Vega EL 8 Kullanma talimatları

Marka
Vega
Model
EL 8
Tip
Kullanma talimatları
Kullanım Kılavuzu
İletken çubuk ölçüm sondası
İletken ölçüm sondası EL 8
Document ID: 32655
2
İçindekiler
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 3
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 3
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 3
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 4
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 4
2.3 Yanlış kullanma uyarısı ...................................................................................................... 4
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 4
2.5 Ex alanlar için güvenlik açıklamaları ................................................................................. 5
2.6 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 5
3 Ürüntanımı
3.1 Yapısı ................................................................................................................................ 6
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 7
3.3 Ayar .................................................................................................................................. 7
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama .......................................................................................... 7
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar ............................................................................................................ 9
4.2 Montaj talimatları .............................................................................................................. 9
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 12
5.2 Bağlantı şeması .............................................................................................................. 12
6 Devreyealma
6.1 Genel ............................................................................................................................. 14
7 Bakımvearızagiderme
7.1 Bakım ............................................................................................................................. 15
7.2 Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 15
7.3 Ölçüm sondasının kısaltılması ........................................................................................ 15
7.4 Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 15
8 Sökme
8.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 16
8.2 Bertaraf etmek ................................................................................................................ 16
9 Ek
9.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 17
9.2 Ebatlar ............................................................................................................................ 18
9.3 Sınai mülkiyet hakları ...................................................................................................... 19
Redaksiyon tarihi:2015-05-27
3
1 Bu belge hakkında
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanım kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmış-
tır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
SILuygulamalar
Bu sembol, güvenlikle ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken,
işlevsel güvenliğe ilişkin açıklamaları göstermektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.
→
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
1 İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göster-
mektedir.
4
2 Kendi emniyetiniz için
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
EL 8 bir seviye ölçüm sensörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakınız.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetki-
lendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin par-
çalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda tek-
nolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetki-
lendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
5
2 Kendi emniyetiniz için
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
2.5 Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertikalı her cihazın ekinde bulunur.
2.6 Çevreileilgiliuyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedeeyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
6
3 Ürün tanımı
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
3 Ürüntanımı
3.1 Yapısı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
Seviye sensörü EL 8
Dokümantasyon
Bu kullanım kılavuzu
EL 8, şu komponentlerden oluşmaktadır:
Gövde
Elektrotlu proses bağlantısı
1
2
Res. 1: İletken çubuk ölçüm sondası EL 8
1 Gövde
2 Proses bağlantısı
Bir ölçüm kurulumunun yapılabilmesi için, bir iletken ölçüm sondası ile
bir VEGATOR 131, 132, 256C, 631 veya 632 değerlendirme cihazını-
zın olması gerekir.
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kulla-
nım kılavuzu (PDF)
Görevin niteliğine uygun sensör verileri
"www.vega.com" sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Ürün arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Teslimatkapsamı
Bileşenler
Serinumarası-cihaz
arama
7
3 Ürün tanımı
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
3.2 Çalışmaşekli
EL 8 sınır seviyesi ölçümünde kullanılan, kısmî yalıtımlı iletken elektro-
da sahip bir sınır seviye sensörüdür.
EL 8 çok sağlamdır ve endüstriyel proses ölçüm tekkniğinin tüm alan-
larında kullanılabilmektedir.
Sınır şalteri su gibi iletken sıvılarda kullanılabilmektedir.
Tipik uygulamaları taşma ve kuru çalışmaya karşı korumadır.
İletken ölçüm prensibi kurulumdan herhangi bir talepte bulunmaz. Bu
nedenle birçok uygulama EL 8 ile donatılabilir.
İletken ölçüm sondaları elektrotları dolum malzemesi ile kaplanırken
ölüm malzemesi direncini kaydederler.
Anahtarlama sinyali, ilgili elektrodun uzunluğu veya montaj konumu ile
belirlenir.
Değerlendirme cihazının elektroniği tarafından genliği ve faz uzunluğu
ölçülen ve anahtarlama komutuna dönüştürülen küçük bir alternatif
akım akar.
EL 8, bir dış değerlendirme tarafından işletilir. Bağlı olan değerlendir-
me cihazı EL 8 cihazına güç verir ve anahtarlama sinyali sağlar. Bu
anahtarlama sinyali ile bir uyarı sistemi, bir SPS veya bir pompa gibi
bağlı bir cihazı doğrudan kullanabilirsiniz.
Güç kaynağının tam aralığını, değerlendirme cihazının kullanım kılavu-
zundaki "Teknik Veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
3.3 Ayar
Ölçüm sondasının kendine ait bir elektroniği yoktur. Ölçüm, bağlı
değerlendirme cihazı tarafından yapılmaktadır.
3.4 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve ye-
niden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bu-
lundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye ha-
sarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Kullanımalanı
Çalışmaprensibi
Güçkaynağı
Ambalaj
Nakliye
Nakliyekontrolleri
Depolama
8
3 Ürün tanımı
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
Depovenakliyesıcaklığı
9
4 Monte edilmesi
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
4 Monteedilmesi
4.1 Genelaçıklamalar
Temelde sınır şalteri herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Cihaz,
elektrodun arzu edilen anahtarlama noktası yüksekliğine geleceği
şekilde monte edilmelidir.
Ölçüm sondasının çekilerek sıkıştırılması sırasında özel bir altıgen
başlığı yoktur. Altı köşeli şekli sayesinde gövde, vidalamak için kulla-
nılabilmektedir.
Anahtar ağzını "Ek" bölümündeki "Ebatlar" dan bulabilirsiniz.
Tavsiye edilen kabloyı kullanın (Bkz. "Güç kaynağına bağlanılması"
bölümü) ve kablo ağzını olabildiğince küçük tutmaya çalışın.
EL 8'i nem girmesine karşı ilaveten korumak için bağlantı kablosunu
kablonun vidalanarak takıldığı yerin önünden aşağı sürün. Böylece
yağmur suyu ve kondanse su damlayarak aşağı düşer. Bu, özellik-
le açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu) nem olma
ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş veya ısıtılmış haznelere
montaj için geçerlidir.
EL 8 cihazını elektrot çubuklarından tutmayın. Özellikle uzun çubuklu
modellerde sensör, cihazın ağırlığı nedeniyle hasar görebilir.
Kapta yüksek veya alçak basınç olduğu zaman proses bağlantısının
sızdırmazlığını sağlamanız gerekir. Sızdırmazlık malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sıcaklığına dayanıklı olup olmadığını kullan-
madan önce kontrol edin.
İzin verilen maksimum basıncı, sensörün "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bölümünden alın.
4.2 Montajtalimatları
Karıştırma kapları, sistem kaynaklı titreşimler sınır anahtarının yandan
gelen şiddetli kuvvetlere maruz kalmasına yol açabilir.
Sistem kaynaklı aşırı titreşimler ve sallanmalar (akışkanlaşma nede-
niyle kaptaki karışım veya çalkantılı akımlar) EL 8'in elektrodunun re-
zonans salınımlarına neden olabilir. Uzun bir çubuk modeli gerekiyor-
sa, bu yüzden elektrodu sabitlemek için derhal elektrot ucunun üstüne
uygun bir şekilde yalıtılmış bir destek sağlayın.
Anahtarlamanoktası
Kullanımı
Nem
Nakliye
Basınç/Vakum
KarıştırıcılarveAkışkan-
laşma
10
4 Monte edilmesi
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
1
2
1
2
Res. 2: Ölçüm sondasını sabitlemek
1 Ölçüm sondası
2 Plastik priz sondanın ucundan veya yanlarından monte edilir
EL 8cihazının dolum akıntısı içinde monte edilmesi istenmeyen hatalı
ölçümlere yol açabilir. EL 8'yi haznenin örn. doldurma ağızları, karış-
tırma düzenekleri vb. istenmeyen etkilerin oluşamayacağı bir yerine
takın.
Bu özellikle uzun elektrodu olan cihaz tipleri için böyledir.
Res. 3: İçeri akan madde
Madde birikmemesi için elektrot olabildiğince serbest şekilde hazne-
ye getirilmelidir. Bu nedenle, vidalı soketlerden kaçının. Bu, özellikle
madde birikmesine meyili olan dolum malzemeleri için geçerli bir
durumdur.
İçeriakanmadde
Soket
11
4 Monte edilmesi
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
Topraklamanın yeterli miktarda olabilmesi için ölçüm sondasının me-
kanik bağlantısının hazneyle iletken olarak yapılmış olmasına dikkat
edin.
Bakır, kurşun gibi iletken contaları kullanın. Dişliyi teonla bantlamak
gibi yalıtkan önlemler metalik haznedeler gerekli elektrik bağlantısını
kesebilir. Bu nedenle ölçüm sondasını haznede topraklayın veya
iletken bir conta malzemesi kullanın.
Toprakbağlantısı
12
5 Besleme gerilimine bağlanma
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Cihazı prensip olarak kablo uçlarının bağlanıp çıkarılmasına olanak
tanınacak şekilde bağlayın.
EL 8 cihazının elektrik bağlantısının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi
değerlendirme cihazının kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Uygun değerlendirme cihazlarını "Teknik veriler" bölümünden bulabi-
lirsiniz.
Cihaz, plastik kapağın sızdırmasını önlemek için piyasada bulunan
yuvarlak ara kesitli kablo ile bağlanır.
Siyah plastik kapağı çıkarın ve keskin bir aletle (ör: tükenmez kalem)
plastik kapağın üst tarafından küçük bir delik açın.
Uyarı:
Delmek için bıçak gibi maddeler kullanmayınız.
Bağlantı kablosunu bu açılan ağızdan geçirin.
5.2 Bağlantışeması
Değerlendirme cihazının kütle bağlantısı iletken haznenin elektrik
potansiyeliyle aynı olmalıdır.
Alternatif olarak EL 8'de topraklama gözü vardır. Bu kütle hattının
bağlantısını aşağıdaki şemaya göre yapın.
Güvenlikuyarılarınıdik-
katealın
Güçkaynağı
Bağlantıkablosu
Kabloyugeçirin
Toprakbağlantısı
13
5 Besleme gerilimine bağlanma
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
1
2
Res. 4: Toprak bağlantısı (opsiyonel)
1 Lastik başlık
2 Kitle halkası
EL 8 cihazının elektrik bağlantısının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi
değerlendirme cihazının kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Bağlantıbölmesi
14
6 Devreye alma
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
6 Devreyealma
6.1 Genel
EL 8 cihazının nasıl devreye alınacağı ile ilgili bilgiyi değerlendirme
cihazının kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
15
7 Bakım ve arıza giderme
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
7 Bakımvearızagiderme
7.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
7.2 Arızalarıngiderilmesi
EL 8 cihazı size en üst düzeyde çalışma güvenliği sunar. Bununla bir-
likte, çalışma sırasında arızalar oluşabilir. Bu, aşağıdaki nedenlerden
de kaynaklanabilir:
Sensör
Proses
Güç kaynağı
Sinyal değerlendirme
Arıza giderme ile ilgili bilgiyi değerlendirme cihazının kullanım kılavu-
zundan bulabilirsiniz.
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir. Bu hizmeti dünya çapında sundu-
ğumuz için destek İngilizce olarak verilmektedir. Hizmet ücretsizdir,
sadece normal telefon maliyeti doğmaktadır.
7.3 Ölçümsondasınınkısaltılması
Ölçüm sondası istenilen ölçüye kısaltılabilir.
Ölçüm sondasının ucundan yalıtımı yaklaşık 20 mm'lik boya indirebi-
lirsiniz. Bu şekilde ölçüm sondası anahtarlama noktasını en iyi şekilde
ölçebilir.
7.4 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Cihaz geri görnderim formuna ve ayrıntılı bilgilere www.vega.com
adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajla-
yın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
Arızanedenleri
Arızalarıngiderilmesi
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
16
8 Sökme
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
8 Sökme
8.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki basınç, yüksek sıcaklıklar, agresif veya
toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
8.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malze-
meler kullanmaktayız.
WEEE2002/96/EGyönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletme-
sine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
17
9 Ek
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
9 Ek
9.1 Tekniközellikler
İzniverilmişcihazlarailişkinnot
Ex onayı vb. gibi izinleri verilmiş cihazlar için söz konusu emniyet talimatlarında bulunan teknik
veriler geçerlidir. Proses koşulları veya güç kaynağı gibi konularda burada verilen bilgilerden farklı
olabilir.
Genelbilgiler
316Ti malzemesi 1.4571'e; 316L ise 1.4404'e veya 1.4435'e uymaktadır
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Proses bağlantısı 1.4301
Ʋ Proses için yalıtımlama Klingersil C-4400
Ʋ Yalıtım (kısmi yalıtılmış) PE
Ʋ Elektrot (çubuk PE, kısmî yalıtımlı:
Çapı 4 mm/0.157 in)
316Ti
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Gövde EPDM
Ʋ Kablo bağlantı elemanı PA, paslanmaz çelik, pirinç
Ʋ Conta dişli boru bağlantısı NBR
Ʋ Tıpa dişli kablo bağlantısı PA
Proses bağlantısı G½ (DIN 3852-A)
Ağırlık
Ʋ temel ağırlık ile 100 g (3.5 oz)
Ʋ Çubuk ağırlığı: Çapı ø 4 mm (0.157 in) 100 g/m (1.1 oz/ft)
Sensör uzunluğu (L) 0,03 … 1 m (0.1 … 3.3 ft)
İzolasyon uzunluğu 27 mm (1.06 in)
Çıkışbüyüklüğü
Uygun değerlendirme cihazları VEGATOR 131, 132, 256C, 631, 632
Çevrekoşulları
Gövde ortamının sıcaklığı -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Depo ve nakliye sıcaklığı -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Proseskoşulları
Proses basıncı -1 … 6 bar/-100 … 600 kPa (-14.5 … 87 psig)
Proses sıcaklığı 316L EL 8 -10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Dolum malzemesinin direnci min. 7,5 µS/cm
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Koruma tipi IP 50 (NEMA Type 1)
18
9 Ek
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
9.2 Ebatlar
30 mm
(1.18")
12 mm
(0.47")
9,3 mm
(0.37")
ø24 mm
(0.94")
ø6,8 mm
(0.27")
ø4 mm
(0.16")
27mm
(1.06")
SW 27mm
(1.06")
G½A
L
Res. 5: İletken çubuk ölçüm sondası EL 8
L Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
19
9 Ek
İletken ölçüm sondası EL 8 •
32655-TR-160727
9.3 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com
9.4 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve rma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
Baskı tarihi:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
32655-TR-160727
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kulla-
nımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
/