STEINEL GL 60 LED Şartname

Marka
STEINEL
Kategori
dış aydınlatma
Model
GL 60 LED
Tip
Şartname
Tesisat
Lamba taraf›ndan yay›lan ›s›n›n sistemin devreye gir-
mesine sebep olaca¤›ndan montaj yeri mevcut bir
lambadan en az 50 cm uzakta olmal›d›r.
Elektrik Kablosunun Ba¤lant›s› (bkz. fiekil)
Elektrik kablosu en az 2 telli kablodan oluflur:
L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi)
N = Nötr iletken (genellikle mavi)
Kablolar›n hangisinin hangisi oldu¤unda flüphe duyul-
du¤unda kabloyu voltaj kontrol cihaz› ile kontrol edin;
sonra tekrar gerilim beslemesini kesin. Faz (L) ve nötr
iletken (N) geçmeli klemenslere ba¤lan›r. Mevcut
Çal›flma Prensibi
Cihaz içine entegre edilmifl k›z›lötesi sensör üç adet
120° piro sensörü ile donat›lm›fl olup hareket eden
vücutlar›n (insan, hayvan, vs.) yayd›¤› ›s›y› alg›lar.
Alg›lanan bu ›s› yay›l›m› cihaz içinde elektronik olarak
ifllenir ve ba¤l› olan lambay› otomatik olarak çal›flt›r›r.
Örne¤in duvar veya cam gibi engeller bulundu¤unda
›s› yay›lmas› alg›lanmaz,ve bu nedenle lamba veya
baflka sistemlerin çal›flt›r›lmas› da mümkün olmaz.
- 53 -
Cihaz Aç›klamas›
I Paslanmaz çelik direkli yürüyüfl yolu lambalar›
II Paslanmaz çelik dire¤i bulunmayan ayakl› lamba
Elektrik besleme kablosu
Ayak plakas›
Paslanmaz çelik boru
Paslanmaz çelik kapak
fiebeke ba¤lant›s›
Sensör ünitesi, kapsama alan› ve G9 adaptörü
yönüne 120° döndürülebilir
Montaj K›lavuzu
Say›n Müflterimiz,
STEINEL Sensörlü Lambas›n› sat›n alarak firmam›z›n
ürünlerine göstermifl oldu¤unuz güvenden dolay› çok
teflekkür ederiz. ‹tina ile üretilmifl, test edilmifl ve
ambalajlanm›fl bu ürünü tercih ederek yüksek kaliteli
bir cihaz sat›n alm›fl bulunmaktas›n›z.
TR
Güvenlik Bilgileri
n Sensör üzerinde yap›lacak her çal›flmadan önce
gerilim beslemesini kesin!
n Montaj çal›flmas› esnas›nda ba¤lanacak olan elek-
trik kablosundan ak›m geçmemelidir. Bu nedenle
önce elektrik ak›m›n› kesin ve sonra kabloda geri-
lim olmad›¤›n› voltaj kontrol cihaz› ile kontrol edin.
n Sensörlü lamban›n tesisat› elektrik flebekesi üzerin-
de yap›lacak bir çal›flmad›r. Bu nedenle sözkonusu
Tesisat iflleminden önce lütfen bu Montaj Talimat›n›
okuyun. Tesisat ve iflletmeye alman›n ancak talimatla-
ra göre yap›lmas› durumunda uzun ömürlü, güvenilir
ve ar›zas›z bir iflletme sa¤lan›r.
STEINEL Sensörlü Lamba ile iyi çal›flmalar dileriz.
Alaca karanl›k ayar›
Zaman ayar›
Parlakl›k ayar› Watt-o-matic (Dimmer)
Lamba cam›
Cam emniyetleme civatalar›
Prensip
Kapsama alanı ayarı
Sürekli ışık fonksiyonu
Üç adet piro sensör ile 360°'lik bir kapsama aç›s› ve
30°'lik bir açma aç›s›na eriflilir.
Önemli: Lambay› sensör kapsama gözlerine paralel
olarak monte etti¤inizde veya ayarlad›¤›n›zda ve lam-
ba önünde herhangi bir engel (örne¤in a¤aç, duvar
vs.) bulunmad›¤›nda hareket alg›lanmas› en do¤ru ve
güvenli flekilde sa¤lan›r.
olmas› durumunda toprak hatt› (PE, yeflil/sar›)
izolasyon band› ile emniyetlenebilir.
Önemli: Elektrik besleme kablosu direk borusundan
en az 20 cm daha uzun olmal›d›r.
Uyar›: Elektrik kablosuna açma ve kapama ifllemini
gerçeklefltirmek için bir flalter tak›labilir. Sürekli ›fl›k
fonksiyonu için bu bir kofluldur (Sürekli ›fl›k fonksiyonu
bölümüne bak›n›z) .
Uyar›: Teknik nedenlerden dolayı, bazı kısma seviye-
lerinde LED ampulde hafif bir titreme meydana gelebi-
lir. Bunun gibi durumlarda, kısma seviyesi biraz
değiştirilebilir.
- 52 -
∆ήλωση Συµµρωσης
Aυτ τo πρoϊν εκπληρώνει την
- δηγία αµηλής τάσης 2006/95/EΚ
- δηγία περί ηλεκτρoµαγνητικής συµαττητας 2004/108/EΚ
- δηγία RoHS 2011/65/EΚ
- δηγία WEEE 2012/19/EK
Εγγύηση λειτυργίας
Αυτ τ πρϊν της STEINEL κατασκευάστηκε µε µεγάλη πρ-
σή, ελέγθηκε σετικά µε τη λειτυργία τυ και την τενική
τυ ασάλεια σύµωνα µε τυς ισύντες καννισµύς και
κατπιν υπλήθηκε σε δειγµατληπτικ έλεγ. Η STEINEL
αναλαµάνει την εγγύηση για άψγη κατάσταση και λειτυργία.
 ρνς εγγύησης ανέρεται σε 36 µήνες και αρίει την
ηµέρα αγράς τυ πρϊντς απ τν καταναλωτή.
∆ιρθώνυµε ελαττώµατα πυ είλνται σε ελαττωµατικ
υλικ ή σε σάλµατα κατασκευής. Η παρή εγγύησης γίνεται
µε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωµατικών εαρτηµάτων
σύµωνα µε δική µας επιλγή. Η παρή εγγύησης εκπίπτει
για λάες σε εαρτήµατα θράς και για λάες και ελατ-
τώµατα πυ είλνται σε ακατάλληλ ειρισµ ή ακατάλληλη
συντήρηση. Περαιτέρω επακλυθες λάες σε ένα αντικεί-
µενα απκλείνται.
Η εγγύηση παρέεται µν εσν η µη απσυναρµλγηµένη
συσκευή απσταλεί µε σύντµη περιγραή τυ σάλµατς, µε
την απδειη ταµείυ ή τ τιµλγι (ηµερµηνία αγράς και
σραγίδα εµπρυ) στην ανάλγη υπηρεσία Σέρις.
Σέρις επισκευής:
Για επισκευές µετά την παρέλευση του
χρόνου εγγύησης ή για ελαττώµατα χωρίς
εγγυητική αξίωση απευθυνθείτε στην πλη-
σιέστερη υπηρεσία σέρβις για να πληροφο-
ρηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.
Πρσή!
 ανείδωτς άλυας θα πρέπει να καθαρίεται τακτικά
(περ. κάθε 3 µήνες) µε συνηθισµέν απρρυπαντικ ανείδω-
τυ άλυα. ∆ιαρετικά ενδέεται να πρκληθεί
διάρωση (σκυριά) στην επιάνεια. Πλύ καλά
απτελέσµατα επιτυγάννται µε τ πρϊν
SIDOL CERAN & Απρρυπαντικ άλυα της
εταιρίας Henkel, εσν ρησιµπιηθεί στην
κατεύθυνση υρτσίσµατς τυ ανείδωτυ
άλυα. Μη ρησιµπιείτε λωριύα απρρυ-
παντικά!
Λειτυργία/συντήρηση
 Λαµπτήρας Αισθητήρας είναι κατάλληλς για τ αυτµατ
άναµµα ωτς. ι καιρικές συνθήκες µπρεί να επηρεάσυν
τη λειτυργία τυ ανινευτή κινήσεων. ταν επικρατύν
ισυρί άνεµι, ινι, ρή, αλάι, ενδέεται να παρυσιαστ-
ύν εσαλµένες λειτυργίες, διτι ι απτµες διακυµάνσεις
θερµκρασίας δεν µπρύν να εωριστύν απ πηγές θερµ-
τητας.  ακς ανίνευσης µπρεί να καθαρίεται ταν είναι
ακάθαρτς µε νωπ πανί (ωρίς απρρυπαντικ).
TR
çal›flma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve
ba¤lama flartlar›na göre yap›lacakt›r.
(
D
- VDE 0100,
A
- ÖVE/ÖNORM E 8001-1,
- SEV 1000)
n Sadece orijinal yedek parça kullan›n.
n Onar›m çal›flmalar› sadece yetkili servisler
taraf›ndan yap›lacakt›r.
- 55 -
‹flletme Ar›zalar›
Sensörlü lamba üzerinde gerilim
beslemesi yok
Sensörlü lamba devreye girmiyor
Sensörlü lamba kapanm›yor
Sensörlü lamba istenmeden dev-
reye giriyor
Sensörlü lamba alg›lama mesafesi-
nin de¤ifltirilmesi
Sürekli ışık moduna
ayarlanmamasına rağmen,
LED sürekli yanıyor/yanıp sönüyor
Ar›za
n Sigorta ar›zal›, devrede de¤il,
kablo hatt›nda kesiklik
n K›sa devre
n Yeni sigorta tak›n, flebeke flal-
terini aç›n; kabloyu voltaj
kontrol cihaz› ile kontrol edin
n Ba¤lant›lar› kontrol edin
n Gündüz iflletmesinde alaca
karanl›k ayar› gece iflletmesine
ayarlanm›flt›r
n LED ampul arızalı
n Elektrik flalteri KAPALI
n Sigorta ar›zal›
n Kapsama alan› tam do¤ru olarak
ayarlanmad›
n Dahili elektrik sigortas› aktif kon-
uma getirildi (LED sürekli ›fl›k)
n Yeniden ayarlay›n (Regülatör )
n değiştirin
n Çal›flt›r›n
n Yeni sigorta tak›n gerekti¤inde
ba¤lant›y› kontrol edin
n Yeniden ayarlay›n
n Sensörlü lambayı kapatın veya
ampulü kontrol edin/değiştirin ve
5 san. sonra tekrar açın
n Kapsama alan› içinde sürekli
hareket alg›lan›yor
n Parlakl›k ayar›n› %50 ayar›na
ayarlay›n
n Kapsama alan›n› kontrol edin ve
gerekti¤inde yeniden ayarlay›n
n Parlakl›k ayar›n› %0 ayar›na
ayarlay›n (Regülatör )
n Rüzgar kapsama alan›ndaki
a¤aç ve çal›l›klar› hareket ettiriyor
n Yoldan geçen otomobiller
alg›lan›yor
n Hava flartlar› (rüzgar, ya¤mur,
kar) nedeniyle ani s›cakl›k
de¤iflmesi veya vantilatör, aç›k
olan pencerelerden hava ak›m›
geliyor
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin,
montaj yerini de¤ifltirin
n Di¤er ortam s›cakl›klar› n Kapsama alan›n› kapaklar ile
tam do¤ru flekilde ayarlay›n
n Dahili sigorta aktif n Sensörlü lambayı kapatın veya
ampulü kontrol edin/değiştirin ve
5 san. sonra tekrar açın
Sebebi Giderilmesi
Sürekli Ifl›k Fonksiyonu
Bir flebeke flalteri elektrik besleme hatt›na ba¤land›-
¤›nda basit açma ve kapama fonksiyonlar›n›n d›fl›nda
afla¤›da aç›klanan fonksiyonlar da mümkündür:
Sensör iflletmesi
1) Ifl›¤› açma (lamba KAPALI oldu¤unda:
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba, ayarlanan süre boyunca yanar.
2) Ifl›¤› kapatma (lamba AÇIK oldu¤unda):
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Sürekli ›fl›k iflletmesi
1) Sürekli ›fl›¤› açma:
Soft Ifl›k Açma
Sensörlü Lambada Soft ›fl›k kumandas› mevcuttur. Bu
kumandan›n anlam›: Lamba yak›l›rken lamba gücü
(parlakl›¤›) bir saniye içinde yavafl yavafl %100
oran›na yükseltilir. Ayn› zamanda lamba kapat›l›rken
de ›fl›k yavafl yavafl söndürülür.
fialter 2 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Ba¤l› olan lamba 4 saat boyunca sürekli yanma modu-
na ayarlan›r (mercek arkas›ndaki k›rm›z› LED lambas›
yanar). Bu süre dolduktan sonra otomatik olarak
tekrar sensör iflletmesine geçer (k›rm›z› LED lambas›
söner ).
2) Sürekli ›fl›¤› kapatma:
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Önemli:
fialtere birden fazla kez basma h›zl› flekilde
yap›lmal›d›r ( 0,5 – 1 sn. aral›¤›nda.).
Sensör ünitesi monte edildikten ve elektrik ba¤lant›s›
yap›ld›ktan sonra sensörlü lamba iflletmeye al›nabilir.
Fonksiyonlar ,,
- 54 -
Eriflim Mesafesi Ayar›/Ayarlama
Sensörün azami eriflim mesafesi 12 metredir. Gerekli-
li¤e göre kapsama alan› optimize edilebilir. Cihaz ile
birlikte gönderilmifl olan kapaklar birden fazla mercek
seksiyonunun kapat›lmas›n› ve böylece eriflim mesa-
fesinin gereklili¤e göre k›salt›lmas›na yarar. Bu flekilde
örne¤in otomobil, yayalar vs. gibi objelerin meydana
Teknik Özellikler
Ampul duyunun yan›nda alaca karanl›k, zaman ve
parlakl›k ayar› regülatörleri bulunur.
Alaca karanl›k ayar›
(devreye girme s›n›r›)
(Fabrika ç›k›fl ayar›:
Gündüz ›fl›k iflletmesi 2000 Lux)
getirdi¤i hatal› kumandalama ortadan kald›r›l›r veya
tehlike bölümleri tam istenildi¤i gibi denetlenebilir.
Kapaklar, oluklar› aç›lm›fl bölmeler boyuna dikey ve
yatay k›s›mdan ayr›labilir veya makas ile kesilebilir.
Sensör ünitesinin döndürülebilme özelli¤i son hassas
ayarlaman›n yap›labilmesini mümkün k›lar.
Sensörün 2 – 2000 Lux aras›nda kademesiz olarak
ayarlanabilen devreye girme s›n›r›.
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda =
Gündüz ›fl›k iflletmesi yakl. 2000 Lux.
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda =
Alaca karanl›k iflletmesi yakl. 2 Lux. Gündüz ›fl›k ifllet-
mesinde kapsama alan›n› ayarlamak için ayar regülatö-
rü (gündüz ›fl›k iflletmesi) konumuna getirilecektir.
Kapatma gecikmesi
(Zaman ayar›)
(Fabrika ç›k›fl ayar›: 5 sn.)
5 sn. ile 15 dakika aras›nda kademesiz olarak ayarla-
nabilen yanma süresi
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda =
en k›sa süre
Ayar regülatörü + konumuna ayarland›¤›nda =
en uzun süre (15 dak.)
Kapsama alan› ayarlama iflleminde en k›sa sürenin
ayarlanmas› tavsiye edilir.
Parlakl›k ayar›
(Watt-o-matic)
(Fabrika ç›k›fl ayar›:
Ifl›k ayar› kapal›: 0%)
Lambanın yanma gücü maks. % 50'ye kadar, sürekli
ışık olarak kademesiz ayarlanabilir. Bunun anlamı:
Sensör kapsama alanında hareket algılanması halinde
ışık, örn. 1-4 Watt'lık temel aydınlatmadan maksimum
ışık gücüne getirilir.
2 – 2000 Lux
5 sn. – 15 dakika
TR
0 – 50%
Boyutlar (Y x Ø): 1038 x Ø 120 (cam) / Ø 220 (ayak) mm
Elektrik bağlantısı: 230 V, 50 Hz
Güç: maks. 100 Watt/E 27
Kapsama açısı: 30° menfez açısıyla birlikte 360°
Algılama menzili: maks. 12 m
Alacakaranlık ayarı: 2 – 2000 lux
Zaman ayarı: 5 san. – 15 dak.
Sürekli ışık: çalıştırılabilir (4 saat) Ön koşul:
elektrik beslemesine bağlanmış anahtar
Parlaklık kontrolü: %0 – 50 (Watt-o-matic)
Koruma türü: IP 44
Koruma sınıfı: II
Sıcaklık aralığı: - 20° C ila + 50° C
Kullanılan LED ampulün teknik özellikleri
Güç: 8,6 W / E27
Işık akımı/verim: 812 lm, 94,4 lm/W
Renk dönüşüm indeksi: RA ≥ 80
Renk sıcaklığı: 3000 K (sıcak beyaz)
LED kullanım ömrü: 25.000 saat
LED ampul titreyerek yanıyor
n Bazı kısma seviyelerinde teknik
nedenlerden dolayı
n Kısma seviyesini değiştirin
Bekötés
Az érzékelőt más fényforrásoktól legalább 50 cm-re
kell felszerelni, mert azok hősugárzása téves jelzést
okozhat.
A hálózati vezeték csatlakoztatása (ld. az ábrán)
A hálózati kábel legalább kéteres vezeték:
L = fázis (többnyire fekete vagy barna)
N = nulla (többnyire kék)
Kétség esetén a kábeleket feszültség-ellenőrző segít-
ségével azonosítani kell; az azonosítás befejezése
után áramtalanítson ismét. A fázist (L) és a nulla veze-
téket (N) kösse be a sorozatkapocsba. Amennyiben
van, a védőföldelés vezetéke (PE, zöld/sárga) szige-
telőszalaggal biztosítható.
Működési elv
A beépített infravörös érzékelő három, 120°-os pyro-
szenzorral rendelkezik, melyek a mozgó testek (embe-
rek, állatok stb.) láthatatlan hősugárzását érzékelik.
A berendezés a felfogott hősugárzást elektronikus jel-
lé alakítja, és ennek segítségével kapcsolja be auto-
matikusan a világítótestet. Akadályokon (pl. falon vagy
ablaküvegen) keresztül a hősugárzás nem érzékelhe-
tő,ezért a fényszóró sem kapcsolódik be. A három
- 57 -
Készülékismertetés
I Gyalogút-lámpa, nemesacél csővel
II Oszlop-lámpa, nemesacél cső nélkül
Hálózati kábel
Talplemez
Nemesacél cső
Nemesacél burkolat
Hálózati csatlakozás
Érzékelő egység, 120°-ban elforgatható, az érzéke-
lési tartomány és a G9-adapter beállításához
Alkonykapcsoló-beállítás
Szerelési utasítás
Igen tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük bizalmát, amit a STEINEL mozgásérzéke-
lős lámpa megvásárlásával kifejezésre juttatott. Ön
egy kiváló minőségű termék mellett döntött, amelyet
a legnagyobb gondossággal gyártottunk, próbáltunk
ki és csomagoltunk.
H
Biztonsági előírások
n A berendezésen végzett minden munka előtt
gondoskodjon a feszültségmentesítésről!
n Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek
feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés
megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és
feszültség-ellenőrző segítségével ellenőrizze
a feszültségmentességet!
n Bei der Installation der SensorLeuchte handelt es
Kérjük, az üzembe helyezés előtt tanulmányozza át
alaposan ezt használati útmutatót. Csak a szakszerű
felszerelés és üzembehelyezés garantálja a hosszú
távú, megbízható és zavarmentes működést.
Kívánjuk, hogy új STEINEL mozgásérzékelős lámpájá-
nak használatában örömét lelje.
sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Ezeket
a munkákat ezért szakember által, a szokásos sze-
relési és csatlakoztatási előírásoknak megfelelően
kell végrehajtani. (
D
- VDE 0100,
A
- ÖVE/ÖNORM E 8001-1,
- SEV 1000)
n Csak eredeti alkatrészeket használjon!
n Javítását csak szakszerviz végezheti.
Időbeállítás
Watt-o-matic fényerőszabályozás
Lámpaüveg
Lámpaüveg-rögzítő csavarok
Működési elv
Érzékelési tartomány beszabályozás
Folyamatos világítási funkció
pyro-szenzor segítségével 360°-os érzékelési szög és
30°-os nyitási szög érhető el.
Fontos: A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb,
ha a berendezést egyik érzékelőnyílásával a mozgás-
sal párhuzamosan helyezi el, és a szenzor látóterét
nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.).
Fontos: A hálózati vezetéknek legalább 20 cm-rel
hosszabbnak kell lennie, mint a tartócső.
Megjegyzés: A hálózati tápvezetékbe a ki- és bekap-
csoláshoz természetesen egy hálózati kapcsoló is
elhelyezhető. A folyamatos világítás funkciónak ez
előfeltétele (ld. a Folyamatos világítási funkció fejezet)
.
Megjegyzés: Műszaki okokból kifolyólag a LED vilá-
gítótestek fénye bizonyos szabályozási fokozatokban
gyenge - közepes mértékben pisloghat. Ilyenkor
némileg módosítani kell a fényszabályozási szintet.
- 56 -
Uygunluk Aç›klamas›
Bu ürün,
- Alçak Gerilim Yönetmeli¤i 2006/95/AT
- EMV Yönetmeli¤i 2004/108/AT
- RoHS Yönetmeli¤ine 2011/65/AT
- WEEE Yönetmeliği 2012/19/AT
Fonksiyon Garantisi
Bu STEINEL ürünü yüksek itina ile üretilmifl olup
geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve
güvenlik testlerinden geçirilmifl ve son olarak numune
kontrolü ifllemleri uygulanm›flt›r. STEINEL firmas› ürü-
nün mükemmel durumda ve fonksiyon özelliklerine
sahip oldu¤unu garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir
ve garanti süresi cihaz›n al›c›ya sat›ld›¤› günden itiba-
ren bafllar. Firmam›z malzeme ve imalat hatalar›ndan
kaynaklanan ar›zalar› giderir, garanti kapsam›nda veri-
len bu hizmetler ar›zal› parçan›n onar›m› veya de¤iflti-
rilmesi fleklinde yap›l›r ve bu seçime firmam›z karar
verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere ayk›r› kullan›m
veya bak›mdan kaynaklanan hasar ve eksiklikler gar-
anti kapsam›na dahil de¤ildir. Bunun d›fl›nda yabanc›
eflyalar üzerinde oluflacak müteakip hasarlarda fir-
mam›zdan herhangi bir hak iddia edilemez.
Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz
sökülmeden ve parçalarına ayrılmadan, kasa fifli veya
fatura (satın alıfl tarihini belirten bayi kaflesi ile) ile iyi
flekilde ambalajlanarak yetkili servis merkezine gön-
derilmesi ile gerçekleflir.
Tamir servis hizmeti:
Garanti süresi dolduktan sonra oluşan
arızalar veya garanti kapsamında
bulunmayan parçaların tamiri için en
yakın servis merkezinize başvurun.
Dikkat!
Paslanmaz çelik malzemeler düzenli olarak (yakl. her
3 ayda bir) s›radan bir paslanmaz çelik temizleme
maddesi ile temizlenecektir. Aksi takdirde yüzey üzerin-
de korozyon (yüzey pas›) oluflabilir. Temizle-
me ifllemi, Henkel firmas›n›n ürünü olan
SIDOL CERAN & Stahlreiniger temizleme
maddesi ile paslanmaz çeli¤in f›rçalama
yönünde uyguland›¤›nda çok iyi sonuçlar
elde edilir. Klorürlü temizleme maddesi
kullanmay›n›z!
Çal›flt›rma/Bak›m
Sensörlü lamba ›fl›¤›n otomatik olarak aç›lmas› için
uygundur. Kötü hava flartlar› hareket alg›lay›c›s›n›n
fonksiyonunu etkileyebilir. Kuvvetli rüzgar, kar, ya¤mur,
dolu durumlar› ani s›cakl›k de¤iflmesi oluflturdu¤undan
ve cihaz›n bu durumu ›s› kayna¤›ndan ay›rt edeme-
mesi lamban›n hatal› olarak devreye girmesine sebep
olabilir. Kapsama merce¤i kirlendi¤inde nemli bir bezle
(temizleme maddesi kulan›lmadan) silinerek temizle-
nebilir.
H
/