Sanus HTB7 Yükleme Rehberi

Marka
Sanus
Kategori
hoparlör bağlantıları
Model
HTB7
Tip
Yükleme Rehberi
6901-170082 <01>
3
ADVARSEL! Dette produkt indeholder små dele, der
kan forårsage kvælningsfare, hvis de sluges. Hold disse dele væk fra børn.
SV
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA DESSA ANVISNINGAR
Tack för att du har valt Sanus Foundations HTB7. Stativet HTB7 kan hålla satel-
lithögtalare som väger upp till 1,6 kg var.
OBSERVERA: Använd inte produkten för andra
ändamål än de som uttryckligen omnämns av Sanus Foundations. Felaktig
montering kan leda till skador på föremål och personer. Om du inte förstår
beskrivningen eller är tveksam om monteringen är säker, ta kontakt med Sanus
Foundations kundtjänst eller en kvali cerad tekniker. Sanus Foundations
kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig
montering, felaktig hopsättning eller felaktig användning.
VARNING! Den här produkten innehåller smådelar som
kan förorsaka kvävning om de sväljs ned. Förvara dessa delar utom räckhåll för
barn!
RU
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ –
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Спасибо, что выбрали Sanus Foundations HTB7. Стойки HTB7 предназначены
для поддержки сателлитных динамиков весом до 1,6 кг (3,5 фунта) каждый.
ОСТОРОЖНО! Не используйте изделие для
каких бы то ни было целей, конкретно не оговоренных компанией Sanus
Foundations. Неправильная установка может привести к повреждению
имущества и травме. Если не понимаете данных инструкций или
сомневаетесь в безопасности установки, обратитесь в центр обслуживания
Sanus Foundations или вызовите квалифицированного подрядчика. Sanus
Foundations не несет ответственности за ущерб и травмы, вызванные
неправильной установкой, сборкой и использованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В этом
изделии содержатся небольшие предметы, способные представлять
опасность для здоровья в случае их проглатывания. Держите эти предметы
вдали от маленьких детей!
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE
WYRZUCAĆ
Dziękujemy za zakup stojaka głośnikowego HTB7  rmy Sanus Foundations,
przeznaczonego do głośników satelitarnych o wadze maks. 1,6 kg.
UWAGA: Nie wykorzystuj tego produktu do celów innych
niż wyraźnie określone przez  rmę Sanus Foundations. Nieprawidłowa instalacja
może spowodować zniszczenie mienia lub obrażenia ciała. Jeśli poniższe
wskazówki nie są zrozumiałe lub masz wątpliwości co do bezpieczeństwa
instalacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta  rmy Sanus Foundations lub
wezwij wykwali kowanego wykonawcę. Firma Sanus Foundations nie ponosi
odpowiedzialności za szkody i obrażenia będące wynikiem nieprawidłowego
mocowania, montażu czy użytkowania.
OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera małe
elementy, które grożą zadławieniem w razie połknięcia. Przechowuj je poza
zasięgiem małych dzieci!
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme, že jste si vybrali stojan HTB7 od společnosti Sanus Foundations. Sto-
jany HTB7 jsou určeny pro satelitní reproduktory o hmotnosti do 1,6 kg (3,5 libry).
POZOR: Používejte tento výrobek výhradně pro účel
výslovně stanovený výrobcem Sanus Foundations. Nesprávná instalace
může vést k poškození majetku nebo zranění osob. Pokud těmto pokynům
nerozumíte nebo máte jakékoli pochybnosti ohledně bezpečnosti instalace,
kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti Sanus Foundationss
nebo zavolejte kvali kovaného odborníka. Společnost Sanus Foundations
neodpovídá za poškození nebo zranění způsobená nesprávnou instalací,
montáží nebo použitím.
VAROVÁNÍ! Tento výrobek obsahuje malé části,
které mohou v případě spolknutí představovat riziko zadušení. Tyto části
ukládejte mimo dosah malých dětí!
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sanus Sistemleri HTB7’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. HTB7 standları, her
birinin ağırlığı 1,6 kg’ye kadar çıkan uydu hoparlörlerini desteklemek üzere
tasarlanmıştır.
DİKKAT: Bu ürünü Sanus Foundations Sistemleri
tarafından açıkça belirtilmeyen bir amaç için kullanmayın. Hatalı kurulum kişisel
yaralanmaya ya da cihazınızın zarar görmesine neden olabilir. Bu talimatları
anlamadıysanız ya da kurulumun düzgün bir şekilde yapıldığından emin
değilseniz Sanus Foundations Sistemleri Müşteri Hizmet Merkezi ya da yetkili bir
uzman ile iritibata geçin. Sanus Foundations Sistemleri, hatalı kurulum, tertibat
ya da kullanımdan dolayı meydana gelen hasar veya yaralanmalardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
UYARI! Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol
açabilecek küçük parçalar içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak
tutun!
JP
重要- 上記の安全指示書を保管しておいてください
サナスシステムのHTB7をご購入いただき有難うございます。HTB7は小型軽
量のスピカーシステム(1.6 kgs以下)の使用の為に、デザイン開発され
たスピーカースタンドです。
注:Sanus Foundationsが明記している目的以外でこの製品
を使用しないでください。設置方法や使用方法が不適切な場合、ケガや
物的損害の原因となります。ここに記載されている説明ではよくわから
ない場合、もしくは設置上の安全性について疑問がある場合は、Sanus
Foundationsカスタマーサービスまでお問い合わせください。Sanus
Foundationsは、取り付け、使用が正しく行われていないことに起因する
ケガ、破損については責任を負いかねます
警告:本製品には小さい部品が同梱されており、誤って飲
み込むと窒息の危険性があります。子供のそばにこういった部品を置かな
いようにしてください。
MD
重要安全说明 – 保存这些说明
感谢您选择Sanus Foundations HTB7. HTB7 可支持不高于1.6kg(3.5磅)的
卫星音箱。
注意 请勿将本产品用于 Sanus Foundations 明确指定以外
的其它目的。 不当安装或使用会造成人身伤害和/或财产损失。 若不理解
此类指示或对安全安装存有疑惑,请联系 Sanus Foundations 客户服务中
心。 对因不当安装或使用本产品而造成的伤害或损失,Sanus Foundations
概不负责。
警告 本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。 请
将此类项目远离儿童放置!
6901-170082 <01>
5
JP
同梱部品および金具
組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないこ
とを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場
合は、販売店に製品を返品されるのではなく、カスタマーサービスまで
ご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください
OPT
取り付け方法は複数あり、それぞれに必要な金具と手順が記載され
ています。この記号が示されている場合、必要な正しい方法を選択して
ください。記載されたすべての金具を使用するわけではありません。
MD
随带的部件和硬件
开始组装前,请验证所有部件皆包含在内且无受损。 若有任何部件丢失
或受损,请勿将该部件返还经销商;请联系 客户服务中心。 请勿使用
受损部件
OPT
随带有硬件和多项安装配置步骤。 看到该符号时,请根据需要选择
正确的配置。 并非随带的所有硬件都会用到。
PL
Dostarczone części i osprzęt
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność i stan wszystkich części. W
razie braków lub uszkodzenia, nie zwracaj towaru do sprzedawcy; skontaktuj
się z obsługą klienta  rmy. Nigdy nie używaj uszkodzonych części!
OPT
Zestaw zawiera osprzęt i procedury montażowe dla różnych kon guracji.
Ten symbol nakazuje wybór odpowiedniej kon guracji. Nie cały osprzęt
zostanie wykorzystany.
CS
Dodané součásti a montážní materiál
Před začátkem montáže zkontrolujte, že jsou v balení všechny díly a že
nejsou poškozeny. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, nevracejte
předmět prodejci, ale spojte se s oddělením služeb zákazníkům společnosti.
Nikdy nepoužívejte poškozené díly.
OPT
Součástí balení je montážní materiál a návod pro různé varianty upevnění.
Když uvidíte tento symbol, vyberte si správnou kon guraci, která vyhovuje
vašim potřebám. Nebude potřeba všechen montážní materiál.
TR
Ürünle Birlikte Verilen Parçalar ve Donanım
Ürünü kurmaya başlamadan önce, bütün parçaların bulunduğunu ve hasar
görmediğini kontrol edin. Herhangi bir parça kayıpsa veya hasar görmüşse,
malzemeyi bayiinize iade etmeyin; Sanus Sistemleri Müşteri Hizmetleri ile
irtibata geçin. Arızalı parçaları kesinlikle kullanmayın!
OPT
Çoklu montaj yapılandırmaları için gerekli donanım ve prosedürler
bulunmaktadır. Bu işareti görünce, ihiyaçlarınıza uygun olan doğru
yapılandırmayı seçin. Bütün donanım kullanılmayacaktır.
M5 x 15mm
M5 x 12mm
[01] x 2
[02] x 2
[03] x 2
[04] x 2
[06] x 2 [08] x 2[07] x 2
[11] x 4[10] x 2[09] x 2
[12] x 4
[13] x 20
[05] x 2
1/4-20 x 12mm
1/4-20
6901-170082 <01>
9
5
2x
TR
DİKKAT: Hoparlör Kablosunu Üst ve Alt Sütun
boyunca geçirirken ve Platformdan dışarıya çıkarırken, hoparlörlere, alıcıya
veya ampli katöre zarar gelmesini önlemek için, hoparlör kablosunu alıcıdan
veya ampli katörden ayırın.
JP
注:カーペットスパクは先がとがっていますの
で、床に傷を付けたり、また小さな子供にとって大変危険なものとなり
ますので、くれぐれも御注意ください。
MD
注意 为了避免损害音箱设备,当您将音响线从上
端支柱穿过下端支柱并穿出底座时,请确保断开音箱线与接收器或功放的
连接。
6901-170082 <01>
10
EN
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
“Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri : “Milestone”) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente “Milestone”)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o su ciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
“a Milestone”), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: “MIlestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (“Milestone”) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν “Milestone”), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
“Milestone”), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
“Milestone”), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet “Mile-
stone”), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием “Milestone”) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa “Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané „Milestone“) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü “Milestone” adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone")旨
在使本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈
述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
/

Bu kılavuz da uygundur