Oleo-Mac 932 C El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı
932 C (30.1 cm
3
)
Pubbl. 50030393B rev.2 - Set/2014
ATENÇÃO! - Este motoserra deve ser utilizado exclusivamente por
pessoal especializado na manutenção de árvores.
¶ƒX! - ˘Ù ÙÔ Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ›ÓÈ ÌÓÔ ÁÈ ˉÈÚÈÛÙ¤̃
Î∙ȉ˘Ì¤ÓÔ˘̃ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù̂Ó ‰¤Ó‰Ú̂Ó.
DİKKAT! - Bu motorlu testere yalnızca ağaçların bakımı konusunda
deneyimli kullanıcılar içindir.
UPOZORNĔNÍ! - Tato motorová pila je určena pouze pro pracovníky
vyškolené pro údržbu stromů.
BH! - a eoa oe aa oo
a, oe e oe a eee.
UWAGA! - Niniejsza pilarka ∏aƒcuchowa mo˝e byç obs∏ugiwana
jedynie przez osoby w∏aÊciwie przeszkolone w zakresie
konserwacji drzew.
P
CZ
TR
GR
PL
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
VOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
MOTORLU TESTERE KULLANIM KILAVUZU
  Ł
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
RUS
UK
70
P INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este
manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos
componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente
obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez
este manual.
GR ΕΙΣΑΓΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΗΓΙΝ ΠΡΤΟΤΥΠΟΥ
Για ια πιο σωστη χρηση του αλυσοπριονου και για να αποφευχθουν ατυχηατα, ην εργαστειτε
χωρι πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον εγχειριδιο περιεχονται οι
εξηγησει λειτουργια των διαφορων εξαρτηατων και οι οδηγιε για του απαραιτητου ελεγχου και την
συντηρηση.
ΣΗΜΕΙΣΗ: Οι περιγραφε και οι εικονε που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο δεν ειναι
δεσευτικε. Η Εταιρια διατηρει το δικαιωα να κανει αλλαγε χωρι να ενηερωνει το παρων
εγχειριδιο
TR GİRİ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu testereyi doğru kullanmak ve kazaları önlemek için motorlu testerenin nasıl çalıtığını ve
bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı
çalıtırmayın.
Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği herbir ülkenin
kanunlarına göre değiebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden
değitirilebilir.
CZ ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
Před prvním použitím řetězové pily si pozorně přečtěte tento návod, abyste pilu mohli správně
používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých částí pily
a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje
právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
RUS UK BBEEHE
  
 aoo ooa e , o eae ea ae, e
aa ao e aeoo e aoe .  aee e oe
ooeo ao a o eo , a ae aa o eoo oea
 oa.
A: a  ea  ao  o  e eoe
ee ooee,  ooe  eoa a, e oo
oaa aoeo e.
PL WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w szczególności z
zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych komponentów
urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz
konserwacji.
UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają
stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do
każdorazowej aktualizacji podręcznika.
ATENÇÃO!!! POZOR!!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESTA MÁQUINA PODE
COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
85 dB(A)
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE
DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ВНИМAНИЕ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB(A)
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ OРГAНOВ CЛУХA
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР
ДAННOЙ МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO ПOДВЕРГAТЬCЯ
ВOЗДЕЙCТВИЮ УРOВНЯ ШУМA, РAВНOГO ИЛИ БOЛЬШЕГO
85 Дб(A)
DİKKAT!!! UWAGA!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO
POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB(A)
71
P
INDICE
CZ
OBSAH
INTRODUÇÃO ___________________ 70
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA ____ 72
COMPONENTES DA MOTOSERRA ___ 73
NORMAS DE SEGURANÇA ________ 74
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE _ 82
PARA DAR PARTIDA ______________ 84
PARAGEM DO MOTOR ____________ 94
UTILIZAÇÃO ____________________ 96
MANUTENÇÃO __________________ 110
ARMAZENAGEM _________________ 116
DADOS TECNICO ________________ 120
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE __ 124
TABELA DE MANUTENÇÃO _________ 126
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS _______ 129
CERTIFICADO DE GARANTIA ______ 134
ÚVOD _________________________ 70
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ ___ 72
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY _____________ 73
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY _________ 77
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU __________ 83
SPOUŠTĚNÍ _____________________ 85
ZASTAVENÍ MOTORU _____________ 95
POUŽITÍ ________________________ 97
ÚDRŽBA _______________________ 111
SKLADOVÁNÍ ____________________ 117
TECHNICKÉ ÚDAJE _______________ 120
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ _________ 124
TABULKA ÚDRŽBY _______________ 127
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ _______________ 130
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY _____________ 135
GR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
RUS UK
СОДЕРЖАНИЕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ______________________ 70
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ____ 72
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ _ 73
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _______ 75
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
_ 82
ΕΚΚΙΝΗΣΗ _____________________ 84
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ _________ 94
ΧΡΗΣΗ _________________________ 96
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ___________________ 110
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ __________________ 116
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _______________ 120
ΗΛΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ _____________ 124
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ___________ 126
ΑΝΤΙΜΕΤΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΝ ___ 129
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ________ 134
EEE ______________________ 70
OC COO 
AA OACOC _______ 72
A O  __________ 73
E E _____ 78
CAOA    ______ 83
 EE ____________________ 85
 E _________ 95
  _________ 97
EEE E ___ 111
X _____________________ 117
C A __________ 120
   ____ 124
  ____ 128
   
_ 131
 E_____ 135
TR
İÇİNDEKİLER
PL
SPIS TREŚCI
GİRİ __________________________ 70
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE
GÜVENLİK İKAZLARI ______________ 72
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI _ 73
GÜVENLIK ÖNLEMLERI ____________ 76
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI _ 82
ÇALITIRMAYA GEÇİ _____________ 84
MOTOR DURDURULMASI __________ 94
KULLANIM ______________________ 96
BAKIM _________________________ 110
MUHAFAZA _____________________ 116
TEKNİK ÖZELLIKLERİ ______________ 120
UYGUNLUK BEYANI _______________ 124
BAKIM TABLOSU _________________ 127
PROBLEM GİDERME ______________ 130
GARANTI SERTIFIKASI _____________ 134
WPROWADZENIE ________________ 70
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI ___________ 72
BUDOWA PILARKI _______________ 73
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA _________ 79
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC __ 83
URUCHAMIANIE _________________ 85
ZATRZYMANIE SILNIKA ____________ 95
UŻYTKOWANIE __________________ 97
KONSERWACJA __________________ 111
PRZECHOWYWANIE ______________ 117
DANE TECHNICZNE _______________ 120
DEKLARACJA ZGODNOŚCI _________ 124
TABELA KONSERWACJI ____________ 128
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ____ 131
CERTYFIKAT GWARANCYJNY _______ 135
72


쐈
P
P
1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2 - Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar
3 - Tipo de máquina: MOTOSSERRA
4 - Nivel potencia acústica garantido
5 - Número de série
6 - Marca CE de conformidade
7 - Tenha em particular atenção o efeito de contragolpe. Pode ser muito perigoso.
8 - Ler atentamente e seguir todas as advertências.
9 - Esta moto-serra destina-se apenas a operadores devidamente treinados
para a poda de árvores
10 - Utilize uma protecção adequada nos antebraços, nas pernas e nos pés.
11 - Ano de fabbrico
12 - Bulbo primer
GR
1 - ιαβαστε το εγχειριδιο χρηση και συντηρηση πριν χρησιοποιησετε το
παρων ηχανηα
2 - Φορατε προστατευτικο κρανο, γυαλια και ωτοασπιδε
3 - Τύπο ηχανήατο: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
4 - Εγγυηµενη σταθµη ακουστικη ισχυο
5 - Αριθό σειρά
6 - Σήα συόρφωση CE
7 - ¢ÒÛÙ ȉțÙÂÚË ÚÔÛÔˉ‹ ÛÙ ÎÏ̂ÙÛ‹ÌÙ. ªÔÚ› Ó Â›ÓÈ
ÂÈΛӉ˘Ó.
8 - ¢È‚¿ÛÙ Ì ÚÔÛÔˉ‹ ÎÈ ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÏẪ ÙÈ̃ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ̃.
9 - Ô Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ˘Ù ÚÔÔÚ›˙ÂÙÈ ÌÓÔ ÁÈ ÂÎ∙È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘̃
ˉÂÈÚÈÛÙ¤̃ ÛÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ Ù̂Ó ‰¤Ó‰Ú̂Ó
10 - ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Î
Ù¿ÏÏËÏẪ ÚÔÛÙÛ›Ẫ ÁÈ ÙÔ ÓÙÈ‚Ú¿ˉÈÔ, ÙÈ̃
ÎÓ‹ÌẪ ÎÈ Ù ‰È
11 - Έτο κατασκευή
12 - Βολβο primer
TR
1 - Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2 - Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3 - Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4 - Garantı edılen akustık güç düzeyı
5 - Seri numarası
6 - CE uygunluk iareti
7 - Geri tepme olayına özellikle dikkat ediniz. Tehlikeli olabilir
8 - Tüm uyarıları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız.
9 - Bu motorlu testere sadece ağaçların budanması konusunda eğitim almı
olan operatörlere yöneliktir
10 - Kollar, bacaklar ve ayaklar için uygun bir koruma kullanınız
11 - Üretim yılı
12 - Primer Karbüratör
CZ
1 - Před prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití a údržbě
2 - Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3 - Typ stroje: ŘETĚZOVÁ PILA
4 - Zaručená hladina akustického výkonu
5 - Sériové číslo
6 - Značka CE o souladu s předpisy ES
7 - Vûnujte zvlá‰tní pozornost jevu zpûtného vrhu. Zpûtn˘ vrh mÛÏe
b˘t nebezpeãn˘.
8 - Pfieãtûte si pozornû v‰echna upozornûní.
9 - Tato fietûzová pila je urãena v˘hradnû pro pracovníky vy‰kolené
k profiezávání stromÛ.
10 - PouÏívejte vhodnou ochranu pro pfiedloktí, nohy a chodidla.
11 - Rok výroby
12 - Nastřikovač paliva
RUS
1 - ee ooae  oaoe  e o
aa  eoa
2 - aeae ae o, a  a
3 -  :  
4 - aaoa oe aeo oo
5 -  
6 -    CE
7 - ee oooe ae e oa. Oa oe  oao.
8 - aeo oae  oae e eeee
aa
9 - a eoa oe aa oo a, oe
e oe a eee.
10 - oe ooee ea a , o  e
11 -  
12 - oa oaaeo aoa
UK
PL
1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją obsługi
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3 - Typ urządzenia: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
4 - Moc akustyczna gwarantowana
5 - Numer seryjny
6 - Symbol zgodności CE
7 - Uważać na możliwość odbicia pilarki. Odbicie może być niebezpieczne.
8 - Uważnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrzegać podanych
tam zasad
9 - Niniejsza pilarka może być obsługiwane wyłącznie przez operatorów
przeszkolonych w zakresie okrzesywania drzew.
10 - Stosować właściwe zabezpieczenie przedramion, nóg oraz stóp.
11 - Rok produkcji
12 - Pompka rozruchowa
P
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
CZ
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
GR
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
RUS UK
OC COO  AA OACOC
TR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI
PL
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
73
P COMPONENTES DA MOTOSERRA
1 - Alavanca de comando
start
2 - Alavanca de acelerador
3 - Alavanca de paragem
do acelerador
4 - Parafusos de regulação
do carburador
5 - Alavanca de freio
inercial
6 - Panela de escape
7 - Corrente
8 - Barra
9 - Tampa do filtro de ar
10 - Interruptor de massa
11 - Tampa do depósito de
combustível
12 - Pega de arranque
13 - Tampa do depósito de
óleo
14 - Bulbo primer
15 - Pega dianteira
16 - Pega traseira
17 - Botão de
semi-aceleração
GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1 - Τσοκ
2 - Λεβιε επιταχυνση
3 - Ασφαλεια εκκινηση
4 - Βιδε ρυθµιση
καρµπυρατερ
5 - Λεβιε αυτοµατου
φρενου
6 - Εξατµιση
7 - Αλυσιδα
8 - Λαµα
9 - Καπακι φιλτρου αερα
10 - Γενικο ∆ιακοπτη
11 - Ταπα τεποζιτου
καυσιµου
12 - Λαβη εκκινηση
13 - Ταπα τεποζιτου λαδιου
14 - Βολβο primer
15 - Μπροστινή λαβή
16 - Πίσω λαβή
17 - Κουµπι ηµιεκκινηση
TR MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI
1 - Jigle
2 - Gaz tetiği
3 - Gaz tetiği emniyeti
4 - Karbüratör ayar vidaları
5 - Inertial fren kolu
6 - Egzoz
7 - Zincir
8 - Testere
9 - Hava filtresi kapağı
10 - Kontak Düğmesi
11 - Yakıt deposu kapağı
12 - Starter tipi
13 - Yağ deposu kapağı
14 - Primer Karbüratör
15 - Ön kulp
16 - Arka kulp
17 - Yarım gaz kilidi
CZ ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY
1 - Páčka sytiče
2 - Páčka plynu
3 - Bezpečnostní pojistka
plynu
4 - Šrouby nastavení
karburátoru
5 - Páka brzdy řetězu
6 - Tlumič výfuku
7 - Řetěz
8 - Lišta
9 - Kryt vzduchového filtru
10 - Spínač zapalování
11 - Víčko palivové nádrže
12 - Rukojeť startéru
13 - Víčko olejové nádrže
14 - Nastřikovač paliva
15 - Přední rukojeť
16 - Zadní rukojeť
17 - Pojistka polohy plynu
RUS UK A O 
1 - a ae
aeo
2 - a aeeaoa
3 - a oao
aeeaoa
4 -  eo
aaoa
5 - a eooo
ooa
6 - e
7 - e
8 - a
9 - a ooo
a
10 - ae a
11 - a a
ooo aa
12 - a aea
13 - a a
aoo aa
14 - oa
oaaeo
aoa
15 -  
16 -  
17 - o 
PL BUDOWA PILARKI
1 - wignia ssania
2 - wignia gazu
3 - Blokada dźwigni gazu
4 - Śruby regulacyjne
gaźnika
5 - wignia hamulca
bezwładnościowego
6 - Tłumik
7 - Łańcuch
8 - Prowadnica
9 - Pokrywa filtra powietrza
10 - Wyłącznik zapłonu
11 - Korek zbiornika paliwa
12 - Uchwyt linki rozrusznika
13 - Korek zbiornika oleju
14 - Pompka rozruchowa
15 - Uchwyt przedni
16 - Uchwyt tylny
17 - wignia pó
ł
-gazu
74
1234
Português
NORMAS DE SEGURANÇA
ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a
motoserra, terão um instrumento de trabalho
cômodo, rápido e eficaz; se utilizarem de modo
incorreto ou sem as devidas precauções pode-
se transformar num instrumento perigoso. Para
que o vosso trabalho seja sempre agradável e
seguro, queiram respeitar escrupulosamente as
normas de segurança indicadas a seguir e no
decorrer do manual.
ATENÇÃO: O sistema de arranque da sua
unidade produz um campo electromagnético de
intensidade muito baixa. Este campo pode
interferir com alguns pacemaker. Para reduzir o
risco de lesões graves ou mortais, as pessoas
com pacemaker deverão consultar o seu médico
e o fabricante do pacemaker antes de utilizar
esta máquina.
Moto-serra para poda
Moto-serra especial de peso reduzido concebida para
ser utilizada por um operador experiente para podar e
desbastar as partes superiores das árvores erectas.
Operador experiente
Indivíduo que tem a competência e o conhecimento:
- da utilização e dos perigos específicos ligados ao
manuseamento de uma moto-serra (para podar
árvores) fabricada de acordo com os requisitos do
ISO 11681-2, e
- das precauções a tomar para reduzir estes perigos,
incluindo a utilização de dispositivos de protecção
individual (DPI) recomendados.
ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode
limitar o uso da máquina.
1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilização
do aparelho. Antes da primeira experiência,
o operador deve praticar antes da utilização no
campo.
2 - A motoserra deve ser utilizada somente por
pessoas adultas, em boas condições físicas e com o
conhecimento das normas de uso.
3 - Não utilize a motoserra quando estiver fisicamente
fatigado, ou quando tirer bebido álcool, ou tomado
drogas ou medicamentos (Fig. 1).
4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que
possam se prender na máquina ou na corrente. Use
roupas aderentes com proteção contra os cortes
(vide pag. 80-81).
5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de
proteção, protetor auricolar e capacete antichoque
(vide pag. 80-81).
6 - Não permita que outras pessoas permaneçam no
raio de ação da motoserra durante o arranque e o
corte (Fig. 2).
7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não
estiver completamente limpa e livre. Não corte em
proximidades de cabos elétricos.
8 - Corte sempre em posição estável e segura (Fig. 3).
9 - Ponha a motoserra a trabalhar só em lugares bem
arejados, não utilize em atmosfera explosiva,
inflamável ou em ambientes fechados (Fig. 4).
10 - Não toque a corrente ou efetue a manutenção
quando o motor estiver em funcionamento.
11 - É proibido aplicar à tomada de força da motosserra
um dispositivo que não seja o fornecido pelo
fabricante.
12 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de
perigo e de segurança em perfeitas condições. Em
caso de danos ou deterioramentos, é necessário
substituir as etiquetas imediatamente (vide
pag.72).
13 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos
indicados no manual (vide pag. 106).
14 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
15 - Controle diariamente a motoserra para assegurar-
se que cada dispositivo, de segurança ou não,
funcione.
16 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de
manutenção.
17 - Não trabalhe com uma motoserra estragada,
mal consertada, mal montada ou modificada
abusivamente. Não tire ou estrague ou torne
ineficaz nenhum dispositivo de segurança. Utilize
só barras com comprimento indicado na tabela.
18 - Não efetue nunca operações ou reparações que
não sejam de manutenção normal. Dirija-se às
oficinas especializadas e autorizadas.
19 - Não ponha em movimento a motoserra sem o
cárter cobre-corrente.
20 - No caso em que for necessário pôr a motoserra
fora de serviço, não a largue no ambiente, mas
entregue-a ao revendedor que providenciará para
a sua correta colocação.
21 - Entregue ou empreste a motoserra somente
para pessoas expertas e com o conhecimento do
funcionamento e da correta utilização da máquina.
Entregue também o manual comas intruçóes de
utilização, para que seja lido antes de começar o
trabalho.
22 - Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
23 - Guarde com cuidado o presente Manual e
consulte-o todas as vezes antes de utilizar a
máquina.
24 - De salientar que o proprietário ou o operador é
responsável pelos acidentes ou riscos sofridos por
terceiros ou bens de sua propriedade.
75
Ελληνικα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ−Το αλυσοπριονο, αν χρησιµοποιηθει
σωστα, ειναι ενα γρηγορο εργαλειο εργασια, βολικο
και ικανο εαν χρησιµοποιηθει µε λανθασµενο τροπο
η χωρι τι πρεπουσε προφυλαξει µπορει να
αποδειχθει ενα επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η
εργασια σα παντα ευχαριστη και ασφαλη, να
τηρειτε µε ακριβεια του κανονισµου ασφαλεια
που αναφερονται παρακατω καθω και σε ολο το
εγχειριδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστηα ενεργοποίηση του
ηχανήατό σα παράγει ένα ηλεκτροαγνητικό
πεδίο πολύ χαηλή ένταση. Το πεδίο αυτό πορεί
να προκαλέσει παρεβολέ σε ορισένου
βηατοδότε. Για να ειωθεί ο κίνδυνο σοβαρών ή
θανατηφόρων τραυατισών, τα άτοα ε
βηατοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν ε τον ιατρό
του και τον κατασκευαστή του βηατοδότη πριν
από τη χρήση του ηχανήατο αυτού.
Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ ÎÏ¿‰ÂÌ
ȉÈÎ Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ÚÔ˘̃ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÁÈ
ˉÚ‹ÛË ∙ ÂÎ∙È‰Â˘Ì¤ÓÔ ˉÂÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ ÎÈ
ÙÔ Ú̂Ì ÙÔ˘ ¿Ó̂ ̤ÚÔ˘̃ Ù̂Ó ÚıÈ̂Ó ‰¤Ó‰Ú̂Ó.
Î∙È‰Â˘Ì¤ÓỖ ˉÂÈÚÈÛÙ‹̃
¶ÚÛ̂Ô ÌÂ ÎÙ¿ÚÙÈÛË ÎÈ ÁÓÒÛË:
- ÙË̃ ˉÚ‹ÛË̃ ÎÈ Ù̂
Ó ÂȉÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡Ó̂Ó Ô˘
Û˘ Ó‰¤ÔÓÙÈ Ì ÙË ˉÚ‹ÛË ÂÓ̃ Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÁÈ
ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ Ù̂Ó ‰¤Ó‰Ú̂Ó) ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÙÛ΢¿˙ÂÙÈ
Û‡ÌÊ̂Ó Ì ÙÈ̃ ∙∙ÈÙ‹ÛÂÈ̃ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘
ISO 11681-2, ÎÈ
- Ù̂Ó ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚ̂Ó Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó
ÏÌ‚¿ÓÔÓÙÈ ÒÛÙÂ Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙÈ ÔÈ ÂÓ Ï
Á̂
ΛӉ˘ÓÔÈ, Û˘ÌÂÚÈÏÌ‚ÓÔ̤ÓË̃ ÙË̃ ˉÚ‹ÛË̃ Ù̂Ó
Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ̂Ó Ì¤Û̂Ó ÙÔÌÈ΋̃ ÚÔÛÙÛ›∙̃∞∆).
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του ηχανήατο πορεί να
περιορίζεται από εθνικού κανονισού.
1 - Μη χρησιοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν δεν έχετε λάβει
ειδικέ οδηγίε για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστέ
πρέπει να εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο
εργασία.
2 - Το αλυσοπριονο θα πρεπει να χρησιµοποιειται µονο απο
ατοµα ενηλικα, µε καλη φυσικη κατασταση και που ειναι
γνωστε των κανονισµων λειτουργια.
3 - Μην χρησιµοποιειτε το αλυσοπριονο οταν ειστε
κουρασµενοι, η αν εχετε χανει χσηση αλχοολ, υπνωτιχων
η φαοµαχων (Eιk. 1).
4 - Μη φορατε κασκολ, βραχιολια η οτιδηποτε που µπορει
να µπλεχτει στο µηχανηµα η στην αλυσιδα. Φορατε
στενο ρουχισµο, ανετο και µε προστασια κατα τη κοπη
(σελ 80-81).
5 - Φορατε αντιολισθητικα υποδηµατα, γαντια, γυαλια
ωτοασπιδε και προστατευτικο κρανο (σελ 80-81).
6 - Μην επιτρεπετε σε αλλα ατοµα να στεκονται κοντα στο
αλυσοπριονο κατα την διαρκεια τη λειτουργια (Eιk. 2).
7 - Πριν βαλετε σε λειτουργια το αλυσοπριονο, βεβαιωθειτε
οτι στην περιοχη εργασια ειναι ελευθερη. Μην
εργαζεστε κοντα σε ηλεκτρικα καλωδια (Eιk. 3).
8 - Κοβετε παντα σε µια θεση σταθερη και σιγουρη.
9 - Χρησιµοποιητε το αλυσοπριονο σε χωρου καλα
αεριζοµενου και µην το χρησιµοποιητε σε εκρηκτικη η
ευλεκτη ατµοσφαιρα η σε κλειστου χωρου (Eιk. 4).
10 - Μην αγγιζετε την αλυσιδα και µην κανετε εργασιε
συντηρηση οταν το αλυσοπριονο λειτουργει.
11 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναοδότη του
αλυσοπρίονου διατάξεων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
12 - ιατηρείτε όλε τι ετικέτε και τα σήατα κινδύνου και
ασφαλεία σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβη
ή φıορά, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή
του (βλέπε σελ. 72).
13 - Μη χρησιοποιείτε το ηχάνηα για χρήσει που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 106).
14 - Μην αφήνετε το ηχάνηα ε αναένο κινητήρα.
15 - Ελεγχετε καθηµερινα το αλυσοπριονο, για να
βεβαιωθειτε οτι καθε εξαρτηµα προστασια και µη,
λειτουργει.
16 - Ακολουθητε παντα τι οδηγιε µα σχετικε µε τι
εργασιε συντηρηση.
17 - Μη χρησιµοποιητε ενα αλυσοπριονο που ειναι
ελαττωµατικο, κακω επιδιορθωµενο, κακω
συναρµολογηµενο η που εχει υποστει µετατροπε. Μην
αφαιρειτε και µη θετετε εκτο λειτουργια οποιαδηποτε
διαταξη λειτουργια. Χρησιµοποιητε µονο µπαρε του
µηκου που ενδεινκυεται στον πινακα.
18 - Μην πραγµατοποιειτε µονοι σα εργασιε επιδιορθωση
και µη εκτο και αν προκειται για εργασιε τακτικη
συντηρηση. Απευθυνθητε αποκλειστικα σε
εξουσιοδοτηµενα και ειδικευµενα κεντρα σερβι.
19 - Μην θετετε σε κινηση το αλυσοπριονο χωρι το
προστατευτικο καρτερ τη αλυσιδα.
20 - Σε περιπτωση αναγκη, οταν το αλυσοπριονο τεθει
εκτο λειτουργια, µην το εγκαταλειψετε στο περιβαλλον
αλλα επιστρεψτε το εκει που το αγορασατε οπου θα
µεριµνησουν για την σωστη διαθεση του.
21 - Να δινετε η να δανειζετε το αλυσοπριονο µονο σε ατοµα
εµπειρα τα οποια να γνωριζουν την λειτουργια και την
σωστη χρηση του µηχανηµατο. Να δινετε επιση και το
εγχειριδιο χρηση, για την ενηµερωση πριν την εργασια.
22 - Να απευθυνεστε παντα στο καταστηµα που αγορασατε
το µηχανηµα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεµβαση
που χρηζει προτεραιοτητα.
23 - Να φυλασσετε µε προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση τη µηχανη.
24 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτη ή ο χειριστή του
ηχανήατο είναι υπεύθυνο για ατυχήατα, βλάβε ή
υλικέ ζηιέ τρίτων.
76
1234
rkçe
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere
hızlı, kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlı hızlı, kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlı
ve gerekli önlemler alınmadan kullanıldığında ve gerekli önlemler alınmadan kullanıldığında
çok tehlikeli bir alet olabilir. Sağlıklı ve çok tehlikeli bir alet olabilir. Sağlıklı ve
emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini
uygulayın.uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düük DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düük
yoğunlukta bir manyetik alan üretir. Bu alan yoğunlukta bir manyetik alan üretir. Bu alan
bazı pacemaker'ları (kalp pili) etkileyebilir. bazı pacemaker'ları (kalp pili) etkileyebilir.
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak
için, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi için, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi
kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker
üreticisine danımalıdır.üreticisine danımalıdır.
Budama amaçlı motorlu testere
Dklm olan ağaçların üst kısımlarını budamak ve
kesp düzeltmek çn eğtlm br operatör tarafından
kullanılmak üzere tasarımlanmı sınırlı kapasteye sahp
özel motorlu testere.
Eğtml operatör
Aağıdak konularda yetknlğ ve blgs olan kdr:
- ISO 11681-2 artlarına göre mal edlm olan
br motorlu testerenn (ağaçların budanması
amaçlı) kullanımı ve bunun kullanımına bağlı özel
tehlkeler, ve
- tavsye olunan ksel korunma tertbatlarının
(DPI) kullanımı dahl olmak üzere, bu tehlkeler
kısıtlamaya yönelk olarak alınacak önlemler.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin
kullanımını kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım ekli hakkında bilgilenmeden
motorlu testereyi kullanmayınız. İlk kez kullanıyor
olması halinde operatör sahada kullanmadan önce
deneme yapmalıdır.
2 - Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru kullanım
kurallarını bilen kiilerce kullanılmalıdır.
3 - Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmı
bir ilaç etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli
testereyi kullanmayınız (ekil 1).
4 - Kullanırken earp gibi makinaya dolanabilecek
aksesuarlar, bilezik, künye v.s. takmayın. Derinize
sıkı temas eden kıyafetler giyin (Sayfa 80-81).
5 - Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven, gözlük,
kulaklık ve kask kullanın (Sayfa 80-81).
6 - Çalıma alanınızda insanların bulunmasına izin
vermeyin (ekil 2).
7 - Çalıma alanınız tamamen boalmadan kesime
balamayın. Elektrik kablolarının yakınında
çalımayın.
8 - Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve
emniyetli bir pozisyonda kesim yapın (ekil 3).
9 - Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde
kullanın. Kapalı ortamlarda, patlayıcı ve parlayıcı
kimyasalların bulunduğu yerlerde çalıtırmayın
(ekil 4).
10 - Motor çalıırken zincire dokunmayın ya da bakım
yapmaya kalkımayın.
11 - Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik
edilmeyen aletlere takılması yasaktır.
12 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin
her zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız.
Herhangi bir aksamın hasar görmes, veya kötü hale
gelmesi durumunda, zamanında gerekli değiikliği
yapınız (Daha sayfa 72).
13 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dıında
kullanmayınız (Daha sayfa 106).
14 - Makineyi motoru çalıır halde bırakmayız.
15 - Her gün cihazınızı hem kullanım hem de güvenlik
açısından kontrol edin.
16 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
17 - Hiçbir zaman bozuk, bazı değiiklikler yapılmı,
doğru tamir edilmemi ya da doğru monte
edilmemi motorlu testereleri kullanmayın.
Güvenlik parçalarından herhangi birini çıkarmayın,
kırmayın ya da kullanılmaz hale getirmeyin.
Tabloda belirtilen uzunluktaki testereleri kullanın.
18 - Rutin bakımın haricinde kendi baınıza motorlu
testerenize bakım yapmaya kalkmayın. Bakım
yaptırmak için yetkili servislere bavurun.
19 - Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru
çalıtırın.
20 - Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale gelmise
doğal çevreye zarar vermeden en yakın satı
bayiine teslim ederek atın.
21 - Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen ve daha
önce kullanmı kiilere ödünç verin. Kullanmadan
önce kullanım kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22 - Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım ilemleri
dıındaki bakım hizmetleri yalnız yetkili servis
ekibince yapılmalıdır.
23 - Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her
kullanımdan önce okuyun.
24 - Üçüncü ahısların veya sahip oldukları malların
maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine
sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu
unutmayınız.
77
Česky
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
UPOZORNĔNÍ - Pokud je správně používána, je
řetězová pila rychlým pomocníkem a účinným
nástrojem. Pokud je používána nesprávně nebo
bez správných pravidel bezpečnosti, může se stát
nebezpečným nástrojem. Aby byla vaše práce
vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy přísně
bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v
tomto návodu k použití.
POZOR: Systém zapalování v jednotce vytváří
elektromagnetické pole velmi slabé intenzity.
Toto pole může rušit některé kardiostimulátory.
Pro snížení nebezpečí vážných nebo smrtelných
zranění by osoby s kardiostimulátorem měly
používání stroje konzultovat se svým lékařem a
výrobcem.
Motorová pila pro profiezávání
Speciální motorová pila omezené hmotnosti je
zkonstruována k profiezávání korun vzrostl˘ch
stromÛ vy‰kolen˘mi pracovníky.
Vy‰kolen˘ pracovník
Osoba, která je k práci oprávnûná a má pfiíslu‰né
znalosti:
- pouÏití a nebezpeãí spojen˘ch s pouÏitím
motorové pily (pro profiezávání stromÛ)
zkonstruované v souladu s poÏadavky normy ISO
11681-2 a
- opatfiení slouÏících k omezení tûchto nebezpeãí
vãetnû doporuãen˘ch individuálních ochrann˘ch
pomÛcek.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou
omezit používání stroje.
1 - Řetězovou pilu používejte až po řádném seznámení
s její obsluhou. Je nezbytné, aby se uživatelé, kteří
používají pilu poprvé, seznámili dokonale s obsluhou
a ovladači na stroji dříve, než začnou s pilou řezat.
2 - Řetězová pila může být používaná pouze dospělými
osobami a osobami v dobré fyzické kondici se znalostí
instrukcí k ovládání.
3 - Nepoužívejte řetězovou pilu, pokud jste unaveni,
pokud jste požili alkohol, léky nebo omamné látky
(obr. 1).
4 - Při práci nikdy nenoste volně vlající šátky, náramky
nebo jiné věci, které by mohly být zachyceny pilou
nebo řetězem.Noste pouze upnutý pracovní oděv (viz
strana 80 a 81).
5 - Noste ochranné pomůcky, neklouzavé boty, rukavice,
brýle, sluchátka na uši a ochrannou přilbu (viz strana
80 a 81).
6 - Nikdy nedovolte okolostojícím, aby zůstávali
v pracovním prostoru při startování nebo při řezání
pilou (obr. 2).
7 - Nezačínejte s řezáním, dokud nemáte volný pracovní
prostor. Neřezejte v blízkosti elektrických vodičů.
8 - Vždy řezejte v pevném postoji a pevné pozici (obr. 3).
9 - Řetězovou pilu používejte pouze v dobře větraných
prostorách. Nepracujte s motorovou pilou v hořlavém
prostředí nebo v uzavřených prostorách (obr. 4).
10 - Nikdy se nedotýkejte řetězu nebo neprovádějte
údržbu pily, pokud motor běží.
11 - Na výstupní hřídel řetězové pily se nesmí připojovat
žádné zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
12 - Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny
z důvodu upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte
v čitelném stavu. V případě poškození štítky vyměňte
za nové (viz strana 72).
13 - Nepoužívejte řetězovou pilu k jiným účelům, než ke
kterým je doporučena výrobcem v tomto návodu k
použití (viz strana 107).
14 - Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
15 - Každý den si překontrolujte řetězovou pilu, abyste
se ujistili, že jsou, z důvodu bezpečnosti nebo jiných,
všechna zařízení funkční.
16 - Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
17 - Nikdy nepoužívejte poškozené, pozměněné,
nesprávně opravené nebo smontované řetězové pily.
Neodstraňujte nebo nedeaktivujte bezpečnostní
zařízení. Používejte lištu té délky, která je uvedená v
tabulce.
18 - Kromě pravidelné údržby, která je popsána v tomto
návodu k použití, nikdy neprovádějte opravy nebo
servisní úkony sami. Vždy vyhledejte specializovanou
nebo autorizovanou dílnu.
19 - Nikdy nestartujte řetězovou pilu bez namontovaného
krytu řetězky.
20 - Pokud řetězovou pilu již nelze používat, zlikvidujte ji
v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí
a nakládání s odpady. Vyhledejte vašeho místního
prodejce, který zařídí správnou likvidaci řetězové pily.
21 - Půjčujte vaší řetězovou pilu pouze takovým
uživatelům, kteří jsou zcela seznámeni s návodem
k obsluze pro použití motorové pily. Dejte dalším
uživatelům návod k použití k dispozici, tak aby si
mohli před použitím pily, návod přečíst.
22 - Všechny jiné dřevorubecké práce, než které jsou
uvedeny v tomto návodu k použití, by měly být
prováděny pouze kompetentními osobami.
23 - Mějte tento návod k dispozici a před použitím pily jej
konzultujte.
24 - Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný
za úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím
osobám nebo jejich majetku.
78
1234
Pcc
 OCOOOC
A - ea a  ao
ooa – o , o 
e e, oao  eeo
ooa   eoe o
e eoooo oa oe 
oo oao.  oo, o aa
aoa ea a o  eoao,
oo oae eee e   
ea aoe .
!    
    
 .   
    
.   
    
   
    
    ,
    .
eoa  oe eee
Ceaa oeea eoa eaaea 
oe   ee a a eee
oooe oeaoo.
oooe oeao
o, oaaee eoo aa  a:
- o aa eo ( oe eee),
ooeo  ooe  eoa
aaa ISO 11681-2,  a  e
ee oao, 
- e eoooo, ooe eooo
ea  eoae  oaoe,
a eee e ao a.
! -  
  

1 -     
    .
    
      , 
    .
2 - e  o ooa oo oe,
aoe  aa ee aa 
aoe  ooe eo oe.
3 - oa e oe eo o, e 
o a  aoe o e
aoo, aoo  eae e
(.1).
4 - oa e aeae ao, aeo  
ee, ooe o  aae o 
e. aeae aa o oeo oe,
ooa ooo eae  e (. .80-81).
5 - aoa  eo o, aeae eo
o, ea  a, ae o,
a  a (. .80-81).
6 - e oae, o  ae e eo
 o e ee aa   ao
e a (.2).
7 - e aae ao o e o, oa e oooe
eo ao. e oe o 
ee aee.
8 - ea e, ao  oo  eoao
ooe (.3).
9 - eo o oo ooa oo
 ooo oeae ea, e
ooa  aoee aeo o
 ooa aa   a
oee (.4).
10 - e oaa e  oo
eoae   eo aee
11 -       
   
.
12 - Coae  eo e e 
eoae oa  aa o
eoao.  ae oee  oa 
ee eeeo ae (ctp. 72).
13 - e oe a o aae, oo
o aaoo  aoe ooe (ctp. 107).
14 -       
.
15 - eeo oee, o e a  
ae ooe aoa aea
oao.
16 - ea eae a aa o
oee eoa.
17 - e ooa ea, eao
oeooa  eao
aoe e  oo
eaooae ee  ee o.
e a, oa  o  o
e ae oa. oe 
oo o , ooa eea  ae.
18 - e eoe e  aooeo  e
ooe aooeo  ao, o
a a eeo eoa. Oaae
oo  eaoae  aooae
ee e.
19 - e aa  e aoo a e.
20 -  eooo ee eo  
aa e oae ee, a ae oe e,
oo oee ee a a.
21 - eeaae e  oo e a, ooe
e ooa o  ao  aa
ee aa. eeaa e  
a ee oo ee  e, 
ooo ee oao ee aao
ao.
22 - ea oaae  oe e  oe
o ae   eooo
oe a-o oea.
23 - aeo oae ao 
 oe  e ee a
ooae .
24 -  ,     
     
       
.
79
Polski
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA - Prawidłowo użytkowana pilarka
łańcuchowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym
narzędziem pracy; używana w sposób
nieprawidłowy lub bez wymaganych środków
ostrożności może stać się urządzeniem
niebezpiecznym. Aby praca przy użyciu pilarki była
zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy
skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa
podanych poniżej oraz w dalszej części instrukcji
obsługi.
UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia
wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej
intensywności. Pole to może kolidować z pracą
niektórych sztucznych rozruszników serca. Celem
zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych
obrażeń, osoby z wszczepionym rozrusznikiem
powinny poradzić się lekarza i skonsultować z
producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy
z urządzeniem.
Pilarka ∏aƒcuchowa do okrzesywania
Specjalna pilarka ∏aƒcuchowa o zmniejszonym ci´˝arze
mo˝e byç stosowana przez w∏aÊciwie przeszkolonego
operatora do okrzesywania i przerzynki dolnych cz´Êci
rosnàcych drzew.
Przeszkolony operator
Osoba, która posiada odpowiednie doÊwiadczenie i
wiedz´ w zakresie:
- stosowania oraz specyficznych zagro˝eƒ
dotyczàcych stosowania pilarek ∏aƒcuchowych
(do okrzesywania drzew), których konstrukcja jest
zgodna z wymogami normy ISO 11681-2, oraz
- Êrodków ostro˝noÊci koniecznych w celu
ograniczenia zagro˝eƒ, w tym stosowania
zalecanych Êrodków ochrony osobistej.
UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać
korzystanie z urządzenia.
1 - Nie używać pilarki łańcuchowej bez uprzedniego
przeszkolenia na temat jej prawidłowej obsługi.
Operator, który korzysta z urządzenia po raz pierwszy,
powinien poćwiczyć pracę z opryskiwaczem przed
zastosowaniem go w praktyce.
2 - Pilarka łańcuchowa powinna być używana wyłącznie
przez osoby dorosłe, o dobrej kondycji fizycznej, znające
zasady jej obsługi.
3 - Nie używać pilarki łańcuchowej gdy odczuwa się
zmęczenie fizyczne albo gdy jest się pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub leków (Rys.1).
4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy,
które mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub
przez łańcuch. Zakładać odzież przylegającą do ciała,
chronioną przed przecięciem. (patrz str. 80-81).
5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe,
rękawice, okulary, słuchawki oraz kask ochronny (patrz
str. 80-81).
6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu
pilarki łańcuchowej podczas uruchamiania pilarki lub
cięcia (Rys. 2).
7 - Nie rozpoczynać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostało
całkowicie wyczyszczony i opróżniony. Nie wykonywać
cięcia w pobliżu przewodów elektrycznych.
8 - Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej (Rys. 3).
9 - Pilarkę łańcuchową należy używać wyłącznie w
miejscach dobrze przewietrzonych, nie używać pilarki
w warunkach grożących wybuchem, zapaleniem lub w
pomieszczeniach zamkniętych (Rys. 4).
10 - Nie dotykać łańcucha ani nie prowadzić prac
konserwacyjnych, w czasie gdy silnik jest uruchomiony.
11 - Zabrania się nakładania na odbiór mocy pilarki
łańcuchowej jakichkolwiek akcesoriów innych
producentów.
12 - Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje
BHP powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W
przypadku uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy
je jak najszybciej wymienić (patrz Str. 72).
13 - Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w
instrukcji (patrz Str. 107).
14 - Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.
15 - Codziennie kontrolować pilarkę, aby upewnić się, czy
wszystkie urządzenia zabezpieczające i inne są sprawne.
16 - Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami
dotyczącymi konserwacji.
17 - Nie używać pilarki, jeśli jest ona uszkodzona,
niewłaściwie naprawiona, źle zmontowana lub
przerobiona według własnego uznania. Nie odłączać,
nie uszkadzać, nie dezaktywować żadnego urządzenia
zabezpieczającego. Stosować wyłącznie prowadnice o
długościach podanych w tabeli.
18 - Nie należy nigdy wykonywać samemu czynności lub
napraw nie wchodzących w zakres zwykłej konserwacji.
W takich wypadkach należy zwracać się wyłącznie do
wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu.
19 - Nie uruchamiać pilarki łańcuchowej, jeśli nie posiada
ona osłony łańcucha.
20 - Po zakończonej pracy pilarkę przechowywać
zabezpieczoną w sposób wykluczający przypadkowe
uruchomienie pilarki lub uruchomienie urządzenia przez
osoby nieuprawnione.
21 - Udostępniać lub pożyczać pilarkę łańcuchową wyłącznie
osobom z doświadczeniem, znającym zasady działania
i prawidłowej obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz
z pilarką instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać
przed przystąpieniem do pracy.
22 - Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie
wyjaśnienia lub w razie konieczności pilnej naprawy.
23 - Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich
warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem
urządzenia.
24 - Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone
przez osoby trzecie lub należące do nich mienie.
80
Size S p.n. 3155014
Size M p.n. 3155001
Size L p.n. 3155002
Size XL p.n. 3155003
Size XXL p.n. 3155004
Size S p.n. 001001370A
Size M p.n. 001000849B
Size L p.n. 001000850B
Size XL p.n. 001000851B
Size XXL p.n. 001000852B
1
3A 3B
p.n. 01001283BR p.n. 001000835
2
Português Ελληνικα Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
A maioria dos acidentes com motoserra ocorre quando
a corrente bate no operador. Ao trabalhar com a
motoserra utilize sempre um vestuário de protecção
homologado. A utilização do vestuário de segurança
não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas
consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na
escolha do vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o
operador. Utilize sempre um vestuário aderente que o
proteja de cortes. O casaco (Fig. 1), as calças com peitilho
(Fig. 2) e as polainas de protecção Oleo-Mac são ideais.
Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou colares que
possam ficar presas na madeira ou moitas. Prenda os cabelos
e os proteja com um lenço, boné, capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 4-5).
Utilize capacete de protecção (Fig. 3A) ao trabalhar num
local onde algo possa cair.
Utilize óculos ou uma viseira de protecção.
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 3B)
ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção
e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais
de perigo como gritos e alarmes
Calce luvas à prova de corte (Fig. 6)
Oleo-Mac oferece uma gama completa de equipamentos
de segurança.
Em caso de trabalho em árvores, utilize luvas e
calçado adequados para trepar às mesmas (tree
climbing).
Η πλειοψηφία των ατυχηάτων ε αλυσοπρίονο συβαίνει
όταν ο χειριστή έλıει σε επαφή ε την αλυσίδα. Όταν
εργάζεστε ε το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιοποιείτε
πάντοτε εγκεκριένη προστατευτική ενδυασία
ασφαλεία. Η χρήση τη προστατευτική ενδυασία δεν
καταργεί του κινδύνου τραυατισού, αλλά περιορίζει τι
συνέπειε σε περίπτωση ατυχήατο. Συβουλευıείτ το
κατάστηα τη επιστοσύνη σα για την επιλογή τη
κατάλληλη ενδυασία.
Η ενδυασία πρέπει να ίναι κατάλληλη και να ην εποδίζι.
Χρησιοποιείτε εφαροστά ενδύατα ανıεκτικά στην κοπή.
Το τζάκετ (Εικ.1), η φόρα (Εικ.2) και οι περικνηίδε
προστασίααπό κοπή Oleo-Mac παρέχουν την κατάλληλη
προστασία. Μη χρησιοποιείτε ενδύατα, κασκόλ, γραβάτε
ή κοσήατα που πορούν να περδευτούν στα ξύλα ή στου
ıάνου. Μαζέψτε τα ακριά αλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. ε ένα
φουλάρι, καπέλο, κράνο κλπ.).
Χρησιοποιείτε υποδήατα ή πότε ασφαλεία ε
αντιολισıητικέ σόλε και ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων
(Εικ. 4-5).
Χρησιοποιείτε προστατευτικό κράνο (Εικ. 3A) σε χώρου ε
κίνδυνο πτώση αντικειέν
Χρησιοποιείτε γυαλιά ή άσκα προστασία!
Χρησιοποιείτε προστατευτικά ακοή όπω καλύατα (Εικ.3B)
ή ωτοασπίδε. χρήση έσων προστασία για την ακοή απαιτεί
εγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα
να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήατα κινδύνου (φωνέ, συναγεροί
κλπ.).
Χρησιοποιείτε γάντια προστασία από κοπή (Εικ.6)
Η Oleo-Mac διαıέτει πλήρη σειρά εξοπλισού ασφαλεία.
Σε περίπτωση εκτέλεση εργασιών σε δέντρα,
χρησιοποιείτε κατάλληλα γάντια και υποδήατα
για αναρρίχηση στα δέντρα.
Elektrikli testere ile ilgili kazaların büyük bir çoğunluğu
zincir kısmının operatöre çarpması sonucu meydana
gelmektedir. Elektrikli testere ile çalıırken gerekli
emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini
ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın
etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi
hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz. Ceket
(ekil 1), önlük (ekil 2), ve koruyucu Oleo-Mac dizlik
aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara veya çalı-çırpıya
takılabilecek nitelikte elbiseler, earplar, boyun bağları veya
kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya
alınız (örneğin, bir earp, balık, bir kask v.s. ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun kısmında çelik
bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz (ekil 4-5).
Üzerinize eya ve nesnelerin düebileceği yerlerde
koruyucu kask takınız (ekil 3A).
Koruyucu gözlük veya apka siperi takınız!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (ekil 3B) veya
susturucu aparatlar gibi. İitme kaybını önleyici koruma
aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam gerektirir,
çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.)
duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldiven takınız (ekil 6)
Oleo-Mac, güvenlik için geni bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
Ağaçların üzerinde çalımanız halinde, ağaca
tırmanmak için uygun eldivenler ve ayakkabılar
giyiniz (tree climbing).
81
Size 41 p.n. 001000975B
Size 42 p.n. 001000976B
Size 43 p.n. 001000977B
Size 44 p.n. 001000978B
Size 45 p.n. 001000979B
5
Size 41 p.n. 001001079A
Size 42 p.n. 001001080A
Size 43 p.n. 001001081A
Size 44 p.n. 001001082A
Size 45 p.n. 001001083A
4
Size M p.n. 3155005
Size M p.n. 3155006
Size L p.n. 3155007
Size XL p.n. 3155008
Size XXL p.n. 3155009
6
Česky Pcc Polski
OCHRANNÝ ODĚV AA OA ODZIEŻ OCHRONNA
K většině úrazů při práci s řetězovou pilou dojde, když
řetěz zasáhne pracovníka. Při práci s řetězovou pilou si
vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní
ochranný oděv. Použití ochranného oděvu neodstraní
nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její
důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit
svým prodejcem.
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste
přiléhavý oděv odolný proti rozříznutí. Ideálním pracovním
oděvem je bunda (obr. 1), pracovní kalhoty (obr. 2) a
holínky s ochranou proti proříznutí Oleo-Mac. Nenoste
oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které by se mohly zachytit
v dříví nebo v křoví. Máte-li dlouhé vlasy, stáhněte si je a
chraňte je např. šátkem, čepicí nebo ochrannou helmou.
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami
(obr. 4-5).
V místech, kde by vám mohlo spadnout něco na hlavu,
noste ochrannou helmu (obr. 3A).
Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí!
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 3B)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu
vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník
hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy
apod.)
Na ruce používejte rukavice s ochranou proti rozříznutí
(obr. 6)
Oleo-Mac nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.
V případě práce na stromech použijte rukavice a
obuv vhodné pro lezení po stromech (tree climbing).
oa a ea ae  ooa
eo oo, oa e aeae oeaoa.
 aoe  eoo ea aeae
eoa a oe. eee
ao oe e ae  oe a,
o eae ooe oe eaoo
a.  oe ao oe ooe
eoea aeo oeeoo ea.
Oea oa  oo  e ea  aoe.
aae o oeo a (.1), oeo
(.2)  e Oleo-Mac  ea eee.
e aeae a, a, a  eo, ooe
o ae a ea  a e. Coee  o
e oo  e  (ae o ao, a,
a  ..).
aeae ae o  ao, ee
oooe oo  ae aoe
(.4-5).
aeae a e (. 3A)  ea,  oo
ooo aee eeo.
ea aeae ae o  oe!
oe ooe  a oao a,
ae, a (.3B)  a. eee
ooe  a oao a ee oooo
a  oooo, a a  o oaae
ooo oa oe a o oao
(, a eee  ..).
aeae aae o oeo ea (.6)
Oleo-Mac eaae o oe aoo
ae.
    ,
  ,    ,
    
 (tree climbing).
Większość wypadków związanych z użyciem pilarki
łańcuchowej dotyczy uderzenia przez łańcuch
obsługującego. W czasie pracy pilarką łańcuchową,
należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną
posiadającą odpowiednie atesty. ycie odzieży
ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki
szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru odpowiedniej
odzieży ochronnej należy zwrócić się o radę do zaufanego
sprzedawcy.
Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć na sobie
odzież ściśle przylegającą, zapobiegającą nacięciom. Idealna
byłyby kurtka (Rys.1), spodnie robocze (Rys.2) i obuty
ochronne Oleo-Mac. Nie nosić ubrań, szalików, krawatów
lub biżuterii, które mogłyby zaplątać się w drewno lub krzaki.
Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustką,
beretem, kaskiem itd.).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys.4-5).
Mieć na sobie kask ochronny (Rys. 3A) w miejscach, gdzie
występuje zagrożenie spadającymi przedmiotami.
Zakładać okulary lub osłonę ochronną!
Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład
słuchawki (Fig.3B) lub zatyczki do uszu. Używanie środków
ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ
powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów
dêwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem
(krzyk, alarm).
Zakładać specjalne rękawice ochronne (Rys. 6)
Oleo-Mac oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.
W przypadku wykonywania prac na drzewach
należy nosić rękawice i obuwie przeznaczone do
wchodzenia na drzewa (tzw. tree climbing).
82
12 34
Português Ελληνικα Türkçe
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI
- Puxe a proteção (Fig.1) no sentido da pega anterior para verificar
que o freio da corrente não esteja inserido.
- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente (B, Fig.2).
- Elimine a espessura de plástico inserida sobre os prisioneiros da
barra (C, Fig.3).
- Leve toda a lingueta do tensor da corrente (D) em direção ao
pinhão (E, Fig.3) agindo sobre o parafuso tensor da corrente
(L, Fig.5).
- Introduza a barra (F) sobre os prisioneiros de modo que a
lingueta do tensor de corrente (D) entre no alojamento
apropriado (G, Fig.3).
- Monte a corrente (H, Fig. 4) dentro do pinhão (E) e da guia da
barra (M). Faça atenção com o sentido de rotação da corrente
(Fig.6).
- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas sem
apertá-las.
- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de corrente
(L, Fig.5).
- Apertar definitivamente as porcas de fixação do carter cobre-
corrente mantendo elevada a ponta da barra (Fig. 7). A corrente
deve ser regulada de modo que fique bem esticada e possa
escorrer facilmente com a força da mão (Fig.8).
- A corrente está regulada na justa tensão quando for possível
elevar alguns milímetros puxando-a para cima (Fig.8).
ATENÇÃO - Controle várias vezes a tensão da corrente
durante o uso diário da motoserra. Utilize sempre luvas de
proteção.
Τραβηξτε την προστασια (Εικ.1) προ το εµπροσθιο χερουλι, για
να σιγουρευτειτε οτι δεν λειτουργει το φρενο τη αλυσιδα.
Βγαλτε τα παξιµαδια (Α) και αποσυναρµολογηστε το καρτερ
(προστατευτικο) τη αλυσιδα (Β, Εικ.2).
Αφαιρεστε το πλαστικο παχο που ειναι τοποθετηµενο στι βιδε
τη µπαρα (C, Εικ. 3).
− Φερτε ολη την σφηνα (D) ταση τη αλυσιδα προ την τροχαλια
(Ε, Εικ. 3) µεσω τη βιδα ταση τη αλυσιδα (L, Εικ.5).
Βαλτε την λαµα (F) στι βιδε ετσι ωστε σφηνα ταση τη
αλυσιδα (D) να µπει στην οπη (G, Εικ. 3).
− Μονταρετε την αλυσιδα (Η, Εικ. 4) µεσα στο κυλινδρο τη λαµα
(Μ). Προσεξτε την φορα περιστροφη τη αλυσιδα (Εικ. 6).
Μονταρετε το καρτερ (προστατευτικο) τη αλυσιδα και τα
σχετικα παξιµαδια και σφιξτε τα.
Τεντωστε την αλυσιδα µεσω τη βιδα ταση τη αλυσιδα
(L, Εικ.5).
Σφιξτε τα παξιµαδια σταθεροποιηση του καρτερ
(προστατευτικο) τη αλυσιδα, κρατωντα σηκωµενη την ακρη
τη λαµα (Εικ.7). Η αλυσιδα θα πρεπει να ρυθµιστει, ετσι ωστε
να ειναι καλα τεντωµενη και να µπορει να ολισθαινει µε την
δυναµη του χεριου (Εικ.8).
Η αλυσιδα ειναι ρυθµισµενη στην σωστη ταση, εαν ανασηκωνεται
λιγα χιλιοστα οταν την τραβατε πο τα πανω (Εικ.8).
ΠΡΟΣΟΧΗ − Ελεγχετε συχνα την ταση τη αλυσιδα,
κατα την καθηµερινη λειτουργια του αλυσοπριονου.
Χρησιµοποιητε παντα προστατευτικα γαντια.
- Freni ön safa doğru çekerek zincir freninin devrede olup
olmadığını kontrol edin (ekil 1).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B) çıkarın (ekil 2).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp atın (ekil 3).
- Zincir gerdirme pimini (D) gerdirme vidasıyla (L. ekil 5) dili
çarkına (E, ekil 3) doğru çekin.
- Testereyi (F) civatalara takın Pimi (D) testeredeki deliğine
(G, ekil 3) oturtun.
- Zinciri (H) (ekil 4) zincir dili çarkının (E) hızlandırma halkasına
ve sonra da testerenin yivlerine (M) geçirin. Zincirin doğru yönde
dönüp dönmediğini kontrol edin (ekil 6).
- Zincir kapağını takın. Somunları takın ama sıkıtırmayın.
- Zincir gerdirme vidasıyla (L) zincir gerginliğini ayarlayın (ekil 5).
- Testerenin ucunu kaldırarak zincir kapağının somunlarını sıkın
(ekil 7). Zincir gergin olmalı ama elle rahatça çevrilebilmelidir
(ekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildiğinde zincir gerginliği
doğru demektir (ekil 8).
DİKKAT: Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin. Daima
eldiven giyin.
83
5678
Česky Pcc Polski
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU CAOA    MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC
- Pfiitáhnûte páku brzdy k pfiední rukojeti (obr. 1) a přesvědčte
se, Ïe brzda fietûzu není sepnutá.
- Sejmûte matice (A) a kryt řetězky (B, obr. 2).
- Ze ‰roubÛ li‰ty odstraÀte plastovou podložku (C, obr. 3).
- PosuÀte ãep napínáku (D) co nejblíÏ k fietûzce (E, obr. 3)
otáãením ‰roubu napínání fietûzu (L) (Obr. 5).
- Nasaìte li‰tu (F) na ‰rouby tak, aby ãep napínáku (D)
zapadl do otvoru v li‰tû (G, obr. 3).
- Nasaìte fietûz (H, obr. 4) na fietûzku (E) a do dráÏky li‰ty
(M). Zkontrolujte, zda není fietûz nasazen˘ obrácenû
(obr. 6).
- Nasaďte kryt řetězky a příslušné matice, pfiíli‰ je neutahujte.
- Napnûte fietûz pomocí ‰roubu napínáku fietûzu (L, obr. 5).
- Dotáhnûte upevÀovací matice krytu řetězky, ‰piãku li‰ty drÏte
pfiitom nadzdvihnutou (obr. 7). ¤etûz musí b˘t sefiízen˘ tak,
aby byl dobfie napnut˘ a bylo moÏné s ním rukou volnû
pohybovat (obr. 8).
- ¤etûz je správnû napnut˘, jestliÏe jej mÛÏete vytáhnout o
nûkolik milimetrÛ z dráÏky nahoru (obr. 8).
UPOZORNùNÍ - Pfii práci s pilou nûkolikrát za
den zkontrolujte napnutí fietûzu. VÏdy pouÏívejte
ochranné rukavice.
 o eoao (. 1)  eee e,
o oe, e e  oo e.
C a (A)   e (, .2).
a ao ao  oao e 
(C, .3).
    (D)  
 (, . 3),    (L, . 5).
ae  (F) a oaoe  , 
  (D)     
(G, . 3).
aee e () a eo ()  a aa
 (, .4). Oae ae a aaee
ae e (.6).
aoe a o e  ooee a,
e aa .
ae e  oo ae e (L, .5).
o  a oe, ooo ae a (.7).
e oa  aa, o ooo ooaa
o (.8).
e aa ao, e, o e, ee oo
o a eoo eo (.8).
A: oa  eeeo oee eo
o, ao oee aee e.  o
ea aeae ae ea.
- Pociàgnàç os∏on´ (Rys.1) w kierunku uchwytu przedniego,
aby sprawdziç, czy hamulec ∏aƒcucha nie jest za∏àczony.
- Zdjàç nakr´tk´ (A) i zdemontowaç os∏on´ ∏aƒcucha
(B, Rys.2).
- Zdjàç plastikowà podk∏adk´ ustalajàcà ze Êrub (C, Rys. 3).
- Maksymalnie przesunàç trzpieƒ napinajàcy ∏aƒcuch (D) w
kierunku b´bna (E, Rys. 3) regulujàc Êrub´ napinacza
(L, Rys. 5).
- W∏o˝yç prowadnic´ (F) na Êruby w taki sposób, aby trzpieƒ
napinajàcy ∏aƒcuch (D) wszed∏ do w∏aÊciwego gniazda
(G, Rys. 3).
- Zamontowaç ∏aƒcuch (H, Rys. 4) na b´bnie sprz´g∏a (E) i w
rowku prowadnicy (M). Zwróciç uwag´ na kierunek obrotów
∏aƒcucha (Rys.6).
- Zamontowaç os∏on´ ∏aƒcucha i jej nakr´tki bez dokr´cania.
- Napiàç ∏aƒcuch za pomocà Êruby napinajàcej ∏aƒcuch
(L, Rys.5).
- Dokr´ciç ostatecznie nakr´tki mocujàce os∏on´ ∏aƒcucha,
trzymajàc podniesionà koƒcówk´ prowadnicy (Rys. 7).
¸aƒcuch powinien zostaç tak wyregulowany, aby by∏ dobrze
napi´ty i aby mo˝na go by∏o ∏atwo przesunàç r´kà (Rys.8).
- Napi´cie ∏aƒcucha jest prawid∏owo wyregulowane, jeÊli
mo˝na podnieÊç ∏aƒcuch o kilka milimetrów pociàgajàc go
do góry (Rys.8).
UWAGA - Sprawdzaç kilkakrotnie napi´cie ∏aƒcucha
podczas codziennego u˝ywania pilarki. Zak∏adaç
zawsze r´kawice ochronne.
84
91011
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível
extremamente inflamável. Usar de extrema cautela
quando se manuseia a gasolina ou uma mistura
de combustíveis. Não fume nem aproxime fogo ou
chamas do combustível ou da motosserra (Fig.9).
· Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras,
manusear o combustível com cuidado. É altamente
inflamável.
· Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado
para esse fim (Fig. 10).
· Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam
faíscas ou chamas.
· Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes
de efectuar o reabastecimento.
· Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar
a pressão e para evitar a fuga de combustível.
· Apertar convenientemente o bujão do combustível após
o reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no
bujão e a fuga de combustível.
· Limpe o combustível que tenha vertido da unidade.
Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de
reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11).
· Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o
combustível vertido.
· Não fume durante o manuseamento do combustível ou
durante o funcionamento da motosserra.
· Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem
ventilado
· Não armazenar o combustível em locais com folhas secas,
palha, papel, etc.
· Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais
os vapores do combustível não fiquem em contacto
com faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para
aquecimento, motores eléctricos ou interruptores, fornos,
etc.
· Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
· Não utilizar combustível para operações de limpeza.
· Prestar atenção para não entornar combustível no
vestuário.
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο
καύσιο. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το
χειρισό τη βενζίνη ή ειγάτων καυσίου. Μην
καπνίζετε και η χρησιοποιείτε φωτιά ή φλόγα
κοντά στο καύσιο ή στο αλυσοπρίονο (εικ. 9).
· Για να ειωθεί ο κίνδυνο πυρκαγιά και πρόκληση
εγκαυάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιο ε
προσοχή. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
· Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιο σε ένα δοχείο
εγκεκριένο για το καύσιο (εικ. 10).
· Αναείξτε το καύσιο σε εξωτερικό χώρο χωρί σπινθήρε ή
φλόγε.
· Τοποθετήστε το ηχάνηα στο έδαφο, σβήστε τον
κινητήρα και περιένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον
ανεφοδιασό.
· Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίου, ώστε να εκτονωθεί η
πίεση και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίου.
· Σφίξτε καλά την τάπα καυσίου ετά τον ανεφοδιασό.
Η τάπα πορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, ε
αποτέλεσα να χυθεί καύσιο.
· Σκουπίστε το καύσιο που έχει χυθεί από το ηχάνηα.
Αποακρύνετε το ηχάνηα σε απόσταση 3 έτρων από το
χώρο ανεφοδιασού πριν βάλετε προστά τον κινητήρα (εικ.
11).
· Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη
καυσίου που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
· Μην καπνίζετε κατά το χειρισό του καυσίου ή κατά τη
διάρκεια τη λειτουργία του αλυσοπρίονου.
· Αποθηκεύετε το καύσιο σε δροσερό, στεγνό και καλά
αεριζόενο χώρο.
· Μην αποθηκεύετε το καύσιο σε χώρο ε ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
· Αποθηκεύετε το ηχάνηα και το καύσιο σε χώρο όπου
οι αναθυιάσει του καυσίου δεν έρχονται σε επαφή ε
σπινθήρε ή γυνέ φλόγε, λέβητε νερού για θέρανση,
ηλεκτρικού κινητήρε ή διακόπτε, φούρνου, κλπ.
· Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρα
λειτουργεί.
· Μη χρησιοποιείτε καύσιο για εργασίε καθαρισού.
· Λάβετε τι απαιτούενε προφυλάξει, ώστε να η χυθεί
καύσιο στα ρούχα σα.
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini
veya bir yanıcı madde karıımını kullanırken yoğun
dikkat gösteriniz. Yakıtın veya motorlu testerenin
yakınında sigara içmeyiniz veya ate ya da alevle
yaklamayınız (ekil 9).
· Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli
ekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
· Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmı bir kabın içerisine
koyunuz ve çalkalayınız (ekil 10).
· Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık
ortamlarda karıtırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma
ilemini gerçekletirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
· Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt
kapağını yavaça gevetiniz.
· Yakıt doldurma ileminden sonra yakıt kapağını sıkıca
kapatınız. Titreimler kapağın gevemesine ve yakıtın
çıkmasına neden olabilir.
· Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru
çalıtırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre
uzağına taıyınız. (Fig.11).
· Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya
çalımayınız.
· Yakıtın karıtırılması veya motorlu testerenin çalıtırılması
esnasında sigara içmeyiniz.
· Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza
ediniz.
· Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan
yerlerde muhafaza etmeyiniz.
· Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar,
ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler,
fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
· Motor çalımaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
· Yanıcı maddeyi temizlik ilemleri için kullanmayınız.
· Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.
85
Česky Pcc Polski
SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧЕНИЕ URUCHAMIANIE
PALIVO
POZOR: benzín je velice hořlavé palivo. Manipulaci
s benzínem nebo se směsí paliva věnujte maximální
pozornost. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm v blízkosti paliva nebo motorové pily (obr.9).
· Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacházejte s
palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
· Palivo míchejte a skladujte pouze v nádobě schválené pro
daný typ paliva (obr. 10).
· Palivo míchejte venku, kde nehrozí výskyt jisker nebo ohně.
· ed doléváním paliva stroj položte na zem, vypněte motor
a počkejte až vychladne.
· Pomalu povolte víčko palivové nádrže, aby mohl uniknout
přetlak a aby se vyloučilo vylití paliva.
· Po dolití víčko nádrže řádně dotáhněte. Vibrace mohou
způsobit povolení víčka a únik paliva.
· Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním
motoru odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste dolévali
palivo (obr. 11).
· Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli
okolností.
· Během manipulace s palivem a během činnosti motorové
pily nekuřte.
· Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném
místě.
· Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou,
papírem atd.
· Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde
výpary paliva nepřijdou do styku s jiskrami, otevřeným
plamenem, ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory,
spínači, sporáky, troubami atd.
· Nikdy neodstraňujte palivové víčko, když je motor v chodu.
· Palivo nepoužívejte na čištění.
· Dávejte pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.

!   
  .  
     
 .    
      (. 9).
·      
     
.    .
·      
 (.10).
·      –  ,
     .
·        
.
·      
      .
·     . 
       
.
·   .   
   ,   
   3     (.11).
·       
 .
·         .
·    ,   
 .
·       , ,
  ..
·       ,  
    
    , ,
, ,   ..
·      
 .
·     .
·       
  .
PALIWO
UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie
łatwopalnym. Korzystając z benzyny lub mieszanki
paliw, należy się z nimi obchodzić z jak największą
ostrożnością. Nie palić ani nie używać ognia lub
płomieni w pobliżu paliwa lub pilarki łańcuchowej
(Rys.9).
· Celem zmniejszenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy
obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce
łatwopalne.
· Potrząsnąć i umieścić paliwo w pojemniku odpowiednim
do przechowywania paliwa (Rys. 10).
· Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym
od obecności iskier i płomieni.
· Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie
przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa.
· Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie
i uniknąć wylania się paliwa.
· Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu.
Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i
wyciek paliwa.
· Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć
maszynę na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia
paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 11).
· Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić
wyciekniętego paliwa.
· Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas
pracy z pilarką łańcuchową.
· Przechowywać benzynę w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.
· Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których
znajdują się suche liście, słoma, papier, itp.
· Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w
których opary paliwa nie mają możliwości wejścia
w kontakt z iskrami lub otwartym ogniem, warników
wody grzewczej, silników elektrycznych lub wyłączników
elektrycznych, pieców, itp.
· Nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy silnik jest
włączony.
· Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
· Uważać na to, by nie poplamić paliwem własnej odzieży.
86
19
2% - 50:1 4% - 25:1
ℓℓ
(cm
3
)
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
2017
p.n. 4175158
18
001001535
001001362
001001361
001001536
GASOLINA - BENZNH
BENZIN - BENZÍN
 - BENZYNY
OLEO -ΛΛΛΙ - Y
OLEJ -  - OLEJU
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a pré-mistura
de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a gasolina
sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num recipiente limpo
aprovado para a gasolina (Fig. 17).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA
FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2)
PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE
OCTANAS (Fig. 18).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo
com as instruções na embalagem.
Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Óleo-Mac a
2% (1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois tempos
arrefecidos a ar Óleo-Mac.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo
(Fig. 19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Óleo-Mac
PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig. 20) ou um óleo de motor equivalente
de alta qualidade (especificações JASO FD ou ISO L-EGD). Quando as
especificações do óleo NÃO são equivalentes ou não são conhecidas, usar
uma relação de mistura óleo/combustível de 4% (1:25).
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU
ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário
com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será
utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente,
em local seco e fresco.
CUIDADO - Para a mistura, nunca use um combustível com uma
percentagem de etanol superior a 10%; são aceitáveis gasohol
(mistura de gasolina e etanol) com uma percentagem de etanol
até 10% ou combustível E10.
NOTA - Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe
no reservatório ou no bidão por muito tempo. É aconselhável utilizar
estabilizador para combustível Emak ADDITIX 2000 cód.001000972, para
conservar a mistura durante um período de 30 dias.
Gasolina alquilada
CUIDADO - A gasolina alquilada não tem a mesma densidade
da gasolina normal. Portanto, os motores testados com a
gasolina normal podem necessitar de uma regulação diferente
do parafuso H. Para esta operação, é necessário dirigir-se a um
Centro de Assistência Autorizado.
REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(Fig. 22).
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιοποιεί είγα
βενζίνη και λαδιού για δίχρονου κινητήρε. Αναείξτε αόλυβδη βενζίνη
και λάδι για δίχρονου κινητήρε σε ένα καθαρό δοχείο, κατάλληλο για
χρήση ε βενζίνη (εικ. 17).
ΣΥΝΙΣΤΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΝ ([R +
M] / 2) ΚΑΙ ΑΝ (εικ. 18).
Αναείξτε το λάδι για δίχρονου κινητήρε ε τη βενζίνη ακολουθώντα τι
οδηγίε που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονου κινητήρε Oleo-Mac 2%
(1:50), που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλου του δίχρονου
αερόψυκτου κινητήρε Oleo-Mac.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίου που αναφέρεται στον πίνακα (εικ.
19) αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρε Oleo-Mac PROSINT 2 και
EUROSINT 2 (εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρε αντίστοιχη υψηλή ποιότητα
(προδιαγραφέ JASO FD ή ISO L-EGD). Εάν οι προδιαγραφέ του λαδιού
ΕΝ είναι αντίστοιχε ε τι συνιστώενε ή εάν δεν είναι γνωστέ, η
αναλογία λαδιού/καυσίου πρέπει να είναι 4% (1:25).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΙ ΓΙΑ
ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε όνο τι ποσότητε καυσίου που απαιτούνται
ανάλογα ε την κατανάλωση. Μην αγοράζετε εγαλύτερε
ποσότητε από εκείνε που θα χρησιοποιήσετε σε ένα ή δύο
ήνε.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερητικά κλειστό δοχείο και σε
στεγνό και δροσερό χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη χρησιοποιείτε ποτέ καύσιο ε ποσοστό αιθανόλη
άνω του 10%. Μπορεί να χρησιοποιηθεί βενζόλη (είγα βενζίνη
και αιθανόλη) ε ποσοστό αιθανόλη έω 10% ή καύσιο E10.
ΣΗΜΕΙΣΗ - Προετοιάστε όνο την απαιτούενη ποσότητα είγατο
για χρήση. Μην αφήνετε το είγα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για εγάλο
χρονικό διάστηα. Συνιστάται η χρήση του σταθεροποιητή καυσίου Emak
ADDITIX 2000 κωδ.001000972 για διατήρηση του είγατο για διάστηα 30
ηερών.
Αλκυλική βενζίνη
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αλκυλική βενζίνη δεν έχει την ίδια πυκνότητα
ε την κανονική βενζίνη. Για το λόγο αυτό, οι κινητήρε στου
οποίου χρησιοποιείται κανονική βενζίνη πορεί να χρειάζονται
διαφορετική ρύθιση τη βίδα H. Για τη διαδικασία αυτή,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηένο κέντρο τεχνική
υποστήριξη.
ΑΝΕΦΟΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Ανακινήστε το δοχείο είγατο πριν από τον ανεφοδιασό (εικ. 22).
YAKIT
Bu ürün 2 devrl br motor le çalıtırılır ve 2 devrl motorlar çn benzn ve
yağ önkarıımı gerektrr. Benzn ve k devrl motorlar çn olan kurunsuz
yağı benzn çn uygun olan temz br kapta karıtırınız (ekl 17).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK
([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURUNSUZ BENZİN İLE
ÇALITIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (ekl 18).
2 devrl motorlar çn olan yağ ve benzn ambalajın üzerndek talmatlara
uygun eklde karıtırınız.
Oleo-mac havada soğutulan tüm 2 devrl motorlar çn özel olarak formüle
edlm olan %2lk (1:50) Oleo-Mac yağını kullanmanızı önermekteyz.
Tabloda verlen yağ/yakıt karıımının doğru oranları (ekl 19) eğer
Oleo-Mac PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (ekl 20) veya yüksek kaltel
edeğerde br motor yağı (JASO FD özellkler veya ISO L-EGD) kullanılıyor
se uygundur. Yağ özellkler edeğer DEĞİL se veya blnmyorsa, yağ/yakıt
karıımı çn %4 (1:25) oranını kullanınız.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR
İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
UYARI:
- Tüketme bağlı olarak sadece gereken mktarda yakıt alınız; br
veya k aylık br dönemde kullanacaksanız gereğnden fazla
almayınız;
- Benzn hava geçrmez eklde kapatılmı br kapta, sern ve
kuru br yerde muhafaza ednz.
UYARI - Karıım çn hçbr zaman %10'dan fazla etanol çeren br
yakıt kullanmayın;%10'a kadar etanol çeren gazohol (benzn ve
etanol karıımı) veya E10 yakıtı kullanılablr.
NOT - Yalnızca kullanımda gerekl olan karıımı hazırlayın: Hazne ya da
yakıt deposu çnde uzun süre bırakmayın. Karıımı 30 günlük br sürelğne
korumak çn 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 yakıt stablzatörü
kullanılması önerlr.
Alkl benzn
UYARI - Alkl benzn normal benzn le aynı yoğunluğa sahp
değldr. Bu nedenle, normal benzn le çalıtırılan motorlar H
vdasının farklı eklde ayarlanmasını gerektreblr. Bu lem çn
Yetkl Destek Merkezne bavurmak gerekldr.
YAKIT DOLDURMA (ekl 23)
Karıımı yakıt doldurmadan önce yce karıtırınız (ekl 22).
87
21 22 23
Česky Pcc Polski
SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧЕНИЕ URUCHAMIANIE
PALIVO
Tento přístroj má pohon dvoutaktním motorem a vyžaduje tedy směs
benzínu a oleje pro dvoutaktní motory. Směs bezolovnatého benzínu a
oleje pro dvoutaktní motory si připravte předem v čisté nádobě schválené
pro benzín (obr. 17).
DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO ČINNOST
S BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM S OKTANOVÝM ČÍSLEM 89
([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 18).
Olej pro dvoutaktní motory smíchejte s benzínem podle pokynů na obalu.
Doporučujeme používat olej pro dvoutaktní motory Oleo-Mac v množství
2 % (1:50), který byl vyvinut speciálně pro dvoutaktní motory Oleo-Mac
chlazené vzduchem.
Správný míchací poměr olej/palivo, uvedený v prospektu (obr. 19), je
vhodný jak pro používání motorového oleje Oleo-Mac PROSINT 2 a
EUROSINT 2 (obr. 20), tak pro ekvivalentní motorové oleje vysoké jakosti
(specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD). Když specifikace oleje NEJSOU
ekvivalentní nebo nejsou známé, použijte míchací poměr olej/palivo 4%
(1:25).
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI OLEJ PRO
DVOUTAKTNÍ MOTORY PRO ČLUNY.
UPOZORNĚNÍ:
- Kupujte pouze potřebné množství paliva podle vlastní
spotřeby: nekupujte více, než se spotřebuje za jeden nebo dva
měsíce;
- Benzín uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě, na
chladném a suchém místě.
UPOZORNĚNÍ - Pro palivovou směs nikdy nepoužívejte palivo s
podílem etanolu větším než 10 %; přípustné jsou gasohol (směs
benzínu a etanolu) s podílem etanolu do 10 % nebo palivo E10.
POZNÁMKA - Připravujte pouze takové množství paliva, které potřebujete
k práci, nenechávejte směs v nádrži nebo kanystru příliš dlouho. Pro
skladování směsi po dobu 30 dnů doporučujeme použít stabilizátor paliva
Emak ADDITIX 2000 kód 001000972.
Alkylový benzín
UPOZORNĚNÍ - alkylový benzín nemá stejnou hustotu jako
normální benzín. Proto mohou motory seřízené s normálním
benzínem vyžadovat jiné seřízení šroubu H. K tomu je třeba se
obrátit na autorizované servisní středisko.
DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 23)
Kanystrem se směsí před dolitím zatřepejte (obr. 22).

     2-  
    -
   2- .  
       
 ,     (. 17).
 :   
     
     89 ([R + M] / 2)
  (.18).
       
  ,   .
     2-  Oleo-
Mac   2% (1:50),    
     Oleo-Mac.
 /,    
(.19),      Oleo-Mac
PROSINT 2  EUROSINT 2 (.20)   
  ( 
JASO FD  ISO L-EGD).     
   ,  /
  4% (1:25).
!     
     
!
-     ,
   ; 
  ,    
 - ;
-        
 .
!      
     10 %; 
  (   ) 
   10 %   E10.
 -     
;          
  .   
   Emak ADDITIX 2000  001000972,
      30 .
 
!    
   .   ,
     ,
    
H.       
  .
   (.23)
      (.22).
PALIWO
Niniejsze urządzenie jest napędzane silnikiem dwusuwowym i wymaga
wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z olejem do silników
dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i olej do silników
dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do przechowywania
benzyny (Rys. 17).
ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA
BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W POJAZDACH
SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ
(Rys. 18).
Zmieszać olej do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu.
Zalecamy korzystanie z oleju do silników dwusuwowych Oleo-Mac 2%
(1:50) opracowanego specjalnie dla silników dwusuwowych chłodzonych
powietrzem Oleo-Mac.
Prawidłowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19) są
odpowiednie, jeśli korzysta się z oleju do silników Oleo-Mac PROSINT 2
i EUROSINT 2 (Rys. 20) lub równorzędnego oleju silnikowego wysokiej
jakości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD). Jeżeli specyfikacja
oleju NIE jest równorzędna lub jest nieznana, należy zmieszać olej z
benzyną w proporcji 4% (1:25).
OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLEJU DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH
SILNIKÓW ZABURTOWYCH.
OSTROŻNIE:
- Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego
zużycia; nie kupować więcej paliwa, niż jest się w stanie
wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym
pojemniku w suchym i chłodnym miejscu.
OSTROŻNIE: Do mieszanki nie należy nigdy używać paliwa
zawierającego więcej niż 10% etanolu; dopuszczalne są
mieszanki benzyny i etanolu zawierające etanol w stężeniu do
maks. 10% lub paliwo typu E10.
UWAGA - Przygotować tyle tylko mieszanki, ile zostanie zużyte w ciągu
dnia pracy. Nie pozostawić mieszanki w zbiorniku lub w kanistrze zbyt
długo. Zaleca się stosowanie stabilizatora do paliwa ADDITIX 2000 marki
Emak o kodzie 001000972. Pozwala on zachować właściwości mieszanki
przez okres 30 dni.
Benzyna alkilowana
OSTROŻNIE: Benzyna alkilowana nie posiada takiej samej
gęstości, jak standardowa. Z tego powodu silniki wyregulowane
ze standardową benzyną mogą wymagać innej regulacji śruby
H. W celu przeprowadzenia tej procedury należy się zwrócić do
autoryzowanego serwisu.
UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 23)
Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania
paliwa (Rys. 22).
88
25 26
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE
Uma correta lubrificação da corrente durante a fase de corte
reduz ao mínimo o desgaste entre a corrente e a barra,
assegurando-lhe uma maior duração. Utilize sempre óleo de
boa qualidade (Fig. 25).
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado.
Utilize sempre lubrificante biodegradável
(eco-lube Oleo-Mac p.n. 001001548 (5) -
001001549 (1)) específico para barras e correntes
no máximo respeito da natureza e da duração dos
componentes da serra com motor.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que
a corrente não esteja em contato com corpos
estranhos.
Com o motor no mínimo a corrente não deve rodar.
Caso contrário, contacte um Centro de Serviços
Autorizado para realizar uma verificação e correção
do problema.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e
a trazeira com a mão direita (Fig. 26). Verifique
que todas as partes do corpo fiquem distantes da
corrente da panela de escape.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes
sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos
ou pulsos.
ΛΑΤΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Μια σωστη λιπανση τη αλυσιδα κατα την διαρκεια κοπη,
περιοριζει στο ελαχιστο την αλλοιωση µεταξυ αλυσιδα και
λαµα, εγγυωντα µια µεγαλυτερη διαρκεια. Χρησιµοποιητε
παντα λαδι καλη ποιοτητα (Εικ.25).
ΠΡΟΣΟΧΗ−Απαγορευεται η χρηση
χρησιµοποιηµενου λαδιου! Χρησιοποιίτ πάντα
βιοδιασπώνο λιπαντικό (eco-lube Oleo-Mac
p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1)) ιδικό για
ράβδου και αλυσίδ φιλικό προ το πριβάλλον και
κατάλληλο για τη διάρκια ζωή του αλυσοπρίονου.
Πριν θεσετε σε κινηση το µοτερ σιγουρευτειτε οτι η
αλυσιδα δεν ειναι σε επαφη µε ξενα αντικειµενα.
Με το µοτερ στο ρελαντι, η αλυσιδα δεν θα πρεπει
να γυρναει. ιαφορετικά, επικοινωνήστε ε ένα
Εξουσιοδοτηένο Κέντρο Εξυπηρέτηση να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβληα.
Με το µοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την
εµπροσθια λαβη µε το αριστερο χερι και την οπισθια
µε το δεξι (Eιk. 26). Βεβαιωθειτε οτι κανενα µερο
του σωµατο δεν ακουµπα την αλυσιδα η την
εξατµιση.
Η έκθεση σε δονήσει πορεί να προκαλέσει
τραυατισού σε άτοα που ε προβλήατα στην
κυκλοφορία του αίατο ή νευρολογική φύση.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εφανιστούν
σωατικά συπτώατα, όπω λήθαργο, έλλειψη
αίσθηση, αδυναία ή εταβολέ στο χρώα του
δέρατο. Τα συπτώατα αυτά παρουσιάζονται
συνήθω στα δάκτυλα, στα χέρια ή στου καρπού.
ZİNCİR YAĞI
Doğru yağlanmı zincir kullanım sırasında zincirle testere
arasındaki sürtünmeyi minimuma indirerek her ikisinin de
ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın (ekil 25).
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın. Doğanın
korunması ve elektrikli testerenin parçalarının uzun
süre dayanması açısından testere ve zincirler için her
zaman doğada dağılabilen, özel (eco-lube Oleo-Mac
p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1)) kullanınız.
Motoru çalıtırmaya balamadan önce zincirde bir
engel ya da pislik bulunmamasına dikkat edin.
Motor rölantide çalıırken zincir dönmemelidir. Aksi
takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu çözmek bir
yetkili Servis merkezine bavurun.
Motor çalıırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da
sağ elinizle sıkıca tutun (ekil 26). Zincire ve egzosa
değmeyin.
Titreimlere maruz kalmak, kan dolaımı problemleri
veya sinirsel problemleri olan kiiler için zararlı
olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma
veya cilt renginde değiiklik gibi fiziksel belirtilerin
görülmesi halinde doktora danıınız. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde
görülür.
1 / 1