IKEA ISANDE 40282371 Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Kategori
dondurucular
Model
ISANDE 40282371
Tip
Kullanım kılavuzu
ISANDE
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 29
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
Instalacja 7
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Pierwsze użycie 14
Codzienna eksploatacja 14
Wskazówki i porady 17
Konserwacja i czyszczenie 19
Rozwiązywanie problemów 20
Dane techniczne 24
OCHRONA ŚRODOWISKA 25
GWARANCJA IKEA 25
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
POLSKI
6
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 7
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI 8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
12
11
10
9
5
8
6
7
2 31 4
1
Wentylator chłodzący
2
Moduł sterujący
3
Oświetlenie LED
4
Półka na butelki
5
Przegródka z pokrywą na nabiał
6
Półki drzwiowe
7
Szuflady na warzywa
8
Półka z uchwytem na butelki
9
Szuflady zamrażarki
10
Szuflada do zamrażania
11
Tabliczka znamionowa
12
Szklane półki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
A++
1
78
4
3 2
5
6
1
Wyświetlacz
2
Przycisk podwyższania temperatury
zamrażarki
3
Przycisk obniżania temperatury
zamrażarki
4
Przycisk OK
5
Function button
6
Przycisk podwyższania temperatury
chłodziarki
7
Przycisk obniżania temperatury
chłodziarki
8
Przycisk ON/OFF
Wyświetlacz
Off
min
A B C D E F G
I HJKL
A) Wskaźnik komory chłodziarki
B) Wskaźnik temperatury chłodziarki i
wskaźnik zegara
C) Wskaźnik Off chłodziarki
D) Funkcja Shopping
E) Funkcja Vacation
F) Funkcja szybkiego zamrażania
G) Wskaźnik temperatury zamrażarki
H) Wskaźnik komory zamrażarki
I) Wskaźnik alarmu
J) Funkcja Child Lock
K) Funkcja Chłodzenie napojów
L) Wentylator chłodzący
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk ON/OFF.
POLSKI 10
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
2. Po kilku sekundach może zostać
wyemitowany sygnał dźwiękowy
alarmu.
Informacje na temat wyłączania alarmu
znajdują się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "DEMO", urządzenie działa
w trybie demonstracyjnym. Patrz
„Rozwiązywanie problemów”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Nacisnąć ON/OFF i przytrzymać przez 3
sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Włączanie chłodziarki
1. Nacisnąć przycisk regulatora
temperatury chłodziarki.
Lub:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Function,
aż pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik Wył.
chłodziarki.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik Wył. chłodziarki zniknie.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury,
należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
Wyłączanie chłodziarki
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Function,
aż pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Off chłodziarki i wskaźnik komory
chłodziarki zaczną migać.
Wskaźnik temperatury chłodziarki będzie
wyświetlał kreski.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Off
chłodziarki.
Regulacja temperatury
1. Ustawienie temperatury w chłodziarce
można zmieniać za pomocą przycisku
regulacji temperatury.
Temperatura domyślna:
+5°C w komorze chłodziarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
Temperatura w komorze chłodziarki może
się wahać w zakresie od około +2°C do
około +8°C.
2. Ustawienie temperatury w zamrażarce
można zmieniać poprzez naciskanie
przycisku regulacji temperatury.
Temperatura domyślna:
-18°C w komorze zamrażarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
Temperatura w komorze zamrażarki może
się wahać w zakresie od około -15°C do
około -24°C.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
Menu funkcji
Po naciśnięciu przycisku OK można włączyć
następujące funkcje:
funkcję Shopping
Vacation function
funkcję Fast Freezing
funkcję Drinks Chill
funkcję Child Lock
funkcję wentylatora chłodzącego
bez symbolu: normalne działanie
POLSKI
11
Każdą z funkcji można włączyć
i wyłączyć w dowolnym czasie;
w tym celu należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk OK, aż nie
będzie wyświetlany żaden
symbol.
Funkcja Shopping
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się włączenie funkcji
Shopping w celu szybkiego schłodzenia
produktów bez ryzyka podwyższenia
temperatury żywności, która już znajduje
się w chłodziarce.
Funkcja Shopping wyłącza się
automatycznie po upływie około
6 godzin.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Shopping zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Shopping.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Shopping.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Funkcja Vacation
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, na przykład podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Na czas włączenia funkcji
Vacation należy opróżnić
komorę chłodziarki.
1. Naciskać przycisk Funkcja, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Wskaźnik Vacation zacznie migać.
Wskaźnik temperatury chłodziarki wskaże
ustawioną temperaturę.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Vacation zacznie świecić w
sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik Vacation.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Funkcja Fast Freezing
W celu zamrożenia świeżej żywności należy
włączyć funkcję Fast Freezing.
1. Naciskać OK (kilka razy w razie
potrzeby), aż pojawi się odpowiedni
symbol.
Wskaźnik Fast Freezing zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór.
Włączy się wskaźnik Fast Freezing.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem:
Nacisnąć OK w celu wybrania innej funkcji
lub kilkakrotnie nacisnąć OK, aż nie będzie
wyświetlany żaden ze specjalnych symboli.
Funkcja Child Lock
Funkcja Child Lock umożliwia zablokowanie
przycisków w celu zabezpieczenia przed
ich przypadkowym użyciem.
1. Wciskać przycisk OK (kilka razy w razie
potrzeby), dopóki nie pojawi się
odpowiedni symbol.
Wskaźnik Child Lock zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór.
Włączy się wskaźnik Child Lock.
POLSKI
12
Aby wyłączyć funkcję Child Lock, należy
powtórzyć procedurę, aż zgaśnie wskaźnik
Child Lock.
Funkcja Drinks Chill
Funkcja Drinks Chill, umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. w przypadku konieczności
schładzania przez określony czas jakiegoś
produktu lub przypomnienia, że w
zamrażarce znajdują się butelki
umieszczone tam w celu szybkiego
schłodzenia.
1. Naciskać przycisk OK, aż pojawi się
symbol Drinks Chill.
Minutnik wskaże ustawioną wartość (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji temperatury,
aby zmienić ustawienie minutnika w
zakresie od 1 do 90 minut.
Włączy się wskaźnik minutnika (min).
Po zakończeniu odliczania symbol Drinks
Chill zacznie migać i włączy się dźwiękowy
sygnał alarmowy. Należy wtedy wyjąć z
urządzenia produkty umieszczone w nim w
celu schłodzenia i nacisnąć OK, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Aby zmienić ustawienie czasu podczas
odliczania lub po jego zakończeniu, należy
nacisnąć przycisk regulacji temperatury.
Aby wyłączyć funkcję w dowolnej chwili
podczas odliczania czasu, należy
powtórzyć powyższą procedurę, aż zniknie
symbol Drinks Chill.
Wentylator chłodzący
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Włączenie funkcji wentylatora
chłodzącego powoduje wzrost
zużycia energii.
1. Nacisnąć przycisk OK (w razie potrzeby
kilkakrotnie), aż zostanie wyświetlony
odpowiedni symbol.
Wskaźnik wentylatora będzie migał przez
kilka sekund.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik wentylatora zacznie świecić w
sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik wentylatora.
Gdy funkcja włącza się
samoczynnie, wskaźnik
wentylatora nie jest widoczny
(patrz „Codzienna
eksploatacja”).
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(spowodowany na przykład awarią
zasilania lub otwarciem drzwi) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał najwyższą
odnotowaną temperaturę. Następnie
powróci do wskazywania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków,
następnie wyłączy się.
Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
POLSKI
13
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźnika alarmu;
sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłącza się. Sygnał dźwiękowy alarmu
można wyłączyć poprzez naciśnięcie
dowolnego przycisku.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia, należy umyć jego wnętrze i
znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą
z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego, a następnie dokładnie
osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
silnych detergentów ani
materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemniki na lód
x2
Wkładki zamrażarki
x2
Wskaźnik temperatury
POLSKI 14
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie szklanych półek zgodnie z
aktualnymi potrzebami.
UWAGA! Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady na
warzywa, gdyż jej obecność
zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza.
Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona
poziomo, można kłaść na niej
wyłącznie zamknięte butelki.
Półkę na butelki można przechylić, aby
umożliwić przechowywanie otwartych
butelek. W tym celu należy pociągnąć
półkę do góry tak, aby można ją było
obrócić do góry i zamocować na wyższym
poziomie.
Rozmieszczanie balkoników drzwiowych
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
POLSKI
15
wielkości, balkoniki drzwiowe można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
unieść balkonik, aż do jego zwolnienia,
a następnie umieścić go w odpowiednim
położeniu.
Szuflady na warzywa
W szufladach tych należy przechowywać
owoce i warzywa (zob. rysunek).
Wentylator chłodzący
Urządzenie włącza się samoczynnie w razie
potrzeby, na przykład w celu przywrócenia
temperatury po otwarciu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Umożliwia w razie potrzeby ręczne
włączenie urządzenia (patrz rozdział
„Funkcja wentylatora chłodzącego”).
Urządzenie przestaje działać w
chwili otwarcia drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
włączyć funkcję Szybkie zamrażanie
przynajmniej na 24 godziny przed
włożeniem żywności do zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
górnej komorze.
Maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz chłodziarki.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po 24 godzinach, gdy proces zamrażania
zakończy się, należy wyłączyć funkcję
szybkiego zamrażania (patrz „Funkcja
Szybkie zamrażanie”).
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
POLSKI
16
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed włożeniem żywności do komory
należy odczekać co najmniej 12 godziny od
włączenia urządzenia przy ustawieniu Fast
Freezing.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie dwa
pojemniki do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemniki wodą.
2. Włożyć pojemniki do komory
zamrażarki
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
czasu przechowywania żywności na
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
POLSKI 17
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki (jeśli są w
wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić
na szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w
specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub
woreczki polietylenowe tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki
lub (jeśli występuje) na półce na butelki
w drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
POLSKI
18
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
POLSKI
19
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i jej kapaniu na
żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczonej wraz z
urządzeniem i umieszczonej w otworze
odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory,
którą wywołuje automatycznie sterowany
wentylator.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne
kontrole, aby uniknąć zepsucia
się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy...
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłąc-
zone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono prawi-
dłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
POLSKI 20
/