IKEA HÄFTIGT 40282366 Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Kategori
dondurucular
Model
HÄFTIGT 40282366
Tip
Kullanım kılavuzu
HÄFTIGT
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 27
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
Instalacja 7
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Pierwsze użycie 13
Codzienna eksploatacja 13
Wskazówki i porady 16
Konserwacja i czyszczenie 17
Rozwiązywanie problemów 18
Dane techniczne 22
OCHRONA ŚRODOWISKA 23
GWARANCJA IKEA 23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
POLSKI
6
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 7
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w
garażu lub piwnicy). Aby jednak uzyskać
optymalną wydajność urządzenia, należy
zainstalować je w miejscu, w którym
temperatura otoczenia odpowiada klasie
klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa klimatyczna Temperatura otocze-
nia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
Klasa klimatyczna Temperatura otocze-
nia
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
1 2
3
5
6
8
10
12
9
4
7
11
1
Wentylator chłodzący
2
Oświetlenie LED
3
Przegródka z pokrywą na nabiał
4
Półki drzwiowe
5
Półka z uchwytem na butelki
6
Szuflada do zamrażania
7
Szuflady zamrażarki
8
Panel sterowania
9
Tabliczka znamionowa
10
Szuflada na warzywa
11
Szklane półki
12
Półka na butelki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
POLSKI 9
Eksploatacja
Wyświetlacz
A++
1 2 3 4 5 6
1
Przycisk WŁ./WYŁ.
2
Regulator temperatury zamrażarki
3
Przycisk wyświetlacza temperatury
chłodziarko-zamrażarki
4
Wyświetlacz
5
Przycisk Function
Przycisk kasowania alarmu
6
Regulator temperatury chłodziarki
Wyświetlacz
EA B C F GD
A) Wskaźnik komory chłodziarki
B) Wskaźnik komory zamrażarki
C) Wskaźnik dodatniej lub ujemnej
temperatury
D) Wskaźnik temperatury
E) Funkcja Szybkie zamrażanie
F) Funkcja Zakupy
G) Funkcja wentylatora chłodzącego
Włączanie
1. Jeśli po włożeniu wtyczki przewodu
zasilającego do gniazdka nie włączy się
podświetlenie wyświetlacza, nacisnąć
przycisk ON/OFF .
Po uruchomieniu na panelu sterowania
pojawią się następujące wskaźniki:
Wskaźnik dodatniej lub ujemnej
temperatury będzie migać.
Wskaźnik temperatury pulsuje, tło
wyświetlacza jest czerwone i słychać
brzęczyk.
2. Wcisnąć przycisk Function — brzęczyk
wyłączy się (patrz również „Alarm
wysokiej temperatury”).
POLSKI 10
Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się
wskazanie bieżącej temperatury
w zamrażarce.
3. Ustawić żądaną temperaturę (patrz
"Regulacja temperatury").
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć
przycisk ON/OFF na dłużej niż 1 sekundę.
Następnie zostanie wyświetlone wskazanie
odliczania temperatury w kolejności -3 -2
-1.
Gdy urządzenie zostanie
wyłączone, zgaśnie również
wyświetlacz.
Wyłączanie komory chłodziarki
Aby wyłączyć komorę chłodziarki, należy
obrócić pokrętło regulatora temperatury
chłodziarki w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do położenia „O”.
Po wyłączeniu komory chłodziarki
wyświetlana jest tylko temperatura komory
zamrażarki.
W takim przypadku wyłączane jest
oświetlenie komory chłodziarki.
Komora zamrażarki będzie nadal działać.
Wskaźnik temperatury
Po każdym naciśnięciu przycisku wskaźnika
temperatury chłodziarko-zamrażarki na
wyświetlaczu pojawiają się kolejno
następujące informacje:
1. Wskaźnik komory chłodziarki jest
włączony.
Na wyświetlaczu pokazywana jest
ostatnia ustawiona temperatura dla
chłodziarki.
2. Wskaźnik komory zamrażarki jest
włączony (w normalnych
warunkach).
Na wyświetlaczu pokazywana jest
ostatnia ustawiona temperatura dla
zamrażarki.
Regulacja temperatury
Temperaturę w urządzeniu reguluje się za
pomocą regulatora temperatury.
Obracając pokrętłem regulatora
temperatury chłodziarki, można ustawić
temperaturę komory chłodziarki w zakresie
od +2°C do +8°C.
Obracając pokrętłem regulatora
temperatury zamrażarki można ustawić
temperaturę komory zamrażarki w zakresie
od -15°C do -24°C.
Aby zapewnić odpowiednie
przechowywanie żywności, należy ustawić
następującą temperaturę:
+5°C w komorze chłodziarki,
-18°C w komorze zamrażarki.
W normalnych warunkach pracy wskaźnik
temperatury pokazuje aktualnie ustawioną
temperaturę.
W celu ustawienia temperatury należy
postępować w następujący sposób
1. obrócić pokrętło regulatora temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać największe chłodzenie
2. obrócić pokrętło regulatora temperatury
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby uzyskać
najmniejsze chłodzenie.
Zwykle najbardziej odpowiednie jest
ustawienie w położeniu pośrednim.
Ustawiając temperaturę należy jednak
uwzględnić to, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
częstości otwierania drzwi
ilości przechowywanej żywności
umiejscowienia urządzenia.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(np. spowodowany awarią zasilania) jest
sygnalizowany przez:
POLSKI
11
miganie wskazania temperatury
miganie wskaźnika komory zamrażarki
(wskaźnik komory zamrażarki/wskaźnik
otwartych drzwi)
sygnał dźwiękowy
czerwone podświetlenie wyświetlacza
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy:
sygnał dźwiękowy wyłącza się
nadal miga wskazanie wartości
temperatury
wyświetlacz jest nadal podświetlony na
czerwono.
Po naciśnięciu przycisku Function/
kasowania alarmu w celu wyłączenia
alarmu na wskaźniku
na kilka sekund
pojawi się informacja o najwyższej
temperaturze, jaka panowała w komorze.
W tym momencie miganie ustaje, a
podświetlenie wyświetlacza zmienia kolor z
czerwonego na biały.
Podczas alarmu sygnał akustyczny można
wyłączyć naciskając przycisk Function/
kasowania alarmu.
Podświetlenie wyświetlacza pozostanie
czerwone do momentu przywrócenia
normalnych warunków przechowywania.
Menu funkcji
Po naciśnięciu przycisku OK można włączyć
następujące funkcje:
funkcję Shopping
funkcję Fast Freezing
funkcję wentylatora chłodzącego
bez symbolu: normalne działanie
Każdą z funkcji można włączyć
i wyłączyć w dowolnym czasie;
w tym celu należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk OK, aż nie
będzie wyświetlany żaden
symbol.
Funkcja Szybkie zamrażanie
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej
żywności, należy uruchomić funkcję Szybkie
rozmrażanie.
Wciskać przycisk Function (kilka razy w
razie potrzeby), dopóki nie pojawi się
odpowiedni symbol.
Funkcja wyłącza się
automatycznie po 52 godzinach.
Funkcję tę można w dowolnym czasie
wyłączyć, naciskając przycisk Function
(patrz "Menu Funkcji").
Funkcja Shopping
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się włączenie funkcji
Shopping w celu szybkiego schłodzenia
produktów bez ryzyka podwyższenia
temperatury żywności, która już znajduje
się w chłodziarce.
Funkcja Shopping wyłącza się
automatycznie po upływie około
6 godzin.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Shopping zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Shopping.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Shopping.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Funkcja wentylatora chłodzącego
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
POLSKI
12
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierny rozkład temperatury
w komorze.
Funkcję włącza się za pomocą przycisku
Function (naciskając kilkakrotnie w razie
potrzeby), aż pojawi się symbol
.
W tym ustawieniu wentylator działa w
trybie ciągłym.
Funkcję tę można wyłączyć w dowolnej
chwili naciskając przycisk Function, aż
zniknie symbol
.
Gdy funkcja włącza się
samoczynnie, symbol
wentylatora nie jest widoczny
(patrz „Codzienna
eksploatacja”).
Włączenie funkcji wentylatora
powoduje wzrost zużycia energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Wkładki zamrażarki
x2
POLSKI 13
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie szklanych półek zgodnie z
aktualnymi potrzebami.
UWAGA! Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ jej obecność
zapewnia odpowiedni obieg
powietrza.
Rozmieszczanie półek drzwiowych
2
1
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki drzwiowe można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
pociągać półkę do góry aż do jej
poluzowania (1), wyjąć ją naciskając w
kierunku środka (2), a następnie umieścić
półkę w żądanym miejscu.
Szuflada na warzywa
Szuflada nadaje się do przechowywania
owoców i warzyw.
W środku szuflady znajduje się przegródka,
którą można umieścić w różnych
położeniach, aby podzielić szufladę
odpowiednio do potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się siatka,
która oddziela owoce i warzywa od
wilgoci, która może zbierać się na dnie.
Wszystkie elementy szuflady można wyjąć
w celu wyczyszczenia.
Wentylator chłodzący
Urządzenie włącza się samoczynnie w razie
potrzeby, na przykład w celu przywrócenia
temperatury po otwarciu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Umożliwia w razie potrzeby ręczne
włączenie urządzenia (patrz rozdział
„Funkcja wentylatora chłodzącego”).
Urządzenie przestaje działać w
chwili otwarcia drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
POLSKI 14
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję Fast Freezing co
najmniej 24 godziny przed umieszczeniem
żywności przeznaczonej do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
górnej szufladzie, ponieważ jest to
najchłodniejsza część urządzenia.
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie nieużywania urządzenia
przed umieszczeniem żywności w komorze
należy je uruchomić na przynajmniej 12
godzin.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z urządzenia
wszystkie szuflady i umieścić żywność na
szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
czasu przechowywania żywności na
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
POLSKI
15
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki (jeśli są w
wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić
na szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w
specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub
woreczki polietylenowe tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki
lub (jeśli występuje) na półce na butelki
w drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
POLSKI
16
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem obojętnego środka
czyszczącego;
regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się na
nich osad;
dokładnie opłukać i osuszyć.
Nie należy ciągnąć, przesuwać
ani uszkadzać rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza
urządzenia nie wolno stosować
detergentów, substancji żrących,
produktów o intensywnym
zapachu ani wosków, ponieważ
mogłyby uszkodzić czyszczone
powierzchnie i pozostawić silny
zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą
szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Należy chronić układ chłodniczy
przed uszkodzeniem.
POLSKI 17
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i jej kapaniu na
żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczonej wraz z
urządzeniem i umieszczonej w otworze
odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory,
którą wywołuje automatycznie sterowany
wentylator.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
2. Rozmrozić urządzenie (jeśli dotyczy)
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić kogoś
o regularne kontrole, aby
uniknąć zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy...
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłąc-
zone.
Włączyć urządzenie.
POLSKI 18
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono prawi-
dłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatura
jest wciąż zbyt wysoka.
Patrz punkt „Alarm wysokiej
temperatury”.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem lub naj-
bliższym autoryzowanym cen-
trum serwisowym.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie. Żarówka jest przepalona. Skontaktować się z najbliżs-
zym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów wło-
żono na raz do przecho-
wania.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić tempera-
turę.
Temperatura w pomieszc-
zeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
POLSKI 19
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Włożono zbyt ciepłe po-
trawy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywno-
ści w urządzeniu należy odc-
zekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja Fast
Freezing.
Patrz „Funkcja Fast Freezing”.
Włączona jest funkcja
Shopping.
Patrz „Funkcja Shopping”.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
Fast Freezing lub zmianie
ustawienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
Shopping lub zmianie usta-
wienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie-
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry-
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na pod-
łogę.
Końcówka wężyka odpro-
wadzającego wodę z
odszraniania nie jest po-
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę-
żarką.
Zamocować końcówkę węży-
ka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tem-
peratury.
Włączona jest funkcja
Shopping.
Wyłączyć ręcznie funkcję
Shopping albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa-
tycznie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja Shopping”.
POLSKI 20
/