GROHE Essence Şartname

Marka
GROHE
Kategori
musluklar
Model
Essence
Tip
Şartname
6
Campo de aplicação:
Não é possível o funcionamento com reservatórios sem
pressão (esquentadores abertos).
Dados Técnicos
Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar
um redutor de pressão.
Evitar grandes diferenças de pressão entre a ligação da água
fria e a ligação da água quente!
P
Estas Informações Técnicas sobre o produto
destinam-se exclusivamente aos instaladores ou
pessoal especializado instruido para o efeito!
Por favor, entregue-as ao utilizador!
Pressão de caudal: mín. 0,5 bar – recomendada 1 – 5 bar
Pressão de serviço: máx. 10 bar
Pressão de teste: 16 bar
Débito a 3 bar de pressão de caudal: aprox. 11 l/min
EcoJoy: 5,8 l/min
Temperatura na entrada de água quente máx. 80 °C
Recomendada (para poupança de energia): 60 °C
Comprimento do tubo: máx. 60mm
Instalação:
Antes e depois da instalação, enxaguar bem as
tubagens (respeitar a norma EN 806)!
Função:
Verificar a estanqueidade das ligações e testar o
funcionamento da misturadora.
Limitação do caudal:
Não é aconselhável limitar o caudal caso sejam
usados esquentadores hidráulicos.
Manutenção:
Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas
as peças.
Para efectuar trabalhos de manutenção, fechar o
abastecimento de água!
Ao montar o cartucho, certifique-se de que as
juntas de vedação ficam devidamente assentes.
Enroscar e apertar bem a rosca.
Peças sobresselentes: ver desenho explodido
(* = acessórios especiais)
Conservação: ver as instruções de conservação
Kullanım sahası:
Basınçsız kaplarla (açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştırmak
mümkün değildir.
Teknik Veriler
Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir
basınç düşürücü takılmalıdır.
Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek bası
farklılıklarından kaçının!
TR
Bu teknik ürün bilgisi sadece mentör veya eğitimli
uzmanlar için hazırlanmıştır!
Lütfen kullanıcıya teslim ediniz!
Akım basıncı: en az 0,5 bar – tavsiye edilen 1 – 5 bar
İşletme basıncı: maks. 10 bar
Kontrol basıncı: 16 bar
3 bar akış basıncında akım: yakl. 11 l/dak
EcoJoy: 5,8 l/dak
Su giriş ısısı maks. 80 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C
Bağlantı uzunluğu: maks. 60mm
Montaj:
Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile
temizleyin (EN 806’ya dikkat edin)!
Fonksiyon:
Bağlantıların sızıntı durumunu ve armatürün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Akış sınırlayıcı:
Hidrolik kumandalı ısıtıcıların kullanılması
durumunda, akış miktar sınırlayıcı tavsiye edilmez.
Bakım:
Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse
değiştirin.
Bakım çalışmalarında su girişini kapatın!
Kartuşun montajında contaların düzgün
yerleşmesine dikkat edin.
Vidalamayı vidalayın ve iyice sıkın.
Yedek parçalar: bkz. patlama görünümü
(* = özel aksesuar)
Bakım: bkz. bakım talimatı
Oblast’ použitia:
Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorenými ohrievačmi
vody) nie je možná.
Technické údaje
Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí
namontovat’ redukčný ventil.
Je potrebné zabránit’ vyšším tlakovým rozdielom medzi
prípojkou studenej a teplej vody!
SK
Táto technická informácia o výrobku je určená len
pre inštalatérov alebo zaškolených odborných
pracovníkov!
Dajte, prosím, k dispozícii užívateľovi!
Hydraulický tlak: min. 0,5 baru – doporučený 1 – 5 barov
Prevádzkový tlak: max. 10 barov
Skúšobný tlak: 16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 11 l/min
EcoJoy: 5,8 l/mi
Teplota na vstupe teplej vody max. 80 °C
Odporúčaná (úspora energie): 60 °C
Upevňovacia dĺžka: max. 60mm
Inštalácia:
Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne
prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!
Funkcia:
Skontrolujte tesnost’ spojov a funkciu armatúry.
Obmedzovač prietokového množstva:
Obmedzovač prietokového množstva sa
nedoporučuje použit’ v spojení s hydraulickými
prietokovými ohrievačmi.
Údržba:
Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa
potreby vymeňte.
Pred zahájením údržby uzavrite prívod vody!
Pri montáži kartuše dbajte na správne nasadenie
tesnení.
Skrutkové spojenie zaskrutkovat’ a pevne utiahnut’.
Náhradné diely: pozri vyobrazenie dielov v
rozloženom stave
(* = zvláštne príslušenstvo)
Ošetrovanie: pozri návod na údržbu.
/