Rowenta COMPACT PROTM El kitabı

Marka
Rowenta
Kategori
saç kurutucular
Model
COMPACT PROTM
Tip
El kitabı
Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før bruk.
SIKKERHET
• Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige
normer og regler (lavspenningsdirektiver, elektromagnetisk kompatibi-
litet, miljø …).
• Apparatets tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt
med huden. Sørg for at strømledningen aldri er i kontakt med appara-
tets varme deler.
• Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spen-
ning. Enhver tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes
av garantien.
• For din egen sikkerhet er installering av en
jordfeilbryter med et rele som ikke overstiger
30 mA, anbefalt for den elektriske forsyningen
av badet. Be en elektriker om råd.
• Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar
med gjeldende standarder i ditt land.
• ADVARSEL: ikke bruk dette apparatet i
umiddelbar nærhet av badekar, dusj,
vask eller andre vannkilder.
• Når apparatet blir brukt et bad, bør det
kobles fra umiddelbart etter bruk. Tilstedevæ-
relsen av vann kan være farlig selv når appa-
ratet er avslått.
• Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fy-
siske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med min-
dre de f år tilsyn eller forhån dsinstruksjoner om anvendelsen av
apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes
under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek.
Dette apparatet kan brukes av barn fra
alderen 8 år og oppover og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller for personer uten erfaring og
kjennskap hvis de har blitt gitt opplæring i
bruken av apparatet eller er under oppsyn og
forstår farene som er involvert. Barn skal ikke
leke med apparatet. Rengjøring og bruker-
vedlikehold skal ikke utføres av barn uten
oppsyn.
Dersom strømledningen er skadet, skal den
erstattes av produsenten, dens kundeservice
eller av en person med lignende kvalifikasjoner
for å forhindre at det oppstår problemer.
• Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent ser vicesenter hvis: appa-
ratet har falt eller ikke fungerer normalt.
• Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Ved overoppheting
(pga. f.eks. tilskitning av bakre rist) stanser apparatet automatisk. Kon-
takt kundeservice.
• Apparatet må frakobles: før rengjør ing og vedlikehold, hvis det ikke
fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
• Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
• Må ikke dyppes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved
rengjøring.
• Skal ikke holdes med fuktige hender.
• Holdes i håndtaket, ikke i de varme delene.
• Skal ikke frakobles ved å dra i ledningen, med ved å dra i støpselet.
• Bruk ikke skjøteledning.
• Bruk ikke skuremidler eller etsende midler til rengjøring.
• Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C.
GARAN TI :
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet.
Det skal ikke brukes til profesjonelle formål.
Garantien blir ugyldig ved uriktig bruk.
IONIC (kun på enkelte modeller)
hårtørkeren utsteder automatisk negative ioner som reduserer statisk
elektrisitet. Håret ditt vil skinne og blir lettere å gre.
BRUK (kun på enkelte modeller)
AIR CONTROL SYSTEM : Rotasjonsforsterker (ikke avtagbar)
(på enkelte modeller)
Vri forsterkeren (fig.1) og du får en luftstråle tilpasset den hårstilen du
ønkser :
- en bred luftstråle for føning (fig.2),
- en forsterket luftstråle for styling (fig.3).
Dette tilbehøret skal ikke fjernes.
LA OSS TE NKE MILJØ
Apparatet inneholder en re kke komponenter som ka n
gjenvinnes eller resirkuleres.
Lever det inn til e n innsamlingssted eller et autorisert
servicesender for å være sikker på at det blir riktig viderebe-
handlet.
Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på
www.rowenta.com
Läs noggrant igenom bruksanvisningen och
säkerhetsföreskrifterna före den första användningen.
SÄKERHET
• Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder
(lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö…).
• Apparatens tillbehör blir mycket varma under användningen. Undvik
kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med ap-
paratens varma delar.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges
på apparaten. All felanslutning kan orsak a irreparabla skador och gör
att garantin inte gäller.
• För extra skydd vid el i badrum bör en
jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA ins-
talleras i den krets som förser badrummet
med ström. Be en behörig elektriker om råd.
• Apparatens installation och användning måste emellertid uppfylla de
normer som gäller i ditt land.
• VARNING! Använd inte den här appara-
ten nära badkar, dusch, tvättställ eller
andra kärl som innehåller vatten.
• Om apparaten används i badrum måste du
dra ur kontakten ur vägguttaget efter använd-
ning, eftersom närheten till vatten utgör en
risk även när apparaten är avstängd.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan
erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en per-
son ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått an-
visningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av
en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
Den r apparaten kan användas av barn
från 8 år och uppåt samt av personer med
begränsad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med bristande erfarenheter och
kunskaper, om de övervakas eller får instruk-
tioner om hur apparaten ska användas på ett
säkert sätt och om de förstår de risker den kan
medföra. Barn ska inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte göras av
barn utan tillsyn.
• Om sladden skadats, ska den bytas ut av
tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad
eller av behörig fackman, för att undvika fara.
• Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad
om:
- den har fallit,
- den har funktionsstörningar.
• Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Vid överhettning
(orsakad t.ex. av att det bakre gallret blivit smutsigt), stängs apparaten
automatiskt av: kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
• Koppla ur apparaten:
- före rengöring och underhåll.
- vid funktionsstörning.
- så snart du inte använder den.
• Använd inte om sladden är skadad.
• Doppa inte ner i vatten eller under rinnande vatten, inte ens vid ren-
göring.
• Håll den inte med fuktiga händer.
• Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
• Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkon-
takten.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Rengör inte med skurmedel eller frätande medel.
• Använd inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.
GARAN TI :
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
Den kan inte användas i yrkesmässigt syfte.
Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.
IONIC (vissa modeller)
hårtorken avger automatiskt negativt laddade joner som reducerar
statisk elektricitet. Håret får glans och är lätt att kamma ur.
ANVÄNDNING (vissa modeller)
AIR CONTROL SYSTEM : Vridbart fönmunstycke (ej avtagbart) (olika
beroende på modell)
Vrid fönmunstycket (bild 1) för att anpassa luftströmmen till önskad
frisyr:
- en bred luftström för att torka håret (bild 2),
- en koncentrerad luftström för att styla håret (bild 3).
Vridbart fönmunstycke ej avtagbart.
VAR RÄDD O M MILJÖN!
Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas
eller återvinnas.
Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktorise -
rad serviceverkstad för omhändertagande och behandling
De här instruktionerna finns också tillgängliga på vår hemsida
www.rowenta.com
Læs brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne
omhyggeligt igennem før ibrugtagning.
SIKKERHED
• Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse
med gæld ende standarder og bestemmelser (Lavspændingsdirektiv,
Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse…).
• Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kon-
takt med huden. Sørg for at el-ledningen aldrig kommer i kontakt med
apparatets varme dele.
• Kontroller at el-installationens spænding svarer til apparatets. Tilslut-
ning til en forkert spænding kan forårsage uoprettelige beskadigelser,
som ikke er dækket af garantien.
• For yderligere beskyttelse tilrådes det at
installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en
nominel restdriftsstrøm, der ikke overstiger 30
mA, i det kredsløb, der forsyner badeværelset.
Spørg en installatør til råds.
• Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstem-
melse med gældende standarder i dit land.
• ADVARSEL: brug ikke dette apparat
i nærheden af badekar, brusenicher,
vaskekummer eller andre beholdere med
vand.
• Når apparatet benyttes i et badeværelse,
skal det tages ud af stikket efter brug, da næ-
rheden af vand udgør en fare, også selv om
apparatet er slukket.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller per-
soner blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn
eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af dette ap-
parat af en person, der er ansvarlig for deres sik kerhed. Børn skal være
under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år
og opefter, og af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de over-
våges eller har fået instruktion i sikker brug af
apparatet, og forstår de dermed forbundne
farer. Lad ikke børn lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden overvågning.
• Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræ-
sentant eller en person med lignende kvalifika-
tion for at undgå enhver fare.
• Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret serviceværksted, hvis:
- apparatet er faldet ned,
- apparatet ikke fungerer korrekt.
• Apparatet er udst yret med en varmefølsom sikkerhedsan ordning.
I tilfæld e af overopvarmning (f.eks. hvis gittere t bagpå er tilstoppet)
vil apparatet standse automatisk: kontakt kundeserviceafdelingen.
• Apparatets stik skal tages ud:
- før rengøring og vedligeholdelse,
- hvis det ikke fungerer korrekt,
- så snart det ikke bruges mere,
- hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
• Må ikke bruges, hvis el-ledningen er beskadiget.
• Må ikke dyppes ned i vand, selv under rengøring.
• Tag ikke fat med våde hænder.
• Tag ikke fat om huset, der er varmt, men tag fat om håndtaget.
• Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen, men tag fat om selve stik-
ket.
• Brug ikke forlængerledning.
• Må ikke rengøres med skurende eller ætsende midler.
• Må ikke bruges ved en temperatur på under 0 °C og over 35 °C.
GARAN TI :
Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig hushold-
ning.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssige formål.
Garantien bortfalder og er ugyldig i tilfælde af en forkert brug.
IONIC (afhængig af model)
Hårtørreren udsender automatisk negativer ioner, der reducerer
statisk elektricitet. Håret får en strålende glans og bliver lettere at rede
igennem.
BRUG (afhængig af model)
AIR CONTROL SYSTEM : Roterende koncentrator (kan ikke tages af)
(afhængig af model)
Drej koncentratoren (fig.1) for at have en luftstrøm, der er velegnet til
den ønskede frisure:
- en bred luftstrøm til tørring (fig.2),
- en koncentreret luftstrøm til føntørring (fig.3).
Denne del er det ikke muligt at fjerne.
VI SKA L ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE M ILJØET!
Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges
eller genvindes.
Aflever det på kommun ens genbrugsstation eller på et
vautoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.
Disse instruktioner er også tilgængelige på www.rowenta.com
Lue käyttö- ja turvaohjeet tark asti ennen käyttöä.
TURVALLISUUS
• Turvallisuu tesi vuoksi tämä laite täyttää siihen soveltuvat nor mit ja
määräykset (pienjännite- sähkömagneettinen yhteensopivuus, ympä-
ristödirektiivi…).
• Laitteen lisälaitteet kuumenevat käytössä. Vältä ihokosketusta niiden
kanssa. Varmista, että sähköjohto ei koskaan joudu kosketuksiin laitteen
kuumien osien kanssa.
• Tarkista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite vastaa säh-
köverkon jännitettä. Jos kytkentä on virheellinen, laite voi saada korvaa-
mattomia vaurioita, joita takuu ei kata.
• Lisäsuojan tarjoamiseksi on suositeltavaa
asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin
vikavirtasuojakytkin (RCD tai vvsk), jonka
nimellistoimintavirta on enintään 30 mA. Kysy
neuvoa sähköasentajaltasi.
• Laitteen ja sen k äytön tulee kuiten kin täyttää oma ssa maassasi voi-
massa olevat normit.
VAROITUS: älä käytä tätä laitetta
kylpyammeiden, suihkujen, lavuaarien
tai muiden vettä sisältävien astioiden tai
säiliöiden lähettyvillä.
• Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, kytke
se irti pistorasiasta heti käytön jälkeen. Veden
läheisyys voi aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka
laite olisikin kytketty pois päältä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mu-
kaan lu ettuina lapset), joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyv yt
ovat heikentyneet eikä myöskään sellaisten henkilöiden k äytettäväksi,
joilla ei ole tietoa tai tuntemusta käyttää laitetta, elleivät he ole heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai he saavat ohjeita
laitteen käytöstä. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leik i tällä
laitteella.
• Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuo-
tiaat lapset ja aikuiset, joiden fyysiset, aisteihin
liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilla ei ole riittävästi tietoa ja kokemusta, mi-
käli he ovat saaneet tietoa ja opastusta lait-
teen turvallisesta käytöstä ja jos he
ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit ja
vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, se on
annettava valmistajan, tämän huoltoedustajan
tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön
vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
• Älä käytä laitetta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jos:
laite on pudonnut tai se ei toimi normaalilla tavalla.
• Laite on varustettu lämpöturvajärjestelmä llä. Jos laite ylikuumenee
(esimerkiksi takaritilän tukkeutumisen takia) laite sammuu automaatti-
sesti: ota yhteys jälkimyyntipalveluun.
• Laite tulee irrottaa sähköverkosta:
- ennen puhdistusta ja hoitoa.
- jos se ei toimi kunnolla.
- heti kun olet lopettanut sen käytön.
- jos poistut huoneesta edes hetkeksi.
• Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vahingoittunut.
• Älä upota laitetta veteen tai laita sitä juoksevan veden alle edes puh-
distusta varten.
• Älä pidä laitteesta kiinni märin käsin.
• Älä pidä kiinni rasiasta, sillä se kuumenee, käytä kädensijaa.
• Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä sähköjohdosta, vedä pistok-
keesta.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä laitetta alle 0 °C ja yli 35 ° lämmössä.
TAKUU :
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Sitä ei saa käyttää ammatillisiin tarkoituksiin.
Takuu raukeaa, jos laitetta käytetään asiattomasti.
IONIC (mallista riippuen)
hiustenkuivaajasi lähettää automaattisesti negatiivisia ioneja, jotka
vähentävät staattista sähköä. Hiuksesi hohtavat kiiltoa ja ne on hel-
pompi selvittää.
KÄYTTÖ (mallista riippuen)
AIR CONTROL SYSTEM: Pyörivä keskittäjä (kiinteä) (materiali mallista
riippuen)
Käännä keskittäjää (kuva 1) jotta saat haluamallesi kampaukselle sopi-
van ilmavirran:
- leveä ilmavirtaus kuivattaessa hiuksia (kuva 2),
- keskitetty ilmavirtaus föönattaessa (kuva 3).
Dezc accessoire is niet afneembaar, probeer deze dan ook niet te ver-
wijderen.
EDISTÄKÄÄMME YMPÄRISTÖNSUOJE LUA!
Laite sisältää paljon arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja.
Toimita se keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa valtuu-
tettuun huoltok eskukseen, jotta laite käsitellään asianmu-
kaisesti.
Nämä ohjeet löytyvät myös nettisivultamme
www.rowenta.com
¥Ôd§v Æd«¡… «¸®Uœ«‹ «∞ºö±W Æ∂q «ùß∑FLU‰
≈¸®Uœ«‹ ±s √§q «∞ºö±W
±s √πq ßö ±∑p, ¥î{l ≥c« «∞LM∑Z ∞KÆu«≤Os Ë«∞LFU¥Od «∞ºU¸¥W «∞LHFu‰:
(ÆU≤uÊ «∞∑OU¸ «∞LMîH÷, ÆU≤uÊ «∞∑u«≠ÆOW «ù∞J∑d˱GMU◊OºOW, ÆU≤uÊ «∞∂OzW...).
Æb ¢B∂` ±K∫ÆU‹ «∞§NU“ ßUªMW πb« √£MU¡ «∞∑®GOq Ë ∞c∞p ¢HUœÈ ±ö±º∑NU.
¢QØb °QÊ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ô ¥ö±” √°b« √π“«¡ «∞§NU“ «∞ºUªMW.
¢QØb √Ê Æu… ¢OU¸ «∞®∂JW «∞JNd°UµOW ´Mb„ ¥∑u«≠o ±l «∞Æu… «∞∑w ¥∑DK∂NU «∞LM∑Z.
√Í ªDU ≠w «∞∑uÅOq °U∞∑OU¸ ¥M∑Z ´Më √{d«¸ ≠w «∞LM∑Z , ∞s ¢®LKNU «∞{LU≤W.
∞{LUÊ •LU¥W ≈{U≠OW, ¥ÔMB` °S≤®U¡ ≤ÿUÂ ∞K∑OU¸ «∞∑HU{Kw
«∞L∑îK· ≠w «∞b«µd… «∞JNd°UµOW ∞K∫LÒU ô ¥∑§UË“ 03 ±OKKw
¬±∂Od. «ß∑®d «∞JNd°Uµw.
¥§» √Ê ¥î{l ¢dØO» «∞§NU“ Ë «ß∑FLU∞ë ∞§LOl «∞Æu«≤Os «∞ºU¸¥W «∞LHFu‰
≠w °Kb„.
¢∫c¥d: ô ¢º∑FLq ≥«∞§NU“ °U∞Ʊs •u÷
«ôß∑∫LUÂ, «∞d®d«‘, •u÷ «∞GºOq √Ë √¥W •UË¥W
√ªdÈ ¢∫∑uÍ ´Kv «∞LU¡.
´Mb «ß∑FLU‰ «∞§NU“ ≠w «∞∫LÒUÂ, «≠BKë ´s «∞∑OU¸ °L§dœ
«ô≤∑NU¡ ±s «ß∑FLU∞ë ¢dØë Æd¥∂UÎ ±s «∞LU¡ Æb ¥®Jq
ªDd« ´KOp •∑v Ë∞u ØUÊ «∞§NU“ ±DHQ.
≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·, ¥§» «ß∑∂b«∞ë ±s Æ∂q «∞LBMÒl √Ë °u«ßDW
±dØ“ ªb±W ±U °Fb «∞∂Ol √Ë °u«ßDW
®îh ±R≥q Ë∞b¥ë «∞î∂d… ∞KÆOU °Nc« «∞FLq, Ë–∞p ∞∑HUœÍ √Í ªDd.
¥ÔLJs ∞ú©HU‰ ±s ßs «∞∏U±MW ˱U ≠u‚, ËØc∞p
«_®ªU’ «∞c¥s ô ¥∑L∑FuÊ °U∞Ib¸… «∞πºb¥W √Ë
°Uù±JU≤U‹ «∞FIKOW «∞JU≠OW, √Ë «∞c¥s ¥FU≤uÊ ±s «∞IBu¸
«Ë «∞MIh ≠w «∞ª∂d… «Ë «∞LFd≠W, ±s «ß∑FLU‰ ≥c« «∞LM∑Z
®d◊ √Ê ¥Ju≤u« ¢∫X «∞Ld«Æ∂W, Ë√Ê ¥∑b¸°u« ´Kv
«ß∑FLU‰ «∞LM∑Z °Dd¥IW ¬±MW, Ë√Ê ¥∑Fd≠u« ´Kv «_îDU¸
«∞LÔ∫∑LKW ±s ßu¡ «ùß∑FLU‰. ¥πV √Ê ¥ÔLMl «_©HU‰ ±s
«∞KFV °U∞LM∑Z. ô ¥ÔºL` ∞ú©HU‰
«∞IOU °∑MEOn ËÅOU≤W «∞LM∑Z œËÊ Ë§uœ ¸ÆU°W ´Kv ≥c«
«∞FLq.‹
≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·, ¥§» «ß∑∂b«∞ë ±s
Æ∂q «∞LBMÒl √Ë °u«ßDW ±dتb±W ±U °Fb «∞∂Ol √Ë
°u«ßDW ®îh ±R≥q Ë∞b¥ë «∞î∂d… ∞KÆOU °Nc« «∞FLq,
Ë–∞p ∞∑HUœÍ √Í ªDd.
ô ¢º∑FLq «∞§NU“ Ë «¢Bq °LdØ“ ªb±W ±F∑Lb:
- ≈–« ßÆ◊ «∞§NU“ ´Kv «_¸÷
- ≈–« ∞r ¥Fb ¥FLq °JHU¡….
¥§» ≠Bq «∞§NU“ ´s «∞∑OU¸:
- Æ∂q «∞∑MÿO· Ë «∞BOU≤W
- ≠w •U‰ Ëπuœ ªKq ≠w «∞∑®GOq
- °L§dœ «ô≤∑NU¡ ±s «ß∑FLU∞ë.
- ≈–« ¢dØX «∞Gd≠W Ë∞u ∞K∫ÿU‹
ô ¢º∑FLq «∞§NU“ ≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·.
ô ¢GLd «∞§NU“ ≠w «∞LU¡ Ë ô ¢{Fë ¢∫X ±U¡ πU¸¥W Ë ∞u ∞∑MÿOHë.
ô ¢Lºp «∞§NU“ °Ob¥s ¸◊∂∑Os.
ô ¢Lºp «∞§NU“ ±s ≥OJKë «∞ºUªs °q √±ºJë ±s «∞LÆ∂i.
ô ¢HBq «∞§NU“ ´s «∞∑OU¸ °®b «∞ºKp «∞JNd°Uµw °q «≤“Ÿ «∞ÆU°f ±s ±Qªc
«∞∑OU¸.
ô ¢º∑FLq ËÅKW ØNd°UµOW.
ô ¢Mÿ· «∞§NU“ °Lu«œ ØU®DW √Ë •U¸ÆW.
ô ¢º∑FLq «∞§NU“ ≠w œ¸πW •d«¸… ¢Æq ´s 'ÅHd' ±zu¥W √Ë ¢“¥b ´s 53ºÂ.
«∞{LU≤W : πNU“„ ±BLr ∞ö ß∑FLU‰ «∞LM“∞w ≠Æ◊ Ë ô ¥LJs «ß∑FLU∞ë
_¨d«÷ ±NMOW. ¢ºÆ◊ «∞{LU≤W ´s «∞LM∑Z ≈–« «ß∑FLq °®Jq ªU◊T.
•LU¥W «∞∂OµW √Ëô Î !
¥∫∑uÍ ≥c« «∞LÔM∑Z ´Kv ±u«œ ÆOÒLW ÅMU´OUΠ˥LJs ≈´Uœ…
¢BMOFNU.
√Ëœ´NU ≠w ±d«Øe ¢πLOl «∞LNLö‹ «∞LÔª∑BW.
≥cÁ «∞∑FKOLU‹ Ë«ù¸®Uœ«‹ ±∑u≠d… ´Kv ±uÆFMU ´Kv «∞A∂JW :
moc.atnewor.www
Æ∂q «ß∑HUœÁ, œß∑u¸ «∞FLq Ë¢uÅOt ≥UÈ «¥LMv ¸« °t œÆX
°ªu«≤Ob
¢uÅOt ≥UÈ «¥LMv
°d«È «¥LMv ®LU «¥s œß∑ÖUÁ ±MD∂o °U {u«°◊ Ë ±Æd¸«‹ πU¸È «ßX
(œß∑u¸«‹ ±d°u◊ °ë ≠®U¸ {FO·, «≤D∂U‚ «∞J∑d˱U≤O∑O؇, ±∫O◊ “¥ºX...)
œ¸ ±uÆl ØU¸ØdœÊ œß∑ÖUÁ, ËßU¥q πU≤∂v ¬Ê ªOKv œ«⁄ ±v ®u≤b. ±DLzs ®u¥b
Øë ßOr œß∑ÖUÁ ≥dÖ“ œ¸ ¢LU” °U °î‘ ≥UÍ œ«⁄ œß∑ÖUÁ ≤∂U®b.
±DLzs ®u¥b Øë ≠®U¸ °d‚ ªU≤ë ±MD∂o °U ≠®U¸ °d‚ ±u¸œ ≤OU“ œß∑ÖUÁ °U®b.
≥dÖË≤ë «®∑∂UÁ œ¸ °d‚ ¸ßU≤v ±LJs «ßX °U´Y Åb±U‹ π∂d«Ê ≤UÄc¥d ®uœ
Øë ±u¸œ Äu®‘ {LU≤X œß∑ÖUÁ ≤∂U®b.
°d«È ±∫U≠EX °}A∑d, ≤BV Ë ¸«Á «≤b«“È |J‡ œß∑~UÁ
°UÆ}LU≤bÁ (DCR) °U œ«®∑s ´LKJdœ ≠FKv Øt «“ 03
±}Kv ±∑d ¬±ád œ¸ ±b«¸ «∞J∑d¥Jv •LU ≠d«¢d Lv
¸ËœÈ °N∑d îu«≥b °uœ. ±AU˸Á œ¸îu«ßX ØMOb.
«ß∑Æd«¸ Ë «ß∑HUœÁ «“ œß∑ÖUÁ °U¥b ±MD∂o °U {u«°◊ πU¸È œ¸ Ø®u¸ ®LU
°U®b.
≥Ab«¸: œß∑~UÁ œ¸ ≤eœ|Jv •LU±v œË®v
œß∑Auzv |U ßU|d ™dË· •UËÈ ¬» îuœœ«¸È
ØMOb.
≥M~U±v Øt œß∑~UÁ œ¸ «¢U‚ «ß∑HUœÁ ±v ®uœÈ Äf
«“ «ß∑HUœÁ îU±u‘ ØM}b ÇuÊ œ¸ ≤eœ|Jv ¬» «±JUÊ
°dË“ îDd ˧uœ œ«¸œ •∑v “±U≤v Øt œß∑~UÁ îU±u‘
«ßX.
«¥s œß∑ÖUÁ °d«È «ß∑HUœÁ «≠d«œ (Ë ≤O“ ØuœØU≤v) Øë œ«¸«È ≤U¸ßUµv ≥UÈ
πºLv, ≠JdÈ Ë ¸Ë«≤v ±v °U®Mb Ë ≤O“ «®îU’ °bËÊ
¢§d°ë Ë ¬ÖU≥v ßUª∑ë ≤®bÁ «ßX, ±Ö¸ ¢∫X ≤ÿU¸‹ ≠dœÈ Øë ±ºzu‰ «¥LMv Ë
±d«Æ∂X ¬≤NU °uœÁ Ë œß∑u¸«‹ ô“ °d«È «ß∑HUœÁ «“ œß∑ÖUÁ ¸« °ë ¬≤NU œ«œÁ °U®b.
°U¥b ±d«Æ» ØuœØUÊ °uœ ¢U °U «¥s œß∑ÖUÁ °U“È ≤JMMb.
œ¸ Åu¸‹ ¬±u“‘ Ë ≤EU¸‹ °d ØU¸°dœ œß∑~
°Bu¸‹ «¥Ls Ë ¬ÖUÁ «“ îDd, «¥s
œß∑~UÁ ÆU°q «ß∑HUœÁ ØuœØUÊ 8 ßU‰ Ë °Uô¢d Ë «≠d«œ
≠UÆb ¢πd°t Ë œ«≤g ¥U ¢u«≤Uzv ≠}e¥Jv, •ºv ¥U ¸Ë«≤v
îu«≥b °uœ. «“ °U“È ØdœÊ ØuœØUÊ °U œß∑~UÁ îuœœ«¸È
ØMOb. «“ ¢LOe ØdœÊ Ë ≤~Nb«¸È ËßOKt °ußOKt ØuœØUÊ
°bËÊ ≤EU¸‹ «§∑MU» ØM}b.
œ¸ Åu¸‹ Åb±ë œ¥bÊ ßOr œß∑ÖUÁ, °d«È ¢Q±Os
«¥LMv, °U¥b ¬≤d« ¢uß◊ ßU“≤bÁ, ªb±U‹ Äf «“ ≠dË‘
¬Ê Ë ¥U ®îBv œ«¸«È ¢îB’ ±®U°ë ¢Fu¥÷ ≤Luœ.
œ¸ ®d«¥◊ “¥d «“ œß∑ÖUÁ «ß∑HUœÁ ≤JdœÁ Ë °ë ¥J‡ ±dØ“ ªb±U‹ ±§U“ ±d«πFë
ØMOb:
- «Ö¸ œß∑ÖUÁ “±Os «≠∑UœÁ °U®b,
- «Ö¸ œß∑ÖUÁ °Du¸ ´UœÈ ØU¸ ≤JMb.
œ¸ ®d«¥◊ “¥d °U¥b Äd¥“ œß∑ÖUÁ ¸« «“ °d‚ °OdËÊ ¬Ë¸œ:
- œ¸ ±uÆl ¢LO“ ØdœÊ Ë ≤Ö≥b«¸È,
- œ¸ Åu¸‹ ØU¸Ødœ ¨Od´UœÈ,
- °ë ±∫÷ ÄU¥UÊ «ß∑HUœÁ «“ ¬Ê.
œ¸ Åu¸‹ Åb±ë œ¥bÊ ßOr «“ œß∑ÖUÁ «ß∑HUœÁ ≤JMOb.
œß∑ÖUÁ ¸«, •∑v °d«È ¢LO“ ØdœÊ, œ¸ ¬» ≠dË ≤∂dœÁ Ë “¥d ¬» ≤Ö¥d¥b.
°U œß∑NUÈ ªO” œß∑ÖUÁ ¸« œ¸ œßX ≤Ö¥d¥b.
œß∑ÖUÁ ¸« «“ πF∂ë ¬Ê Øë œ«⁄ «ßX ≤Ö¥d¥b °KJë «“ œß∑Ö¥dÁ ¬Ê «ß∑HUœÁ ØMOb.
°d«È °OdËÊ ¬Ë¸œÊ œß∑ÖUÁ «“ °d‚, ßOr ¬≤d« ≤J®Ob °KJë Äd¥“ ¬≤d« °J®Ob.
«“ «ß∑HUœÁ «“ ßOr ¸«°◊ Äd≥O“ ØMOb.
°d«È ¢LO“ ØdœÊ œß∑ÖUÁ «“ ±u«œ ßU¥MbÁ «ß∑HUœÁ ≤JMOb.
œ¸ •d«¸‹ ≥UÈ ØL∑d «“ ÅHd œ¸πë ¥U °O‘ «“ 53 œ¸πë ßU≤∑OÖ¸«œ «“ œß∑ÖUÁ
«ß∑HUœÁ ≤JMOb.
{LU≤X: «¥s œß∑ÖUÁ Åd≠UÎ °d«È «ß∑HUœÁ ªU≤Öv ßUª∑ë ®bÁ «ßX. ≤∂U¥b «“
¬Ê ±Bd· •d≠ë «È Ødœ. œ¸ Åu¸‹ «ß∑HUœÁ ≤Uœ¸ßX, {LU≤X ¬Ê °U◊q ±w
®uœ.
°t •Hk ±∫Oj “¥ºX ØLJ‡ ØMOr!
œß∑~UÁ ®LU •UËÈ ±u«œ °U «¸“®v «ßX Øt ÆU°q ¢d±Or ¥U
°U“¥U≠X ±O∂U®b.
¬≤d« œ¸ ±∫q ±ªBu’ §Ll ¬Ë¸È “°U∞t œ¸ ®Nd Æd«¸ œ≥Ob.
±u§uœ ±v °U®b. moc.atnewor.www œß∑u¸«∞FLq
≥U œ¸ Ë» ßU¥X
Her kullanımdan önce güvenlik talimatlarını iyice okuyun.
GÜVENLIK TASYELERI
• Güvenliğiniz düşünülerek bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzen-
lemelere (Dü şük G erilim Direktifleri, Elektromanyetik Uyumlulu k,
Çevre...) uygun olarak üretilmiştir.
• Cihazın aksesuarları kullanım sırasında çok ısınır. Derinizle temasından
kaçının. Ci hazın elektrik kabl osunun ısınan parçalara değmediğinden
emin olun.
• Elektrik tesisatınızın voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaj ile
aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsa-
mayacağı, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir.
• Ek koruma için, banyo için (RCD) 30 mA
geçmeyen bir akım işletimine sahip akım
cihazı elektrik devresi tavsiye edilir. Tavsiye için
yükleyici isteyin.
• Yine de cihazın montajı ve kullanımı ü lkenizde uygulanan normlara
uygun olarak yapılmalıdır.
• UYARI: Bu cihazı banyo küveti, duş,
lavabo veya su eren diğer kapların
yakınlarında kullanmayın.
• Cihaz bir banyoda kullanıldığında, civardaki
su cihaz kapatıldığında bile tehlike oluşturabi-
leceğinden, kullandıktan sonra fişini elektrik
prizinden çıkarın.
• Bu cihazın, fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasite açısından yeterli ol-
mayan kişilerce ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişilerce (ço-
cuklar da dahil ol mak üzere), güve nliklerinden so rumlu bir k imsenin
gözetiminde veya bu kimse tarafından cihazın kullanımı ile ilgili önce -
den bilgilendirildikleri durumlar dışında, kullanılmaması gerekir. Çocu-
kların cihazla oynamadığından emin olmak için kontrol etmek gerekir.
• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli
olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında
hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar
tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin zetimi altında olmadıkları veya
bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda
eğitilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır.
Elektrik kablosu hasar görürse her tür
tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis
veya aynı yetkiye sahip kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
• Cihazı kullanmamanız ve Yetkili Servise başvurmanız gereken durum-
lar: cihazınız düşerse ve normal çalışmazsa.
• Cihazda termik koruma sistemi bulunmaktadır. Aşırı ısınma durumunda
(örneğin arka ızgaranın kirlenmesinden do layı), cihaz otomatik olarak
duracaktır: Yetkili Servise başvurun.
• Cihazın fişten çekilmesi gereken durumlar: temizlik ve bak ım işlemle-
rinden önce, çalışma bozukluğu olması, cihazı kullanımınız biter bitmez.
• Kablo hasar görmüşse kullanmayın.
• Temizlemek için bile olsa suya değdirmeyin, batırmayın.
• Nemli ellerle tutmayın.
• Sıcakken gövdeden değil sapından tutun.
• Kabloyu çekerek fişten çıkartmayın, prizi tutarak çekin.
• Elektrik uzatması kullanmayın.
• Parlatıcı ve tahriş edici ürünlerle temizlemeyin.
• 0 °C'nin altında ve 35 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda kullanmayın.
IONIC : modele göre
Saç kurutma makineniz otomatik olarak, statik eletriği azaltan negatif
iyonlar yayar.
Saçlariniz parlaklik kazanir ve daha kolay șekilde açilir.
AIR CONTROL SYST EM modele göre
Döner yoğunlaștririci sabit
Yoğunlaștiriciyi șekil 1 çevirip, istediğiniz saç biçimi için uygun hava
akimini elde edin:
 kurutma içi gen iș bir hava akimi șekil 2,
 brushing ile yoğunlaștirilmiș bir hava akimi șekil 3.
Bu aksesuar çikarilabilir değildir, çikarmaya çalișmayin.
Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilir-
siniz.
TR NO SV DA FI AR FA
IONIC
IONIC
www.rowenta.com
9100012523
CERAMIC
CERAMIC
fig.1
fig.2
fig.3
DEPENDING ON MODELE
9100012523_01_CV4721F0_INDEX_1_A1 10/01/13 09:05 Page2
/