IKEA FSC100/17 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
FROSTIG
SC100/17
PL
TR
RU
SK
POLSKI 4
TÜRKÇE 20
РУССКИЙ 34
SLOVENSKY 51
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4
Opis urządzenia 6
Eksploatacja 7
Pierwsze użycie 8
Codzienna eksploatacja 8
Przydatne rady i wskazówki 10
Konserwacja i czyszczenie 11
Co zrobić, gdy… 13
Dane techniczne 15
Instalacja 15
Ochrona środowiska 16
GWARANCJA IKEA 17
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowni-
ka oraz w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji, przed instalacją i pierwszym
użyciem urządzenia należy uważnie prze-
czytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypad-
ków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsłu-
gi przez cały czas eksploatacji urządzenia
oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia
lub sprzedaży, kolejnemu użytkownikowi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników i własności należy przestrzegać
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi, ponieważ producent nie jest odpo-
wiedzialny za szkody spowodowane nie-
zastosowaniem się do nich.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Niniejsze urzą
dzenie nie jest przeznaczo-
ne do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadcze-
nia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzys-
tania z tego urządzenia przez osobę od-
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew-
ność, że nie bawią się urządzeniem.
Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
W przypadku utylizacji urządzenia nale-
ży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (maksymalnie blisko
urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchro-
nić bawiące się dzieci przed porażeniem
pr
ądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
•Jeśli to urządzenie zawierające magne-
tyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryg-
lem) w drzwiach lub w pokrywie, przed
oddaniem starego urządzenia do utyliza-
cji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie
to przypadkowemu uwięzieniu dziecka w
środku urządzenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządze-
nia lub w zabudowie nie mogą być zakryte
ani zanieczyszczone.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
•Urządzenie jest przeznaczone do prze-
chowywania żywności i/lub napojów w
zwykłych warunkach domowych tak, jako
opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
•Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicz-
nych ani ż
adnych innych sztucznych me-
tod.
POLSKI 4
•Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lodów)
wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile
nie zostały one dopuszczone do tego ce-
lu przez producenta.
•Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
•W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
•Należy upewnić się, że podczas trans-
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
–unikać otwartego płomienia oraz in-
nych źródeł zapłonu
–dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie
Zmiany parametrów technicznych lub in-
ne modyfikacje urządzenia grożą nie-
bezpieczeństwem. Jakiekolwiek uszko-
dzenia przewodu zasilającego mogą
spowodować zwarcie, pożar i/lub pora-
żenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy
elektryczne (przewód zasilający,
wtyczka, sprężarka) mogą zostać
wymienione wyłącznie przez autoryzowany
serwis lub wykwalifikowany personel
techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu za-
silającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka
przewodu zasilającego nie została
przygnieciona ani uszkodzona przez
tylną ściankę urządzenia. Przygnie-
ciona lub uszkodzona wtyczka może
się przegrzewać i spowodować po-
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć
za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzo-
wane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem
lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki (jeśli występuje) oś-
wietlenia wnętrza.
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho-
wać ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmio-
tów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, gdyż może to spowo-
dować uszkodzenie skóry lub odmroże-
nie.
•Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych.
•Do oświetlenia urządzenia (jeśli przewi-
dziano oś
wietlenie) zastosowano specjal-
ne żarówki przeznaczone wyłącznie do
urządzeń domowych. Nie nadają się one
do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
•Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
•Nie wolno przechowywać łatwopalnych
gazów ani płynów w urządzeniu, ponie-
waż mogą one spowodować wybuch.
Nie wolno umieszczać żywności bezpo-
średnio przy otworze wentylacyjnym na
tylnej ściance (jeśli urządzenie wyposa-
żono w funkcję Frost Free).
•Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
•Należy ściśle stosowa
ć się do zaleceń
przechowywania podanych przez produ-
centa urządzenia.
•W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże
ciśnienie w pojemniku może spowodo-
wać ich eksplozję i w rezultacie uszko-
dzenie urządzenia.
POLSKI 5
Lody na patyku mogą być przyczyną od-
mrożeń w przypadku ich spożycia od ra-
zu po wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
•Nie wolno czyścić urządzenia metalowy-
mi przedmiotami.
•Nie wolno używać ostrych przedmiotów
do usuwania szronu z urządzenia. Użyć
plastikowego skrobaka.
•Należy regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-
ności wyczyścić odpływ. Jeżeli odpływ
jest zablokowany, woda zacznie się zbie-
rać na dnie urządzenia.
Instalacja
Ważne! W celu podłączenia elektrycznego
należy postępować
zgodnie z instrukcjami
opisanymi w odpowiednim rozdziale.
•Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewen-
tualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić do autoryzowanego punktu ser-
wisowego (patrz rozdział "Serwis"). W
tym przypadku należy zachować opako-
wanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czte-
rech godzin przed podłączeniem urzą-
dzenia, aby olej mógł spłynąć z powro-
tem do sprężarki.
•Należy zapewnić odpowiednią wentyla-
cję ze wszystkich stron urządzenia. Nie-
odpowiednia wentylacja prowadzi do je-
go przegrzewania. Aby zapewnić odpo-
wiednią wentylację, należy postępować
zgodnie z poleceniami dotyczącymi in-
stalacji.
•Jeśli to tylko możliwe, tylna ścianka urzą-
dzenia powinna być skierowana do ścia-
ny, aby unikać dotykania lub chwytania
za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
•Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
•Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do wtycz-
ki przewodu zasilającego.
Serwis
Wszelkie prace elektryczne związane z
naprawą urządzenia powinny być prze-
prowadzone przez uprawnionego elek-
tryka lub inną kompetentną osobę.
Naprawy tego produktu muszą być wy-
konywane przez autoryzowany punkt
serwisowy. Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne. Numery ser-
wisowe podano w informacjach dotyczą-
cych serwisu.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w ma-
teriałach izolacyjnych urządzenia nie ma
gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy usuwać wraz z od-
padami komunalnymi i śmieciami. Pianka
izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urzą-
dzenie należy utylizowa
ć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, które można uzys-
kać od władz lokalnych. Należy unikać usz-
kodzenia układu chłodniczego, szczególnie
z tyłu przy wymienniku ciepła. Materiały
użyte w tym urządzeniu, oznaczone symbo-
lem
, są przeznaczone do recyklingu.
Opis urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządze-
nia należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.
POLSKI 6
7 58
3 41 2
6
1
Komora zamrażarki
2
Regulator temperatury i oświetlenie
wnętrza
3
Pojemnik na produkty nabiałowe z po-
krywą
4
Regulowany pojemnik
5
Uchwyt na butelki
6
łki do przechowywania
7
Pojemnik na owoce i warzywa
8
Tabliczka znamionowa
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
Eksploatacja
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, pokrętło regula-
cji temperatury należy ustawić w położeniu
"O".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycz-
nie.
W celu ustawienia temperatury, należy po-
stępować w następujący sposób:
•obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
•obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać
maksymalne chłodzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj naj-
bardziej odpowiednie.
Dokładne ustawienie temperatury należy
wybrać, biorąc pod uwagę fakt, że tempe-
ratura wewnątrz urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
•częstotliwości otwierania drzwi
•ilości przechowywanej żywności
lokalizacji urządzenia.
POLSKI 7
Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka lub urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano ustawienie
najniższej temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co powoduje
formowanie się szronu na tylnej ściance. W
takim przypadku należy ustawić pokrętło
na wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie, a w rezultacie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produk-
tu, przed pierwszym uruchomieniem urzą-
dzenia należy wymyć jego wnętrze i znaj-
dujące się w nim akcesoria letnią wodą z
łagodnym mydłem, a następnie należy je
dokładnie osuszyć.
Ważne! Nie należy stosować silnych deter-
gentów ani materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Ważne!
To urządzenie jest w sprzedaży we Francji.
Zgodnie z prawem obowiązującym w tym
kraju, urządzenie musi być wyposażone w
specjalny przyrząd (patrz rysunek) umie-
szczony w najniżej położonej komorze chło-
dziarki, którego zadaniem jest wskazywa-
nie najniższej temperatury w urządzeniu.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających umie-
szczenie szklanych półek zgodnie z aktual-
nymi potrzebami.
POLSKI 8
Aby lepiej wykorzystać miejsce, przednią
część dzielonej półki można położyć na jej
tylnej części.
Ważne! Nie wolno usuwać szklanejłki
znad szuflady na warzywa, gdyż jej
obecność zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
To urządzenie jest
wyposażone w regu-
lowany pojemnik do
przechowywania,
który jest zamonto-
wany pod półką na
drzwiach i może być
przesuwany na boki.
Aby umożliwić bar-
dziej dokładne czy-
szczenie, górne i dolne półki na drzwiach
można łatwo wyjąć i włożyć na swoje miejs-
ce.
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mroż
onek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mro-
żenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego usta-
wienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia nale-
ży obrócić regulator temperatury na wyższe
ustawienie w celu uzyskania maksymalnego
chłodzenia.
Ważne! W takiej sytuacji temperatura w
komorze chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli do tego dojdzie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbole przedstawiajążne rodzaje mro-
żonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodza-
ju produktów spożywczych. To, czy zastoso-
wanie ma wyższa czy niższa wartość wska-
zanego okresu przechowywania, zależy od
jakości żywności i stopnia przetworzenia
przed zamrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia lub
po pewnym okresie nieużywania urządze-
nia, przed włożeniem żywności do komory
należy odczekać co najmniej 2 godziny od
włączenia urządzenia przy najwyższym us-
tawieniu.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli awaria
zasilania trwała dłuż
ej niż podano w tabeli
danych technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć rozmrożoną żywność
lub niezwłocznie ją ugotować, po czym
ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmraża-
nia.
Małe kawałki można gotować w stanie za-
mrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażar-
ki: w takim przypadku gotowanie potrwa
dłużej.
POLSKI 9
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie jeden po-
jemnik do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażar-
ki.
Ważne! Do wyjmowania pojemnika z
zamrażarki nie należy używać metalowych
narzędzi.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządze-
nia i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest usta-
wione w najwyższej pozycji lub urządze-
nie jest w pełni załadowane, sprężarka
może pracować bez przerwy, co powo-
duje formowanie się szronu lub lodu na
parowniku. Jeśli do tego dojdzie, należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury w
kierunku niższego ustawienia, co umożli-
wi automatyczne odszronienie urządze-
nia oraz pozwoli ograniczyć zużycie
energii elektrycznej.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
•W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepł
ej żywności ani parujących płynów.
•Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach.
•Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
•Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na wa-
rzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na do-
wolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w szufladzie.
•Masło i ser: należy je umieszcza
ć w spe-
cjalnych hermetycznych pojemnikach lub
zapakować w folię aluminiową lub wo-
reczki polietylenowe tak, aby maksymal-
nie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny mieć założo-
ne nakrętki i być przechowywane na pół-
ce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy prze-
chowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych wskazówek:
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana
na tabliczce znamionowej.
•Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać
kolejnej partii żywności.
•Należy zamrażać tylko artyku
ły spoży-
wcze najwyższej jakości, świeże i dokład-
nie oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i zwięk-
szenia skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko potrzeb-
nych ilości.
Żywność należy pakować w folię alumi-
niową lub polietylenową zapewniającą
hermetyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów.
POLSKI 10
•Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te, o
dużej zawartości tłuszczu; sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania żyw-
ności.
•Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może spo-
wodować odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wy-
dajnością, należy:
•Upewnić się, że mrożonki były odpo-
wiednio przechowywane w sklepie.
•Starać się, aby zamrożona żywno
ść była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządze-
nia i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie za-
mrażana.
•Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodzenia urządzenia zawiera węg-
lowodory; dlatego wszelkie prace konser-
wacyjne i napełnianie układu powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanych ser-
wisantów.
Ostrzeżenie! Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
•wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego;
•regularnie sprawdzać i przecierać usz-
czelki drzwi, aby nie gromadził się na
nich brud;
•dokładnie płukać i suszyć.
Ważne! Nie należy ciągnąć, przesuwać ani
uszkadzać rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie
wolno stosować detergentów, substancji
żrących, produktów o intensywnym zapa-
chu ani wosków, ponieważ mogłyby uszko-
dzić czyszczone powierzchnie i pozostawić
silny zapach.
Raz do roku należy zdjąć kratkę wentyla-
cyjną znajdującą się u podstawy urządze-
nia i oczyścić kanały powietrzne za pomocą
odkurzacza. Poprawi to wydajność urzą-
dzenia i zmniejszy zużycie energii elek-
trycznej.
Ważne! Należy chronić układ chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące za-
wierają substancje chemiczne, które mogą
uszkodzić tworzywa sztuczne zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wod
ą z niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urzą-
dzenie do źródła zasilania.
POLSKI 11
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego
użytkowania za każ-
dym razem, gdy na-
stępuje wyłączenie
silnika sprężarki,
szron jest automa-
tycznie usuwany z
parownika komory
chłodziarki. Woda z
rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego po-
jemnika znajdującego się z tyłu urządzenia
nad sprężarką, skąd następnie odparowu-
je.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
(F) znajdujący się pod szufladami na wa-
rzywa, aby zapobiec przelewaniu się wody
i kapaniu jej na żywność. Należy używać
specjalnej przetyczki (P), która znajduje się
w szufladzie na warzywa.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze powstaje pewna
ilość szronu.
Ważne! Zamrażarkę należy rozmra
żać,
gdy warstwa szronu ma grubość ok. 3-5
mm.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane arty-
kuły spożywcze, zawinąć w kilka war-
stw gazet i umieścić w chłodnym miejs-
cu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokład-
nie wysuszyć wnętrze i włożyć zatyczkę
na miejsce.
5. Włączyć urządzenie.
6. Przekręcić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
pozostawić takie ustawienie przez dwie
– trzy godziny.
7. Umieścić w zamrażarce wcześniej wy-
jętą żywność.
Ostrzeżenie!
Do usuwania szronu z
parownika nigdy nie używać ostrych
P
F
metalowych przedmiotów, ponieważ może
to spowodować jego uszkodzenie. Do
przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod oprócz
tych, które są zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować skrócenie
czasu ich przechowywania.
Czyszczenie kanałów powietrznych
1. Zdjąć cokół (1), a następnie kratkę
wentylacyjną (2);
2. Wyczyścić kratkę wentylacyjną (2).
3. Ostrożnie wyciągnąć osłonę kanału po-
wietrznego (3), sprawdzając, czy nie
pozostała w niej woda z odszraniania.
4. Oczyścić dolną część urządzenia odku-
rzaczem.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Je
śli urządzenie nie jest używane przez dłu-
gi czas, należy wykonać następujące czyn-
ności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (jeśli przewidzia-
no).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
321
POLSKI 12
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby unik-
nąć powstawania nieprzyjemnych za-
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, na-
leży poprosić kogoś o regularne sprawdza-
nie, aby uniknąć zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
rozwiązywania problemów należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnio-
nych w niniejszej instrukcji można powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi
lub innej kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnego użytkowania
urządzenia słychać odgłosy jego pracy
(sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie głośno pra-
cuje.
Urządzenie nie jest prawidło-
wo zainstalowane.
Należy sprawdzić, czy urzą-
dzenie stoi stabilnie (wszystkie
żki powinny stać na podło-
dze).
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilają-
cego nie została prawidłowo
podłączona do gniazdka.
Podłączyć prawidłowo wtycz-
kę do gniazdka.
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie czu-
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest przepalona. Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje w
sposób ciągły.
Temperatura nie jest usta-
wiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
POLSKI 13
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Temperatura w pomieszcze-
niu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w po-
mieszczeniu.
Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automa-
tycznego rozmrażania szron
roztapia się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komo-
ry chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany. Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do rynien-
ki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na
podłogę.
W osłonie kanału powietrz-
nego znajduje się zbyt dużo
wody.
Wyczyścić osłonę
kanału po-
wietrznego.
Temperatura w urzą-
dzeniu jest zbyt niska/
wysoka.
Regulator temperatury nie
jest ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po
wykonaniu powyższych czynności, należy
skontaktować się z autoryzowanym punk-
tem serwisowym. Stosowny wykaz znajduje
się na końcu niniejszej instrukcji.
Wymiana żarówki
Uwaga! Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
1. Odkręcić
śrubkę klo-
sza lampy.
2. Zdjąć klosz
żarówki.
3. Wymienić
żarówkę na
żarówkę o
tej samej
mocy, prze-
znaczoną specjalnie do urządzeń do-
mowych. (moc maksymalna jest poda-
na na kloszu żarówki).
4. Zamontować klosz oświetlenia.
5. Dokręcić śrubkę klosza.
6. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
7. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oś-
wietlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować
drzwi. Należy przeczytać instrukcję in-
stalacji.
3. W razie konieczności wymienić uszko-
dzone uszczelki drzwi. Skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwiso-
wym.
POLSKI 14
Dane techniczne
Wymiary instalacyjne
Wysokość 815 mm
Szerokość 596 mm
Głębokość 550 mm
Pojemność (netto)
Chłodziarka 100 l
Zamrażarka 17 l
System rozmrażania
Chłodziarka auto
Zamrażarka manual
Oznaczenie gwiazd-
kowe
Czas utrzymywania
temperatury bez zasi-
lania
13 godz.
Wydajność zamraża-
nia
2,5 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,504 kWh/24
godz.
Poziom hałasu 38 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Dane techniczne
podane są na tab-
liczce znamionowej
znajdującej się z le-
wej strony wewnątrz
urządzenia oraz na
etykiecie informują-
cej o zużyciu energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia
należy dokładnie przeczytać rozdział
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w
celu zapewnienia własnego
bezpieczeństwa oraz prawidłowego
działania urządzenia.
Ważne! Przed instalacją urządzenia należy
przeczytać instrukcję instalacji.
Miejsce instalacji
W celu zapewnienia optymalnego działa-
nia, urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, boj-
lery, bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić, aby powietrze mogło
swobodnie przepływać z tyłu urządzenia.
POLSKI 15
Ustawienie
To urządzenie należy zainstalować w su-
chym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu (w
garażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać
optymalną wydajność urządzenia, należy
zainstalować je w miejscu, w którym tempe-
ratura otoczenia odpowiada klasie klima-
tycznej podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia:
Klasa klimatycz-
na
Temperatura otocze-
nia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce znamiono-
wej odpowiadają napięciu w sieci domo-
wej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego ma w tym celu spe-
cjalny styk. Jeśli gniazdko nie ma wyprowa-
dzonego uziemienia, urządzenie należy
podłączyć do oddzielnego uziemienia
zgodnie z aktualnymi przepisami po konsul-
tacjach z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności w przypadku nieprzestrzegania pod-
anych zaleceń bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw
EWG.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nad-
ają się do ponownego przetworzenia. Aby
opakowanie zostało poddane utylizacji, na-
leży wyrzucić je do odpowiedniego pojem-
nika na odpady.
POLSKI 16
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez ok-
res pięciu (5) lat od daty pierwszego zaku-
pu urządzenia w sklepie IKEA, przy czym w
przypadku urządzeń oznaczonych marką
LAGAN okres ten wynosi dwa (2) lata. W
celu potwierdzenia zakupu należy przedło-
żyć oryginał rachunku. Wykonywanie prac
gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia
okresu gwarancji urządzenia ani nowych
części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w skle-
pach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyj-
ne za pośrednictwem sieci własnych punk-
tów lub sieci autoryzowanych partnerów
serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spo-
wodowane wadliwością konstrukcji lub ma-
teriałów wykorzystanych do produkcji urzą-
dzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
urządzenia używane w warunkach gospo-
darstwa domowego. Wyjątki od powyższej
zasady określone s
ą w rozdziale zatytuło-
wanym "Czego nie obejmuje gwarancja?".
W okresie gwarancji pokrywane będą
koszty usunięcia usterek, np. napraw, wy-
miany części, robocizny oraz koszty dojaz-
du, pod warunkiem dostępności urządzenia
dla potrzeb wykonania naprawy bez ko-
nieczności ponoszenia szczególnych kosz-
tów o ile powstała usterka jest związana z
wadą konstrukcyjną lub materiałową obję-
tą gwarancją. Przy uwzględnieniu powyż-
szych warunków zastosowanie mają prze-
pisy UE (Dyrektywa 99/44/WE) oraz odpo-
wiednie przepisy prawa krajowego. Części
wymienione stają się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada pro-
dukt i rozstrzyga, według własnego uzna-
nia, czy jest on objęty niniejszą gwarancją.
W razie uznania, że produkt jest objęty
gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany
partner serwisowy decyduje, według włas-
nego uznania, czy naprawi
ć wadliwy pro-
dukt czy wymienić go na taki sam lub po-
równywalny produkt. Ujawniona wada zos-
tanie usunięta na nieodpłatnie w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do au-
toryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
•Zwykłego zużycia.
•Uszkodzenia umyślnego lub wynikające-
go z niedbalstwa, uszkodzenia spowodo-
wanego nieprzestrzeganiem instrukcji
obsługi, nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku
działania wody, w tym uszkodzenia spo-
wodowanego nadmiarem wapnia w wo-
dzie z instalacji wodociągowych oraz
uszkodzenia spowodowanego anomalia-
mi pogodowymi.
Materiałów eksploatacyjnych, w tym ba-
terii i żarówek.
•Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użyt-
kowanie urządzenia, w tym rys oraz
ewentualnych przebarwień.
•Przypadkowych uszkodzeń spowodowa-
nych przez obce ciała lub substancje,
czyszczenie lub przepychanie: filtrów,
systemów odprowadzania wody lub szu-
flad na proszek.
POLSKI 17
•Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, ko-
szyków na naczynia i sztućce, węży do-
prowadzających wodę i spustowych, usz-
czelek, żarówek oraz ich pokryw, wy-
świetlaczy, pokręteł, obudów oraz części
obudów, chyba że można wykazać, że
uszkodzenia takie zostały spowodowane
wadami produkcyjnymi.
Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez wyzna-
czony przez IKEA serwis lub autoryzowa-
nego partnera serwisowego bądź przy-
padków niezastosowania części orygi-
nalnych.
•Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w spo-
sób niezgodny ze specyfikacją.
•Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowe-
go.
Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie bę-
dzie ponosić ż
adnej odpowiedzialności
za uszkodzenia, jakie mogą powstać
podczas transportu. Jednakże, jeśli IKEA
dostarcza urządzenie na adres klienta,
niniejsza gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia po-
wstałe podczas takiej dostawy.
Koszt przeprowadzenia początkowej in-
stalacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli
usługodawca reprezentujący IKEA lub
autoryzowany serwisant IKEA naprawią
lub wymienią urządzenie w ramach ni-
niejszej gwarancji, taki usługodawca lub
autoryzowany serwisant w razie potrze-
by ponownie zainstaluje naprawione lub
wymienione urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastoso-
wania do pracy prawidłowo wykonanej
przez wykwalifikowanego specjalistę, przy
zastosowaniu oryginalnych części IKEA, w
celu dostosowania urządzenia do wyma-
gań bezpieczeństwa technicznego obowią-
zujących w innym państwie członkowskim
UE.
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obej-
mują bąd
ź wykraczają poza wymogi prze-
pisów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień ku-
pującego wynikających z tytułu niezgod-
ności towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na teryto-
rium Polski. W przypadku urządzeń zaku-
pionych w jednym państwie członkowskim
UE i przewiezionych do innego państwa
członkowskiego UE, usługi serwisowe
świadczone będą na standardowych wa-
runkach gwarancyjnych obowiązujących w
nowym państwie. Obowiązek świadczenia
usług gwarancyjnych powstaje wyłącznie
wówczas gdy:
•samo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom technicznym pań-
stwa, w którym zgłaszana jest reklamacja
w ramach gwarancji;
•amo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom zawartym w In-
strukcji Montażu oraz informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urzą
dzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniej-
szej gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących insta-
lacji urządzenia w zestawach kuchen-
nych IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień
dotyczących:
ogólnej instalacji zestawów kuchen-
nych IKEA;
–podłączenia do instalacji elektrycz-
nych (jeżeli urządzenie nie jest wy-
posażone w przewód i wtyczkę),
wodnych i gazowych, które powinno
być wykonane przez autoryzowane-
go technika serwisowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji urzą-
dzenia IKEA.
POLSKI 18
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlep-
szych usług, przed skontaktowaniem się z
nami prosimy o uważne przeczytanie In-
strukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi za-
wartych w niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znaj-
duje się pełna lista danych kontaktowych
IKEA wraz z numerami telefonów.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w
broszurze przeznaczonej dla konkretnego
urządzenia. Dzwoniąc do IKEA należy
pamiętać o numerze artykułu
(ośmiocyfrowym kodzie) danego
urządzenia IKEA.
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek
skorzystania z gwarancji. Na rachunku po-
dana jest również nazwa oraz numer aurty-
kułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupio-
nego przez Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z ser-
wisem Państwa urządzeń proszę kierować
do najbliższego telecentrum IKEA. Zaleca-
my uważne przeczytanie dokumentacji
urządzenia przed skontaktowaniem się z
nami.
POLSKI 19
İçindekiler
Güvenlik talimatları 20
Ürün tanımı 22
Çalıştırma 23
İlk kullanım 23
Günlük kullanım 24
Yararlı ipuçları ve bilgiler 25
Bakım ve temizlik 26
Servisi aramadan önce 28
Teknik veriler 30
Montaj 30
Çevreyle ilgili bilgiler 31
IKEA GARANTİSİ 31
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik talimatları
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanı-
mı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kul-
lanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu,
ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil dikkatlice
okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalar-
dan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişi-
lerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellik-
leriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir.
Bu kılavuzu saklayınız ve cihaz başka bir
yere taşındığında veya satıldığında bera-
berinde veriniz, böylece cihazı kullanacak
diğer kişilerin de cihaz ve güvenliği hakkın-
da bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan za-
rarlardan sorumlu olmadığından, kendi can
ve mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimat-
larındaki uyarılar
ı dikkate alınız.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
•Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük kişiler (çocuklar da da-
hil) veya yeterli bilgi ve deneyime sahip
olmayan kişiler tarafından, yanlarında
güvenliklerinden sorumlu ve cihazın kulla-
nımıyla ilgili bilgi veren ve gözetleyen bir
kişi olmadıkça kullanılmamalıdır.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından
emin olacak şekilde gözetim altında tutul-
ması gerekir.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski söz konusu-
dur.
•Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy-
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve
cihazda kilitli kalmamaları için fişini priz-
den çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz
(mümkün olduğunca cihaza yakın kısmın-
dan) ve kapa
ğını çıkartınız.
•Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci-
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir
kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı-
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla-
nılmaz hale getiriniz. Bu şekilde, çocukla-
rın cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine
zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Uyarı
Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıda-
ki havalandırma menfezlerinin tıkanmasını
önleyin.
Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan-
mıştır.
Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açı
klan-
dığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/
veya içecekleri muhafaza etmek amacıy-
la üretilmiştir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için me-
kanik bir aygıt veya başka suni bir yön-
tem kullanmayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmadığı
sürece, diğer elektrikli cihazları (dondur-
ma yapma makineleri gibi) soğutucu ci-
hazların içinde kullanmayınız.
•Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
•Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol-
dukça dost doğal bir gaz olan ve bunun-
la birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu
izobütan (R600a) bulunmaktadır.
•Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin
hasar görmediğinden emin olunuz.
TÜRKÇE 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

IKEA FSC100/17 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu