BaByliss G595E Sexyliss + Shaving head & Bikini trimmer Kullanma talimatları

Kategori
Epilatörler
Tip
Kullanma talimatları
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ
Takk for at du kjøpte BaByliss Sexyliss depilator! Hvis du vil ha mer
informasjon om fordelene med dette produktet og tips til vellykket
hårerning (skrubbing, hårerning fra alle deler av kroppen og barbe-
ring), kan du gå til vårt nettsted: www.babyliss.com.
Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig før apparatet tas i bruk!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Eksklusivt, patentert system med to motsatt roterende epilatorho-
der - dobbelt eektiv
2. 30 pinsetter - optimal eektivitet på ganske kort hår (0,5 cm)
3. Massasjeutstyr plassert mellom de to hodene - reduserer følsom-
heten
4. Barberingshode - erner kortere hår eller til rask barbering av be-
nene
5. 1 skjæreføring (3 mm nøyaktighet)
6. 2 hastigheter - hastighet I for følsomme områder, hastighet II for
benene
7. Tilbehør til følsomme områder - reduserer antall depilatorlameller
til underarmer og bikinilinjen
8. Avtakbart epilatorhode - enkel rengjøring - Kan vaskes med vann
9. Beregnet til vanlig strømnett
10. Deksel, adapter, rensebørste, oppbevaringspose, Adapter
BRUK AV NETTSTRØM
Koble transformatoren til strømnettet og slå bryteren til PÅ-posisjon.
VIKTIG! Bruk kun transformatoren som følger med depilatoren.
VEDLIKEHOLD
Bruk den lille børsten mellom skivene hver gang etter bruk.
Vi anbefaler at du regelmessig desinserer hodene og tilbehøret
med alkohol. Dypp aldri apparatet i vann.
For maksimal hygiene er epileringshodet avtagbart og skylles en-
kelt under rennende vann.
Hvis selve apparatet rengres, bruker du en klut fuktet i mildt
rengjøringsmiddel.
SIKKERHETSANVISNINGER
ADVARSEL: Polyetylenposene rundt produktet eller
produktets emballasje kan være farlige. Hold disse po-
sene utenfor barns og spedbarns rekkevidde.
ikke brukes i vugger, barnesenger, barnevogner
eller lekegrinder. Den tynne lmen kan klebe seg til
nesen og munnen og hindre åndedrettet. En pose er
ikke en leke.
ADVARSEL: ikke brukes over eller i nærheten av
håndvasker, badekar, dusjer eller andre beholdere som
inneholder vann. Hold apparatet tørt.
Dersom apparatet brukes badet, sørg for at
det kobles fra etter bruk. En vannkilde i nærheten av
apparatet kan re farlig selv når apparatet er slått av.
For å sikre ytterligere beskyttelse anbefales det å instal-
lere en jordfeilbryter med en utløsestrøm på maksimalt
30 mA i strømkretsen på badet. Be installatøren din om
råd.
• Ikke sett apparatet ned i vann eller noen annen væske.
Bruk utelukkende den medfølgende adapteren til bruk eller opp-
lading av apparatet.
Hvis adapteren eller strømforsyningen er ødelagt,den skiftes ut
av produsenten, produsentens serviceavdeling eller personer med
lignende kvalikasjoner for å unngå farlige situasjoner.
Bruk ikke apparatet dersom det er falt i gulvet eller dersom det viser
tydelige tegn på skade.
Ikke la apparatet stå uten oppsyn når det er tilkoblet eller på.
Koble fra øyeblikkelig dersom det oppsr problemer under bruk.
Bruk ikke annet tilbehør enn de som anbefales av BaByliss.
• Koble fra apparatet etter hver bruk og før rengjøring.
• La ikke apparatet stå tilkoblet i mer enn 24 timer.
Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller
personer uten erfaring eller kjennskap til produktet, med mindre
de har mottatt forutgående instruksjon vedrørende bruken av ap-
paratet, eller er under passende oppsyn fra en person som er an-
svarlig for deres sikkerhet. Hold oppsyn med barn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
For å unngå skade ledningen, unngå å vikle denne rundt appa-
ratet og sørg for at den ikke vris eller yes r apparatet ryddes
bort.
Dette apparatet er i overensstemmelse med normene i direktivene
04/108/EC (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) og 06/95/EC (lav-
spenningsdirektivet).
AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR
I alles interesse, og for en aktiv deltakelse i den kollektive
anstrengelsen for å beskytte miljøet:
Kast ikke disse produktene sammen med hushold-
ningsavfall.
Bruk systemene for retur og innsamling som
er tilgjengelige i ditt land.
Slik kan enkelte materialer resirkuleres eller gjenvinnes.
Kiitämme sinua BaByliss Sexyliss-epilaattorin ostosta! Löydät lisätie-
toja tuotteen eduista ja ohjeita onnistuneeseen epilointiin (kuorinta,
eri ihoalueiden epilointi ja ihokarvojen ajo) Internet-sivustoltamme:
www.babyliss.com.
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!
TUOTTEEN OMINAISUUDET
1. Ainutlaatuinen patentoitu järjestelmä kahdella vastakkain pyörivällä
epilointipäällä - kaksinkertainen tehokkuus
2. 30 pinsettiä - leikkaa tehokkaasti melko lyhyetkin ihokarvat (0,5
cm)
3. Hierontaosa kahden pään välissä - vähentää ihon herkkyyttä
4. Ajopää - poistaa lyhyimmät ihokarvat tai ajaa säärikarvat nopeasti
5. 1 leikkuukampa (tarkkuus 3 mm)
6. 2 nopeutta - nopeus I herkille ihoalueille, nopeus II säärille
7. Herkkien ihoalueiden osa - vähentää epilointilevyjen määrää
kainaloille ja bikinirajalle
8. Irrotettava epilointipää - helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
9. Toimii verkkovirralla
10. Suojus, puhdistusharja, säilytyspussi, Laturi
YTTÖ VERKKOVIRRALLA
Kytke Sexyliss verkkovirtaan ja aseta laite ON-asentoon.
HUOMIO! Käytä epilaattorin kanssa ainoastaan laitteen mukana toi-
mitettavaa muuntajaa.
HUOLTO
Puhdista levyjen välit pienellä harjalla aina karvanpoiston jälkeen.
Laitteen pääkappaleet ja lisälaitteet on suositeltavaa desinoida
säännöllisesti alkoholipitoisella aineella. Laitetta ei saa koskaan
upottaa veteen.
Jotta hygieenisyys olisi täydellinen, epilaattoripää on irrotettava ja se
on helppo huuhtoa juoksevalla vedellä.
Jos laitteen runko vaatii puhdistamista, käytä miedolla pesuaineella
kostutettua puhdistusliinaa.
TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS : tuote on pakattu polyetyleenipusseihin,
jotka saattavat olla vaarallisia. Pidä pussit poissa vauvo-
jen ja lasten ulottuvilta.
Niitä ei saa käyttää kehdoissa, lastenngyissä, rattaissa
tai vauvojen leikkikehissä. Ohut kalvo voi liimautua nenään ja suuhun
ja estää hengittämisen. Pussi ei ole leikkikalu.
VAROITUS: ei saa käyttää pesualtaiden, ammeiden,
suihkujen tai muiden vetsisältävien astioiden yläpuo-
lella tai lähettyvillä. Pidä laitetta kuivassa paikassa.
Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, kytke se irti
verkkovirrasta käytön jälkeen. Vesipisteen läheisyys voi
olla vaarallinen silloinkin, kun laite on sammutettuna.
Vikavirtasuoja kylpyhuoneessa lisää turvallisuutta. Pa-
remman turvallisuuden takaamiseksi on suositeltavaa
asentaa kylpyhuoneen virransyöttöpiiriin määrätyn
enintään 30mA:n käyttövaihtovirran dierentiaalirele.
Kysy neuvoa sähköasentajalta.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Käytä ja lataa laitetta yksinomaan laitteen mukana saamasi adapte-
rin eli sovittimen avulla.
Jos virta-adapteri tai virtajohto on vioittunut, valmistajan, sen huol-
topalvelun tai valtuutetun henkilön tulee vaihtaa se vaaratilantei-
den välttämiseksi.
Älä käy laitetta jos se on pudonnut tai jos se on näkyvästi vau-
rioitunut.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa virran ollessa kytkettynä tai laitteen
ollessa toiminnassa.
Kytke laite irti verkkovirrasta välittömästi, jos käytön aikana ilmenee
ongelmia.
Älä käytä muita kuin BaBylissin suosittelemia lisävarusteita.
Kytke laite aina irti verkkovirrasta jokaisen käytön jälkeen sekä en-
nen puhdistamista.
Älä anna laitteen olla kytkettynä verkkovirtaan kauempaa kuin yh-
den vuorokauden ajan.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien las-
ten) käytettäväksi, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti
on alentunut, tai joilla ei ole laitteen käytöstä kokemusta eikä tietoa,
paitsi jos käyttapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai etukäteen annettujen käyttöohjeiden avulla.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
Jotta virtajohto ei vahingoittuisi, äkierrä sitä laitteen ympärille,
äläkä säilytä virtajohtoa kierrettynä tai taitettuna.
Tämä laite on direktiivien 04/108/EY (sähkömagneettinen yhteen-
sopivuus) ja 06/95/EY (sähköisten kodinkoneiden turvallisuus) vaa-
timusten mukainen.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖIÄN LOPUTTUA
Kaikkien eduksi ja aktiiviseen yhteisölliseen ympäristön-
suojeluun osallistumisen tärkeydestä :
Älä hävitä laitteita kotitalousjätteiden mukana.
Käytä maassasi saatavilla olevia palautus- ja keräysjär-
jestelmiä.
Jotkut materiaalit voidaan kierrättää tai hyödyntää uu-
siokäyttöön.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την αποτριχωτική μηχανή Sexyliss της
BaByliss! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του
προϊόντος και συμβουλές για μια επιτυχημένη αποτρίχωση (καθαρισμός,
αποτρίχωση διαφορετικών σημείων του σώματος και ξύρισμα) επισκεφθείτε
τον δικτυακό μας τόπο: www.babyliss.com.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Αποκλειστικό σύστημα ευρεσιτεχνίας με 2 κεφαλές αποτρίχωσης
αντίστροφης περιστροφής - διπλή απόδοση.
2. 30 λεπίδες - άριστη απόδοση σε σχετικά κοντές τρίχες (0.5cm).
3. Εξάρτημα για μασάζ μεταξύ την 2 κεφαλών - μειώνει την ευαισθησία.
4. Κεφαλή ξυρίσματος - αφαιρεί τις πολύ κοντές τρίχες ή ξυρίζει γρήγορα τα
πόδια σας.
5. 1 οδηγός κοπής (ακρίβεια 3mm).
6. 2 ταχύτητες - αργή για τις ευαίσθητες περιοχής, γρήγορη για τα πόδια σας.
7. Εξάρτημα για τις ευαίσθητες περιοχές - μειώνει τον αριθμό των δίσκων
απολέπισης για τις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι.
8. Αποσπώμενη κεφαλή αποτρίχωσης - εύκολος καθαρισμός - πλένονται κάτω
από το νερό
9. Λειτουργία με ρεύμα.
10. Προστατευτικό κάλυμα, βούρτσα καθαρισμού, τσαντάκι φύλαξης,
Αντάπτορας.
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ
Συνδέετε την Sexyliss με το ρεύμα και κατόπιν φέρνετε τον διακόπτη στη
θέση ON.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον αντάπτορα που
σας παρέχεται με την αποτριχωτική μηχανή.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Περνάτε το βουρτσάκι ανάμεσα στους δίσκους μετά από κάθε αποτρίχωση.
Σας συνιστούμε να απολυμαίνετε τακτικά με οινόπνευμα τις κεφαλές της
συσκευής και τα εξαρτήματα. Ποτέ να μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
Για μια πλήρη υγιεινή, η κεφαλή για την αποτρίχωση είναι μετακινούμενη
και ξεπλένεται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό.
Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανάκι με ήπιο απορρυπαντικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σακούλες πολυαιθυλενίου στις οποίες βρίσκε-
ται το προϊόν ή το περιτύλιγμά του μπορεί να είναι επικίνδυ-
νες. Φυλάγετε αυτές τις σακούλες μακριά από μωρά και παι-
διά.
Να μη τις χρησιμοποιείτε στις κούνιες, στα παιδικά κρεβάτια , στα καρο-
τσάκια ή στα πάρκα για μωρά. Η λεπτή μεμβράνη μπορεί να κολλήσει στη
μύτη και στο στόμα και να εμποδίσει την αναπνοή. Μια σακούλα δεν είναι
παιχνίδι.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε νιπτήρες,
μπανιέρες, ντουζιέρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Φυ-
λάγετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο,
φροντίζετε να τη βγάζετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγ-
γύτητα με το νερό μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και όταν η
συσκευή είναι σβηστή. Για να εξασφαλίσετε συμπληρωματική
προστασία, συνιστάται στη γραμμή που τροφοδοτεί το μπάνιο
να τοποθετηθεί μια διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής
(RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που να μην υπερβαί-
νει τα 30mA. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αντάπτορα που σας παρέχεται για να
χρησιμοποιήσετε ή να φορτίσετε τη συσκευή.
Εάν ο αντάπτορας ή το καλώδιο φθαρούν, πρέπει να αντικατασταθούν από
τον κατασκευαστή, από το σέρβις μετά την πώληση ή από άτομα με την
ανάλογη ειδικότητα ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει κάτω ή παρουσιάζει φανερά ση-
μάδια φθοράς.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται στην πρίζα ή όταν
είναι αναμμένη.
Βγάζετε αμέσως από την πρίζα σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλή-
ματα κατά τη διάρκεια τής χρήσης
Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικά εξαρτήματα από αυτά που συνιστώνται
από την BaByliss.
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν την κα-
θαρίσετε.
Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα (συ-
μπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, πνευματικές
και αισθητήριες ικανότητες, είναι μειωμένες, ή από άτομα τα οποία δεν
έχουν εμπειρία ή γνώση για το προϊόν, εκτός εάν κάποιο άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους, μπορεί να φροντίσει για την επίβλεψή τους ή να
τους δώσει προηγουμένως τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιώνεστε ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Για να μη φθαρεί το καλώδιο, να μη το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή. Φρο-
ντίζετε να το τακτοποιείτε χωρίς να το στρίβετε ή να το διπλώνετε.
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών
04/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 06/95/EK (ασφάλεια των
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Για το συμφέρον όλων και για την ενεργή συμμετοχή στη συλ-
λογική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος:
Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτά μαζί με τα οικιακά απορ-
ρίμματα.
Χρησιμοποιείτε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που
διαθέτονται στη χώρα σας.
Ορισμένα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν.
Köszönjük Önnek, hogy egy BaByliss Sexyliss epilátort vásárolt! Ha
többet szeretne megtudni a termék előnyeiről és a sikeres epilálásra
vonatkozó információkról (radírozás, a test különböző részeinek
epilálása és borotválás), tekintse meg honlapunkat: www.babyliss.
com.
Olvassa el gyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a készüléket
használná!
A TERMÉK JELLEMZŐI
1. Kizárólagos szabadalmaztatott rendszer 2 epiláló fej ellentétes for-
gásiránnyal – dupla hatékonyság
2. 30 csipesz optimális hatékonyság viszonylag rövid szőrszálakon
(0,5 cm)
3. Masszírozó tartozék a 2 fej között – csökkenti az érzékenységet
4. Borotváló fej a rövidebb szálak eltávolítására, vagy a lábak gyors
borotválásához
5. 1 vezetőfésű (3 mm-es pontosság )
6. 2 sebesség - I sebesség az érzékenyebb zónákra, II sebesség a láb-
szárakra.
7. Tartozék az érzékeny zónákhoz az epiláló korongok száma csök-
ken a hónalj és a bikini szőrtelenítéséhez
8. Kivehető epiláló fej – könnyű karbantartás - Voidaan pestä vedessä
9. Hálózatról használható
10. Védőburkolat, tisztító kefe, tok, Adapter
HASZNÁLAT A HÁLÓZATRÓL
Csatlakoztassa a Sexyliss készüléket a hálózatra, majd állítsa ON hely-
zetbe.
FONTOS! Csak az epilátorhoz mellékelt adaptert használja.
KARBANTARTÁS
Minden epilálás után a kis kefével tisztítsuk meg a tárcsákat.
Tanácsoljuk, hogy rendszeresen fertőtlenítse alkohollal a készülék
fejeit és tartozékait. Ne merítse vízbe a készüléket.
A maximális higiénia érdekében az epiláló fej levehető, és folyó vízzel
könnyen leöblíthető.
Ha szükségessé válna a készülék burkolatának tisztítása, használjon
enyhe tisztítószerrel átitatott törlőruhát.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM: a készüléket tartalmazó polietilén zacskók
vagy a készülék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa
ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől.
Ne használja őket bölcsőben, gyermekágyban, baba-
kocsiban vagy járókában. A vékony fólia rátapadhat
az orra és a szájra és meggátolhatja a gzést. A zacs
nem játékszer.
FIGYELEM: ne használja mosdókagyló, rdőkád, zuha-
nyozó vagy egyéb, vizet tartalmazó edény lött vagy
közelében. Tartsa szárazon a készüléket.
Ha a készüléket fürdőszobában használja, ügyeljen arra,
hogy húzza ki a konnektorból használat után. Vízforrás
közelsége ugyanis még akkor is veslyes lehet, ha a
készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként ja-
vasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű
maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a
fürdőszobát ellátó áramkörre. Kérjen tanácsot a beépí-
tést végző szakembertől.
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Kizárólag a mellékelt adaptert használja a készülék használatához
vagy töltéséhez.
Ha az adapter vagy a pvezeték megsérült, a gyártónak, szakszer-
vizének vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell
kicserélnie a veszélyek megelőzése érdekében.
Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérülések nyomai láthatók
rajta.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva vagy be
van kapcsolva.
zza ki azonnal a hálózatból, ha a használat közben probléma
merül fel.
• Csak a BaByliss által ajánlott tartozékokat használjon.
Minden használat után és tisztítás előtt húzza ki a lózatból a -
szüléket.
• Ne hagyja a készüléket bedugva 24 óránál tovább.
Ez a készülék nem csökkent zikai, érzékszervi vagy szellemi -
pességgel rendelkező, vagy tapasztalatlan vagy tudatlan szemé-
lyek (vagy gyermekek) általi használatra készült, kivéve akkor, ha a
biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék
használatára vonatkozó előzetes utasításait követve használják. Vi-
gyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
A vezeték sérülésének elkerülése érdekében ne csavarja a készülék
köré és ügyeljen arra, hogy ne csavarja vagy hajtsa meg, amikor
elteszi.
Ez a készülék megfelel a 04/108/EK (elektromágneses kompatibili-
tás) és a 04/108/EK (elektromos háztartási készülékek biztonsága)
irányelvekben javasolt szabványoknak.
AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉLETTARTA-
MUK VÉGÉN
Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett -
zös aktív részvétel érdekében:
Ne dobja ki ezeket a termékeket a ztarsi hulladé-
kokkal együtt.
Vegye igénybe az orsgában rendelkezésére
álló visszavételi és begyűjtő rendszereket.
Egyes anyagok így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehet-
nek.
Dziękujemy za zakup depilatora Sexyliss rmy BaByliss! Szczegółowe
informacje na temat właściwości produktu, porady dotyczące użytko-
wania oraz wskazówki na temat udanej depilacji (peeling, depilacja
różnych części ciała i golenie) znajdują się na naszej stronie interneto-
wej: www.babyliss.com.
Przed yciem urządzenia, dokładnie przeczytać poniższe przepisy
bezpieczeństwa!
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Wyłączny, opatentowany system z 2 głowicami depilującymi poru-
szającymi się w przeciwnych kierunkach - podwójne
2. 30 pęsety - optymalna wydajność na relatywnie krótkich włoskach
3. Przyrząd do masażu umieszczony pomiędzy 2 głowicami - obniża
wrażliwość
4. Głowica goląca - do usuwania najkrótszych włosków lub szybkiej
depilacji nóg
5. 1 nakładka grzebieniowa (precyzja 3 mm)
6. 2 prędkości - prędkość I do stref wrażliwych, prędkość II do nóg
7. Przyrząd do stref wrażliwych - redukuje ilość dysków depilujących
przy depilacji skóry pod pachami oraz bikini
8. Zdejmowana głowica depilująca - łatwe utrzymanie - Πλένεται κάτω
από τρεχούμενο νερό.
9. Zasilanie sieciowe
10. Woreczek, szczotka do czyszczenia, pokrowiec, Zasilacz
KORZYSTANIE Z PRĄDU
Podłączyć urządzenie Sexyliss do gniazdka a następnie ustawić wy-
łącznik w położeniu ON.
WAŻNE! Używać wyłącznie ładowarki dołączonej do depilatora.
KONSERWACJ
Tarcze powinny być czyszczone małą szczoteczką po każdej depi-
lacji.
Zalecamy systematyczną dezynfekcję głowic urządzenia i akceso-
riów przy użyciu alkoholu. Urządzenie nie powinno być nigdy zanur-
zane w wodzie.
W celu utrzymania higieny, głowicę depilacyjną można zdejmować i
zmywać pod bieżącą wodą.
Jeżeli konieczne jest wyczyszczenie obudowy urządzenia, należy użyć
w tym celu szmatki nasączonej delikatnym środkiem czyszczącym.
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA: torebki z polietylenu z produktem lub jego
opakowanie mogą być niebezpieczne. Torebki należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wykorzystywać ich do kołysek, łóżeczek dziecię-
cych, wózków lub kojców dla dzieci. Cienka folia może
przykleić się do nosa lub ust i uniemożliwić oddychanie.
Torebka nie jest zabawką.
UWAGA: nie ywać nad lub w pobliżu umywalek, wa-
nien, kabin prysznicowych lub innych zbiorników z
wodą. Dbać, aby urdzenie było suche.
Jeżeli urdzenie używane jest w łazience, należy pa-
miętać o wyjęciu wtyczki z prądu, gdy nie jest już po-
trzebne. Bliskość wody może być bardzo niebezpiecz-
na, nawet wtedy gdy urządzenie jest wyłączone. Aby
zapewnić dodatkowe zabezpieczenie instalacji, układ
elektryczny zasilający łazien naly zabezpiecz
wyłącznikiem różnicoprądowym (DDR) o znamiono-
wym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
Poprosić o poradę elektryka.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
ywać wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia.
Jeżeli zasilacz lub kabel zasilający jest uszkodzony, wymianę naly
zlecić producentowi, serwisowi posprzedażnemu lub specjaliście,
aby uniknąć niebezpieczeństwa.
Nie używurządzenia, który uległ uszkodzeniu lub upadł na zie-
mię.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Jeżeli wystąpią problemy w trakcie korzystania z urządzenia, naly
je natychmiast wączyć.
ywać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez BaByliss.
Po użyciu i przed czyszczeniem wączyć urządzenie z prądu.
Nie pozostawiurządzenia poączonego do prądu na dłużej niż
24 godziny.
Urdzenie nie może być używane przez osoby (w tym równi
dzieci) z ograniczeniem zycznym, czuciowym lub umysłowym,
nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały, na po-
czątku, przyuczone i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Zwrócić uwa-
gę na dzieci, aby nie bawiły się urdzeniem.
Aby nie uszkodzić przewodu, nie należy go nawijać wokół urządze-
nia, a chowając go uważać by nie był skręcony lub zgięty.
Urdzenie spełnia normy zalecane w dyrektywie 04/108/WE
(Zgodność elektromagnetyczna) oraz w dyrektywie 06/95/WE (Bez-
pieczeństwo urządzeń niskonapięciowych).
ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro oraz dla aktywnych sta-
rań na rzecz ochrony środowiska:
• Nie wyrzucać urządzeń ze zwyymi śmieciami.
Stosować systemy odzyskiwania i zbiórki
odpadów dostępne w kraju.
Niektóre materiy mobyć odzyskane lub uszlachet-
nione.
Zakoupili jste epilátor Sexyliss od BaByliss a my vám za to děkujeme!
Více informací o výhodách výrobku a rady pro úspěšnou epilaci (pee-
ling, epilace různých částí těla a holení) naleznete na našich webových
stránkách: www.babyliss.com.
Před použitím přístroje si pečlivě přtěte bezpnostní pokyny!
VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Exkluzivní patentovaný systém s 2 depilačními hlavami s obrácenou
rotací - dvojí účinnost
2. 30 pinzet - optimální účinnost na relativně krátkých chloupcích (0,5
cm)
3. Masážní příslušenství mezi 2 hlavami - redukuje citlivost
4. Holicí hlava - pro odstranění kratších chloupků nebo pro rychlé
oholení nohou
5. 1 nástavec střihu (přesnost 3 mm)
6. 2 rychlosti - rychlost I pro citlivé oblasti, rychlost II na nohy
7. Příslušenství pro citlivé oblasti - redukuje počet depilačních disků
pro podpaždí, pro oblast třísel
8. Odnímatelná depilační hlava - snadná údržba - Folyó vízben mo-
sható
9. Funguje v elektrické síti
10. Ochranný kryt, čisticí kartáček, pouzdro, Adaptér
POUŽITÍ V SÍTI
Zapojte přístroj Sexyliss do sítě a zapněte jej do pozice ON (zapnuto).
DŮLEŽITÉ! Použijte výhradně adaptér dodávaný s epilátorem.
ÚDRŽBA
Po každé epilaci očistěte kotoučky kartáčkem.
Doporučujeme provádět pravidelnou dezinfekci hlav přístroje a
příslušenství lihem. Přístroj nikdy nedávejte do vody.
Dokonalá hygiena je zajištěna tím, že epilační hlava je odnímatelná a
je možno ji pod tekoucí vodou snadno opláchnout.
Pokud je nutno očistit kryt přístroje, použijte hadřík navlhčený jem-
ným čistícím prostředkem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ: Sáčky z polyetylénu, ve kterých je pří-
stroj uložen, stejně tak jako jeho obal, mohou t ne-
bezpečné. Sáčky uchovávejte mimo dosah miminek a
dětí.
Nepoužívejte je v kolébkách, dětských postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. Jemná fólie se může nalepit na nos a na ústa a
zabránit dýchání. Sáček není hračka.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nad nebo v blízkosti umy-
vadel, van, sprch nebo jiných nádob obsahujících vodu.
Přístroj udržujte suchý.
• V případě, že používáte přístroj v koupelně, nezapo-
meňte ho po každém použi vypojit ze sítě. Blízkost
zdroje vody totiž může být nebezpečná a to i tehdy, je-li přístroj
vypnutý. Pro zajištění doplňující ochrany elektrického obvodu v kou-
pelně se doporučuje instalace zařízení na zbytkový diferenční proud
(DDR) stanoveného provozního diferenčního proudu nepřesahující-
ho 30 mA. Poraďte se s instalatérem.
• Přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
Používejte výhradadaptátor, který je dodáván s ístrojem pro
jeho používání nebo nabíjení.
Pokud jsou adaptátor nebo přívodní šňůra poškozené, je nutno ne-
chat je vyměnit u výrobce, v jeho servisním sedisku nebo osobami
s příslušnou kvalikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo pokud vykazuje zjevné
stopy poškození.
Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojený do sítě nebo za-
pnutý.
V případě problémů během používání přístroj okamžitě odpojte
ze sítě.
Používejte pouze příslušenství doporučené rmou BaByliss.
Po každém použití a před čištěním přístroj odpojte ze sítě.
Nenechávejte přístroj zapojený v síti po dobu více než 24 hodin.
Tento přístroj nemá být používán osobami (včetně ), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti ani osobami
bez zkušeností nebo znalostí, s výjimkou situace, kdy jsou pod do-
hledem osoby zodpovědza jejich bezpečnost nebo pokud byly
touto osobou předběžně poučeny o používání přístroje. Děti je tře-
ba hlídat a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
Šňůru neomotávejte kolem ístroje, dbejte na to, aby před ulože-
ním nebyla zkroucená a přeložená, aby se nepoškodila.
Tento přístroj splňuje padavky norem stanovených směrnicemi
04/108/ES (elektromagnetická slučitelnost) a 06/95/ES (bezpečnost
domácích elektrospotřebičů).
LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V zájmu nás ech a ve snaze aktivně se podílet na spo-
lečné ochraně životního prostředí:
Neodstraňujte přístroje do komunálního odpadu.
Využívejte systémy likvidace a sběru, které
jsou ve vaší zemi k dispozici.
Některá zařízení mohou být recyklována nebo znovu zhodnocena.
Благодарим вас за покупку эпилятора Sexyliss фирмы BaByliss! Более
подробную информацию о преимуществах данного аппарата, а также
советы по успешной эпиляции (глубокая очистка кожи, эпиляция
различных участков тела и бритье) вы найдете на нашем сайте www.
babyliss.com.
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1. Эксклюзивная запатентованная система с 2-мя головками для
эпиляции противоположного вращения – двойная эффективность
2. 30 щипчиков оптимальная эффективность на относительно
коротких волосках (0,5 см)
3. Аксессуар для массажа, расположенный между двумя головками –
уменьшает чувствительность
4. Бреющая головка – для устранения самых коротких волосков или для
быстрого бритья ног
5. 1 направляющая для стрижки (точность 3 мм)
6. 2 скорости - скорость I для чувствительных участков, скорость II для
ног
7. Аксессуар для чувствительных участков меньшее количество
эпиляционных дисков для подмышек и бикини
8. Съемная головка для эпиляции простой уход - Nadaje się do mycia
w wodzie
9. Работает от сети
10. Защитный колпачок, щеточка для очистки, футляр, Переходник
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТ СЕТИ
Включите аппарат Sexyliss в сеть и установите переключатель в
положение ON (вкл.).
ОБРАТИ ТЕ ВНИМ АНИЕ! Сл едуе т п ольз ов аться т ол ьк о тем бл оком п итан ия
от сети, который входит в комплект поставки эпилятора.
УХОД
После каждой эпиляции пройдитесь щеточкой между дисками.
Мы рекомендуем вам регулярно дезинфицировать спиртом головку
аппарата и насадки. Не погружайте в воду аппарат и съемные
головки.
Для соблюдения максимальной гигиены головка для эпиляции -
съемная, легко ополаскивается под проточной водой.
При необходимости почистить корпус аппарата пользуйтесь
тряпочкой, смоченной мягким моющим средством.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: полиэтиленовые пакеты, в кото-
рые уложен сам аппарат или его упаковка, могут пред-
ставлять опасность. Пакеты должны находиться вне до-
ступа младенцев и детей.
Не используйте пакеты в колыбелях, детских кроватях, колясках или
манежах для детей. Тонкая пленка может приклеиться к носу и ко рту
и воспрепятствовать дыханию. Пакет – не игрушка.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не пользуйтесь аппаратом над или
по близости с умывальником, ванной, душем или любой
другой емкостью, содержащей жидкость. Содержите ап-
парат в сухом состоянии.
Если вы применяете аппарат в ванной комнате, его обя-
зательно следует отключить от сети после того, как вы
закончили пользоваться им. Дело в том, что близость ис-
точника воды может представлять опасность даже в том
случае, когда аппарат выключен, но не отключен от сети.
Для обеспечения дополнительной защиты в электриче-
ской сети ванной комнаты рекомендуется установить
устройство остаточного дифференциального тока, или
автоматический предохранитель, дифференциальный
ток функционирования которого не превышает 30 mA.
Обратитесь за консультацией к профессиональному
электрику.
• Не погружайте аппарат в воду или иную жидкость.
При применении или зарядке аппарата пользуйтесь только тем бло-
ком питания, который входит в комплект поставки.
Если переходник или электрический шнур повреждены, во избежа-
ние опасности их должен заменить изготовитель, его гарантийная
служба или лица, имеющие соответствующую квалификацию.
Не пользуйтесь аппаратом, если он падал или имеет явные следы по-
вреждений.
Не оставляйте без присмотра включенный или подсоединенный к
сети аппарат.
Немедленно отключите аппарат от сети, если возникают проблемы в
процессе его применения.
Пользуйтесь исключительно теми аксессуарами, которые рекомен-
дованы BaByliss.
После каждого применения и перед тем, как почистить аппарат, от-
ключайте его от сети.
Не оставляйте аппарат включенным в сеть дольше 24 часов.
Данный аппарат не предусмотрен для пользования лицами (включая
детей), физические, сенсорные или интеллектуальные возможности
которых ограничены, а также лицами, не имеющими достаточного
опыта и знаний, за исключением тех ситуаций, когда за ними обе-
спечено наблюдение со стороны лица, ответственного за их безопас-
ность, либо когда они были предварительно проинструктированы по
вопросам пользования аппаратом. Необходимо проследить за тем,
чтобы дети не играли с аппаратом.
Чтобы не повредить шнур, не следует накручивать его вокруг аппа-
рата; проследите за тем, чтобы шнур хранился в положении без пере-
кручивания и заломов.
Данный аппарат соответствует нормам, изложенным в директивах
04/108/EC (электромагнитная совместимость) и 06/95/EC (безопас-
ность электробытовых приборов).
TÜRKÇE
BaByliss’in Sexyliss epilatörünü satın aldınız ve size teşekkür ediyoruz!
Ürünün avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başarılı bir
epilasyon tavsiyeleri için (silme, vücudun çeşitli yerlerinin epilasyonu
ve tıraş), internet sitemizi ziyaret edin: www.babyliss.com.
Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz!
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1. Devrik dönüşlü 2 epilasyon kafalı patentli özel sistem - çift etkililik
2. 30 pens - nispeten kısa (0,5cm) tüyler için mükemmel etkililik
3. 2 kafa arasında masaj aksesuarı - hassasiyeti azaltır
4. Tıraş kafası - daha kısa tüyleri gidermeyi veya bacakların zlı şekilde
tıraş edilmesini sağlar
5. 1 kesim kılavuzu (hassasiyet 3mm)
6. 2 hız - hassas bölgeler için hız I, bacaklar için hız II
7. Hassas lge aksesua- koltuk altları, bikini için epilasyon diskle-
rinin sayısını azaltır
8. Çıkarılabilir epilasyon kafası - kolay bakım - Lze mýt ve vodě
9. Şebeke üzerinde çalışır
10. Koruma kapağı, temizleme fırçası, çanta, Adaptör
ŞEBEKE ÜZERİNDE KULLANIM
Sexyliss’i şebekeye bağlayın ve ON pozisyonuna getirin.
ÖNEMLİ! Sadece epilatörle verilen adaptörü kullanın.
BAKIM
Her epilasyondan sonra küçük fırçayı diskler arasında geçirin.
Cihazın kafalarını ve aksesuarları düzenli olarak alkol ile dezenfekte
etmenizi tavsiye ederiz. Cihazı hiç bir zaman suya daldırmayınız.
Maksimum hijyen için, epilasyon başlığı çıkarılabilir ve kolay bir şe-
kilde akan su altında durulanabilir.
Cihazın dış yüzeyinin temizlenmesi gerekirse, yumuşak bir deterja-
na batırılmış bir bez kullanınız.
GÜVENLİK TALİMATLARI
DİKKAT: Ürünün içerisinde bulunduğu polietilen poşet-
ler ve ürünün ambalajı tehlikeli olabilirler. Poşetleri ço-
cukların ve bebeklerin erişemeyeceği yerlerde muhafa-
za ediniz.
Beşikler, çocuk yatakları, çocuk arabaları veya bebek oyun parkları
içerisinde kullanmayız. İnce film burna veya ağza yapışabilir ve ne-
fes almayı engelleyebilir. Bir poşet bir oyuncak değildir.
DİKKAT: Küvetlerin, lavaboların, duşların veya su dolu
haznelerin üzerinde veya yakınında kullanmayın.
Cihazı kuru yerde muhafaza edin.
Cihaz banyoda kullanıldığında, kullanım sonrasında
fişini elektrik prizinden çekin, çünkü suyun yakınında
olması cihaz kapalı iken bile bir tehlike oluşturabilir.
Tesisat üzerinde ilave bir koruma için, banyoya giden
elektrik devresine 30 mA aşmayan bir çalışma diferan-
siyel akım koruma tertibatı (DDR) takılması önerilmek-
tedir. Tesisatçınıza danışın.
• Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın.
Cihazı kullanmak veya şarj etmek in sadece beraberinde verilen
adaptörü kullanın.
Adaptör veya besleme kordonu zarar rmüşlerse, herhangi bir teh-
likenin önlenmesi için, üretici, satış sonrası servisi veya yetkili kişiler
tarafından değiştirilmeleri gerekir.
Eğer cihaz düşmüş ise veya üzerinde belirgin hasarlar bulunuyorsa
cihazı kullanmayın.
Cihazın fişi elektrik prizine takılı iken veya açıkken gözetimsiz bırak-
mayınız.
Kullanım esnasında sorun olması halinde cihazın fişini derhal priz-
den çekiniz.
BaByliss tarafından önerilenin haricinde başka aksesuar kullanma-
yınız.
Her kullanımdan sonra ve cihazı temizlemeden önce cihazın fişini
elektrik prizinden çekin.
Cihazı 24 saatten fazla şebeke elektriğine bağlı bırakmayın.
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf olan, ya
da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafındanocuklar da dahil),
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında ve ci-
hazın kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmiş kişiler tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazla oynamadıklarından emin
olmak için, çocukların gözetim altında tutulması tavsiye edilir.
Kablonun hasar görmesini önlemek için cihazın etrafına sarmayınız
ve kabloyu bükmeden veya katlamadan kaldırmaya özen gösteri-
niz.
Bu cihaz, 04/108/EC (elektro manyetik uyum) ve 06/95/EC (elektrikli
ev aletleri güvenliği) yönetmelikleri tarafından belirtilen gereklilik-
lere uygundur.
SVENSKA
Tack för att du köpte en Sexyliss-epilator från BaByliss! Du kan hitta
mer information om fördelarna med produkten och tips för en lyckad
epilering (skrubbning, hårborttagning för olika kroppsdelar och rak-
ning) på vår webbsida: www.babyliss.com.
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder appa-
raten!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Exklusivt patenterat system med två epileringshuvud som roterar åt
olika håll - dubbelt så eektivt
2. 30 pincetter - optimal eektivitet på korta hår (0,5 cm)
3. Massagetillbehör mellan epileringshuvudena - minskar
känsligheten
4. Rakhuvud - för borttagning av kortare hår eller en snabb rakning
av benen
5. 1 klippguide (precision 3 mm)
6. 2 hastigheter - långsam för känsliga områden och snabb för benen
7. Tillbehör för känsliga områden - minskar antalet epileringsdiskar för
användning i armhålorna och på bikinilinjen
8. Löstagbart epileringshuvud - lätt att rengöra - Vattentvättbar
9. Nätdriven
10. Skyddsöverdrag, rengöringsborste, påse, Adapter
ANVÄNDA NÄTSTRÖM
Anslut din Sexyliss till nätkontakten och sätt på/av-knappen på ON.
VIKTIGT! Använd endast den medföljande adaptern till epilatorn.
UNDERHÅLL
Borsta med den lilla borsten mellan skivorna varje gång apparaten
använts.
Vi rekommenderar att du regelbundet desincerar huvudena och
tillbehören med alkohol. Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
För maximal hygien kan epileringshuvudet tas ut ur apparaten och
med lätthet sköljas i rinnande vatten.
Om apparatkroppen måste rengöras, använd en trasa fuktad med
milt rengöringsmedel.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
OBSERVERA: Produktens polyetylenpåsar eller
förpackningen kan vara farliga. Dessa sar r llas
utom räckhåll för barn och spädbarn.
De får inte användas i vaggor, barnsängar,
barnvagnar eller barnhagar. Den tunna lmen kan täppa till näsan
eller munnen och förhindra andningen. En påse är ingen leksak.
OBSERVERA: Får inte användas ovanför eller i närheten
av tvättställ, badkar, duschar eller andra kärl innehål-
lande vatten. Apparaten skall hållas på torr plats.
Om apparaten används i ett badrum skall stickproppen
dras ur vägguttaget efter användningen. Det är faktiskt
att en vattenkälla kan vara farlig även om apparaten
är avstängd. För ytterligare säkerhet bör den elektriska
installationen i badrummet vara försedd med en jord-
felsbrytare för personsäkerhet som skall vara märkt
med max. 30 mA. Rådfråga din elinstallatör.
• Apparaten får inte doppas i vatten eller annan vätska.
Använd endast den adapter som medföljer vid användning eller
laddning av apparaten.
Om adaptern eller sladden skadats skall de, för att undvika eventu-
ell fara, bytas ut av tillverkaren, hans kundtjänst eller personer med
liknande kvalikation.
Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken
på skada.
mna inte apparaten utan tillsyn om den är kopplad till elnätet el-
ler i funktion.
Dra stickproppen omedelbart ur vägguttaget om problem uppstår
under användningen.
Inga andra tillbehör än de som rekommenderas av BaByliss får an-
vändas.
Dra stickproppen ur vägguttaget efter varje användning och innan
den rengörs.
Apparaten får inte vara kopplad till nätet längre än 24 timmar.
Denna apparat är inte avsedd r att användas av personer (detta
gäller även barn) vars förmåga, fysisk eller mental, är nedsatt, eller
av personer som saknar erfarenhet eller kännedom om apparaten,
med undantag för om de kan hjälp av person som ansvarar r
tillsyn och kerhet och som på rhand kan ge instruktioner an-
gående användningen av apparaten. Det är rådigt att se till så att
barnen inte leker med apparaten.
För att undvika att sladden skadas börden aldrig rullas runt appara-
ten. Se också till så att sladden inte är vikt eller tvinnad då apparaten
ställs undan.
Denna apparat uppfyller kraven förordade genom direktiven
04/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet)och 06/95/EG (säker-
het för elektriska hushållsapparater).
UTTJÄNTA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA
APPARATER
I allas vårt intresse och för att aktivt medverka i den kol-
lektiva insatsen för att skydda vår miljö:
Kasta aldrig dessa apparater i hushållssoporna.
Använd dig av systemet för återtagning och uppsam-
ling som nns till ditt förfogande i ditt land.
Vissa material kan på så vis återvinnas eller återvärde.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss G595E Sexyliss + Shaving head & Bikini trimmer Kullanma talimatları

Kategori
Epilatörler
Tip
Kullanma talimatları