Defort DBC-6D Kullanım kılavuzu

Marka
Defort
Kategori
pil şarj cihazları
Model
DBC-6D
Tip
Kullanım kılavuzu
DBC-6D
98299571
Bedienungsanleitung ................................ 4
User’s Manual .......................................... 5
Mode d’emploi .......................................... 7
Instrucciones de servicio .......................... 9
Manual de instruções ............................. 10
Istruzione per l’uso ................................. 12
Gebruiksaanwijzing ................................13
Brugervejledning .................................... 15
Bruksanvisning ....................................... 16
Bruksanvisning ....................................... 17
Käyttöohje .............................................. 18
Kasutusjuhend .......................................19
Instrukcija ...............................................21
Instrukcija ...............................................22
Инструкция по эксплуатации ............... 23
Қолданысы бойынша нұсқама ............. 25
Інструкція з експлуатації ...................... 26
Instruksja obsługi ...................................28
Návod k použití ......................................29
Uputstvo za korisnike ............................. 31
Használati utasítás ................................ 32
Manual de utilizare ................................. 34
Navodilo za uporabo ..............................35
BOS
Upute za uporabu ......................... 37
Οδηγιεσ χρησεωσ .................................. 38
Kullanım kılavuzu ................................... 40
................. 42
40
TR
Sayın Müşterimiz,
Ürünlerini seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. SBM group
rmasının tüm ürünleri gibi bu ürün de en son tekno-
lojiye göre üretilmiştir. Cihazın imalatında en güvenilir
ve modern elektrikli/elektronik parçalar kullanılmıştır.
Cihazı kullanmadan önce lütfen birkaç dakika zaman
ayırarak Kullanma Talimatını okuyun.
Çok teşekkürler
(CE) Bu ürün bağlayıcı Avrupa Normlarına uygundur
1. ÖNEMLİ UYARILAR!
• Aküyü şarj ederken mutlaka koruyucu gözlük ve
eldiven takın! Tahriş edici akü asidi nedeniyle ciddi
yaralanma - tehlikeleri vardır!
Şarj işlemi esnasında, elektrostatik yüklenme ne-
deniyle kıvılcım oluşmasını önlemek için, sentetik
kumaşdan yapılmış giysilerin giyilmesi yasaktır!
İKAZ! Patlayıcı gaz, alev ve kıvılcımların oluşması
önlenmelidir
• Aküyü bağlamadan ve sökmeden önce cihazın
elektrik bağlantısı kapatılacaktır.
Cihaz içinde örneğin şalter ve sigorta gibi ark ve kı-
vılcım oluşturan parçalar bulunur. Bu nedenle kapalı
garaj ve mekanların mutlaka iyi derece havalandırıl-
mas
ını sağlayın!
Şarj cihazı yalnızca kurşunlu aküler için uygundur
• „tekrar şarj edilemeyen akü" tipindeki aküleri veya
arızalı aküleri şarj etmeyin.
Akü üreticisinin talimatlarına dikkat edin.
• Aküyü bağlamadan ve sökmeden önce cihazın
elektrik bağlantısı kapatılacaktır.
Dikkat! Alev ve kıvılcım oluşmasını önleyin.
Şarj işlemi esnasında patlayıcı hidrojen gazı oluşur.
• Cihazı yağmur, su ve rutubete karşı koruyun
Şarj cihazını ısıtılmış bir zemin üzerine koymayı
n.
• Cihazın havalandırma yarıklarını temiz tutun.
Dikkat! Akü asidi tahriş edicidir! Cild veya elbise üze-
rine sıçrayan akü asidini derhal sabunlu su ile yıka-
yın. Göze kaçan akü asidini derhal bol su ile yıkayın
(15 dakika süre ile) ve doktora başvurun.
Şarj edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
Otomobil üreticisinin akünün şarj edilmesi ile ilgili
talimatlarına dikkat edin.
Birden fazla aküyü aynı anda şarj etmeyin.
Şarj penselerini kısa devre yaptırmayın.
• Cihazın elektrik kablosu ve şarj kabloları mükemmel
durumda olmalıdır.
• Çocukları akü ve şarj cihazından uzak tutun.
Dikkat! Boğucu bir koku yayıldığında patlama teh-
likesi vardır. Cihazı kapatmayın. Şarj penselerini
sökmeyin. Odayı derhal iyice havalandırın. Akünün
servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• Kabloyu amacının dışında kullanmayın. Cihazı kab-
losundan tutarak taşımayın, kablo şini prizden çek-
mek için kablodan asılarak sökmeyin. Kabloyu aşırı
ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
• Cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Kul-
lanma talimatında farklı bir talimat bulunmadığında,
arızalı veya hasarlı parçalar yönetmeliklere uygun
şekilde yetkili servisler tarafından tamir edilecek ve-
ya değiştirilecektir.
Şebeke gerilimini (230V ~50Hz) sağlayın.
• Bağlantı elemanlarını temiz tutun ve korozyondan
koruyun.
• Bu şarj cihazı
bakım gerektirmeyen aküler için uy-
gun değildir.
• Her türlü temizlik ve bakım çalışmalarında cihazın
şi prizden çıkarılacaktır.
• Akünün bağlanmasında ve şarjında, akü asidinin
doldurulmasında veya saf su ilave edilmesinde asi-
de dayanıklı eldiven ve koruyucu gözlük takılacak-
tır.
• Tamir çalışmaları yalnızca uzman elektrik personeli
tarafından yapılacaktır.
Arıtma
• Aküler. Yalnızca oto servisleri, özel akü toplama
merkezleri veya özel atık toplama merkezleri tara-
fından arıtılacaktır. ilgili yerel yönetim mercilerine
danışın.
3. AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
Otomobil üreticilerinin talimatına göre akü şarj edilme-
den önce aracın elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
Günümüzdeki araçların standart donanımlarında, bir-
çok elektronik aksam (örneğin ABSi ASR, enjeksiyon
pompası, yol bilgisayarı ve araç telefonu gibi) bulundu-
ğuna işaret ederiz. Şarj işleminde oluşacak maksimum
gerilim değerleri muhtemelen bu elektronik aksamın
arızalanmasına yol açabilir. Bu nedenle aküyü şarj et-
meden önce aracın elektrik şebekesinden ayırın. Araç,
radyo, araç telefonunun kullanma talimatlarına da dik-
kat edin.
Akünün şarj edilmesinde şu çalışmaları gerçekleştirin:
Şekil 1:
Akü tapasını sökün veya gevşetin
Şekil 2:
Akünün asit seviyesini kontrol edin.
Gerektiğinde saf su ilave edin. Dikkat! Akü asidi tahriş
edicidir. Sıçrayan akü asidini derhal bol su ile yıkayın,
gerektiğinde doktora başvurun.
Şekil 3:
İlkönce kırmızı kabloyu akünün artı kutbu-
na bağlayın.
Şekil 4:
Arkasından siyah kabloyu akünün şase
kutbuna bağlayın.
Şekil 5:
Akü şarj cihazına bağlandıktan sonra şarj
cihazını 230V, 50/60Hz değerindeki bir pri-
ze bağlayın. Cihazın farklı bir gerilim değeri
bulunan prize bağlanması yasaktır.
Dikkat! Şarj işlemi esnasında patlayıcı gaz
oluşur. Bu nedenle şarj işlemi esnasında
kıvılcım oluşmasını ve açık ateşi önleyin.
Şekil 6:
Akü şarj süresinin hesaplanması:
Şarj süresi akünün şarj durumuna bağlıdır. Akü boş
olduğunda yaklaşık şarj süresi aşağıdaki formüle göre
hesaplanabilir:
Akü kapasitesi Ah Şarj süresi Ih = Amp. (şarj akımı
aritm.)
Normal deşarj olan bir aküde, yaklaşık anma akım
değerine yakın yüksek bir başlangıç akımı geçer. Şarj
süresi arttıkça şarj akimı azaıır. şarj akimı azalmayan
eski akülerde, hücre kısa devresi veya yaşlanma gibi
bir arıza var demektir.
41
TR
Şekil 7: Tam doğru şarj durumu yalnızca akü asit
yoğunluğunun ölçülmesi ile belirlenebilir.
Uyarı! Şarj işlemi esnasında gazlar oluşur!
Akü suyunun yüzeyinde hava kabarcıkları
oluşur. Bu nedenle odanın iyi havalandırıl-
masına dikkat edin. Asit yoğunluğu değer-
leri (kg/l 20°C'de)
1.28 Akü dolu
1.21 Akü yarı dolu
1.16 Akü boş
Şekil 8:
Kablo şini prizden çıkarın.
Şekil 9:
ilkönce siyah kabloyu akünün şase kutbun-
dan sökün.
Şekil 10:
Arkasından kırmızı kabloyu akünün artı
kutbundan sökün.
Şekil 11:
Akünün tapasını tekrar yerine takın.
5. AKÜ VE ŞARJ CİHAZININ BAKIMI
Akünün daima sağlam şekilde aracınıza bağlı olma-
sına dikkat edin.
Elektrik sistemi kablo tesisatına olan bağlantının
mükemmel şekilde olması sağlanmalıdır.
• Aküyü kuru ve temiz tutun. Bağlantı klemenslerini
asit ihtiva etmeyen ve aside dayanıklı gres ile (vaze-
lin) ha fçe yağlayın.
• Bakım gerektiren akülerde yaklaşık her 4 haftada bir
asit seviyesini kontrol edin, gerektiğinde saf su ilave
edin.
Şarj cihazı kuru bir yerde depolanacaktır. Şarj kle-
menslerindeki korozyonlar temizlenecektir.
7
8
9
10
11
44
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми з повною відповідальністю заявляємо, що
справжній виріб відповідає наступним стандартам і
нормативним документам: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
- згідно із правилами: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
Осы бұйым келесі стандарттар мен нормативті
құжаттарға сəйкестігі жөнінде толық жауапкершілікпен
мəлімдейміз: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, - ережелеріне
сəйкес 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы с полной ответственностью заявляем, что насто-
ящее изделие соответствует следующим стандартам
и нормативным документам: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
- согласно правилам: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, i
henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek od-
povídá následujícím normám nebo normativním pod-
kladům: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, podle ustanovení
směrnic 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/
EWG.
SK
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj pro-
izvod usklađen sa sledećim standardima ili standardi-
zovanim dokumentima: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, u
skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következő szabványoknak vagy kötelező ha-
tósági előírásoknak megfelel: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, a
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG. előírá-
soknak megfelelően.
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z
naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti:
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN55014, EN55104, v skladu s predpisi navodil
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HR
BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklađen sa slijedećim normama i normativnim doku-
mentima: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, prema odredbama
smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/
EWG.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe proprie răspundere că acest product este
conform cu următoarele standarde sau documente
standardizate: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, în conformita-
te cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/
EEC.
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki stan-
dartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu
beyan ederiz: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, yönetmeliği
hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Δηλούμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευα-
σμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστι-
κές συστάσεις: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, κατά τις διατάξεις των
κανονισμών της Κοινής Αγοράς
2006/42/
ΕOΚ
, 2006/95/
ΕOΚ
, 2004/108/
ΕOΚ
.
AE
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104
46
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
SK
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/