BaByliss W2447E Kullanma talimatları

Kategori
Saç maşası
Tip
Kullanma talimatları
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ
W2447E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUK AV APPARATET
Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp oker.
Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.
Trykk på knappen merket ”I/0” for å slå apparatet på.
Skyv bryteren for å velge en varmeinnstilling som passer
til din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte
temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser
indikatorlyset permanent.
VIKTIG! Ved plassering på et bord bør enheten være i
korrekt posisjon. De to rørene bør vende oppover igjen.
ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme
overater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt
øyne, ører, ansikt og nakke.
ADVARSEL! Ikke berør det varme røret eller metalldelene
når apparatet er varmt.
Plasser en hårseksjon mellom de øvre rørene og
bunnplaten til apparatet, nær røttene og hold godt
mellom de øvre rørene og bunnplaten i 5-8 sekunder
avhengig av hårtypen din. Pass på å unngå at apparatets
varme overater kommer i kontakt med øyne, ører, ansikt
og nakken.
Slipp hårseksjonen og reposisjoner apparatet slik at det
overlapper den siste bølgen for å sikre en kontinuerlig
bølgeeekt i håret.
Fortsett å gjøre dette nedover hele hårbunten, til
hårtuppene.
• Gjenta for hver seksjon av håret.
• La håret kjøle seg ned før du styler det.
Etter bruk, trykk på I/0-knappen for å slå av, og koble
apparatet fra.
• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke
høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en
test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes
på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk
temperaturen til du oppnår ønsket resultat.
Nedenfor nner du en veiledning for
temperaturinnstillingene:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Automatisk avstenging
Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for
ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende
i over 60 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil
fortsette å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på
«I/O»-knappen for å slå det på igjen.
Varmeomslag
Dette apparatet leveres med et varmebeskyttelseomslag
for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke
plassere apparatet på en ate som ikke tåler varme, selv om
du bruker varmeomslaget. Etter bruk må du slå apparatet
av og trekke ut støpselet. Legg apparatet øyeblikkelig i
varmeomslaget som følger med, og la det kjøles helt ned.
Sørg for at den er utenfor barnas rekkevidde, da den vil
være varm i ere minutter.
VIKTIG! Det utvendige satengmaterialet til varmeomslaget
er ikke varmebestandig, og tangen må ikke plasseres på
dette materialet mens den er varm.
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
W2447E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYT TÖ
Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu
kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
jotka ovat valmiit muotoiluun.
• Käynnistä laite painamalla ”I/0”-painiketta.
Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus liu’uttamalla
kytkintä. Merkkivalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on
saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää
palamaan kiinteästi.
TÄRKEÄÄ! Laitteen on oltava oikeassa asennossa, kun
asetat sen pöydälle. Kahden putken on osoitettava
ylöspäin.
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumaan putkeen tai
metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
Aseta hiusosio laitteen yläputkien ja alalevyn väliin
lähelle juuria ja pidä se tiukasti yläputkien ja alalevyn
välissä 5-8 sekunnin ajan hiustyypistäsi riippuen. Vältä
laitteen kuumien pintojen kosketusta silmien, korvien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
Vapauta hiusosio ja aseta laite uudelleen viimeisimmän
tehdyn laineen päälle varmistaaksesi jatkuvan laineen
muodostumisen hiuksiin.
Jatka samalla tavalla koko hiusosion pituudelta latvoja
kohti.
Toista sama kaikille hiusosioille.
• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen muotoilua.
Käytön jälkeen sammuta laite painamalla ”I/0”-painiketta
ja kytke se irti verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat
hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On
suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön
aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa
lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja
nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi
lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusoppaan:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti
yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin
päälle painamalla ”I/O”-painiketta.
Lämpösuoja
Tämän laitteen mukana toimitetaan lämpösuoja, jota
käytetään hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä
jätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka
käyttäisit mukana toimitettavaa lämpösuojaa. Käytön
jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kiedo
laite välittömästi mukana toimitettavaan lämpösuojaan ja
anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta,
sillä se on kuuma usean minuutin ajan käytön jälkeen.
TÄRKEÄÄ! Lämpösuojan ulompi satiinimateriaali ei kestä
lämpöä. Kuumaa muotoilulaitetta ei saa asettaa tämän
materiaalin päälle.
HOITO JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
W2447E
Συβουλευτείτε πρώτα τι οδηγίε ασφαλεία.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι τα αλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
τα για να τα ξεπερδέψετε. Χωρίστε τα αλλιά σε τούφε
για το φοράρισα.
Πατήστε το κουπί ε την ένδειξη «I/0» για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Σύρετε τον διακόπτη για να επιλέξετε την κατάλληλη
ρύθιση θερότητα για τον τύπο των αλλιών σα.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει έχρι να επιτευχθεί
η επιλεγένη θεροκρασία. Μόλι επιτευχθεί η
θεροκρασία, η φωτεινή ένδειξη παραένει σταθερά
αναένη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν τοποθετείται σε τραπέζι, η ονάδα
πρέπει να είναι στη σωστή θέση. Οι δύο κύλινδροι πρέπει
να βρίσκονται ε κατεύθυνση προ τα επάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
τη συσκευή να ην έρθει σε άεση επαφή ε το δέρα,
ιδιαίτερα τα άτια, το πρόσωπο και το λαιό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε του κυλίνδρου ή τα
εταλλικά εξαρτήατα τη συσκευή όταν είναι ζεστά.
Τοποθετήστε ια τούφα αλλιών ανάεσα από του
επάνω κυλίνδρου και την κάτω πλάκα τη συσκευή,
κοντά στι ρίζε, και κρατήστε τη σταθερά εταξύ
των επάνω κυλίνδρων και τη κάτω πλάκα για 5-8
δευτερόλεπτα ανάλογα ε τον τύπο των αλλιών σα.
Προσέξτε ώστε οι ζεστέ επιφάνειε τη συσκευή να ην
έρθουν σε επαφή ε τα άτια, το πρόσωπο και τον λαιό.
Ελευθερώστε την τούφα αλλιών και τοποθετήστε ξανά
τη συσκευή έτσι ώστε να επικαλυφθεί ο τελευταίο
κυατισό που δηιουργήθηκε για να διασφαλίσετε
συνεχόενε κυατιστέ πούκλε.
Συνεχίστε αυτήν την κίνηση σε ολόκληρη την τούφα
αλλιών, προ τι άκρε των αλλιών.
• Επαναλάβετε για κάθε τούφα αλλιών.
• Αφήστε τα αλλιά να κρυώσουν πριν από το φοράρισα.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντα
το κουπί «I/0» και αποσυνδέστε τη.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα αλλιά σα είναι λεπτά, εύθραυστα, ε ντεκαπάζ
ή βαένα, χρησιοποιήστε τη χαηλή ρύθιση
θερότητα και ταχύτητα. Για αλλιά ε πιο χοντρή τρίχα,
χρησιοποιήστε την υψηλή ρύθιση θερότητα και
ταχύτητα. Συνιστάται να κάνετε πάντα ια δοκιή κατά
την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιοποιείτε
την κατάλληλη θεροκρασία για τον τύπο των αλλιών
σα. Ξεκινήστε από τη χαηλότερη ρύθιση και αυξήστε
τη θεροκρασία έχρι να πετύχετε το επιθυητό
αποτέλεσα.
Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τι ρυθίσει
θεροκρασία:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόατη
απενεργοποίηση για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
είναι ενεργοποιηένη για περισσότερα από 60 λεπτά
συνεχόενα, απενεργοποιείται αυτόατα. Αν θέλετε να
συνεχίσετε να χρησιοποιείτε τη συσκευή ετά από αυτό
το χρονικό διάστηα, πατήστε απλώ το κουπί «I/O» για
να την ενεργοποιήσετε.
Αντιθερμικό κάλυμμα
Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα αντιθερικό κάλυα
για χρήση κατά τη διάρκεια και ετά το χτένισα. Κατά τη
χρήση, ην τοποθετείτε τη συσκευή σε θεροευαίσθητε
επιφάνειε, ακόα και αν χρησιοποιείτε το αντιθερικό
κάλυα που περιλαβάνεται. Μετά τη χρήση,
απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε
αέσω τη συσκευή ε το αντιθερικό κάλυα που
περιλαβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει εντελώ. Να
φυλάσσετε τη συσκευή ακριά από τα παιδιά, καθώ
παραένει ζεστή για αρκετή ώρα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το εξωτερικό σατέν ύφασα του
αντιθερικού καλύατο δεν είναι ανθεκτικό στη
θερότητα και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε
αυτό το ύφασα όταν είναι ζεστή.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σα σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήατα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτω περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι τη
συσκευή.
Μην χρησιοποιείτε τη συσκευή ακριά από την πρίζα,
για να ην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή ετά τη χρήση.
W2447E
Először olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
HASZNÁLAT
Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt-e, és
kifésülte-e belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
hajformázás megkezdéséhez.
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „I/0” gombot.
A kapcsoló elcsúsztatásával válassza ki a hajtípusának
megfelelő hőfokozatot. A jelzőfény a kiválasztott
hőmérséklet eléréséig villog. Ha a készülék elérte a
megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan
világít.
FONTOS! Ha asztalra kívánja helyezni a készüléket,
ügyeljen a megfelelő elhelyezésére. A két fűtőcsőnek
felfelé kell néznie.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása
ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre,
arcra és nyakra.
FIGYELEM! Ne érjen a készülék felforrósodott
fűtőcsöveihez és fém alkatrészeihez.
Helyezze egyik hajtincsének hajtőhöz közeli részét
a készülék felső fűtőcsövei és alsó sütőlapja közé, és
hajtípusától függően 5–8 másodpercig tartsa szilárdan a
felső fűtőcsövek és az alsó sütőlap között. Ügyeljen arra,
hogy a készülék forró borítását ne érintse a szeméhez,
füléhez, arcához vagy nyakához.
Engedje ki a hajtincs megformázott részét, majd a
folyamatos hajhullám létrehozása érdekében úgy
helyezze el a készüléket, hogy az átfedésben legyen az
utoljára készített hullámmal.
Folytassa ezt a műveletet a hajtincs teljes hosszán,
egészen a hajvégekig.
• Ismételje ezt meg minden tinccsel.
• Formázás előtt várja meg, hogy lehűljön a haja.
Használatot követően az „I/0” gombbal kapcsolja ki, és
húzza ki a csatlakozóból a készüléket.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett
a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastag
szálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja.
Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első használat
előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtípusának
megfelelő hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a
legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a
kívánt hatás eléréséig.
Az alábbi hőmérsékleti beállítások közül választhat:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Automatikus kikapcsolás
A készüléket a fokozott biztonság érdekében automatikus
kikapcsolási funkcióval láttuk el. Ha a készülék több mint 60
percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor
automatikusan kikapcsol. Amennyiben ezt követően is
folytatni kívánja a készülék használatát, a bekapcsolásához
egyszerűen nyomja meg az „I/O” gombot.
Hővédő pólya
A készülékhez hővédő pólyát biztosítunk, amely
hajformázás alatt és után használatos. A készülék
használata során soha ne helyezze azt hőre érzékeny
felületre, még a mellékelt hővédő pólya használata
mellett sem. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a
csatlakozóból a készüléket. Azonnal tekerje a készüléket
a mellékelt hővédő pólyába, és hagyja teljesen lehűlni. A
készüléket továbbra is tartsa gyermekektől távol, mivel
még néhány percig forró marad.
FONTOS! A hővédő pólya külső szatén anyaga nem hőálló,
ezért forró állapotában ne helyezze rá a hajformázót.
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa
be az alábbi lépéseket:
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
• Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
W2447E
Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.
Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
Naciśnij przycisk oznaczony symbolem ‘I/0’, aby włączyć
urządzenie.
Przeciągnij suwak, aby wybrać temperaturę odpowiednią
do twojego typu włosów. Kontrolka będzie migać, dopóki
urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury. Gdy
urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, kontrolka
przestanie migać.
UWAGA! Odkładając urządzenie na blat, pamiętaj o tym
by umieścić je w prawidłowej pozycji. Rolki powinny być
skierowane do góry.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
urządzenia – uważaj, by nie miała bezpośredniej styczności
ze skórą, w szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących rolek ani
metalowych części, gdy urządzenie jest rozgrzane.
Umieść pasmo włosów pomiędzy górnymi rolkami, a
dolną płytką urządzenia, blisko nasady włosów i trzymaj
pewnie pomiędzy górnymi rolkami a dolną płytką przez
5-8 sekund, w zależności od rodzaju włosów. Nie dotykaj
rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała
styczności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
Wypuść pasmo włosów i przesuń urządzenie do miejsca,
w którym kończy się ostatnia stworzona fala, aby uzyskać
równomierny efekt fali na całych włosach.
Powtarzaj czynność na całej długości pasma włosów, do
samych końcówek.
• Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.
• Przed ułożeniem fryzury upewnij się, że włosy ostygły.
Po użyciu naciśnij przycisk ‘I/0’, aby wyłączyć urządzenie i
odłącz je od gniazdka elektrycznego..
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do
typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj
temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
I = 160°C
II = 180°C
III = 200°C
Automatyczne wyłączanie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy się
automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
przez ponad 60 minut. Jeśli po tym czasie chcesz
kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij przycisk
‘I/O’, aby ponownie je włączyć.
Termoodporne etui
W zestawie do tego urządzenia dołączone jest
termoodporne etui przeznaczone do wykorzystania
w trakcie i po stylizacji włosów. Podczas używania
urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
ciepło, nawet jeśli używasz dołączonego do zestawu
termoodpornego etui. Po użyciu wyłącz urządzenie i
odłącz je od gniazdka elektrycznego. Natychmiast włóż
urządzenie do dołączonego do zestawu termoodpornego
etui i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia. Wciąż
trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, ponieważ
pozostanie gorące jeszcze przez kilka minut.
UWAGA! Zewnętrzna strona etui wykonana jest z
satyny i nie jest termoodporna. Nie należy umieszczać
rozgrzanego urządzenia na tym materiale.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno
z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
W2447E
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
VOD K POUŽITÍ
Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročesejte je, aby
nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
připravené k úpravě.
Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako
„I/0“.
Posuňte posuvný volič na požadované nastavení teploty,
která bude vhodná pro váš typ vlasů. Indikátor bude
blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty.
Jakmile se spotřebič zahřeje na požadovanou teplotu,
zůstane indikátor svítit.
DŮLEŽITÉ! Při pokládání na stůl by jednotka měla být ve
správné pozici. Dvě hlavně by měly mířit vzhůru.
UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče
nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti
očí, uší, obličeje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horké hlavně nebo
kovových částí spotřebiče.
Umístěte pramen vlasů mezi horní hlavně a spodní
plotnu, uzavřete pramen u kořínků pevně ho držte
mezi horními hlavněmi a spodní plotnou po dobu 5–8
sekund, v závislosti na typu vlasů. Dbejte na to, aby horké
povrchy spotřebiče nepřišly do kontaktu s očima, ušima,
obličejem a krkem.
Uvolněte pramen vlasů a přenastavte pozici spotřebiče
tak, aby překrýval poslední vytvořenou vlnu a vlnitý efekt
byl nepřerušený.
Pokračujte v tomto postupu po celém prameni vlasů až
ke konečkům.
• Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
• Před úpravou vlasů je nechte vychladnout.
Po použití spotřebič tlačítkem „I/0“ vypněte a odpojte ze
zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
Nastavení ohřevu
Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy,
použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou
teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést
test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů.
Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte,
dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Automatické vypnutí
Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci
automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě
zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne. Pokud
chcete spotřebič i po této době dále používat, stisknutím
tlačítka se symbolem „I/O“ jednoduše zapněte napájení.
Teplu odolné pouzdro
Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolný obal, který
můžete používat během nebo po úpravě vlasů. Zapnutý
přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo ani pokud
používáte teplu odolné pouzdro. Po použití spotřebič
vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič okamžitě zabalte
do teplu odolného pouzdra a nechte jej zcela vychladnout.
Uchovávejte jej mimo dosah dětí, protože zůstane horký
ještě několik minut.
DŮLEŽITÉ! Vnější saténový materiál tepelného obalu
není teplu odolný a nevychladlý spotřebič by neměl být
umístěn na tomto materiálu, zatímco je horký.
PÉČE A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
W2447E
     
.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
,   ,     
  .    
 .
•   ‘I/0’   .
   ,   
,     
.      
.    
  ,  .
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
  
  ,   .  
     .
ВНИМАНИЕ!
   
   ,  ,  , ,
  .
ВНИМАНИЕ!
     
 ,    .
        
        
 .     
   5–8 ,     
.      
, ,   .
       
,      
:      
.
       
     .
•     .
,   ,    
.
    ‘I/0’,  
,     .
•     ,   .
Регулировка температуры
   , ,   
,    . 
     .
    
,   ,  
  .     
  ,    
.
      
 :
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Автоматическое выключение
     
  .   
     60 , 
 .    
   ,    ‘I/O’, 
  .
Термостойкий чехол
      
      .  
      ,
  ,    
 .    
    .   
        
.       , . . 
      .
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
  
    , 
        , 
  .
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
      
 :
    ;   
       .
•       .
•       .
TÜRKÇE
W2447E
Önce güvenlk talmatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaıklıkları
açtığınızdan emn olun. Saçınızı ekl vermek üzere
kısımlara ayırın.
• Chazı açmak çn “I/0” aretl düğmeye basın.
Düğmey kaydırarak saç tpnze uygun sıcaklık ayarını
seçn. Chaz, seçlen sıcaklık derecesne ulaana kadar
gösterge ıığı yanıp söner. Chaz, sıcaklık ayarına
ulatığında gösterge ıığı sabt duruma geçer.
ÖNEMLİ! Masaya yerletrrken üntenn doğru pozsyonda
olması gerekr. İk slndr yukarı dönük olmalıdır.
UYARI! Chazın sıcak yüzeynn, özellkle gözler, kulaklar,
yüz ve boyun olmak üzere clt le doğrudan temas
etmemesne dkkat edn.
UYARI! Chaz sıcakken sıcak slndrlere veya metal
parçalara dokunmayın.
Saçın br kısmını köklere yakın olarak chazın üst slndrler
ve alt levhası arasına yerletrn ve saç tpnze göre 5-8
sanye boyunca üst slndrler ve alt levha arasında sıkıca
tutun. Chazın sıcak yüzeylernn gözler, kulaklar, yüz ve
boyun le temas etmemesne dkkat edn.
Saçı serbest bırakın ve aralıksız dalga etks yaratmak çn
chazı en son ekllendrdğnz dalgayla kesecek eklde
tekrar yerletrn.
Bu hareket ayırdığınız kısmın tamamında saçın ucuna
kadar tekrarlayın.
• Saçlarınızın tamamı çn bu lem tekrarlayın.
• Saça ekl vermeden önce saçın soğumasını bekleyn.
Kullandıktan sonra kapatmak çn “I/0” düğmesne basın
ve chazı przden çekn.
• Chazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyn.
Isı Ayarları
Hassas, nce, reng açılmı veya boyalı saçlarınız varsa düük
ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarını
kullanın. Saç tpnze uygun sıcaklığı kullandığınızdan
emn olmanız çn lk kullanımda br deneme yapmanız
önerlr. En düük ayardan balayın ve stedğnz sonuca
ulaana kadar sıcaklığı artırın.
Aağıda sıcaklık ayarlarıyla lgl br kılavuz vardır:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Otomatik Kapanma
Bu chazda ekstra güvenlk amaçlı otomatk kapanma
özellğ vardır. Eğer chaz 60 dakkadan uzun süre devamlı
açık kalırsa otomatk olarak kapanır. Bu süre geçtkten
sonra chazı kullanmaya devam etmek stersenz gücü
açmak çn “I/O” düğmesne basmanız yeterldr.
Sıcaklık Örtüsü
Bu chaz yanında ekllendrme sırasında ve sonrasında
kullanableceğnz br koruyucu sıcaklık örtüsü le gelr.
Kullanım sırasında, verlen sıcaklık örtüsünü kullanıyor
olsanız ble chazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
Chazı kullandıktan sonra kapatın ve przden çekn.
Ardından chazı hemen sıcaklık örtüsüne sarın ve
tamamen soğumasını bekleyn. Brkaç dakka daha sıcak
kalacağı çn chazı çocukların ulaamayacağı br yerde
tutmaya devam edn.
ÖNEMLİ! Sıcaklık örtüsünün dı kısımdak saten malzeme
ısıya drençl değldr ve ekllendrc sıcakken bu
malzemenn üzerne koyulmamalıdır.
TEMİZLİK VE BAKIM
Chazınızı en y durumda tutmak çn lütfen aağıdak
adımları takp edn:
Kabloyu chazın etrafına sarmayın, bunun yerne kabloyu,
chazın yanında gevek br eklde kend etrafına sarın.
• Chazı sürekl prze bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka przden çekn.
SVENSKA
W2447E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
Se till att håret är torrt och genomkammat för att
avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är
klara för styling.
Tryck på ”I/0”-knappen för att slå på apparaten.
Dra reglaget för att välja den värmeinställning som passar
din hårtyp. Lampan blinkar tills den valda temperaturen
har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampan
kontinuerligt.
VIKTIGT! Vid placering på ett bord ska enheten vara i rätt
position. De två piporna ska vara vända uppåt.
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte
och hals.
VARNING! Vidrör inte apparatens heta pipa eller
metalldelar medan de är varma.
Placera en hårsektion mellan de övre piporna och
bottenplattan hos apparaten nära rötterna och håll
stadigt mellan de övre piporna och bottenplattan
under 5-8 sekunder beroende på hårtyp. Se noga till att
apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden,
särskilt ögon, öron, ansikte och hals.
Släpp hårsektionen och placera tången så att den
överlappar den senast bildade vågen så du får en
kontinuerlig vågeekt i håret.
Fortsätt på samma sätt längs hela hårsektionen mot
hårtopparna.
• Upprepa för alla hårslingor.
Vänta tills håret svalnat innan du stylar det.
Efter användningen, tryck på ”I/0”-knappen för att stänga
av och drar ur väggkontakten.
• Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
Temperaturinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du
har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första
användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur
används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen
och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
Följ temperaturvägledningen nedan:
I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C
Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet.
Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter åt gången
stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda
apparaten efter den tiden trycker du bara på ”I/O”-
knappen för att slå på strömmen.
Värmeväska
Denna apparat levereras med en värmeväska som
används under och efter stylingen. Lägg inte apparaten
på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens
om den ligger i värmeväskan. Stäng av apparaten efter
användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten
i den medföljande värmeväskan och låt apparaten svalna
helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom
det tar era minuter innan den svalnar.
VIKTIGT! Det yttre satinmaterialet i värmeväskan är inte
värmetåligt och tången får inte placeras på det materialet
medan den är varm.
VÅRD OCH UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
skick:
Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst
vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss W2447E Kullanma talimatları

Kategori
Saç maşası
Tip
Kullanma talimatları