Avent SCF255/22 Kullanım kılavuzu

Kategori
Biberonlar
Tip
Kullanım kılavuzu
TR TR
P
P
h
h
i
i
l
l
i
i
p
p
s
s
A
A
V
V
E
E
N
N
T
T
H
H
z
z
l
l
B
B
i
i
b
b
e
e
r
r
o
o
n
n
v
v
e
e
M
M
a
a
m
m
a
a
I
I
s
s
t
t
c
c
H
H
z
z
l
l
B
B
i
i
b
b
e
e
r
r
o
o
n
n
v
v
e
e
M
M
a
a
m
m
a
a
I
I
s
s
t
t
c
c
n
n
z
z
i
i
l
l
k
k
k
k
e
e
z
z
k
k
u
u
l
l
l
l
a
a
n
n
m
m
a
a
d
d
a
a
n
n
ö
ö
n
n
c
c
e
e
l
l
ü
ü
t
t
f
f
e
e
n
n
t
t
ü
ü
m
m
k
k
u
u
l
l
l
l
a
a
n
n
m
m
k
k
l
l
a
a
v
v
u
u
z
z
u
u
n
n
u
u
o
o
k
k
u
u
m
m
a
a
k
k
i
i
ç
ç
i
i
n
n
5
5
D
D
a
a
k
k
i
i
k
k
a
a
n
n
z
z
a
a
y
y
r
r
n
n
v
v
e
e
i
i
l
l
e
e
r
r
i
i
s
s
i
i
i
i
ç
ç
i
i
n
n
k
k
l
l
a
a
v
v
u
u
z
z
u
u
s
s
a
a
k
k
l
l
a
a
y
y
n
n
.
.
H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c› tüm AVENT Airflex
Biberonlar› oldu¤u gibi cam ve metal kavanoz
bebek mamalar›n› güvenli ve çabuk bir flekilde
›s›tman›z› sa¤lar. H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›’y›
vitaminler zarar görece¤inden s›v›lar› veya
yiyecekleri uzun süre s›cak tutmak için
kullanmay›n.
Is›t›c›n›n süt ya da g›day› ›s›tma h›z›, biberon
ya da kab›n büyüklü¤üne ve bafllang›ç ›s›s›na
(örne¤in oda ›s›s›nda 20
° ya da buzdolab›ndan
ç›kt›¤› ›s›da 5
° olmas›) ba¤l› olacakt›r. fiekil 2
›s›tma süresi hakk›nda size yaklafl›k bir fikir
verecektir. Beslemeden önce yiyece¤in ›s›s›n›
her zaman kontrol edin.
Afla¤›daki rehber ›s›t›c›n›n içindeki suyun
eriflebilece¤i yaklafl›k s›cakl›klar› gösterir.
S›v›lar ya da yiyecekler için ›s›tma rehberi de¤ildir.
ç
ç
i
i
n
n
d
d
e
e
k
k
i
i
l
l
e
e
r
r
a) Sepet
b) Is›t›c› gövdesi
c)
Ayar dü¤mesi
d) Bebek mamas› kab› ve beslenme kafl›¤›
K
K
u
u
l
l
l
l
a
a
n
n
m
m
T
T
a
a
l
l
i
i
m
m
a
a
t
t
l
l
a
a
r
r
A
A
i
i
r
r
f
f
l
l
e
e
x
x
B
B
i
i
b
b
e
e
r
r
o
o
n
n
l
l
a
a
r
r
ç
ç
i
i
n
n
1) Sepetin ›s›t›c›n›n içinde oldu¤undan emin olun.
2) ‹çi dolu biberonu ›s›t›c›ya yerlefltirin.
3) 125 ml/4oz Airflex Biberonlar için, ›s›t›c›y›
biberonun içindeki sütün biraz üstüne kadar
suyla doldurun.
4) Daha büyük Airflex Biberonlar için (260ml/9oz),
›s›t›c›ya üst hizas›n›n biraz alt›na kadar
(15 mm.) su koyun.
5) Asla biberonun boyun hizas›n› aflacak ya da
›s›t›c›dan taflacak kadar su koymay›n.
6) Is›t›c›n›n fiflini prize tak›n ve ayar dü¤mesini
3’e getirin.
7) Is›t›c›n›n çal›flt›¤›n› gösterir ›fl›k yanacakt›r.
8) Is›tma ifllemi s›ras›nda suyun ayarlanan
dereceye ulaflt›¤›n› belirten ›fl›k yanacak ve
sönecektir.
9) Her zaman besini test edin ve mama istenen
dereceye ulaflt›¤›nda ›s›t›c›dan hemen ç›kart›n.
10) Sütü ›s›tt›ktan sonra bebe¤inize vermeden
önce her zaman biberonu sallay›n ve
bile¤inize birkaç damla damlatarak ›s›s›n›
kontrol edin.
11) Sütü fazla ›s›tmamaya dikkat edin.
N
N
O
O
T
T
:
:
L
L
ü
ü
t
t
f
f
e
e
n
n
e
e
k
k
i
i
l
l
2
2
d
d
e
e
k
k
i
i
z
z
a
a
m
m
a
a
n
n
l
l
a
a
m
m
a
a
l
l
a
a
r
r
a
a
b
b
a
a
k
k
n
n
.
.
N
N
O
O
T
T
:
:
A
A
V
V
E
E
N
N
T
T
d
d
a
a
m
m
l
l
a
a
t
t
m
m
a
a
z
z
s
s
i
i
h
h
i
i
r
r
l
l
i
i
b
b
a
a
r
r
d
d
a
a
k
k
M
M
a
a
g
g
i
i
c
c
C
C
u
u
p
p
y
y
a
a
d
d
a
a
d
d
i
i
¤
¤
e
e
r
r
b
b
i
i
b
b
e
e
r
r
o
o
n
n
l
l
a
a
r
r
d
d
a
a
m
m
a
a
m
m
a
a
s
s
t
t
l
l
r
r
k
k
e
e
n
n
s
s
e
e
p
p
e
e
t
t
ç
ç
k
k
a
a
r
r
l
l
a
a
b
b
i
i
l
l
i
i
r
r
.
.
B
B
e
e
b
b
e
e
k
k
m
m
a
a
m
m
a
a
s
s
k
k
a
a
v
v
a
a
n
n
o
o
z
z
l
l
a
a
r
r
v
v
e
e
k
k
u
u
t
t
u
u
l
l
a
a
r
r
1) Sepetin ›s›t›c›n›n içinde oldu¤undan emin olun.
2) Kapa¤› kald›r›n ve kavanoz ya da teneke
kutuyu ›s›t›c›ya yerlefltirin.
3) Is›t›c›ya kavanoz/kutunun üst hizas›n›n alt›na
kadar, 15 mm su koyun.
4) Cihaz›n fiflini prize tak›n ve dü¤meyi aç›n.
Ayar› 3’e getirin.
5) Yukar›da 7 – 9 maddelerinde oldu¤u gibi devam
edin.
6) Is›t›c› biberonlarda oldu¤u gibi çal›flacakt›r.
Kavanoz ya da kutuyu ç›kar›rken hem onlara
hem de etraf›ndaki suya dikkat edin, s›cak
olacakt›r.
7) Küçük kavanozlar ve kutular› ›s›t›rken su
koymadan önce alt›na bir
AVENT Airflex
Biberon kapama halkas› koyman›z kab› rahat
ç›karman›z için yararl› olacakt›r.
8) Mamay› kar›flt›r›n ve bebe¤iniz için çok s›cak
olmad›¤›ndan emin olmak için bir kafl›kla
deneyin.
9) Besini fazla ›s›tmamaya dikkat edin.
N
N
O
O
T
T
:
:
L
L
ü
ü
t
t
f
f
e
e
n
n
e
e
k
k
i
i
l
l
2
2
d
d
e
e
k
k
i
i
z
z
a
a
m
m
a
a
n
n
l
l
a
a
m
m
a
a
l
l
a
a
r
r
a
a
b
b
a
a
k
k
n
n
.
.
B
B
i
i
b
b
e
e
r
r
o
o
n
n
s
s
t
t
c
c
n
n
z
z
n
n
b
b
a
a
k
k
m
m
Is›t›c›y› fiflten çekin ve temizlemeden önce
so¤umas›n› bekleyin. Sepeti ç›kart›n, içini ve d›fl›n›
sadece hafif nemli bir bezle silin. Bu ›s›t›c›n›z›n hep
yeni gibi kalmas›n› sa¤layacakt›r.
A⁄ARTICI B‹R
TEM‹ZL‹K MADDES‹ KULLANMAYIN. Is›t›c›n›zda
önceden kaynat›lm›fl ya da filtre edilmifl su
kullanman›z, kireçlenmeyi önlemek için yararl›
olacakt›r.
K
K
i
i
r
r
e
e
ç
ç
ç
ç
ö
ö
z
z
ü
ü
m
m
ü
ü
H›zl› Biberon Is›t›c›n›z›n %100 etkili çal›flmas›n›
sa¤lamak için her 4 haftada bir kireç çözme ifllemi
yapmal›s›n›z.
Y
Y
ö
ö
n
n
t
t
e
e
m
m
1
1
10 gr sitrik asidi 200 ml su ile kar›flt›r›n. Sepetin
yerinde olmas›na dikkat edin ve kar›fl›m› ›s›t›c›ya
dökün. 10 Dakika 3. ayarda ›s›t›n. 10 Dakika sonra
fifli prizden ç›kararak cihaz› kapat›n ve 30 Dakika
böylece bekletin. Daha sonra s›v›y› dökün ve
›s›t›c›y› su ile çalkalay›n. Sitrik asidi eczanelerden
ve ürünü sat›n ald›¤›n›z ma¤azadan ya da Philips
AVENT Türkiye temsilcisi Grup Baby müflteri
destek servisinden temin edebilirsiniz.
Y
Y
ö
ö
n
n
t
t
e
e
m
m
2
2
50 ml beyaz sirke ile kar›flt›r›lm›fl 100 ml suyu
sepet yerindeyken ›s›t›c›ya dökün. Kireçler
çözülene kadar bekletin. Cihaz› boflalt›n ve iyice
durulay›n.
U
U
y
y
a
a
r
r
!
!
AVENT H›zl› Biberon Is›t›c› kal›pl› kablo fifllidir.
Cihaz›n kablo fifli DE⁄‹fiT‹R‹LEMEZ. Kablo hasar
görürse, cihaz elden ç›kar›lmal›d›r.
Ürünün kablosu baflka aletlerle kullan›lmamal› baflka
kablolar da H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c› için
kullan›lmamal›d›r.
Bu ürün Radyo Yay›nlar› fiartnamelerine ve AB
89/336/EEC Yönetmeli¤ine uygundur.
Is›t›c› kullan›mdayken içindeki su s›cakt›r.
Her zaman suyu koymadan önce kab› yerlefltirin.
Çal›flt›rmadan önce su koydu¤unuzdan emin olun.
E¤er biberon ›s›t›c›n›n içinde besin kal›rsa, ürün
elektri¤e ba¤l› oldu¤u sürece termostat kapan›p/
aç›laca¤›ndan ›s› artmaya devam edecektir.
Her zaman besini test edin ve istenen ›s›ya
ulaflt›¤›nda ›s›t›c›dan hemen ç›kart›n.
Her kullan›mdan sonra ›s›t›c›y› kapat›p fifli
prizden ç›kart›n.
ISITICIYI ASLA SUYA DALDIRMAYIN.
Bu cihaz yetiflkin kifliler taraf›ndan kullan›lmal›d›r,
lütfen çocuklar›n ve sorumluluk sahibi olmayan
kiflilerin eriflebilece¤i yerlerden uzak tutun.
Bu ürün, güvenli¤inden sorumlu olacak birinin
gözetiminde bulunmad›klar› sürece, zihinsel ya
da fiziksel aç›dan yeterli olmayan veya bilgisiz,
tecrübesiz kiflilerce kullan›lmamal›d›r.
Çocuklar cihaz ile oynamalar›na engel olacak
yetiflkinlerin gözetiminde bulunmal›d›rlar.
K
K
a
a
k
k
6 aydan büyük bebekler içindir.
Küçük oyuklu kafl›k minik a¤›zlar ve hassas
difletleri için özel tasarlanm›flt›r.
Uzun sap› ile tutulmas›, kullan›m› ve temizlenmesi
kolayd›r.
Dökülmeden daha kolay beslemek için
flekillendirilmifltir.
Ç
Ç
o
o
c
c
u
u
¤
¤
u
u
n
n
u
u
z
z
u
u
n
n
g
g
ü
ü
v
v
e
e
n
n
l
l
i
i
¤
¤
i
i
v
v
e
e
s
s
a
a
¤
¤
l
l
¤
¤
i
i
ç
ç
i
i
n
n
U
U
y
y
a
a
r
r
!
!
‹lk kullan›mdan önce kafl›¤› temizleyin. Bulafl›k
makinesinde y›kanabilir. Philips AVENT Buhar
Sterilizörünü kullanarak veya 5 Dakika suyun içinde
kaynatarak kafl›¤› steril edebilirsiniz. Her kullan›mdan
önce ürünü inceleyin, y›pranma veya hasar belirtisi
gördü¤ünüzde ürünü at›n. Ürünü y›prataca¤›ndan
kullanmad›¤›n›zda günefl ›fl›¤› alt›nda ve tavsiye
edilenden daha uzun süre strelizasyon kar›fl›mlar›nda
b›rakmay›n veya kaynatmay›n. Her zaman bir
yetiflkin gözetiminde kullan›n. Her zaman kafl›kla
verdi¤iniz besinin ›s›s›n› kontrol edin.
Garanti
Philips AVENT sat›n al›m tarihinden itibaren 24 ay
içinde H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›’da bir ar›za
oluflursa ücretsiz olarak ürünü de¤ifltirece¤ini
garanti eder. Lütfen ürünü sat›n ald›¤›n›z
ma¤azaya götürün. Sat›n alma fiflini nereden ne
zaman al›nd›¤›n› anlatan küçük bir not ile birlikte
saklay›n. Garantinin geçerli olmas› için flunlara
dikkat edin;
H›zl› Biberon ve Mama Is›t›c›s› kullan›m
talimatlar›na göre ve uygun elektrik ba¤lant›s›
ile kullan›lmal›d›r.
fiikayet kaza, kötü kullan›m, kirlilik, ihmal ya
da do¤al y›pranma sonucu olmamal›d›r.
Bu sizin yasal haklar›n›z› etkilemez.
P
P
h
h
i
i
l
l
i
i
p
p
s
s
A
A
V
V
E
E
N
N
T
T
y
y
a
a
r
r
d
d
m
m
i
i
ç
ç
i
i
n
n
y
y
a
a
n
n
n
n
z
z
d
d
a
a
T
T
e
e
l
l
:
:
0
0
2
2
1
1
6
6
5
5
7
7
3
3
6
6
2
2
0
0
0
0
(
(
p
p
b
b
x
x
)
)
AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
www.grupbaby.com
Ayarlar Yaklafl›k su scakl›¤› derecesi
1 35 – 45 °C
2 45 – 75 °C
3 75 – 85 °C
29
28
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Avent SCF255/22 Kullanım kılavuzu

Kategori
Biberonlar
Tip
Kullanım kılavuzu