Peg Perego Triplette SW Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
ÖNEMLİ: Kullanõmdan önce talimatlarõ dikkatlice
okuyunuz ve ilerde tekrar kullanmak üzere muhafaza
ediniz.
Pegperego ihbarsiz olarak herhangi bir zamanda
üründe değişiklik yapmak ve islah etmek haklarini
sakli tutar.
Peg Perego S.p.A. ISO 9001 sertifikalõdõr.
Bu sertifika ile müşterilere ve tüketicilere
kurumun şeffaf işleyişinin ve tam bir
güven ortamõnõn garantisi verilmektedir.
ŞTERİ SERVİSİ
Şayet kazara ürünün birtakõm parçalarõ kaybolacak ya
da zarar görecek olursa, yedek parça olarak yalnõzca
orijinal PegPerego parçalarõnõ kullanõn. Muhtemel
tamir, değiştirme, ürün hakkõnda bilgi alma, orijinal
yedek parça ve aksesuar satõşõ işlemleri için PegPerego
Satõş Destek hattõna başvurun:
tel.: 0039-039-60.88.213,
fax: 0039-039-33.09.992,
www.pegperego.com
Peg Perego olarak tüketicilerin her türlü gereksinimini
en iyi şekilde karşõlamak üzere daima onlara hizmet
etmeye hazõrõz. Dolayõsõ
yla, müşterilerimizin görüş ve
önerileri bizim için son derece önemli ve değerlidir.
Bu nedenle, bir ürünümüzü satõn alõp kullandõktan
sonra, görüş ve önerilerinizi bildirmek üzere Internet
üzerinde “www.pegperego.com/SSCo.html.en-UK”
adresinde yer alan MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ FORMUNU
dolduracak olursanõz size gerçekten minnettar
kalacağõz.
KULLANIM KILAVUZU
TEKERLEKLERİN TAKILMASI
1• Şekildeki gibi, kapalõ olan çocuk arabasõndaki
4 adet koruma tõpasõnõ çõkarõn ( 2 yuvarlak ve 2
kare).
2• Kanca koluna basarak ön tekerlerlekleri kapalõ
çocuk arabasõna monte edin (şekil A) ve poyrayõ
mile geçirin (şekil B). Tekerlekleri zõt yöne doğru
çekerek doğru takõldõğõnõ kontrol edin.
3• Daha önceden ön tekerleklerle yapmõş olduğunuz
işlemleri (A ve B evreleri) arka tekerleklerle de
yapõnõz.
Fren dişlisinin tam olarak oturmuş olduğunu
kontrol ediniz.
FREN
4• Çocuk arabasõnõ durdurmak için, şekildeki gibi,
arka tekerleklerde bulunan fren çubuğunu
ayağõnõzla indirin.
AÇMA
Halen kapalõ olan çocuk arabasõnõn frenini
harekete geçirin.
5• Kolu ok yönüne doğru kaldõrõn.
6• Kolu aşağõya doğru çekin ve son kademeye kadar
sabitleyin.
7• õlma işleminin doğru olduğunu anlamak için,
resimli açõklamalarõ kontrol edin.
SEPET
8• Sepet, şekildeki gibi, çoçuk arabasõnõn temeline
yerleştirilir.
9• Sepet, belirli 6 noktadan kancalanabilir; A ve B
resimlerinde olduğu gibi, ön ve arka bölümlere
dört düğme yerleştirilmiştir. C resminde olduğu
gibi, yapõşkanlõ iki şeriti çocuk arabasõnõn
borusuna bağlayõn.
DİREKSİYON
10• İyi bir sabitlik sağlamak amacõyla, şekilde
gösterilen düğmeye basõlarak direksiyon dört
farklõ pozisyonda kullanõlabilir.
YÖN TEKERLEKLERİ
11• Pratik direksiyonu sayesinde, ön tekerlekleri
çevirmek mümkündür. Ön tekerlekleri çevirmek
için, A resmindeki gibi direksiyonun üstündeki
kolcuğu sağa doğru kaydõrmak gerekmektedir.
Tekerlekleri sabitlemek için, B resmindeki gibi,
kolcuğu sola doğru hareket ettirin.
TEKERLEKLERİ ÇIKARMAK İÇİN
12• Tekerlekleri çõkarmak için, şekildeki gibi tekerliğin
merkezinde bulunan düğmeye basmak ve
aynõ anda tekerleği kendinize doğru çekmek
gerekmektedir.
KAPAMA
Freni harekete geçirin ve çocuk araba koltuklarõnõn
kancalarõ
nõ çõkarõn.
13• Çocuk arabasõnõ kapatmak için, şekildeki gibi,
kolun üzerindeki levyeyi kaldõrõn ve haÞ fçe öne
götürerek çõkarõn.
14• Kolun blokajõnõ kaldõrmak için, şekildeki gibi,
güvenlik pedalõnõ sol ayağõnõzla aşağõya doğru itin.
15• Şekildeki gibi kolu aşağõya doğru çevirin.
GANCIOMATIC SYSTEM
“Ganciomatic Sistem” sayesinde, kendi ihtiyaç ve
gereksinimlerinize göre, araba koltuğu ya da taşõma
koltuğu gibi herhangi bir ürünü “Triplette SW” araba
üzerine monte etme olanağõ bulunmaktadõr.
TRIPLETTE SW + 3 TAŞIMA KOLTUĞU
KULLANIM KILAVUZU:
Ürünün sabit ve sağlam olmasõ için üç taşõma
koltuğunun da her zaman için takõlõ olmasõ
tavsiye olunur.
Herhangi bir nedenle “Triplette SW” yi bir
veya iki çocukla kullanmanõz halinde de, tüm
koltuklarõ takmõş olmanõz ve sağlam bir şekilde
yerine tespit etmeniz tavsiye olunur. Tutma
yerine en yakõn olan konumlarõ kullanõnõz.
16• Ürünün arabaya takõlmasõ ve çõkartõlmasõ ile ilgili
hususlar için koltuğun kullanma kõlavuzuna
bakõnõz.
A ve B şekillerinde koltuklarõn takõlõş şekilleri
gösterilmektedir.
TRIPLETTE SW + 3 “PRIMO VIAGGIO” (İlk Yolculuk)
ARABA KOLTUĞU
17• Ürünün nasõl takõlmasõ gerektiği şekilde
gösterilmektedir (anneye dönük olarak).
TEMİZLEME VE BAKIM
Pusetiniz çok az bir bakõ
m gerektirir. Temizlik
ve bakõm işlemleri sadece yetişkinler tarafõndan
yapõlmalõdõr.
Bütün hareketli kõsõmlarõn temiz tutulmasõ ve
gerekirse ince yağla yağlanmasõ önerilir.
Demir kõsõmlarõnõ, paslanmayõ önlemek için iyicene
kurulayõn.
Düzenli olarak plastik kõsõmlarõ nemli bir bezle silin,
çözücü veya benzeri maddeler kullanmayõn.
Tekerlekleri tozdan ve kumdan temiz tutun.
Ürünü su, yağmur ve kar gibi dõş etkenlerden
koruyun, güneşte devamlõ ve uzun kalõş birçok
malzemede renk değişimine sebep olabilir.
Ürünü kuru bir ortamda muhafaza edin.
TR•TÜRKÇE
UYARI
ÇOCUĞUNUZU HİÇBİR ZAMAN TEK BAŞINA
BIRAKMAYIN.
ÜRETİCİ TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ AKSESUARLARI
KULLANMAK TEHLİKELİ OLABİLİR.
PARMAKLARINIZIN MEKANİK AKSAMA SIKIŞMAMASINA
ÖZEN GÖSTERİN.
KURULMA İŞLEMİ YETİŞKİNLER TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.
KIRIK YA DA EKSİK PARÇALI ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN.
ARABAYI HER DURDUĞUNUZDA FREN KİLİTLERİNİ
KULLANIN.
ÜRÜNÜ, MERDİVEN YA DA BASAMAK GİBİ GEÇİŞ
YERLERİNİN YAKINLARINDA KULLANMAYIN.
ÇOCUK KOLTUKLARININ ÇOCUK ARABASINA DOĞRU
TAKILIP TAKILMADIĞINI KONTROL EDİN.
GÜVENLİK KURALLARI
Yükler ve/veya aksesuarlar ürünün dengesini bozabilir.
Sepete 5 kilogramdan daha fazla yük konulmamasõnõ
öneririz. Ürünün yakõnlarõnda bulunmasõ muhtemel
elektrikli õsõtõcõlar, gaz sobalarõ v.s gibi õsõ kaynaklarõnõn
ve ateşin neden olabileceği tehlikelere karşõ dikkatli
olun.
İki elinizle ürünün üzerine bastõrarak çocuk koltuklarõnõn
her iki yandan sõkõca takõlmõş olduğundan emin olun.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες
χρήσεως πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
Η PEG PEREGO διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ότι
αλλαγές είναι αναγκαίες ή βελτιώσεις σε αυτά τα
προιόντα οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση.
Η Peg Perego S.p.Α. διαθέτει
πιστοποίηση ΙSΟ 9001.
Η πιστοποίηση παρέχει στους πελάτες
και στους
καταναλωτές την εγγύηση
της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης
στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η
εταιρία.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εάν τυχόν χαθούν μέρη του μοντέλου ή υποστούν
κάποια βλάβη, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά Peg Perego. Για τυχόν επισκευές,
αντικαταστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα, την πώληση γνήσιων ανταλλακτικών
και αξεσουάρ, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Peg Perego:
τηλ: 0039-039-60.88.213,
fax: 0039-039-33.09.992,
e-mail: assistenza@pegperegο.it,
www.pegperegο.cοm
Η Peg Perego είναι στη διάθεση των Καταναλωτών
της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
τους. Για το λόγο αυτό είναι για μας εξαιρετικά
σημαντικό και πολύτιμο να γνωρίζουμε τη γνώμη
των Πελατών μας. Θα σας είμαστε λοιπόν πολύ
ευγνώμονες εάν, αφού χρησιμοποιήσετε ένα
προΪφόν μας,
συμπληρώσετε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που θα βρείτε στο
ιξterξet στην ακόλουθη διεύθυνση: “www.pegperegο.
cοm/SSCο.html.en-UK”,
επισημαίνοντας ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή
υποδείξεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ
1• Αφαιρέστε τα τέσσερα προστατευτικά πώματα
(δύο στρογγυλά και δύο τετράγωνα) από
το καρότσι που είναι ακόμη κλειστό, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
2• Με το
καρότσι κλειστό, τοποθετήστε τους
μπροστινούς τροχούς πατώντας το μοχλό
σύνδεσης (εικόνα Α) και εισάγοντας το κέντρο
του τροχού στον πείρο μέχρι τέλος (εικόνα B).
Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση τραβώντας τους
τροχούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
3• Επαναλάβατε με τους πίσω τροχούς το χειρισμό
που κάνατε προηγουμένως με τους μπροστινούς
(σειρά A και B).
Ελέγξτε τη σωστή εισαγωγή του γραναζιού του
φρένου.
ΦΡΕΝΟ
4• Για να φρενάρετε το καρότσι, κατεβάστε με το
πόδι τη μπάρα του φρένου που βρίσκεται στους
πίσω τροχούς, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΑΝΟΙΓΜΑ
Ενεργοποιήστε το φρένο του καροτσιού που
είναι ακόμη κλειστό.
5• Σηκώστε τη χειρολαβή σύμφωνα με τη φορά του
τόξου.
6• Πατήστε τη χειρολαβή προς τα κάτω και
ΕL•EΛΛΗΝΙΚΑ
1 / 1

Peg Perego Triplette SW Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu