STEINEL L 260 LED Şartname

Marka
STEINEL
Kategori
dış aydınlatma
Model
L 260 LED
Tip
Şartname
- 54 -
Sensör ünitesi monte edildikten ve elektrik ba¤lant›s›
yap›ld›ktan sonra sensörlü lamba iflletmeye al›nabilir.
Fonksiyonlar ,
Alaca karanl›k ayar›
(devreye girme s›n›r›)
(Fabrika ç›k›fl ayar›:
Gündüz ›fl›k iflletmesi 2000 Lux)
Kapatma gecikmesi
(Zaman ayar›)
(Fabrika ç›k›fl ayar›: 5 sn.)
2 – 2000 Lux
5 san. – 15 dakika
TR
Tesisat/Duvar Montaj›
–,
Lamba taraf›ndan yay›lan ›s›n›n sistemin devreye girmesine
sebep olaca¤›ndan montaj yeri mevcut bir lambadan en az
50 cm uzakta olmal›d›r. Belirtilen max. 12 metrelik eriflim
mesafelerine eriflebilmek için montaj yüksekli¤i yaklafl›k 2 m
olmal›d›r.
Elektrik hatt›n›n ba¤lanmas› (bkz. fiekil)
Elektrik kablosu 2-3 telli kablodan oluflur:
L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi)
N = Nötr iletken (genellikle mavi)
PE = Toprak hatt› (yeflil/sar›)
Kablolar›n hangisinin hangisi oldu¤unda flüphe duyuldu¤un-
da kabloyu voltaj kontrol cihaz› ile kontrol edin ve sonra tek-
rar gerilim beslemesini kesin. Faz (L), nötr iletken (N) ve
toprak hatt› (PE) klemenslere ba¤lan›r.
Montaj K›lavuzu
STEINEL Sensörlü Lambas›n› sat›n alarak firmam›z›n ürün-
lerine göstermifl oldu¤unuz güvenden dolay› çok teflekkür
ederiz. ‹tina ile üretilmifl, test edilmifl ve ambalajlanm›fl bu
ürünü tercih ederek yüksek kaliteli bir cihaz sat›n alm›fl
bulunmaktas›n›z.
TR
Güvenlik Bilgileri
n
Cihaz üzerinde yap›lacak her çal›flmadan önce gerilim
beslemesini kesin!
n
Montaj çal›flmas› esnas›nda ba¤lanacak olan elektrik
kablosundan ak›m geçmemelidir. Bu nedenle önce elek-
trik ak›m›n› kesin ve sonra kabloda gerilim olmad›¤›n›
voltaj kontrol cihaz› ile kontrol edin.
Çal›flma Prensibi
Cihaz içine entegre edilmifl k›z›lötesi sensör iki adet 120°
piro sensörü ile donat›lm›fl olup hareket eden vücutlar›n
(insan, hayvan, vs.) yayd›¤› ›s›y› alg›lar.
Alg›lanan bu ›s› yay›l›m› cihaz içinde elektronik olarak ifllenir
ve ba¤l› olan lambay› otomatik olarak çal›flt›r›r. Örne¤in
duvar veya cam gibi engeller bulundu¤unda ›s› yay›lmas›
alg›lanmaz,ve bu nedenle lamba veya baflka sistemlerin
- 53 -
Tesisat iflleminden önce lütfen bu Montaj Talimat›n› okuyun.
Tesisat ve iflletmeye alman›n ancak talimatlara göre
yap›lmas› durumunda uzun ömürlü, güvenilir ve ar›zas›z bir
iflletme sa¤lan›r.
STEINEL Sensörlü Lamba ile iyi çal›flmalar dileriz.
n
Sensörlü Lamban›n montaj› elektrik flebekesi üzerinde
yap›lacak bir çal›flmad›r. Bu nedenle sözkonusu çal›flma
geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve ba¤lama flartlar›na
göre yap›lacakt›r.
(
D
-VDE 0100,
A
-ÖVE / ÖNORM E8001-1,
-SEV 1000)
çal›flt›r›lmas› da mümkün olmaz. ‹ki adet piro sensör ile
240°'lik bir kapsama aç›s› ve 180°'lik bir açma aç›s›na
eriflilir.
Önemli: Lambay› yürüyüfl yönünün yan taraf›na do¤ru mon-
te etti¤inizde veya ayarlad›¤›n›zda ve lamba önünde herhan-
gi bir engel (örne¤in a¤aç, duvar vs.) bulunmad›¤›nda hare-
ket alg›lanmas› en do¤ru ve güvenli flekilde sa¤lan›r.
fiekil
ile ilgili uyar›: Dahili kablolar›n çekme yükü alt›nda
kalmas›n› önlemek için lamba kolu, duvar tutma eleman›n›n
tutma kanatlar›na as›lacakt›r.
fiekil
ile ilgili uyar›: İstediğiniz şekilde ayarlayabilmeniz
için, ampul duyu döndürülebilir.
Uyar›: Elektrik kablosuna açma ve kapama ifllemini gerçek-
lefltirmek için bir flalter tak›labilir. Sürekli ›fl›k fonksiyonu için
bu bir kofluldur (Sürekli ›fl›k fonksiyonu bölümüne bak›n›z)
.
Uyar›: Teknik nedenlerden dolayı, bazı kısma seviyelerinde
LED ampulde hafif bir titreme meydana gelebilir. Bunun gibi
durumlarda, kısma seviyesi biraz değiştirilebilir.
Say›n Müflterimiz
Teknik özellikler
Boyutlar (Y x G x D): 426 x Ø 102 x 177 mm
Elektrik bağlantısı: 230-240 V, 50 Hz
Güç: maks. 100 Watt/E 27
Kapsama açısı: 180° menfez açısıyla birlikte 240°
Algılama menzili: maks. 12 m
Alaca karanlık ayarı: 2 – 2000 lux
Zaman ayarı: 5 san. – 15 dak.
Sürekli ışık: çalıştırılabilir (4 saat)
Ön koşul: elektrik bağlantısında anahtar
Koruma türü: IP 44
Koruma sınıfı: II
Sıcaklık aralığı: - 20° C ila + 50° C
Kullanılan LED ampulün teknik özellikleri
Güç: 8,6 W / E27
Işık akımı/verim: 700 lm / 81,4 lm/W
Renk dönüşüm indeksi: RA ≥ 80
Renk sıcaklığı: 3000 K (sıcak beyaz)
LED kullanım ömrü: 25.000 saat
Sensörün tetikleme eşiği, 2–2000 lux arasında
kademesiz ayarlanabilir.
Ayar düğmesi 1 konumunda = Gün ışığı işletimi yak.
2000 Lux.
Ayar düğmesi 6 konumunda = Alaca karanlık işletimi
yak. 2 Lux.
Algılama alanının gün ışığında ayarı sırasında, ayar
düğmesi 1 (Gün ışığı işletimi) konumuna alınmalıdır.
5 san. ile 15 dak. arasında kademesiz ayarlı
aydınlatma süresi
Ayar düğmesi 1 konumunda = en kısa süre (5 san.)
Ayar düğmesi 6 konumunda = en uzun süre (15 dak.)
Algılama alanının ayarı sırasında, en kısa sürenin
(1 konumu) ayarlanması önerilmektedir.
Fonksiyon Garantisi
Bu STEINEL ürünü yüksek itina ile üretilmifl olup geçerli
olan yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve güvenlik test-
lerinden geçirilmifl ve son olarak numune kontrol ifllemleri
uygulanm›flt›r. STEINEL firmas› ürünün mükemmel durumda
ve fonksiyon özelliklerine sahip oldu¤unu garanti eder. Cihaz
36 ay garantilidir ve garanti süresi cihaz›n al›c›ya sat›ld›¤›
günden itibaren bafllar. Firmam›z malzeme ve imalat hata-
lar›ndan kaynaklanan ar›zalar› giderir, garanti kapsam›nda
verilen bu hizmetler ar›zal› parçan›n onar›m› veya de¤ifltiril-
mesi fleklinde yap›l›r ve bu seçime firmam›z karar verir. Sarf
malzemeleri, yönetmeliklere ayk›r› kullan›m veya bak›mdan
kaynaklanan hasar ve eksiklikler garanti kapsam›na dahil
de¤ildir. Bunun d›fl›nda yabanc› eflyalar üzerinde oluflacak
müteakip hasarlarda firmam›zdan herhangi bir hak iddia
edilemez.
Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülme-
den ve parçalarına ayrılmadan, kasa fifli veya fatura (satın
alıfl tarihini belirten bayi kaflesi ile) ile iyi flekilde ambalajla-
narak yetkili servis merkezine gönderilmesi ile gerçekleflir.
Tamir servis hizmeti:
Garanti süresi dolduktan sonra oluşan arı-
zalar veya garanti kapsamında bulunma-
yan parçaların tamiri için en yakın servis
merkezinize başvurun.
- 56 -
‹flletme Ar›zalar›
Sensörlü lamba üzerinde gerilim
beslemesi yok
Sensörlü lamba devreye girmiyor
Sensörlü lamba kapanm›yor
Sensörlü lamba istenmeden
devreye giriyor
Sensörlü lamba alg›lama mesafesi-
nin de¤ifltirilmesi
Ar›za
n Sigorta ar›zal›, devrede de¤il,
kablo hatt›nda kesiklik
n K›sa devre
n Yeni sigorta tak›n, flebeke flalte-
rini aç›n; kabloyu voltaj kontrol
cihaz› ile kontrol edin
n Ba¤lant›lar› kontrol edin
n Gündüz iflletmesinde alaca
karanl›k ayar› gece iflletmesine
ayarlanm›flt›r
n LED ampul arızalı
n Elektrik flalteri KAPALI
n Sigorta ar›zal›
n Kapsama alan› tam do¤ru olarak
ayarlanmad›
n Dahili elektrik sigortas› aktif
konuma getirildi (LED sürekli ›fl›k)
n Yeniden ayarlay›n (Regülatör )
n değiştirin
n Çal›flt›r›n
n Yeni sigorta tak›n gerekti¤inde
ba¤lant›y› kontrol edin
n Yeniden ayarlay›n
n Sensörlü lambayı kapatın veya
Ampulü kontrol edin/değiştirin ve
5 san. sonra tekrar açın
n Kapsama alan› içinde sürekli
hareket alg›lan›yor
n Kapsama alan›n› kontrol edin ve
gerekti¤inde yeniden ayarlay›n
n Rüzgar kapsama alan›ndaki
a¤aç ve çal›l›klar› hareket ettiriyor
n Yoldan geçen otomobiller
alg›lan›yor
n Hava flartlar› (rüzgar, ya¤mur,
kar) nedeniyle ani s›cakl›k
de¤iflmesi veya vantilatör, aç›k
olan pencerelerden hava ak›m›
geliyor
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin,
montaj yerini de¤ifltirin
n Di¤er ortam s›cakl›klar› n Kapsama alan›n› kapaklar ile
tam do¤ru flekilde ayarlay›n
Sebebi Giderilmesi
bilir. Kapaklar, oluklar› aç›lm›fl bölmeler boyuna dikey ve
yatay k›s›mdan ayr›labilir veya makas ile kesilebilir. Ring
kapa¤›n›n ç›kar›lmas›ndan sonra bu kapaklar sensör mer-
ce¤inin üst bölümüne yerlefltirilebilir. Sonra ring kapa¤› tek-
rar yerine tak›lacak ve böylece örtme kapaklar› sabitlene-
cektir.
Sensör gövdesinin ± 80° döndürülmesi ile
hassas ayar
yapma olana¤› da bulunmaktad›r.
lakl›¤›) bir saniye içinde yavafl yavafl %100 oran›na yükselti-
lir. Ayn› zamanda lamba kapat›l›rken de ›fl›k yavafl yavafl
söndürülür.
Dikkat!
Paslanmaz çelik malzemeler düzenli olarak (yakl. her
3 ayda bir) s›radan bir paslanmaz çelik temizle-
me maddesi ile temizlenecektir. Aksi takdirde
yüzey üzerinde korozyon (yüzey pas›) oluflabilir.
Temizleme ifllemi, Henkel firmas›n›n ürünü olan
SIDOL CERAN & Stahlreiniger temizleme mad-
desi ile paslanmaz çeli¤in f›rçalama yönünde
uyguland›¤›nda çok iyi sonuçlar elde edilir.
Klorürlü temizleme maddesi kullanmay›n›z!
Sürekli Ifl›k Fonksiyonu
Bir flebeke flalteri elektrik besleme hatt›na ba¤land›¤›nda
basit açma ve kapama fonksiyonlar›n›n d›fl›nda afla¤›da
aç›klanan fonksiyonlar da mümkündür:
Sensör iflletmesi
1) Ifl›¤› açma (lamba KAPALI oldu¤unda):
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba, ayarlanan süre boyunca yanar.
2) Ifl›¤› kapatma (lamba AÇIK oldu¤unda):
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Soft Ifl›k Açma
Sensörlü Lambada Soft ›fl›k kumandas› mevcuttur. Bu
kumandan›n anlam›: Lamba yak›l›rken lamba gücü (par-
Eriflim Mesafesi Ayar›/Ayarlama
Montaj yüksekli¤i 2 m olarak kabul edildi¤inde sensörün
azami eriflim mesafesi 12 metredir. Gereklili¤e göre kapsa-
ma alan› optimize edilebilir. Cihaz ile birlikte gönderilmifl
olan kapaklar birden fazla mercek seksiyonunun kapat›l-
mas›n› ve böylece eriflim mesafesinin gereklili¤e göre
k›salt›lmas›na yarar. Bu flekilde örne¤in otomobil, yayalar vs.
gibi objelerin meydana getirdi¤i hatal› kumandalama ortadan
kald›r›l›r veya tehlike bölümleri tam istenildi¤i gibi denetlene-
Çal›flt›rma/Bak›m
Sensörlü lamba ›fl›¤›n otomatik olarak aç›lmas› için uygun-
dur. Kötü hava flartlar› hareket alg›lay›c›s›n›n fonksiyonunu
etkileyebilir. Kuvvetli rüzgar, kar, ya¤mur, dolu durumlar› ani
s›cakl›k de¤iflmesi oluflturdu¤undan ve cihaz›n bu durumu
›s› kayna¤›ndan ay›rt edememesi lamban›n hatal› olarak
devreye girmesine sebep olabilir. Kapsama merce¤i kirlen-
di¤inde nemli bir bezle (temizleme maddesi kulan›lmadan)
silinerek temizlenebilir.
Sürekli ›fl›k iflletmesi
1) Sürekli ›fl›¤› açma:
fialter 2 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Ba¤l› olan
lamba 4 saat boyunca sürekli yanma moduna ayarlan›r
(mercek arkas›ndaki k›rm›z› LED lambas› yanar). Bu süre
dolduktan sonra otomatik olarak tekrar sensör iflletmesine
geçer (k›rm›z› LED lambas› söner).
2) Sürekli ›fl›¤› kapatma:
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba
kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Önemli:
fialtere birden fazla kez basma h›zl› flekilde yap›lmal›d›r
( 0,5 – 1 sn. aral›¤›nda).
- 55 -
Uygunluk Aç›klamas›
Bu ürün,
- Alçak Gerilim Yönetmeli¤i 2006/95/AT
- EMV Yönetmeli¤i 2004/108/AT
- RoHS Yönetmeli¤ine 2011/65/AT
- WEEE Yönetmeliği 2012/19/EG
Sürekli ışık moduna ayarlanmama-
sına rağmen, LED sürekli
yanıyor/yanıp sönüyor
n dahili elektrik sigortası
aktifleştirildi
n Sensörlü lambayı kapatın veya
Ampulü kontrol edin/değiştirin
ve 5 san. sonra tekrar açın
LED ampul titreyerek yanıyor n Bazı kısma seviyelerinde teknik
nedenlerden dolayı
n Kısma seviyesini değiştirin
TR
/