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GÜRÜLTÜ/TTREIM Ölçülen EN 60 745 göre ses
basıncı bu makinanın seviyesi <92,5 dB(A) ve çalı-
ma sırasındaki gürültü <103,5 dB(A) (standart sapma:
3 dB), ve titreim <8,17 m/s
2
(el-kol metodu).
AE
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
92,5 dB(A)
103.5 dB(A)
8,17
EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
      
     
 : EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 
      
2006/42/
O
, 2006/95/
O
, 2004/108/
O
.
/   
 60 745     
   <92,5 d()  
   <103,5 d() ( :
3 ),    <8,17 m/s
2
( /
).
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/