IKEA DJUPFRYSA Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
DJUPFRYSA
Tip
Kullanım kılavuzu
DJUPFRYSA
PL
TR
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
POLSKI 4
TÜRKÇE 23
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
4
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
6
Instalacja 8
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 9
Codzienna eksploatacja 10
Wskazówki i porady 12
Konserwacja i czyszczenie 13
Rozwiązywanie problemów 15
Dane techniczne 18
Ochrona środowiska 19
GWARANCJA IKEA 19
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
POLSKI
4
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
POLSKI
5
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania
i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność
lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
POLSKI
6
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Serwis
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
POLSKI
7
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
1
3
2
1
Panel sterowania
2
Szuflady zamrażarki
3
Tabliczka znamionowa (umieszczona
wewnątrz urządzenia)
Strefa najniższej temperatury
Eksploatacja
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
1 2 43 5
1
Kontrolka
2
Regulator temperatury
3
Kontrolka funkcji Szybkie zamrażanie
4
Wyłącznik funkcji Szybkie zamrażanie/
kasowania alarmu
5
Kontrolka alarmu
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda.
Zapali się kontrolka i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Jeśli temperatura wewnątrz
urządzenia jest za wysoka,
będzie migać kontrolka alarmu.
Włączyć funkcję Szybkie
zamrażanie.
POLSKI 9
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić
pokrętło regulacji temperatury w położeniu
„O”.
Zgaśnie kontrolka i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie.
1. Przestawić regulator temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
2. Przestawić regulator temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
Ustawienie pośrednie jest zwykle
najbardziej odpowiednie.
Ustawiając temperaturę należy
jednak uwzględnić to, że
temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu,
częstości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej
żywności,
umiejscowienia urządzenia.
Funkcja Szybkie zamrażanie
1. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkie
zamrażanie, aby włączyć funkcję.
Zaświeci się kontrolka funkcji Szybkie
zamrażanie.
2. Nacisnąć przycisk Szybkie zamrażanie,
aby w dowolnej chwili wyłączyć funkcję.
Kontrolka funkcji Szybkie zamrażanie
zgaśnie.
Funkcja wyłącza się
automatycznie po 52 godzinach.
Alarm dźwiękowy
Alarm dźwiękowy włączy się, jeśli
temperatura wewnątrz zamrażarki
podniesie się do poziomu, w którym nie
można zagwarantować bezpiecznego
przechowywania zamrożonej żywności.
Po przywróceniu normalnych warunków
alarm dźwiękowy wyłączy się.
W każdym przypadku należy
nacisnąć przycisk anulowania
alarmu dźwiękowego, aby
wyłączyć alarm.
Alarm otwartych drzwi
Alarm dźwiękowy uruchamia się, gdy drzwi
urządzenia pozostaną otwarte przez około
80 sekund.
Po przywróceniu normalnych warunków
(zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłączy się.
W każdym przypadku należy nacisnąć
przycisk anulowania alarmu dźwiękowego,
aby wyłączyć alarm.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 10
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Akcesoria
Pojemnik na lód
x1
Skrobak do lodu
x1
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
włączyć funkcję szybkiego zamrażania
przynajmniej na 24 godziny przed
włożeniem żywności do zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
dwóch dolnych komorach.
Maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej znajdującej się z
boku urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po 24 godzinach, gdy proces zamrażania
zakończy się, należy wyłączyć funkcję
szybkiego zamrażania (patrz „Funkcja
szybkiego zamrażania”).
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie nieużywania urządzenia
przed umieszczeniem żywności w komorze
należy je uruchomić na przynajmniej 12
godzin.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z urządzenia
wszystkie szuflady i umieścić żywność na
szklanej półce.
POLSKI
11
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jeden
pojemnik do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory
zamrażarki.
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny, w
tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
POLSKI 12
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca
okres przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
POLSKI 13
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić. Nie wolno
stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Wzrost temperatury
zamrożonych artykułów
spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze osadza się trochę
szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce mogą
przymarznąć do mrożonki.
3. Pozostawić otwarte drzwi urządzenia i
zabezpieczyć podłogę przed
spływającą wodą, np. umieszczając na
dole ściereczkę.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze zamrażarki
miskę z ciepłą wodą. Przed
zakończeniem rozmrażania usunąć
również kawałki lodu za pomocą
skrobaka do lodu.
4. Po zakończeniu rozmrażania dokładnie
osuszyć wnętrze i zachować skrobak do
kolejnego rozmrażania.
5. Włączyć urządzenie.
Odczekać co najmniej 3 godziny przed
ponownym umieszczeniem żywności w
komorze zamrażarki.
POLSKI
14
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić
urządzenie oraz wszystkie akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
ma pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo-
ne.
Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa. Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono pra-
widłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Urządzenie nie działa. Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatura
jest wciąż za wysoka.
Patrz punkt „Alarm wysokiej
temperatury”.
POLSKI 15
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Temperatura w urządzeniu
jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem lub naj-
bliższym autoryzowanym cen-
trum serwisowym.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić temperatu-
rę.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Temperatura w pomie-
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono za ciepłe potra-
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywnoś-
ci w urządzeniu należy odcze-
kać, aż ostygnie ona do tem-
peratury pokojowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włączona jest funkcja
Szybkie zamrażanie.
Patrz „Funkcja Szybkie zamra-
żanie”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo-
wego odszraniania.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra-
niania.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie zapakowano prawid-
łowo produktów żywnoś-
ciowych.
Zapakować prawidłowo pro-
dukty.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
POLSKI 16
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
Szybkie zamrażanie lub
zmianie ustawienia tempe-
ratury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka uruchamia się po
pewnym czasie.
Nie można ustawić tempe-
ratury.
Włączona jest funkcja
Szybkie zamrażanie.
Wyłączyć ręcznie funkcję
Szybkie zamrażanie albo za-
czekać, aż funkcja wyłączy się
automatycznie i ustawić tem-
peraturę. Patrz „Funkcja Szyb-
kie zamrażanie”.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Włączona jest funkcja
Szybkie zamrażanie.
Patrz „Funkcja Szybkie zamra-
żanie”.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Drzwi stawiają opór przy ot-
wieraniu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za-
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
POLSKI 17
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, należy
skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym. Dane kontaktowe
znajdują się na końcu tej
instrukcji.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Dane techniczne
Dane techniczne
Kategoria produktów
Typ urządzenia Zamrażarka
Typ instalacji Do zabudowy
Wymiary produktu
Wysokość 873 mm
Szerokość 540 mm
Głębokość 549 mm
Pojemność netto
Zamrażarka 98 l
System rozmrażania
Zamrażarka ręczne
Oznaczenie gwiazdkowe
Czas utrzymywania temperatury 20 godz.
Wydajność zamrażania 10 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,430 kWh/24 godz.
Poziom hałasu 34 dB (A)
Klasa energetyczna A++
Napięcie 230-240 V
Częstotliwość 50 Hz
POLSKI 18
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się z lewej strony
wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
informującej o zużyciu energii.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez
okres pięciu (5) lat od daty pierwszego
zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy
czym w przypadku urządzeń oznaczonych
marką LAGAN okres ten wynosi dwa (2)
lata. W celu potwierdzenia zakupu należy
przedłożyć oryginał rachunku.
Wykonywanie prac gwarancyjnych nie
powoduje przedłużenia okresu gwarancji
urządzenia ani nowych części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w
sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007
r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi
gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki
spowodowane wadliwością konstrukcji lub
materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje
wyłącznie urządzenia używane w
warunkach gospodarstwa domowego.
Wyjątki od powyższej zasady określone są
w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie
gwarancji pokrywane będą koszty
POLSKI 19
usunięcia usterek, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod
warunkiem dostępności urządzenia dla
potrzeb wykonania naprawy bez
konieczności ponoszenia szczególnych
kosztów o ile powstała usterka jest
związana z wadą konstrukcyjną lub
materiałową objętą gwarancją. Przy
uwzględnieniu powyższych warunków
zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa
99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy
prawa krajowego. Części wymienione stają
się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada
produkt i rozstrzyga, według własnego
uznania, czy jest on objęty niniejszą
gwarancją. W razie uznania, że produkt
jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub
autoryzowany partner serwisowy decyduje,
według własnego uznania, czy naprawić
wadliwy produkt czy wymienić go na taki
sam lub porównywalny produkt. Ujawniona
wada zostanie usunięta na nieodpłatnie w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Zwykłego zużycia.
Uszkodzenia umyślnego lub
wynikającego z niedbalstwa,
uszkodzenia spowodowanego
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w
wyniku działania wody, w tym
uszkodzenia spowodowanego
nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji
wodociągowych oraz uszkodzenia
spowodowanego anomaliami
pogodowymi.
Materiałów eksploatacyjnych, w tym
baterii i żarówek.
Części niefunkcjonalnych i
dekoracyjnych, nie mających wpływu na
normalne użytkowanie urządzenia, w
tym rys oraz ewentualnych przebarwień.
Przypadkowych uszkodzeń
spowodowanych przez obce ciała lub
substancje, czyszczenie lub
przepychanie: filtrów, systemów
odprowadzania wody lub szuflad na
proszek.
Uszkodzenia następujących części:
części ze szkła ceramicznego,
akcesoriów, koszyków na naczynia i
sztućce, węży doprowadzających wodę i
spustowych, uszczelek, żarówek oraz ich
pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów
oraz części obudów, chyba że można
wykazać, że uszkodzenia takie zostały
spowodowane wadami produkcyjnymi.
Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez
wyznaczony przez IKEA serwis lub
autoryzowanego partnera serwisowego
bądź przypadków niezastosowania
części oryginalnych.
Napraw będących następstwem
instalacji wykonanych nieprawidłowo lub
w sposób niezgodny ze specyfikacją.
Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku
służbowego.
Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie
będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia, jakie
mogą powstać podczas transportu.
Jednakże, jeśli IKEA dostarcza
urządzenie na adres klienta, niniejsza
gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia
powstałe podczas takiej dostawy.
Koszt przeprowadzenia początkowej
instalacji urządzenia IKEA. Jednakże,
jeśli usługodawca reprezentujący IKEA
POLSKI
20
/

Diğer dillerde