Beta 1931AN10 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1931AN10
Tip
Kullanma talimatları
Beta
TALI
.
MATLAR
TR
10 mm SAG
˘
SOL MATKAP
art 1931AN10
MATKAPLAR I
.
ÇI
.
N KULLANIM TALI
.
MATLARI
ALETI
.
N DAG
˘
ITIMCISI:
BETA UTENSILI SPA
Via A. VOLTA 18
20050 SOVICO (MB)
I
.
TALYA
MUTLAKA KULLANICIYA TESLI
.
M EDI
.
LECEK
Aleti kullanmadan ya da onarmadan önce veya herhangi
bir parçayı deg
˘
is¸tirmeden önce, kullanıcıya zarar verme
tehlikelerini azaltmak amacıyla,
KULLANIM KILAVUZUNUN BÜTÜN BÖLÜMLERI
.
NI
.
DI
.
KKATLI
.
BI
.
R S¸ EKI
.
LDE OKUYUNUZ.
MATKAPLAR I
.
ÇI
.
N GÜVENLI
.
K ÖNLEMLERI
.
Amacımız sizlere verimli ve GÜVENLI
.
bir s¸ekilde çalıs¸ma
olanag
˘
i tanıyan havalı aletler temin etmektir.
Herhangi bir aletin kullanımı için en iyi ‘emniyet tertibatı’, azami
dikkat gösterecek olan SI
.
ZLERSI
.
NI
.
Z, çünkü sadece kullanım
sırasındaki azami dikkat ve dog
˘
ru bir bakım kaza riskleri
kars¸ısında etkin bir korunmayı garanti etmektedir.
Burada bütün risk türlerini sıralamamız mümkün olmamakla
beraber, en önemli olanlara deg
˘
inmekle yetineceg
˘
iz.
Bu aletin yalnızca kalifiye kis¸iler tarafından kullanılması
gerektig
˘
ini ve aletin hiç bir zaman zorlanmaması gerektig
˘
ini
hatırlatmak istiyoruz; aleti as¸ırı yüksek randımanla ve/veya as¸ırı
güçle çalıs¸maya zorlamayın.
SIKIS¸ TIRILMIS¸ HAVA BAG
˘
LANTISINA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Sıkıs¸tırılmıs¸ hava insanlara ciddi zarar verebilir.
Havayı kendinize ya da bas¸ka birisine yöneltmeyiniz.
Hortumlardan dıs¸arı çıkan hava, insanlara ciddi zarar verebilir;
hortumların ve/veya geçme yerlerinin gevs¸emis¸ ve/veya hasar
görmüs¸ olup olmadıg
˘
ını düzenli olarak kontrol ediniz.
Etrafa çarpan hortumlar ciddi hasara yol açabilir.
Takımı kullanmadan önce ana tesisati kapatın, hortumda kalan
havayı serbest bırakın ve takımı yalnızca çalıs¸madıg
˘
ı zaman
çıkarın.
Azami 6,2 barlık basıncı (çalıs¸ma sırasında takıma havanın
varıs¸ında ölçülen) ya da alet üzerindeki plakada belirtilen
deg
˘
eri geçmeyin.
DI
.
G
˘
ER RI
.
SKLER
Aletin dönen parçalarından belir
li bir emniyet mesafesinde
durunuz.
Zincir ya da kolye ve bilezik takmayınız ve bol giysiler
giymeyiniz.
Alet ve aksesuarların saçlara deg
˘
mesinden sakınınız.
Kullanım sırasında ya da sonrasında hareket eden parçalara
dog
˘
rudan temas etmekten kaçınınız.
Kesik ve yanma riskini azaltmak için her zaman is¸ eldiveni
takınız.
YONGA VE PARÇALARA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Dikkat! Küçük parçalar ve yongalar gözlere zarar verebilir ve
körlüg
˘
e yol açabilir.
Her tür müdahale (kullanım, bakım, aksesuar veya yedek
parça deg
˘
is¸tirme) sırasında daima kullanın; bu önlem,
civarda bulunan kis¸iler için de geçerlidir.
Aleti hatalı s¸ekilde kullanmayın, çünkü çok hızlı çalıs¸ıp
aksesuarlarını fırlatabilir.
ÇALIS¸ MA KOS¸ ULLARINA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Çalıs¸ma yerine bırakılmıs¸ olan çok uzun hortumlara dikkat
ediniz: sonuç olarak, takılma ve düs¸meler ciddi yaralanmalara
yol açabilir.
Yüksek gürültü düzeyi kalıcı is¸itme kaybına yol açabilir;
yönetmelik ve is¸veren tarafından istendig
˘
i s¸ekilde kulaklık
takınız.
Dengeli ve güvenli bir konumda durunuz.
Tekrar eden hareketler ve hatalı durus¸lar, titres¸imle birles¸tig
˘
inde
el ve kollarınızın zarar görmesine yol açabilir; bunun için özel
tedbirler alınmalıdır.
Toz ve atıg
˘
ı solumayınız; kendinizi toza kars¸ı filtreli bir maske
ile koruyunuz.
I
.
s¸çiler ve bakım yapanlar bu takımın ölçü, ag
˘
ırlık ve gücüne
uygun olmalıdırlar.
Bu takım patlama riski tas¸ıyan ve elektrik kaynaklarına temas
olabilecek yeterince yalıtılmamıs¸ alanlarda kullanılmamalıdır.
EMNI
.
YETLE I
.
LGI
.
LI
.
DI
.
G
˘
ER NORMLAR
Bu aletin parça ve aksesuarları hiç bir sekilde deg
˘
is¸tirilmemeli
ve/veya bunlar üzerinde deg
˘
is¸iklik yapılmamalıdır.
Bu aletin yapıldıg
˘
ı malzemeler as¸ınabilir.
Sıkıs¸tırılmıs¸ havalı aletlerle çalıs
¸mak as¸ırı titres¸ime yol açabilir;
b
u nedenle gerekli tedbirleri alınız.
Ellerinizi hiçbir zaman takım ile herhangi bir nesne arasına
koymayınız.
EMNI
.
YETLE I
.
LGI
.
LI
.
DAHA FAZLA BI
.
LGI
.
I
.
ÇI
.
N
AS¸AG
˘
IDAKI
.
LERE BAS¸ VURUNUZ:
bu aletle birlikte verilen belgeler, bilgiler ve talimatlar;
is¸veren, ticari kuruluslar ve/veya sendikalar;
Avrupa Toplulugu ve yerel makamlar.
“Elle Kullanılan Elektrikli olmayan takımlar için Emniyet
Normlari” as¸ag
˘
ıdaki adresten temin edilebilir: European
Commitee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050
Brussels, Belgium.
DOG
˘
RU HAVA BAG
˘
LANTISI I
.
ÇI
.
N NORMLAR
Aleti, su ve nem barındırmayan temiz hava ile, takım çalıs¸ırken
hava giris¸inde 6,0 Bar olarak ölçülen bir basınçla besleyiniz.
As¸ırı yüksek basınç, mekanik parçaların ömrünün kısalmasına
ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Aletin ana tesisata ekli çizimde gösterilen ölçülerdeki
aksesuarları kullanarak bag
˘
layın.
Hava giris¸ine dog
˘
rudan çabuk ayrılabilir kavrama mans¸onu
takmayın.
Aksesuarları dog
˘
ru bag
˘
lamak için talimatlara riayet edin.
Bu el kitabinda belirtilen teknik özelliklere riayet edin.
YAG
˘
LAMA
Optimum kullanım için, aleti, dakikada iki damlaya ayarlanmıs¸
ve özel ISO32 (art no. 1919L) yag
˘
ıyla beslenen küçük bir hava-
yag
˘
sis karıs¸tırıcı birimi (ART 1919F) ile teçhiz edilmis¸ bir filtre-
yag
˘
lama birimine bag
˘
layın.Yukarıda belirtilen aksesuarların
kullanılması, hem aletin daha yüksek bir verimle çalıs¸masını
hem de mekanik biles¸enlerin as¸ınmasını geciktirmeye
yarayacaktır.
Bu karıs¸tırıcının yoklug
˘
unda, aleti, her gün en az bir kez,
ISO 32 yag
˘
ı veya SAE # 10 yag
˘
ı ile yag
˘
layın.
Dis
¸li grubunun dog
˘
ru yag
˘
lanıp yag
˘
lanmadıg
˘
ını a
ylık olarak
kontrol edin; gerekiyorsa, yüksek hız yag
˘
ı kullanın.
Benzin veya mazot kullanmayın.
BAKIM
As¸ag
˘
ıda gösterilen aletin açılmıs¸ halini, muhtemel yedek
parçaların tanımlanmasının yanında aletin sökülmesi ve
takılması için kılavuz olarak kullanın.
Aleti, tozsuz, nemsiz ve çok sog
˘
uk olmayan bir yerde saklayın.
GARANTI
.
Bu alet, halen yürürlükte olan güvenlik yönetmeliklerine uygun
olarak büyük bir özenle imal edilmis¸ ve test edilmis¸tir ve
24 aylık bir garanti ile temin edilmektedir.
Malzeme veya imalat hatasına bag
˘
lı her türlü arıza, arızalı
parçaları, kendi takdirimize bag
˘
lı olarak deg
˘
is¸tirmek veya tamir
etmek suretiyle, tarafımızdan giderilecektir; bir veya daha çok
müdahalenin gerçekles¸mesi garanti süresini deg
˘
is¸tirmeyecektir.
Biles¸enlerin as¸ınması, aletin yanlıs¸ veya hatalı kullanımı, darbe
ve/veya düs¸melerden kaynaklanan arızalar gibi sorunlar bu
garantinin kapsamı dıs¸ındadır; bu garanti, ayrıca, alet üzerinde
deg
˘
is¸iklik yapılması veya servise sökülmüs¸ olarak gönderilmesi
durumunda da geçerli deg
˘
ildir.
Hangi cins ve/veya türden olursa olsun, insanlara ve/veya
nesnelere verilen zararlar bu garantinin kapsamı dıs¸ındadır.
“MAKI
.
NALAR” DI
.
REKTI
.
FI
.
NE UYGUNLUK BELGESI
.
As¸ag
˘
ıda imzasi bulunan,
BETA USTENSILI SPA
Via A. Volta, 18
20050 SOVICO (MB)
I
.
TALYA,
10 mm SAG
˘
SOL MATKAP
art 1931AN10
2006/42/CE sayılı Makinalar Direktifine uygun oldug
˘
unu,
beyanının tüm sorumlulug
˘
unu üstlenerek beyan etmektedir.
Tanzim tarih ve yeri
SOVICO (MB) I
.
TALYA
OCAK 2010
Sorumlunun adı ve görevi
MASSIMO CICERI
(Yetkili Delege)
TEKNI
.
K ÖZELLI
.
KLER
MANDREN KAPASI
.
TESI
.
1÷10 mm
MANDREN GI
.
RI
.
S¸ ÖLÇÜSÜ 3/8” 24 UNF
BOS¸TA DEVI
.
R 1400 rpm
GÜÇ 0,38 KW
HAVA GI
.
RI
.
S
¸I
.
1/4”
GAS
ÇALIS¸MA BASINCI 6,0 Bar
AZAMI
.
BASINÇ 6,2 Bar
ASGARI
.
HORTUM I
.
Ç ÇAPI 10 mm
AZAMI
.
HAVA TÜKETI
.
MI
.
200 l/dak.
AG
˘
IRLIK 1,05 Kg
UZUNLUK 212 mm
SES BASINÇ SEVI
.
YESI
.
85,0 dB (A)
(pr EN 50144)
SES S¸I
.
DDETI
.
96,0 dB (A)
(pr EN 50144)
TI
.
TRES¸I
.
M DÜZEYI
.
1,64 m/sec
2
(ISO 8662-7)
/