Efco GS 630 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

66
P INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem
ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de
funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para
a manutenção.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram
rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações
sem ter que atualizar cada vez este manual.
GR ΕΙΣΑΓΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΗΓΙΝ ΠΡΤΟΤΥΠΟΥ
Για μια πιο σωστη χρηση του αλυσοπριονου και για να αποφευχθουν ατυχηματα, μην
εργαστειτε χωρις πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον
εγχειριδιο περιεχονται οι εξηγησεις λειτουργιας των διαφορων εξαρτηματων και οι οδηγιες
για τους απαραιτητους ελεγχους και την συντηρηση.
ΣΗΜΕΙΣΗ: Οι περιγραφε και οι εικονε που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο
δεν ειναι δεσευτικε. Η Εταιρια διατηρει το δικαιωα να κανει αλλαγε χωρι να
ενηερωνει το παρων εγχειριδιο
TR GİRİŞ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu testereyi doğru kullanmak ve kazaları önlemek için motorlu testerenin nasıl
çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle
okumadan cihazınızı çalıştırmayın.
Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği herbir
ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya
bildirilmeden değiştirilebilir.
CZ ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
ed prvním použitím řetězové pily si pozorně přečtěte tento návod, abyste pilu mohli
správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení
chodu různých částí pily a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si
vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto
návodu.
RUS UA BBEEHE
  
Для прaвильнoгo испoльзoвaния цeпных пил, вo избeжaниe нeсчaстных случaeв, нeльзя
нaчинaть рaбoту бeз тщaтeльнoгo изучeния нaстoящeй инструкции. Вы нaйдeтe здeсь
пoяснeния oтнoситeльнo рaбoты рaзличных узлoв цeпнoй пилы, a тaкжe укaзaния пo
нeoбхoдимым прoвeркaм и oбслуживaнию.
A: a  ea  ao  o  e
eoe ee ooee,  ooe  eoa a,
e oo oaa aoeo e.
PL WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania
żnych komponentów urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych
czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie
odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie
zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji podręcznika.
ATENÇÃO!!!
POZOR!!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,
ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA
O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL
DE EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO
IGUAL OU SUPERIOR A
85 dB(A)
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE
DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE
NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ВНИМAНИЕ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB(A)
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ
OРГAНOВ CЛУХA
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ
ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР ДAННOЙ
МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO
ПOДВЕРГAТЬCЯ ВOЗДЕЙCТВИЮ УРOВНЯ
ШУМA, РAВНOГO ИЛИ БOЛЬШЕГO
85 Дб(A)
DİKKAT!!! UWAGA!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA
BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
ZAGROŻENIE USZKODZENIA
UCHU
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE
OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB(A)
67
P
INDICE
CZ
OBSAH
INTRODUÇÃO ____________________ 66
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____ 68
COMPONENTES DA MOTOSERRA ____ 69
NORMAS DE SEGURANÇA _________ 70
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE __ 76
PARA DAR PARTIDA _______________ 78
PARAGEM DO MOTOR _____________ 88
UTILIZAÇÃO _____________________ 88
MANUTENÇÃO ___________________ 98
ARMAZENAGEM __________________ 110
DADOS TECNICO _________________ 112
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ___ 116
TABELA DE MANUTENÇÃO __________ 118
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ________ 121
CERTIFICADO DE GARANTIA _______ 125
ÚVOD __________________________ 66
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ ____ 68
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY ______________ 69
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY __________ 72
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU ___________ 77
SPOUŠTĚNÍ ______________________ 79
VYPNUTÍ MOTORU ________________ 89
POUŽITÍ _________________________ 89
ÚDRŽBA ________________________ 99
SKLADOVÁNÍ _____________________ 111
TECHNICKÉ ÚDAJE ________________ 112
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ __________ 116
TABULKA ÚDRŽBY ________________ 119
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ________________ 122
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ______________ 126
GR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
RUS UA
СОДЕРЖАНИЕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ _______________________ 66
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____________ 68
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ __ 69
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ________ 70
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ____________________ 76
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ______________________ 78
ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ____________________ 88
ΧΡΗΣΗ __________________________ 88
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ____________________ 98
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ___________________ 110
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ________________ 112
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ ______________ 116
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ____________ 118
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ____ 121
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _________ 125
ВВEДEНИE _______________________ 66
ЗНAЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ CИМВOЛOВ
И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
__________ 68
ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ ___________ 69
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ ______ 72
УCТAНOВКA ШИНЫ И ЦЕПИ _______ 77
ВКЛЮЧEНИE _____________________ 79
ОСТАНОВКА ДВИГАТEЛЯ __________ 89
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ __________ 89
ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE ____ 99
АНЕНИЕ ______________________ 111
ТEХНИЧEСКИE ХАРАКТEРИСТИКИ ___ 112
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ _____ 116
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ _____ 120
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
__ 123
ГАРАНТИЙНЫЙ СEРТИФИКАТ ______ 126
TR
İÇİNDEKİLER
PL
SPIS TREŚCI
GİRİŞ ___________________________ 66
SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİNİN
AÇIKLAMALARI ___________________ 68
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI __ 69
GÜVENLIK ÖNLEMLERI _____________ 71
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI __ 76
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ ______________ 78
MOTOR DURDURULMASI ___________ 88
KULLANIM _______________________ 88
BAKIM __________________________ 98
MUHAFAZA ______________________ 110
TEKNİK ÖZELLIKLER _______________ 112
UYGUNLUK BEYANI ________________ 116
BAKIM TABLOSU __________________ 119
PROBLEM GİDERME _______________ 122
GARANTI SERTIFIKASI ______________ 125
WPROWADZENIE _________________ 66
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI ____________ 68
BUDOWA PILARKI ________________ 69
NORMY BEZPIECZEŃSTWA__________ 73
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC ___ 77
URUCHAMIANIE __________________ 79
ZATRZYMANIE SILNIKA _____________ 89
UŻYTKOWANIE ___________________ 89
KONSERWACJA ___________________ 99
PRZECHOWYWANIE _______________ 111
DANE TECHNICZNE ________________ 112
DEKLARACJA ZGODNOŚCI __________ 116
TABELA KONSERWACJI _____________ 120
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____ 123
CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________ 126
68
4150180000
2020
CHAINSAW
S.p.A.
e1*2016/1628*2016/1628SHB2/P*0046*00
Via E. Fermi, 4 42011 Bagnolo in Piano - Italy
Engineered and assembled in Italy
Origin: EXTRA UE
xxxxx
P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RUS UA OC COO  AA OACOC
TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
1. Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2. Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar
3. Tipo de máquina: MOTOSSERRA
4. Nivel potencia acústica garantido
5. Número de série
6. Marca CE de conformidade
7. Ano de fabbrico
8. Bulbo primer
9. Travão da corrente, activado (direita). Travão da corrente,
não activado (esquerda).
10. ATENÇÃO! As superfícies podem estar quentes.
1. ed prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití
a údržbě
2. Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3. Typ stroje: ŘETĚZOVÁ PILA
4. Zaručená hladina akustického výkonu
5. Sériové číslo
6. Značka CE o souladu s předpisy ES
7. Rok výroby
8. Nastřikovač paliva
9. Brzda fietûzu, zapnuta (doleva). Brzda fietûzu, vypnuta
(doprava).
10. POZOR! Povrchy mohou být horké.
1. Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2. Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3. Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4. Garantı edılen akustık güç düzeyı
5. Seri numarası
6. CE uygunluk işareti
7. Üretim yılı
8. Primer Karbüratör
9. Zincir freni etkin (sol). Zincir freni etkin değil (sağ).
10. DIKKAT! Yüzeyler sıcak olabilir.
1. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z
instrukcją obsługi
2. Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3. Typ urządzenia: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
4. Moc akustyczna gwarantowana
5. Numer seryjny
6. Symbol zgodności CE
7. Rok produkcji
8. Pompka rozruchowa
9. Hamulec łańcucha aktywowany (po lewej). Hamulec łańcucha
nieaktywowany (po prawej).
10. UWAGA! Powierzchnie mogą być gorące.
1. Διαβαστε το εγχειριδιο χρησης και συντηρησης πριν
χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα
2. Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και ωτοασπιδες
3. Τύπος μηχανήματος: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
4. Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος
5. Αριθμός σειράς
6. Σήμα συμμόρφωσης CE
7. Έτος κατασκευής
8. Βολβο primer
9. Фρένο αλυσίδας ευεργοποιημέυο (αριστερά). Фρένο
αλυσίδας απευεργοποιημέυο (δεξιά).
10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι επιφάνειες μπορεί να είναι θερμές.
1. Пeрeд испoльзoвaниeм пилы oзнaкoмьтeсь с инструкциeй
пo эксплуaтaции и тeхoбслуживaнию
2. Нaдeвaйтe зaщитныe oчки, кaску и нaушники
3. Тип машины:  
4. Гaрaнтирoвaнный урoвeнь aкустичeскoй мoщнoсти
5. Серийный номер
6. Марка соответствия требованиям CE
7. Год выпуска
8. Кнoпкa пoдсaсывaющeгo нaсoсa
9. Цепной тормоз, активируется (справа). Цепной тормоз, не
активирован (слева).
10. ! Поверхности могут быть горячими.
P
CZ
TR
PL
GR
RUS
UA
69
P COMPONENTES DA MOTOSERRA
1 - Alavanca de comando
start
2 - Alavanca de acelerador
3 - Alavanca de paragem
do acelerador
4 - Parafusos de regulação
do carburador
5 - Alavanca de freio
inercial
6 - Panela de escape
7 - Corrente
8 - Barra
9 - Tampa do filtro de ar
10 - Interruptor de massa
11 - Tampa do depósito de
combustível
12 - Pega de arranque
13 - Tampa do depósito de
óleo
14 - Bulbo primer
15 - Valvula de
decompressão
16 - Pega dianteira
17 - Pega traseira
GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1 - Τσοκ
2 - Λεβιες επιταχυνσης
3 - Ασφαλεια εκκινησης
4 - Βιδες ρυθµισης
καρµπυρατερ
5 - Λεβιες αυτοµατου
φρενου
6 - Εξατµιση
7 - Αλυσιδα
8 - Λαµα
9 - Καπακι φιλτρου αερα
10 - Γενικος ∆ιακοπτης
11 - Ταπα τεποζιτου
καυσιµου
12 - Λαβη εκκινησης
13 - Ταπα τεποζιτου λαδιου
14 - Βολβο primer
15 - Βαλβίδα απσυµπίσης
16 - Μπροστινή λαβή
17 - Πίσω λαβή
TR MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI
1 - Jigle
2 - Gaz tetiği
3 - Gaz tetiği emniyeti
4 - Karbüratör ayar vidaları
5 - Inertial fren kolu
6 - Egzoz
7 - Zincir
8 - Testere
9 - Hava filtresi kapağı
10 - Kontak Düğmesi
11 - Yakıt deposu kapağı
12 - Starter tipi
13 - Yağ deposu kapağı
14 - Primer Karbüratör
15 - Kompresyon supabı
16 - Ön kulp
17 - Arka kulp
CZ ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY
1 - Páčka sytiče
2 - Páčka plynu
3 - Bezpečnostní pojistka
plynu
4 - Šrouby nastavení
karburátoru
5 - Páka brzdy řetězu
6 - Tlumič výfuku
7 - Řetěz
8 - Lišta
9 - Kryt vzduchového filtru
10 - Spínač zapalování
11 - Víčko palivové nádrže
12 - Rukojeť startéru
13 - Víčko olejové nádrže
14 - Nastřikovač paliva
15 - Dekompresní ventil
16 - Přední rukojeť
17 - Zadní rukojeť
RUS UA A O 
1 - Рычaг упрaвлeния
стaртeрoм
2 - Рычaг aксeлeрaтoрa
3 - Рычaг oстaнoвки
aксeлeрaтoрa
4 - Винты рeгулирoвки
кaрбюрaтoрa
5 - Рычaг инeрциoннoгo
тoрмoзa
6 - Глушитeль
7 - Цeпь
8 - Шинa
9 - Крышкa вoздушнoгo
фильтрa
10 - Выключaтeль мaссы
11 - Крышкa лючкa
тoпливнoгo бaкa
12 - Ручкa стaртeрa
13 - Крышкa лючкa
мaслянoгo бaкa
14 - Кнoпкa
пoдсaсывaющeгo
нaсoсa
15 - Декомпрессионный
клапан
16 - Передняя рукоятка
17 - Задняя рукоятка
PL BUDOWA PILARKI
1 - Dźwignia ssania
2 - Dźwignia gazu
3 - Blokada dźwigni gazu
4 - Śruby regulacyjne
gaźnika
5 - Dźwignia hamulca
bezwładnościowego
6 - Tłumik
7 - Łańcuch
8 - Prowadnica
9 - Pokrywa filtra powietrza
10 - Wyłącznik zapłonu
11 - Korek zbiornika paliwa
12 - Uchwyt linki rozrusznika
13 - Korek zbiornika oleju
14 - Pompka rozruchowa
15 - Zawór dekompresyjny
16 - Uchwyt przedni
17 - Uchwyt tylny
71
Ελληνικα Türkçe
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
οταν το αλυσοπριονο λειτουργει.
11 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του
αλυσοπρίονου διατάξεων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
12 - Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και
ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης
ή φıοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους
(βλέπε σελ. 64).
13 - Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 92).
14 - Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.
15 - Ελεγχετε καθηµερινα το αλυσοπριονο, για να βεβαιωθειτε οτι
καθε εξαρτηµα προστασιας και µη, λειτουργει.
16 - Ακολουθητε παντα τις οδηγιες µας σχετικες µε τις εργασιες
συντηρησης.
17 - Μη χρησιµοποιητε ενα αλυσοπριονο που ειναι ελαττωµατικο,
κακως επιδιορθωµενο, κακως συναρµολογηµενο η που εχει
υποστει µετατροπες. Μην αφαιρειτε και µη θετετε εκτος
λειτουργιας οποιαδηποτε διαταξη λειτουργιας. Χρησιµοποιητε
µονο µπαρες του µηκους που ενδεινκυεται στον πινακα.
18 - Μην πραγµατοποιειτε µονοι σας εργασιες επιδιορθωσης και
µη εκτος και αν προκειται για εργασιες τακτικης συντηρησης.
Απευθυνθητε αποκλειστικα σε εξουσιοδοτηµενα και
ειδικευµενα κεντρα σερβις.
19 - Μην θετετε σε κινηση το αλυσοπριονο χωρις το προστατευτικο
καρτερ της αλυσιδας.
20 - Σε περιπτωση αναγκης, οταν το αλυσοπριονο τεθει εκτος
λειτουργιας, µην το εγκαταλειψετε στο περιβαλλον αλλα
επιστρεψτε το εκει που το αγορασατε οπου θα µεριµνησουν
για την σωστη διαθεση του.
21 - Να δινετε η να δανειζετε το αλυσοπριονο µονο σε ατοµα
εµπειρα τα οποια να γνωριζουν την λειτουργια και την σωστη
χρηση του µηχανηµατος. Να δινετε επισης και το εγχειριδιο
χρησης, για την ενηµερωση πριν την εργασια.
22 - Να απευθυνεστε παντα στο καταστηµα που αγορασατε το
µηχανηµα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεµβαση που χρηζει
προτεραιοτητας.
23 - Να φυλασσετε µε προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση της µηχανης.
24 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος
είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı, DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı,
kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir
alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik
önlemlerini uygulayın.önlemlerini uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir
manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili) manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili)
etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak
için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını
kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden motorlu testereyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör
sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru kullanım kurallarını
bilen kişilerce kullanılmalıdır.
3 - Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir
ilaç etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli testereyi
kullanmayınız (Şekil 1).
4 - Kullanırken eşarp gibi makinaya dolanabilecek aksesuarlar,
bilezik, künye v.s. takmayın. Derinize sıkı temas eden kıyafetler
giyin (Sayfa 70 - 71).
5 - Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask
kullanın (Sayfa 70 - 71).
6 - Çalışma alanınızda insanların bulunmasına izin vermeyin
(Şekil 2).
7 - Çalışma alanınız tamamen boşalmadan kesime başlamayın.
Elektrik kablolarının yakınında çalışmayın.
8 - Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir
pozisyonda kesim yapın (Şekil 3).
9 - Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde kullanın. Kapalı
ortamlarda, patlayıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu
yerlerde çalıştırmayın (Şekil 4).
10 - Motor çalışırken zincire dokunmayın ya da bakım yapmaya
kalkışmayın.
11 - Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlere
takılması yasaktır.
12 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman
iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında
gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 64).
13 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız
(Daha sayfa 92).
14 - Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
15 - Her gün cihazınızı hem kullanım hem de güvenlik açısından
kontrol edin.
16 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
17 - Hiçbir zaman bozuk, bazı değişiklikler yapılmış, doğru
tamir edilmemiş ya da doğru monte edilmemiş motorlu
testereleri kullanmayın. Güvenlik parçalarından herhangi
birini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılmaz hale getirmeyin.
Tabloda belirtilen uzunluktaki testereleri kullanın.
18 - Rutin bakımın haricinde kendi başınıza motorlu testerenize
bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili
servislere başvurun.
19 - Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru çalıştırın.
20 - Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale gelmişse doğal
çevreye zarar vermeden en yakın satış bayiine teslim ederek
atın.
21 - Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen ve daha önce
kullanmış kişilere ödünç verin. Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22 - Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım işlemleri dışındaki bakım
hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
23 - Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan önce
okuyun.
24 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı
kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
74
1 2
3A 3B
p.n. 001000835
Português Ελληνικα Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
A maioria dos acidentes com motoserra ocorre quando
a corrente bate no operador. Ao trabalhar com a
motoserra utilize sempre um vestuário de protecção
homologado. A utilização do vestuário de segurança
não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas
consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na
escolha do vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o
operador. Utilize sempre um vestuário aderente que o
proteja de cortes. O casaco (Fig. 1), as calças com peitilho
(Fig. 2) e as polainas de protecção são ideais. Não utilize
roupas, cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar
presas na madeira ou moitas. Prenda os cabelos e os proteja
com um lenço, boné, capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 4-5).
Utilize capacete de protecção (Fig. 3A) ao trabalhar num
local onde algo possa cair.
Utilize óculos ou uma viseira de protecção.
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 3B)
ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção
e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais
de perigo como gritos e alarmes
Calce luvas à prova de corte (Fig. 6)
Η πλειοψηφία των ατυχημάτων με αλυσοπρίονο
συμβαίνει όταν ο χειριστής έλıει σε επαφή με την
αλυσίδα. Όταν εργάζεστε ε το αλυσοπρίονο πρέπει
να χρησιοποιείτε πάντοτε εγκεκριένη
προστατευτική ενδυασία ασφαλεία. Η χρήση της
προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους
κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες
σε περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευıείτ το
κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της
κατάλληλης ενδυμασίας.
Η ενδυμασία πρέπει να ίναι κατάλληλη και να μην εμποδίζι.
Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά ενδύματα ανıεκτικά στην κοπή.
Το τζάκετ (Εικ.1), η φόρα (Εικ.2) και οι περικνηίδε
προστασίααπό κοπή παρέχουν την κατάλληλη
προστασία. Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ,
γραβάτες ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδευτούν
στα ξύλα ή στους ıάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και
προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος κλπ.).
Χρησιοποιείτε υποδήατα ή πότε ασφαλεία ε
αντιολισıητικέ σόλε και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ. 4-5).
Χρησιοποιείτε προστατευτικό κράνο (Εικ. 3A) σε
χώρου ε κίνδυνο πτώση αντικειέν
Χρησιοποιείτε γυαλιά ή άσκα προστασία!
Χρησιοποιείτε προστατευτικά ακοή όπω καλύατα
(Εικ.3B) ή ωτοασπίδε. χρήση μέσων προστασίας για
την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί
περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).
Χρησιοποιείτε γάντια προστασία από κοπή (Εικ.6)
Elektrikli testere ile ilgili kazaların büyük bir çoğunluğu
zincir kısmının operatöre çarpması sonucu meydana
gelmektedir. Elektrikli testere ile çalışırken gerekli
emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini
ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın
etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi
hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz. Ceket
(Şekil 1), önlük (Şekil 2), ve koruyucu dizlik aksesuarları
idealdir. Hareketli aksamlara veya çalı-çırpıya takılabilecek
nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler
kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız
(örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s. ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun kısmında çelik
bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz (Şekil 4-5).
Üzerinize eşya ve nesnelerin düşebileceği yerlerde
koruyucu kask takınız (Şekil 3A).
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep
(Şekil 3B) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını
önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve
ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz
sesi, alarmlar, v.s.) duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldiven takınız (Şekil 6)
76
1 2 3 4
Português Ελληνικα Türkçe
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI
- Puxe a proteção (Fig.1) no sentido da pega anterior para
verificar que o freio da corrente não esteja inserido.
- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente
(B, Fig.2).
- Elimine a espessura de plástico inserida sobre os
prisioneiros da barra (C, Fig.3).
- Leve toda a lingueta do tensor da corrente (D) em direção
ao pinhão (E) agindo sobre o parafuso tensor da corrente
(L, Fig.5).
- Introduza a barra (F, Fig. 3) sobre os prisioneiros de modo
que a lingueta do tensor de corrente (D) entre no
alojamento apropriado (G).
- Monte a corrente (H) dentro do anel auto-alinhador do
pinhão (E) e da guia da barra (M) (Fig.4).
Faça atenção com o sentido de rotação da corrente (Fig.6).
- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas sem
apertá-las.
- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de corrente
(L, Fig.5).
- Apertar definitivamente as porcas de fixação do carter
cobre-corrente mantendo elevada a ponta da barra
(Fig. 7). O torque de aperto 1,5 kgm (15 Nm). A corrente
deve ser regulada de modo que fique bem esticada e
possa escorrer facilmente com a força da mão (Fig.8).
- A corrente está regulada na justa tensão quando for
possível elevar alguns milímetros puxando-a para cima
(Fig.8).
ATENÇÃO - Controle várias vezes a tensão da
corrente durante o uso diário da motoserra.
Utilize sempre luvas de proteção.
Τραβηξτε την προστασια (Εικ.1) προς το εµπροσθιο
χερουλι, για να σιγουρευτειτε οτι δεν λειτουργει το φρενο
της αλυσιδας.
Βγαλτε τα παξιµαδια (Α) και αποσυναρµολογηστε το
καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας (Β, Εικ.2).
Αφαιρεστε το πλαστικο παχος που ειναι τοποθετηµενο
στις βιδες της µπαρας (C, Εικ. 3).
Φερτε ολη την σφηνα (D) τασης της αλυσιδας προς την
τροχαλια (Ε) µεσω της βιδας τασης της αλυσιδας (L, Εικ.5).
Βαλτε την λαµα (F, Εικ. 3) στις βιδες ετσι ωστε σφηνα τασης
της αλυσιδας (D) να µπει στην οπη (G).
Μονταρετε την αλυσιδα (Η) µεσα στο αυτοκεντριζοµενο
δαχτυλιδι της τροχαλιας (Ε) και στον οδηγο της λαµας (Μ)
(Εικ. 4). Προσεξτε την φορα περιστροφης της αλυσιδας
(Εικ. 6).
Μονταρετε το καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας και
τα σχετικα παξιµαδια και σφιξτε τα.
Τεντωστε την αλυσιδα µεσω της βιδας τασης της αλυσιδας
(L, Εικ.5).
Σφιξτε τα παξιµαδια σταθεροποιησης του καρτερ
(προστατευτικο) της αλυσιδας, κρατωντας σηκωµενη την
ακρη της λαµας (Εικ.7). Η ροπή σύσφιξης 1,5 kgm (15 Nm).
Η αλυσιδα θα πρεπει να ρυθµιστει, ετσι ωστε να ειναι καλα
τεντωµενη και να µπορει να ολισθαινει µε την δυναµη του
χεριου (Εικ.8).
Η αλυσιδα ειναι ρυθµισµενη στην σωστη ταση, εαν
ανασηκωνεται λιγα χιλιοστα οταν την τραβατε πος τα
πανω (Εικ.8).
ΠΡΟΣΟΧΗ− Ελεγχετε συχνα την ταση τη αλυσιδα,
κατα την καθηµερινη λειτουργια του αλυσοπριονου.
Χρησιµοποιητε παντα προστατευτικα γαντια.
- Freni ön safa doğru çekerek zincir freninin devrede olup
olmadığını kontrol edin (Şekil 1).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B) çıkarın
(Şekil 2).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp atın (Şekil 3).
- Zincir gerdirme pimini (D) gerdirme vidasıyla (L. Şekil 5)
dişli çarkına (E) doğru çekin.
- Testereyi (F, Şekil 3) civatalara takın Pimi (D) testeredeki
deliğine (G) oturtun.
- Zinciri (H) zincir dişli çarkının (E) hızlandırma halkasına ve
sonra da testerenin yivlerine (M) geçirin.
(Şekil 4) Zincirin doğru yönde dönüp dönmediğini kontrol
edin (Şekil 6).
- Zincir kapağını takın. Somunları takın ama sıkıştırmayın.
- Zincir gerdirme vidasıyla (L) zincir gerginliğini ayarlayın
(Şekil 5).
- Testerenin ucunu kaldırarak zincir kapağının somunlarını
sıkın (Şekil 7). 1.5 kgm (15 Nm) sıkma torku. Zincir gergin
olmalı ama elle rahatça çevrilebilmelidir (Şekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildiğinde zincir
gerginliği doğru demektir (Şekil 8).
DİKKAT: Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin.
Daima eldiven giyin.
78
9 10 11
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente
inflamável. Usar de extrema cautela quando se
manuseia a gasolina ou uma mistura de combustíveis.
Não fume nem aproxime fogo ou chamas do
combustível ou da motosserra (Fig.9).
· Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras,
manusear o combustível com cuidado. É altamente
inflamável.
· Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado para
esse fim (Fig. 10).
· Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam faíscas
ou chamas.
· Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de
efectuar o reabastecimento.
· Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar a
pressão e para evitar a fuga de combustível.
· Apertar convenientemente o bujão do combustível após o
reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão
e a fuga de combustível.
· Limpe o combustível que tenha vertido da unidade.
Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de
reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11).
· Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o
combustível vertido.
· Não fume durante o manuseamento do combustível ou
durante o funcionamento da motosserra.
· Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem
ventilado
· Não armazenar o combustível em locais com folhas secas,
palha, papel, etc.
· Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais
os vapores do combustível não fiquem em contacto com
faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento,
motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
· Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
· Não utilizar combustível para operações de limpeza.
· Prestar atenção para não entornar combustível no vestuário.
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιο.
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισό τη
βενζίνη ή ειγάτων καυσίου. Μην καπνίζετε και η
χρησιοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιο ή στο
αλυσοπρίονο (εικ. 9).
· Για να ειωθεί ο κίνδυνο πυρκαγιά και πρόκληση
εγκαυάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιο ε προσοχή.
Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
· Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιμο σε ένα δοχείο
εγκεκριμένο για το καύσιμο (εικ. 10).
· Αναμείξτε το καύσιμο σε εξωτερικό χώρο χωρίς σπινθήρες ή
φλόγες.
· Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον
κινητήρα και περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον
ανεφοδιασμό.
· Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση
και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
· Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα
μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να
χυθεί καύσιμο.
· Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχάνημα.
Απομακρύνετε το μηχάνημα σε απόσταση 3 μέτρων από το
χώρο ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ.
11).
· Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίμου
που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
· Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του αλυσοπρίονου.
· Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά
αεριζόμενο χώρο.
· Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
· Αποθηκεύετε το μηχάνημα και το καύσιμο σε χώρο όπου οι
αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με
σπινθήρες ή γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση,
ηλεκτρικούς κινητήρες ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
· Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας
λειτουργεί.
· Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
· Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί
καύσιμο στα ρούχα σας.
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini veya
bir yanıcı madde karışımını kullanırken yoğun dikkat
gösteriniz. Yakıtın veya motorlu testerenin yakınında
sigara içmeyiniz veya ateş ya da alevle yaklaşmayınız
(Şekil 9).
· Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli
şekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
· Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmış bir kabın içerisine
koyunuz ve çalkalayınız (Şekil 10).
· Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık ortamlarda
karıştırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma işlemini
gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
· Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt
kapağını yavaşça gevşetiniz.
· Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını sıkıca
kapatınız. Titreşimler kapağın gevşemesine ve yakıtın
çıkmasına neden olabilir.
· Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru
çalıştırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre
uzağına taşıyınız. (Fig.11).
· Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya çalışmayınız.
· Yakıtın karıştırılması veya motorlu testerenin çalıştırılması
esnasında sigara içmeyiniz.
· Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza
ediniz.
· Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan
yerlerde muhafaza etmeyiniz.
· Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar,
ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler,
fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
· Motor çalışmaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
· Yanıcı maddeyi temizlik işlemleri için kullanmayınız.
· Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.
80
2019
2% - 50:1
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
17
p.n. 3355004A
18
GASOLINA - BENZNH
BENZIN - BENZÍN
 - BENZYNY
OLEO -ΛΛΛΙ - YAĞ
OLEJ -  - OLEJU
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a pré-mistura
de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a gasolina
sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num recipiente limpo
aprovado para a gasolina (Fig. 17).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA
FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2)
PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE
OCTANAS (Fig. 18).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo
com as instruções na embalagem.
Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Óleo-Mac a
2% (1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois tempos
arrefecidos a ar Óleo-Mac.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo
(Fig. 19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Óleo-Mac
PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig. 20) ou um óleo de motor equivalente de
alta qualidade (especificações JASO FD ou ISO L-EGD).
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU
ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário
com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será
utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente,
em local seco e fresco.
CUIDADO - Para a mistura, nunca use um combustível com uma
percentagem de etanol superior a 10%; são aceitáveis gasohol
(mistura de gasolina e etanol) com uma percentagem de etanol
até 10% ou combustível E10.
NOTA - Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe
no reservatório ou no bidão por muito tempo. É aconselhável utilizar
estabilizador para combustível Emak ADDITIX 2000 cód.001000972, para
conservar a mistura durante um período de 12 meses (Fig.21).
Gasolina alquilada
CUIDADO - A gasolina alquilada não tem a mesma densidade
da gasolina normal. Portanto, os motores testados com a
gasolina normal podem necessitar de uma regulação diferente
do parafuso H. Para esta operação, é necessário dirigir-se a um
Centro de Assistência Autorizado.
REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(Fig. 22).
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιμοποιεί μείγμα βενζίνης
και λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Αναμείξτε αμόλυβδη βενζίνη και λάδι για
δίχρονους κινητήρες σε ένα καθαρό δοχείο, κατάλληλο για χρήση με βενζίνη
(εικ. 17).
ΣΥΝΙΣΤΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΩΝ
([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝΩ (εικ. 18).
Αναμείξτε το λάδι για δίχρονους κινητήρες με τη βενζίνη ακολουθώντας τις
οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονους κινητήρες Oleo-Mac 2% (1:50),
που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλους τους δίχρονους αερόψυκτους
κινητήρες Oleo-Mac.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίμου που αναφέρεται στον πίνακα (εικ. 19)
αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρες Oleo-Mac PROSINT 2 και EUROSINT 2
(εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρες αντίστοιχης υψηλής ποιότητας (προδιαγραφέ
JASO FD ή ISO L-EGD).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΙ ΓΙΑ
ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε όνο τι ποσότητε καυσίου που απαιτούνται
ανάλογα ε την κατανάλωση. Μην αγοράζετε εγαλύτερε
ποσότητε από εκείνε που θα χρησιοποιήσετε σε ένα ή δύο
ήνε.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερητικά κλειστό δοχείο και σε
στεγνό και δροσερό χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη χρησιοποιείτε ποτέ καύσιο ε ποσοστό αιθανόλη
άνω του 10%. Μπορεί να χρησιοποιηθεί βενζόλη (είγα βενζίνη
και αιθανόλη) ε ποσοστό αιθανόλη έω 10% ή καύσιο E10.
ΣΗΜΕΙΣΗ - Προετοιμάστε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα μείγματος
για χρήση. Μην αφήνετε το μείγμα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Συνιστάται η χρήση του σταθεροποιητή καυσίμου Emak
ADDITIX 2000 κωδ.001000972 για διατήρηση του μείγματος για διάστημα 12
μήνες (εικ.21).
Αλκυλική βενζίνη
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αλκυλική βενζίνη δεν έχει την ίδια πυκνότητα
ε την κανονική βενζίνη. Για το λόγο αυτό, οι κινητήρε στου
οποίου χρησιοποιείται κανονική βενζίνη πορεί να χρειάζονται
διαφορετική ρύθιση τη βίδα H. Για τη διαδικασία αυτή,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηένο κέντρο τεχνική
υποστήριξη.
ΑΝΕΦΟΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Ανακινήστε το δοχείο μείγματος πριν από τον ανεφοδιασμό (εικ. 22).
YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıştırılır ve 2 devirli motorlar için benzin ve
yağ önkarışımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için olan kurşunsuz
yağı benzin için uygun olan temiz bir kapta karıştırınız (Şekil 17).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK
([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURŞUNSUZ BENZİN İLE
ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (Şekil 18).
2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambalajın üzerindeki talimatlara
uygun şekilde karıştırınız.
Oleo-mac havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak formüle
edilmiş olan %2lik (1:50) Oleo-Mac yağını kullanmanızı önermekteyiz.
Tabloda verilen yağ/yakıt karışımının doğru oranları (Şekil 19) eğer
Oleo-Mac PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (Şekil 20) veya yüksek kaliteli
eşdeğerde bir motor yağı (JASO FD özellkler veya ISO L-EGD) kullanılıyor
ise uygundur.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR
İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
UYARI:
- Tüketme bağlı olarak sadece gereken mktarda yakıt alınız; br
veya k aylık br dönemde kullanacaksanız gereğnden fazla
almayınız;
- Benzn hava geçrmez şeklde kapatılmış br kapta, sern ve
kuru br yerde muhafaza ednz.
UYARI - Karışım çn hçbr zaman %10'dan fazla etanol çeren br
yakıt kullanmayın;%10'a kadar etanol çeren gazohol (benzn ve
etanol karışımı) veya E10 yakıtı kullanılablr.
NOT - Yalnızca kullanımda gerekli olan karışımı hazırlayın: Hazne ya da yakıt
deposu içinde uzun süre bırakmayın. Karışımı 12 ay bir süreliğine korumak
için 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 yakıt stabilizatörü kullanılması
önerilir (Şekil 21).
Alkl benzn
UYARI - Alkl benzn normal benzn le aynı yoğunluğa sahp
değldr. Bu nedenle, normal benzn le çalıştırılan motorlar H
vdasının farklı şeklde ayarlanmasını gerektreblr. Bu şlem çn
Yetkl Destek Merkezne başvurmak gerekldr.
YAKIT DOLDURMA (Şekl 23)
Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırınız (Şekil 22).
82
25 26
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE
Uma correta lubrificação da corrente durante a fase de corte
reduz ao mínimo o desgaste entre a corrente e a barra,
assegurando-lhe uma maior duração. Utilize sempre óleo de
boa qualidade (Fig. 25).
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado. Utilize
sempre lubrificante biodegradável específico para
barras e correntes no máximo respeito da natureza e
da duração dos componentes da serra com motor.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que
a corrente não esteja em contato com corpos
estranhos.
Com o motor no mínimo a corrente não deve rodar.
Caso contrário, contacte um Centro de Serviços
Autorizado para realizar uma verificação e correção
do problema.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e
a trazeira com a mão direita (Fig. 26). Verifique
que todas as partes do corpo fiquem distantes da
corrente da panela de escape.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes
sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos
ou pulsos.
ΛΑΤΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Μια σωστη λιπανση της αλυσιδας κατα την διαρκεια κοπης,
περιοριζει στο ελαχιστο την αλλοιωση µεταξυ αλυσιδας και
λαµας, εγγυωντας µια µεγαλυτερη διαρκεια. Χρησιµοποιητε
παντα λαδι καλης ποιοτητας (Εικ.25).
ΠΡΟΣΟΧΗ−Απαγορευεται η χρηση
χρησιµοποιηµενου λαδιου! Χρησιοποιίτ πάντα
βιοδιασπώνο λιπαντικό ιδικό για ράβδου και
αλυσίδ φιλικό προ το πριβάλλον και κατάλληλο
για τη διάρκια ζωή του αλυσοπρίονου.
Πριν θεσετε σε κινηση το µοτερ σιγουρευτειτε οτι η
αλυσιδα δεν ειναι σε επαφη µε ξενα αντικειµενα.
Με το µοτερ στο ρελαντι, η αλυσιδα δεν θα πρεπει
να γυρναει. ιαφορετικά, επικοινωνήστε ε ένα
Εξουσιοδοτηένο Κέντρο Εξυπηρέτηση να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβληα.
Με το µοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την
εµπροσθια λαβη µε το αριστερο χερι και την οπισθια
µε το δεξι (Eιk. 26). Βεβαιωθειτε οτι κανενα µερο
του σωµατο δεν ακουµπα την αλυσιδα η την
εξατµιση.
Η έκθεση σε δονήσει πορεί να προκαλέσει
τραυατισού σε άτοα που ε προβλήατα στην
κυκλοφορία του αίατο ή νευρολογική φύση.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εφανιστούν
σωατικά συπτώατα, όπω λήθαργο, έλλειψη
αίσθηση, αδυναία ή εταβολέ στο χρώα του
δέρατο. Τα συπτώατα αυτά παρουσιάζονται
συνήθω στα δάκτυλα, στα χέρια ή στου καρπού.
ZİNCİR YAĞI
Doğru yağlanmış zincir kullanım sırasında zincirle testere
arasındaki sürtünmeyi minimuma indirerek her ikisinin de
ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın (Şekil 25).
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın.
Doğanın korunması ve elektrikli testerenin
parçalarının uzun süre dayanması açısından testere
ve zincirler için her zaman doğada dağılabilen, özel
kullanınız.
Motoru çalıştırmaya başlamadan önce zincirde bir
engel ya da pislik bulunmamasına dikkat edin.
Motor rölantide çalışırken zincir dönmemelidir. Aksi
takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu çözmek bir
yetkili Servis merkezine başvurun.
Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da
sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 26). Zincire ve egzosa
değmeyin.
Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı
problemleri veya sinirsel problemleri olan kişiler
için zararlı olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte
azalma veya cilt renginde değişiklik gibi fiziksel
belirtilerin görülmesi halinde doktora danışınız.
Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya
bileklerde görülür.
84
30 31 32
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para
o manuseamento do combustível. Desligar sempre
o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca
adicionar combustível a uma máquina com o motor
a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m
da posição em que foi realizado o reabastecimento
antes de ligar o motor (fig. 30). NÃO FUMAR!
1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível
para evitar contaminações.
2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
3. Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado.
Evitar derrames.
4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e
verificar a junta.
5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível
apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames
de combustível.
ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível
e, se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se
necessário, contactar o serviço de assistência do seu
revendedor.
Motor encharcado
- Coloque o interruptor on/o na posição STOP.
- Desenrosque os parafusos (1, Fig.31).
- Retire a tampa (2).
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela
de ignição (3, Fig. 32).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar
a câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da
vela de ignição, pressione firmemente para baixo –
volte a montar as outras peças.
- Coloque o interruptor on/o na posição I, a posição
de arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN –
mesmo com o motor frio.
- De seguida, ligue o motor.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τι οδηγίε ασφαλεία για το
χειρισό του καυσίου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα
πριν από τον ανεφοδιασό. Μην προσθέτετε ποτέ
καύσιο στο ηχάνηα όταν ο κινητήρα λειτουργεί
ή είναι ζεστό. Πριν βάλετε προστά τον κινητήρα,
αποακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m από το σηείο
όπου πραγατοποιήθηκε ο ανεφοδιασό (εικ. 30).
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!
1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου,
για να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου στο
ρεζερβουάρ. Μη χύνετε το καύσιμο.
4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε
και ελέγξτε το λάστιχο.
5. Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την
με το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιο και
καθαρίστε τυχόν διαρροέ πριν από τη χρήση. Εάν
απαιτείται, επικοινωνήστε ε το τήα τεχνική
υποστήριξη του προηθευτή σα.
Ο κινητήρα είναι πουκωένο.
- Θέστε το διακόπτη on/o στη θέση STOP.
- Ξεβιδωστε τις βιδες (1, Εικ.31).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα (2).
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του
μπουζί (3, Εικ. 32).
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζί.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να
καθαρίσει ο θάλαμος καύσης.
- Επανατοποθετήστε το μπουζί και συνδέστε την πίπα,
πιέστε τη κάτω γερά – επανασυναρμολογήστε τα άλλα
εξαρτήματα.
- Θέστε το διακόπτη on/o στη θέση I, εκκίνησης.
- Θέστε το μοχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση
– ακόμη και εάν ο κινητήρας είναι κρύος.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.
DİKKAT: yakıt karıştırma le lgl talmatlara
uyunuz. Yakıt doldurmadan önce motoru dama
kapatınız. Motoru çalışır veya sıcak haldek arabaya
asla yakıt koymayınız. Yakıt doldurma şlemnden
sonra motoru çalıştırmadan önce bulunduğunuz
konumdan en az 3 m uzaklaşınız (şekl 30). SİGARA
İÇMEYİNİZ!
1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını
temizleyiniz.
2. Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
3. Yakıt karışımını dikkatli bir şekilde tanka doldurunuz.
Etrafa dökülmesini önleyiniz.
4. Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı
temizleyiniz ve kontrol ediniz.
5. Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle
sıkılayınız. Dökülen yakıtı temizleyiniz.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ednz,
varsa kullanmadan önce temzleynz. Gerektğ
takdrde, teknk servse veya satıcınıza danışınız.
Yakıt taşırmış motor
- On/o (açma/kapama) sivicini STOP (DURDURMA)
durumuna getiriniz.
- (1) vidasını çıkararak (Şekil 31).
- Kapağı çıkarınız (2).
- Buji botuna uygun bir alet geçiriniz (3, Şekil 32).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç kez
çekiniz.
- Bujiyi tekrar yerleştiriniz ve buji botunu yavaşça bastırarak
takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/o sivicini I, çalıştırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz – motor soğuk
olsa bile.
86
33 34 35 36
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO – Nunca ligar a serra sem a lâmina de corte, a corrente
e a tampa da embraiagem (travão da corrente) montadas – a
embraiagem pode soltar-se e causar lesões graves.
ARRANQUE DO MOTOR
O travão da corrente deve estar engatado quando se liga a
motosserra. Engate o travão da corrente empurrando a alavanca
do travão da corrente/protecção da mão para a frente (em direcção
à barra), para a posição de travão engatado (Fig.33).Enchero
carburador com gasolina pressionando o bulbo (A) (Fig. 34). Coloque o
interruptor (F, Fig.35) na posição I. Ao premir o botão (E, Fig. 37), abre-
se a válvula de descompressão. Aquando da primeira activação, será
fechada automaticamente. É aconselhável premir o botão antes de
cada activação. Puxe a alavanca start (D). Ponha a motoserra no chão
numa posição estável. Verifique se a corrente roda livremente, e não se
choque contra corpos estranhos. Mantendo a pega anterior firme com
a mão esquerda, enfie o pé direito na base da pega posterior (Fig.36).
Puxe lentamente a cordão de arranque até sentir uma certa resistência,
logo, puxe energicamente várias vezes e às primeiras explosões do
motor ponha a lavanca start (D, Fig. 38) na posição inicial. Repita a
manobra até que o motor arranque. Logo que estiver a funcionar
aperte o acelerador (B, Fig. 38) a fim de que ele saia da posição de semi-
aceleração e deixe-o funcionar no mínimo. Desactivar o travão (Fig.
39).
ATENÇÃO - Quando o motor estiver quente não utilize o start
para o seu arranque
ATENÇÃO - Utilize o dispositivo de semi-aceleração
exclusivamente na fase de arranque do motor.
AMACIAMENTO DO MOTOR
O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de trabalho.
Durante o período de amaciamento não deixe o motor em marcha lenta no
regime máximo de rotações para não sobrecarregá-lo.
ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não varie a
carburação para tentar aumentar a potência pois tal danifica o
motor.
NOTA: é normal que um motor novo emita fumo durante e depois
da primeira utilização.
¶ƒ√™√Ã∏ - ªË ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÂÌÚ̃ ÙÔ ∙Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ˉ̂Ú›̃
ÙËÓ Ì¿Ú∙, ÙËÓ ∙Ï˘Û›‰∙ Î∙È ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ∙ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË (ÊÚ¤ÓÔ
∙Ï˘Û›‰∙̃) ÙÔÔıÂÙË̤Ó∙ - Ô Û˘ÌϤÎÙË̃ ÌÔÚ› Ó∙ Ï∙ÛοÚÂÈ
Î∙È Ó∙ ÚÔÎ∙ϤÛÂÈ ÙÚ∙˘Ì∙ÙÈÛÌÔ‡̃.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ
Το φρένο τη αλυσίδα πρέπει να είναι ενεργοποιηένο κατά την
εκκίνηση του αλυσοπρίονου. Ενεργοποιήστε το φρένο τη αλυσίδα
ετακινώντα το οχλό του φρένου αλυσίδα προ τα επρό
(προ τη λάα), στη θέση ενεργοποίηση φρένου (εικ. 33). Γεµιστε
το καρµπυρατερ πιεζοντας τον βολβο (Α) (εικ.34). Φερτε τον διακοπτη
(F, Εικ. 35) στην θεση "I". ¶∙ÙÒÓÙ∙̃ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (E, ∂ÈÎ. 37), Ë ‚∙Ï‚›‰∙
∙ÔÛ˘Ì›ÂÛË̃ ∙ÓÔ›ÁÂÈ. ∫∙Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ¿Ó∙ÌÌ∙ ı∙ ÎÏ›ÛÂÈ ∙˘ÙÌ∙Ù∙.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù∙È Ó∙ ∙ٿ٠ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÈÓ ∙ οı ÂÎΛÓËÛË.
Τραβηξτε το τσοκ (D). Ελεγξτε εαν ο δισκος ειναι ελευθερος να γυρισει,
διχως να ακουµπα αλλα αντικειµενα. Κραηστε µε το αριστερο χερι την
προσθια λαβη και εισχωρειστε το δεξι ποδι στην βαση της πισω λαβης
(Εικ.36). Τραβηξτε ελαφρα την κορδονιερα εκκινησης εως να συναντησετε
αντισταση και εν συνεχεια τραβηξτε πιο δυνατα ορισµενες φορες. Στις
πρωτες αναφλεξεις επαναφερετε το τσοκ (D Εικ. 38) στην αρχικη του
θεση. Επαναλαβετε την διαδικασια εκκινησης εως οτου αναψει το µοτερ.
Με το µοτερ σε κινηση, πιεστε τον επιταχυντη (Β, Εικ. 38) για να τον
αφαιρεσετε απο την θεση ηµι−επιταχυνσης και φερτε το µοτερ στο
ρελαντι.Απενεργοποιήστε το φρένο (Εικ. 39).
ΠΡΟΣΟΧΗ − Οταν το µοτερ ειναι ηδη ζεστο, µην χρησιµοποιητε
το τσοκ για την εκκινηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ − Χρησιµοποιητε το εξαρτηµα ηµι−επιταχυνση
αποκλειστικα κατα την διαρκεια εκκινηση του µοτερ.
P√¡∆∞P∏™ª∞ ∫∏¡∏∆∏P∞
ÎÈÓËÙ‹Ú∙̃ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ∙‰ÔÛË ÌÂÙ¿ ∙ 5÷8 ÒÚẪ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›∙̃.
∫∙Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ∙ ÙÔ˘ ˉÚÓÔ˘ ∙˘ÙÔ‡, ÌËÓ ∙Ê‹ÓÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú∙
Ó∙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˉ̂Ú›̃ ÊÔÚÙ›Ô Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ∙ÚÈıÌ ÛÙÚÔÊÒÓ ÁÈ∙ Ó∙
∙ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ̃ Î∙Ù∙ÔÓ‹ÛÂÈ̃.
¶ƒ√™√Ã∏! - ∫∙Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ∙ ÙÔ˘ ÚÔÓÙ∙Ú›ÛÌ∙ÙỖ ÌËÓ
∙ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Î∙ÚÌ˘Ú∙Ù¤Ú ÁÈ∙ Ó∙ ∙˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ
ÈÛˉ‡. ªÔÚ› Ó∙ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ẫ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú∙.
ΣΗΜΕΙΣΗ: Είναι φυσιολογικό ένα καινούριο κινητήρα να εκπέπει
καπνό κατά τη διάρκεια, καθώ και ετά την πρώτη χρήση.
DİKKAT - Testerenizi ucu, zinciri ve kavrama kapağı (zincir freni)
takılı halde değilken asla kullanmayınız - kavrama gevşeyebilir ve
yaralanmanıza neden olacak kazalara yol açabilir.
MOTORUN ÇALIŞMASI
Motorlu testere çalıştırıldığında zincir freni takılı olmalıdır. Zincir
freni kolunu / manşonu ileriye itmek suretiyle (uca doğru) zincir
frenini fren takılı konumuna getiriniz (Şekil 33). Ateşleme düğmesine
(A, Şekil 34) basarak karbüratörü yakıtla doldurun. Kontak düğmesini
(F, Şekil 35) I a getirin. Bamalı düğmeye basılması ile birlikte (E, Şekil 37)
kompresyon supabı açılır. Ilk ateşleme savağı otomatik olarak devreye
girecektir. Her bir startörden önce basmalı düğmeye basılması önerilir.
Jigle kolunu (D) çekin). Motorlu testereyi sağlam bir zemine, yere koyun.
Zincirin rahat dönüp dönmediğini kontrol edin. Ön sapı sol elinizle tutun,
arka sapı da sağ ayağınızla yere bastırın (Şekil 36). Starter ipini önce
yavaşça dirençle karşılaşıncaya kadar çekerek ipin boşluğunu alın. Sonra
sertçe birkaç kez çekin. Motor ateşleninceye kadar bu işlemi tekrarlayın.
Motor ateşlendikten sonra jigleyi (D) (Şekil 38) indirin. Motor çalışmaya
başladıktan sonra gaz tetiğini (B, Şekil 38) yarım gazdan kurtarıp, motoru
rölantide çalıştırın. Freni boşa koyun (Şekil 39).
DİKKAT: Motor sıcaksa jigleyle çalıştırmayın.
DİKKAT: Sadece ateşleme aşamasında otomatik gazda
kullanın.
MOTOR RODAJI
Motor, 5÷8 saatlik çalışmadan sonra maksimum gücüne erişir.
Bu rodaj periyodu süresince, aşırı yıpranmayı önlemek amacıyla motoru
rölantide yani boşta iken maksimum hızda çalıştırmayınız.
DİKKAT! - Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç artışını
elde etmek için yakıt tipini değiştirmeyin; motor hasar
görebilir.
NOT: yen br motorun lk kullanımında veya sonrasında duman
çıkarması normaldr.
88
41 42 43
Português Ελληνικα Türkçe
PARAGEM DO MOTOR ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ MOTORUN DURDURULMASI
PARAGEM DO MOTOR
Largue a alavanca do acelerador levando o motor para a
posição de ralenti (B, Fig. 41).
Pare o motor e ponha o interruptor de massa (A) na posição
STOP. Não apóie a motoserra no chão se a corrente estiver
ainda em movimento.
RODAGEM DA CORRENTE
A regulagem deve sempre ser feita com a corrente fria. Faça
rodar a corrente manualmente, lubrificando-a com óleo
suplementar (Fig.42). Ponha em função o motor durante
alguns minutos numa velocidade moderada, controlando
o regular funcionamento da bomba do óleo (Fig. 43). Pare
o motor e regule a tensão da corrente. Ponha em função
o motor fazendo um corte num tronco. Pare novamente o
motor e controle outra vez a tensão. Repita esta operação até
que a corrente tenha atingido o seu alongamento máximo.
Não toque o terreno com a própria corrente.
ATENÇÃO - Não tocar nunca a corrente com o motor
em funcionamento.
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
Αφηστε τον λεβιε επιταχυνσης φερνοντας το µοτερ στο
ρελαντι (Β Εικ.41). Σβηστε το µοτερ, φερνωντας τον
γενικο διακοπτη (A) στην θεση STOP. Μην ακουµπατε το
αλυσοπριονο στο εδαφος εαν η αλυσιδα ειναι ακοµη σε
κινηση.
ΣΤΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
Η ρυθµιση θα πρεπει να γινεται οταν η αλυσιδα ειναι ακοµη
κρυα. Γυριστε χειροκινητα την αλυσιδα, λιπαινοντας την
µε συµπληρωµατικο λαδι (Εικ.42). Αναψτε το µοτερ και
διατηρηστε µια χαµηλη ταχυτητα, ελεγχοντας την σωστη
λειτουργια της αντλιας λαδιου (Εικ.43). Σβηστε το µοτερ
και ρυθµιστε την ταση της αλυσιδας. Αναψτε το µοτερ και
πραγµατοποιηστε µια µικρη τοµη σε ενα κορµο. Σβηστε το
µοτερ και ελεγξτε παλι την ταση. Επαναλαβετε την εργασια
µεχρι η αλυσιδα να τεντωθει καλα. Η αλυσιδα δεν θα πρεπει
ποτε να αγγιζει το εδαφος.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Μην αγγιζετε ποτε την αλυσιδα οταν το
µοτερ λειτουργει.
MOTORUN DURDURULMASI
Gaz kolunu bırakarak motoru rölantide çalıştırın (B, Şekil 41).
Kontak düğmesini (A) STOP'a getirerek motoru durdurun.
Zincir dönerken motoru yere koymayın.
ZİNCİRİN AÇILMASI
Yeni zincir esnediğinden sık sık gerginleştirilmelidir. Zincirin
gerdirilmesi ancak zincir soğukken yapılır. Önce zinciri
döndürerek yağlayın (Şekil 42). Motoru orta süratte
çalışırken, bir yandan da yağ pompasının doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (Şekil 43). Motoru durdurarak
zincir gerginliğini ayarlayın. Motoru tekrar çalıştırın. Zincirin
ısınmasını sağlamak için birkaç dal kesin. Motoru durdurun.
Zincir soğuduktan sonra tekrar ayar yapın. Zincir uygun
gerginliğe gelene kadar bu işlemi devam ettirin. Zinciri yere
değdirmeyin.
DİKKAT: Motor çalışırken zincire dokunmayın.
UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM
A inalação prolongada dos gases de escape do motor, de
óleo nebulizado da corrente e do pó de serradura pode
representar um risco para a saúde.
Η παρατεταμένη εισπνοή των καυσαερίων του κινητήρα, του
ψεκαζόμενου λαδιού της αλυσίδας και της σκόνης από τα
πριονίδια μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.
Motor egzoz gazının, zincir yağı sisinin ve talaşın uzun süreli
solunması sağlık açısından risk teşkil edebilir.
90
49 50 51 52
Português Ελληνικα Türkçe
UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM
FREIO CORRENTE
NORMAS DE SEGURANÇA PARA CONTRA-GOLPES
O contra-golpe pode se verificar quando a ponta da
barra toca um objeto ou quando a madeira bloqueia
ou aperta a corrente durante o corte (Fig. 49-50-51).
Para prevenir e reduzir o contra-golpe, mantenha o
controle da motoserra segurando-a firmemente com
ambas as mãos.
FREIO CORRENTE INERCIAL
O freio corrente inercial é um dispositivo de grande
segurança no utilizo da motoserra. Protege o operador
de possíveis e perigosos contra-golpes, que poderiam
produzir-se durante as várias fases de trabalho.
Se ativa quando a mão do operador pressiona a alavanca
(Fig.52) (acionamento manual), fazendo com que a corrente
se bloqueie instantaneamente, ou então, automaticamente
por inércia quando a proteção for empurrada para frente
(Fig.53) no caso de contra-golpe repentino (acionamento
inercial).
O freio corrente se desbloqueia puxando a alavanca em
direção ao operador (Fig.54).
CONTROLE DE FUNCIONAMENTO FREIO
Quando se efectua um controlo da máquina, antes se
efectuar qualquer trabalho, verificar o funcionamento do
travão, observando os seguintes pontos:
1. Ligar o motor e apertar firmemente o punho com as duas
mãos.
2. Retirar a alavanca do acelerador para pôr em movimento
a correia; empurrar para a frente a alavanca do travão,
utilizando as costas da mão esquerda (Fig. 52).
3. Quando o travão funciona, a correia deve parar
imediatamente; libertar a alavanca do acelerador.
4. Desactivar o travão (Fig. 54).
MANUTENÇÃO FREIO: Mantenha sempre limpo o
mecanismo do freio corrente e lubrifique as alavancas
(Fig. 55). Verifique o desgaste da fita do freio. A espessura
mínima deve ser de 0.60 mm.
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΑΣ
ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΑΣΜΟ
(ΚΛΤΣΗΜΑ)
Ο κραδασµο (κλωτσηµα) µπορει να υπαρξει οταν η
ακρη τη λαµα ακουµπα ενα αντικειµενο η οταν ενα
ξυλο µπλοκαρει η πιεζει την αλυσιδα κατα την διαρκεια
τη λειτουργια (Εικ.49-50-51). Για αποφυγετε και να
περιορισετε τον κραδασµο, διατηρηστε τον ελεγχο του
αλυσοπριονου κρατωντα το γερα και µε τα δυο χερια.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΑΣ
Το φρενο της αλυσιδας ειναι ενα σπουδαιο εξαρτηµα
ασφαλειας του αλυσοπριονου. Προστατευει τον χειριστη απο
ενδεχοµενους κραδασµους που µπορουν να παρουσιαστουν
κατα την διαρκεια ολων των φασεων εργασιας. Τιθεται σε
λειτουργια, µε επακολουθη σταση της αλυσιδας, οταν ο
χειριστης τραβηξει τον λεβιε (Εικ.52) (χειροκινητο) η αυτοµατα
οταν η προστασιας σπρωχτει προς τα εµπρος (Εικ.53), στην
περιπτωση ξαφνικου κραδασµου (αυτοµατο).
Το φρενο της αλυσιδας, αποσυνδεεται, τραβωντας τον λεβιε
προς τον χειριστη (Εικ.54).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ
Οταν ελέγχετε το μηχάνημα, πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε
εργασία, ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου παρατηρώντας τα
εξής σημεία.
1. µάλτε εμπρός τον κινητήρα και πιάστε γερά τις χειρολαβές
και με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε το λεβιέ επιτάχυνσης για να ıέσετε σε κίνηση την
αλυσίδα, σπρώξτε το λεβιέ του φρένου προς τα εμπρός
χρησιμοποιώντας τη ράχη του αριστερού χεριού (Εικ. 52).
3. Οταν το φρένο λειτουργεί, η αλυσίδα πρέπει να σταματήσει
αμέσως. Αφήστε το λεβιέ επιτάχυνσης.
4. Απενεργοποιήστε το φρένο (Εικ. 54).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ: Τιατηρειτε παντα καθαρο τον
µηχανισµο του φρενου της αλυσιδας και λιπαινετε την
µοχλευση (Εικ. 55). Ελεγχετε τον βαθµο αλλοιωσης την κορδελα
του φρενου. Το ελαχιστο παχος θα πρεπει να ειναι 0.60 mm.
ZİNCİR FRENİ
GERİ TEPMEYE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Testerenin ucu herhangi bir objeye dokunduğunda
ya da kesilen odun geri kapanıp zinciri
sıkıştırdığında testere geri tepebilir (Şekil 49-50-51).
Geri tepmeyi önlemek ve azaltmak için testereyi her
iki elinizle sımsıkı kavrayın.
INERTIAL ZİNCİR FRENİ
Inertial zincir freni motorlu testerenin güvenle kullanılmasını
sağlar. Çalışma sırasında kullanıcıyı tehlikeli geri tepmelere
karşı korur. Kullanıcı sol bileğiyle kola bastığında (manuel
kontrol) (Şekil 52) ya da ivmeye/süre duruma bağlı olarak
ani bir geri tepmeyle fren ileri itildiğinde (inertial kontrol)
(Şekil 53) inertial zincir freni devreye girerek anında zinciri
kilitler.
Kullanıcı freni kendine doğru çektiğinde (Şekil 54) zincir
frenden kurtulur.
FRENİN KONTROLÜ
Makinanın kontrolunü yaparken, herhangi bir işe
başlamadan önce, frenin çalıştığını kontrol edip, aşağıdaki
noktalara dikkat ediniz:
1. Motoru harekete koyun ve sapları sıkıca iki el ile tutunuz.
2. Vitesleri düşürmek için, hızlandırma kolunu çekin sol
elininiz üst tarafı ile fren kolunu öne doğru itin (Şekil 52).
3. Fren çalıştığı anda, zincir durur: hızlandır makolunu
bırakın.
4. Freni boşa koyun (Şekil 54).
FRENİN BAKIMI: Daima zincir fren mekanizmasını
temiz tutun. Freni yağlayın (Şekil 55). Fren balatasının
aşınmamasına dikkat edin. Balatanın minimum kalınlığı
0.60 mm olmalıdır.
92
57 58
Português Ελληνικα Türkçe
UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM
NORMAS DE TRABALHO
ATENÇÃO – Abater uma árvore é uma operação que
requer experiência. Não tente abater árvores se não
tiver experiência. EVITE TODAS AS OPERAÇÕES PARA AS
QUAIS NÃO SE SINTA QUALIFICADO! Recomendamos aos
operadores sem experiência que não abatam árvores cujo
tronco tenha um diâmetro superior ao comprimento da
barra.
Se usar a motoserra pela primeira vez, efetue alguns
cortes sobre um tronco estável para adquirir segurança
no uso. Durante o corte acelere ao máximo. Não faça força
sobre a motoserra; só com o peso da mesma será possível
cortar com o mínimo esforço.
ATENÇÃO - Não corte quando houver mau tempo, escassa
visibilidade, temperatura muito rígida ou elevada.
Assegure-se de que não haja ramos secos que possam
cair.
ABATIMENTO
Nas operações de abate e corte desfrute da presença do
arpão, usando-o como fulcro. Estude bem a árvore e o terreno
circunstante, antes de começar a cortar.
Livre a zona de trabalho. Prepare uma ampla possibilidade de
recuo para o momento em que árvore iniciará a cair (Fig. 57). Tire
os eventuais ramos presentes na parte inferior do tronco até uma
altura cerca de 2 metros. Efetue um corte perpendicular à planta
correspondente a 1/4 do diâmetro do tronco, iniciando pela parte
onde se prevê a queda (1 -Fig. 58).
Aproximadamente 10 cm mais acima inicie um segundo corte que
se unirá com o final do primeiro. Obter-se-á assim uma cunha que
determinará a direção onde a planta cairá (2 - Fig. 58).
Faça agora na parte oposta ao primeiro corte o verdadeiro corte
de abatimento que deverá ser efetuado a 4 ou 5 cm mais acima do
primeiro corte (3 - Fig. 58).
Deixe sempre uma charneira (A, Fig. 59-60) que permita o controle
da direção da queda. Ponha uma cunha no corte de abatimento,
antes que a árvore comece a se mover, para evitar que a barra da
motoserra seja bloqueada.
Se o diâmetro do tronco for superior ao comprimento da barra,
efetue o corte de abatimento como a sequência indicada na
(Fig. 60).
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ - Για την κοπή ενό δέντρου απαιτείται επειρία.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε ένα δέντρο, εάν δεν διαθέτετε
την κατάλληλη επειρία. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΣ ΕΚΠΑΙΕΥΜΕΝΟΙ! Οι
η έπειροι χειριστέ συνιστάται να αποφεύγουν την κοπή
δέντρων ε διάετρο κορού εγαλύτερη από το ήκο τη
λάα.
Εαν χρησιµοποιειτε το αλυσοπριονο για πρωτη φορα,
πραγµατοποιηστε ορισµενε τοµε πανω σε ενα κορµο για
να προσαρµοστειτε στην χρηση. Κατα την διαρκεια κοπη
επιταχυνεται στο ανωτερο. Μην σπρωχνετε υπερβολικα το
αλυσοπριονο. Μονο το βαρο του ιδιου ειναι αρκετο για να
κοψετε µε την ελαχιστη προσπαθεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ− Μην κοβετε εαν υπαρχει ασχηµο καιρο,
περιορισµενη ορατοτητα, θερµοκρασια πολυ υψηλη η
πολυ χαµηλη. Σιγουρευτειτε οτι δεν υπαρχουν ξερα κλαδια
που µπορει να πεσουν.
ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ
Κατά τις εργασίες κοπής και τεμαχισμού, χρησιμοποιείτε το άγκιστρο
για στήριξη. Μελετηστε καλα το δενδρο και το εδαφος γυρω απο την
περιοχη εργασιας πριν αρχισετε να κοβετε. Ελευθερωστε την περιοχη
εργασιας. Προετοιµαστε µια µεγαλη δυνατοτητα οπισθοδροµησης
την στιγµη που θα αρχισει να πεφτει το δενδρο (Εικ.57). Αφαιρεστε
τα κλαδια που ενδεχοµενως υπαρχουν στο κατω µερος του δενδρου
µεχρι ενα υψος 2 µετρων. Πραγµατοποιηστε µια καθετη τοµη που να
αντιστοιχει στο 1/4 της διαµετρου του κορµου, αρχιζοντας απο την
πλευρα στην οποια προβλεπεται η πτωση (1− Εικ.58).
Περιπου 10 cm πιο πανω, πραγµατοποιηστε µια αλλη τοµη που θα
συµπιψει µε το τελος της πρωτης. Η οπη που θα σχηµατιστει θα
δωσει µια κατευθυνση στην πτωση του δενδρου (2−Εικ.58).
Πραγµατοποιηστε τωρα απο την αντιθετη πλευρα της πρωτης τοµης,
την τοµη που θα καταρριψει το δενδρο, η οποια θα πρεπει να ειναι
4−5 cm πιο ψηλα απο την πρωτη (3−Εικ.58).
Αφηστε παντα µια σχισµη (Α, Εικ.59−60) η οποια επιτρεπει τον ελεγχο
της κατευθυνσης της πτωσης. Τοποθετηστε µια σφηνα στην τοµη
καταρριψης, πριν αρχισει να κουνιεται το δενδρο, για να αποφευχθει
το µπλοκαρισµα της λαµας του αλυσοπριονου. Οταν αποπερατωσετε
την κοπη, αποµακρυνθητε γρηγορα προς την προκαθορισµενη
κατευθυνση.
Εαν η διαµετρος του κορµου ειναι µεγαλυτερη απο το µηκος της
λαµας, πραγµατοποιηστε την τοµη καταρριψης, οπως ενδεικνυεται
στην Εικ.60.
KULLANIM TALİMATI
DİKKAT – Ağaç kesmek deneyim gerektiren bir işlemdir.
Deneyimli olmamanız halinde ağaç kesmeye çalışmayınız.
KENDİNİZİ VASIFLI BULMADIĞINIZ İŞLERİ YAPMAKTAN
KAÇININIZ! Ağaç gövdesinin çapının testerenin uç
uzunluğundan daha büyük olması halinde, operatörün
kesim yapmaması önerilmektedir.
Motorlu testereyi ilk kez kullanırken testerenin çalışma
biçimine alışmak için ince bir ağacın gövdesinde birkaç
kesim yapın. Ağacın kalınlığı ne olursa olsun motoru
daima tam gazda çalıştırın. Kesim yaparken testereyi
itmeyin. Motorlu testerenin ağırlığı en az güç sarfıyla
kesime izin vermeye yeterlidir.
DİKKAT: Rüzgarlı, görüş mesafesinin az olduğu kötü hava
koşullarında yüksek ve düşük sıcaklıklarda testereyi
kullanmayın. Kesim sırasında ağaçta bulunan ve üzerinize
düşebilecek ölü dalların olup olmadığını kontrol edin.
AĞACIN KESİMİ
Kesme ve parçalama işlemlerinde, kancanın döner şekilde
kullanılması önerilmektedir. Kesime başlamadan önce ağacı
ve etrafındaki alanı kontrol ederek, temizleyin. Ağaç düşerken
kaçabileceğiniz en geniş alanı tespit edin (Şekil 57). Yerden yaklaşık
2 m yüksekliğe kadar mesafede bulanan tüm dalları kesin. Ağacın
düşeceği yönde ağacın gövdesine dik olarak en fazla ağacın
çapının 1/4'ine kadar bir kesim yapın (1-Şekil 58). Bu kesimin 10 cm
yukarısından ilk kesimin bitimine doğru bir kesim yaparak büyük
bir çentik açın. Ağaç, çentik doğrultusunda yıkılacaktır (2-Şekil 58).
İlk çentiğin tam karşısından, çentiğin 4-5 cm yukarısından bir kesim
daha yapın (3-Şekil 58). Mutlaka ağacın düşeceği yönü kontrol
etmenize olanak verecek bir mesafe (A) bırakın (Şekil 59-60). Kesim
yaparken testerenin sıkışmasını önlemek için mutlaka bir takoz
takın. Ağacın çapı testereden uzunsa kesimi Şekil 60'te belirtildiği
gibi yapın.
94
61 62
Português Ελληνικα Türkçe
UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM
DESRAMANDO
a) Comece sempre desde o diâmetro maior e dirija-se até
a ponta para desramar a planta ou eventuais ramos
secundários.
b) Procure sempre a posição mais estável e segura antes
de acelerar a motoserra. Se for necessário, mantenha
o equilíbrio apoiando o joelho mais perto do próprio
tronco.
c) Mantenha a motoserra apoiada no tronco para não se
cansar excessivamente, rodando-a sobre o lado esquerdo
ou direito segundo a posição do ramo que deve ser
cortado. (Fig. 61).
d) No caso de ramos sob tensão, procure uma posição
segura para se proteger de um possível golpe de chicote.
Inicie sempre o corte pela parte oposta à dobra.
ATENÇÃO - Não use a borda superior da ponta da
barra sobretudo para desramar porque corre-se o
risco de receber um contra-golpe.
PODANDO
Antes de iniciar a cortar o tronco, controle como este está
apoiado ao solo; Isto permitirá cortá-lo no modo correto
evitando que a barra fique bloqueada no meio do tronco.
a) Comece a cortar pela parte superior, aproximadamente
1/4 do diâmetro (1 - Fig.62). Termine o corte na parte
inferior (2 - Fig.62). Desta maneira o corte será sempre
perfeito e a barra não ficará bloqueada no tronco.
b) Inicie o corte pela parte inferior, aproximadamente 1/4
do diâmetro (1 - Fig.63). Termine o corte na parte superior
(2 - Fig.63).
ATENÇÃO - Se a madeira se fechar sobre a corrente
durante o corte, páre o motor, levante o tronco e
troque-lhe posição (Fig. 64). Não tente liberar a
corrente puxando a pega da motoserra.
ΚΛΑΕΜΑ
a) Αρχιζετε παντα απο την µεγαλυτερη διαµετρο,
συνεχιζοντας προς την ακρη για να κλαδεψετε το δενδρο
η ενδεχοµενα δευτερευωντα κλαδια.
b) Κρατατε παντα την πιο σταθερη και σιγουρη σταση
πριν αρχισετε την κοπη. Εαν χρειαστει, διατηρηστε
την ισορροπια ακουµπωντας το γονατο που βρισκεται
κοντιτερα στο κορµο.
c) Κρατατε το αλυσοπριονο ακουµπησµενο στον κορµο για
να µην πλησιασετε υπερβολικα, περιστρεφοντας το προς
το αριστερο η το δεξι µερος, αναλογα µε την θεση του
κλαδιου που προκειται να κοψετε (Εικ.61).
d) Σε περιπτωση κλαδιων υπο ταση, βρητε µια σταθερη
σταση για να αποφυγετε ενα ενδεχοµενο κραδασµο
(κλωτσηµα). Αρχιστε την κοπη απο την αντιθετη µερια του
λυγισµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Μην χρησιµοΙοιειτε το ανωτερο χειλο
τη ακρη τη λαµα για το κλαδεµα, γιατι υΙαρχει
κινδυνο τρανταγµου.
ΙΑΤΟΜΗ
Πριν αρχισετε την διατοµη ενος κορµου, ελεγξτε τον
τροπο µε τον οποιο ειναι ακουµπηµενος στο εδαφος.
Αυτο θα επιτρεψει µια σωστη κοπη, χωρις να µεινει η λαµα
µπλοκαρισµενη στο κορµο.
a) Αρχιστε να κοβετε απο το ανωτερο µερος για το 1/4
περιπου της διαµετρου (1−Εικ.62). Αποπερατωστε την
κοπη στο κατωτερο µερος (2−Εικ.62). Με αυτο τον τροπο
η κοπη θα ειναι τελεια και η λαµα δεν θα µπλοκαριστει
στο κορµο.
b) Αρχιστε την κοπη στο κατωτερο µερος για το 1/4 περιπου
της διαµετρου (1−Εικ.63). Αποπερατωστε την κοπη στο
ανωτερο µερος (2−Εικ.63).
ΠΡΟΣΟΧΗ −Εαν το ξυλο ενγκλωβισει την αλυσιδα
κατα την διαρκεια τη κοπη, σταµατηστε το µοτερ,
σηκωστε τον κορµο και αλλαξτε του θεση (Εικ.64).
Μην προσπαθησετε να απελευθερωσετε την
αλυσιδα τραβωντα το χερουλι του αλυσοπριονου.
DALLARIN BUDANMASI
a) Dalları keserken daima kalından inceye doğru ilerleyin.
b) Motorlu testereyi tam gazla çalıştırmadan önce daima
en güvenilir ve en dengeli pozisyonu bulun. Gerekirse,
ayağınızı ağacın gövdesine koyarak dengenizi sağlayın.
c) Yorulmadan kesim yapmak için motorlu testereyi ağacın
gövdesine dayayıp, dalın pozisyonuna göre motoru sağa
ya da sola çevirerek ve ağaca paralel tutarak kesim yapın
(Şekil 61).
d) Yaylanan dalları keserken dal üzerinize savrulduğunda
korunabileceğiniz emniyetli bir pozisyon bulun.
Daima yaylanma yönünün karşısından kesim yapın.
DİKKAT: Kesim yaparken testerenin üst ucunu
kullanmayın. Geri tepme yapabilir.
KÜTÜKLERİN KESİMİ
Ağacı istenen uzunlukta parçalara bölerken, önce ağaca
desteğin nereden verildiğini ve kesimden sonra parçaların
nereye düşeceğini bulun.
a) Ağaç her iki ucundan da destekleniyorsa önce üstten ufak
bir kesim yapı (1- Şekil 62). Sonra kesime alttan devam
ederek kesimi tamamlayın (2-Şekil 62). Böylelikle testere
sıkışmaz.
b) Ağaç bir uçtan ya da ortaya yakın bir yerden
destekleniyorsa, önce alttan ufak bir kesim yapın
(1-Şekil 63). Sonra kesimi üstten devam ederek
tamamlayın (2-Şekil 63).
DİKKAT: Motorlu testere ağaca saplanıp kalırsa
motoru durdurun. Kütüğü çevirin (Şekil 64). Hiçbir
zaman testereyi çekerek kurtarmaya çalışmayın.
96
Português Ελληνικα Türkçe
UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM
USOS PROIBIDOS
ATENÇÃO - Seguir sempre as normas de segurança.
Esta motosserra foi concebida e fabricada para o
abate, o corte e a poda de árvores ou arbustos e
para o corte de objectos de madeira. É proibido
cortar outros tipos de materiais. As vibrações e
os contragolpes são diferentes e os requisitos de
segurança não seríam respeitados. Não utilize a
motoserra como alavanca para levantar, deslocar ou
quebrar objetos.
É proibido aplicar na tomada de força da motoserra
utensílios ou aplicações que não sejam aqueles
indicados pelo construtor.
ATENÇÃO - Corte apenas madeira ou materiais à base
de madeira. Não corte metal, plástico, alvenaria ou
materiais de construção que não sejam de madeira.
PRECAUÇÕES PARA A ZONA DE TRABALHO
- Não trabalhe próximo de fios eléctricos.
- Trabalhe apenas quando a visibilidade e a luz são
suficientes para ver claramente.
- Parar o motor antes de apoiar o motosserra.
- Prestar especial atenção e cuidado, quando se usam as
protecções, porque estes equipamentos podem limitar
a capacidade de ouvir os sons que indicam os riscos
(chamamentos, sinais, avisos, etc.)
- Seja extremamente cauteloso quando trabalhar em
inclinações ou terrenos irregulares.
- Não corte acima do nível dos ombros; se pegar na
motosserra numa posição mais elevada, tornar-se-á difícil
controlar e contrariar as forças tangenciais (kickback).
- Não corte em cima de uma escada, é extremamente
perigoso.
- Pare a motosserra se a corrente embater num corpo
estranho. Inspeccione a motosserra e mande reparar as
partes danificadas, se necessário. Inspecione a máquina
também em caso de queda acidental da mesma.
- Mantenha a corrente sem sujidade e areia. Mesmo uma
pequena quantidade de sujidade diminui rapidamente a
capacidade de corte da corrente e aumenta a possibilidade
de kickback.
- Mantenha sempre secas e limpas as pegas.
- Cortando um tronco ou ramo em tensão, preste atenção
para que não o surpreenda a instantânea diminuição da
tensão da madeira.
- Tome o máximo cuidado cortando ramos pequenos ou
arbustos que possam bloquear a corrente, ou ser projetados
contra o operador ou fazer-lhe perder o equilíbrio.
∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡∂™ Ã∏™∂π™
ΠΡΟΣΟΧΗ− Ακολουθειτε παντα του κανονε
ασφαλεια. Το αλυσοπρίονο αυτό έχει σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί για την κοπή, τον τεαχισό και
το κλάδεα δέντρων ή θάνων, καθώ και για την
κοπή ξύλινων αντικειένων. Απαγορευεται η κοπη
καθε αλλου υλικου. Οι κραδασµοι και το κλωτσηµα
ειναι διαφορετικα και οι απαιτησει ασφαλεια ειναι
αδυνατον να τηρηθουν. Μην χρησιµοποιητε το
αλυσοπριονο σαν υποστηριγµα για να ανασηκωνετε, να
µετακινητε η να σπατε αντικειµενα. Μην σταθεροποιειτε
το µηχανηµα σε µονιµα στηριγµατα. Απαγορευεται
να βαζετε στο κοµπλερ του αλυσοπριονου εργαλεια η
εξαρτηµατα που δεν ενδυκνειει ο κατασκευαστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Κόβετε όνο ξύλο ή υλικά ε βάση το
ξύλο. Μην κόβετε έταλλα, πλαστικά, τοιχοποιία ή
κατασκευαστικά υλικά που δεν είναι από ξύλο.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Μην εκτελείτε εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο όταν οι συνθήκες ορατότητας και
φωτισμού είναι ικανοποιητικές.
- Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε τον αλυσοπρίονο
στο έδαφος.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μέσα
προστασίας, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα
αντίληψης ήχων που υποδεικνύουν κίνδυνο (εντολές, σήματα,
προειδοποιήσεις, κλπ.)
- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν εκτελείτε
εργασίες σε επικλινή ή ανώμαλα εδάφη.
- Μην κόβετε κρατώντας το μηχάνημα πάνω από το ύψος των
ώμων. Όταν κρατάτε ψηλά το αλυσοπρίονο, ο έλεγχος και
η αντίσταση στις διατμητικές δυνάμεις (αναπηδήσεις) είναι
ανεπαρκής.
- Μην κόβετε όταν βρίσκεστε πάνω σε σκάλα, καθώ είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνο.
- Διακόψτε τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, εάν η αλυσίδα
έρθει σε επαφή με ξένο σώμα. Ελέγχετε το αλυσοπρίονο και
επισκευάζετε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη.
Ελέγξτε επίσης το μηχάνημα στην περίπτωση κατά λάθος
πτώσης του.
- Διατηρείτε την αλυσίδα καθαρή και χωρίς άμμο. Ακόμη
και μια μικρή ποσότητα ακαθαρσιών μπορεί να μειώσει
άμεσα την ικανότητα κοπής της αλυσίδας και να αυξήσει τις
αναπηδήσεις.
- ∆ιατηρητε παντα τις λαβες στεγνες και καθαρες.
- Οταν κοβετε ενα κορµο σε ταση, προσεξτε να µην
εφνιδιαστειτε απο το αποτοµο χαλαρωµα της τασης του
ξυλου.
- Προσεξτε πολυ οταν κοβετε κλαδια µικρα η θαµνους που
µπορουν να µπλοκαρουν την αλυσιδα η να εκτοξευθουν πανω
σας, κανοντας σας να χασετε την ισορροπια.
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
DİKKAT: Daima güvenlik önlemlerini alarak çalışın.
Bu motorlu testere ağaçları veya çalıları kesmek,
parçalamak ve dallarını temizlemek için ve ahşap
nesneleri kesmek için tasarlanmıştır. Başka
materyalleri kesmek yasaktır. Diğer materyallerde
titreşim ve geri tepme miktarı farklı olduğundan
her bir materyal için gerekli güvenlik önlemleri
farklı olacaktır. Motorlu testereyi herhangi bir şeyi
kaldırmak taşımak ya da yarmak için kullanmayın.
İmalatçı firma tarafından kullanılabileceği
belirtilmeyen aletlerin ve aksesuarların takılması
yasaktır.
DİKKAT - Sadece ahşap veya ahşap esaslı materyalleri
kesiniz. Metal, plastik, duvar malzemeleri veya ahşap
olmayan yapı malzemelerini kesmeyiniz.
ÇALIŞMA ALANI İÇİN TEDBİRLER
- Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız.
- Sadece görüş mesafesi ve ışık yeterli iken çalışınız.
- Motorlu testere yere indirmeden önce motoru durdurunuz.
- Koruyucuları giydiğinizde özellikle dikkat ediniz ve tetikte
olunuz çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işareti veren sesleri
(çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir.
- Eğimli veya engebeli arazi üzerinde çalışırken çok dikkatli
olunuz.
- Omuz hizanızın yukarısında kesim yapmayınız; motorlu
testere yüksekte tutulduğunda, teğetsel kuvvetlerin
(kickback) kontrol edilmesi ve engellenmesi güçtür.
- El merdiveni üzerinde kesme işlemi yapmayınız, bu son
derece tehlikelidir.
- Zincirin yabancı bir cisme çarpması halinde motorlu
testereyi durdurunuz. Motorlu testereyi gözden geçiriniz
ve gerektiği takdirde hasarlı kısımları tamir ettiriniz.
Makinenin yanlışlıkla düşmesi durumunda makineyi
kontrol ediniz.
- Zinciri kirden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar kir
dahi zinciri körelterek kickback olasılığını arttırır.
- Motorun sapları daima kuru ve temiz olmalıdır.
- Sert bir dalı keserken dalın yaylanmasına dikkat edin. Dal
yaylanarak motorlu testerenin size çarpmasına neden
olabilir.
- İnce dalları ve çalıları keserken zincire girerek tıkanıklık
yapacak üzerinize sıçrayacak ve dengenizi sarsacak
kıymıklara dikkat edin.
98
Português Ελληνικα Türkçe
MANUTENÇÃO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BAKIM
CONFORMIDADE DAS EMISSÕES GASOSAS
Este motor, incluindo o sistema de controlo de emissões, deve
ser gerido, utilizado e submetido a manutenção de acordo
com as instruções fornecidas no manual do utilizador a m
de manter o desempenho das emissões dentro dos requisitos
legais aplicáveis às máquinas móveis não rodoviárias.
Não deve ocorrer nenhuma violação intencional ou utilização
imprópria do sistema de controlo de emissões do motor.
O funcionamento, uso ou manutenção errados do motor ou da
máquina poderão comportar eventuais anomalias no sistema
de controlo de emissões até ao ponto em que os requisitos
legais aplicáveis deixem de ser cumpridos; nesse caso, deve
realizar-se uma ação imediata para corrigir as anomalias no
sistema e restabelecer os requisitos aplicáveis.
Exemplos, não exaustivos, de funcionamento, uso ou
manutenção errados são:
- Forçar ou danificar os dispositivos para dosear o
combustível;
- Uso de combustível e/ou óleo do motor que não cumpram
as características indicadas no capítulo ARRANQUE/
COMBUSTÍVEL;
- Uso de peças sobresselentes não originais, por exemplo,
velas, etc.;
- Falta de manutenção ou manutenção inadequada do
sistema de escape, incluindo intervalos de manutenção
errados para a panela de escape, vela, ltro de ar, etc.
ATENÇÃO - A violação deste motor invalida a certicação
UE sobre as emissões.
O nível de CO2 deste motor pode ser obtido no website da
Emak (www.myemak.com) na secção The Outdoor Power
Equipment World.
ΣΥΜΜΟΡΦΣΗ ΕΚΠΟΜΠΝ ΑΕΡΙΟΥ
Ο κινητήρας αυτός, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος
ελέγχου εκπομπών, πρέπει να ελέγχεται να χρησιμοποιείται
και να υποβάλλεται σε συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες
που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη, ώστε οι επιδόσεις σε
ό,τι αφορά τις εκπομπές να διατηρούνται εντός των νόμιμων
απαιτήσεων που ισχύουν για μη οδικά κινητά μηχανήματα.
Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε σκόπιμη παρέμβαση ή
ακατάλληλη χρήση του συστήματος ελέγχου εκπομπών του
κινητήρα.
Η εσφαλμένη λειτουργία, χρήση ή συντήρηση του κινητήρα
ή του μηχανήματος μπορούν να προκαλέσουν πιθανή
δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου εκπομπών με
αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι νόμιμες ισχύουσες
απαιτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται
άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του
συστήματος και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις.
Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα εσφαλμένης λειτουργίας,
χρήσης ή συντήρησης είναι τα εξής:
- Παραβίαση ή θραύση των διατάξεων διανομής του
καυσίμου.
- Χρήση καυσίμου ή / και λαδιού κινητήρα που δεν
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στο κεφάλαιο ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΚΑΥΣΙΜΟ.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, για παράδειγμα, μπουζί
κλπ.
- Μη εκτέλεση συντήρησης ή ακατάλληλη συντήρηση
του συστήματος εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων
εσφαλμένων διαστημάτων συντήρησης για την εξάτμιση,
το μπουζί, το φίλτρο αέρα κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η παρέβαση σε αυτόν τον κινητήρα ακυρώνει
την πιστοποίηση τη ΕΕ για τι εκποπέ.
Τα επίπεδα CO2 αυτού του κινητήρα αναφέρονται στην
ιστοσελίδα της Emak (www.myemak.com), στην ενότητα The
Outdoor Power Equipment World.
GAZLI EMİSYONLARIN UYGUNLUĞU
Bu motor, emisyon kontrol sistemi de dahil olmak üzere
emisyon performanslarının karayolu dışındaki mobil makineler
için geçerli olan yasal gereklilikler çerçevesinde tutulması
amacıyla, kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun bir
şekilde işletilmeli, kullanılmalı ve bakıma tabi tutulmalıdır.
Motor emisyon kontrol sistemi, kasıtlı olarak kurcalanmamalı
veya uygunsuz bir şekilde kullanılmamalıdır.
Motorun veya aracın uygunsuz bir şekilde çalıştırılması,
kullanılması veya bakımının yapılması, ilgili yasal gerekliliklerin
karşılanmadığı seviyeye varacak kadar emisyon kontrol
sisteminin arızalanmasına neden olabilir; bu durumda, sistemin
arızalarını düzeltmek ve geçerli gereklilikleri tekrar sağlamak
için derhal harekete geçilmelidir.
Sadece bunlarla sınırlı olmayan, hatalı işleyiş, kullanım veya
bakım örnekleri:
- Yakıtın doz ayarı için cihazları zorlamak veya kırmak;
- ÇALIŞTIRMA / YAKIT bölümünde belirtilen özelliklere
uygun olmayan yakıt ve/veya motor yağı kullanılması;
- Orijinal olmayan yedek parçaların, örneğin bujiler, vs.
kullanılması;
- Susturucu, bujiler, hava filtresi, vs. için hatalı bakım
aralıkları uygulanması da dahil, egzoz sisteminin bakımının
yapılmaması veya uygun olmayan bir şekilde yapılması.
DİKKAT - Bu motorun kurcalanması, emisyonlarla ilgili AB
sertikasını geçersiz kılar.
Bu motorun CO2 seviyesi, Emakın WEB (www.myemak.com)
sitesinde The Outdoor Power Equipment World bölümünde
bulunabilir.
100
65 66 67
Português Ελληνικα Türkçe
MANUTENÇÃO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BAKIM
ATENÇÃO: Se não seguir as instruções de afiamento,
aumenta consideravelmente o risco de contragolpe.
ATENÇÃO: durante as operações de manutenção use
sempre luvas de proteção.
AFIAMENTO DA CORRENTE
O passo da corrente (Fig. 66) é de .325x.058 o 3/8x.058.
Afiar a corrente utilizando luvas de proteção e lima curva de
Ø 4.8 mm (3/16) o Ø 5.5 mm (7/32).
ATENÇÃO - Não monte a corrente .325 sobre o pinhão da
3/8 ou vice-versa.
Afie sempre a corrente desde o interior até o exterior do cortante
(Fig. 65) respeitando os valores conforme mostra a Fig. 66.
Os elos cortantes, depois do afiamento, devem ser todos da mesma
largura e comprimento.
ATENÇÃO - A corrente deve ser afiada cada vez que se
observar que as maravalhas forem de dimensões muito
reduzidas como a normal serradura.
Cada 3-4 afiamentos é necessário controlar e se for preciso limar o
delimitador de profundidade, utilizando uma lima plana e o
gabarito apropriado fornecidos como optional, e depois arredondar
o ângulo anterior (Fig. 67).
ATENÇÃO - A correta regulação do delimitador de
profundidade é tão importante quanto o correto
afiamento da corrente.
BARRA
As barras com pinhão na ponta devem ser lubrificadas com graxa
usando uma seringa para lubrificação (Fig. 68).
A barra tem que ser rodada cada 8 horas de trabalho para permitir
um desgaste uniforme.
Mantenha limpa as ranhuras da barra e o orifício de lubrificação
com o raspador fornecido como optional (Fig. 69).
Controle que as guias da barra sejam paralelas e, se necessário, tire
as rebarbas laterais com a lima plana (Fig. 70).
ATENÇÃO - Não monte nunca uma corrente nova sobre um
pinhão desgastado (Fig. 71).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των οδηγιών τροχίσματος αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο αναπηδήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ− Κατα την διαρκεια των εργασιων συντηρηση,
φορατε προστατευτικα γαντια. Μην πραγµατοποιητε την
συντηρηση οταν το µοτερ ειναι ζεστο.
ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
Το βηµα της αλυσιδας (Εικ. 66) ειναι .325"x.058" η 3/8"x .058".
Τροχιστε την αλυσιδα χρησιµοποιωντας προστατευτικα γαντια και
στρογγυλη λιµα Ø 4.8 mm (3/16) η Ø 5.5 mm (7/32").
ΠΡΟΣΟΧΗ − Μην µονταρετε την αλυσιδα .325" στην λαµα
τη 3/8" και αντιστροφα.
Τροχιζετε παντα την αλυσιδα απο το εσωτερικο πος το εξωτερικο
της λαµας (Εικ. 65) τηρωντας τις τιµες που αναγραφονται στην
Εικ. 66.
Τα δοντακια κοπης, µετα το τροχισµα, θα πρεπει να εχουν το ιδιο
µηκος και παχος.
ΠΡΟΣΟΧΗ − Η αλυσιδα θα πρεπει να τροχιζεται καθε φορα
που διαπιστωνετε οτι το ροκανιδι εχει περιορισµενε
διαστασει, οπω το κανονικο πριονιδι.
Καθε 3−4 τροχισµατα, θα πρεπει να ελεγχετε και ενδεχοµενως
να λιµαρετε τον οδηγο βαθους, µεσω της επιπεδης λιµας και του
ειδικου µετρητη που χορηγειται προαιρετικα και εν συνεχεια
στρογγυλεψτε την προσθια γωνια (Εικ. 67).
ΠΡΟΣΟΧΗ−Η σωστη ρυθµιστη του οδηγου βαθου ειναι
σπουδαια, οσο το σωστο τροχισµα τη αλυσιδα.
ΛΑΜΑ
Οι λαµες που εχουν κυλινδρο στην ακρη, θα πρεπει να λιπανθουν
µε γρασο, µεσω µιας ενεσης λιπανσης (Εικ. 68).
Θα πρεπει να γυρνατε την λαµα καθε 8 ωρες χρησης, για να
επιτραπει η οµοιοµορφη χρηση της.
∆ιατηρητε καθαρη την αυλακωση της λαµας και την οπη λιπανσης
µε το εξαρτηµα ξεσης που διατιθεται προαιρετικα (Εικ. 69).
Ελεγξτε εαν οι οδηγοι της λαµας ειναι παραλληλοι και εαν ειναι
απαραιτητο, βγαλτε τα πλαινα περισσεµατα µε µια επιπεδη λιµα
(Εικ. 70).
ΠΡΟΣΟΧΗ− Μην µονταρετε ποτε µια καινουργια αλυσιδα
σε εναν αλλοιωµενο κυλινδρο (Εικ. 71).
DİKKAT: Bileme talimatlarına riayet edilmemesi, geri tepme
riskini önemli ölçüde artırır.
DİKKAT: Bakım yaparken eldiven kullanın. Motor sıcakken
bakım yapmayın.
ZİNCİRİN BİLENMESİ
Zincir baklasının ebadı (Şekil 66) 3/8" x 0.58 - 3/8" x 0.58 tir. Zinciri
bilemek için eldiven ve Ø 4.8 mm - Ø 5.5 mm çapında yuvarlak eğe
kullanın (3/16") - (7/32").
DİKKAT: Zinciri monte etmeyin .325 i 3/8 in üzerine ya da
tersi.
Daima eğeyi kendinizden uzağa doğru hareket ettirerek (Şekil 65)
ve Şekil 66'ta verilen değerlere uygun olarak zinciri bileyin. Bileme
sonrasında zincirin baklaları aynı ende ve boyda olmalıdır.
DİKKAT: Keskin zincir tırtıksız parçalar keser. Talaş tozu
oluşmaya başladığında zincirinizi bilemenin zamanı
gelmiş demektir.
Üç dört bilemeden sonra kompasla baklaların yüksekliğini
ölçmeniz ve gerekirse düz törpü ya da kalıp kullanarak alçatmanız
gerekir. Daha sonra köşeleri yuvarlayın (Şekil 67).
DİKKAT: Zincirin bilenmesi kadar kompasın ayarı da
önemlidir.
TESTERE
Ucunda dişli çarkı olan testereler şırıngayla greslenmelidir
(Şekil 68). Eşit yıpranma sağlanması için her 8 iş saatinde bir testere
ters yüz edilmelidir. Testere yivini ve yağlama deliğini temiz tutun.
Bunun için isterseniz testere yivi temizleyicisi kullanabilirsiniz
(Şekil 69). Testerenin aşınmasını kontrol edin. Gerekirse düz
törpüyle testerenin üzerindeki çapakları temizleyerek testereyi
düzleyin (Şekil 70).
DİKKAT: Hiçbir zaman eski bir dişli çarkına ya da zincir
hizalama çarkına yeni zincir takmayın (Şekil 71).
102
72 73 74 75
Português Ελληνικα Türkçe
MANUTENÇÃO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BAKIM
BARRA - Rodar a barra e verificar que os orifícios de lubrificação estejam
livres de impurezas (Fig.79).
FILTRO DE AR - Desenrosque os parafusos (A, Fig. 72) e controle
diariamente o filtro de ar (B). Limpe com desengordurante Emak cód.
001101009A, lave com água e sopre à distância com ar comprimido do
interior para o exterior. Substitua o filtro se estiver muito entupido ou
danificado.
ATENÇÃO! - Quando tornar a montar o filtro (B), encaixe-o firmemente
no espaço apropriado da tampa.
FILTRO COMBUSTÍVEL - Verifique regularmente as condições do filtro de
combustível, no caso de muita sujeira, substitua-o (Fig.73).
BOMBA DO ÓLEO (automática regulável) - O escoamento se regula
previamente na fábrica. O fluxo do óleo pode ser variado pelo operador,
segundo as necessidades, através do parafuso de regulação apropriado
(Fig.74). O fluxo do óleò só é possível com a corrente em movimento.
ATENÇÃO - Não utilize nunca óleo reciclado.
GRUPO DE ARRANQUE - Mantenha livre e limpos os orifícios de
arrefecimento do carter do grupo de arranque (Fig.75) com pincel ou ar
comprimido.
MOTOR / VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO - Limpe regularmente as alhetas
do cilindro com pincel ou ar comprimido (Fig.76). A acumulação de
impurezas sobre o cilindro pode provocar aquecimento anormal prejudicial
ao bom funcionamento do motor. Controle e limpe eventuais impurezas na
base da válvula de descompressão; poderia ficar aberta.
VELA - Recomenda-se a limpeza regular da vela e o controle a distância dos
elétrodos (Fig.77).
Utilize vela NGK BPMR8Y ou de outra marca de grau térmico equivalente.
FREIO DA CORRENTE - No caso em que o freio da corrente não funcionar
corretamente, desmonte o carter cobre-corrente e limpe a fundo os
componentes do freio. Quando a fita do freio da corrente estiver desgastada
e/ou deformada, troque-a (A, Fig.78).
Verifique e substitua, se necessário, a paragem de segurança da corrente
(B, Fig.78).
ΛΑΜΑ - Περιστρεψτε την λαµα και βεβαιωθειτε οτι οι οπες λιπανσης ειναι
καθαρες (Εικ.79).
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ − Ξεβιδωστε τις βιδες (Α, Εικ. 72) και ελεγχετε καθηµερινα το
φιλτρο αερα (Β).
Καθαρίζετε με αττολιπαντικό Emak κωδ. 001101009A, πλύνετε με
νερό και οτεγνώστε αέρα εξ αποστάσεως από μέσα προς τα έξω. Αντικαθιστάτε το
φίλτρο εάν είναι πολύ βουλωμένο ή εάν έχει φθαρεί.
¶ƒ√™√Ã∏! - √Ù∙Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ Í∙Ó¿ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (µ), ∙ÛÊ∙Ï›ÛÙÂ
ÙÔ Î∙Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î∙¿ÎÈ.
ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - Ελεγχετε περιοδικα την κατασταση
του φιλτρου του καρµπυρατερ. Σε περιπτωση εντονης ακαθαρσιας,
αντικαταστηστε το, (Εικ.73).
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ (αυτοµατη ρυθµιζοµενη)− Η χωρητικοτητα ειναι
ρυθµιζµενη απο το εργοστασιο. Η διελευση του λαδιου µπορει να µεταβληθει
απο τον χειριστη, αναλογα µε τις αναγκες, µεσω της ειδικης βιδας ρυθµισης
(Εικ. 74).
Η διελευση του λαδιου γινεται µονο οταν η αλυσιδα βρισκεται σε ταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Μην χρησιµοποιειτε ποτε χρησιµοποιηµενο λαδι
ΜΠΛΟΚ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ∆ιατηρητε παντα ελευθερες και καθαρες τις σχισµες
ψυξης του καρτερ µπλοκ εκκινησης (Εικ.75) µε ενα πινελο η πεπιεζµενο αερα.
ΜΟΤΕΡ / µ∙Ï‚›‰∙ ∙ÔÛ˘Ì›ÛË̃ - Καθαριζετε περιοδικα τα πτερυγια του
κυλινδρου µε ενα πινελο η µε πεπιεσµενο αερα (Εικ.76). Η συγκεντρωση
ακαθαρσιας στον κυλινδρο µπορει να προκαλεσει υπερθερµανση, βλαβερη
για την λειτουργια του µοτερ. ∂ϤÁˉÂÙ Î∙È Î∙ı∙Ú›˙ÂÙÂ Ù˘ˉÓ ∙Î∙ı∙ÚÛ›Ẫ
ÛÙË ‚¿ÛË ÙË̃ ‚∙Ï‚›‰∙̃ ∙ÔÛ˘Ì›ÂÛË̃. ªÔÚ› Ó∙ ∙Ú∙Ì›ÓÂÈ ∙ÓÔÈˉÙ‹.
ΜΠΟΥΖΙ - Συνισταται ο περιοδικος καθαρισµος του µπουζι και ο ελεγχος της
αποστασης των ηλεκτροδιων (Εικ.77).
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÔ˘˙› NGK BPMR8Y ¿ÏÏË̃ Ì¿ÚÎ∙̃ Ì ∙ÚÌÔÈÔ
ıÂÚÌÈÎ ‚∙ıÌ.
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ- Σε περιπτωση που το φρενο αλυσιδας δεν λειτουργει
σωστα, βγαλτε το καρτερ προστασιας της αλυσιδας και καθαριστε καλα
τα εξαρτηµατα του φρενου. Οταν η κορδελα του φρενου αλυσιδας ειναι
χρησιµοποιηµενη και/η αλλοιωµενη, αντικαταστηστε την (Α, Εικ.78).
Ελεγξτε και ενδεχοµενως αντικαταστηστε την ασφαλεια της αλυσιδας
(Β, Εικ.78).
TESTERE - Testereyi çevirin ve yağlama deliklerinin temiz olup olmadığına
bakın (Şekil 79).
HAVA FİLTRESİ - (A) vidasını çıkararak (Şekil 72) hava filtresini (B) hergün
kontrol edin. Emak kod numarası 001101009A olan yağ çözücü ile
temizleyiniz, su ile yıkayınız ve içerden dışarıya doğru uzaktan basınçlı hava
tutunuz. Eğer aşırı tıkanmış veya hasar görmüşse, filtreyi değiştiriniz.
DİKKAT! - (B) filtresini yeniden monte ederken, kapaktaki yerine iyice
oturtunuz.
YAKIT FİLTRESİ - Yakıt filtresinin bakımını düzenli olarak yapın. Çok
kirlenmişse değiştirin (Şekil 73).
YAĞ POMPASI (yağ akış) - ayarı imalatçı firma tarafından yapılmıştır. Y
akış ayarı gereksinimlere göre kullanıcı tarafından özel ayar vidası (Şekil 74)
kullanılarak yapılabilir. Yağ akışı yalnız zincir hareket halindeyken olur.
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yada eski yağ kullanmayın.
ATEŞLEME ÜNİTESİ - Fırça yada basınçlı hava kullanarak ateşleme
ünitesinin soğutucu bölümlerini temizleyin (Şekil 75).
MOTOR / KOMPRESYON SUPABİ - Silindir kanatçıklarını (Şekil 76) basınçlı
hava ya da fırça kullanarak düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki kirlilik
motorun fazla ısınmasına neden olabilir. Dekompresyon supabının
tabanında oluşabilecek kirleri kontrol ediniz ve temizleyiniz; açık kalabilir.
BUJİ - Bujileri düzenli olarak temizleyin ve elektrod aralıklarını kontrol edin
(Şekil 77). NGK BPMR8Y veya başka markalardan eşit termik dereceye sahip
bujiler kullanınız.
ZİNCİR FRENİ - Zincir freni düzgün çalışmıyorsa zincir kapağını çıkararak
frenin parçalarını temizleyin. Zincir freninin yayı eskimiş ya da deforme
olmuşsa yenisini takın (A, Şekil 78). Zincir emniyet düğmesini kontrol edin
ve gerekirse değiştirin (B, Şekil 78).
1 / 1

Efco GS 630 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur