Lenovo ThinkPad Edge 11 Türkçe Dizüstü Bilgisayar Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Manual

Marka
Lenovo
Model
ThinkPad Edge 11
Tip
Türkçe Dizüstü Bilgisayar Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Manual
TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
ThinkPadEdge11²,Edge13²,Edge14²veEdge15²
Not
Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdan
eminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
ÇevrimiçiAccessHelpolanağıveEkC“ÖzelNotlarsayfa:21
bölümündekikablosuz
bağlantıylailgilibilgiler.
RegulatoryNotice
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNotice,Websitesineyüklendi.Bunları
görmekiçinhttp://www.lenovo.com/supportadresindekiWebsitesinegidin,User
Guides&Manuals(KullanmaKılavuzlarıveElkitapları)seçeneğinitıklatınvedaha
sonraekrandakiyönergeleriizleyin.
BeşinciBasım(Kasım2011)
©CopyrightLenovo2011.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:VerileryadabilgisayaryazılımıGeneral
ServicesAdministration“GSAzleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunların
kullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanmasıGS-35F-05925numaralızleşmedeyer
alankısıtlamalaratabidir.
İçerik
ÖnemliGüvenlikBilgileri.................iii
AnındaİşlemGerektirenKoşullar...............iii
Güvenlikyönergeleri...................iv
Piller........................v
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot............vi
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot........vii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri..............viii
Lazeruyumlulukbildirimi................ix
Bölüm1.BilgiBulunması..................1
LenovoUluslararasıGarantiBildirimibilgilerininbulunması.......1
LenovoWebsitesi(http://www.lenovo.com)............1
LenovoSupport(Destek)Websitesi...............1
Bilgisayarınızailişkinbilgilerinkaydedilmesi............1
Bölüm2.YardımveHizmetAlınması..............3
YardımveHizmetAlınması..................3
Webüzerindenyardımalınması................3
MüşteriDestekMerkezi'ninAranması..............3
Dünyagenelindeyardımalınması...............5
SıkSorulanSorular....................5
Dünyagenelindetelefonlistesi................5
EkA.LenovoSınırlıGarantiBildirimi.............13
GarantiHizmetininTipi..................14
SuplementodeGarantíaparaxico.............16
EkB.MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler(CRU'lar).....17
EkC.ÖzelNotlar...................21
ÖzelNotlar......................21
İhracatsınıandırmanotu................22
Electronicemissionsnotices................22
FederalCommunicationsCommissionUygunlukBildirimi......22
ABAtıkElektrikliveElektronikEkipmanlar(WEEE)Yönergesi.....25
ÇinWEEE......................25
Tayvangeridönüşümbilgileri................26
UkraynaRoHS.....................26
©CopyrightLenovo2011i
ENERGYSTARmodelbilgisi................26
GüvenlikveGarantibilgilerineilişkinnot............28
DüzenlemeyeilişkinNot..................28
TicariMarkalar.....................28
EkD.EkBilgiler....................29
Servisistasyonlari...................30
iiTürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:
Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcı
olabilir.Bilgisayarınızlabirlikteverilentümbilgileriizleyinvesaklayın.Bubelgedeki
bilgilersatınalmasözleşmenizinyadaLenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'nin
koşullarınıdeğiştirmez.DahaayrıntılıbilgileriçinGüvenlikveGarantiKılavuzu
içindekiGarantiBilgileribaşlıklıBölüm3'ebakın.EnsonGüvenlikveGaranti
Kılavuzu,Websitesineyüklendi.Bkz.“GüvenlikveGarantibilgilerineilişkinnot”
sayfa:28
.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.
Ancak,kişiselbilgisayarlarelektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcıları
vediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,zikselyaralanmayadamaddi
zararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienazaindirmek
içinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırma
yönergelerindekitümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlice
gözdengeçirin.Bubelgedeyeralanveürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatli
birşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedahagüvenlibirçalışma
ortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstü
kişiselbilgisayarlaraekolarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)
dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böylebirürünaldıysanız,bubilgiler
sizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprizetakılı
olmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpil
bulunur;bunedenlepilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğü
bazıhasarlar,ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanı
tarafındanonarılıncayakadarbirdahakullanılmamasınıgerektirecekölçüde
ciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sık
olmamaklabirlikte,birkokuduyabiliryadaürününüzdendumançıktığını
yadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yadapatlama,çatlamayada
tıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbir
bileşeningüvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yada
olasıbirgüvenliksorununuişaretediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyada
durumukendiniztanılamayaçalışmayın.DahafazlabilgiiçinMüşteriDestek
©CopyrightLenovo2011iii
Merkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarınınlistesiiçin
aşağıdakiwebsitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolup
olmadığınıdenetlemekiçinsıksıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkında
herhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürününnasılinceleneceğive
gerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzün
güvenliğiyleilgiliendişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçin
MüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncayakadarürünükullanmayınve
ürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımı
değişiminekarşıkoruyucuaygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüç
kaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalması
yadapilinüstündeyabancımaddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüç
bağdaştırıcısınınüstünebirnesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatma
kablosugibi)budurumlarlakarşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürün
üreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyledeğiştirinceyekadarürünü
kullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemleri
alın.
DahaayrıntılıbilgileriçinGüvenlikveGarantiKılavuzuiçindekiÖnemligüvenlik
bilgileribaşlıklıBölüm1'ebakın.EnsonGüvenlikveGarantiKılavuzu,Websitesine
yüklendi.Bkz.“GüvenlikveGarantibilgilerineilişkinnot”sayfa:28.
ivTürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
Piller
TEHLİKE
Lenovotarafındanüretilenkişiselbilgisayarlarda,sistemsaatinegüç
sağlayan,madeniparabüyüklüğündebirpilbulunur.Ayrıca,dizüstü
bilgisayarlargibibirçoktaşınabilirürün,taşınırdurumdaykensistemgücü
sağlamakiçinyenidendoldurulabilirbirpiltakımıkullanır.Ürününüzle
kullanmanıziçinLenovotarafındansağlananpilleruyumlulukbakımından
sınanmıştırveyalnızcaonaylıparçalarladeğiştirilebilir.
BusistemLenovotarafındanyapılmışolmayanyadayetkiliolmayanpilleri
desteklemez.Sistemönyüklenmeyedevamederancakyetkisizpilleri
doldurmaz.Dikkat:Lenovo,yetkiliolmayanpillerinperformansındanveya
güvenliğindensorumludeğildirvebunlarınkullanımındankaynaklananarıza
veyahasariçinherhangibirgarantivermez.
Pilleriaçmayıyadapillerebakımyapmayıhiçbirzamandenemeyin.Pilleri
ezmeyin,delmeyinyadayakmayınyadametaldevrelerekısadevre
yapmayın.Pilisuyayadadiğersıvımaddeleremaruzbırakmayın.Pil
takımınıyalnızca,ürünlebirlikteverilenbelgelerdekiyönergeleregöre
yenidendoldurun.
Pilinyanlışvekötükullanılmasıpilinaşırıısınmasınanedenolarak,pil
takımındanyadamadeniparabüyüklüğündekipildengazyadaalev
çıkmasına”yolaçabilir.Pilinizhasargörürseyadapilinizinboşaldığını
yadapilkablolarındayabancımaddelerinbiriktiğinifarkederseniz,pili
kullanmayıdurdurunvepilüreticisindendeğiştirin.
Pilleruzunsürekullanılmadıklarındaözelliklerinikaybedebilir.Bazı
yenidendoldurulabilirpillerde(özellikleLityumİyonpiller),pilinboşalmış
birdurumdabırakılmasıpilinkısadevreyapmariskiniartırarakpilin
ömrünükısaltabilirveayrıca,birgüvenliktehlikesidetaşıyabilir.Yeniden
doldurulabilirLityum-İyonpilleritamamenboşaltmayınyadabupilleri
boşalmışhaldesaklamayın.
TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzuv
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot
TEHLİKE
Piltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Buhareket,patlamaya
yadapiltakımındasızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyen
yadaparçalarınaayrılanyadadeğiştirilenpiltakımıgarantikapsamında
değildir.
Yenidendoldurulabilirpiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesi
vardır.Piltakımında,azmiktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmaları
önlemekiçin:
PiliyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikte
atmayın.Piliatarkenülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelere
uyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasında
doluluktasaklanmasıgerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımını
yıldabirkezdoldurmanızönerilir.
viTürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
TEHLİKE
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Metalparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticinin
önerdiğitipteyadabenzerbirpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlış
kullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindesıcaklığa.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçin
geçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,
perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.Bkz.
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzuvii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
TEHLİKE
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarınzlendiğikoşullardabilgisayarınızı
kullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınınzlendiğikoşullardahiçbir
kabloyutakmayınveçıkarmayınyadabuürününkuruluş,bakımyada
yenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprize
takın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizlere
takın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizi
kullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıt
kapaklarınıaçmadanönce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınve
tümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.
İçparçalarvedevreleraçıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
TEHLİKE
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunların
kapaklarınıaçarken,kablolarıaşağıdakiyordamlardagösterildiği
biçimdetakınyadasökün.
Takmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,tümkablolarıaygıtlara
bağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Çıkarmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,güçkablolarınıprizlerden
çıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardan
çıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüç
kablosununprizdenyadayuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğer
tümelektrikkablolarınınbilgisayarınızatakılmasıgerekir.
viiiTürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
Lazeruyumlulukbildirimi
DİKKAT:
Lazerürünleri(örneğin,CD-ROM'lar,DVDsürücüleri,beroptikaygıtlarya
daileticiler)takıldığındaaşağıdakileredikkatedin:
Kapaklarıçıkarmayın.Lazerürünününkapağınıçıkarmanıztehlikelilazer
radyasyonuyayılmasınanedenolabilir.Aygıtıniçindeonarılabilecekparça
yoktur.
Buradabelirtilenlerindışındakidenetimlerin,ayarlarınyadayordamların
kullanılmasıtehlikeliradyasyonyayılmasınanedenolabilir.
TEHLİKE
BazılazerürünleryerleşikSınıf3AyadaSınıf3Blazerdiyoduiçerir.
Aşağıdakileredikkatedin:
Açıkolduğundalazerradyasyonuyayılabilir.zledoğrudantemas
ettirmeyin.Işığaçıplakzleyadaoptikaygıtlarlabakmayın.
Buyönergelerisaklayın.
TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzuix
xTürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
Bölüm1.BilgiBulunması
LenovoUluslararasıGarantiBildirimibilgilerininbulunması
LenovoUluslararasıGarantiBildirimi'neşuadrestenerişebilirsiniz:
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02
LenovoWebsitesi(http://www.lenovo.com)
LenovoWebsitesi,bilgisayarınızısatınalırken,büyütürkenvebilgisayarınızın
bakımınıyaparkensizeyardımcıolacakgüncelbilgilerivehizmetlerisağlar.Ayrıca
aşağıdakiişlemleridegerçekleştirebilirsiniz:
Masaüstüvedizüstübilgisayarlar,monitörler,tepegözler,bilgisayarınızailişkin
büyütmelervedonatılarveözelolanaklariçinalışverişyapın.
Donanımdesteği,işletimsistemleri,uygulamaprogramları,kurmave
yapılandırmaveözelkuruluşlargibiekhizmetlerisatınalabilirsiniz.
Büyütmelervegenişletilmişdonanımonarımhizmetlerisatınalabilirsiniz.
LenovoSupport(Destek)Websitesi
Teknikdestekbilgilerine
http://www.lenovo.com/supportadresindekiLenovoDestekWebsitesinden
ulaşabilirsiniz
Buwebsitesi,aşağıdakikonularlailgilienyenidestekbilgileriylegüncellenmiştir:
Sürücülerveyazılım
Tanılamaçözümleri
Ürünvehizmetgarantisi
Ürünveparçaayrıntıları
Kullanmakılavuzlarıveelkitapları
Bilgitabanıvesıksorulansorular
Bilgisayarınızailişkinbilgilerinkaydedilmesi
Bilgisayarınızailişkinbilgilerinkaydedilmesi,bilgisayarınıziçinhizmettalep
ettiğinizdesizeçokyararlıolabilir.Hizmetteknisyeni,büyükolasılıklasizebu
bilgilerisoracaktır.
©CopyrightLenovo20111
Makinetipi,modeliveserinumarasıbilgisayarınızınüzerindekietiketteyeralır.
Aşağıdakiçizelgeyibubilgilerikaydetmekiçinkullanın.
Ürünadı
______________________________________________
Makinetipivemodeli
______________________________________________
Serinumarası(S/N)
______________________________________________
Satınalmatarihi
______________________________________________
Aşağıdakiadrestebulunanyönergeleriizleyerekbilgisayarınızıkaydettirebilirsiniz:
http://www.lenovo.com/register
Bilgisayarınızıkaydettirdiğinizde,aşağıdakiolanaklardanyararlanabilirsiniz:
Yardımistemekiçinaradığınızda,dahahızlıhizmetalabilirsiniz
Ücretsizyazılımlaraveözelpromosyonolanaklarınailişkinotomatikbildirimler
2TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
Bölüm2.YardımveHizmetAlınması
YardımveHizmetAlınması
ThinkPaddizüstübilgisayarlarailişkinyardım,hizmet,teknikyardımyadayalnızca
ekbilgialmakistersenizLenovo'nunkullanımınızasunduğuçeşitlikaynaklardan
yararlanabilirsiniz.Bubölümde,ThinkPaddizüstübilgisayarlarıhakkındadaha
fazlabilgiedinmekiçinnereyegidebileceğinize,bilgisayarınızdabirsorun
yaşarsanızneyapabileceğinizevegerekirsehizmetiçinnereyiarayabileceğinize
ilişkinbilgilersağlanmıştır.
Microsoft
®
ServicePacks(HizmetPaketleri),Windowsürüngüncellemeleriiçin
engüncelyazılımkaynağınızdır.BupaketleriWeb'denyükleyebilir(bağlantı
ücretlendirilebilir)yadabupaketlerediskaracılığıylaerişebilirsiniz.Dahafazla
bilgivebağlariçinhttp://www.microsoft.comadresindekiMicrosoftWebsitesini
ziyaretedin.Lenovo,Lenovo'nunöncedenkurulmuşolduğuMicrosoftWindows
ürünüiçinHizmetPaketlerininkurulmasıyadabununlailgilisorularailişkinişletim
teknikyardımısunar.Bilgiiçin,“Dünyagenelindetelefonlistesi”sayfa:5içinde
listelenentelefonnumaralarındanMüşteriDestekMerkezi'niarayın.Buhizmetler
içinücretalınabilir.
Webüzerindenyardımalınması
ThinkPaddizüstübilgisayarınıziçindestekbilgilerini
http://www.lenovo.com/supportadresindebulabilirsiniz.Sorunlarıçözmek,
ThinkPaddizüstübilgisayarınızıkullanmanınyeniyollarınıbulmakveThinkPad
dizüstübilgisayarınızileçalışmayıçokdahakolaylaştıracakseçenekleriöğrenmek
içinbuWebsitesiniinceleyin.
MüşteriDestekMerkezi'ninAranması
Sorunukendinizçözmeyeçalıştığınızhaldeyinededışarıdanyardımagereksinim
duyarsanız,garantisüresiboyunca,MüşteriDestekMerkezi'ndentelefonlayardım
vebilgialabilirsiniz.Aşağıdakihizmetlerdengarantisüresiboyuncayararlanılabilir:
Sorununsaptanması-Donanımsorununuzunolupolmadığınısaptamave
sorunudüzeltmekiçinyapılacakişlemekararvermekonularındasizeyardımcı
olacakeğitimlipersonelvardır.
Lenovodonanımonarımı-Sorunun,garantikapsamındakibirLenovo
donanımındankaynaklandığıbelirlenirse,geçerlihizmetdüzeyinisağlamak
üzereeğitimlihizmetpersonelibulunmaktadır.
Mühendislikdüzeyindekideğişiklikyönetimi-Azrastlanmaklabirlikte
birürünsatıldıktansonradayapılmasıgerekenbazıdeğişikliklerortaya
çıkabilir.LenovoyadaLenovotarafındanyetkilendirilmişyetkilisatıcınız,
©CopyrightLenovo20113
donanımınızauygulanabilecekMühendislikDüzeyindekiDeğişiklikleri(EC'ler)
gerçekleştirecektir.
Aşağıdakiöğelerkapsamdışındadır:
LenovotarafındanyadaLenovoiçinüretilmemişvegarantiverilmeyen
parçalarınkullanılmasıveyadeğiştirilmesi
Not:Garantikapsamındakitümparçalar,FRUXXXXXXXbiçiminde7karakterlik
birtanıtıcıiçerir.
Yazılımsorunukaynaklarınınbelirlenmesi
BIOS'unkuruluşunyadabüyütmeninbirparçasıolarakyapılandırılması
Aygıtsürücülerindekideğişiklikleryadabüyütmeler
işletimsistemlerinin(NOS;networkoperatingsystems)kuruluşuvebakımı
Uygulamaprogramlarınınkuruluşuvebakımı
Makinenizingarantikapsamındaolupolmadığınıveöyleysegarantisüresini
belirlemekiçinhttp://www.lenovo.com/supportadresinegidinveWarranty
(Garanti)seçeneğinitıklattıktansonraekrandakiyönergeleriizleyin.
LenovodonanımınıziçingeçerliolanLenovoUluslararasıGarantiBildirimi'ninkayıt
vekoşullarıiçin,GüvenlikveGarantiKılavuzuadlıbelgedekiBölüm3,“Garanti
Bilgileri”başlıklıbölümebakın.
Teknikdesteğiaradığınızda,teknikyardımtemsilcisininbilgisayarsorununuzu
çözmekiçinyardımedebilmesiiçin,mümkünsebilgisayarınızayakınbiryerde
olun.Aramayapmadanönceenyenisürücülerivesistemgüncellemelerini
yüklediğinizden,tanılamaprogramlarınıçalıştırdığınızdanvebilgileri
kaydettiğinizdeneminolun.Teknikyardımiçinaradığınızda,şubilgilerihazır
bulundurun:
MakineTipiveModeli
Bilgisayarınızın,görüntübiriminizinvediğerbileşenlerinserinumaralarıya
dasatınalmabelgeleri
Sorununtanımı
Hatailetilerinintammetni
Sisteminizeilişkindonanımveyazılımyapılandırmasıbilgileri
BulunduğunuzyereilişkinMüşteriDestekMerkezi'nintelefonnumaralarıiçinbu
kılavuzda“Dünyagenelindetelefonlistesi”sayfa:5
konusunabakın.
Not:Telefonnumaralarıöncedenbildirilmeksizindeğiştirilebilir.Müşteri
DestekMerkezitelefonnumaralarınınengüncellistesiveçalışma
saatleriiçinaşağıdakiadrestekiLenovoDestekWebsitesiniziyaretedin:
http://www.lenovo.com/support/phone.Ülkenizdeki/bölgenizdekitelefon
numarasılistedeyoksa,LenovoyetkilisatıcınızayadaLenovopazarlama
temsilcinizebaşvurun.
4TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
Dünyagenelindeyardımalınması
BilgisayarınızlaseyahatederkenyadaThinkPadtipibilgisayarlarınsatıldığıbir
ülkeyegiderken,bilgisayarınız,garantisüresincegarantihizmetialmanızıotomatik
olaraksağlayanInternationalWarrantyService(UluslararasıGarantiHizmeti)için
hakkazanır.Hizmet,garantihizmetinisağlamayetkisiolangarantihizmetçözüm
ortaklarıtarafındansağlanır.
Hizmetyöntemleriveyordamlarıülkeleregöredeğişirvebazıhizmetlertüm
ülkelerdesağlanamayabilir.InternationalWarrantyService,hizmetsağlanan
ülkedekihizmetyöntemi(depo,müşteritarafındanteslimyadamüşteriyerinde
değiştirme)aracılığıylaverilir.Bazıülkelerdekihizmetmerkezleri,belirlibirmakine
tipinintümmodelleriiçinhizmetsağlamayabilir.Bazıülkelerdehizmetsırasında
ücretalınabilirvesınırlamalaruygulanabilir.
BilgisayarınızınUluslararasıGarantiHizmetikapsamınagiripgirmediğini
belirlemekvehizmetinbulunduğuülkelerinlistesinigörüntülemekiçin
http://www.lenovo.com/supportadresinegidin,Warranty(Garanti)seçeneğini
tıklatınveekrandakiyönergeleriizleyin.
SıkSorulanSorular
Bilgisayarınızdaneniyiperformansıaldığınızdaneminolmakiçin,sorungidermeye
ilişkinyardımlaryadasıksorulansorularacevaplargibibilgileribulmakiçin
aşağıdakiWebsayfasınagözatın:
http://www.lenovo.com/support/faq
Dünyagenelindetelefonlistesi
Telefonnumaralarıöncedenbildirilmedendeğiştirilebilir.Engünceltelefon
numaralarıiçinbkz.http://www.lenovo.com/support/phone.
ÜlkeyadaBölgeTelefonNumarası
Afrika
Afrika:+44(0)1475-555-055
GüneyAfrika:+27-11-3028888,0800110756ve
+27-11-3027252
OrtaAfrika:EnyakınLenovoÇözümOrtağıile
görüşün
Cezayir
+33673481739(Fransızca,İngilizce)
Arjantin
0800-666-0011(İspanyolca)
Avustralya
131-426(İngilizce)
Bölüm2.YardımveHizmetAlınması5
ÜlkeyadaBölgeTelefonNumarası
Avusturya01-24592-5901
43-810-100654(Garantihizmetivedesteği)
(Almanya)
BahreynKanooIT:0097317711722
BahrainBusinessMachineLLC:0097317584302
Belçika02-210-9820
+32(0)23393611(Garantihizmetivedesteği)
(Felemenkçe)
02-210-9800
(Fransızca)
Bolivya
0800-10-0189(İspanyolca)
Brezilya
SaoPaulobölgesindenyapılanaramalar:
(11)3889-8986
SaoPaulobölgesidışındanyapılanaramalar:
0800-701-4815
(BrezilyaPortekizcesi)
Brunei801-1041
(İngilizce,Bahasa,Melayu)
Kanada1-800-565-3344
(İngilizce,Fransızca)
Karayipler(Bermuda,Jamaika,
Tortola)
1-8004267378(İngilizce)
Şili
800-361-213yada188-800-442-488(Ücretsiz)
(İspanyolca)
Çin
TeknikDestekHattı
800-990-8888
86-10-58851110
(Mandarin)
Çin(HongKongS.A.R.)ThinkPad(Tekniksorularhattı):2516-3939
ThinkPadHizmetMerkezi:3140-2788
(Kantonca,İngilizce,Mandarin)
Çin(MacauS.A.R.)ThinkPad(Tekniksorularhattı):0800-839
ThinkPadHizmetMerkezi:2871-5399
(Kantonca,İngilizce,Mandarin)
Kolombiya
1-800-912-3021(İspanyolca)
KostaRika
0-800-011-1029(İspanyolca)
Hırvatistan0800-0426
KıbrısRumKesimi+357-22-841100
ÇekCumhuriyeti
+420-2-7213-1316
6TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
ÜlkeyadaBölgeTelefonNumarası
Danimarka4520-8200
7010-5150(Garantihizmetivedesteği)
(Danca)
DominikCumhuriyeti
1-866-434-2080(İspanyolca)
Ekvador
1-800-426911(İspanyolca)
Mısır
202-25948500(İngilizce,Arapça)
ElSalvador
800-6264(İspanyolca)
Estonya+3726600800
+3726776793
Finlandiya09-459-6960
+358-800-1-4260(Garantihizmetivedesteği)
(Fince)
Fransa0238-557-450
Donanım:0810-631-213(Garantihizmetivedesteği)
Yazılım:0810-631-020(Garantihizmetivedesteği)
(Fransızca)
Almanya07032-15-49201
01805-004618(Garantihizmetivedesteği)
(Almanca)
Yunanistan+30-210-680-1700
Guatemala
1800-624-0051(İspanyolca)
HondurasTegucigalpa:232-4222
SanPedroSula:552-2234
(İspanyolca)
Macaristan+3613825716
+3613825720
(İngilizce,Macarca)
Hindistan1800-425-2666veya+91-80-2535-9183
(İngilizce)
Endonezya0215238823
001-803-606-282(Yalnızcayerelnumara)
+60383156859(DID)
(İngilizce,BahasaEndonezyadili)
İrlanda
01-815-9202
01-881-1444(Garantihizmetivedesteği)
(İngilizce)
İsrail
GivatShmuelServiceCenter:+972-3-531-3900
(İbranice,İngilizce)
Bölüm2.YardımveHizmetAlınması7
ÜlkeyadaBölgeTelefonNumarası
İtalya
02-7031-6101
+39-800-820094(Garantihizmetivedesteği)
(İtalyanca)
ThinkPadiçinpilgeritoplama:0120-277-874
PCÜrünleriÜcretsizAramalarİçin:
0120-20-5550/5555
Uluslararasıaramalariçin:+81-46-266-4716
Not:YukarıdakinumaralarJaponcayanıtlama
sistemiyleyanıtlanır.Telefondesteğiniİngilizcealmak
istiyorsanız,Japoncasesliyanıtsistemininbitmesini
vebiroperatörünyanıtlamasınıbekleyin.“English
supportplease”(Desteğiİngilizcealmakistiyorum)
dediğinizde,aramanızİngilizcekonuşanbiroperatöre
bağlanacaktır.
Japonya
BilgisayarYazılımıiçin0120-558-695
Denizaşırıaramalariçin:+81-44-200-8666
(Japonca)
Ürdün
JordanBusinessSystems:0096265000999(dahili
713/127)
GeneralComputer&Electronic(GCE):009626551
3879
Kore
1588-6782(Korece)
Kuveyt
EasaHussainAlYousi:0096522445280
AM.KHORAFI:00965220011001127
KhoraBusinessMachines(KBM):0096522594611
DiyarUnitedCompany:009654378383
RedingtonKuwait:0096524333203,25456250/
25456251
Letonya+3717070360
Lübnan
Quantech:009611999500
ComputerBusinessMachine(CBM):009611680
180
ElHacebS.A.L:009611771300
Litvanya+37052786600
Libya
+33673481739(Fransızca,İngilizce)
Lüksemburg
+32(0)23393611
+3522989775063
(Fransızca)
Malezya
1800-88-1889(Yalnızcayerelnumara)
+60383156855(DID)
(İngilizce,BahasaMelayu)
8TürkçeDizüstüBilgisayarTanıtmaveKullanmaKılavuzu
/