Oleo-Mac 8100 El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

54
ATENÇÃO !!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,
ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR
ENCARREGADO UM NÍVELDE EXPOSIÇÃO PESSOAL
ARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
85 dB (A)
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΠΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Ή ΑΝΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB (A)
DİKKAT!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB (A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
POZOR!!!
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ
HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB (A)
ВНИМАНИЕ!!!
    
    
85 dB (А)
  
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА
UWAGA!!!
ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA
URZÑDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE
OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB (A)
P
INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRÕES ORIGINAIS
Para uma utilização correcta do corta-relva ectrico e para evitar acidentes, não comece a trabalhar
sem antes ler este manual com a máxima atenção. O indice ajudará a encontrar a página do manual
onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para
o necessário controle e para a manutenção do trimmer eléctrico.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se conconsideram rigorosamente
obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modicações sem ter de pôr em dia
o presente manual.
ΕIΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Για σωστή χρήση του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού και την αποφυγή ατυχηάτων, διαβάστε προσεκτικά
το παρόν εγχειρίδιο πριν από την έναρξη τη εργασία σα. Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε τι εξηγήσει
λειτουργία των διαφόρων εξαρτηάτων και τι οδηγίε για του αναγκαίου ελέγχου και συντήρηση.
ΣΗΜ. Οι περιγραφές και οι ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν θεωρούνται
απαραίτητα δεσμευτικές. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να επιφέρει μετατροπές χωρίς απαραίτητα
να ενημερώνει περιοδικά το παρόν εγχειρίδιο.
GR
CZ
ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
Nezačínejte práci, aniž si nejprve pečlivě přtete tento návod k obsluze, předejdete tak nehodám a
dozvíte se informace, jak správně elektrický vyžínač používat. V tomto návodu najdete vysvětlení
chodu různých částí vyžínače a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje
právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
TR
GİRİŞ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Elektrikli motorlu tırpanı doğru kullanmak ve kazaları önlemek için, bu kılavuzu dikkatle okumadan
çalışmaya başlamayınız.
NOT: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir
ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya
bildirilmeden değiştirilebilir.
RUS
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
        
        . 
      ,    
   .
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без
уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, где
производится продажа настоящего изделия.
ВВЕДЕНИЕ
PL
WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Aby używać kosiarki elektrycznej w prawidłowy sposób i uniknąć wypadków, nie należy przystępować
do pracy bez uprzedniego uważnego przeczytania niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcja zawiera
wyjaśnienia dotyczàce działania różnych części składowych urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce
przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlajà
stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiàzuje się do
każdorazowej aktualizacji instrukcji.
UK
57
p
GR
TR
EXPLIÇÃCAO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERI
CZ
RUS
PL
UK
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROROŻENIAMI
P
8 - Dispositivo de duplo isolamento.
9 - Dados Técnicos.
10 - Nivel potencia acústica garantido.
11 - Marca CE de conformidade.
12 - Tipo de máquina: TRIMMER ELÉCTRICO.
13 - Número de série.
14 - Ano de fabbrico.
8 - ιάταξη διπλή όνωση.
9 - Τεχνικά χαρακτηριστικά.
10 - Εγγυηµενη σταθµη ακουστικη ισχυο.
11 - Σήα συόρφωση CE.
12 - Τύπο ηχανήατο: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ.
13 - Αριθόσειρά.
14 - Έτο κατασκευή.
8 - Çift yalıtımlı aygıt.
9 - Teknik özellikleri.
10 - Garantı edılen akustık güç düzeyı.
11 - CE uygunluk işareti.
12 - Makine tipi: ELEKTRIKLI MOTORLU TIRPAN.
13 - Seri numarası.
14 - Üretim yılı.
GR
TR
CZ
RUS
PL
UK
1411
13
8 - Zařízení s dvojitou izolací.
9 - Technické údaje.
10 - Zaručená hladina akustického výkonu.
11 - Značka CE o souladu s předpisy ES.
12 - Typ stroje: ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ.
13 - Sériové číslo.
14 - Rok roby.
8 -  c  .
9 -  .
10 - aaoa oe aeo oo.
11 -    CE.
12 -  : ЄЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ.
13 -  .
14 -  .
8 - Urządzenie z podwójną izolacją.
9 - Dane techniczne.
10 - Moc akustyczna gwarantowana.
11 - Symbol zgodności CE.
12 - Typ urządzenia: PODCINARKI ELEKTRYCZNE.
13 - Numer seryjny.
14 - Rok produkcji.
60020080A
Cut line
Silver base
Black
2920 QM ULTRA DESTRUCTIBLE
BLJ
AVERY
®
ZHONGSHAN KING LABEL ADHESIVE PRODUCTS CO. , LTD
11 12
58
58
Nos termos das Directivas 2011/65/EU e 2012/19/EU,
relativas à redução do uso de substâncias perigosas
nos aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como à
eliminação de resíduos
O símbolo do caixote barrado indicado no aparelho indica
que, no nal da sua vida útil, o produto deve ser recolhido
separadamente dos outros resíduos.
O utilizador deverá, portanto, entregar o aparelho completo
no nal da vida útil a centros de recolha de resíduos
electrónicos e eléctricos, ou devolvê-lo ao revendedor
no momento da aquisição de um novo aparelho de tipo
equivalente.
A adequada recolha diferenciada para posterior envio do
aparelho antigo para reciclagem, tratamento e eliminação
compatível com o meio ambiente contribui para evitar
possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente
e favorece a reciclagem dos materiais por que é composto
o aparelho.
A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador
está sujeita à aplicação das sanções previstas pela legislação
nacional.
∑ύμφωνα με τις Οδηγίες 2011/65/EK και 2012/19/EK,
σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών
στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και
τη διάθεση των απορριμμάτων
Το σύβολο του διαγραένου τροχοφόρου κάδου
απορριάτων στη συσκευή υποδηλώνει ότι στο τέλο
τη ωφέλιη ζωή του το προϊόν πρέπει να διατίθεται
χωριστά από τα άλλα απορρίατα.
Ο χρήστη οφείλει συνεπώ να παραδίδει τη συσκευή
στο τέλο τη ωφέλιη ζωή τη σε ειδικά κέντρα
διαφοροποιηένη σ υλ λογή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
απορριάτων, ή στο κατάστηα πώληση κατά την αγορά
ια νέας ανάλογης συσκευής, κατ’ αναλογία μίας προς
μία.
Η κατάλληλη διαφοροποιηένη συλλογή και η εν
συνεχεία προώθηση τη συσκευή που αποσύρεται στην
ανακύκλωση, την επεξεργασία και τη φιλική προ το
περιβάλλον διάθεση συβάλλει στην αποφυγή πιθανών
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία
και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία
αποτελείται η συσκευή.
Η διάθεση του προϊόντο από το χρήστη κατά παράβαση
των κανονισών επισύρει την εφαρογή των κυρώσεων
που ορίζει η εθνική νοοθεσία.
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin
kullanımının azaltılması ve atıkların yok edilmesine
yönelik 2011/65/EU ve 2012/19/EU sayılı direktier
uyarınca
Cihaz üzerinde bulunan çöpe atılmaz işareti, ürünün
kullanma süresinin bitiminde diğer atıklardan/çöplerden
ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir.
Bu nedenle kullanıcı, kullanım süresi dolmuş olan cihazı
elektrikli ve elektronik atıklar için öngölmüş ayrı
toplama merkezlerine teslim etmeli veya buna eşdeğer
yeni bir cihaz satın alırken bire bir şekilde satıcıya
teslim etmelidir.
Kullanım süresi sona ermiş olan cihazların yeniden
değerlendirilmeleri, muameleden geçirilmeleri veya
çevreyle dost bir şekilde bertaraf edilmeleri için uygun
bir şekilde diğer çöplerden ayrı olarak toplanmaları,
çevre ve insan sağlığı üzerine olabilecek negatif
etkilerden önlenmesine ve bu cihazların parçalarının
değerlendirilmesine katkıda bulunur.
Ürünün kullanıcı tarafından uygunsuz şekilde atılması,
ulusal kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasını
gerektirir.
Português Eλληνκά
INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
KULLANICILAR İÇİN BİLGİ
Türkçe
60
P
1 - Sistema de suporte
2 - Tubo de transmissão
3 - Cabeça de nylon
4 - Proteção da correia
5 - Junçao da correia
6 - Interruptor de
funcionamento
7 - Interruptor de
segurança
COMPONENTES DO CORTA-RELVA ELÉCTRICO
GR
1 - Σύστηα ζωνών
2 - Σωλήνα ετάδοση
κίνηση
3 - Kεφαλή εσινέζα
4 - Προσ τατευτικó
κεφαλή
5 - Σύνδεσο
6 - ιακóπτη
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
λειτουργία
7 - ιακóπτη ασφαλεία
8 - Pευατολήπτη
9 - εκτρικó κινητήρα
10 - Λάα κοπή εσινέζα
11 - Μπροστινή λαβή
12 - Πίσω λαβή
13 -
£ÂÚÌÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
TR
1 - Askı
2 - Șa
3 - Misinalı bafllık
4 - Bafllık koruyucu
5 - Askı bağlantısı
6 - Açma / Kapama
anahtarı
ELEKTRİKLİ MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI
7 - Güvenlik anahtarı
8 - Fi
9 - Elektrik motoru
10 - Bıçak
11 - Ön kulp
12 - Arka kulp
13 - Termik anahtar
CZ
SOUČÁSTI ELEKTRICKÉHO VYŽÍNAČE
1 - Popruh
2 - Trubka hřídele
3 - Vyžínací hlava
4 - Ochranný štít
5 - Závěs popruhu
6 - Spín
7 - Pojistka spínače
8 - Kabel s vidlicí
9 - Elektromotor
10 - Seřezávací ostří
11 - ední rukojeť
12 - Zadní rukojeť
13 - Nadproudo ochrana
UK
1 - 
2 - 
3 -  
4 -  
5 -   
6 - 
7 -
 
8 - 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА
9 - 
10 -   

11 -  
12 -  
13 - 
PL
1 - Pasy nośne
2 - Osłona wału
napędowego
3 - Głowica z żyłką
nylono
4 - Osłona głowicy
5 - Uchwyt pasa nośnego
6 - Wyłącznik
CZĘŚCI KOSIARKI ELEKTRYCZNEJ
7 - Wyłącznik
bezpieczeństwa
8 - Wtyczka
9 - Silnik elektryczny
10 - Ostrze tnące
11 -
Uchwyt przedni
12 - Uchwyt tylny
13 - Przycisk termiczny
RUS
8 - Ficha de corrente
9 - Motor elétrico
10 - Lâmina corta-o
11 - Pega dianteira
12 - Pega traseira
13 - Botão termico
1
64
1 2 3
4
Türkçe
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT - Makine doğru kullanıldığında, hızlı çalışan,
rahat ve etkin bir araçtır; Yanlış kullanıldığında ya da
gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabilir. Sağlıklı
ve emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin besleme sistemi, çok düşük
yoğunlukta bir manyetik alan üretir. Ciddi yaralanma veya
ölüm riskini azaltmak için, pacemaker kullanan kişiler bu
makineyi kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker
üreticisine danışmalıdır.
DİKKAT - Yerel kanunlar elektrikli motorlu tırpan
kullanımına sınırlama içerebilir.
1 - Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden makineyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör
sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Gerektiğinde içindeki bilgilerden faydalanabilmek için
bu kullanım kılavuzu devamlı yanınızda bulunsun.
3 - Motorlu tırpan yalnızca ziksel sağlığı yerinde ve
kullanım kurallarını bilen yetişkin kişiler tarafından
kullanılmalıdır. Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde
veya alınmış bir ilaç etkisinde olma gibi durumlarda
elektrikli motorlu tırpanı kullanmayınız (Şek. 1).
4 - Elektrikli motorlu tırpanı yalnızca uzman kişilere ve
makinenin işleyişini ve kullanımını iyi bilen kişilere
veriniz ve kullandırınız. Çalışmaya başlamadan önce
okuması için kullanım kılavuzunu da makinanın yanında
verin.
5 - Makinayı kullanırken bot, kalın pantolon, eldiven
koruyucu gözlük, kulaklık ve kask gibi işe uygun
koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanın. Üzerinize tam
oturan ve rahat kıyafetler giyin (Daha Sayfa 68-69).
6 - Elektrikli motorlu tırpanın kullanımı esnasında çalışma
alanınızın 15 metre kadar içinde kimsenin bulunmasına
izin vermeyin (Şek. 2).
7 - Elektrikli motorlu tırpana, yalnızca imalatçı rmanın
kullanmanızı önerdiği aksesuarlar (aletler) takılmalıdır
(bkz. syf. 91). Makinanın şini prize takmadan önce, ot
kesme aparatını takın (Şekil 3).
8 - Elektrikli motorlu tırpanın bilgi etiketinden belirtilen
gerilim ve frekansın bağlantı şebekesindekine uygun
olup olmadığını kontrol ediniz (Bkz. syf. 56).
9 - Kullanılan kablo, ş ve uzatmaların bozuk olmamasına
ve standartlara uygun olmasına dikkat edin.
10 - Neopren (sentetik kauçuk) veya çi kat izolasyonlu
uzatma kablosu ve dışarıda kullanıma uygun izolasyonlu
ş ve priz kullanın.
11 - Eğer kablolarda bir kopma veya hasar meydana gelirse
hemen makinanın şini prizden çekin (Şekil 4).
12 - Kablo bağlantıları, insan ve araçlara zarar vermeyecek
şekilde olmalı ve bunların verebileceği hasarı
engelleyecek şekilde olmalıdır.
13 - Elektrik kablolarının, misinalı başlığın kesim alanından
uzak olması gereklidir. Kesinlikle herhangi bir elektrik
kablosunun yanında kesim yapmayın.
14 - Herhangi bir bakım işlemi yaparken makinanın şini
prizden çıkarın (Şekil 3).
15 - Elektrikli motorlu tırpanı patlayıcı veya yanıcı
ortamlarda kullanmayınız (Şek. 5).
16 - Elektrikli motorlu tırpanı kafa koruyucusu olmadan
kullanmayın.
17 - Elektrikli motorlu tırpanı yağmur altında veya yoğun
nemli ortamlarda bırakmayın (Şek. 5).
18 - Kol bağlanmadan motoru çalıştırmayın.
19 - Elektrikli motorlu tırpanı çim olmayan başka materyalleri
kesmek için kullanmayın.
20 - Hasar görmüş, hatalı tamir edilmiş, yanlış monte
edilmiş veya kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş
bir elektrikli motorlu tırpanla çalışmayınız. Koruyucu
tertibatı kesinlikle kırmayın, çıkarmayın.
21 - Tüm güvenlik ve diğer aksamlarının çalıştığından emin
olmak için, elektrikli motorlu tırpanı günlük olarak
kontrol ediniz.
22 - Normal bakım haricinde herhangi bir tamir etme veya
sökme-takma işlemine girişmeyin. Yetkili bir servise
başvurun.
23 - Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin
takılması yasaktır.
24 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her
zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi
bir aksamın hasar görmes, veya kötü hale gelmesi
durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız
(Daha sayfa 56-57).
25 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında
kullanmayınız (Daha sayfa 76).
26 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz
kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin
veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
27 - Servis dışı kalması gerektiğinde elektrikli motorlu tırpanı
açıkta bırakmayınız, doğru şekilde imha edilmesini
sağlayacak satıcınıza götürünüz.
28 - Herhangi bir problemle karşılaştığınızda yetkili servise
başvurun.
29 - Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim
güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça,
fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az
kişilerce (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi
olmayanlarca kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar, cihazla
oynamayacaklarýndan emin olunmasý için gözetim
altýnda tutulmalýdýr.
68
Português TürkçeΕλληνικά
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Elektrikli motorlu tırpanı kullanırken gerekli
emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma
riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde
yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu
giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile
temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz.
Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2), koruyucu
dizlik aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara
takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları
veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve
korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başk, bir kask
v.s. ile).
Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan
güvenlik ayakkabıları giyiniz (Şekil 3).
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız
(Şekil 4-5)!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 6)
veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici
koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve
ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini
(ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.
Titreşimi maksimum seviyede emen eldivenler
(Şekil 7) kullanınız.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη
προστατευτική ενδυμασία ασφαλείαϚ. Η χρήση τη
προστατευτική ενδυασία δεν καταργεί του κινδύνου
τραυατισού, αλλά περιορίζει τι συνέπειε σε
περίπτωση ατυχήατο. Συβουλευθείτε το κατάστηα
τη επιστοσύνη σα για την επιλογή τη κατάλληλη
ενδυασία.
Η ενδυασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να ην
εποδίζει. Χρησιοποιείτε εφαροστά προστατευτικά
ενδύατα. Το τζάκετ (Εικ.1) και η φfiρμα προστασίαϚ
(Εικ.2) παρέχουν την κατάλληλη προστασία. Μη
χρησιοποιείτε ενδύατα, κασκλ, γραβάτε ή
κοσήατα που πορούν να περδευτούν στου θάνου.
Μαζέψτε τα ακριά αλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. ε
ένα φουλάρι, καπέλο, κράνο κλπ.).
Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείαϚ με
αντιολισθητικέϚ σfiλεϚ και ατσάλινο προστατευτικfi
δακτύλων (Εικ.3).
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίαϚ (Εικ.4-5)!
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοήϚ fiπωϚ καλύμματα
(Εικ.6) ή ωτοασπίδεϚ. Η χρήση έσων προστασία για
την ακοή απαιτεί εγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί
περιορίζει τη δυναττητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήατα κινδύνου (φωνέ, συναγεροί κλπ.).
Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ.7) που επιτρέπουν τη
μέγιστη απορρfiφηση των κραδασμών.
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
Ao trabalhar com o trimmer eléctrico, utilize
sempre um vestuário de protecção homologado. A
utilização do vestuário de segurança não elimina o
perigo de acidentes mas reduz as suas consequências.
O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do
vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar
o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção
aderente. O casaco (Fig. 1) e as jardineiras (Fig.
2) de protecção são ideais. Não utilize roupas,
cachecóis, gravatas ou colares que possam car
presos nas sebes. Prenda os cabelos e proteja-os
com um lenço, um boné, um capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha antiderrapante e biqueira de aço (Fig. 3).
Utilize óculos ou uma viseira de protecção
(Fig. 4-5)!
Utilize protecções contra o ruído; auriculares (Fig.
6) ou tames. A utilização destes meios requer
mais atenção e cautela por parte do operador pois
diminui-se a percepção de sinais de perigo como
gritos e alarmes.
Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o
máximo possível as vibrações.
4
1 2
3
70
Português
MONTAGEM
ληνικά
ΣYNAPMOΛOΓHΣH
MONTAGEM DA PROTECÇÃO SEGURANÇA
Fixe a protecção ao tubo de transmissão através dos
parafusos (C, Fig. 1); posicione a protecção de tal
forma que, no nal da montagem, se apresente como
ilustrado na Fig. 2.
MONTAGEM DA CABEÇA NOS FIOS DE NYLON
(Fig. 3)
Ene a cavilha (H) que vai bloquear a cabeça no seu
orifício (L) e aperte à mão, no sentido contrário aos
ponteiros do relógio, a cabeça (N).
MONTAGEM DO PUNHO (Fig. 4)
Monte o punho sobre o tubo de transmissão e xe-o
com os parafusos (A), as anilhas e as porcas de
maneira uniforme e cruzada. A posição do punho
regula-se segundo as exigências do operador.
MONTAJ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑϚ
Στερεώστε την προστασία στο σωλήνα ετάδοση
ε τι βίδε (C, Εικ. 1). Τοποθετήστε την προστασία
έτσι ώστε, ετά την τοποθέτηση, να εφανίζεται
óπω στην Εικ. 2.
TOΠOΘETHΣH KEΦAΛHΣ ME MEΣINEZA
(Eικ. 3)
λτε τον πείρο που ακινητοποιεί την κεφαλή (H)
στην ειδική οπή (L) και βιδώστε κατά την αντίθετη
φορά των δεικτών του ρολογιού, την κεφαλή (N)
ε το χέρι.
TOΠOΘETHΣH THΣ ΛABHΣ (Eικ. 4)
Tοποθετείστε τη λαβή στο σωλήνα ετάδοση
κίνηση και βιδώστε την ε τη βίδα (A), τι ροδέλε
και τα παξιάδια. H θέση τη λαβή ρυθίζεται
ανάλογα ε τι ανάγκε του χειριστή.
GÜVENLİK KORUYUCU MONTAJI
Bıçak koruyucusunu şaa yerleştirip vidalarını sıkın
(C, Şekil 1). Şekil 2 de koruyucunun doğru konumu
görünmektedir.
MİSİNALI BAŞLIĢIN TAKILMASI (Şekil 3)
Başlık sabitleme pimini (H) şekildeki deliğe (L) sokun
ve başlığı (N) saat dönüş yönünün tersine çevirerek
sıkıştırın.
PİLOT KOLUN TAKILMASI (Şekil 4)
Pilot kolu şaa yerleştirin ve vida (A), pul ve somunlar
vasıtası_la sabitleştirin. Kolun pozisyonu kullanıcıya
göre ayarlanır.
Türkçe
1 2
3 4
72
PREPARATIVOS PARA USAR -
PARA DAR PARTIDA
ELEKTRIKLI MOTORLU TIRPAN ÇALIŞMASI -
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ -
ЕККІNН
AS CORREIAS
Uma correcta regulação do sistema de correias permite à trimmer eléctrico
ter um bom equilíbrio e estar a uma distância adequada do solo (Fig. 9).
- Prenda a trimmer eléctrico à correia.
- Ene a correia simples.
- Coloque a vela (A, Fig. 10) de maneira a que a trimmer eléctrico
esteja a uma boa altura.
CONEXÃO DE REDE
! ATENÇÃO - Antes da conexão do plugue na tomada de força,
verifique a voltagem e assegure-se que corresponda aos dados
indicados na tabela abaixo. Controle que as dimensões do cabo de
extensão seja como s especifica. Em caso contrário pode se verificar
um abaixamento da tensão com a conseqüente danos irreparáveis no
motor. A tomada de terra não é indispensável já que o motor é do tipo
duplo isolamento.
Para reduzir o risco de arranque acidental, nunca transporte a
máquina com a ficha inserida mantendo o dedo no interruptor de
arranque. Certifique-se de que o interruptor está desligado quando
inserir a ficha.
Não utilize o cabo eléctrico de forma inadequada. Mantenha o
cabo eléctrico afastado de fontes de calor, óleo e rebordos cortantes.
COMPRIMENTOS E SECÇÕES RECOMENDADOS PARA OS
CABOS DE EXTENSÃO (230 V)
Comprimento
0 ÷ 20 metros
20 ÷ 50 metros
50 ÷ 100 metros
Seção mínima de condutor
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Voltagem requerida na rede
230 V - Com capacidade de 10 A e fusível de proteção de 8 A retardado.
Os cabos de alimentação devem apresentar as seguintes características:
se forem dotados de isolamento de borracha, cabos flexíveis com
bainha de borracha dura em conformidade com a 60245 IEC 53;
se forem dotados de isolamento de cloreto de polivinilo, cabos flexíveis
com bainha em cloreto de polivinilo em conformidade com a 60227
IEC 53.
ASKI
Askı elektrikli motorlu tırpan dengeli olmasını ve yerden belirli bir
yükseklikte sabit tutar (Şekil 9).
- Elektrikli motorlu tırpan yeleğe.
- Tek ya da çi askıyı takın.
- Elektrikli motorlu tırpan yerden istenilen yüksekliğe gelene kadar
tokanın yerini (A, Şekil 10) ayarlayın.
ELEKTRİK BAĞLANTISI
DİKKAT - Elektrik bağlantısını yapmadan önce voltajı kontrol
ederek aşağıda verilen değerlere uyup uymadığına bakın. Güçten
düşüp, motorda onalmaz hasar. Prizde toprak hattı olması
gerekmez çünkü motorun gövdesi çift kat yalıtkanla kaplanmıştır.
Kazara çalıştırma riskini azaltmak için, makineyi asla fişi
takılı halde iken parmağınızı çalıştırma sivicinin üzerinde tutarak
taşımayınız. Fişi takılırken, sivicin kapalı olduğundan emin olunuz.
Elektrik kablosunu uygunsuz şekilde kullanmayınız. Elektrik
kablosunu ısı kaynaklarından, yağdan ve keskin kenarlardan uzak
tutunuz.
UZATMA KABLOLARI İÇİN ÖNERİLEN UZUNLUKLAR
VE KESİTLER (230 V)
Uzunluk
0 ÷ 20 m
20 ÷ 50 m
50 ÷ 100 m
İletkenin minimum kesiti
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
Voltaj
230 V - 10 A kapasite ve 8 A gecikmeli sigorta.
Elektrik kabloları şu özelliklere sahip olmalıdır:
eğer kauçuk yalıtım ile donatılmış ise, 60245 IEC 53'e uygun tipte,
sert kauçuk kaplamalı esnek kablolar;
eğer polivinil klorür yalıtım ile donatılmış ise, 60227 IEC 53 uygun
tipte, polivinil klorür kaplamalı tipte esnek kablolar.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΝΗ
Μια σωστη ρυθιση τη ζωνη επιτρεπει στον ηλεκτρικό χλοοκοπτικό να ειναι
καλα ισορροπηενο και να εχει ια σωστη αποσταση απο το εδαφο (Εικ. 9).
Γαντζωστε τον ηλεκτρικό χλοοκοπτικό στην ζωνη.
Φορατε παντα την ζωνη, απλου η διπλου τυπου.
Ρυθιστε την αγκραφα (A, Εικ. 10) για να επιτυχετε το ιδανικο υψο του
ηλεκτρικό χλοοκοπτικό.
™À¡¢∂™∏ ™∆√ ¢π∫∆À√
¶ƒ√™√Ã∏ - ¶ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË (ÊȘ) ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô,
ÂϤÁÍÙ ٷ ‚ÔÏÙ Î·È ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈˉÔ‡Ó Ì ٷ ÛÙÔÈˉ›· Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (Ì·Ï·ÓÙ¤˙·) Â›Ó·È fiˆ˜ ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÙ·È. ™ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÙÒÛË Ù˘ Ù¿Û˘ Ì ÙËÓ
Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∏ Á›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË Î·ıÒ˜ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Ù‡Ô˘ ‰ÈÏ‹˜ ÌfiÓˆÛ˘.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας ενεργοποίησης, μη μεταφέρετε
ποτέ το μηχάνημα με το φις συνδεδεμένο πατώντας το διακόπτη εκκίνησης.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν συνδεθεί το
φις.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με ακατάλληλο τρόπο.
Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια
και αιχμηρά άκρα.
ΣΥΝΙΣΤΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΙΝ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (230 V)
ª‹ÎÔ˜
0 ÷ 20 ̤ÙÚ·
20 ÷ 50 ̤ÙÚ·
50 ÷ 100 ̤ÙÚ·
∂Ï¿ˉÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡
1 mm
2
1.5 mm
2
4 mm
2
ZËÙÔ‡ÌÂÓ· ‚ÔÏÙ ‰ÈÎÙ‡Ô˘:
230 V - ªÂ ÊÔÚÙ›Ô 10∞ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi 8 ·ÚÁ‹˜ η‡Û˘.
Τα καλώδια τροφοδοσία πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
σε περίπτωση όνωση από καουτσούκ, εύκαπτα καλώδια ε περίβληα
από σκληρό καουτσούκ κατά 60245 IEC 53,
σε περίπτωση όνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο, εύκαπτα καλώδια ε
περίβληα από πολυβινυλοχλωρίδιο κατά 60227 IEC 53.
Português
ληνικά
Türkçe
9
10
74
PARA DAR PARTIDA ÇALIŞTIRMAEKKINHΣH
Português
ληνικά
Türkçe
! ATENÇÃO - Se recomenda o uso de cabos ao neopreno ou
então com duplo isolamento com plugues de segurança
predispostos para o uso externo. Examine freqüentemente os
plugues de conexões e o cabo elétrico de extensão e substituí-los
no caso em que estes estejam avariados.
PARA DAR PARTIDA
Antes da utilização, xe o cabo de alimentação no respectivo
olhal (ver a g. 20).
ATENÇÃO - Antes de usar o corta-relva eléctrico leia
atentamente as normas de segurança.
Ligue a cha de corrente na rede.
Ligue o corta-relva eléctrico a uma linha de alimentação protegida
por um interruptor diferencial de 30 mA. Utilize o corta-relva eléctrico
apenas se o local de utilização estiver bem iluminado. Ligue o corta-
relva eléctrico apenas quando as mãos e os pés estiverem distantes da
zona de corte.
AVISO: Segure rmemente a trimmer eléctrico com as duas
mãos (Fig.17). Mantenha sempre o corpo do lado esquerdo do tubo.
Nunca agarre o punho com as mãos cruzadas. Os canhotos também
devem seguir estas instruções.
Mantenha uma posição de corte adequada.
Accione o interruptor de segurança (A, Fig. 18) e, depois, o interruptor
de funcionamento (B) para o arranque do corta-relva eléctrico.
ATENÇÃO - A máquina é dotada de um protector térmico que
intervém automaticamente desligando o corta-relva eléctrico em
condições de sobrecarga excessiva do motor eléctrico. Quando o protector
térmico intervém só é possível ligar o motor e retomar o trabalho ao
m de alguns minutos. Não mantenha o interruptor de funcionamento
premido.
Para reduzir o risco de arranque acidental, nunca transporte a máquina
com a cha inserida ou mantendo o dedo no interruptor de arranque.
Pode-se dar partida novamente no motor e continuar o trabalho
depois de alguns minutos, empurrando novamente o botão (C)
(Fig. 19) para o seu próprio local.
¶ƒ√™√Ã∏ - ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ˉÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ·fi ÓÂÔÚ¤ÓÈÔ ‹
‰ÈÏ‹˜ ÌfiÓˆÛ˘ Ì ÊȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ˉÚ‹ÛË. ∂ϤÁˉÂÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ÊȘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
(Ì·Ï·ÓÙ¤˙·) Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Â¿Ó ¤ˉÔ˘Ó ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚˜. Μην
τροποποιείτε σε καία περίπτωση το φι. Το καλώδιο τροφοδοσία πρέπει
να αντικαθίσταται αποκλειστικά και όνο από εξουσιοδοτηένο προσωπικό.
EKKINHΣH
Πριν από τη χρήση, στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον
κατάλληλο δακτύλιο (βλ. εικ. 20).
ΠPOΣOXH - Πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού,
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.
Συνδέστε το ρευατολήπτη στην πρίζα του ρεύατο.
Συνδέστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό σε γραμμή τροφοδοσίας που
προστατεύεται με διαφορικό διακόπτη 30 mA. Χρησιοποιείτε το
ηλεκτρικό χλοοκοπτικό όνο εάν η περιοχή λειτουργία είναι καλά
φωτισένη. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό εφόσον τα πόδια
και τα χέρια σα δεν έρχονται σε επαφή ε τη ζώνη κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό γερά
και με τα δύο χέρια (Εικ.17). Πάντοτε διατηρείτε το σώμα σας στη
δεξιά πλευρά του σωλήνα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε λαβή με
σταυρωμένα τα χέρια. Οι αριστερόχειρες πρέπει επίσης να
ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές.
Διατηρήστε μια σωστή στάση κοπής.
Ενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλεία (A, εικ. 18) και, στη συνέχεια,
το διακόπτη λειτουργία (B), για να βάλετε προστά το ηλεκτρικό
χλοοκοπτικό.
ΠPOΣOXH - Το ηχάνηα διαθέτει θερικό διακόπτη προστασία
που ενεργοποιείται αυτόατα και διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτρικού
χλοοκοπτικού σε περίπτωση υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κινητήρα.
Όταν ενεργοποιηθεί ο θερικό διακόπτη προστασία, πορείτε να βάλετε
ξανά προστά τον κινητήρα ετά από λίγα λεπτά. Μην κρατάτε πατηένο
το διακόπτη λειτουργία.
Για να ειωθεί ο κίνδυνο τυχαία ενεργοποίηση, η εταφέρετε ποτέ
το ηχάνηα ε το φι συνδεδεένο ή πατώντα το διακόπτη εκκίνηση.
E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ó· Í·Ó·Úˉ›ÛÂÙ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (C) (EÈÎ. 19) ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
DİKKAT: Neoprene ya da çift kat yalıtkan kabloların
kullanılmasını tavsiye ederiz. Kabloların dışarıda kullanılması için
emniyet fişleri olmalıdır. Sık sık fişleri ve uzatma kablolarını kontrol
ederek hatalıları onarın. Fiş üzerinde hiç bir şekilde değişiklik
yapmayınız. Elektrik kablosu yalnızca yetkili bir personel tarafından
değiştirilmelidir.
ÇALIŞTIRMA
Kullanmadan önce, besleme kablosunu uygun bölmeye
sabitleyiniz (bkz. Şek. 20).
DİKKAT - Elektrikli motorlu tırpanı kullanmadan önce
güvenlik önlemlerini okuyun.
Fişi prize takın.
Elektrikli motorlu tırpanı 30 mA'lik diferansiyel siviçle korunan bir
besleme hattına bağlayınız. Elektrikli motorlu tırpanı yalnızca çalışma
bölgesinin iyi şekilde aydınlalmış olması halinde kullanınız. Elektrikli
motorlu tırpanı yalnızca ellerinizin ve ayaklarınızın kesme bölgesinden
uzakta olması halinde çalıştırınız.
UYARI: elektrikli motorlu tırpan her iki elinizle yavaşça
tutunuz (Şekil 17). Vücudunuzun daima borunun sol tarafında
kalmasına dikkat ediniz. Asla çapraz-kollu kulp kullanmayınız.
Solak kullanıcılar ayrıca bu talimatları da okumalıdırlar.
Düzgün bir kesme duruşu alınız.
Emniyet sivicini hareket ettiriniz (A,Şek. 18), daha sonra elektrikli
motorlu tırpanı çalıştırmak için çalıştırma sivicini hareket ettiriniz (B).
DİKKAT - Bu makine, elektrikli motorun aşırı yüklenmesi gibi
durumlarda otomatik olarak müdahale ederek elektrikli motorlu tırpanı
durduran bir termik koruyucu ile donalmıştır. Termik koruyucu
müdahale ettiğinde, sadece birkaç dakika sonra motoru çalıştırarak
çalışmaya devam etmek mümkündür. Çalıştırma sivicini basılı
tutmayınız.
Kazara çalıştırma riskini azaltmak için, makineyi asla şi takılı halde
iken veya parmağınızı çalıştırma sivicinin üzerinde tutarak taşımayınız.
Durduktan birkaç dakika sonra motor tekrar çalıştırılabilir. Şekil 19
de Cdüğmesine, basıp yuvasına geri iterek çalışmaya devam edilebilir.
17 18 19 20
76
Português TürkçeΕλληνικά
PARAGEM DO MOTOR
MOTORUN DURDURULMASIΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
UTILIZAÇÃO
KULLANIMΧΡΗΣΗ
A exposição às vibrações pode causar danos às pessoas
que sofram de problemas de circulação sanguínea ou problemas
nervosos. Contacte um médico se se verificarem sintomas
físicos como entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes sintomas
surgem habitualmente nos dedos, mãos ou pulsos.
PARAGEM
ATENÇÃO - Recorde-se que o utensílio de corte continua a
rodar por alguns segundos após soltar o interruptor de funcionamento.
ATENÇÃO - Não deixe o aparelho ligado à rede se não for
utilizá-lo.
Guarde o aparelho afastado das crianças.
Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην κυκλοφορία
του αίματος ή νευρολογικής φύσης. Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό
εάν εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος,
έλλειψη αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του
δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συνήθως στα
δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.
ΣTAMATHMA
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο κοπήϚ συνεχίζει να περιστρέφεται
επί λίγα δευτερλεπτα ετά την απελευθέρωση του διακπτη
λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!Μην αφήνετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
συνδεδεένο στο ηλεκτρικ ρεύα ταν δεν το χρησιοποιείτε.
Φυλάξτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό ακριά απ τα παιδιά.
Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı problemleri
veya sinirsel problemleri olan kişiler için zararlı olabilir.
Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma veya cilt renginde
değişiklik gibi fiziksel belirtilerin görülmesi halinde
doktora danışınız. Bu belirtiler genellikle parmaklarda,
ellerde veya bileklerde görülür.
DURDURULMASI
DİKKAT! Kesici alet çalıştırma düğmesi kapaldıktan sonra
bile birkaç saniye dönmeye devam edecektir.
DİKKAT!Kullanımda değilken budayıcıyı şebekeye bağlı
tutmayınız.
Budayıcıyı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
USOS PROIBIDOS
ATENÇÃO! Siga sempre as normas de segurança. O corta-
relva eléctrico apenas deve ser utilizado para cortar relva ou
pequenos arbustos. É proibido cortar outros tipos de material.
Não utilize o corta-relva eléctrico como alavanca para levantar,
deslocar ou partir objectos, nem o bloqueie em suportes fixos. É
proibido aplicar à tomada de força do corta-relva eléctrico
utensílios ou aplicações que não sejam os indicados pelo
fabricante.
Antes da utilização, verifique o cabo de alimentação e a
extensão para excluir a presença de danos ou vestígios de desgaste.
Se o cabo ficar danificado durante a utilização, desligue-o
imediatamente da alimentação. NÃO TOQUE NO CABO SEM
ANTES O DESLIGAR DA ALIMENTAÇÃO. Não utilize a
máquina se o cabo estiver danificado ou apresentar vestígios de
desgaste.
Nas máquinas com eixo de transmissão curvo não é possível
montar nenhum tipo de disco, mas só cabeçote com o de nylon.
ATENÇÃO: Nunca utilize um corta-relva eléctrico acima
do nível do solo ou com o acessório de corte numa posição
perpendicular ao terreno. Nunca utilize o corta-relva eléctrico
como corta-sebes.
ATENÇÃO - Não corte sob a chuva ou em ambientes
molhados nem muito húmidos (o motor eléctrico não está
protegido para trabalhar nestas condições), escassa visibilidade,
temperatura muito rígida ou elevada.
AΠΑΓΟΡΕYΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας. Το
ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την
κοπή χλόης ή μικρών θάμνων. Απαγορεύεται η κοπή άλλων υλικών.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για ανύψωση,
μετακίνηση ή τεμαχισμό αντικειμένων και μην τον τοποθετείτε σε
σταθερές βάσεις κατά τη λειτουργία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση
στο δυναμοδότη του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού εξαρτημάτων ή
συστημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσία και την
προέκταση για τυχόν ζηιέ ή ενδείξει φθορά. Εάν το καλώδιο
υποστεί ζηιά κατά τη χρήση, αποσυνδέστε το αέσω από την
τροφοδοσία. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΙΟ ΕΑΝ ΕΝ ΕΧΕΙ
ΙΑΚΟΠΕΙ Η ΤΡΟΦΟΟΣΙΑ. Μη χρησιοποιείτε το ηχάνηα, εάν
το καλώδιο έχει υποστεί ζηιά ή εφανίζει ενδείξει φθορά.
Στα ηχανήατα ε καπυλωτó άξονα ετάδοση δεν είναι
δυνατó να τοποθετήσετε κανέναν τύπο δίσκου, αλλά óνο κεφαλέ
εσινέζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
χλοοκοπτικό πάνω από το έδαφος ή με το σύστημα κοπής
κατακόρυφα προς το έδαφος. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
χλοοκοπτικό ως θαμνοκοπτικό.
¶ƒ√™√Ã∏ - ªËÓ Îfi‚ÂÙ fiÙ·Ó ‚Ú¤ˉÂÈ Î·È Û ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˘˜‹
Ôχ ˘ÁÚÔ‡˜ ˉÒÚÔ˘˜ (ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔ
ÓÂÚfi) ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ôχ ˘„ËÏ‹ Ôχ
ˉ·ÌËÏ‹.
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
DİKKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyunuz. Elektrikli
motorlu tırpan sadece otları veya ufak çalılıkları kesme için
kullanılır. Her hangi başka bir materyalin kesilmesi yasaktır.
Elektrikli motorlu tırpanı herhangi bir şeyi kaldırmak, taşımak
veya kırmak ya da bir yere çakmak için kullanmayınız. Elektrikli
motorlu tırpanın üretici tarafından önerilmeyen aletlere takılması
veya önerilmeyen uygulamalarda kullanılması yasaktır.
Kullanmadan önce, besleme kablosunu ve uzatmayı kontrol
ederek hasar veya aşınma izlerini gideriniz. Kablonun kullanım
esnasında aşınması halinde, derhal şini elektrik prizinden çekiniz.
FİŞİNİ ELEKTRİK PRİZİNDEN ÇEKMEDEN KABLOYA
DOKUNMAYINIZ. Kablonun zarar görmesi veya aşınma izlerinin
bulunması halinde makineyi kullanmayınız.
Eğik transmisyon miline sahip makineler üzerine hiçbir disk
monte edilemez, yalnız naylon iplikli kafalar monte edilebilir.
DİKKAT: Elektrikli motorlu tırpanı asla zemin
seviyesinin üzerinde, kesme aparatı zemine dik şekilde
kullanmayınız. Elektrikli motorlu tırpanı asla kesme makinesi
olarak kullanmayınız.
DİKKAT - Yağmur altında ve ıslak veya nemli ortamlarda
kesim yapmayınız, (elektrikli motor suya karşı korumalı
değildir) az olduğu kötü hava koşullarında yüksek ve düşük
sıcaklıklarda kullanmayın.
78
Português
ληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
KULLANIMΧΡΗΣΗ
Precauções na área de trabalho
Mantenha as mãos e os pés à distância do acessório de corte
quando ligar o motor.
Antes de iniciar o trabalho, inspeccione o local para garantir que
não há pedras, vidros, fragmentos de metal, resíduos ou outros
objectos sólidos que possam ser lançados pelo acessório de corte
durante o funcionamento.
Desligue sempre a máquina da alimentação se ela começar a
vibrar de forma anómala.
Nunca tente accionar o corta-relva com uma só mão. A perda
de controlo do corta-relva poderá ser causa de lesões graves ou
letais.
Corte sempre com ambos os pés em solo rme, para evitar
desequilibrar-se.
Não corte perto de outros cabos elétricos.
Não corte demasiado rente ao chão a m de evitar pedras ou outros
objectos.
Corte apenas quando a visibilidade e a luz forem adequadas para
ver claramente.
Não corte em cima de uma escada, é extremamente perigoso.
Tenha um cuidado especial e esteja atento quando usar protecções
para os ouvidos, já que estes equipamentos podem diminuir a sua
capacidade para ouvir os que indicam perigo (chamadas, sinais,
avisos, etc.).
Tenha muito cuidado quando trabalhar em declives ou terreno
irregular.
AVISO: Nunca utilize a máquina para cortar em solos
pedregosos. Os fragmentos lançados podem provocar lesões
graves ou letais ao operador ou aos presentes. Tenha cuidado
com os objectos projectados. Use sempre protecções para os
olhos aprovadas. Nunca se incline sobre a protecção do acessório
de corte. Pedras, lixo, etc. pode ser projectados para os olhos,
provocando cegueira ou lesões graves. Mantenha pessoas não
autorizadas a uma certa distância. Crianças, animais, pessoas
presentes e ajudantes devem car fora do perímetro de segurança
de 15 m. Pare imediatamente a máquina se alguém se aproximar.
Não balance a máquina sem primeiro se certicar que-
não está
ninguém na zona de segurança.
Técnicas de trabalho
Instruções gerais de segurança
AVISO:Esta secção descreve as precauções básicas de
segurança para trabalhar com serras de poda e trimmers. Sempre
que não tiver a certeza de como proceder numa determinada
situação, contacte um técnico especializado. Contacte o seu
revendedor ou uma ocina autorizada. Evite qualquer utilização
que considere que esteja para além das suas capacidades.
Regras básicas de segurança
1. Olhe à sua volta:
Para se certicar de que não existem pessoas, animais ou qualquer
outra coisa que possa afectar o seu controlo da máquina.
Para se certicar de que estas pessoas, animais, etc. não entram
em contacto com o acessório de corte nem com objectos soltos
que possam ser projectados pelo acessório de corte.
Προφυλάξεις περιοχής εργασίας
Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σε απόσταση από το σύστημα
κοπής όταν βάζετε προστά τον κινητήρα.
Πριν από την έναρξη τη λειτουργία, ελέγξτε την περιοχή για
να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρε, κοάτια γυαλιού και
ετάλλων, απορρίατα ή άλλα συπαγή αντικείενα που πορεί
να εκτοξευτούν από το σύστηα κοπή κατά τη λειτουργία.
ιακόπτετε πάντα την τροφοδοσία του ηχανήατο σε
περίπτωση η φυσιολογικών κραδασών.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό με
ένα μόνο χέρι. Η απώλεια ελέγχου του χλοοκοπτικού μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
Πάντοτε κόβετε και ε τα δύο σα πόδια σε σταθερό έδαφο για
να η χάσετε την ισορροπία σα.
ν κβετε κοντά σε άλλα ηλεκτρικά καλώδια.
Mην κβετε πολύ κοντά στο έδαφο για να αποφύγετε τι πέτρε
και τα άλλα αντικείενα.
Κόβετε όνο όταν η ορατότητα και το φω είναι επαρκή για να
βλέπετε καθαρά.
Μη κόβετε από σκάλα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Να προσέχετε ιδιαίτερα και να είστε σε εγρήγορση όταν φοράτε
προστατευτικά ακοή διότι ο εξοπλισό αυτό πορεί να
περιορίσει την ικανότητά σα να ακούτε ήχου που επισηαίνουν
κίνδυνο (φωνέ, σήατα, προειδοποιήσει, κλπ).
είξτε εγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε έδαφο ε κλίση ή
ανώαλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα
για εργασίες κοπής σε πετρώδη εδάφη. Τα θραύσματα που
εκτοξεύονται μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ή θανάσιμο
τραυματισμό του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων.
Προσέχετε για εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Φοράτε πάντοτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια. Μη σκύβετε ποτέ πάνω
από το προστατευτικό κοπτικού εξαρτήματος. Υπάρχει κίνδυνος
να εκτοξευθούν πέτρες, σκουπίδια, κλπ. στα μάτια σας
προκαλώντας τύφλωση ή σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε σε
απόσταση άτομα που δεν έχουν σχέση με την εργασία σας. Παιδιά,
ζώα, παρευρισκόμενοι και βοηθοί θα πρέπει να παραμένουν εκτός
της ακτίνας ασφαλείας των 15 μέτρων. Εάν τυχόν πλησιάσει
οποιοσδήποτε, σταματήστε αμέσως το μηχάνημα. Ποτέ μην
περιστρέφετε τη συσκευή χωρίς πρώτα να ελέγξετε πίσω σας για
να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς εντός της ακτίνας
ασφαλείας.
Τεχνικές εργασίας
Γενικές οδηγίες εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ενότητα περιγράφει τις
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για την εργασία με πριόνια
καθαρισμού και χορτοκοπτικά. Εάν προκύψει μια κατάσταση
όπου δεν είστε σίγουρος για το πώς πρέπει να προχωρήσετε, θα
πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ειδικού. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας ή το συνεργείο σέρβις σας. Αποφύγετε κάθε
χρήση που θεωρείτε ότι είναι πέραν των ικανοτήτων σας.
Βασικοί κανόνες ασφαλείας
1. Κοιτάξτε γύρω σα:
Για να διασφαλίσετε ότι άνθρωποι, ζώα ή άλλα αντικείενα δε
πορούν να σά επηρεάσουν στον έλεγχο του ηχανήατο.
Για να διασφαλίσετε ότι άνθρωποι, ζώα κλπ δεν έρχονται σε επαφή
ε τον κοπτικό εξοπλισό ή ελεύθερα αντικείενα που είναι πιθανό
να εκτοξευτούν από τον κοπτικό εξοπλισό.
Çalışma Alanı Önlemleri
Motor açılırken, ellerinizi ve ayaklarınızı kesme aparatından uzak
tutunuz.
Çalışmaya başlamadan önce, çalışma esnasında kesme aparatı tarafından
fırlatılabilecek taşların, camların, metal parçacıklarının, atıkların ve diğer
nesnelerin bulunmadığından emin olmak için çevreyi kontrol ediniz.
Anormal bir şekilde çalışmaya başlaması halinde makinenin şini
elektrik prizinden çekiniz.
Motorlu tırpanı asla tek elle tutarak çalıştırmayı denemeyiniz.
Motorlu tırpanın kontrolünü kaybetmeniz ciddi veya ölümcül
kazalara sebebiyet verebilir.
Dengenizin kaybolmasını önlemek için, toprak zemin üzerinde daima
iki ayağınız üzerinde durarak kesme işlemi yapınız.
Kesinlikle herhangi bir elektrik kablosunun yanında kesim yapmayın.
Taşlara diğer cisimlere vurmamak için yere çok yakın kesim yapmayın.
Sadece, görüş seviyesi ve ışık, net bir biçimde görmeye yeterli olduğunda
kesme işlemi yapınız.
El merdiveni üzerinde kesme işlemi yapmayınız, bu son derece
tehlikelidir.
İşitme koruyucu giyerken özellikle dikkat ediniz ve tetikte olunuz çünkü
bu gibi teçhizatlar tehlike işareti veren sesleri (çağrılar, sinyaller, uyarılar,
vb.) duymanızı engelleyebilir.
Eğimli veya pürüzlü zemin üzerinde çalışırken son derece tetikte olunuz.
UYARI: Makineyi asla taşlı topraklarda kesim yapmak için
kullanmayınız. Sıçrayan cisimler, operatör veya izleyenlerin ciddi ya da
ölümcül şekilde yaralanmalarına yol açabilir. Sıçrayan cisimlere dikkat
ediniz. Daima uygun göz koruyucusu kullanınız. Asla kesici uç
muhafazasının üzerine eğilmeyiniz. Taşlar, çöpler, vs. gözünüze
sıçrayarak körlüğe veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Yetkisiz
kişileri uzak bir mesafede tutunuz. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve
yardımcılar 15 m lik güvenli bölgenin dışında tutulmalıdırlar. Eğer biri
yaklaşırsa derhal makineyi durdurunuz. Güvenlik bölgesinin içerisinde
birinin olup olmadığını anlamak için ilk önce arkanıza dönüp
bakmadan,-
makineyi asla çevrede hareket ettirmeyiniz.
Çalışma Teknikleri
Genel Çalışma Talimatları
UYARI: Bu bölüm temizleme testereleri ve trimerlerle çalışma
için temel güvenlik önlemlerini açıklamaktadır. Nasıl devam etmeniz
gerektine karar veremediğiniz bir durumla karşılaşırsanız, konuyu bir
uzmana danışmalısınız. Satıcınızla veya servis merkezinizle temasa
geçiniz. Yatkın olmadığınız tüm kullanımlardan sakınınız.
Temel güvenlik kuralları
1. Çevrenize dikkat ederek aşağıdaki hususlardan emin olunuz:
İnsanların, hayvanların veya diğer nesnelerin makine kontrolünüzü
etkileyemeyeceğinden.
İnsanların, hayvanların, vs. kesici uca temas edemeyeceği ya da kesici
uçtan sıçrayan cisimlerin etrafa fırlamayacağı.
80
25
Português
ληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
KULLANIMΧΡΗΣΗ
AVISO: Não use a máquina a menos que esteja em
condições de pedir ajuda em caso de acidente.
2. Certique-se de que pode deslocar-se e permanecer em
segurança. Verique se na zona à sua volta existem possíveis
obstáculos (raízes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de ter de
se deslocar rapidamente. Tenha um cuidado especial quando
trabalhar em terrenos inclinados.
3. Desligue a cha antes de passar para outro local.
4. Nunca pouse a máquina com o motor a trabalhar.
Use sempre o equipamento correcto.
Certique-se de que os dispositivos estão bem montados.
Organize o seu trabalho cuidadosamente.
AVISO: Nem o operador da máquina nem qualquer outra
pessoa devem tentar retirar o material cortado enquanto o motor
estiver a funcionar ou o equipamento de corte estiver em
movimento, já que isso poderia provocar ferimentos graves.
Desligue o motor, o acessório de corte e desligue a cha antes de
retirar o material que cou enrolado na cabeça, para evitar o
risco de lesões pessoais.
Vericações antes do arranque
Certique-se de que a cabeça e a protecção do trimmer não estão
danicadas ou partidas. Substitua a cabeça e a protecção do trimmer
se estiverem partidas (Fig.25).
AVISO: Nunca use a máquina sem uma protecção ou com
uma protecção danicada. Nunca use a máquina sem o tubo de
transmissão.
Aparar a relva com a cabeça de corte
CUIDADO: Não trabalhe com os de desbaste com
comprimento superior ao previsto. Com uma protecção
correctamente montada, o cortador incorporado irá ajustar
automaticamente o o ao seu comprimento adequado. Fios
excessivamente compridos podem sobrecarregar e danicar o
motor.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν
δεν υπάρχει δυνατότητα να καλέσετε βοήθεια σε ενδεχόμενη
περίπτωση ατυχήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι πορείτε να ετακινηθείτε και να σταθείτε όρθιο
ε ασφάλεια. Ελέγξτε την περιοχή γύρω σα για πιθανά επόδια
(ρίζε, πέτρε, κλαδιά, χαντάκια, κλπ.) για την περίπτωση που θα
χρειαστεί να κινηθείτε γρήγορα. είξτε εγάλη προσοχή όταν
εργάζεστε σε έδαφο ε κλίση.
3. Αποσυνδέετε το φι πριν εταβείτε σε άλλο χώρο εργασία.
4. Ποτέ ην τοποθετείτε κάτω το ηχάνηα στο έδαφο ε τον
κινητήρα σε λειτουργία.
Χρησιοποιείτε πάντοτε το σωστό εξοπλισό.
Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήατα είναι τοποθετηένα ε σωστό
τρόπο.
Οργανώστε προσεκτικά την εργασία σα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χειριστής του μηχανήματος ή
οποιοδήποτε άλλο άτομο δεν πρέπει να επιχειρήσει να αφαιρέσει
το κομμένο υλικό ενώ λειτουργεί ο κινητήρας ή ενώ περιστρέφεται
το κοπτικό εξάρτημα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυματισμό. Σβήστε τον κινητήρα, απενεργοποιήστε το
σύστημα κοπής και αποσυνδέστε το φις πριν αφαιρέσετε το
υλικό που έχει ενσφηνωθεί γύρω από την κεφαλή, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
Έλεγχος πριν από την εκκίνηση
Ελέγξτε ότι η κεφαλή και το προστατευτικό χορτοκοπτικού δεν
παρουσιάζουν βλάβε ή ρωγέ. Αντικαταστήστε την κεφαλή ή
το προστατευτικό χορτοκοπτικού σε περίπτωση που εφανίζουν
ρωγέ (Εικ.25).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
μηχάνημα χωρίς προστατευτικό ή όταν το προστατευτικό
παρουσιάζει πρόβλημα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα
χωρίς τον άξονα μετάδοσης.
Κοπή γρασιδιού με χρήση της κεφαλής χορτοκοπτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εργάζεστε με κλωστή κουρέματος
μακρύτερη από την καθορισμένη διάμετρο. Με σωστά
τοποθετημένο προστατευτικό ο ενσωματωμένος κόπτης θα
ρυθμίσει αυτόματα την κλωστή στο σωστό της μήκος. Η χρήση
συρμάτων υπερβολικά μεγάλου μήκους μπορεί να οδηγήσει σε
υπερφόρτωση και βλάβη του κινητήρα.
UYARI: Bir kaza olması halinde yardım çağırabilecek
durumda değilseniz makineyi kullanmayınız.
2. Güvenli bir şekilde durabildiğinizden ve hareket edebildiğinizden
emin olunuz. Aniden hareket etmenizin gerekmesi ihtimaline
karşı çevrenizdeki olası engelleri (kökler, kayalar, dallar,
hendekler, vb.) kontrol ediniz. Eğimli zemin üzerinde çalışırken
çok dikkat ediniz.
3. Başka bir alana hareket etmeden önce şini elektrik prizinden
çekiniz.
4. Motor çalışırken makineyi asla yere koymayınız.
Daima doğru teçhizat kullanınız.
Teçhizatın iyi takılmış olduğundan emin olunuz.
Çalışmanızı dikkatlice planlayınız.
UYARI: Motor çalışırken ne operatör ne de başka bir
kimse ciddi yaralanmayla sonuçlanabileceği için, kesilen
maddeyi çıkarmaya kalkışamaz. Yaralanma riskini önlemek
için, başlığın etrafına dolaşmış materyali çıkarmadan önce
motoru ve kesme teçhizatını durdurunuz.
Çalıştırmadan önce kontrol ediniz.
Trimer başlığının ve trimer koruyucunun hasar görüp görmediğini
ve çatlayıp çatlamadığını kontrol ediniz. Eğer çatlamışsa, trimer
başlığını veya trimer koruyucuyu değiştiriniz (Şekil 25).
UYARI: Makineyi asla koruyucusuz veya koruyucusu
arızalı halde kullanmayınız. Makineyi asla, transmisyon şaı
olmadan kullanmayınız.
Trimer başlıkla çim düzeltimi
İKAZ: Planlanandan daha uzun biçme şeridiyle
çalışmayınız. Doğru biçimde monte edilmiş koruyucunun
içinde hazır bulunan kesici, şeridi kendi uzunluğuna göre
otomatik olarak ayarlamaktadır. Aşırı uzun şeritler, motora aşırı
yüklenme yapabilir ve hasar verebilir.
82
Português
ληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
KULLANIMΧΡΗΣΗ
33 34
35 36
Aparar
Mantenha a cabeça de corte ligeiramente acima do solo e
inclinada. É a extremidade da corda que executa o trabalho. Deixe
a corda trabalhar ao seu próprio ritmo. Nunca pressione a corda
na área que vai cortar (Fig.33).
A corda remove facilmente relva e ervas daninhas junto de paredes,
vedações, árvores e canteiros, mas pode também danicar a casca
sensível de árvores e arbustos, bem como as estacas das vedações.
Diminua o risco de danos na vegetação encurtando a corda para
10-12 cm e reduzindo a velocidade do motor.
Desbastar
A técnica de desbaste remove toda a vegetação indesejada.
Mantenha a cabeça de corte ligeiramente acima do solo e
incline-a. Deixe a extremidade da corda bater no solo à volta de
árvores, postes, estátuas, etc (Fig.34).
CUIDADO: Esta técnica aumenta o desgaste da corda.
A corda desgasta-se mais rapidamente e tem que ser alimentada
mais frequentemente quando trabalhar contra pedras, tijolos,
betão, vedações de metal, etc. do que quando entrar em contacto
com árvores ou vedações de madeira.
Cortar
O corta-relva eléctrico é ideal para cortar a relva nos locais de
difícil acesso para os corta-relva comuns. Ao cortar, mantenha a
corda paralela ao solo. Evite pressionar a cabeça de corte contra o
solo, pois pode danicar a relva e a máquina (Fig.35).
Evite que a cabeça de corte entre constantemente em contacto
com o solo durante as operações normais de corte. Este tipo de
contacto permanente pode danicar e desgastar a cabeça de corte.
Varrer
O efeito de ventoinha da corda em rotação pode ser utilizado
para uma limpeza fácil e rápida. Mantenha a corda numa posição
paralela e acima da superfície que pretende varrer e movimente a
ferramenta de um lado para o outro (Fig.36).
Κοπή γρασιδιού
Κρατήστε την κεφαλή χορτοκοπτικού λίγο πάνω από το έδαφο,
υπό γωνία. Η εργασία εκτελείται από το άκρο του κορδονιού.
Αφήστε το κορδόνι να εργαστεί ε το δικό του ρυθό. Μην πιέζετε
το κορδόνι επάνω στην επιφάνεια που πρέπει να κοπεί (Εικ.33).
Το κορδόνι πορεί εύκολα να αφαιρέσει γρασίδι και ζιζάνια που
υπάρχουν πάνω σε τοίχου, περιφράξει, δέντρα και παρυφέ,
ωστόσο, πορεί να προκαλέσει και ζηιέ σε ευαίσθητου φλοιού
δέντρων και θάνων ή στύλου περιφράξεων.
Μειώστε τον κίνδυνο πρόκληση ζηιών σε φυτά ικραίνοντα
το κορδόνι 10-12 cm και ειώνοντα τι στροφέ του κινητήρα.
Καθαρισμός
Με την τεχνική καθαρισού αποακρύνεται όλη η ανεπιθύητη
βλάστηση. Κρατήστε την κεφαλή χορτοκοπτικού λίγο πάνω από
το έδαφο και υπό γωνία. Αφήστε το άκρο του κορδονιού να
"χτυπήσει" το έδαφο γύρω από δέντρα, στύλου, αγάλατα και
παρεφερή αντικείενα (Εικ.34).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τεχνική αυτή αυξάνει τη φθορά του
κορδονιού.
Το κορδόνι φθείρεται πιο γρήγορα ενώ πρέπει να το τραβάτε προ
τα επρό πιο συχνά όταν εργάζεστε σε επιφάνειε ε πέτρε,
τούβλα, πετόν, εταλλικέ περιφράξει, κλπ. σε σύγκριση ε
τι περιπτώσει που έρχεται σε επαφή ε δέντρα και ξύλινε
περιφράξει.
Κοπή
Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό είναι ιδανικό για την κοπή χλόη σε
δυσπρόσιτα σηεία για ια απλή ηχανή κοπή. Κατά την κοπή,
διατηρείτε το καλώδιο παράλληλο ε το έδαφο. Αποφεύγετε να
πιέζετε την κεφαλή χορτοκοπτικού πάνω στο έδαφο καθώ αυτό
πορεί να καταστρέψει το γκαζόν και να προκαλέσει βλάβε στο
εργαλείο (Εικ.35).
Μην αφήνετε την κεφαλή χορτοκοπτικού να έρχεται συνεχώ σε
επαφή ε το έδαφο κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών κοπή.
Η συνεχή επαφή αυτού του τύπου πορεί να προκαλέσει βλάβη
και φθορά στην κεφαλή χορτοκοπτικού.
Κοπή σε κυκλικές κινήσεις
Η κίνηση "ανείσατο" του περιστρεφόενου κορδονιού πορεί
να αξιοποιηθεί για γρήγορο και εύκολο καθαρισό. Κρατήστε
το κορδόνι έτσι ώστε να είναι παράλληλο και επάνω από την
επιφάνεια που θα "σαρωθεί" και ετακινήστε το χορτοκοπτικό
από τη ία άκρη στην άλλη (Εικ.36).
Düzeltme
Trimer başlığını zeminden yukarda bir açıyla tutunuz. Bu, işi
yapan kordonun sonundaki kısımdır. Kordonun kendi normal
hızında çalışmasına izin veriniz. Kordonu, kesim yapılacak alana
bastırmayınız (Şekil 33).
Kordon, hassas ağaç kabuklarına, çalılara ve çit direklerine zarar
verebilirse de, duvarların, çitlerin ve ağaçların üzerindeki çimleri
kolayca çıkarıp temizleyebilmektedir.
Kordonu 10-12 cm olarak kısaltmak suretiyle, bitkilerin zarar
görmesi riskini ve motorun hızını azaltınız.
Temizleme
Temizleme tekniği, tüm istenmeyen bitki örtüsünü ortadan
kaldırmaktadır. Trimer başlığını zeminin hemen yukarısında
tutunuz ve yana doğru yatırınız. Kordonun sonunun ağaçların,
direklerin, heykellerin, vb. çevrelerindeki zemine çarpmasına izin
vermeyiniz (Şekil 34).
İKAZ: Bu teknik, kordon üzerindeki aşınmayı arttırır.
Kordon, taşlar, tuğlalar, beton, metal çitler üzerinde çalışırken,
ağaçlara ve ahşap çitlere temas etmesiyle oluşan aşınmaya oranla
daha çabuk aşınır ve daha sık ileri besleme yapılması gerekir.
Kesme
Normal bir çim biçici kullanırken ulaşmanın zor olduğu çimlerin
kesimi için elektrikli motorlu tırpan idealdir. Kordonu, kesme
işlemi yaparken zemine paralel tutunuz. Çimlerin harap olmasına ve
aletin hasar görmesine yol açabileceği için trimer başlığını zemine
bastırmayınız (Şekil 35).
Normal kesme işlemi sırasında trimer başlığının zemin üzerine sabit
bir biçimde temas etmesine izin vermeyiniz. Bu çeşit bir sabit temas,
trimer başlığının hasar görmesine ve aşınmasına neden olabilir.
Süpürme
Kordonun dönüşüyle ortaya çıkan fan etkisi, çabuk ve kolay
temizleme için kullanılabilir. Kordonu süpürülen alandan yukarıda
ve paralel olarak tutunuz ve aleti ileri ve geri hareket ettiriniz
(Şekil 36).
84
MANUTENÇÃO BAKIMΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
CABEÇA DE FIO DE NYLON
Utilize sempre o mesmo diâmetro de o, como
o de origem a m de não sobrecarregar o motor
(Fig. 41).
Fig. 42 Para prolongar o o de nylon, bater o cabeça
sobre o terreno enquanto se trabalha. Em cada golpe,
saem cerca de 2,5 cm de o.
NOTA: Não bata a cabeça sobre o cimento ou calçada:
pode ser perigoso.
ATENÇÃO - Para reduzir o risco de lesões
graves, nunca utilize cabos ou os com núcleo de
metal ou outro material em vez de os de corte
em nylon.
SUBSTITUIR DE FIO DE NYLON
1 - Carregue a lingüeta (Fig. 43) e retire a tampa e
a bobina interna.
2 - Dobre o o na metade deixando uma parte mais
comprida do que a outra de aproximadamente 14
cm. Bloqueie o o na apropriada marca (B, Fig.
44) na bobina. Enrole, na direção da echa, cada
o no próprio alojamento, de modo uniforme e
sem cruzá-los.
3 - Terminado o enrolamento do o, bloqueie-o
nas apropriadas fendas como indicado na Fig.
45. Monte a mola. Ene o o através dos olhais
(Fig. 46) e retire-o para fora. Bloqueie o cabeçote
com a tampa.
KEΦAΛH ME MEΣINEZA
Xρησιμοποιείτε πάντα μεσινέζα με την ίδια
διάμετρο τηϚ γνήσιαϚ για να μην υπερφορτίζεται
ο κινητήραϚ (Eικ. 41).
Eικ. 42 Για να ακρύνετε τη εσινέζα, χτυπήστε την
κεφαλή στο έδαφο κατά τη διάρκεια τη εργασία.
Σε κάθε χτύπηα θα βγουν περίπου 2,5 cm εσινέζα.
ΣHMEIΩΣH: Mην χτυπάτε την κεφαλή στο τσιέντο
ή σε πέτρε: πορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.
ΣHMEIΩΣH: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού, μη χρησιμοποιείτε ποτέ
σύρματα με μεταλλική ενίσχυση ή άλλο υλικό αντί
για σύρματα κοπής από νάιλον.
ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔIΟ
1 - Πιεστε το γλωσσιδι (Εικ. 43) και βγαλτε το καπακι
και την εσωτερικη μπομπινα.
2 - Τσακιστε το συρμα στη μεση αϕηνοντας
μακρυτερο απο το αλλο περιπου κατα 14 cm.
Μπλοκαρετε το συρμα στην ειδικη εγκοπη (B,
Εικ. 44) πανω στην μπομπινα. Τυλιξετε, προς
την κατευθυνση του βελους, καθε συρμα στη
θεση του με ομοιομορϕο τροπο και χωρις να τα
μπερδεψετε.
3 - Αϕου τυλιξετε το συρμα, ϖα το μπλοκαρετε
τις ειδικες σχισμες οπως δειχνει η Εικ. 45.
Τοποθετηστε το ελατηριο. Περαστε το συρμα
στα (Εικ. 46) και τραβηξτε το προς τα εξω.
Μπλοκαρετε την δεϕαλη με το καπακι.
MİSİNALI BAŞLIK
Motoru aşırı şekilde yüklememek için kesinlikle
orijinalinde kullanılan çapta misina kullanın
(Şekil 41).
Şekil 42 Misinanın boyunu uzatabilmek için, motor
çalışıyorken başlığı hafçe yere vurun. Her vuruşta
misina 2,5 cm uzar.
NOT: Başlığı asla beton veya taş gibi sert zemine
vurmayın, tehlikeli olabilir.
DİKKAT - Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, naylon kesme tellerinin yerine asla metal
özellikli kablolar veya teller kullanmayınız.
MİSİNANIN MONTAJI
1 - Yan kulakçığa basarak dış kapağı açınız (Şekil
43).
2 - Misinanın bir ucunu 14 cm uzun olarak ikiye
katlayınız. Katlanma noktasından, göbekteki
yarığa takınız (B, Şekil 44). Misinayı ok yönünde
birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde sarınız.
3 - Sarımın sonunda (Şekil 45) deki gibi misina
uçlarını yassı deliğe takınız.Göbeği yayın üstüne
oturtup misinanın iki ucunu ana gövde üzerindeki
deliklerden geçirip dış kapağı kapatınız (Şekil 46).
Português
ληνικά
Türkçe
41
43
42
44
2.0 2.0
86
ATENÇÃO - Desligar a cha de ligação da rede
antes de realizar qualquer manutenção.
Controle que a lâmina corta-os (A, Fig. 49) montada
sobre a proteção de segurança esteja aada.
MOTOR ELÉTRICO
Limpe regularmente as grelhas de arrefecimento do
motor com ar comprimido (Fig. 50).
Não tente reparações não autorizadas e não
abra a caixa do motor.
TRANSPORTE
Para reduzir o risco de arranque acidental,
nunca transporte a máquina com a cha inserida
ou mantendo o dedo no interruptor de arranque.
MANUTENÇÃO - TRANSPORTE BAKIM - NAKLİYEΣYNTHPHΣH - ΜΕΤΑΦΡΑ
Português
ληνικά
Türkçe
ΠPOΣOXH - Aφαιρέστε τον ρευματολήπτη
σύνδεσηϚ στο ηλεκτρικfi δίκτυο πριν κάνετε μια
οποιαδήποτε συντήρηση.
Bεβαιωθείτε óτι η λάα κοπή τη εσινέζα (A, Eικ. 49)
τοποθετηένη πάνω στο προστατευτικó ασφαλεία
είναι κοφτερή.
HΛEKTPIKOΣ KINHTHP
Kαθαρίζετε περιοδικά τι θυρίδε αερισού του
κινητήρα ε πεπιεσένο αέρα (Eικ. 50).
Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές
και μην ανοίγετε το κάρτερ του κινητήρα.
ΜΕΤΑΦΡΑ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας
ενεργοποίησης, μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα
με το φις συνδεδεμένο ή πατώντας το διακόπτη
εκκίνησης.
DIKKAT - Herhangi bir bakim işlemi yaparken
kesinlikle makinanin şini prizden çikarin.
Koruyucunun üzerindeki misina kesme biçağinin
(A, Şekil 49) keskin olduğundan emin olun.
ELEKTRIK MOTORU
Motorun havalandirma kanallarini kompresörle
temizleyin (Şekil 50).
İzin verilmeyen tamir işlemlerini yapmayınız
ve motor karterini açmayınız.
NAKLİYE
Kazara çalıştırma riskini azaltmak için,
makineyi asla şi takılı halde iken veya parmağınızı
çalıştırma sivicinin üzerinde tutarak taşımayınız.
49 50
88
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
BAKIM - MUHAFAZA
MANUTENÇÃO - ARMAZENAGEM
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou
de dois em dois anos com uso normal, é aconselhável
proceder a um controlo geral a efectuar com um
técnico especializado da rede de assistência.
ATENÇÃO: Todas as operações de manutenção
que não guram neste manual devem ser efectuadas
numa ocina autorizada.
Para garantir um funcionamento constante e regular
da máquina, lembre-se que as eventuais substituições
das peças sobresselentes deverão ser exclusivamente
efectuadas com PEÇAS ORIGINAIS.
Eventuais modificações não autorizadas e/ou
a utilização de pas de substituição não originais
podem provocar lesões graves ou mortais ao
operador ou a terceiros.
Quando tiver de deixar a máquina parada por longos
períodos de tempo:
- Verifique que o plugue esteja desligado da tomada
de força.
- Siga todas as normas de manutenção descritas
anteriormente.
- Mantenha a máquina em ambiente seco,
possivelmente não em contato direto com o solo e
distante de fontes de calor.
- Guarde o aparelho afastado das crianças.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στο τέλο τη εποχή ετά από εντατική χρήση ή
κάθε δύο χρόνια ε φυσιολογική χρήση, είναι
σκόπιο να πραγατοποιείται ένα γενικό έλεγχο
από εξειδικευένο τεχνικό του Σέρϐι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες συντήρησης, που
δεν αναγράφονται στο παρóν εγχειρίδιο θα πρέπει
να πραγματοποιούνται απó ένα ειδικευμένο
συνεργείο.
Για να διασφαλιστεί η συνεχή και οαλή λειτουργία
του ηχανήατο, χρησιοποιείτε όνο ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για την αντικατάσταση τυχόν
εξαρτηάτων.
Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
ή/και η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί
να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή
θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή
τρίτους.
Όταν το ηχάνηα δεν πρόκειται να χρησιοποιηθεί
για εγάλο χρονικό διάστηα:
- µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÊȘ Ú‡̷ÙÔ˜ ›ӷÈ
‚Á·Ï̤ÓÔ ·πfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘.
- ∆ËÚ›Ù fiϘ ÙȘ πÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
- ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÌËˉ¿ÓËÌ· Û πÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÍËÚfi
Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·π ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·π πËÁ¤˜
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.
- Φυλάξτε το trimmer ακριά απ τα παιδιά.
EKSTRA BAKIM
Eğer cihaz yoğun bir şekilde kullanıldıysa, uygulama
sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel
kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra
cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.
DİKKAT: Bakım işlemleri Yetkili Bakım
Servisince yapılmalıdır.
Makinenin sürekli ve düzenli işleyişini garanti etmek
için zamanla gerçekleştirmek zorunda kalacağınız yedek
parça değişimlerinde yalnızca ORİJİNAL YEDEK
PARÇALAR kullanmanız gerektiğini unutmayınız.
Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal
yedek parçaların kullanılmaması operatörde veya
üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül
yaralanmalara yol açabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:
- Fişten çekili olarak saklayın.
- Yukarıda belirtilen tüm bakım kurallarına uyun.
- Testereyi kuru ve serin bir yerde tutun. Yere koymayın.
- Budayıcıyı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
tutunuz.
Português TürkçeΕλληνικά
91
ATENÇÃO!!!
O risco de acidentes é maior no caso de dispositivos de
corte errados! Utilize exclusivamente os dispositivos de
corte e as protecçőes recomendadas.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε
περίπτωση χρήσης ακατάλληλων εξαρτημάτων κοπής!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τα συνιστώμενα
εξαρτήματα κοπής.
DİKKAT!!!
Kesme aksamlarının hatalı olması halinde kaza tehlikesi
daha yüksektir! Sadece önerilen kesme aksamlarını ve
korumaları kullanınız.
POZOR!!!
Nebezpečí zranění je větší v případě nevhodných
vyžínacích nástrojů! Používejte pouze doporučené
vyžínací nástroje a štíty.
ВНИМАНИЕ!!!
Риск несчастного случая увеличивается при
использовании неподходящих устройств резки!
Используйте исключительно рекомендованные
устройства резки и защитные ограждения.
UWAGA!!!
Ryzyko wypadku wzrasta w przypadku stosowania
niewłaściwych narzędzi tnących! Stosować wyłącznie
zalecane narzędzia tnące i osłony.
P
DADOS TECNICOS
GR
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
RUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
PL
DANE TECHNICZNE
UK
Modelo
Μοντέλο
Modeller
Model
Модель
Model
Acessórios de corte
Εξαρτήματα κοπής
Kesici Uçlar
Vyžínací hlavy
Режущие насадки
Przystawka tnąca
Protecções
Προφυλακτήρες
Koruyucular
Ochranné štíty
Щитки
Osłona
TR 101E
P.N. 4199040AR
P.N. 4198115A
8100 P.N. 4198114A
SB 1100 P.N. 4198126A
Acessoriós de corte recomendados - Συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής - Önerilen kesici uçları -
Doporučené vyžínací nástroje - Рекомендованные режущие насадки - Zalecane przystawki tnące
94
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português Ελληνικα Türkçe Česky Pуccкий Polsky
O subscrito,
Ο κατωθεν
νπογεγραενοζ,
Aşağıda imzası
bulunan,
Níže podepsaný ,  Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
atesta sob a própria
responsabilidade
que a máquina:
δηλώνει
νπενθυνα οτι το
ηχανηα:
aşağıda özellikleri verilen makine ile
ilgili olarak sorumluluğu kendine
ait olmak üzere müteakip beyanı
vermektedir:
prohlašuje na svou
vlastní odpovědnost,
že stroj:
  
,  :
świadoma odpowiedzialności za
swój produkt, deklaruje,
że urządzenie:
1. categoria: trimmer eléctrico 1. Ετδο: ηλεκτρικό χλοοκοπτικό 1. Tip: elektrikli motorlu tırpan 1. Druh: elektrické vyžínače
1. :
є 
1. Tip: Podcinarki elektryczne
2. Marca: / Tipo: 2. Μαρκα: / Τνπυ 2. Marka: / Tip: 2. Značka: / Typ: 2. : / : 2. Marka: / Typ:
OLEO-MAC TR 101E / EFCO 8100 / FARMER SB 1100
3. identicação de serie 3. Ανζων 3. Seri tanımlaması 3. Identikační sériové č. 3.   3. Numer serii
301 XXX 0001 - 301 XXX 9999
está conformemente
às prescriçoes da diretriz
κατασκεναζεται συφωνα ε την
οδηγια
teakip direktin gerekliliklerine
uygundur
odpovídá nařízením směrnice
 

jest zgodna z przepisami dyrektywy
2006/42/EC
- 2006/95/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 2011/65/EC
está em conformidade
com as disposições das seguintes
normas harmonizadas:
συορφούται ε διατάξει των
ακόλουθων εναρονισένων
πρστύηων:
aşağıdaki ilgili
standartların şart ve koşullarına
uygundur:
odpovídá ustanovením následujících
harmonizovaných
norem:
 
 
:
jest zgodne z wymogami
następujących zharmonizowanych
norm:
EN 55014 - EN 61000 - 3 - 2 - EN 61000 - 3 - 3 - EN 786 - EN 60335 - 2 - 91
está em conformidade com
o modelo que obteve a
certicação CE n.º
συορφούται ε το οντέλο που
διαθέτει την πιστοποίηση CE αρ.
teakip EC (Avrupa Birliği)
sertika numarasını almış modele
göre uygunluk taşımaktadır
Postup stanovení shody podle
 ,  
 ф CE .
jest zgodna z modelem, który
otrzymał certykat CE nr
Annex VI - 2000/14/EC
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português Ελληνικα Türkçe Česky Pуccкий Polsky
vel de potência
acústica registado
Μετρηένη στάθη ηχητική
ισχύο
Ölçülmüş ses
gücü seviyesi
Naměřená hladina akustického
výkonu
  

Poziom zmierzonej
mocy akustycznej
95.6 dB (A)
Nivel potencia acústica garantido
Εγγυηµενη σταθµη
ακουστικη ισχυο
Garanti edilen ses
gücü seviyesi
Garantovaná hladina akustického
výkonu
  

Moc akustyczna gwarantowana
96.0 dB (A)
Feito em / Κατασκεναζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v /   / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data / Ηεροηνια / Datum / Data / : 28/02/2014
Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa - Direcção Técnica.
Η τεχνική τεκηρίωση διατίθεται στην έδρα τη εταιρεία - Τεχνική διεύθυνση.
Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır - Teknik Kılavuz.
Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti - Technické vedení.
 ,     -  .
Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej - Dyrekcja techniczna.
Fausto Bellamico - President
s.p.a.
Nome e endereço da entidade
notificadora
Ονοα και διεύθυνση του φορέα
κοινοποίηοη
Bilgilendirilen makamın adı
ve adresi
Název a adresa ohlašujícího úřadu
  
ф 
Nazwa i adres instytucji wydającej
DPLF Pruf - und Zertizierungstelle - Pos tfach 41 03 56 - D 34114 Kassel - EC number 0363
Tipo do dispositivo de corte:
filo de nylon
Τυπο εργαλειου κοπη:
νηα ναυλον
Kesim cihazı tipi:
naylon tel
Typ vyžínacího zařízení:
nylonová struna
  :
 
Typ urządzenia tnącego:
żyłka nylonowa
Largura do corte: Πλατο κοπη:
Kesim genişliği:
Sečná šířka:
Ш :
Szerokć cięcia:
37 cm
95
97
Bakım Tablosu
Sadece normal işletim koşulları için lütfen aşağıdaki bakım aralıklarını takip
etmeye önem veriniz. Eğer normal işletime göre daha uzun süre çalışmanız
gerekiyorsa veya ağır kesme koşulları söz konusuysa,o halde önerilen aralıklar
uygun şekilde kısaltılmalıdır
Tüm Makine
Gözden Geçiriniz (Sızıntılar,
Çatlaklar ve Aşınma)
Günlük İş Bitimi Sonrası
Temizleyiniz
Kontroller (Açma / Kapama anahtarı,
Güvenlik anahtarı)
Her Kullanım
Öncesi
Aylık
Hasarlı ya da
Arızalıysa
Gerektiğinde
6 ay veya 50 saat
1 yıl veya 100 saat
İşletimi Kontrol Ediniz
Kesici Uçlar
Gözden Geçiriniz (Hasar,
Keskinlik ve Aşınma)
Kesici Uç Koruyucusu/Muhafazası
Gözden Geçiriniz (Hasar ve
Aşınma)
Değiştiriniz
Tüm Erişilebilir Vidalar ve Somunlar
Gözden geçiriniz
Yeniden sıkılayınız
Motor karteri panelleri Temizleyiniz
Besleme kablosu Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
Tabulka údržby
Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby lze použít pouze pro
normální provozní podmínky. Jestliže denně pracujete déle, než je obvyklé,
nebo za drsných pracovních podmínek,potom je nutné navržené intervaly
odpovídajícím způsobem zkrátit.
Celý vyžínač
Kontrola (průsak, prasknutí,
opotřebení)
Vyčistěte po skončení denního
provozu
Ovladače (Spínač, Pojistka spínače)
Před každým
použitím
Každý měsíc
Při poškození nebo
pore
Podle potřeby
Po 6 měsících nebo
50 hod.
Jednou za rok nebo
100 hod.
Zkontrolujte funkci
Vyžínací hlava Zkontrolujte (poškození a
opotřebení)
Ochranný štít
Zkontrolujte (poškození a
opotřebení)
Vyměňte
Všechny přístupné šrouby a matice
Zkontrolujte
Znovu utáhněte
Štěrbiny v krytu motoru Vyčistit
Napájecí kabel
Zkontrolovat: poškození a
opotřebe
X
X
X
X
X
X
X X
X
1 / 1

Oleo-Mac 8100 El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur