Widex UNI-DEX Users Instructions

Marka
Widex
Model
UNI-DEX
Tip
Users Instructions
141
CİHAZ AÇIKLAMASI– Bkz. resm 1
 Buton
 OdaKapalıdüğmes
 Boyunhalkası
 Mkrofon
 Şarjgösterges
 Şarjaletkonektörü
 Jakgrş
Chazı kullanmaya başlamadan önce bu talmatları dkkatlce
okuyun.
Kullanımamacı
Bu chaz, br telefon konuşması sırasında cep telefonundan kablosuz ştme
destek chazlarına ses letmek ve br ses kaynağından müzk dnlemek çn
kullanılır. Chaz, kulaklık olarak da kullanılablr.
Not: Chaz, yen cep telefonu modellernde sıklıkla görülen br özellk olan 4
uçlu jak kullanır. Cep telefonunuz veya ses kaynağınız farklı br konfgüras-
yon kullanıyorsa bu ürünle çalışmayablr.
AKSESUARLAR – Bkz. resm 2
 Şarjalet
 Fş(dörtbölgeyeözelversyon)
Uygun fş versyonunu resmde gösterldğ gb () şarj aletnn üzerne
koyunvekaydıraraktakın()
ŞARJ ETME – Bkz. resm 3
 Şarjaletnchazatakın
 Şarjaletnprzetakın
 Kırmızıışıkşarjoluyoryeşlışıktamamenşarjedlmş
Plömrüsaataktarmaaybekleme
KULLANIM – Bkz. resm 4
 İkboyunhalkasıparçasınıbrleştrn
 Jakkablosunuceptelefonunaveyauygunbrseschazınatakın
142
Gelenaramalar
–Bkzresm
 YanıtlamaButonabasın
 Mkrofonadoğrukonuşun
 AramayısonlandırınCeptelefonundaktuşabasın
Aramayapma
–Bkzresm
 Telefondannumarayıçevrn
Kullanımsırasındasesayarı
Sesseskaynağındanayarlanır
EtraftangelenseslerkapatmakçnDışSesKapalıdüğmesnebasın
BAKIM
Neml br bezle temzleyn. Kmyasal madde kullanmayın.
Aşırı sıcaklıklara veya yüksek neme maruz bırakmayın.
Sıvıya daldırmayın.
Chaz kullanılmadığında, çocuklar ve evcl hayvanların ulaşamayacağı,
kuru br yerde tutun.
Chazı asla kendnz açmaya veya onarmaya çalışmayın. Bu şlemler
yalnızca yetkl personel tarafından yapılablr.
SORUN GİDERME
Sorun Olası neden Çözüm
Chaz çalışmıyor a) Chazın pl zayıf
b) Cep telefonu sessz moda
ayarlıdır
c) İştme destek chazının pl
zayıf
a) Chaz pln şarj edn
b) Normal moda ayarlayın
c) İştme destek chazının
pln değştrn
Ses yok
Cep telefonuyla
kullanıldığında
ses yok
a) Jak tamamen takılmamış-
tır
b) Cep telefonu standart jak
grş kullanmıyordur
a) Jakın doğru bağlandığın-
dan emn olun.
b) İştme chazı temslcs le
rtbat kurun
Sorun devam ederse, ştme chazı temslcnz le rtbat kurun.
143
UYARILAR
UYARI
Pl kendnz değştrmeye çalışmayın. İştme chazı temslcnz le rtbat
kurun.
Röntgen veya MR çeklyor veya başka tarama veya radyasyon teda-
vsnden geçyorsanız, chazı üzernzde bulundurmayın ve chazı asla
mkrodalga fırın çersne yerleştrmeyn.
Chazı ve parçalarını ve aksesuarlarını çocukların ve chazın parçalarını
yutma olasılığı bulunan kşlern ulaşamayacağı br yerde tutun, aks
takdrde bu kşler kendlerne zarar vereblr. Yutma durumunda hemen
br doktor le rtbat kurun.
• Chazı zn olmadan uçakta veya hastanelerde kullanmayın.
• Chazı madenlerde veya patlayıcı gazlar bulunan yerlerde kullanmayın.
• Bu chaz, harc br şarj aletyle şarj edlr.
Yalnızca bu chazla uyumlu br şarj aletne takın.
Şarj aletnn 5VDC çıkış gücü ve br mkro USB bağlayıcısı bulunmalıdır.
Şarj alet grş gücü gerlm ve przn, bölgenzdek AC przlerle uyumlu
olması gerekr.
Şarj aletnde, bölgenzde kabul edlr br emnyet otortes tarafından
verlen sertfkasyonu gösteren sertfkasyon şaretler bulunması
gerekr.
Chazınızın güvenlk ve etkn kullanımını sağlamak çn yalnızca üretc
tarafından temn edlen şarj aletn kullanın.
Chaz; br PC, ses kaynağı vb. harc elektrk şebekesyle çalışan herhang
br chaza bağlandığında; bu chazın IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1
veya eşdeğer emnyet standartlarıyla uyumlu olması gerekr.
• Aktf mplantlar le parazt.
Dkkatl olmak adına, cep telefonu kullanımıyla lgl olarak, defbrlatör
ve pacemaker üretcler tarafından önerlen kılavuzlara uyulmasını
önerrz.
Aktf mplant chazı taşıyorsanız, Kablosuz İştme Chazlarını ve uzaktan
kumanda veya letşm chazları gb İştme Chazı Aksesuarlarını mp-
lanttan en az 15 cm uzakta tutun.
144
Parazt yaşarsanız, ştme chazlarını kullanmayın ve mplant üretcs
le rtbat kurun. Paraztn elektrk hatlarından, elektrostatk deşarjdan,
hava alanı metal detektörler, vb. şeyler nedenyle gerçekleşebleceğn
unutmayın.
Aktf beyn mplantınız varsa, lütfen rsk değerlendrmes çn mplant
üretcs le rtbat kurun.
İmplant chazınız varsa, mıknatısların* mplanttan en az 15 cm uzakta
tutulmasını önerrz. (*= Otomatk telefon mıknatısı, ştme chazı
kutusu, alette mıknatıs vb. olarak belrtleblr)
Wdex A/S, söz konusu UNI-DEX ürününün 1999/5/EC Drektfnn temel
gerekler ve dğer lgl hükümleryle uyumlu olduğunu beyan eder.
Uyumluluk Beyanının br kopyası şu adreste bulunablr:
http://www.wdex.com/doc
2
SİMGELER
Smge Başlık/Açıklama
Üretc
Bu ürün, adı ve adres sembolün yanında yer alan üretc
tarafından mal edlmştr. Uygun görüldüğü takdrde, üre-
tm tarhne de yer verleblr.
Üretm tarh
Ürünün üretldğ tarhtr.
Son kullanma tarh
Ürünün kullanılablr olduğu son tarhtr.
Part kodu
Ürünün part kodu (lot veya part tanımlaması).
Katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası.
Ser numarası
Ürünün ser numarası.
Güneş ışığından uzak tutun.
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı.
Kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakıl-
mamalıdır.
145
2
SİMGELER
Smge Başlık/Açıklama
Üretc
Bu ürün, adı ve adres sembolün yanında yer alan üretc
tarafından mal edlmştr. Uygun görüldüğü takdrde, üre-
tm tarhne de yer verleblr.
Üretm tarh
Ürünün üretldğ tarhtr.
Son kullanma tarh
Ürünün kullanılablr olduğu son tarhtr.
Part kodu
Ürünün part kodu (lot veya part tanımlaması).
Katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası.
Ser numarası
Ürünün ser numarası.
Güneş ışığından uzak tutun.
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı.
Kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakıl-
mamalıdır.
3
Smge Başlık/Açıklama
Alt sıcaklık sınırı
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en dü-
şük sıcaklık.
Üst sıcaklık sınırı
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en
yüksek sıcaklık.
Sıcaklık sınırları
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en
yüksek ve en düşük sıcaklıklar.
Kullanım talmatları
Tedbr ntelğnde öneml blgler (uyarılar/önlemler) çeren
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı ta-
lmatları.
Dkkat/Uyarı
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dkkat/
uyarı smges le şaretlenmş metn.
WEEE şaret
"Genel atık değldr"
Ürün, bertaraf edleceğ zaman, ger dönüştürülmes ve
değerlendrlmes çn belrlenmş br toplama noktasına
gönderlmeldr.
CE şaret
Ürünün, Avrupa CE şaretlemes drektflerne uygun oldu-
ğunu gösterr.
146
3
Smge Başlık/Açıklama
Alt sıcaklık sınırı
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en dü-
şük sıcaklık.
Üst sıcaklık sınırı
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en
yüksek sıcaklık.
Sıcaklık sınırları
Ürünün br sorun yaşanmaksızın maruz kalableceğ en
yüksek ve en düşük sıcaklıklar.
Kullanım talmatları
Tedbr ntelğnde öneml blgler (uyarılar/önlemler) çeren
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı ta-
lmatları.
Dkkat/Uyarı
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dkkat/
uyarı smges le şaretlenmş metn.
WEEE şaret
"Genel atık değldr"
Ürün, bertaraf edleceğ zaman, ger dönüştürülmes ve
değerlendrlmes çn belrlenmş br toplama noktasına
gönderlmeldr.
CE şaret
Ürünün, Avrupa CE şaretlemes drektflerne uygun oldu-
ğunu gösterr.
4
Smge Başlık/Açıklama
Uyarı
1999/5/AT sayısı Radyo ve Telekomünkasyon Termnal C-
hazı (R&TTE) Drektf uyarınca ürün, bazı CE üyes ülkeler-
dek kullanımına dar kısıtlamalar bulunan 2. Sınıf br ekp-
man olarak tanımlanmıştır.
C-Tck şaret
Bu ürün, Avustralya ve Yen Zelanda pazarlarına teda-
rk edlen ürünlern elektrksel güvenlk, elektromanyetk
uyumluluk (EMC) ve radyo spektrumuna yönelk yasal ge-
reksnmler karşılamaktadır.
Grşm
Ürünün çevresnde elektromanyetk parazt vardır.
Yenden kullanmayın
Ürün, tek br kullanıcı tarafından kullanıma yönelktr.
Ürünün üzerndek altı rakamdan oluşan sayı, ürünün ser
numarasıdır.
/

Diğer dillerde