Philips GC7801/20R1 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı
Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por
pessoas com uma qualicação equivalente.
- Antes de ligar o aparelho, verique se a tensão indicada na placa de
identicação corresponde à tensão eléctrica local
- Não mergulhe o ferro ou o gerador de vapor em água.
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando este estiver ligado à
alimentação eléctrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
- Mantenha o ferro e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos quando este estiver ligado ou a arrefecer.
- Não permita que o cabo de alimentação e o tubo exível de
fornecimento entrem em contacto com a placa base quente do ferro.
- Apenas modelos especícos: Não utilize outra tampa no gerador de
vapor para além do botão EASY DECALC fornecido com o aparelho.
- Apenas modelos especícos: não abra nem retire o botão EASY DE-
CALC do gerador de vapor durante a sua utilização.
- Apenas modelos especícos: Se vapor ou gotas de água quente forem
libertadas pela parte inferior do botão EASY DE-CALC enquanto o
aparelho aquece, desligue o aparelho e aperte o botão EASY DE-
CALC. Se continuar a ser libertado vapor quando o aparelho aquece,
desligue o aparelho e contacte um centro de assistência autorizado pela
Philips.
- Apenas em modelos especícos: a plataforma do ferro (suporte) pode
car extremamente quente e causar queimaduras se lhe tocar. Deixe-a
arrefecer durante 5 minutos quando proceder à substituição da recarga.
- CUIDADO: superfície quente (g. 1)
É provável que as superfícies aqueçam durante a utilização (para ferros com
o símbolo quente de calor apresentado no aparelho).
- Apenas em modelos especícos: não deixe o ferro na
posição de descanso durante o processo Calc-Clean.
Sai água quente e vapor do ferro.
Cuidado
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
à terra.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de ligar a cha
à tomada eléctrica.
- Coloque e utilize sempre o ferro e o gerador de vapor sobre uma
superfície estável, plana, horizontal e resistente ao calor.
- A plataforma e a base do ferro podem car extremamente quentes e
podem causar queimaduras se forem tocadas. Se pretender deslocar o
gerador de vapor, não toque na plataforma do ferro.
- Quando terminar de engomar, quando limpar o aparelho, quando
encher ou esvaziar o depósito da água e também quando deixar
o aparelho sem vigilância ainda que por pouco tempo: coloque o
ferro na respectiva plataforma, desligue o aparelho e retire a cha de
alimentação da tomada eléctrica.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Meio ambiente
- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no nal da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (g. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Viktigt
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Läs den separata viktiga informationsbroschyren och
användarhandboken noga innan du använder apparaten.
Spara båda dokumenten för framtida bruk.
Fara
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
Varning
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden, tillförselslangen eller
apparaten i sig själv visar synlig skada eller om apparaten har tappats
eller läcker. För reparation eller underhåll måste apparaten undersökas
av Philips, ett serviceombud auktoriserat av Philips eller likvärdigt
kvalicerade personer.
- Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten
- Sänk inte ned strykjärnet eller ånggeneratorn i vatten.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Håll järnet och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år så länge
apparaten är påslagen eller fortfarande är varm.
- Låt inte nätsladden och tillförselslangen komma i kontakt med den
varma stryksulan.
- Gäller endast vissa modeller: Använd inte något annat lock till
ånggeneratorn än den EASY DE-CALC-knapp som medföljer
apparaten.
- Gäller endast vissa modeller: öppna inte och ta inte bort EASY DE-
CALC-knappen från ånggeneratorn under användning.
- Gäller endast vissa modeller: Om ånga eller varma vattendroppar
kommer från EASY-DE-CALC-knappen när apparaten värms upp
stänger du av apparaten och drar åt EASY-DE-CALC-knappen.
Om ånga fortsätter med att komma ut när apparaten värms upp
stänger du av apparaten och kontaktar något av Philips auktoriserade
serviceombud.
- Gäller endast vissa modeller: strykstället kan bli mycket varmt och kan
orsaka brännskador vid beröring. Låt det svalna i 5 minuter innan du
byter ut patronen.
- FÖRSIKTIGHET: Het yta (Bild 1)
Ytorna blir heta under användning (för strykjärn med het symbol markerad
på apparaten).
- Gäller endast vissa modeller: Låt inte strykjärnet vila
kant under avkalkningsprocessen. Hett vatten kommer
ur strykjärnet tillsammans med ånga.
Försiktighet
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Linda ut nätsladden helt och hållet innan du sätter i kontakten i
vägguttaget.
- Strykjärnet och ånggeneratorn ska alltid placeras och användas på en
stabil, jämn, horisontell och värmebeständig yta.
- Stället och stryksulan kan bli väldigt varma och kan orsaka brännskador
vid beröring. Vidrör inte stället när du ska ytta på ånggeneratorn.
- När du har strukit klart, när du rengör apparaten, när du fyller på eller
tömmer vattenbehållaren och även när du lämnar apparaten under
en kort stund ska du ställa tillbaka strykjärnet i strykstället, stänga av
apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljön
- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en ofciell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Önemli
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin:
www.philips.com/welcome.
Cihazı kullanmadan önce ayrıca sunulan önemli bilgiler
kitapçığını ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okuyun. İki belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Asla cihazı suya batırmayın.
Uyarı
- Fişte, kabloda, besleme hortumunda veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı varsa cihazı
kullanmayın. Onarım veya servis için cihazı Philips’e, yetkili bir Philips
servis merkezine veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişilere kontrol
ettirin.
- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin
- Ütü veya buhar kazanlı ütüyü suya sokmayın.
- Cihazı elektriğe bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ütü açıkken veya soğumaktayken, ütüyü ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Elektrik kablosu ve besleme hortumunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
- Sadece belirli modellerde: Buhar kazanlı ütüye, cihazla birlikte verilen
EASY DE-CALC düğmesi dışında bir düğme takmayın.
- Sadece belirli modellerde: Kullanım sırasında EASY DE-CALC düğmesini
açmayın ve buhar üreticiden çıkarmayın.
- Sadece belirli modellerde: Cihaz ısındığında, EASY DE-CALC düğmesinin
alndan buhar veya sıcak su damlacıkları sızıyorsa, cihazı kapatın ve EASY
DE-CALC düğmesini sıkın. Cihaz ısındığında buhar kaçmaya devam
ediyorsa, cihazı kapatın ve Philips tarafından yetkilendirilmiş bir servis
merkezi ile iletişim kurun.
- Sadece belirli modellerde: Ütü platformu (standı) son derece sıcak hale
gelebilir ve dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Kartuş değişikliği
yapmadan önce 5 dakika soğumasını bekleyin.
- DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz üzerinde sıcak sembolü bulunan
ütülerde).
- Sadece belirli modellerde: Ütüyü Kireç Temizleme işlemi
sırasında arka kısmı üzerine koymayın. Ütüden buharla
birlikte sıcak su gelir.
Dikkat
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen açın.
- Ütüyü ve buhar üreticiyi her zaman sabit, düz, yatay ve ısıya dayanıklı bir
yüzeye yerleştirin.
- Ütü platformu ve ütünün tabanı son derece sıcak hale gelebilir ve
dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Buhar haznesini hareket
ettirmek isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı temizlerken, su haznesini
doldururken veya boşaltırken ve ütülemeye kısa bir süre için bile olsa ara
verdiğinizde, ütüyü ütü standına yerleştirin, cihazı kapatın ve elektrik şini
prizden çekin.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
1 2
4239.000.8485.4
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips GC7801/20R1 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı