IKEA LAGAN Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
LAGAN
Tip
Kullanım kılavuzu
LAGAN
PL
TR
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
POLSKI 4
TÜRKÇE 24
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
4
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
6
Instalacja 8
Opis urządzenia 8
Eksploatacja 9
Pierwsze użycie 10
Codzienna eksploatacja 10
Wskazówki i porady 13
Konserwacja i czyszczenie 14
Rozwiązywanie problemów 16
Dane techniczne 19
OCHRONA ŚRODOWISKA 20
GWARANCJA IKEA 20
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
POLSKI
4
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania
i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach
zbyt wilgotnych lub zbyt chłodnych,
takich jak przybudówki, garaże lub
piwnice.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
POLSKI
6
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
POLSKI
7
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Opis urządzenia
Widok urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy uważnie przeczytać
wskazówki dla użytkownika.
POLSKI 8
2 3 4
8
51 6
7
1
Półki do przechowywania
2
Komora zamrażarki
3
Regulator temperatury i oświetlenie
wnętrza
4
Pojemnik na produkty nabiałowe z
pokrywą
5
Regulowany pojemnik
6
Uchwyt na butelki
7
Szuflada na owoce i warzywa
8
Tabliczka znamionowa
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
Eksploatacja
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
do pośredniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie.
Aby korzystać z urządzenia, należy:
obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
przestawić regulator temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
Ustawienie pośrednie jest zwykle
najbardziej odpowiednie.
Ustawiając temperaturę należy jednak
uwzględnić to, że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
częstości otwierania drzwi
ilości przechowywanej żywności
umiejscowienia urządzenia.
POLSKI 9
UWAGA! Jeśli temperatura
otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co
powoduje osadzanie się szronu
na tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie i w efekcie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
POLSKI 10
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Rozmieszczanie półek drzwiowych
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
wyciągać półkę w kierunku wskazywanym
przez strzałki, a następnie umieścić ją w
żądanym miejscu.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego
ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
POLSKI 11
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
UWAGA! Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jeden
pojemnik do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażarki
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
POLSKI 12
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
regulator temperatury jest ustawiony na
niską temperaturę i urządzenie jest w
pełni załadowane, sprężarka może
pracować bez przerwy, co powoduje
powstawanie szronu lub lodu na
parowniku. Jeśli do tego dojdzie, należy
ustawić regulator temperatury na
wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie i
jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso można
przechowywać maksymalnie przez 1–2
dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny, w
tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
POLSKI
13
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca
okres przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
POLSKI 14
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i jej kapaniu na
żywność.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w
górnej części komory zawsze
powstaje pewna ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać,
gdy warstwa szronu ma grubość
ok. 3-5 mm.
Aby usunąć szron, należy wykonać
poniższe czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu odszraniania osuszyć
dokładnie wnętrze i zamontować korek.
5. Włączyć urządzenie.
6. Ustawić regulator temperatury na
maksymalne chłodzenie i pozostawić
takie ustawienie przez dwie-trzy
godziny.
7. Umieścić wcześniej wyjętą żywność w
zamrażarce.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić. Nie wolno
stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Wzrost temperatury
zamrożonych artykułów
spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
POLSKI
15
3. Rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić
urządzenie oraz wszystkie akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
ma pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo-
ne.
Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa. Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono pra-
widłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Urządzenie nie działa. Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie. Przepaliła się żarówka. Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić temperatu-
rę.
POLSKI 16
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Temperatura w pomie-
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono za ciepłe potra-
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywnoś-
ci w urządzeniu należy odcze-
kać, aż ostygnie ona do tem-
peratury pokojowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo-
wego odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra-
niania.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie zapakowano prawid-
łowo produktów żywnoś-
ciowych.
Zapakować prawidłowo pro-
dukty.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa-
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry-
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
POLSKI 17
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Drzwi otwierano za często. Drzwi urządzenia otwierać tyl-
ko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi zamknię-
to prawidłowo.
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Nie opakowano produk-
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro-
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
Drzwi stawiają opór przy ot-
wieraniu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za-
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, należy
skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym. Dane kontaktowe
znajdują się na końcu tej
instrukcji.
Wymiana oświetlenia
UWAGA! Urządzenie
wyposażono w oświetlenie
wnętrza typu LED o wydłużonej
żywotności.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazda.
2. Odkręcić śrubę klosza oświetlenia.
POLSKI 18
3. Nacisnąć i popchnąć klosz oświetlenia,
aby go zdjąć.
4. Wymienić żarówkę na nową o
podobnej charakterystyce i mocy.
Nie można stosować
standardowych żarówek.
Zaleca się użycie żarówki
E14 LED o maksymalnej mocy
1,5 W.
5. Zamontować klosz oświetlenia.
6. Dokręcić śrubę klosza.
7. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
8. Otworzyć drzwi.
Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Należy zapoznać się z instrukcją
montażu.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Dane techniczne
Dane techniczne
Kategoria produktów
Typ urządzenia Chłodziarko-zamrażarka
Typ instalacji Wolnostojąca
Wymiary produktu
Wysokość 1404 mm
Szerokość 545 mm
Głębokość 604 mm
Pojemność netto
Chłodziarka 180 l
Zamrażarka 43 l
System rozmrażania
Chłodziarka automatyczne
POLSKI 19
Zamrażarka ręczne
Oznaczenie gwiazdkowe
Czas utrzymywania temperatury 19 godz.
Wydajność zamrażania 3 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,614 kWh/24 godz.
Poziom hałasu 40 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Napięcie 230 - 240 V
Częstotliwość 50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się z lewej strony
wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
informującej o zużyciu energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA? Niniejsza gwarancja obowiązuje przez
okres pięciu (5) lat od daty pierwszego
POLSKI 20
/

Diğer dillerde