BaByliss AS100E El kitabı

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

34
TÜRKÇE
MULTISTYLE 1000, yeni gü-
zellik işbirlikçiniz !
Yeni fön fırçanız, 3 aksesuar ile
huzurunuzda, bu parçaların
üçü de evinizde kuaförünüzün
yaptıklarını tekrarlamanız için
vazgeçilmez önemde.
Multistyle 1000 saçlar�n�z� çok ko- saçlar�n�z� çok ko-
lay f�rçalaman�z ve en son moda
saç modelleri için ideal bir alettir.
Üç aksesuar� bulunan bu cihaz,
tek bir hareketle saçlar�n�za hacim
kazand�r�lmas�n� ve profesyonel
bukleler yaratman�z� sağlar.
Güçlü (1000W) üemeli f�rças�,
saçlar�n�z� aksesuar kullanmadan
kurutur veya ön kurutma yapar.
İyonik teknolojisi (mavi LED) sta-
tik elektriği kontrol etmenizi ve
durulamas�z saç bak�m� etkinliği-
ni artt�rman�z� sağlar. Saç modeli
yapmay kolaylaşt�r�r, saçlar�n�za
parlakl�k ve yumuşakl�k verir. K�v-
r�lma olmaks�z�n daha kolay model
verebilir ve şekle sokars�n�z.
Aksesuarların takılması ve çıka-
rılması
F�rçalar� ve maşay�, iki parçan�n k�-
lavuzlar�n� birbirine denk getirerek
ve klik sesi duyana kadar bast�rarak
cihaz�n gövdesi üzerine tak�n.
Aksesuarlar� ç�karmak için, cihaz�n
yan taraf�nda bulunan açma tuşla-
r�na bas�n�z ve yumak bir şekilde
aksesuar� çekiniz.
ÜFLEMELİ FIRÇANIN KULLANIL-
MASI
F�rçann dört konumu vardr : 0 (ka-
pal�), I (orta esinti), II (normal esinti)
et III (kuvvetli esinti). İnce saçlar
için orta esinti, daha kal�n saçlar
için kuvvetli esinti idealdir.
Ayr� « soğuk hava » düğmesi, her
saç tutam�n�n hareketini sabitleş-
tirme ve « uzunre » kal�c olmas�-
n� sağlamak için n çekme işlemi
sonras�nda kolay bir şekilde soğuk
hava verilmesini sağlar.
Fön f�rçan�z� önceden kurutulmuş
hafif nemli, iyice taranm�ş saçlar
üzerinde kullan�n�z. Bir pense ile
saçlar�n�z� parça, parça kald�rarak
çal�ş�n�z. İlk önce aşağ�daki tu-
tamlardan başlay�n�z. Üzerinde
çal�ş�lan tutamlar�n en fazla 2 cm
kal�nl�kta ve mümkün olduğunca
düzgün olmas� gerekir. Her za-
man saç kökünden uçlara doğru
çal�ş�n�z ve f�rçan�n çal�ş�lan tutam
boyunca yavaşça kaymas�na izin
veriniz.
SERAMİK KAPLAMALI, 38 MM -
AMETRELİ TERMİK FIRÇA saç�n�za
mükemmel kayganl�k vermek ve
saç�n�z� daha iyi korumak içindir.
« F�rça/saç kurutma makinesi »
ikilisi saç f�rçalamada devrim ya-
pacak !
BaByliss’in tavsiye ettiği, bu ideal
f�rça diametresi, saçlar� kar�şt�rma-
dan düzleştirici ve kabart�c� bir etki
yapar, saç�n�z� yumuşatmak için
en iyi f�rçalama yöntemidir.
35
Cihazın sıcak havası aksesuarın
metal tüpünü ısıtır. Sıcaklık böylece
doğrudan saçlara uygulanmış olur,
bu da saçları yumuşatır ve düzleş-
tirir.
YABAN DOMUZU KILINDAN 20
MM DİAMETRELİ YUVARLAK
FIRÇA
Bu diametre özel olarak son işler
için ayarlanm�şt�r : bu f�rça, per-
çem, saç ucu veya saç kökü gibi
baz� tutamlar�n şekle sokulmas�n�
pekiştirir.
Saç�n uzunluğuna re kullan�m
şekli değiştirilebilir :
- k�sa saçlarda, d�ş ve etkili, es-
nek ve doğal bir f�rçalama için
termik f�rça gibi yatay şekilde
kullan�l�r.
- uzun saçlarda, saç uçlar�nda spi-
ral bukle etkisi yaratmak için -
şey şekilde kullan�l�r.
25mm SAÇ MAŞASININ KULLA-
NILMASI
Kuru veya nemli saçları eşit
tutamlar halinde ay�r�n ve
şekillendirmeden önce taray�n.
Pens üzerine bast�r�n, saç
maşas�n� saç tutam�n�n yar�s�na
yerleştirin ve saçlar� pens ve tüp
aras�nda eşit bir şekilde dağ�t�n.
Saç maşas�n� yavaşça saçlar�n
ucuna kadar çekin.
Saçların kabarmaması için,
saçlar�n pens alt�nda iste-
nilen dalga yönünde sar�lm�ş
olmas�na dikkat edin. Saçlar�
içeri doğru dalgaland�rmak için
pensi saç tutam�n�n üzerine
yerleştirin. Saçlar� d�şar� doğru
dalgaland�rmak için, , pensi saç
tutam�n�n alt�na yerleştirin
Saçları dalgaların başlamasını
istediğiniz yere kadar sar�n ve
maşan�n saç derisine temas et-
memesine dikkat edin. Saç�n
yap�s�na ve uzunluğuna göre s
maşas�n� birkaç saniye öylece
tutun. Saçlar elle tutulduğunda
s�cak olduğunda (yak�c� değil)
sard�ğ�n�z saç� aç�n. Daha s�k�
ve daha esnek dalgalar için, bir
kerede az miktarda s sar�n.
Daha gevşek ve daha az belirgin
dalgalar için daha fazla saç sar�n.
Saç maşasını çekmek için, pens
koluna bas�n ve ay�r�n. Saç�n
dalgas�n� “sabitlemek için,
saçlar� f�rçalamadan veya tara-
madan önce soğumas�n� bek-
leyin.
CİHAZIN BAKIMI
Cihazı temizlemeden veya yerleş-
tirmeden önce, fişini ç�kar�n�z ve
tamamen soğumas�n� bekleyiniz.
Saç veya şekil verici ürünlerin
vs. birikmesini engellemek için
f�rçalar� düzenli olarak temizle-
menizi öneriyoruz. F�rçalardaki
saç� ç�karmak için bir tarak kulla-
n�n�z. Plastik ve seramik yüzeyler
için kuru veya hafif �slak bir bez
kullan�n�z.
Cihazın gövdesini ve aksesuarları,
gelecek kullan�ma kadar birlikte
verilen çantaya yerleştiriniz.
1 / 1

BaByliss AS100E El kitabı

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur