IKEA FROSTIG Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
FROSTIG
Tip
Kullanım kılavuzu
FROSTIG
PL
TR
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
POLSKI 4
TÜRKÇE 26
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
4
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
6
Instalacja 8
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Pierwsze użycie 13
Codzienna eksploatacja 13
Wskazówki i porady 15
Konserwacja i czyszczenie 16
Rozwiązywanie problemów 17
Dane techniczne 21
OCHRONA ŚRODOWISKA 22
GWARANCJA IKEA 22
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
POLSKI
4
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
POLSKI
5
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania
i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność
lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
POLSKI
6
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone wyłącznie
do urządzeń domowych. Nie należy
używać go do oświetlania pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Serwis
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
POLSKI
7
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
1 3 42
8
9
10
5
7
6
1
Wentylator chłodzący
2
Panel sterowania
3
Oświetlenie LED
4
Półka na butelki
5
Pojemnik na produkty nabiałowe z
pokrywą
6
Balkoniki drzwiowe
7
Balkonik na butelki z uchwytem
8
Wysuwana szuflada
9
Tabliczka znamionowa
10
Szklane półki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
A++
1
6
3
2
4
5
1
Wyświetlacz
2
Przycisk podwyższania temperatury
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk OK
5
Przycisk Funkcja
6
Przycisk ON/OFF
Wyświetlacz
A
GH F E
CB D
A. Funkcja minutnika
B. Funkcja Zakupy
C. Funkcja Wakacje
D. Wskaźnik temperatury
E. Wskaźnik alarmu
F. Funkcja Blokada uruchomienia
G. Funkcja Chłodzenie napojów
H. Funkcja Wentylator
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk ON/OFF.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie DEMO, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym. Patrz część
„Rozwiązywanie problemów”.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby ustawić inną temperaturę, należy
zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać
przez 5 sekund.
Wyświetlacz wyłącza się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
POLSKI 10
Regulacja temperatury
Ustawić temperaturę chłodziarki, naciskając
przyciski regulacji temperatury.
Domyślna temperatura:
+5°C w komorze chłodziarki
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
temperaturę.
Temperatura w komorze chłodziarki może
wahać się w zakresie od +2°C do +8°C.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
Menu funkcji
Po naciśnięciu przycisku OK można włączyć
następujące funkcje:
funkcję Shopping
Vacation function
funkcję DrinksChill
funkcję Child Lock
funkcję wentylatora chłodzącego
bez symbolu: normalne działanie
Każdą z funkcji można włączyć
i wyłączyć w dowolnym czasie;
w tym celu należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk OK, aż nie
będzie wyświetlany żaden
symbol.
Funkcja Shopping
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się włączenie funkcji
Shopping w celu szybkiego schłodzenia
produktów bez ryzyka podwyższenia
temperatury żywności, która już znajduje
się w chłodziarce.
Funkcja Shopping wyłącza się
automatycznie po upływie około
6 godzin.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Shopping zacznie migać.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Włączy się wskaźnik Shopping.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem, należy
powtórzyć procedurę, aż wyłączy się
wskaźnik Shopping.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Funkcja Vacation
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, na przykład podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Na czas włączenia funkcji
Vacation należy opróżnić
komorę chłodziarki.
1. Naciskać przycisk Funkcja, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Wskaźnik Vacation zacznie migać.
Wskaźnik temperatury chłodziarki wskaże
ustawioną temperaturę.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Vacation zacznie świecić w
sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik Vacation.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
POLSKI 11
Wentylator chłodzący
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Włączenie funkcji wentylatora
chłodzącego powoduje wzrost
zużycia energii.
1. Nacisnąć przycisk OK (w razie potrzeby
kilkakrotnie), aż zostanie wyświetlony
odpowiedni symbol.
Wskaźnik wentylatora będzie migał przez
kilka sekund.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik wentylatora zacznie świecić w
sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik wentylatora.
Gdy funkcja włącza się
samoczynnie, wskaźnik
wentylatora nie jest widoczny
(patrz „Codzienna
eksploatacja”).
Funkcja Drinks Chill
Tryb Drinks Chill, umożliwiający ustawienie
alarmu dźwiękowego, jest przydatna np. w
przypadku konieczności szybkiego
schłodzenia butelki wina.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik Drinks Chill zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyświetlana
ustawiona wartość dla minutnika (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
zmienić ustawienie minutnika w zakresie
od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Drinks Chill zacznie świecić w
sposób ciągły. Wskazanie minutnika
zacznie migać (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Drinks
Chill zacznie migać i włączy się dźwiękowy
sygnał alarmowy.
4. Nacisnąć OK, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy i zakończyć działanie
funkcji.
W dowolnej chwili podczas
odliczania czasu można
wyłączyć funkcję poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie
Function, aż zacznie migać
wskaźnik Drinks Chill, a
następnie naciśniecie OK w
celu potwierdzenia.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury lub przycisk
podwyższania temperatury.
Funkcja Blokada uruchomienia
Aby zablokować obsługę urządzenia za
pomocą przycisków, należy wybrać funkcję
Blokada uruchomienia.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik Blokada
uruchomienia.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Blokada uruchomienia zacznie
świecić w sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik Blokada uruchomienia.
Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez około 5 minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Stan ten jest sygnalizowany
poprzez:
POLSKI
12
miganie wskaźnika alarmu otwartych
drzwi
czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał dźwiękowy
Nacisnąć Function, aby wyłączyć alarm
dźwiękowy. Po przywróceniu normalnych
warunków (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłączy się.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
POLSKI
13
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Aby lepiej wykorzystać miejsce, przednią
część dzielonej półki można umieścić pod
jej tylną częścią.
Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona
poziomo, można kłaść na niej
wyłącznie zamknięte butelki.
Półkę na butelki można przechylić, aby
przechowywać na niej otwarte butelki. W
tym celu należy umieścić przednie zaczepy
półki wyżej niż tylne.
Rozmieszczanie półek drzwiowych
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, balkoniki drzwiowe można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
unieść balkonik, aż do jego zwolnienia,
a następnie umieścić go w odpowiednim
położeniu.
Wentylator chłodzący
POLSKI 14
Urządzenie włącza się samoczynnie w razie
potrzeby, na przykład w celu przywrócenia
temperatury po otwarciu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Umożliwia w razie potrzeby ręczne
włączenie urządzenia (patrz rozdział
„Funkcja wentylatora chłodzącego”).
Urządzenie przestaje działać w
chwili otwarcia drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
Wysuwana szuflada
Owoce, warzywa i butelki z napojami
należy umieszczać w specjalnej dolnej
szufladzie (patrz rysunek).
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
POLSKI 15
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso można
przechowywać maksymalnie przez 1–2
dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem obojętnego środka
czyszczącego;
regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się na
nich osad;
dokładnie opłukać i osuszyć.
Nie należy ciągnąć, przesuwać
ani uszkadzać rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza
urządzenia nie wolno stosować
detergentów, substancji żrących,
produktów o intensywnym
zapachu ani wosków, ponieważ
mogłyby uszkodzić czyszczone
powierzchnie i pozostawić silny
zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą
szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Należy chronić układ chłodniczy
przed uszkodzeniem.
POLSKI 16
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i jej kapaniu na
żywność.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
2. Rozmrozić urządzenie (jeśli dotyczy)
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie
włączone, należy poprosić kogoś
o regularne kontrole, aby
uniknąć zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo-
ne.
Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa. Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono pra-
widłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
POLSKI 17
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatura
jest wciąż za wysoka.
Patrz „Alarm otwartych drzwi”.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Pozostawiono otworzone
drzwi.
Zamknąć drzwi.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Temperatura w urządzeniu
jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem lub naj-
bliższym autoryzowanym cen-
trum serwisowym.
Zamiast cyfr na wyświetla-
czu temperatury widoczny
jest prostokątny symbol.
Problem z czujnikiem tem-
peratury.
Skontaktować się z najbliż-
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żyw-
ność, ale regulacja temperatu-
ry stanie się niemożliwa).
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie. Przepaliła się żarówka. Skontaktować się z najbliż-
szym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić temperatu-
rę.
POLSKI 18
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Temperatura w pomie-
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono za ciepłe potra-
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywnoś-
ci w urządzeniu należy odcze-
kać, aż ostygnie ona do tem-
peratury pokojowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włączono Shopping. Patrz punkt „Shopping”.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
Shopping lub zmianie usta-
wienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka uruchamia się po
pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry-
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło-
gę.
Końcówka wężyka odpro-
wadzającego wodę z od-
szraniania nie jest połą-
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę-
żarką.
Zamocować końcówkę węż-
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tempe-
ratury.
Włączono Shopping. Wyłączyć ręcznie funkcję
Shopping albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa-
tycznie i ustawić temperaturę.
Patrz punkt „Shopping”.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie DEMO.
Urządzenie działa w try-
bie demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk OK przez ok. 10 sekund,
aż rozlegnie się długi sygnał
dźwiękowy i nastąpi na krótko
wyłączenie wyświetlacza.
POLSKI 19
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Włączono Shopping. Patrz punkt „Shopping”.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Drzwi otwierano za często. Drzwi urządzenia otwierać tyl-
ko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi zamknię-
to prawidłowo.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Nie opakowano produk-
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro-
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
Drzwi stawiają opór przy ot-
wieraniu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za-
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
POLSKI 20
/

Diğer dillerde