Sony WM-FX290 El kitabı

Marka
Sony
Model
WM-FX290
Tip
El kitabı
3-261-583-51(1)
©2004 Sony Corporation Printed in China
WM-FX290
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na používanje
(zadná strana)
Kullanma yönergeleri (arka tarafta)
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je
toto označení zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma ono podstawę prawną, głównie w krajach
EEA (European Economic Area) - Europejski Obszar
Ekonomiczny.
Platnos označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých
je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
CE işareti yalnzca bu işaretin kullanlmasnn zorunlu
olduğu ülkelerde kullanlr, bu ülkeler çoğunlukla
Avrupa Ekonomi Bölgesi ülkelerdir.
Radio
Cassette Player
Przygotowanie urządzenia
Aby włożyć baterię A
1 Przesuń i otwórz pokrywę komory baterii, a
następnie włóż jedną baterię R6 (AA),
zachowując prawidłową polaryzację.
Wymień baterię na nową, gdy na wyświetlaczu
pojawi się pulsujący wskaźnik „ ”.
Odtwarzanie kasety
1 Włóż kasetę. B
2 Naciśnij przycisk N PLAY.
Ustaw głośność za pomocą regulatora
głośności VOL.
Aby Naciśnij przycisk
Zatrzymać odtwarzanie x STOP
Przewinąć szybko kasetę* M FF lub m REW
* Pozostawienie urządzenia w stanie włączonym po
przewinięciu taśmy do przodu lub do tyłu spowoduje
szybkie wyczerpanie się baterii. Należy pamiętać o
naciśnięciu przycisku x STOP.
Uwaga
Podczas odtwarzania kasety nie należy otwierać
kieszeni z kasetą.
Słuchanie audycji radiowych
1 Jeśli funkcja HOLD jest włączona, ustaw
przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym
do znaku G , aby odblokować regulatory.
Upewnij się, że taśma została całkowicie
zatrzymana.
2 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać
odpowiednie pasmo częstotliwości.
3 Strojenie ręczne
1 Naciskaj przycisk MENU tyle razy, „_”
(kursor) na wyświetlaczu ustawi się na
tryb strojenia TUNE MODE, a następnie
naciśnij SET w celu wyświetlenia
„MANUAL”.
2 Naciskaj PRESET/TUNING + lub –, aby
nastroić żądaną stację.
Przytrzymaj wciśnięty PRESET/TUNING
+ lub – na kilka sekund, aby szybko
przesłuchać stacje.
Strojenie zaprogramowanych stacji
1 Naciskaj przycisk MENU tyle razy kursor
na wyświetlaczu ustawi się na tryb
strojenia TUNE MODE, a następnie
naciśnij SET w celu wyświetlenia
„PRESET”.
2 Naciskaj PRESET/TUNING + lub –, aby
nastroić żądaną zaprogramowaną stację.
Aby móc nastroić zaprogramowaną
stację, musisz najpierw zaprogramować
stacje radiowe (patrz „Programowanie
stacji radiowych”).
Aby wyłączyć radio
Naciśnij przycisk RADIO OFF.
Aby poprawić jakość odbioru C
Dla pasma FM: Rozwiń przewód słuchawek/
minisłuchawek (antenę). Jeśli jakość odbioru wciąż
nie jest zadowalająca, naciśnij kilkakrotnie przycisk
MENU, aby ustawić kursor na wyświetlaczu w
pozycji FM MODE. Następnie naciśnij przycisk
SET, aby przełączać się między opcjami: „LOCAL”
i brak wskazania (DX) lub „MONO” (odbiór
monofoniczny) i brak wskazania (odbiór
stereofoniczny).
Dla pasma AM: Zmień ustawienie samego
urządzenia.
Programowanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania do 40 stacji
radiowych.
Kanada oraz kraje Ameryki Środkowej/Południowej: 30
stacji dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM.
Inne kraje: 35 stacji dla zakresu FM i 5 dla zakresu AM.
Programowanie stacji wyszukanych
automatycznie
1 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać
żądany zakres i włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk ENTER i przytrzymaj go
przez ponad 3 sekundy.
Na wyświetlaczu zacznie pulsować numer 1
dla stacji przeznaczonej do zaprogramowania,
a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji
nadawczych od najniższych częstotliwości i po
dostrojeniu do stacji przeszukiwanie będzie
zatrzymywało się na 5 sekundy.
3 Jeśli chcesz zaprogramować aktualnie
odbieraną stację, naciśnij przycisk ENTER,
gdy na wyświetlaczu zacznie pulsować
numer stacji do zaprogramowania.
Odbierana stacja zostanie zaprogramowana
pod numerem 1, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie następnej stacji nadawczej.
4 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 3
tak długo, aż wszystkie odbierane stacje
zostaną zaprogramowane.
Aby zakończyć wyszukiwanie
Naciśnij przycisk RADIO OFF. Spowoduje to
jednocześnie wyłączenie radia.
Uwagi
Jeśli stacje radiowe zostały już wcześniej
zaprogramowane, po zakończeniu opisanej wyżej
procedury stare stacje zostaną zastąpione przez
nowe.
Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie,
należy zrobić to ręcznie.
Ręczne programowanie stacji
radiowych
1 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać
żądany zakres i włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu zaczną pulsować cyfry
oznaczające częstotliwość.
3 Gdy wskaźnik częstotliwości zacznie
pulsować na wyświetlaczu, korzystając z
przycisków PRESET/TUNING + lub – ustaw
stację, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Na wyświetlaczu będzie pulsować numer
zaprogramowanej stacji.
4 Gdy na wyświetlaczu zacznie pulsować
numer zaprogramowanej stacji, korzystając
z przycisków PRESET/TUNING + lub –
wybierz numer, pod którym chcesz
zaprogramować stację, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Uwagi
Jeśli podczas pulsowania wskaźników nie można
wykonać czynności 3 lub 4, należy powtórzyć
procedurę od czynności 2.
Jeśli stacja jest już zapisana, parametry nowej stacji
zastąpią parametry starej.
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych
1 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać
żądany zakres i włączyć radio.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU, aby
ustawić kursor na wyświetlaczu w pozycji
TUNE MODE. Następnie naciśnij przycisk
SET, aby wyświetlić wskaźnik „PRESET”.
3 Naciśnij przycisk PRESET/TUNING + lub –.
Aby skasować zaprogramowaną stację
1Postępuj zgodnie z opisaną powyżej procedurą,
ale w punkcie 3 wybierz numer zaprogramowanej
stacji, którą chcesz skasować, i naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry
oznaczające częstotliwość.
2Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET/TUNING +
lub –. Cyfry oznaczające częstotliwość zaczną się
zmieniać w górę lub w dół. Przytrzymaj przycisk
naciśnięty, dopóki nie zostanie wyświetlony
wskaźnik „- - - -”.
3Gdy wskaźnik „- - - -” miga, naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu zacznie migać numer
zaprogramowanej stacji.
4Naciśnij przycisk ENTER, aby skasować
zaprogramowaną stację.
Przeszukiwanie zaprogramowanych
stacji radiowych funkcja DAPS (Digital
Auto Preset Scanning)
1 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać
żądany zakres i włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk FM lub AM naciśnięty w
punkcie 1 i przytrzymaj przez ponad 2
sekundy.
Wszystkie zaprogramowane stacje z
wybranego zakresu będą kolejno nadawane
przez 5 sekund każda. (Gdy funkcja DAPS
jest włączona, wskaźniki na wyświetlaczu
pulsują).
3 Naciśnij ponownie przycisk FM lub AM, aby
wybrać aktualnie nadawaną zaprogramowaną
stację.
Uwagi
Jeśli nie została zaprogramowana żadna stacja,
funkcja DAPS nie będzie działała.
Funkcja DAPS włączona w punkcie 2 będzie działała
nieprzerwanie, dopóki w punkcie 3 nie zostanie
wybrana jedna ze stacji.
Jeśli w punkcie 2 lub 3 za pomocą przycisku FM lub
AM zostanie wybrany inny zakres niż w punkcie 1,
nowo wybrany zakres będzie nadawany w zwykłym
trybie.
Korzystanie z innych funkcji
Blokowanie regulatorów
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku symbolu G,
aby zablokować regulatory.
Funkcja HOLD regulatorów umożliwia jedynie
zablokowanie przycisków obsługi radioodbiornika
oraz przycisków MENU, SET, PRESET/TUNING +
lub – i ENTER.
Uwydatnianie basów
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU, aby ustawić
kursor na wyświetlaczu w pozycji MB (mega bass).
Następnie naciśnij przycisk SET, aby włączyć
funkcję MB. Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę wskaźników w następujący
sposób:
MB (mega bass) : uwydatnianie basów
Brak wskazania: wyłączone (tryb normalny)
Uwagi
Jeśli w trybie „MB” dźwięk jest zniekształcony, należy
zmniejszyć głośność głównego urządzenia lub wybrać
tryb normalny.
Włączenie funkcji uwydatniania basów może nie
dawać zadowalających rezultatów, jeśli poziom
głośności jest zbyt wysoki.
Ochrona słuchu — funkcja AVLS
(system automatycznego ograniczania
głośności)
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU, aby ustawić
kursor na wyświetlaczu w pozycji AVLS. Następnie
naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić wskaźnik „ ”.
Układ powoduje zmniejszenie maksymalnej siły
głosu nawet wówczas, gdy uźytkownik rozmyślnie
chce ją zwiększyć - ma to na celu ochronę słuchu
uźytkownika.
Środki ostrożności
Baterie
Nie należy narażać baterii na bezpośredni kontakt z monetami
lub innymi metalowymi przedmiotami. Jeśli biegun dodatni i
ujemny baterii przypadkowo zetkną się z metalowymi
przedmiotami, może to spowodować wydzielanie się ciepła.
Jeśli wiadomo, że walkman nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterię, aby zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem bądź korozją.
Przechowywanie walkmana
Nie należy pozostawiać walkmana w pobliżu źródeł ciepła ani
w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni
słonecznych, nadmiar kurzu czy piasku, wilgoć, deszcz,
uszkodzenia mechaniczne, ani w samochodzie z zamkniętymi
oknami.
Nie zaleca się używania taśm dłuższych niż 90-minutowe.
Taśmy te są bardzo cienkie i łatwo się rozciągają. Może to
spowodować awarię urządzenia lub zniekształcenia dźwięku.
Wskazania wyświetlacza ciekłokrystalicznego mogą być słabo
widoczne lub ukazywać się wolniej, jeśli urządzenie pracuje w
temperaturze wysokiej (ponad 40˚C/104˚F) lub w niskiej
(poniżej 0˚C/32˚F). W temperaturze pokojowej wyświetlacz
powróci do normalnego działania.
Jeśli walkman nie był używany przez dłuższy czas, przed
włożeniem kasety należy włączyć na kilka minut odtwarzanie,
aby urządzenie się nagrzało.
Słuchawki/minisłuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek/minisłuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia
jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego. Słuchanie muzyki w
trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego może stwarzać
niebezpieczeństwo, a w niektórych regionach jest niedozwolone.
Słuchanie muzyki przez słuchawki/minisłuchawki przy dużej
głośności może być również niebezpieczne w ruchu pieszym,
szczególnie podczas przechodzenia przez ulicę.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy zachować
szczególną ostrożność lub zaprzestać słuchania.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Nie należy słuchać muzyki przez słuchawki/minisłuchawki przy
dużej głośności. Specjaliści w dziedzinie słuchu odradzają ciągłe,
głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia
dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub
zaprzestać słuchania.
Dbałość o innych
Pozwala to słyszeć dźwięki dobiegające z otoczenia i stanowi
wyraz liczenia się z innymi ludźmi.
Konserwacja
Głowicę magnetofonu oraz ścieżkę przesuwu taśmy należy
oczyścić za pomocą bawełnianego wacika i dostępnego w
sprzedaży środka czyszczącego po każdych 10 godzinach
użytkowania.
Aby wyczyścić części zewnętrzne, należy używać miękkiej
ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać alkoholu,
benzyny ani rozcieńczalników.
Co pewien czas należy czyścić wtyki słuchawek/
minisłuchawek.
Polski
A
AM
B C
FM
AA (R6) x 1
Specifications
• Frequency range
FM: 87.5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz (North, Central and South America)
531 - 1 602 kHz (Other countries)
• Output
Headphone (i) jack
Load impedance 8 – 300
• Power requirements
1.5V DC, battery R6 (size AA) x 1
• Dimensions (w/h/d)
Approx. 83.6 x 112.0 x 28.3 mm (3
3
8
× 4
1
2
× 1
1
8
inches)
excl. projecting parts and controls
• Mass
Approx. 130 g (4.6 oz) (main unit only)
• Supplied accessories
Stereo headphones or Stereo earphones (1)
Carrying case with belt clip or Carrying pouch (1)
Design and specifications are subject to change without notice.
Battery life* (approximate hours)
Sony alkaline LR6 (SG)** Sony R6P (SR)
Tape playback 35 9
Radio reception 40 14
* Measured value by the standard of JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). (Using a Sony HF series cassette tape)
**When using a Sony LR6(SG) alkaline dry battery
(produced in Japan).
Note
The battery life may be shorter depending on the operating
condition, the surrounding temperature and battery type.
* Vedle ovladače VOL na přístroji je umístěn vystouplý bod, který znázorňuje směr
přidávání hlasitosti.
** Na tlačítku je vystouplý bod.
* Obok pokrętła VOL, umieszczonego na panelu głównym, znajduje się wypukłość,
ułatwiająca określenie kierunku zmiany głośności.
** Na przycisku znajduje się wypukłość.
Příprava
Vložení baterie A
1 Otevřete kryt bateriového prostoru a vložte
se správnou polaritou jednu baterii typ R6
(velikosti AA).
Výměnu baterie za novou je třeba provést, jakmile
začne na displeji blikat symbol „ “.
Přehrávání kazety
1 Vložte kazetu. B
2 Stiskněte tlačítko N PLAY.
Nastavte hlasitost ovladačem VOL.
Funkce Tlačítko
Zastavení přehrávání x STOP
Rychlé převíjení* M FF nebo m REW
* Pokud přístroj po převinutí pásky nevypnete, dojde k
rychlému vybití baterie. Nezapomeňte stisknout
tlačítko x STOP.
Poznámka
Neotevírejte přihrádku na kazety, pokud se páska
pohybuje.
Poslech rozhlasu
1 Je-li zapnuta funkce HOLD, odemkněte
ovládací prvky posunutím přepínače HOLD
proti směru značky G .
Zkontrolujte, že se páska zcela zastavila.
2 Stisknutím tlačítka FM nebo AM vyberte
požadované pásmo.
3 Ruční ladění
1 Stiskněte několikrát MENU dokud se „_“
(kursor) na displeji nedostane na volbu
TUNE MODE a zatlačte SET,čimž se
dostanate do funkce „MANUAL“.
2 Požadovanou stanici nalate
opakovaným stisknutím tlačítek PRESET/
TUNING + nebo .
Podržíte-li tlačítko PRESET/TUNING +
nebo stisknuté několik sekund, přístroj
začne vyhledávat stanice.
Ladění předvolených stanic
1 Stiskněte několikrát MENU dokud se
kursor na displeji nedostane na volbu
TUNE MODE a zatlačte SET,čimž se
dostanate do funkce „PRESET“.
2 Nalate požadovanou předvolenou
stanici opakovaným stisknutím tlačítek
PRESET/TUNING + nebo .
Chcete-li ladit předvolené stanice, musíte
je nejprve předvolit (viz část „Předvolba
rozhlasových stanic“).
Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítko RADIO OFF.
Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání C
Pásmo FM: Rozviňte kabel sluchátek (anténa).
Pokud je kvalita příjmu nadále špatná,
opakovaným stisknutím tlačítka MENU nastavte
kurzor na displeji na položku FM MODE. Poté
stisknutím tlačítka SET přepněte mezi položkou
LOCAL“ a nezadáno (DX), nebo „MONO“
(monofonně) a nezadáno (stereofonně).
Pásmo AM: Změňte polohu přijímače.
Předvolba rozhlasových
stanic
Můžete předvolit až 40 stanic.
Na území Kanady a Střední a Jižní Ameriky: 30 pro
pásmo FM a 10 pro pásmo AM.
Další země: 35 pro pásmo FM a 5 pro pásmo AM.
Předvolba automaticky vyhledaných
stanic
1 Stisknutím tlačítka FM nebo AM zapněte
rádio a vyberte požadované pásmo.
2 Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu
delší než 3 sekundy.
Na displeji začne blikat číslo předvolby 1 a
přístroj začne vyhledávat stanice od nižších
frekvencí. Jakmile bude nalezena stanice,
vyhledávání se na 5 sekundy přeruší.
3 Chcete-li pro nalezenou stanici nastavit
předvolbu, stiskněte tlačítko ENTER,
zatímco bliká číslo předvolby.
Nalezená stanice je přiřazena číslu
předvolby 1 a přístroj začne vyhledávat
další stanice s dostatečně silným signálem.
4 Opakujte krok 3, dokud nebudou nastaveny
předvolby pro všechny stanice, které lze
naladit.
Zastavení vyhledávání
Stiskněte tlačítko RADIO OFF. Současně dojde k
vypnutí rádia.
Poznámky
Pokud již byly nastaveny některé předvolby, budou
výše uvedeným postupem nahrazeny novými.
Nelze-li stanice předvolit automaticky, nalate je
ručně.
Ruční předvolení stanic
1 Stisknutím tlačítka FM nebo AM zapněte
rádio a vyberte požadované pásmo.
2 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji budou blikat číslice frekvence.
3 Zatímco blikají číslice frekvence, nalate
stanici, kterou chcete uložit, pomocí tlačítek
PRESET/TUNING + nebo – a stiskněte
tlačítko ENTER.
Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4 Na displeji nyní bliká číslo předvolby. Vyberte
číslo předvolby, kterou chcete použít, pomocí
tlačítek PRESET/TUNING + nebo – a
stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámky
Pokud nemůžete dokončit krok 3 nebo 4 během
blikání indikátorů na displeji, provete postup znovu
od kroku 2.
Pokud je předvolbě již přiřazena stanice, nová stanice
nahradí původní nastavení.
Přehrávání předvolených rozhlasových
stanic
1 Stisknutím tlačítka FM nebo AM zapněte
rádio a vyberte požadované pásmo.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka MENU
nastavte kurzor na displeji na položku TUNE
MODE. Poté stisknutím tlačítka SET
zobrazte indikátor „PRESET“.
3 Stiskněte tlačítko PRESET/TUNING +
nebo –.
Zrušení uložené stanice
1Provete výše uvedený postup, v kroku 3 vyberte
číslo předvolby, kterou chcete zrušit, a poté
stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji budou blikat
číslice frekvence.
2Stiskněte a podržte tlačítko PRESET/TUNING +
nebo
. Číslice frekvence se začnou měnit směrem
nahoru a dolů. Držte tlačítko stisknuté, dokud se
nezobrazí indikátor „- - - -“.
3Zatímco bliká indikátor „- - - -“, stiskněte tlačítko
ENTER. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4Stisknutím tlačítka ENTER zrušte uloženou stanici.
Prohlížení předvolených rozhlasových
stanic DAPS (Digital Auto Preset Scanning)
1 Stisknutím tlačítka FM nebo AM zapněte
rádio a vyberte požadované pásmo.
2 Stiskněte a podržte tlačítko FM nebo AM v
kroku 1 alespoň po dobu 2 sekund.
Předvolené stanice vybraného pásma
budou přehrávány po dobu 5 sekund každá.
(Při zapnuté funkci DAPS blikají indikátory
na displeji.)
3 Během přehrávání předvolby, kterou chcete
zvolit, stiskněte znovu tlačítko FM nebo AM.
Poznámky
Bezpečnostní opatření
Baterie
Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými kovovými předměty.
Při náhodném spojení kladného a záporného pólu baterie
kovovým předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
Pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
Zabráníte tak případnému poškození přístroje způsobenému
vytečením elektrolytu nebo korozí.
Používání
Nenechávejte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů nebo na
místech vystavených přímému slunečnímu záření, prachu či
písku, vlhkosti, dešti, mechanickým otřesům nebo v autě se
zavřenými okny.
Nedoporučuje se používat kazety delší než 90 minut. Páska v
těchto kazetách je velmi tenká a snadno se natáhne či
poškodí. Tím by mohlo dojít k poškození přístroje nebo ke
zkreslení zvuku.
Pokud je přístroj používán při vysokých teplotách (nad 40 ˚C)
nebo při nízkých teplotách (pod 0 ˚C), může dojít ke zhoršení
kvality obrazu na displeji nebo ke zpomalenému zobrazování
na displeji. Při pokojové teplotě bude displej opět fungovat
normálně.
Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, zapněte ho před
vložením kazety na několik minut v režimu přehrávání, aby se
zahřál.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole nebo při
obsluze motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě
a v některých zemích je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání sluchátek s nastavenou
vysokou hlasitostí při chůzi, obzvláště na křižovatkách.
V nebezpečných situacích byste měli být mimořádně pozorní
nebo byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Při poslechu pomocí sluchátek nenastavujte příliš vysokou
hlasitost. Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne zvonit v uších, snižte
hlasitost nebo přehrávání přerušte.
Ohleduplnost k ostatním
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Budete tak moci
zaznamenat i vnější zvuky a nebudete rušit okolí.
Údržba
Očistěte hlavu a dráhu pásky smotkem vaty navlhčeným v
čisticím roztoku po každých 10 hodinách použití.
K čištění povrchu přístroje, používejte měkký hadřík, lehce
navlhčený ve vodě. Nepoužívejte alkohol, benzín nebo ředidla.
Pravidelně čistěte šňůru sluchátek.
Česky
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
N PLAY**
M FF
m REW
VOL*
i
x STOP
ENTER
AM
FM
RADIO OFF
HOLD
MENU
SET
PRESET/TUNING +/–
Nejsou-li uloženy žádné stanice, funkce DAPS
nefunguje.
Není-li vybrána v kroku 3 žádná stanice, funkce DAPS
zapnutá v kroku 2 bude pokračovat.
Vyberete-li v kroku 2 nebo 3 pásmo, které jste
nevybrali v kroku 1 stisknutím tlačítka FM či AM, bude
přehráno nově vybrané pásmo.
Použití dalších funkcí
Zablokování ovládacích prvků
Ovládací prvky zamknete posunutím přepínače
HOLD ve směru značky G.
Tato funkce zablokuje (HOLD) pouze ovládací
tlačítka rádia a tlačítka MENU, SET, PRESET/
TUNING + nebo – a ENTER.
Zvýraznění basů
Opakovaným stisknutím tlačítka MENU nastavte
kurzor na položku MB (mega bass) na displeji.
Potom stisknutím tlačítka SET zapněte režim MB.
Každým stiskem se indikátory mění takto.
MB (mega bass) : zvýraznění basů
Bez indikace: vypnuto (normální zvuk)
Poznámky
Je-li zvuk v režimu „MB“ zkreslený, snižte hlasitost na
přístroji nebo vyberte běžný režim.
Při velké hlasitosti není efekt zvýraznění basů příliš
výrazný.
Ochrana sluchu — funkce AVLS
(Automatic Volume Limiter System)
Opakovaným stisknutím tlačítka MENU nastavte
kurzor na displeji na položku AVLS. Poté stisknutím
tlačítka SET zobrazte indikátor „
“. Maximální
hlasitost je snížena s ohledem na váš sluch.
* Veda ovládača hlasitosti VOL na hlavnom
zariadení je dotykový bod, ktorý označuje smer
zvyšovania hlasitosti.
** Tlačidlo má dotykový bod.
* VOL düğmesinin yannda, dokunarak sesi ksp
açabileceğiniz bir nokta vardr.
** Düğmede dokunarak çalşan bir nokta vardr.
Príprava
Vloženie batérie A
1 Vysunutím otvorte kryt priestoru pre batériu
a vložte jednu batériu typu R6 (vekosti AA),
pričom dbajte na správnu polaritu.
Ak na displeji bliká indikátor „ , vymeňte batériu
za novú.
Prehrávanie pásky
1 Vložte pásku. B
2 Stlačte tlačidlo N PLAY.
Nastavte hlasitos pomocou ovládacieho
prvku VOL.
Ak chcete Stlačte tlačidlo
Zastavi prehrávanie x STOP
Rýchlo previnú* M FF alebo m REW
* Ak po previnutí pásky necháte zariadenie naalej
zapnuté, batéria sa bude rýchlo vybíja. Nezabudnite
stlači tlačidlo x STOP.
Poznámka
Ak je páska v pohybe, neotvárajte kryt kazetového
priestoru.
Počúvanie rádia
1 Ak je funkcia HOLD zapnutá, nastavením
prepínača HOLD proti smeru značky G
uvonite ovládacie prvky.
Ubezpečte sa, že prevíjanie pásky sa úplne
zastavilo.
2 Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte
požadované pásmo.
3 Ručné ladenie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla MENU
nastavte „_“ (kurzor) na displeji na
položku TUNE MODE. Potom stlačte
tlačidlo SET a zobrazí sa indikátor
„MANUAL“.
2 Opakovaným stlačením tlačidla PRESET/
TUNING + alebo nalate želanú
stanicu.
Podržte stlačené tlačidlo PRESET/
TUNING + alebo a vyhadajte stanice.
Pre nastavovanie predvolieb
1 Opakovaným stláčaním tlačidla MENU
nastavte kurzor na displeji na položku
TUNE MODE. Potom stlačte tlačidlo SET
a zobrazí sa indikátor „PRESET“.
2 Opakovaným stlačením tlačidla PRESET/
TUNING + alebo obnovte želanú
predvolenú stanicu.
Ak chcete ladi použitím predvolieb,
najprv nastavte stanice (pozri čas
„Nastavenie rozhlasových staníc“).
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo RADIO OFF.
Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu C
V pásme FM: Natiahnite kábel slúchadiel (anténa).
Ak príjem stále nie je kvalitný, stláčajte opakovane
tlačidlo MENU, až kým sa kurzor na displeji
nenastaví na položku FM MODE. Potom stlačte
tlačidlo SET a vyberte režim „LOCAL“ a žiaden (DX)
alebo „MONO“ (monofónny) a žiaden (stereofónny).
V pásme AM: Pootočte zariadenie.
Nastavenie rozhlasových
staníc
Môže sa nastavi až 40 staníc.
Pre Kanadu, Strednú a Južnú Ameriku: 30 staníc pre
pásmo FM a 10 staníc pre pásmo AM.
Pre ostatné krajiny: 35 staníc pre pásmo FM a 5
staníc pre pásmo AM.
Nastavenie automaticky vyhadaných
staníc
1 Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte
požadované pásmo a zapnite rádio.
2 Na viac ako 3 sekundy stlačte a podržte
tlačidlo ENTER.
Na displeji začne blika číslo predvoby 1 a
kazetový prehrávač začne vyhadáva
stanice od nižších frekvencií. Pri každej
vyhadanej stanici sa zastaví asi na 5
sekundy.
3 Ak chcete vyhadanú stanicu nastavi,
počas blikania čísla predvoby stlačte
tlačidlo ENTER.
Vyhadaná stanica sa nastaví na číslo
predvoby 1 a prehrávač začne vyhadáva
nasledujúcu dostupnú stanicu.
4 Opakujte krok 3 až dovtedy, kým sa
nenastavia všetky dostupné stanice.
Zastavenie vyhadávania
Stlačte tlačidlo RADIO OFF. Zároveň sa vypne aj
rádio.
Poznámky
Ak už boli v prehrávači stanice uložené, po dokončení
uvedeného postupu sa pôvodné stanice v pamäti
prehrávača nahradia novými stanicami.
Ak sa stanice nedajú nastavi automaticky, nastavte
ich ručne.
Ručné nastavenie staníc
1 Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte
požadované pásmo a zapnite rádio.
2 Stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji bude blika hodnota frekvencie.
3 Pokia bliká hodnota frekvencie, použitím
tlačidla PRESET/TUNING + alebo – nalate
stanicu, ktorú chcete uloži, a stlačte
tlačidlo ENTER.
Nastavené číslo bude blika na displeji.
4 Pokia bliká číslo predvoby, použitím
tlačidla PRESET/TUNING + alebo – vyberte
požadované číslo predvoby a stlačte
tlačidlo ENTER.
Poznámky
Ak nemôžete počas blikania indikátorov ukonči krok 3
alebo 4, zopakujte postup od kroku 2.
Ak je už nová stanica uložená, nahradí predtým
uloženú stanicu.
Počúvanie nastavených rozhlasových
staníc
1 Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte
požadované pásmo a zapnite rádio.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla MENU
nastavte kurzor na displeji na položku TUNE
MODE. Potom stlačte tlačidlo SET a zobrazí
sa indikátor „PRESET“.
3 Stlačte tlačidlo PRESET/TUNING + alebo –.
Zrušenie uloženej stanice
1Postupujte poda pokynov uvedených vyššie a v
kroku 3 vyberte číslo predvoby, ktorú chcete
zruši, a potom stlačte tlačidlo ENTER. Na displeji
bude blika hodnota frekvencie.
2Stlačte a podržte tlačidlo PRESET/TUNING + alebo
–. Hodnota frekvencie sa začne meni smerom
nahor alebo nadol. Tlačidlo podržte stlačené, až
kým sa na displeji nezobrazí indikátor „- - - -“.
3Pokia bliká indikátor „- - - -“, stlačte tlačidlo
ENTER. Na displeji bude blika číslo predvoby.
4Stlačte tlačidlo ENTER, čím zrušíte uloženú
stanicu.
Vyhadávanie nastavených
rozhlasových staníc funkcia DAPS
(Digital Auto Preset Scanning)
1 Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte
požadované pásmo a zapnite rádio.
2 Aspoň na dve sekundy stlačte a podržte
tlačidlo FM alebo AM, ktoré ste stlačili v
kroku 1.
Každá z nastavených staníc vo vybratom
pásme sa bude prehráva približne pä
sekúnd. (Počas používania funkcie DAPS na
displeji blikajú indikátory.)
3 Ak chcete vybra stanicu pri počúvaní
požadovanej predvolenej stanice, opä
stlačte tlačidlo FM alebo AM.
Poznámky
Ak nie sú uložené žiadne stanice, funkcia DAPS
nebude fungova.
Pokia sa v kroku 3 nevyberie stanica, funkcia DAPS
zapnutá v kroku 2 bude pokračova vo vyhadávaní.
Ak v kroku 2 alebo 3 stlačením tlačidla FM alebo AM
vyberiete iné pásmo, ako ste vybrali v kroku 1, nové
vybraté pásmo sa bude prehráva normálnym
spôsobom.
Používanie alších funkcií
Zamknutie ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD v smere značky G, čím sa
zamknú ovládacie prvky.
Pomocou tejto funkcie HOLD sa zamknú len
ovládacie prvky rádia a tlačidlá MENU, SET,
PRESET/TUNING + alebo – a ENTER.
Zvýraznenie basov
Opakovane stláčajte tlačidlo MENU, pokia sa kurzor
na displeji nenastaví na položku MB (mega bass).
Potom stlačte tlačidlo SET, čím zapnete funkciu MB.
Pri každom stlačení sa indikátory zmenia
nasledovne.
MB (mega bass) : zvýrazní basy
Žiadna správa: vypnuté (normálne)
Poznámky
Ak je zvuk v režime „MB“ skreslený, znížte hlasitos na
hlavnom zariadení alebo vyberte normálny režim.
Pri príliš vysokej hlasitosti nemusí ma zvýraznenie
basov požadovaný účinok.
Prevencia poškodenia sluchu — AVLS
(Systém automatického obmedzovania
hlasitosti)
Opakovane stláčajte tlačidlo MENU, pokia sa kurzor
na displeji nenastaví na položku AVLS. Stlačením
tlačidla SET sa zobrazí indikátor „ “. V záujme
ochrany vášho sluchu bude maximálna hlasitos
obmedzená, a to aj v prípade, ak zvýšite hlasitos.
Odporúčania
Batérie
Batérie neprenášajte spolu s mincami alebo inými kovovými
predmetmi. Ak kladné a záporné póly batérií prídu náhodne do
styku s kovovými predmetmi, môže dôjs k vytváraniu tepla.
Ak kazetový prehrávač nebudete používa dlhšiu dobu,
odporúča sa batérie vybra, aby nedošlo k jeho poškodeniu
vyliatím batérií alebo ich koróziou.
Obsluha
Nenechávajte zariadenie na miestach blízko zdrojov tepla
alebo tam, kde by mohlo by vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, prachu, piesku, vlhkosti, dažu a mechanickému
poškodeniu alebo v aute so zatvorenými oknami.
Neodporúčame používa pásky dlhšie ako 90 minút. Sú vemi
tenké a ahko sa roztiahnu. Môže to spôsobi poruchu
zariadenia alebo zhoršenie kvality zvuku.
Ak používate zariadenie pri vysokých (nad 40˚C/104˚F) alebo
nízkych (pod 0˚C/32˚F) teplotách, zobrazenie na displeji LCD
môže by nejasné alebo spomalené. Pri izbovej teplote sa
zobrazenie upraví do normálneho stavu.
Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, pred vložením pásky
ho na niekoko minút nastavte do režimu prehrávania, aby sa
zohrialo.
Slovensky
Hazrlklar
Pil Takma A
1 Pil kutusu kapağn yavaşça açn ve ayn R6
(boyuttaki AA) pillerini doğru kutuplarda
yerleştirin.
Ekranda “ ” yanp söndüğünde yeni bir pil takn.
Teyp Çalma
1 Kaseti koyun. B
2 N PLAY tuşuna basn.
VOL düğmesinden sesi ayarlayn.
İşlem T
Çalmay durdurma x STOP
Hzl sarma* M FF veya m REW
* Teybi geri veya ileri sardktan sonra düğmeyi basl
brakrsanz, pil tüketimi daha hzl olacaktr. x STOP
düğmesine bastğnzdan emin olun.
Not
Teyp çalşrken kaset kutusunu açmayn.
Radyo dinleme
1 HOLD fonksiyonu açksa, kontrol kilitlerini
açmak için G işaretinin ters tarafndaki
HOLD düğmesini kullann. Teybin tamamen
durduğundan emin olun.
2 İstediğiniz band seçmek ve radyoyu açmak
için FM veya AM düğmelerine basn.
3 Elle kumandalı ayarlama için:
1 Ekrandaki “_” (imleci) TUNE MODE’a
geçirmek için MENU’ya tekrar tekrar
basın ve “MANUAL”i seçmek için SET’e
basın.
2 İstenen istasyona geçmek için PRESET/
TUNING + veya – a basın.
İstasyonları aramak için PRESET/
TUNING + veya – düğmesini basılı tutun.
Önceden ayarlanmış istasyonlar için:
1 Ekrandaki imleci TUNE MODE’a
geçirmek için MENU’ya tekrar tekrar
basın ve “PRESET”i seçmek için SET’e
basın.
2 İstenen önceden ayarlanmış istasyon
için PRESET/TUNING + veya –
düğmesine basın.
Önceden ayarlanmış özelliğini kullanmak
için once kanalları ayarlamak gerek.
(Bkz. “Radyo İstasyonlarn Önceden
Ayarlama”)
Radyoyu kapama
PRADIO OFF düğmesine basn.
Yayn ayarn geliştirmek için C
FM için: Kulaklk kordonunu (anten)uzatn. Ayar
hala iyi değilse, MENU tuşuna tekrar tekrar
basarak ekranda imlecin FM MODE öğesine
gelmesini sağlayn. Daha sonra iyi bir ayar
sağlamak için “LOCAL” ve (DX) veya “MONO” ve
(stereo) arasnda geçiş yapn.
AM için: Her birim için kendi seçeneklerinde geçiş
yapn.
Radyo İstasyonlarn
Önceden Ayarlama
En fazla 40 istasyonu önceden ayarlayabilirsiniz.
Kanada ve Orta/Güney Amerika için: 30 adet FM ve
10 adet AM.
Diğer ülkeler için: 35 adet FM ve 5 adet AM.
Otomatik Bulunan İstasyonlar
Önceden Ayarlama
1 İstediğiniz band seçmek ve radyoyu açmak
için FM veya AM düğmesine basn.
2 ENTER düğmesine basp en az 3 saniye
tutun.
Ekranda 1 numaral önayar yanp
söndüğünde Walkman düşük frekanstan
başlayarak istasyonu arar ve bulduktan
yaklaşk 5 saniye sonra durur.
3 Bulduğunuz istasyonu önayarl yapmak
isterseniz, önayar numaras yanp sönerken
ENTER düğmesine basn.
Bulunan istasyon önayar numaras 1 olarak
ayarlanr ve sonraki istasyon aranmaya
başlanr.
4 Tüm bulunabilir istasyonlar önceden
ayarlanana kadar adm 1 ile 3 arasn
tekrarlayn.
Aramay durdurma
RADIO OFF düğmesine basn. Radyo ayn anda
kapanr.
Notlar
İstasyonlar kaydedildikten sonra yukardaki işlem
tamamlandğnda yeni önayarl istasyonlar eskilerinin
yerini alr.
İstasyonlar otomatik olarak önceden
ayarlanamyorsa, el ile ayarlayn.
İstasyonlar El ile Önceden Ayarlama
1 İstediğiniz band seçmek ve radyoyu açmak
için FM veya AM düğmesine basn.
2 ENTER düğmesine basn.
Frekans numaras ekranda yanp
sönecektir.
3
Frekans numaras yanp sönerken,
PRESET/TUNING +
veya
– düğmelerini
kullanarak kaydetmek istediğiniz istasyona
ince ayar yapn ve ENTER düğmesine basn.
Ayarlanan numara ekranda yanıp sönecektir.
4 Önayar numaras yanp sönerken PRESET/
TUNING + veya – düğmeleri ile kullanmak
istediğiniz önayar numarasn seçin ve
ENTER düğmesine basn.
Notlar
Göstergeler yanp sönerken 3. veya 4. adm
tamamlayamazsanz, 2. admdan yeniden başlayn.
Daha önce zaten bir istasyon kaydedilmişse, yeni
istasyon eskisinin yerini alr.
Önceden Ayarlanmş İstasyonlar
Çalma
1 İstediğiniz band seçmek ve radyoyu açmak
için FM veya AM düğmesine basn.
2 Ekrandaki imleci TUNE MODE’a geçirmek
için MENU’ya tekrar tekrar basın. Daha
sonra “PRESET”i seçmek için SET’e basın.
3 PRESET/TUNING + veya – düğmelerine
basn.
Kaydedilen Bir İstasyonu İptal Etme
1Yukarda verilen yöntemi uygulayn ve 3. adm’da,
iptal etmek istediğiniz programlanmş sayy seçin
ve ENTER düğmesine basn.
Frekans numaras
ekranda yanp sönecektir.
2PRESET/TUNING + veya – düğmesine basn.
Frekans
numaras
azalmaya veya çoğalmaya
başlar. “- - - -” görüntüleninceye kadar düğmeyi
basl tutun.
3“- - - -” yanp sönmeye başladğnda ENTER
düğmesine basn. Ayarlanan numara ekranda
yanıp sönecektir.
4Kaydedilen istasyonu iptal etmek için ENTER
düğmesine basn.
Önceden ayarlanmş radyo
istasyonlarn tarama
— DAPS
(
Digital Auto Preset Scanning
)
1 İstediğiniz band seçmek ve radyoyu açmak
için FM veya AM düğmesine basn.
2 1. ve 2. admda FM veya AM düğmelerine
basn ve en az 2 saniye basl tutun.
Seçili bandn önceden ayarlanmş
istasyonlar, yaklaşk 5’er saniye çalacaktr.
(DAPS srasnda ekrandaki göstergeler
yanp sönecektir).
3 İstediğiniz önayarl istasyon çalmaya
başladğnda istasyonu seçmek için FM
veya AM düğmesine yeniden basn.
Notlar
Kaydedilmiş bir istasyon yoksa, DAPS fonksiyonu
çalşmaz.
3. admda istasyon seçilene kadar 2. admda
etkinleştirilen DAPS fonksiyonu geçerli olacaktr.
2. ve 3. admda, 1. admda FM veya AM düğmesine
basarak ilerlediğiniz band seçmezseniz, normal
olarak yeni seçilen bant çalacaktr.
Diğer Fonksiyonlar
Kullanma
Kontrolleri Kilitleme
Kontrolleri kilitlemek için G işaretinin srasndaki
HOLD düğmesini ayarlayn.
HOLD fonksiyonu yalnzca radyo işletim
düğmelerini, MENU düğmesini, SET düğmesini,
PRESET/TUNING + veya – düğmesini ve ENTER
düğmesini kilitler.
Bas sesini artrma
Ekranda MB (mega bas) görünene kadar MENU
düğmesine basn. Daha sonra MB’yi etkinleştirmek
için SET düğmesine basn. Her basşnzda gösterge
aşağdaki gibi değişir.
MB (mega bas) : bas sesini baskn hale getirir
Mesaj yok: kapal (normal)
Notlar
“MB” modunda ses bozuk geliyorsa, sesi ksn veya
normal modu seçin.
Ses çok fazla açksa, basn baskn olmas iyi bir efekt
yaratmayabilir.
İşitme duyunuzu koruma—AVLS
(Otomatik Ses Snrlayc Sistem)
Ekranda AVLS görünene kadar MENU düğmesine
basn. Daha sonra “ ” öğesinin görünmesi için SET
düğmesine basn.
Ses, kulaklarnz rahatsz etmemesi için maksimum
değerin altnda tutulacaktr.
Koşullar
Piller
Kuru pilleri bozuk para veya metal nesnelerle taşmayn. Metal
nesne, yanlşlkla pilin pozitif ve negatif kutuplar arasnda
bağlant sağlayp s çkmasna neden olabilir.
Walkman’inizi uzun zaman kullanmayacaksanz, pil akmas
veya erimesi gibi olaslklara karş korumak için pili çkarn.
Kullanm
Cihaz s kaynaklarnn yaknnda, doğrudan güneş şğ alan,
çok tozlu veya kumlu yerlerde ya da nem, yağmur, mekanik
şoka maruz kalacak şekilde veya pencereleri kapalyken
arabann içinde brakmayn.
Kasetlerin 90 dakikadan uzun sure çalnmasn önermeyiz.
Çok ince olduklar için gerilip uzayabilirler. Bu da cihazn
arzalanmasna ya da sesin bozulmasna neden olabilir.
Cihaz yüksek scaklkta (40°C/104°F üstü) veya düşük
scaklkta (0°C/32°F alt) kullanyorsanz, LCD ekran zor
okunabilir. Oda scaklğnda ise ekran normal işletim
koşullarna geri dönecektir.
Cihaz uzun süre kullanlmadysa, yeniden kullanmaya
başlamadan önce snmas için önce birkaç dakikalğna
kayttan çalma moduna getirin.
Kulaklklar
Yol Güvenliği
Araba, bisiklet veya herhangi bir motorlu taşt kullanrken
kulaklk takmayn. Kulaklk kullanm trafik kazasna neden
olabileceği gibi, baz bölgelerde yasal değildir. Ayrca yürürken,
özellikle karşdan karşya geçerken kulaklk takmak tehlike
yaratabilir.
Tehlike uyarlarn incelemeniz veya tehlikeli durumlarda
kullanmaktan kaçnmanz gerekmektedir.
İşitme duyularna zarar vermesini önleme
Kulaklk kullanrken yüksek sesle dinlemeyin. İşitme duyusu
uzmanlar, sürekli yüksek sesle ve uzun süre kulaklk
kullanlmasna karş olduklarn belirtmekteler. Kulaklarnzda bir
çnlama hissederseniz, sesi ksn veya dinlemeyi kesin.
Çevrenizdekileri düşünme
Ses düzeyini düşük düzeyde tutun. Bu sizin dşardan gelen
sesleri de duymanz ve çevrenizdeki kişilere karş daha duyarl
olabilmenizi sağlayacaktr.
Bakm
Her 10 saatlik kullanmdan sonra, pamuklu bir kumaş parças
veya satn alabileceğiniz bir temizlik malzemesi ile teyp
kafasn ve teyp yolunu temizleyin.
Dşn temizlemek için ise suyla hafif nemlendirilmiş bir bez
kullann. Alkol, benzin veya tiner kullanmayn.
Kulaklklarnz belirli aralklarla temizleyin.
Türkçe
A
AM
B C
FM
AA (R6) x 1
N PLAY**
M FF
m REW
VOL*
i
x STOP
ENTER
AM
FM
RADIO OFF
HOLD
MENU
SET
PRESET/TUNING +/–
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Pri riadení auta, bicykla alebo iného dopravného prostriedku
nepoužívajte slúchadlá. Môže to ohrozi bezpečnos cestnej
premávky. V niektorých oblastiach je používanie slúchadiel v
premávke proti predpisom. Nebezpečné môže by i používanie
slúchadiel pri nastavenej vysokej hlasitosti, napríklad počas
prechádzania cez prechod na rušných uliciach.
V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali používanie
slúchadiel obmedzi, prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak
počujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitos alebo prerušte
používanie.
Ohad na ostatných
Hlasitos udržiavajte na primeranej úrovni. Umožní vám to
vníma okolité zvuky a by ohaduplní k ostatným uom.
Údržba
Po každých 10 hodinách používania vyčistite hlavu a dráhu
pásky vatovým tampónom a bežne dostupným rozpúšadlom.
Na čistenie vonkajšieho obalu používajte mäkkú látku jemne
navlhčenú vodou. Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Pravidelne čistite slúchadlá a zástrčky diakového ovládača.
/

Bu kılavuz için de uygundur