Ryobi CHV182 Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli matkaplar
Tip
Kullanım kılavuzu
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
133
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI
UYARI
Tüm uyarıları ve tüm talimatları dikkatli
bir şekilde okuyun. Aşağıda sunulan
talimatlara uyulmaması, yangınlar, elektrik
çarpmaları gibi kazalara ve/veya ciddi fiziksel
yaralanmalara neden olabilir.
Bu uyarıları ve talimatları daha sonra bakabilmek
için saklayın.
Aşağıdaki güvenlik talimatlarında kullanı lan
«elektrikli alet» terimi, kablolu elektrikli aletleri
belirttiği gibi, kablosuz elektrikli aletleri de
belirtmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMININ GÜVENLİĞİ
Çalışma ortamınızı temiz ve iyi aydınlatılmış
şekilde tutun. Kalabalık ve loş ortamlar kazalara
elverişlidir.
Patlayıcı bir ortamda, örneğin yanıcı sıvıların,
gazların ya da tozların yakınında elektrikli
aletler kullanmayın. Elektrikli aletlerden
kaynaklanan kıvılcımlar bunların alev almasına
veya patlamasına neden olabilir.
Elektrikli bir alet kullandığınızda, çocukları,
ziyaretçileri ve evcil hayvanları uzak tutun.
Bunlar sizin dikkatinizi dağıtabilir ve aletin
kontrolünü kaybetmenize sebep olabilirler.
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Elektrikli aletin fişi prize uygun olmalıdır.
Fişe asla müdahale etmeyin. Topraklanmış
elektrikli aletler ile birlikte asla adaptör
kullanmayın. Böylece elektrik çarpması risklerini
önlemiş olursunuz.
Topraklanmı ş yüzeyler (yani borular,
radyatörler, ocaklar, buzdolapları, vs.) ile her
türlü temastan kaçının. Vücudunuzun herhangi
bir bölümünün topraklanmış yüzeyler ile temas
etmesi, elektrik çarpması risklerini artırır.
Elektrikli bir aleti yağmura ya da neme maruz
bırakmayın. Suyun elektrikli aletin içine girmesi
elektrik çarpması riskini arttırır.
Elektrik kordonunu daima iyi durumda
tutmaya özen gösterin. Aletinizi asla besleme
kordonundan tutmayın ve aleti prizden
çekmek için asla kordondan çekmeyin.
Besleme kordonunu her türlü ısı veya yağ
kaynağından, kesici nesnelerden ve hareket
halindeki parçalardan uzak tutun. Kordonun
zarar görmüş ya da dolanmış olması, elektrik
çarpması risklerini artırır.
Dışarıda çalıştığınızda, yalnızca dış kullanım
için tasarlanmış uzatma kabloları kullanın.
Böylece elektrik çarpması risklerini önlemiş
olursunuz.
Aletinizi nemli bir ortamda kullanmaktan
başka bir seçeneğiniz bulunmuyorsa, aletinizi
bir diferansiyel artık akım düzeneği (DDR)
tarafından korunan bir elektrik beslemesine
bağlayın. Bir DDR düzeneğinin kullanılması
elektrik çarpma risklerini azaltır.
Not: «diferansiyel artık akım düzeneği (DDR)»
terimi «toprak kaçağı devre kesicisi» terimi ile
değiştirilebilir.
KİŞİSEL GÜVENLİK
Elektrikli bir alet kullandığınızda, tetikte
olun, yaptığınız işe iyi bakın ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuzda, alkol veya
uyuşturucuların etkisi altında olduğunuzda,
ya da ilaç alıyorsanı z elektrikli aletinizi
kullanmayın. Ciddi şekilde yaralanmanız için bir
saniyelik dikkatsizliğin bile yeterli olduğunu asla
unutmayın.
Güvenlik tertibatları kullanı n. Gözlerinizi
daima koruyun. Koşullara göre, ciddi fiziksel
yaralanma risklerini önlemek için aynı zamanda
bir toz maskesi, kaymayı önleyen ayakkabılar, bir
kask ya da kulak koruyucuları kullanın.
Her tür istem dışı çalışmaya engel olun.
Aletinizi bir prize takmadan veya bataryayı
içine yerleştirmeden önce ve ayrıca aleti
ele aldığınızda veya taşıdığınızda elektrik
anahtarının «kapalı» konumda olduğundan
emin olun. Kaza risklerini önlemek için,
parmağınız tetik düğmesindeyken aletinizin
yerini değiştirmeyin ve elektrik anahtarı «açı
konumdayken aletinizi prize takmayın / içine
bataryayı yerleştirmeyin.
Aletinizi çalı şt ı rmadan önce sı kma
anahtarlarını çıkarın. Aletin hareket eden bir
parçasına takılı kalan bir sıkma anahtarı, ciddi
fiziksel yaralanmalara sebep olabilir.
Dengenizi korumaya daima özen gösterin.
Bacaklarınızın üzerinde iyice destek alın ve
kolunuzu çok ileri uzatmayın. Dengeli bir
çalışma pozisyonu, beklenmedik bir durumda
aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:133CHV182 manual (EU).indd Sec1:133 3/4/09 7:55:13 PM3/4/09 7:55:13 PM
134
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler ya da
takılar kullanmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi
ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutmaya özen gösterin. Bol giysiler, takılar
ve uzun saçlar hareket halindeki parçalarca
yakalanabilir.
Eğer aletinizle birlikte bir toz emici sistem
sağlanmışsa, bu sistemin doğru şekilde monte
edilmiş ve kullanılıyor olduğundan emin olun.
Böylece kaza risklerini önlersiniz.
ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
Aletinizi zorlamayın. Yapmak istediğiniz
işe uygun olan aleti kullanı n. Elektrikli
aletinizi yapım amacına uygun motor hızında
kullandığınızda, aletiniz daha verimli ve daha
güvenli olacaktır.
Elektrik anahtarı çalıştırılıp durdurulmasını
sağlamayan bir elektrikli aleti kullanmayın.
Düzgün şekilde açılıp kapatılamayan bir alet
tehlikelidir ve mutlaka onarılmalıdır.
Ayarlamalar yapmadan, aksesuarları
değiştirmeden veya aleti yerine kaldırmadan
önce aletinizi prizden çekin veya aletin
bataryasını çıkarın. Böylece aletin istem dışı
çalışma risklerini azaltmış olursunuz.
Elektrikli aletlerinizi, çocukların ulaşamayacağı
yerlere kaldırı n. Aleti tanımayan ya da
güvenlik talimatlarını okumamış olan kişilerin
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler deneyimsiz kişilerin ellerinde tehlikelidir.
Aletlerinizin bakımını itina ile yapın. Hareketli
parçaların hizalamasını kontrol edin. Hiçbir
parçanın kırılmış olmadığını kontrol edin.
Montajı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek
başka her tür parçayı kontrol edin. Hasar
görmüş parçalar varsa, aletinizi kullanmadan
önce tamir ettirin. Birçok kaza, aletlerin kötü
bakımından kaynaklanmaktadır.
Aletlerinizi temiz ve bilenmiş şekilde tutmaya
özen gösterin. İyi bilenmiş ve temiz bir kesim
aletinin takılma riski azalır ve siz onu kontrol
altında daha kolay tutabilirsiniz.
Elektrikli aletinizi, aksesuarlarını, uçları, vs.
kullanım koşullarını ve ayrıca arzu edilen
uygulamaları dikkate alarak, bu kullanım
talimatlarına uygun bir şekilde kullanın.
Tehlikeli durumları önlemek için, elektrikli
aletinizi sadece tasarım amacına uygun işler için
kullanın.
KABLOSUZ ALETLERE ÖZGÜ GÜVENLİK
TALİMATLARI
Aletinizin bataryası nı , sadece üretici
tarafından belirtilmiş olan şarj aleti ile şarj
edin. Belirli bir tip bataryaya uygun olan bir şarj
aleti, başka tipte bir batarya ile kullanıldığında
bir yangını tetikleyebilir.
Kablosuz bir alet ile sadece özel bir tip
batarya kullanılmalıdır. Başka türden herhangi
bir bataryanın kullanılması bir yangına sebep
olabilir.
Batarya kullanı lmadı ğı zaman, ataç,
bozuk para, anahtar, vida, çivi gibi metal
nesnelerden ya da kutupların arasında temas
oluşturabilecek başka her türlü nesneden uzak
tutun. Batarya kutuplarının kısa devre yapması,
yanıklara ya da yangınlara sebep olabilir.
Bataryada aşırı bir kullanımdan dolayı sızıntı
meydana gelmesi halinde, batarya sıvısı ile
her türlü temastan kaçının. Böyle bir durum
oluşursa, temas eden bölgeyi bol duru su
ile durulayın. Gözlerinize temas etmesi
durumunda, bir doktora da başvurun. Bir
bataryadan fışkıran sıvı, tahrişlere ya da yanıklara
sebep olabilir.
BAKIM
Onarımlar, yetkili bir teknisyen tarafından ve
yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak
yapılmalıdır. Böylece, elektrikli aletinizi tam
güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI
Çocukların, şarjlı el süpürgesini kullanmalarına
veya süpürgeyle oyuncak gibi oynamalarına
izin vermeyiniz. Çocukların yakınlarında
kullanıldığında çok dikkati edilmelidir.
Bu şarjlı el süpürgesinin, SADECE ev işlerinde
kullanılması amaçlanmıştır.
Bu şarjlı el süpürgesini, kullanım kılavuzunda
belirtildiği gibi SADECE tasarım amacı dahilinde
kullanınız. Sadece bu kullanım kılavuzunda
tavsiye edilen parçaları kullanınız.
Eğer şarjlı el süpürgesi tam olarak çalışmıyorsa,
şürüldüyse, hasar gördüyse, dışarda
bırakıldıysa veya suya düştüyse, size en yakın
yetkili servis merkezine geri götürünüz.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:134CHV182 manual (EU).indd Sec1:134 3/4/09 7:55:14 PM3/4/09 7:55:14 PM
135
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI
Kabloyu kötü kullanmayınız. Şarj cihazını veya
aleti asla kablosundan tutarak taşımayınız
veya elektrik prizinden aniden çekerek elektrik
bağlantısını kesmeyiniz. Kabloyu değil şarj
cihazını tutunuz ve şten çekiniz. Kablonun,
masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına
veya sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyiniz.
Şarjı veya el süpürgesini, ıslak elle tutmayınız.
Havalandırma ağızlarına asla başka maddeler
koymayınız. Herhangi bir havalandırma ağzı
tıkalıysa, aleti kullanmayınız. Havalandırma ağzını
tozdan, havdan, saçtan ve hava akımını azaltacak
her türlü maddelerden uzak tutunuz.
Sıcak kömür parçaları, sigara izmaritleri, kibritler
vs . gibi materyalleri ASLA vakkumlamayınız.
Toz kabı veya ltresi takılı olmadan
kullanmayınız.
Şarj etmek için elektrik prizine takmadan önce
veya şarjdan sonra prizden çıkartmadan önce
bütün kontrol düğmelerini kapatınız.
Merdivenlerde kullanırken daha dikkatli olunuz.
Çiviler, vidalar, maden paralar vs. gibi sert
nesneleri toplamak için kullanmayınız.
Yaralanma veya hasar medana gelebilir.
El süpürgesinin, bir elektrik prizine takılması
gerekmez, bu nedenle, daima kullanılabilir
durumdadır. El süpürgesini kullanırken veya
aksesuar parçalarını değiştirirken, olası
tehlikelerin farkında olunuz.
El süpürgesi kullanımda değilken ve bakım öncesi
bataryayı çıkartınız.
El süpürgesini veya bataryaları sıcak veya ateşe
yakın bir yere bırakmayınız. Patlayabilirler..
El süpürgesinin, sıcaklık derecesinin 10°C den
fazla fakat 38°C den az olan bir yerde şarj
edilmesi gerekir.
Fazla kullanım veya sıcaklık şartları altında,
bataryada sızma meydana gelebilir. Eğer sızan
sıvı cildinize temas ederse, en az 10 dakika
yıkayınız ve sonra hemen tıbbi yardım alınız.
Bataryalar hidrojen gazı çıkartırlar ve pilot alevi
gibi kaynakların olduğu yerlerde patlayabilirler.
Ciddi ziksel yaralanma riskini azaltmak için,
bir kablosuz ürünü açık alev olan bir yerde
asla kullanmayınız. Patlayan batarya, debris ve
kimyasallar saçabilir. Buna maruz kalınırsa, suyla
hemen yıkayınız.
Aletinizi tanıyınız. Kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz. Bu ürünle ilgili belirli potansiyel
tehlikelerin yanında uygulamaları ve kısıtlamaları
da öğreniniz. Bu kurala uyulması, elektrik
çarpması, yangın çıkması veya ciddi yaralanma
risklerini azaltacaktır..
Elektrik çarpma riskini azaltmak için el süpürgesini
sadece iç ortamlarda kullanınız..
Daima iş güvenlik gözlükleri kullanınız. Günlük
kullanılan gözlüklerin sadece darbe mukavemeti
lensleri vardır; bunlar iş güvenlik gözlükleri
değildir. Bu kurala uyulması ciddi yaralanma
riskini azaltacaktır.
Akciğerlerinizi koruyunuz. Eğer operasyon
tozluysa, bir yüz veya toz maskesi takınız.
Bu kurala uyulması ciddi yaralanma riskini
azaltacaktır.
Eğer alet, dış ortamda veya ıslak yüzeylerde şarj
edilirse, elektrik çarpması oluşabilir..
Hasarlı parçaları kontrol ediniz.Aleti daha fazla
kullanmadan önce, hasar gören koruyucu bir
parçanın veya başka bir parçanın, tam olarak
ve istenilen fonksiyonlarını yerine getireceğini
görmek için dikkatlice kontrol edilmesi gerekir.
Hareket eden parçaların hizada olduğunu, hareket
eden parçaların bağlı olduklarını, parçaların
kırılmalarını, montajlarını ve operasyonu
etkileyebilecek diğer koşulları kontrol ediniz.
Hasarlı bir koruyucu veya başka bir parçanın,
yetkili bir servis merkezi tarafından, tam olarak
tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekir. Bu
kurala uyulması elektrik çarpması, yangın çıkması
veya ciddi yaralanma riskini azaltacaktır.
Bu talimatları saklayınız. Bu talimatlara sık sık
bakınız ve bu aleti kullanabilecek diğer kişilerin
de kullanmalarını sağlayınız. Eğer bu aleti bir
başkasına ödünç kullanılmak üzere verirseniz, bu
talimatları da beraberinde veriniz.
ŞARJIN GÜVENLİĞİ
Şarj cihazını, ıslak veya nemli koşullara maruz
bırakmayınız.
Şarj cihazının üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen
bir parçanın kullanılması, yangın çıkması,
elektrik çarpması veya kişinin yaralanmasıyla
sonuçlanabilir..
Şarj cihazının gövdesinin ve kablosunun hasar
görme riskini azaltmak için, şarj cihazının güç
kaynağından bağlantısını keserken, kabloyu
çekmek yerine şarj şini prizden çıkartınız.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:135CHV182 manual (EU).indd Sec1:135 3/4/09 7:55:14 PM3/4/09 7:55:14 PM
136
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
ŞARJIN GÜVENLİĞİ
Kablonun, üzerine basılmayacak, kabloya
takılıp düşülmeyecek şekilde yerleştirildiğinden
emin olunuz, yoksa hasar ve stress meydan
gelebilecektir.
Kesinlikle gerekmediği sürece, bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Yanlış bir uzatma kablosunun
kullanılması, yangın çıkması ve elektrik çarpması
riskiyle sonuçlanabilir. Eğer uzatma kablosu
kullanılırsa, aşağıdakilerin yapıldığından emin
olunuz:
a. Uzatma kablosunun şindeki uçların, şarj
şindekilerle aynı numara, ebat ve şekilde
olduğundan emin olunuz.
b. Uzatma kablosunun tam olarak tellendiğinden
ve iyi bir elektrik koşullarında olduğundan emin
olunuz.
Şarj cihazını, hasarlı kablo veya şle kullanmayınız.
Eğer bunlar hasarlıysa, kali ye bir tamirci
tarafından hemen değiştirtiniz.
Sert bir ü eme olduysa, düştüyse veya başka bir
şekilde hasar gördüyse şarj cihazını kullanmayınız;
kali ye bir tamirciye götürünüz.
Şarj cihazının montajını bozmayınız; bakım
veya tamir gerektiğinde kali ye bir tamirciye
götürünüz. Yanlış montaj, elektrik çarpması veya
yangın çıkmasıyla sonuçlanabilir.
Şarj cihazını, herhangi bir temizlik veya bakım
yapmadan önce, elektrik çarpma riskini azaltmak
için şten çekiniz. Kontrol düğmelerini kapatmak
riski azaltmayacaktır.
Kullanımda olmadığı zaman, şarj cihazının güç
kaynağıyla bağlantısını kesiniz.
Elektrik çarpma riski. Konnektörün veya
batarya terminalinin yalıtımsız bölümlerine
dokunmayınız.
Bu talimalatları saklayınız. Bu talimatlara sık sık
bakınız ve bu üniteyi kullanabilecek diğer kişilerin
de bu talimatları, kullanmalarını sağlayınız. Eğer
bu üniteyi bir başkasına ödünç kullanılmak üzere
verirseniz, bu talimatları da beraberinde veriniz.
TANIM
1. Lityum-iyon batarya takımı
2. Nikel-kadmiyum batarya takımı
3. ON-OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi
4. Açma
5. Kapama
6. Krevis/fırça parçası
7. Toz kabı
8. Serbest bırakma düğmesi
9. Filtre
10. Tablar
11. Kertik
12. Tab
TEKNİK VERİLER
Voltaj 18 V
Hava akış hacmi 0,83 m
3
/min
Toz toplama kapasitesi 650 ml
Ağırlık 0,91 kg
MODEL BATTARYA TAKIMI
(dahil değildir)
ŞARJ CİHAZI
(dahil değildir)
CHV182 BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
KULLANIM
UYARI:
Bu ürünle olan aşinalığınızın, sizi dikkatsiz
yapmasına izin vermeyiniz. Dikkatsiz bir
saniyenin , ciddi fiziksel yaralanmaya neden
olmaya yeteceğini unutmayınız.
UYARI:
Bu ürünü kullanırken daima iş güvenlik
gözlükleri, kenar ları korumalı güvenlik
gözlükleri takınız. Buna uyulmaması,
olası ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek
cisimlerin gözlerinize fı rlatı lması yla
sonuçlanabilir.
UYARI:
Ürünün üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen
parçaları veya aksesuarları kullanmayını z.
Bu tavsiye edilmeyen parçaların veya
aksesuarların kullanılması ciddi fiziksel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYGULAMALAR
Bu ürünü aşağada belirtilen amaçlar için
kullanabilirsiniz:
Kuru yüzeylerin ha fçe süpürülmesi için.
UYARI:
Parçaların montajını, ayarlarını yaparken,
temizlerken veya kullanımda değilken,
batarya takımını daima aletinizden çıkartınız.
Batarya paketinin çıkartılması, ciddi fiziksel
yaralanmaya neden olabilecek kazara
çalıştırmaları önleyecektir.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:136CHV182 manual (EU).indd Sec1:136 3/4/09 7:55:15 PM3/4/09 7:55:15 PM
137
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
KULLANIM
BATARYA KORUMA ÖZELLİĞİ
Ryobi 18 V lityum-iyon bataryaları, lityum-iyon
hücrelerini koruyan ve bataryanın ömrünü uzatan
özelliklerle dizayn edilmiştir. Bazı kullanım koşulları
altında, içe takılı özellik, batarya ve aletin nikel-
kadmiyum bataryalardan farklı çalışmasına neden
olabilir.
Bazı uygulamalar esnasında, batarya elektronikleri,
bataryanın kapatılması sinyalini verebilir ve aletin
çalışmasını durdurabilir. Batarya ve aleti reset yapmak
için tetik düğmeyi serbest bırakınız ve normal
operasyona bıraktığınız yerden devam ediniz.
NOT: Bataryanın tekrar kapanmasını önlemek için,
aleti zorlamaktan kaçınınız.
Eğer tetik düğmenin serbest bırakılması, batarya
ve aleti reset yapmazsa, batarya takım
ı tam olarak
boşalmış demektir. Bu durumda, batarya takımı,
lityum-iyon şarj cihazına yerleştirildiği zaman, tekrar
şarj olmaya başlayacaktır.
BATARYA TAKIMININ TAKILMASI
Şekil 1 ʻi görünüz.
Sürgü düğmesinin kapalı pozisyonda
olduğundan emin olunuz.
Batarya paketini ürüne gösterildiği gibi takınız.
Batarya takımının heriki tarafındaki mandallarin
yerlerine çıt ederek geçtiğinden ve kullanmaya
başlamadan önce, batarya takımının yerine sağlam
bir şekilde yerleştirilidiğinden emin olunuz.
BATARYA TAKIMININ ÇIKARTILMASI
Batarya takımın heriki tarafında bulunan
mandalları bastırınız.
Batarya takımını el süpürgesinden çıkartınız.
UYARI:
Bataryalı ürünler daima, kullanıma hazır
pozisyondadır. Bu nedenle, aletin kullanımda
olmadığı zaman veya aleti yanınızda taşırken,
ğmesinin daima kilitli olması gerekir.
ŞARJLI EL SÜPÜRGESİNİN ÇALIŞTIRILMASI/
DURDURULMASI
Şekil 2ʼyi görünüz.
Şarjlı el süpürgesinin çalıştırılması: ğmeyi
süpürgenin önüne doğru kaydırınız.
Şarjlı el süpürgesinin durdurulması:ğmeyi
süpürgenin arkasına doğru kaydırınız.
FIRÇA /KREVİS PARÇASI
Şekil 3-5ʼi görünüz.
Fırça/krevis parça kombinasyonu, uygun bir şekilde
toz kabının altına takılmıştır.
Fırça/krevis parçasını çıkartmak için, öne doğru itiniz
ve toz kabından çıkartınız.
Fırça/krevis parçasının kabı, öne fırça kabına doğru,
alet krevis parçası olarak kullanılabilecek şekilde
kayar.
El süpürgesini kapatınız.
Batarya takımını çıkartınız.
Parçayı, toz kabının ön ucuna doğru takınız,
sağlam bir şekilde yerine itildiğinden emin
olunuz.
BAKIM
UYARI:
Servis yapılırken, sadece birebir aynı
yedek parçalar kullanınız. Başka parçaların
kullanılması, bir tehlike veya üründe hasar
meydana getirebilir.
UYARI:
Ürünün kullanımı esnasında veya toz
üflendiği zaman, daima iş güvenlik gözlükleri
veya kenar korumalı güvenlik gözlükleri
taıkınız. Eğer operasyon tozluysa, ayrıca bir
toz maskesi takınız.
GENEL BAKIM
Plastik parçaları temizlerken , çözücü maddeler
kullanmaktan kaçınınız. Plastik parçaların çoğu, çeşitli
ticari olarak piyasada satılan çözücü maddelerden
hasar görme eğilimindedir ve bunların kullanımıyla
hasar görebilir. Kiri, tozu, yağı, gresi vs temizlemek
için temiz bir bez kullanınız.
UYARI:
Sıvıların, gazolinin, petrol bazlı ürünlerin,
çözücü yağların vs… akmalarına ve plastik
parçalarla temas etmelerine izin vermeyiniz.
Kimyasallar, ciddi fiziksel yaralanmayla
sonuçlanabilecek şekilde plastiğe zarar
verebilir, plastiği inceltebilir veya tahrip
edebilir.
Bataryayı kendiniz açmayınız. Kısa devre tehlikesi
olabilir.
Sadece parça listesinde sıralanan parçalar, müsteri
tarafından tamir edilebilir veya değiştirilebilir. Diğer
tüm parçalar, bir Yetkili Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:137CHV182 manual (EU).indd Sec1:137 3/4/09 7:55:15 PM3/4/09 7:55:15 PM
138
Türkçe
TR
GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR
BAKIM
ŞARJLI EL SÜPÜRGESİNİN TEMİZLENMESİ
Toz kabının, maksimum toz toplama performansı
için periyodik olarak kontrol edilmesi, boşaltılması
ve temizlenmesi gerekir.
TOZ KABININ ÇIKARTILMASI
Şekil 6ʼyı görünüz.
Batarya takımını süpürgeden çıkartınız.
El süpürgesinin üzerinde yer alan serbest bırakma
ğmesine bastırınız.
Toz kabını aşağıya doğru bastırınız ve gösterildiği
gibi, motor gövdesinden ayırınız.
FİLTREYİ ÇIKARTMA VE TEMİZLEME/DEĞİŞTİRME
Şekil 7ʼyi görünüz.
Batarya takımını süpürgeden çıkartınız.
Tabları içeriye doğru bastırarak ve ltreyi sügeç
montajından yukarıya doğru kaldırarak ltreyi
çıkartınız.
Filtredeki toz ve kiri fırçayla ha fçe fırçalayalarak
ya da silkeleyerek temizleyiniz.
Süzgeçteki ve süzgeç montajındaki toz ve kiri
fırçayla ha fçe fırçalayalarak ya da silkeleyerek
temizleyiniz. Gerekirse, yıkayınız.
Toz kabını boşaltınız; gerekirse yıkayınız.
Süpürgeye tekrar takmadan önce, bütün parçaların
tam olarak kuruduğundan emin olunuz.
Yedek ltre satın alırken, önerilen parça numarası
019484002004 yi isteyiniz.
TOZ KABININ TEKRAR TAKILMASI
Şekil 8ʼi görünüz.
İki bölümü gösterildiği gibi yerleştiriniz. Toz
kabının altındaki kertiği, motor gövdesinin
altındaki tablarla hizalayınız ve sonra iki bölümü
birbirine çıt ettirerek geçiriniz.
ÇEVRE KORUMASI
Ana maddeleri çöpe atarak tas ye etmek yerine
yeniden kullanım için geri dönüşüme gönderiniz.
Makine, aksesuarlar ve paketleme materyalleri çevre
dostu geri dönüşüme göre düzenlenmelidir.
GARANTİ - BİLDİRGESİ
Bu ürün, materyaldeki ve işçilikteki
hatalara karşı teslim tutanağı veya orijinal
fatura tarihinden itibaren 24 aylık bir süre
itibariyle gerekli fatura ve teslimat
belgelerinin kanıt olarak gösterilmesi
suretiyle garanti kapsamındadır.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:138CHV182 manual (EU).indd Sec1:138 3/4/09 7:55:16 PM3/4/09 7:55:16 PM
LV
GARANTIJAS PAZIŅOJUMS
Šī produkta izejmateriālu un ražošanas defektus divdesmit četrus
(24) mēnešus sedz garantija, kas stājas spēka no rēķina vai piegādes
dokumenta izrakstīšanas datuma.
Normālas nolietošanas, nepilnvarotas/nepareizas apkopes/apiešanās
vai pārslodzes radītos defektus garantija nesedz; garantija neattiecas
arī uz akumulatoriem, spuldzītēm, asmeņiem, kaltiem utt.
Ja garantijas perioda laikā radusies kļūme, atgrieziet NEIZJAUKTU
produktu ar iegādi apstiprinošiem dokumentiem savam dīlerim vai
tuvākajā Ryobi servisa centrā.
Garantija neskar ar likumu noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem
produktiem.
LT
GARANTINIS PAREIŠKIMAS
Garantuojame, kad šiame prietaise 24 mėnesius, pradedant nuo
pirmojo pirkimo ar pristatymo datos, nurodytos ant kvito, nebus
medžiagų ir gamybos defektų.
Defektai dėl įprasto naudojimo ir nusidėvėjimo, netinkamo ir
neleistino naudojimo ir priežiūros ar perkrovų į garantijos apimtį
neįeina. Taip pat garantija neteikiama tokiems priedams kaip
baterijos, lemputės, antgaliai ir pan.
Gedimo atveju garantiniu laikotarpiu NEIŠARDYTĄ prietaisą su
pirkimo datos įrodymu grąžinkite pardavėjui arba į artimiausią
„Ryobi“ techninio aptarnavimo centrą.
Jūsų statutinės teisės gedimų turinčių produktų atžvilgiu garantijos
nėra apribojamos.
EE
GARANTIIAVALDUS
Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul
materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning
mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast.
Tavalise kasutamise ja kulumise, volitamata/väära hooldamise või
ülekoormuse käigus tekkinud defektid käesoleva garantii alla ei
kuulu, nagu ei kuulu garantii alla ka lisavarustus, sh akud, pirnid,
terad, osakesed jne.
Garantiiperioodil esineva tõrke korral tagastage toode palun LAHTI
VÕTMATA ning koos ostu tõendava
dokumendiga oma kohalikule edasimüüjale või lähimasse Ryobi
hoolduskeskusesse.
Garantii ei mõjuta teie seaduslikke õigusi defektsete toodete
suhtes.
HR
UVJETI GARANCIJE
Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar
dvadeset i Ëetiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom
raËunu koji je prodavaË izdao krajnjem korisniku.
OπteÊenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili
nedozvoljenim koriπtenjem ili odræavanjem ili pak prevelikim
optereÊenjem nisu ukljuËena u ovu garanciju, kao ni dodaci poput
baterija, æarulja, noæeva, vrhova, torbi itd.
U sluËaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno,
proizvod koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji
poπaljite vaπem dobavljaËu ili najbliæem Ovlaπtenom Ryobi
servisu. Vaπa prava koja se odnose na neispravne proizvode ovom
se garancijom ne dovode u pitanje.
SI
GARANCIJSKA IZJAVA
Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in
neustrezne sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma,
ki je naveden na originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal
končnemu uporabniku.
Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova
nepooblaščena ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali
preobremenitev, je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za
dodatno opremo kot so baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor,
vrečke, ipd.
Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas
prosimo, da ga NERAZSTAVLJENEGA, skupaj z dokazilom o nakupu,
odnesete vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.
Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z
neustreznimi izdelki daje zakon.
SK
ZÁRUKA –PREHLÁSENIE
Tento produkt prichádza so zárukou na chyby v materiáli a
spracovaní v dĺžke 24 mesiacov od dátumu kúpy, alebo dodania.
Chyby spôsobené normálnym opotrebovaním, nedovolenou /
nesprávnou údržbou / narábaním, alebo preťažením, sú z tejto
záruky vylúčené podobne ako príslušenstvo ako batériové články,
čepele a hrotov atď.
V prípade poruchy v období záruky, prineste prosím NEROZOBRANÝ
s dokladom o kúpe vášmu predajcovi, alebo do najbližšieho
servisného centra Ryobi.
Vaše zákonné práva ohľadom poškodeného výrobku nie sú
ovplyvnené touto zárukou.
GR
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν Ryobi φέρει εγγύηση κατά των
κατασκευαστικών ελαττωμάτων και των ελαττωματικών
τμημάτων για μια διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρωτότυπο του τιμολογίου που
καταρτίστηκε από τον μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη.
Οι φυσιολογικές φθορές ή εκείνες που θα προκληθούν από
μη φυσιολογική ή μη
επιτρεπτή χρήση ή συντήρηση, ή από
υπερφόρτιση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση
καθώς και τα εξαρτήματα όπως μπαταρίες, λάμπες, μύτες,
σακούλες κλπ.
Σε περίπτωση κακής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης,
παρακαλείστε να απευθύνετε το προϊόν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΟΙΞΕΤΕ, με την απόδειξη αγοράς, στον προμηθευτή σας ή
στο κοντινότερο
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi.
Τα νόμιμα δικαιώματά σας που αφορούν στα ελαττωματικά
προϊόντα δεν αμφισβητούνται από την παρούσα εγγύηση.
TR
GARANTİ - ŞARTLAR
Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarına ve kusurlu parçalara karşı
satıcı tarafından son kullanıcıya verilmiş olan orijinal fatura
tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca garantilidir.
Normal kullanım sonucunda yı pranmalar, anormal ya
da izin verilmeyen kullanım ya da bakı m, ya da aşırı
yüklenme ve ayrıca bataryalar, ampuller, bıçaklar, rakorlar,
torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dışındadır.
Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arıza durumunda,
ürünü SÖKMEDEN satınalma belgesi ile yetkili satıcınıza ya da
size en yakın Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Bu
garanti, defolu mallara ilişkin yasal haklarınızı hiçbir şekilde
etkilemez.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:141CHV182 manual (EU).indd Sec1:141 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
HU
SZABVÁNY RENDELKEZÉSEK
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék
megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
RO
DECLARA
Ţ
IE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform
cu normele sau documentele normative următoare:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LV
ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
Mēs uz savu atbildību paziņojam, ka šis produkts atbilst
šādiem standartiem vai standartizācijas dokumentiem.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LT
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad produktas
atitinka žemiau išvardintus standartus ar standartų
dokumentus.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame oma ainuvastutusel, et see toode on vastavuses
järgmiste standardite või standardiseeritud dokumentidega.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
HR
DEKLARACIJA O USKLA–ENOSTI
Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa
sljedeÊim normama ili normiranim dokumentima:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SI
IZJAVA O SKLADNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen
z zahtevami sledečih standardov ali standariziranih
dokumentov:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SK
PREHLÁSENIE O ZHODE
Vyhlasujeme našu výhradnú zodpovednosť za produkt,
ktorý spĺňa nasledovné štandardy alebo štandardizované
dokumenty.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
GR
ΔHΛΩΣH ΣΥMMΟΡΦΩΣΗΣ
Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό συμμορφούται
προς τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
TR
UYGUNLUK BELGESİ
Bu ürünün aşağıdaki normlar ya da norm belgeleri ile uyumlu
olduğunu kendi sorumluluğumuzu ortaya koyarak beyan
ederiz:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Machine: 18V HAND VACUUM Type: CHV182
Name of company: TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
Address: 24/F, CDW BUILDING
388 CASTLE PEAK ROAD
TSUEN WAN
HONG KONG
Web: www.ttigroup.com
Name/Title: Brian Ellis
Vice President - Engineering
Signature:
Trademarks:
The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:143CHV182 manual (EU).indd Sec1:143 3/4/09 7:55:19 PM3/4/09 7:55:19 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli matkaplar
Tip
Kullanım kılavuzu