Vega VEGACAL 62 Kullanma talimatları

Marka
Vega
Model
VEGACAL 62
Tip
Kullanma talimatları
Kullanım Kılavuzu
Sürekli seviye ölçümü için kapasitif
çubuk ölçüm sondası
VEGACAL 62
4…20mA/HART-İkitelli
Document ID: 30024
2
İçindekiler
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
İçindekiler
1 Bubelgehakkında ................................................................................................................... 4
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan semboller ......................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin ............................................................................................................. 5
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı ...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 Cihaz üzerinde güvenlik etiketi ......................................................................................... 6
2.6 AB'ye uyum ...................................................................................................................... 6
2.7 NAMUR tavsiyelerinin yerine getirilmesi ........................................................................... 6
2.8 ABD ve Kanada'da kurulum ve işletimi ............................................................................. 6
2.9 Ex alanlar için güvenlik açıklamaları ................................................................................. 6
2.10 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı ............................................................................................................................... 7
3.1 Yapısı ................................................................................................................................ 7
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 8
3.3 Ayar .................................................................................................................................. 9
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama ........................................................................................ 10
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar ....................................................................................... 10
4 Monteedilmesi ....................................................................................................................... 12
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 12
4.2 Montaj talimatları ............................................................................................................ 14
5 Beslemegeriliminebağlanma .............................................................................................. 16
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 16
5.2 Bağlantı prosedürü ......................................................................................................... 17
5.3 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması .............................................................................. 18
5.4 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması ............................................................................... 20
5.5 Ex-d-Çift hücreli gövdenin bağlantı planı ........................................................................ 22
5.6 Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar ......................................................................... 24
6 PLICSCOMgöstergeveayarmodülüiledevreyealma ...................................................... 25
6.1 Kısa tanım ...................................................................................................................... 25
6.2 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 25
6.3 Kumanda sistemi ............................................................................................................ 26
6.4 Devreye alım prosedürü ................................................................................................. 27
6.5 Menü planı ..................................................................................................................... 36
6.10 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 38
7 PACTwarevediğerkumandaprogramlarıyladevreyealma .............................................. 39
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 39
7.2 PACTware ile parametrelendirme ................................................................................... 40
7.3 AMS™ ve PDM ile parametreleme ................................................................................. 41
7.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 42
8 Bakımvearızagiderme ......................................................................................................... 43
8.1 Bakım ............................................................................................................................. 43
3
İçindekiler
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
8.2 Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 43
8.3 Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 45
8.4 Elektrodu kısalt ............................................................................................................... 45
8.5 Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 46
9 Sökme
..................................................................................................................................... 47
9.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 47
9.2 Bertaraf etmek ................................................................................................................ 47
10 Ek
............................................................................................................................................. 48
10.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 48
10.2 Ebatlar ............................................................................................................................ 54
10.3 Sınai mülkiyet hakları ...................................................................................................... 58
10.4 Marka ............................................................................................................................. 58
Tamamlayıcıbelgeler
Bilgi:
Sipariş edilen modele bağlı olarak tamamlayıcı belgeler teslimat kap-
samına dahildir. Bunlar için "Ürün Tanımı" bölümüne bakın.
Aksesuarveyedekparçalariçintalimatkılavuzları
İpucu:
Güvenilir VEGACAL 62 kullanımı ve çalışmasını sağlamanız için,
aksesuar ve yedek parçalar sunmaktayız.
27720 - VEGADIS 61
30531 - VEGACAL 60 Serisi elektronik modülü
34296 - Hava geçirmez kılıf
31088 - DIN-EN-ASME-JIS'e göre anşlar
Redaksiyon tarihi:2017-04-06
4
1 Bu belge hakkında
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanım kılavuzu size cihazın montajı, bağlantısı ve devreye alımı
için gereken bilgileri sunmaktadır. Bu kılavuz bakım, arıza giderme,
parçaların yenisiyle değiştirilmesi ve kullanıcının güvenliği ile ilgili
önemli bilgileri içerir. Bu nedenle devreye almadan önce bunları
okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği
şekilde cihazın yanında muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmış-
tır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansemboller
Bilgi,öneri,açıklama
Bu sembol yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
Exuygulamalar
Bu sembol, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
SILuygulamalar
Bu sembol, güvenlikle ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken,
işlevsel güvenliğe ilişkin açıklamaları göstermektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.
→
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
1 İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göster-
mektedir.
5
2 Kendi emniyetiniz için
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGACAL 62 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetki-
lendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parça-
larında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
Bunun sonucunda işte, kişilerde ve çevrede hasarlar oluşabilmektedir.
Ayrıca bu durumdan dolayı cihazın güvenlik özellikleri yavaşlayabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolo-
jinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan kusur-
suz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın
arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur. Cihazın arızalanmasına
yol açabilecek agresif veya korozif ürün ortamlarında kullanımda,
operatörün uygun önlemleri alarak cihazın doğru çalışacağından emin
olması gerekmektedir.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından
yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiş-
tirmek veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Güvenlik
nedeniyle sadece üreticinin belirttiği aksesuarlar kullanılabilir.
6
2 Kendi emniyetiniz için
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Olabilecek hasarları engelleyebilmek için cihazın üzerinde bulunan
güvenlik etiketleri ve uyarıları dikkate alınmalı ve bunların anlamı kulla-
nım kılavuzundan bakılarak öğrenilmelidir.
2.5 Cihazüzerindegüvenliketiketi
Cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına uyulması
gerekmektedir.
2.6 AB'yeuyum
Bu cihaz, ilgili AB yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamak-
tadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
AB Uyumluluk Beyannamesini internette www.vega.com/downloads
adresindeki sitemizde bulabilirsiniz.
2.7 NAMURtavsiyelerininyerinegetirilmesi
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyo-
nunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.8 ABDveKanada'dakurulumveişletimi
Buradaki notlar sadece ABD ve Kanada için geçerlidir. Bu nedenle
aşağıdaki metin sadece İngilizce olarak mevcuttur.
Installations in the US shall comply with the relevant requirements of
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).
Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of
the Canadian Electrical Code
2.9 Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertikalı her cihazın ekinde bulunur.
2.10 Çevreileilgiliuyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedeeyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
7
3 Ürün tanımı
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
3 Ürüntanımı
3.1 Yapısı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
VEGACAL 62 dolum seviyesi sensörü
Dokümantasyon
Bu kullanım kılavuzu
Güvenlik el kitabı "İşlevsel Güvenlik (SIL)" (opsiyonel)
Ek kılavuz ''Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı şi"
(opsiyonel)
Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
Gerekmesi halinde başka belgeler
VEGACAL 62, şu komponentlerden oluşmaktadır:
Ölçüm sondalı proses bağlantısı
Elektronikli gövde
Gövde kapağı
1
2
3
Res. 1: VEGACAL 62, Plastik gövdeli çubuklu model
1 Gövde kapağı
2 Elektronikli gövde
3 Proses bağlantısı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
Teslimatkapsamı
Bileşenler
Modeletiketi
8
3 Ürün tanımı
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
2
1
11
13
12
14
15
10
9
3
6
4
5
7
8
Res. 2: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3 Onaylar
4 Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
5 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
6 Koruma tipi
7 Sonda uzunluğu
8 Sipariş numarası
9 Cihazların seri numaraları
10 Madde - Islanmış parçalar
11 Cihaz koruma sınıfı simgesi
12 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
13 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
14 CE işareti için bildirim yapılan yer
15 Ruhsat yönergeleri
Seri numarası, size ''www.vega.com'', "VEGA Tools" ve "Cihaz arama"
üzerinden cihazın teslimat bilgilerini görüntüleme olanağı sunar.
Cihazın seri numarası, model etiketine ilaveten cihazın içinde de
bulunmaktadır.
3.2 Çalışmaşekli
VEGACAL 62, tüm endüstri alanlarında sürekli seviye ölçümü yapabi-
len bir seviye sensörüdür.
Kısmen izole ölçüm sondası dökme malzemelerin ölçümü için
düşünülmüş olmakla beraber sıvı yağ gibi iletken olmayan sıvılarda
kullanılabilmektedir.
Kanıtlanmış mekanik yapısı yüksek bir fonksiyon güvenliği sağlamak-
tadır.
Ölçüm elektrodu, dolum malzemesi ve hazne duvarı elektriksel bir
kondansatör oluştururlar. Kondansatörün kapasitesi üç faktörden
anlamlı şekilde etkilenir.
Uygulamaalanı
Çalışmaprensibi
9
3 Ürün tanımı
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
1
2
3
Res. 3: Çalışma prensibi - Levha kondansatör
1 Elektrot alanlarının mesafesi
2 Elektrot alanlarının büyüklüğü
3 Elektrotlar arasındaki yalıtkanın türü
Elektrot ve hazne duvarı bu durumda kondansatör plakalardır. Dolum
malzemesi yalıtkandır. Hava nedeniyle ürünün dielektrik değeri yüksek
olduğu için kondansatörün kapasitesi elektrot örtüsünün artmasıyla
artar.
Hem kapasitede hem de dirençte olan değişiklik elektronik modülü
tarafından dolum seviyesi ile orantılı bir sinyale dönüştürülür.
4 … 20 mA/HART iki telli elektronik, hem besleme gerilimi hem de
ölçüm değeri aktarımı için aynı kablo üzerinde
Besleme gerilimi alanı cihaz modeline göre farklılık gösterebilir.
Enerji beslemesine ilişkin verileri "Teknik veriler" bölümünde bulabi-
lirsiniz.
Gösterge ve ayar modülünün arkadan aydınlatma özelliği, sensör
tarafından beslenmektedir. Bu durumda çalışma geriliminin belirli
bir yükseklikte olması şarttır. Doğru gerilim verilerini "Teknik veriler"
bölümünden bulabilirsiniz.
Alternatif ısıtma için bağımsız çalışabilen bir besleme gerilimi gerek-
mektedir. Daha fazla bilgi için "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma"
ek kılavuzunu okuyun.
Bu fonksiyon, onaylanan cihazlarda genelde mevcut değildir.
3.3 Ayar
Cihaz, şu kullanım seçeneklerini sunmaktadır:
Gösterge ve ayar modülü ile
FDT/DTM standardı (PACTware/bilgisayar) gereğince bir kullanım
yazılımı kapsamında uygun VEGA-DTM
Üreticiye özgü AMS™ veya PDM ayar programları
Bir HART el kumandası cihazı olan
Güçkaynağı
10
3 Ürün tanımı
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
3.4 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve ye-
niden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bu-
lundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye ha-
sarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
Ağırlıkları 18 kg (39.68 lbs)'nun üzerinde olan cihazlarda kaldırmak ve
taşımak için bu işler için uygun ve onaylı araçlar kullanılmalıdır.
3.5 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış göster-
ge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
Entegre Bluetooth modül (opsiyonel), standart kontrol cihazlarıyla
kablosuz kullanıma izin verir:
1)
Akıllı telefon/Tablet (iOS ve Android kumanda sistemleri)
Bluetooth-USB adaptörlü bilgisayar/Notebook (Windows işletim
sistemi)
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge no. 36433) bulabilirsiniz.
Ambalaj
Nakliy
e
Nakliyekontrolleri
Depolama
Depolamavetransport
ısısı
KaldırmakveTaşımak
PLICSCOM
1)
VEGADIS 82'nin Bluetooth fonksiyonu daha sonraki bir tarihte kullanılabile-
cektir.
11
3 Ürün tanımı
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazla-
ra parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görün-
tülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
Daha fazla bilgiyi "
VEGADIS 82 4 … 20 mA/HART" kullanım kılavu-
zunda (Belge ID 45300) bulabilirsiniz.
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafın-
dan şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Dişli anşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha fazla bilgiyi "DIN-EN-ASME-JIS uyarınca anşlar" ek kılavuzun-
da bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGADIS 82
Koruyucukapak
Flanşlar
12
4 Monte edilmesi
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
4 Monteedilmesi
4.1 Genelaçıklamalar
Cihazda bulunan (özellikle sensör elemanı, proses contası ve proses
bağlantısı olmak üzere) tüm parçaların, oluşan işlem koşullarına
uygun olmasını sağlayın. İşlem koşullarına özellikle proses basıncı,
proses sıcaklığı ve malzemelerin kimyasal özelliklerini sayabiliriz.
Bununla ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve model etike-
tine bakın.
Cihaz, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1'de belirtilen normal ve
genişletilmiş ortam koşullarına uygundur.
Montaj pozisyonunu, cihazın, monte edilmesi, bağlanması ya da
kendisine daha iyi bir gösterge ve ayar modülü özelliklerinin eklen-
mesi için kolay ulaşılabileceği şekilde seçin. Bunun için gövde, alet
kullanmadan, 330 º döndürülür. Ayrıca, gösterge ve ayar modülünü
90º'lik adımlarla ötelenmiş olarak kullanabilirsiniz.
Haznede kaynak çalışması yapılmadan önce elektronik modülü
sensörden çıkarın. Bu şekilde elektroniğin indüktif geçişler nedeniyle
zarar görmesini engellersiniz.
Ölçüm sondasını doğrudan çubuğa veya kabloya kaynaklamadan
önce topraklayın.
Dişli modellerde gövde, döndürerek sokmak için kullanılamaz! Fazla
sıkmak, gövdenin dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Bu işlem için öngörülen altıgen başlığı kullanın.
Tavsiye edilen kabloları kullanın ("Besleme gerilimine bağlanma"
bölümüne bakın) ve kablo bağlantısını iyice sıkın.
Cihazınızı nem girmesine karşı ilaveten korumak için bağlantı kablosu-
nu kablonun vidalanarak takıldığı yerin önünden aşağı sürün. Böylece
yağmur suyu ve kondanse su damlayarak aşağı düşer. Bu, özellikle
açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu) nem olma
ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş veya ısıtılmış haznelere
montaj için geçerlidir.
Cihaz koruma türüne uygunluk için kullanım sırasında gövde kapağı-
nın kapalı ve gerekirse sürgülenmiş olmasına dikkat edin.
"Teknik veriler" bölümünde belirtilen kirlilik derecesinin mevcut ortam
koşullarına uygun olduğundan emin olunuz.
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Ortamkoşullarınauy-
gunluk
Montajpozisyonu
Kaynakçalışmaları
Kullanımı
Nem
13
4 Monte edilmesi
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Res. 4: Nem girmesine karşı alınan önlemler
Kapta yüksek veya alçak basınç olduğu zaman proses bağlantısının
sızdırmazlığını sağlamanız gerekir. Sızdırmazlık malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sıcaklığına dayanıklı olup olmadığını kullan-
madan önce kontrol edin.
İzin verilen maksimum basıncı, sensörün "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bölümünden alın.
Dişlinin teonla bantlanması gibi yalıtım önlemleri metalik haznelerde,
gereken elektriksel bağlantıyı kesebilir. Bu nedenle ölçüm sondasını
haznede topraklayın veya iletken bir conta malzemesi kullanın.
Metalikhazne
Topraklamanın yeterli miktarda olabilmesi için ölçüm sondasının me-
kanik bağlantısının hazneyle iletken olarak yapılmış olmasına dikkat
edin.
Bakır, kurşun gibi iletken contaları kullanın. Dişliyi teonla bantlamak
gibi yalıtkan önlemler metalik haznedeler gerekli elektrik bağlantısını
kesebilir. Bu nedenle ölçüm sondasını haznede topraklayın veya
iletken bir conta malzemesi kullanın.
İletkenolmayanhazne
Plastik depo gibi iletmeyen haznelerde kondansatörün ikinci kutbu,
ayrı yerde hazır bekletilmelidir (ör. kılıı boruda).
Kapasitif ölçüm sondası her zaman olabildiğince dikey konumda
olmalıdır ve/veya bir antielektroda paralel olarak monte edilmelidir. Bu
özellikle iletken olmayan dolum malzemesinde böyledir.
Yatay konumdaki yuvarlak tankın, konik tankın veya başka asimetride
tank kalıplarında, hazne duvarına olan farklı mesafe nedeniyle lineer
olmayan dolum değerleri ortaya çıkar.
İletken olmayan dolum malzemelerinde bir kılıı boru kullanın veya
ölçüm sinyalini lineerize edin.
Hazne tavanında yoğuşma olduğunda, sistemde dolaşan sıvı köprü
oluşumuna ve bu nedenle hatalı ölçüme neden olabilir.
Bu yüzden yalıtımlı boru veya daha uzun bir yalıtım kullanın. Uzunluk,
kondansasyon miktarına ve dolum malzemesinin azalması yönünde
olur.
Basınç/Vakum
Haznemalzemesi
Haznekalıpları
Yoğuşmaoluşumu
14
4 Monte edilmesi
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Metrikdişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vida-
lanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
NPTdişlisi
Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövde-
lerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin
serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza
karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızla-
rını kapatın.
4.2 Montajtalimatları
Kullanım sırasında, ölçüm sondası entegre parçalara veya hazne
duvarına değmemelidir. Bunun dışında ölçüm değeri, hazne duvarına
olan uzaklıkta kuvvetli bir farklılık olursa, değişir. Gerekirse bu nedenle
sonda ucunu yalıtarak sabitleyin.
1
2
1
2
Res. 5: Ölçüm sondasını sabitlemek
1 Ölçüm sondası
2 Plastik priz
Konik zeminli haznelerde, sensörün, haznenin ortasına monte edilme-
si avantajlıdır çünkü bu durumda tabana kadar ölçüm yapılabilir.
Cihazın dolum akıntısı içinde monte edilmesi istenmeyen hatalı öl-
çümlere yol açabilir. Cihazı haznenin ör. doldurma ağızları, karıştırma
düzenekleri vb. istenmeyen etkilerin oluşamayacağı bir yerine takın.
Bu özellikle uzun elektrodu olan cihaz tipleri için böyledir.
Kablogirişleri-NPT
Dişlisi
Kablobağlantıelemanları
Montajpozisyonu
İçeriakanmadde
15
4 Monte edilmesi
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Res. 6: İçeri akan madde
16
5 Besleme gerilimine bağlanma
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üze-
rinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık
gösterebilir.
Enerji beslemesine ilişkin verileri "Teknik veriler" bölümünde bulabi-
lirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrıl-
ması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Cihazın elektrik beslemesini, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-
1'de belirtilen, enerjisi sınırlandırılmış bir elektrik devresi ile, örneğin
UL 1310 veya uygun bir harici elektrik akımı sınırlandırması olan bir
SELV ana şalter besleme üyesi gibi 2. sınıf bir ana şalter besleme
üyesi ile yapınız.
2)
Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sen-
sör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Elektrik devresindeki diğer cihazların etkisi için sensörün "Teknik
veriler " bölümü yük değerleri kısmına bakın
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi
için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazit-
lenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
Kullanılan kablonun olası maksimum çevre sıcaklığına gereken sıcak-
lık ve yangın direncinin olmasına dikkat edin.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kulla-
nın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına hangi kablo dış çapının gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullan-
manızı tavsiye ederiz.
Güvenlikuyarıları
Güçkaynağı
Bağlantıkablosu
2)
2. sınıf ana şalter besleme öğesi: gerilim ve güç düzeyi sınırlı, daha yüksek
gerilimli elektrik devrelerine karşı özel izolasyonlu. SELV (Safety Extra Low
Voltage) ana şalter besleme öğesi: gerilim düzeyi sınırlı, daha yüksek gerilimli
elektrik devrelerine karşı özel izolasyonlu
17
5 Besleme gerilimine bağlanma
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Metrikdişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vida-
lanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
NPTdişlisi
Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövde-
lerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin
serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza
karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızla-
rını kapatın.
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı tavsiye ederiz. Yalıtım sensörde
direk iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış toprakla-
ma terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak voltajına
bağlanmış olmalıdır.
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
Hem galvanik sistemlerde hem de katodik korozyon güvenliği
sistemlerinde büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu
iki kenarlı yalıtımın topraklamasında izin verilmeyen yüksek yalıtım
akımlarına yol açabilmektedir.
Bilgi:
Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, gövde vs.) iletken olarak
topraklama terminallerine bağlıdır.
Ex uygulamalarda ilgili montaj talimatlarını dikkate alın. Özellikle,
hiçbir voltaj regülatörü akımının kablo blendajı üzerinden akmamasına
dikkat edin. İki taraı topraklamada, bu, önceden açıklandığı şekilde
bir kondensatör yardımıyla veya ayrı bir voltaj regülatörü kullanılarak
sağlanır.
5.2 Bağlantıprosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Mümkünse gösterge ve ayar modülünü sola döndürerek çıkartın
3. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıpaları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
6. Terminalin açma kolunu bir tornavida ile kaldırın (Aşağıdaki şekle
bakın.)
7. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde açık terminallere takın
Kablobağlantıelemanları
Kabloyalıtımlamave
topraklama
18
5 Besleme gerilimine bağlanma
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
Res. 7: Bağlantı prosedürü 6 ve 7
8. Terminallerin açma kolunu aşağıya bastın, terminal yayının kapan-
ma sesi duyulur.
9. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafçe çekin
10. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
11. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kablo-
yu tamamen sarmalıdır
12. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Birhücreligövdeninbağlantışeması
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
19
5 Besleme gerilimine bağlanma
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
5
5
5
5
1 2
4
3
Res. 8: Tek bölmeli gövde malzeme çeşitleri
1 Plastik
2 Alüminyum
3 Paslanmaz çelik (hassas döküm)
4 Paslanmaz çelik (elektrolizle parlatılmış)
5 Tüm madde modellerinin hava basıncı kompanzasyonu için ltre elemanı.
Alüminyum ve paslanmaz çelik için IP 66/IP 68, 1 bar'lı modelde kör tapa
I
²
C
Display
12 5678
3
4
1
2
Res. 9: Tek hücreli gövdede elektronik ve bağlantı bölmesi
1 VEGACONNECT için ş bağlantısı (I²C arayüzü)
2 VEGADIS 61 dış göstergesinin bağlantısı için yay baskılı klemensler
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
4 Besleme gerilimi için yay baskılı klemensler
Gövdeyegenelbakış
Elektronikbölmevebağ-
lantıbölmesi
20
5 Besleme gerilimine bağlanma
VEGACAL 62 • 4 … 20 mA/HART - İki telli
30024-TR-170907
I
2
C
Display
1
12 5 678
Res. 10: Bağlantı şeması - Bir hücreli gövde
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
5.4 İkihücreligövdeninbağlantışeması
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
1 2 3
4
5
Res. 11: Çift hücreli gövde
1 Gövde kapağı - Bağlantı bölmesi
2 VEGADIS 61 için kör tapa veya M12 x 1 bağlantı şi (opsiyonel)
3 Gövde kapağı - Elektronik bölme
4 Hava basıncı kompanzasyonu için ltre öğesi
5 Kablo bağlantı elemanı
Bağlantışeması
Gövdeyegenelbakış
/