Rapoo E9090P Kullanım kılavuzu

Kategori
Klavyeler
Tip
Kullanım kılavuzu
Εγγύηση
Η συσκευή παρέχεται με διετή περιορισμένη εγγύηση για το υλικό από
την ημερομηνία αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.rapoo.com.
Ανατρέξτε στο www.rapoo.com για τις πιο πρόσφατες συχνές ερωτήσεις
(FAQ), τα προγράμματα οδήγησης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης.
Για υπηρεσίες επισκευής, δηλώστε το προϊόν στο www.rapoo.com.
Επίλυση προβλημάτων
Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
Οδηγίες ασφαλείας
Πνευματικά δικαιώματα
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του οδηγού
γρήγορης χρήσης χωρίς την άδεια της Rapoo Technology Co., Ltd.
Záruka
Bezpečnostní pokyny
Zaříze nedemontujte ani neopravujte. Nepoívejte zaříze ve
vlhkém prostředí. Zařízení čistěte suchým hadříkem.
Pro zařízení je poskytována dvouletá omezená záruka na hardware
ode dne zakoupení. Další informace viz www.rapoo.com.
Autorská práva
Bezedchozího svolení společnosti Rapoo Technology Co., Ltd je
zakázáno reprodukovat jakoukoli část tohoto stručného návodu.
Nejaktuálnější odpovědi na časté dotazy, ovladače a stručná příručka
viz www.rapoo.com. Pro roíření služby se zaregistrujte na www.rapoo.com.
Odstraňování problémů
Гарантия
Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией
на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки.
Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.
Ответы на актуальные вопросы, драйверы и краткое руководство
пользователя можно получить на веб-сайте www.rapoo.com. Для
эффективного обслуживания зарегистрируйтесь на веб-сайте
www.rapoo.com.
Устранение неполадок
Не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Запрещается использовать устройство во влажных местах.
Выполняйте очистку устройства сухой тканью.
Инструкции по технике безопасности
Авторское право
Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткого
руководства без разрешения Rapoo Technology Co., Ltd.
Warranty
The device is provided with two-year limited hardware warranty from
the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
See www.rapoo.com for latest FAQs, drivers and quick start guide. For
extensive service,register at www.rapoo.com.
Troubleshooting
Do not open or repair this device. Do not use the device in a damp
environment. Clean the device with a dry cloth.
Safety instructions
Copyright
It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the
permission of Rapoo Technology Co., Ltd.
Instruções de segurança
Não abra nem efectue reparações a este dispositivo. Não utilize o dis-
positivo em ambientes húmidos. Utilize um pano seco para limpar o d-
ispositivo.
Garantia
Este dispositivo é fornecido com uma garantia de hardware limitada
de dois anos com início no dia da compra. Consulte www.rapoo.com
para mais informações.
Direitos de autor
É proibido reproduzir qualquer parte deste guia de consulta rápida sem
a permissão da Rapoo Technology Co., Ltd.
Visite www.rapoo.com para consultar as perguntas frequentes, os mai-
s recentes controladores e o guia de consulta rápida. Para obter assis-
tênc ia mais extensa, registe-se em www.rapoo.com.
Resolução de problemas
Garanti
Sikkerhetsinstrukser
Ikke åpne eller reparer dette apparatet. Ikke bruk apparatet i et fuktig
miljø. Rengjør apparatet med en tørr klut.
Apparatet leveres med en to-års begrenset maskinvaregaranti fra kjøp-
sdato. Se www.rapoo.com for nærmere informasjon.
Opphavsrett
Det er forbudt å gjenskape noen del av denne hurtigstartguiden uten
tillatelse fra Rapoo Technology Co., Ltd.
Se www.rapoo.com for for siste svar på spørsmål, drivere og hurtigsta-
rtguider.Registrer deg på www.rapoo.com for utvidet service.
Feilsøking
Jótállás
Biztonsági óvintézkedések
Ne nyissa fel, és ne próbálja egyel megjavítani a készüléket. Ne
használja az eszközt párás környezetben. Az eszközt száraz kendővel
tisztítsa.
Az eszközre két éves korlátozott hardvergarancia érvényes, amely a
rlás napl p életbe. Tobbi informácrt keresse fel a
következő címet: www.rapoo.com.
Szerzői jog
Tilos e gyors üzembe helyezési útmutató bármely részét sokszorosítani
a Rapoo Technology Co., Ltd. engedélye nélkül.
A legújabb GYIK, illesztőprogramok és gyors üzembe helyezési útmutató
megtalálható a www.rapoo.com oldalon. Bővebb szolgáltasokért
regisztráljon a www.rapoo.com oldalon.
Hibakeresés
Garanti
Güvenlik talimatları
Bu aytı açman ya da onarmayın. Bu aytı nemli bir ortamda
kullanmayın. Aygıtı kuru bir kumaş parçasıyla temizleyin.
İşbu ayt san alındığı günden itibaren iki l ile sırlandırılmış
donanım garantisine sahiptir. Lütfen daha fazla bilgi için, www.rapoo.com
adresine başvurun.
Telif Hakkı
Rapoo Technology Co., Ltd'in izni olmadan bu hızlı başlangıçlavuzunun
herhangi bir bölümünü çoğaltmak yasaktır.
En yeni SSS, sürücüler, hızlı başlatma kılavuzu ile ilgili bilgi için:
www.rapoo.com.Kapsamlı hizmet için, www.rapoo.com adresinden
kaydolun.
Sorun Giderme
Garanţie
Instrucţiuni de siguranţă
Nu deschideţi şi nu reparaţi dispozitivul. Nu utilizaţi dispozitivul întrun
mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
Dispozitivul beneficia de o garaie limitată pentru hardware timp
de doi ani de la data achiziţionării. Consultaţi www.rapoo.com pentru
informaţii suplimentare.
Drept de autor
Se interzice reproducerea oricărei părţi din acest ghid de pornire rapidă
fără permisiunea Rapoo Technology Co., Ltd.
Consultaţi www.rapoo.com pentru cele mai recente Întrebări frecvente,
drivere şi ghid de pornire rapidă. Pentru service extins, înregistraţivă
la adresa www.rapoo.com.
Depanarea
For France only
Par la présente, the retailer - SANGHAclare que l’appareil [RAPOO E9090P Clavier à touches lumineuses] est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour vous procurer une copie de la déclaration de conformité il faut adresser un courrier à l’adresse suivant en précisant le ou les produits dont vous
désirez obtenir les déclarations de conformité :
SANGHA France
219 Avenue de Provence
13730 Saint Victoret
Garancija
Varnostna navodila
Ne odpirajte ali popravljajte te naprave. Ne uporabljajte je v vlažnem
okolju.Napravo čistite s suho krpo.
Za napravo dve leti od datuma nakupa velja omejena garancija na
strojno opremo. Več informacij poiščite na www.rapoo.com.
Avtorske pravice
Reproduciranje katerega koli dela tega hitrega vodiča brez dovoljenja
podjetja Rapoo Technology Co., Ltd. je prepovedano.
Najnovejša pogosta vpranja, gonilnike in vod za hiter začetek
najdete na www.rapoo.com. Za razširjene storitve se registrirajte na
www.rapoo.com.
Odpravljanje težav
Гаранция
Инструкции за безопасност
Не отваряйте и не ремонтирайте това устройство. Не използвайте
устройството в среда с висока влажност. Устройството да се
почиства със сухо парче плат.
Устройството се предоставя с двугодишна ограничена гаранция,
считано от датата на покупка. Вижте www.rapoo.com за повече
информация.
Авторски права
Забранява се възпроизвеждането на която и да е част от това
ръководство за бърз старт без позволението на Rapoo Techn-
ology Co., Ltd.
Вижте www.rapoo.com за последните въпроси и отговори,
драйвери и ръководство за бърз старт. За допълнителни услуги
трябва да се регистрирате на адрес www.rapoo.com.
Отстраняване на неизправности
Garanti
Sikkerhedsinstruktioner
Du ikke åbne eller forsøge at reparere denne enhed. Brug ikke
denne enhed i fugtige omgivelser Rengør enheden med en blød klud.
Denne enhed er forsynet med to års garanti fra købsdatoen. Se venligst
www.rapoo.com for mere information.
Copyright
Det er forbudt at reproducere enhver del af den Kom hurtig i gang
guide uden tilladelse fra Rapoo Technology Co., Ltd.
Se www.rapoo.com for de sidste FAQs, drivere og kom hurtig i gang
guide. For omfattende service, registrer på www.rapoo.com.
Fejlfinding
Garantii
Ohutusjuhised
Ärge avage ega remontige seadet. Ärge kasutage seadet suure
niiskusega keskkonnas.Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
Seadmel on kahe-aastane piiratud garantii, mis hõlmab riistvara ja
hakkab kehtima ostukuuevast. Täiendavat teavet vt aadressil
www.rapoo.com.
Autoriõigus
Selle lühijuhendi mis tahes osa kopeerimine ilma ettevõtte Rapoo
Technology Co., Ltd.loata on keelatud.
KKK, draiverid ja lühijuhendi leiate aadressil www.rapoo.com
Täisteeninduse saamiseks registreeruge aadressil www.rapoo.com.
Tõrkeotsing
Takuu
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä avaa tämän laitteen koteloa tai yritä korjata laitetta itse. Älä käy
laitetta kosteassa ympäristössä. Puhdista laite kuivalla liinalla.
llä laitteella on kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu ostopäiärästä
alkaen. Katso lisätietoja osoitteesta www.rapoo.com.
Tekijänoikeudet
On kiellettyä monistaa mitään tämän pikaoppaan osaa ilman
Rapoo Technology Co., Ltd:n kirjallista lupaa.
Katso uusimmat usein kysytyt kysymykset, tiedot ohjaimista ja pikaopas
osoitteesta www.rapoo.com. Rekisteröi laajennettua palvelua varten
osoitteessa www.rapoo.com.
Vianetsintä
Garantija
Norādījumi par darba drošību
Neatveriet vai neremontējiet šo ierīci. Nelietojiet šo ierīci liela mitruma
apstākļos. Tīriet ierīci ar sausu drāniņu.
Šai ierīcei ir ierobežota divu dagu garantija no iegādes dienas. Sīkāku
informāciju skatiet šeit: www.rapoo.com.
Autortiesības
Aizliegts reproducēt jebkuru daļu no šīs ātrās palaišanas rokasgrāmatas
bez Rapoo Technology Co., Ltd. atļaujas.
Skatīt www.rapoo.com jaunākās atbildes uz jautājumiem, dziņus un
ātrās palaanas palīgu. Plašākiem pakalpojumiem reģistrējieties
šeit: www.rapoo.com.
Traucējumnovēršana
Gwarancja
Instrukcje bezpieczeństwa
Nie należy otwierać lub naprawiać tego urządzenia. Nie należy używać
tego urządzenia w wilgotnym środowisku. Urządzenie należy czyścić
suchą szmatką.
To urządzenie jest dostarczane z dwuletnią, ograniczoną gwarancją,
obowiązującą od daty zakupienia. Dalsze informacje można sprawdzić
pod adresem www.rapoo.com.
Prawa autorskie
Zabrania się powielania jakichkolwiek części tej skróconej instrukcji
obsługi, bez zgody Rapoo Technology Co., Ltd.
Sprawdź www.rapoo.com w celu uzyskania najnowszego FAQ,
sterowniw i instrukcji szybkiego uruchamiania. W celu uzyskania
rozszerzonej uugi należy s zarejestrow pod adresem www.rapoo.com.
Rozwiązywanie problemów
Garranti
Säkerhetsinstruktioner
Öppna inte eller reparera denna enhet. Använd inte enheten i en fuktig
miljö.Rengör endast enheten med en torr trasa.
Enheten har en tvåårig begränsad hårdvarugaranti från inköpsdatumet.
Se www.rapoo.com för ytterligare information.
Upphovsrätt
Det är förbjudet att repoducera någon del av denna snabbstartguide
utan tillåtelse av Rapoo Technology Co., Ltd.
Se www.rapoo.com för de senaste vanligen återkommande frågorna,
drivrutiner och snabbstartguide. För ukad service,registrera
www.rapoo.com.
Felsökning
Garantija
Saugos instrukcija
Neatidarykite ir netaisykite šio prietaiso. Nenaudokite prietaiso drėgnoje
aplinkoje. Prietaisą valykite sausu skudurėliu.
Šio prietaiso aparatinei įrangai suteikiama dviejų metų ribota garantija,
skaičiuojant nuo įsigijimo dienos. Daugiau informacijos žr www.rapoo.com.
Autorių teisės
Bet kurią šio greitosios įdiegties vadovo dalį be „Rapoo Technology Co., Ltd.
“ leidimo atkurti draudžiama.
Informacijos apie naujausius DUK, tvarkykles ir greitosios paleisties
vadovą rasite tinklavietėje www.rapoo.com. Norėdami naudotis visomis
paslaugomis, užsiregistruokite tinklavietėje www.rapoo.com.
Trikčių šalinimas
Garancija
Uz uređaj važi dvogodišnja garancija na hardver od dana kupovine.
Za više informacija pogledajte www.rapoo.com.
Pogledajte www.rapoo.com za najnovija često postavljana pitanja,
drajvere i prirnik za brzo startovanje. Za oirnije informacije,
registrujte se na www.rapoo.com.
Rešavanje problema
Ne otvarajte niti popravljajte ovaj uređaj. Ovaj uređaj nemojte koristiti
u vlažnoj sredini. Uređaj čistite suvom krpom.
Sigurnosna uputstva
Kopiranje
Zabranjeno je reprodukovati bilo koji deo ovog prirnika za brzo
startovanje bez odobrenja Rapoo Technology Co., Ltd.
Ne otvarajte i ne popravljajte ovaj uređaj. Ne koristite uređaj u vlažnom
okruženju. Uređaj čistite suhom krpom.
Uređaj je obuhvaćen dvogodišnjim ograničenim jamstvom za hardver,
koje pinje datumom kupnje. Više informacija potražite na www.rapoo.com.
Najnovije odgovore na često postavljana pitanja, upravljačke programe
i vodič za brzi početak rada potražite na stranici www.rapoo.com. Za
sveobuhvatnu uslugu registrirajte se na www.rapoo.com.
Otklanjanje poteškoća
Zabranjena je reprodukcija bilo kojeg dijela ovog vodiča za brzi početak
rada bez dopuštenja tvrtke Rapoo Technology Co., Ltd.
Autorska prava
Sigurnosne upute
Jamstvo
Consulter www.rapoo.com pour les toutes dernières questions, les
pilotes et le guide de démarrage rapide. Pour des services étendus,
s'inscrire sur www.rapoo.com.
Garantie
Consignes de sécurité
Ne pas ouvrir ou réparer cet appareil. Ne pas utiliser l'appareil dans
un environnement humide.Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à
compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour
plus d'informations.
Droit réservés
Il est interdit de reproduire une quelconque partie de ce guide de
démarrage rapide sans la permission de Rapoo Technology Co., Ltd.
Dépannage
Instrucciones de seguridad
No abra ni repare este dispositivo. No utilice el dispositivo en un entorno
húmedo. Limpie el dispositivo con un paño seco.
Garantía
El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada
de dos os a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección
www.rapoo.com para obtener más información.
Copyright
Está terminantemente prohibido reproducir cualquier parte de esta
guía de inicio pido sin el consentimiento de Rapoo Technology Co., Ltd.
Consulte la página web www.rapoo.com para obtener la información
más reciente en lo que a preguntas más frecuentes, controladores
y guía de iniciopido se refiere.Para obtener un servicio amplio,
regístrese en at www.rapoo.com.
Solucionar problemas
Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf
de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer
informatie.
Garantie
Veiligheidsinstructies
Dit toestel mag u niet openen of repareren. Gebruik het toestel niet in
een vochtige omgeving.Reinig het instrument met een droge doek.
Copyright
Het is verboden om, zonder de toestemming van Rapoo Technology Co., Ltd.
enig deel van deze snelstart-handleiding te reproduceren.
Raadpleeg www.rapoo.com voor de actuele FAQs, stuurprogramma's
en snelstart-handleiding.Registreer voor uitgebreide service op
www.rapoo.com.
Problemen oplossen
Garanzia
Copyright
Istruzioni sulla sicurezza
Non aprire o tentare di riparare il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo
in ambienti umidi.Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata
a parite dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare
www.rapoo.com.
È vietato riprodurre qualsiasi parte della presente guida rapida senza
l'autorizzazione di Rapoo Technology Co., Ltd.
Consultare www.rapoo.com per le FAQ, driver e guide rapide più
aggiornate.Per maggiore as www.rapoo.com.
Risoluzione dei problemi
Garantie
Sicherheitshinweise
Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.
Nutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung. Reinigen Sie das
Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
Wir gewähren eine zweijährige, eingeschnkte Hardware-Garantie
ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
Copyright
Jegliche Reproduktion dieser Schnellstartanleitung (gänzlich oder teilweise)
ohne Zustimmung der Rapoo Technology Co., Ltd. ist untersagt.
Antworten auf häufig gestellte Fragen, Treiber und Kurzanleitungen
finden Sie unter www.rapoo.com. Wenn Sie einen besonders umfassenden
Kundendienst genießen möchten, registrieren Sie Ihr Gerät: www.rapoo.com.
Problemlösung
תבותכב רקב www.rapoo.com תולאשל ,םינוכדע ילהנמ תדרוהל
תבותכב םשריה ,ףיקמ תוריש תלבקל .ריהמ ךירדמלו תובושתו
www.rapoo.com.
רישכמה קפוסמ םע תוירחא תלבגומ ךשמל םייתנש לע
הרמוחה ,לחה ךיראתמ הריכמה . םיטרפל םיפסונ ,רקב
תבותכב
www.rapoo.com.
מ תושר לבקל ילבמ הז ריהמ ךירדממ קלח לכ שדחמ קיפהל ןיא
Rapoo Technology Co., Ltd.
תמר הב הביבסב רישכמב שמתשהל ןיא . הז רישכמ ןקתל וא חותפל ןיא
השבי תילטמ תרזעב רישכמה תא הקנ .ההובג תוחלה.
ןורתפ תויעב
תויוכז םירצוי
תוארוה תוחיטב
תוירחא
Declaration of Conformity
We the manufacturer
Shenzhen Rapoo Technology Ltd., Co.
Fax: +86-0755-2858 8555
Declare that the product
Product Name Touch Illuminated Keyboard
Model No E9090P
Complies with the following norms of :
The product is in compliance with the essential requirements of
Council Directives 2006/95/EC and 99/5/EC, and the ROHS European directives 2002/95/EC dated on
January 27th 2003 amended by directive 2005/618/EC dated on August 18th 2005.
Manufacturer/Authorised representative
Charles Tsou, Manager
IEC 60950-1:2005(2nd Edition)+A1:2009
EN 60950-1:2006+All:2009+A1:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 300 400-1 V1.6.1 (2010-08)
EN 300 400-2 V1.4.1 (2010-08)
________________________________________
R&D Department Date of Issue:December.25, 2013
5602-04P01-222
ﺎﻬﺣﻼﺻﺍﻭ ﺕﻼﻜﺸﻤﻟﺍ ﻑﺎﺸﻜﺘﺳﺍ
ﺓﺭﺎﻳﺰﺑ ﻞﻀﻔﺗ www.rapoo.com ﺙﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
ءﺪﺑ ﻞﻴﻟﺩﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺙﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻌﺋﺎﺸﻟﺍ ﺔﺑﻮﺟﻷﺍﻭ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻨﻓ ﻢﻋﺩ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟﻭ .ﻊﻳﺮﺴﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ
ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ www.rapoo.com
ﺮﺸﻨﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ
ُ ء ء
ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻣ ﻥﺫﺇ ﻰﻠﻋ Rapoo Technology Co., Ltd.
ﺔﻣﻼﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﺇ
ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ .ﻪﺣﻼﺻﺇ ﻭﺃ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺢﺘﻔﺑ ﻢﻘﺗ
ﺔﻓﺎﺟ ﺵﺎﻤﻗ ﺔﻌﻄﻘﺑ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻒﻈﻧ .ﺐﻃﺭ.
ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ
ﻦﻣ ﻦﻴﻣﺎﻋ ﺓﺪﻤﻟ ﺓﺰﻬﺟﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻭﺪ
ﺤﻣ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ
ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻻﺍ ﻰﺟﺮﻳ .ءﺍﺮﺸﻟﺍ ﻡﻮﻳ
www.rapoo.com ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Shikoni www.rapoo.com për PBSH, drajverët më të fundit dhe
udhëzimet e shpejta të përdorimit. Për shërbim zgjeruar,
regjistrohuni në www.rapoo.com.
E Drejta e Autorit
Është e ndaluar për të riprodhuar çfarëdo pjese të kësaj Quick
Start Guide pa lejen e Rapoo Teknology Co, Ltd
Udhëzimet e Sigurisë
Mos e hapni ose riparoni këtë pajisje. Mos e përdorni pajisjen
nmjedis lagësht. Pastroni pajisjen me një lec të tha.
Garancioni
Pajisja është e pajisur me nje garancion te kufizuar dy-vjeçar te
harduerit nga dita e blerjes. Ju lutem shikoni www.rapoo.com/
warranty r shumë informacion.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Rapoo E9090P Kullanım kılavuzu

Kategori
Klavyeler
Tip
Kullanım kılavuzu