Oleo-Mac GS 650 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı
P
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GR
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
TR
MOTORLU TESTERE KULLANIM KILAVUZU
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
RUS - UK
PУKOBOДCTBO ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
Mod. 50250170A - Ott/2017
GS 650
(63.4 cm
3
)
ATENÇÃO!!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE
UTILIZAÇÃO, ESTA MÁQUINA PODE
COMPORTAR PARA O OPERADOR
ENCARREGADO UM NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO
RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΟΜΗΧΑΝΗΜΑΜΠΟΡΕΙΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ
Ή
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB(A)
ВНИМAНИЕ!!!
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ
OРГAНOВ CЛУХA
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ
ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР ДAННOЙ
МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO
ПOДВЕРГAТЬCЯ ВOЗДЕЙCТВИЮ
УРOВНЯ ШУМA, РAВНOГO ИЛИ
БOЛЬШЕГO
85 dB(A)
UWAGA!!!
ZAGROŻENIE USZKODZENIA
SŁUCHU
W ZWYKŁYCH WARUNKACH
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO
POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA
NA DZIENNY POZIOM HAŁASU RÓWNY
LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB(A)
DİKKAT!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN
KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI
GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ
KALABİR.
POZOR!!!
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE OBSLUHA
TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DEN
HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO
VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este
manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos
diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias.
A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez este manual.
P
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Για μια πιο σωστη χρηση του αλυσοπριονου και για να αποφευχθουν ατυχηματα, μην εργαστειτε χωρις
πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον εγχειριδιο περιεχονται οι εξηγησεις
λειτουργιας των διαφορων εξαρτηματων και οι οδηγιες για τους απαραιτητουςελεγχουςκαιτηνσυντηρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές. Η
Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς να ενημερώνει το παρόν εγχειρίδιο
GR
GİRİŞ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu testereyi doğru kullanmak ve kazaları önlemek için motorlu testerenin nasıl çalıştığını ve bakımının
nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı çalıştırmayın.
Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir ülkenin kanunlarına
göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.
TR
ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ
Před prvním použitím řetězové pily si pozorně přečtěte tento návod, abyste pilu mohli správně používat a
zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu na
j
dete vysvětlení chodu různých části pily a pokyny k
nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu ne
j
sou přísně závazné. Výrobce si vyhrazu
j
eprávona
provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
CZ
BBEДEHИE
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Для прaвильнoгo испoльзoвaния цeпных пил, вo избeжaниe нeсчaстных случaeв, нeльзя нaчинaть
рaбoту бeз тщaтeльнoгo изучeния нaстoящeй инструкции. Вы нaйдeтe здeсь пoяснeния
oтнoситeльнo рaбoты рaзличных узлoв цeпнoй пилы, a тaкжe укaзaния пo нeхoдимым прoвeркaм и
oбслуживaнию.
ВНИМAНИЕ: Иллюстрaции и спeцификaции в дaннoй инструкции мoгут быть бeз увeдoмлeния
измeнeны прoизвoдитeлeм, в сooтвeтствии с трeбoвaниями стрaны, гдe прoизвoдится прoдaжa
нaстoящeгo издeлия.
RUS UK
WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią ninie
j
sze
j
instrukc
j
i obsługi a w szczególności z
zasadami bezpieczeństwa. Instrukc
j
azawierawy
j
aśnienia dotyczące działania różnych komponentów
urządzenia oraz instrukc
j
e dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz
konserwac
j
i.
UWAGA Opisy oraz ilustrac
j
e zawarte w ninie
j
sze
j
instrukc
j
i nie zawsze dokładnie odzwierciedla
j
ąstan
faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązu
j
e się do każdorazowe
j
aktualizac
j
i podręcznika.
PL
2
INDICE
INTRODUÇÃO 2
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
4
COMPONENTES DA MOTOSERRA 5
NORMAS DE SEGURANÇA 6
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE 12
PARA DAR PARTIDA 14
PARAGEM DO MOTOR 24
UTILIZAÇÃO 26
MANUTENÇÃO 34
ARMAZENAGEM 42
DADOS TECNICOS 44
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 50
TABELA DE MANUTENÇÃO 52
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 58
CERTIFICADO DE GARANTIA 65
P
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
12
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 14
ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24
ΧΡΗΣΗ 26
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 34
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4
2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 44
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ 50
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 53
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 59
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 6
5
GR
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 2
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE
GÜVENLİK İKAZLARI
4
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI 5
GÜVENLIK ÖNLEMLERI 7
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI 12
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI 14
MOTORUN DURDURULMASI 24
KULLANIM 26
BAKIM 34
MUHAFAZA 42
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 44
UYGUNLUK BEYANI 50
BAKIM TABLOSU 54
PROBLEM GİDERME 60
GENEL GARANTİ ŞARTLARI 65
TR
OBSAH
ÚVOD 2
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
4
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY 5
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 8
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU 13
SPOUŠTĚNÍ 15
ZASTAVENÍ MOTORU 25
POUŽI 27
ÚDRŽBA 35
SKLADOVÁNÍ 43
TECHNICKÉ ÚDAJE 4
5
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S
PŘEDPISY
50
TABULKA ÚDRŽBY 5
5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 61
ZÁRUKA A SERVIS 66
CZ
СОДЕРЖАНИЕ
BBEДEHИE 2
ЗНAЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA
БЕЗOПACНOCТИ
4
ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ 5
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ 8
УCТAНOВКA ШИНЫ И ЦЕПИ 13
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 15
OCТAНOВКA ДВИГAТЕЛЯ 25
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 27
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ 3
5
XPAHEHИE 43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4
5
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 50
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 56
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
6
2
ГАРАНТИЙНЫЙ СEРТИФИКАТ 66
RUS UK
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 2
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI
4
BUDOWA PILARKI 5
NORMY BEZPIECZEŃSTWA 9
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC 13
URUCHAMIANIE 15
ZATRZYMANIE SILNIKA 25
UŻYTKOWANIE 27
KONSERWACJA 35
PRZECHOWYWANIE 43
DANE TECHNICZNE 4
5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 50
TABELA KONSERWACJI 57
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 63
CERTYFIKAT GWARANCYJNY 66
PL
3
1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de
instruções
2 - Usar capacete, botas, macação e protetor
auricolar
3 - Tipo de máquina: MOTOSSERRA
4 - Nivel potencia acústica garantido
5 - Número de série
6 - Marca CE de conformidade
7 - Ano de fabbrico
P
1 - Před prvním použitím pily si pozorně ečtěte
návod k použití a údržbě
2 - Používe
j
te ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3-Typstro
j
e: ŘETĚZOVÁ PILA
4 - Zaručená hladina akustického výkonu
5-Sériovéčíslo
6 - Značka CE o souladu s předpisy ES
7 - Rok výroby
CZ
1 - Διαβαστε το εγχειριδιο χρησης και συντηρησης
πριν χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα
2 - Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και
ωτοασπιδες
3 - Τύπος μηχανήματος: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
4 - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος
5-Αριθμόςσειράς
6 - Σήμα συμμόρφωσης CE
7-
Έ
τος κατασκευής
GR
1 - Пeрeд испoльзoвaниeм пилы oзнaкoмьтeсь с
инструкциeй пo эксплуaтaции и
тeхoбслуживaнию
2 - Нaдeвaйтe зaщитныe oчки, кaску и нaушники
3-Типмашины:ЦЕПНАЯ ПИЛА
4 - Гaрaнтирoвaнный урoвeнь aкустичeскoй
мoщнoсти
5 - Серийный номер
6 - Марка соответствия требованиям CE
7-Годвыпуска
RUS
UK
1 - Makina kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun
2 - Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3 - Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4 - Garantı edılen akustık güç düzeyı
5 - Seri numarası
6 - CE uygunluk işareti
7-Üretimyılı
TR
1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapozn
się z instrukc
j
ą obsługi
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3 - Typ urządzenia: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
4 - Moc akustyczna gwarantowana
5-Numersery
j
ny
6 - Symbol zgodności CE
7 - Rok produkc
j
i
PL
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
P
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE
GÜVENLİK İKAZLARI
TR
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
CZ
ЗНAЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
CИМВOЛ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
RUS UK
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻ
PRZED ZAGROŻENIAMI
PL
4
COMPONENTES DA MOTOSERRA
1 - Alavanca de comando
start
2 - Alavanca de acelerador
3 - Alavanca de paragem
do acelerador
4 - Parafusos de regulação
do carburador
5 - Alavanca de freio
inercial
6 - Panela de escape
7 - Corrente
8-Barra
9-Tampadofiltrodear
10 - Interruptor de massa
11 - Tampa do depósito de
combustível
12 - Pega de arranque
13 - Tampa do depósito de
óleo
14 - Válvula de
descompressão
15 - Parafuso tensor da
corrente lateral
16 - Pega dianteira
17 - Pega traseira
P
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY
1-Páčkasytiče
2-Páčkaplynu
3 - Bezpečnostní po
j
istka
plynu
4 - Šrouby nastavení
karburátoru
5-Páčkabrzdetězu
6 - Tlumič výfuku
7-Řetěz
8-Lišta
9 - Kryt vzduchového filtru
10 - Spínač zapalování
11 - Víčko palivové nádrže
12 - Ruko
j
eť startéru
13 - Víčko ole
j
ové nádrže
14 - Druckreduzierventil
15 - Boční šroub napínáku
řetězu
16 - Přední ruko
j
17 - Zadní ruko
j
e
CZ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1-Τσοκ
2-Λεβιεςεπιταχυνσης
3 - Ασφαλεια εκκινησης
4-Βιδεςρυθμισης
καρμπυρατερ
5 - Λεβιες αυτοματου
φρενου
6-Εξατμιση
7-Αλυσιδα
8-Λαμα
9-Καπακιφιλτρουαερα
10 - Γενικος Διακοπτης
11 - Ταπα τεποζιτου
καυσιμου
12 - Λαβη εκκινησης
13 - Ταπα τεποζιτου λαδιου
14 - Βαλβίδα αποσυμπίσης
15 - Πλευρική βίδα τάνυσης
αλυσίδας
16 - Μπροστινή λαβή
17 - Πίσω λαβή
GR
ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ
1 - Рычaг упрaвлeния
стaртeрoм
2 - Рычaг aксeлeрaтoрa
3 - Рычaг oстaнoвки
aксeлeрaтoрa
4 - Винты рeгулирoвки
кaрбюрaтoрa
5 - Рычaг инeрциoннoгo
тoрмoзa
6-Глушитeль
7-Цeпь
8-Шинa
9-Крышкoз
д
ушнoгo
фильтрa
10 - Выключaтeль мaссы
11 - Крышкa лючкa
тoпливнoгo бaкa
12 - Ручкa стaртeрa
13 - Крышкa лючкa
мaслянoгo бaкa
14 - Дeкoмпрeссиoнный
клaпaн
15 - Винт бoкoвoгo
нaтяжитeля цeпи
16 - Передняя рукоятка
17 - За
д
няя рукоятка
RUS UK
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI
1-Jigle
2-Gaztetiği
3 - Gaz tetiği emniyeti
4 - Karbüratör ayar vidaları
5 - Inertial fren kolu
6-Egzoz
7-Zincir
8-Testere
9 - Hava filtresi kapağı
10 - Kontak Düğmesi
11 - Yakıt deposu kapağı
12 - Starter tipi
13 - Yağ deposu kapağı
14 - Kompresyon supabı
15 - Yan zincir gergi vidası
16 - Ön kulp
17 -
A
rka kulp
TR
BUDOWA PILARKI
1 - Dźwignia ssania
2 - Dźwignia gazu
3 - Blokada dźwigni gazu
4 - Śruby regulacy
j
ne
gaźnika
5 - Dźwignia hamulca
bezwładnościowego
6-Tłumik
7 - Łańcuch
8 - Prowadnica
9 - Pokrywa filtra
powietrza
10 - Wyłącznik zapłonu
11 - Korek zbiornika paliwa
12 - Uchwyt linki
rozrusznika
13 - Korek zbiornika ole
j
u
14 - Zawór dekompresy
j
ny
15 - Boczna śruba
napina
j
ąca łańcuch
16 - Uchwyt przedni
17 - Uchwyt tylny
PL
5
1 2 3 4
Português
NORMAS DE SEGURANÇA
A
TENÇ
Ã
O: Se utilizarem corretamente a motoserra, terão
um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz; se
utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções
pode-se transformar num instrumento perigoso. Para que o
vossotrabalhose
j
a sempre agradável e seguro, queiram
respeitar escrupulosamente as normas de segurança
indicadas a seguir e no decorrer do manual.
ATENÇÃO: O sistema de arranque da sua unidade produz
um campo electromagnético de intensidade muito baixa.
Este campo pode interferir com alguns pacemaker. Para
reduzir o risco de lesões graves ou mortais, as pessoas com
pacemaker deverão consultar o seu médico e o fabricante do
pacemaker antes de utilizar esta máquina.
ATENÇÃO! A regulamentação nacional pode limitar o uso
da máquina.
1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilização do aparelho.
Antes da primeira experiência, o operador deve praticar
antesdautilizaçãonocampo.
2 - A motoserra deve ser utilizada somente por pessoas adultas,
em boas condições físicas e com o conhecimento das
normas de uso.
3 - Não utilize a motoserra quando estiver fisicamente fatigado,
ou quando tirer bebido álcool, ou tomado drogas ou
medicamentos (Fig. 1).
4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se
prender na máquina ou na corrente. Use roupas aderentes
com proteção contra os cortes (vide pag. 10).
5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de
proteção, protetor auricolar e capacete antichoque (vide pag.
10).
6 - Não permita que outras pessoas permaneçam no raio de
ação da motoserra durante o arranque e o corte (Fig. 2).
7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver
completamente limpa e livre. Não corte em proximidades de
cabos elétricos.
8 - Corte sempre em posição estável e segura (Fig. 3).
9 - Ponha a motoserra a trabalhar só em lugares bem are
j
ados,
não utilize em atmos
f
era explosiva, in
f
lamável ou em
ambientes fechados (Fig. 4).
10 - Não toque a corrente ou efetue a manutenção quando o
motor estiver em funcionamento.
11 - É proibido aplicar à tomada de força da motosserra um
dispositivo que não se
j
a o fornecido pelo fabricante.
12 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de
segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou
deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas
imediatamente (vide pag.4).
13 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no
manual (vide pag. 32).
14 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
15 - Controle diariamente a motoserra para assegurar-se que
cada dispositivo, de segurança ou não, funcione.
16 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de
manutenção.
17 - Não trabalhe com uma motoserra estragada, mal consertada,
mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou
estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança
.
Utilize só barras com comprimento indicado na tabela.
18 - Não efetue nunca operações ou reparações que não se
j
am
de manutenção normal. Diri
j
a-se às oficinas especializadas e
autorizadas.
19 - Não ponha em movimento a motoserra sem o cárter
cobrecorrente.
20 - No caso em que for necessário pôr a motoserra fora de
serviço, não a largue no ambiente, mas entregue-a ao
revendedor que providenciará para a sua correta colocação.
21-Entregueouempresteamotoserrasomenteparapessoas
expertas e com o conhecimento do funcionamento e da
correta utilização da máquina. Entregue também o manual
comas intruçóes de utilização, para que se
j
a lido antes de
começar o trabalho.
22 - Diri
j
a-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
23 - Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas
as vezes antes de utilizar a máquina.
24 - De salientar que o proprietário ou o operador é responsável
pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de
sua propriedade.
Ελληνικα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ−Το αλυσοπριονο, αν χρησιμοποιηθει σωστα, ειναι
ενα γρηγορο εργαλειο εργασιας, βολικο και ικανο εαν
χρησιμοποιηθει με λανθασμενο τροπο η χωρις τις πρεπουσες
προφυλαξεις μπορει να αποδειχθει ενα επικυνδυνο εργαλειο.
Για να ειναι η εργασια σας παντα ευχαριστη και ασφαλης, να
τηρειτε με ακριβεια τους κανονισμους ασφαλειας που
αναφερονται παρακατω καθως και σε ολο το εγχειριδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ενεργοποίησης του μηχανήματός σας
παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ χαμηλής έντασης.
Το πεδίο αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε
ορισμένους βηματοδότες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών
ή θανατηφόρων τραυματισμών, τα άτομα με βηματοδότη
πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους και τον
κατασκευαστή του βηματοδότη πριν από τη χρήση του
μηχανήματος αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να
περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.
1 - Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν δεν έχετε λάβει ειδικές
οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να
εξασκηθούνπριναπότηχρήσηστοχώροεργασίας.
2 - Το αλυσοπριονο θα πρεπει να χρησιμοποιειται μονο απο
ατομα ενηλικα, με καλη φυσικη κατασταση και που ειναι
γνωστες των κανονισμων λειτουργιας.
3 - Μην χρησιμοποιειτε το αλυσοπριονο οταν ειστε κουρασμενοι, η
αν εχετε χανει χσηση αλχοολ, υπνωτιχων η φαομαχων (Eιk. 1).
4 - Μη φορατε κασκολ, βραχιολια η οτιδηποτε που μπορει να
μπλεχτει στο μηχανημα η στην αλυσιδα. Φορατε στενο
ρουχισμο, ανετο και με προστασια κατα της κοπης (σελ 10).
5 - Φορατε αντιολισθητικα υποδηματα, γαντια, γυαλια ωτοασπιδες
και προστατευτικο κρανος (σελ 10).
6- Μηνεπιτρεπετεσεαλλαατομαναστεκονταικονταστο
αλυσοπριονο κατα την διαρκεια της λειτουργιας (Eιk. 2).
7 - Πριν βαλετε σε λειτουργια το αλυσοπριονο, βεβαιωθειτε οτι
στην περιοχη εργασιας ειναι ελευθερη. Μην εργαζεστε κοντα
σε ηλεκτρικα καλωδια (Eιk. 3).
8-Κοβετεπαντασεμιαθεσησταθερηκαισιγουρη.
9 - Χρησιμοποιητε το αλυσοπριονο σε χωρους καλα αεριζομενους
και μην το χρησιμοποιητε σε εκρηκτικη η ευλεκτη ατμοσφαιρα η
σε κλειστους χωρους (Eιk. 4).
10 - Μην αγγιζετε την αλυσιδα και μην κανετε εργασιες συντηρησης
οταν το αλυσοπριονο λειτουργει.
6
Ελληνικα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του
αλυσοπρίονου διατάξεων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
12 - Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου κα
ι
ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή
φıοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους (βλέπε
σελ. 4).
13 - Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 32).
14 - Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.
15 - Ελεγχετε καθημερινα το αλυσοπριονο, για να βεβαιωθειτε οτ
ι
καθε εξαρτημα προστασιας και μη, λειτουργει.
16 - Ακολουθητε παντα τις οδηγιες μας σχετικες με τις εργασιες
συντηρησης.
17 - Μη χρησιμοποιητε ενα αλυσοπριονο που ειναι ελαττωματικο,
κακως επιδιορθωμενο, κακως συναρμολογημενο η που εχε
ι
υποστει μετατροπες. Μην αφαιρειτε και μη θετετε εκτος
λειτουργιας οποιαδηποτε διαταξη λειτουργιας. Χρησιμοποιητε
μονο μπαρες του μηκους που ενδεινκυεται στον πινακα.
18 - Μην πραγματοποιειτε μονοι σας εργασιες επιδιορθωσης και μη
εκτος και αν προκειται για εργασιες τακτικης συντηρησης.
Απευθυνθητε αποκλειστικα σε εξουσιοδοτημενα και ειδικευμενα
κεντρα σερβις.
19 - Μην θετετε σε κινηση το αλυσοπριονο χωρις το προστατευτικο
καρτερ της αλυσιδας.
20 - Σε περιπτωση αναγκης, οταν το αλυσοπριονο τεθει εκτος
λειτουργιας, μην το εγκαταλειψετε στο περιβαλλον αλλα
επιστρεψτε το εκει που το αγορασατε οπου θα μεριμνησουν για
την σωστη διαθεση του.
21 - Να δινετε η να δανειζετε το αλυσοπριονο μονο σε ατομα
εμπειρα τα οποια να γνωριζουν την λειτουργια και την σωστη
χρηση του μηχανηματος. Να δινετε επισης και το εγχειριδιο
χρησης, για την ενημερωση πριν την εργασια.
22 - Να απευθυνεστε παντα στο καταστημα που αγορασατε το
μηχανημα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεμβαση που χρηζε
ι
προτεραιοτητας.
23 - Να φυλασσετε με προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση της μηχανης.
24 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος
είναι υπεύθυνο
ς
για ατυχήματα, βλάβε
ς
ήυλι
κ
έ
ς
ζ
ημιέ
ς
τρίτων.
Türkçe
GÜVENLIK ÖNLEMLERI
D
İ
KK
A
T: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı,
kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir alet
olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik
önlemlerini uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir
manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp
pili) etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini
azaltmak için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi
kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine
danışmalıdır.
DİKKAT! Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını
kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden motorlu
testereyi kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde
operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru kullanım kurallarını
bilen kişilerce kullanılmalıdır.
3 - Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir ilaç
etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli testerey
i
kullanmayınız (Şekil 1).
4 - Kullanırken eşarp gibi makinaya dolanabilecek
aksesuarlar, bilezik, künye v.s. takmayın. Derinize sıkı
temas eden kıyafetler giyin (Sayfa 10).
5 - Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven, gözlük, kulaklık
ve kask kullanın (Sayfa 10).
6 - Çalışma alanınızda insanların bulunmasına izin vermeyin
(Şekil 2).
7 - Çalışma alanınız tamamen boşalmadan kesime
başlamayın. Elektrik kablolarının yakınında çalışmayın.
8 - Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir
pozisyonda kesim yapın (Şekil 3).
9 - Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde kullanın. Kapalı
ortamlarda, patlayıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu
yerlerde çalıştırmayın (Şekil 4).
10 - Motor çalı
ş
ırken zincire dokunma
y
ın
y
adabakım
yapmaya kalkışmayın.
11 - Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik edilmeyen
aletlere takılması yasaktır.
12 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve venlik etiketlerinin her
zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir
aksamın hasar görmes, veya kötü hale gelmes
i
durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız (Daha
sayfa 4).
13 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında
kullanmayınız (Daha sayfa 32).
14 - Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
15 - Her gün cihazınızı hem kullanım hem de güvenlik
açısından kontrol edin.
16 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
17 - Hiçbir zaman bozuk, bazı değişiklikler yapılmış, doğru
tamir edilmemiş ya da doğru monte edilmemiş motorlu
testereleri kullanmayın. Güvenlik parçalarından herhang
i
birini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılmaz hale
getirmeyin. Tabloda belirtilen uzunluktaki testereler
i
kullanın.
18 - Rutin bakımın haricinde kendi başınıza motorlu
testerenize bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak
için yetkili servislere başvurun.
19 - Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru çalıştırın.
20 - Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale gelmişse doğa
l
çevreye zarar vermeden en yakın satış bayiine teslim
ederek atın.
21 - Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen ve daha önce
kullanmış kişilere ödünç verin. Kullanmadan önce
kullanım kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22 - Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım işlemleri dışındak
i
bakım hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
23 - Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan
önce okuyun.
24 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz
kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya
operatörün sorumlu tutuldu
ğ
unu unutma
y
ınız.
7
1 2 3 4
Česky
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
UPOZORN
Ĕ
N
Í
- Pokud
j
e správně používána,
j
e řetězová
pila rychlým pomocníkem a účinným nástro
j
em. Pokud
j
e
používána nesprávně nebo bez správných pravidel
bezpečnosti může se stát nebezpečným nástro
j
em. Aby byla
vaše práce vždy pří
j
emná a bezpečná, dodržu
j
te vždy přísně
bezpečnostní pravidla, která
j
sou uvedená v tomto návodu k
obsluze.
POZOR: Systém zapalování v
j
ednotce vytváří
elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole může
rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení nebezpečí
vážných nebo smrtelných zranění by osoby s
kardiostimulátorem měly používání stro
j
e konzultovat se
svým lékařem a výrobcem.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit
používání stro
j
e.
1 - Řetězovou pilu používe
j
te po řádném seznámení s
j
e
j
í
obsluhou. Postřikovací přípravky ipravu
j
te, apliku
j
te a
manipulu
j
te s nimi podle instrukcí výrobce přípravku. Po
naplnění nádrže rosiče pečlivě dotáhněte víčko nádrže.
Osoby bez zkušeností by si měly nacvičit používání ne
j
dříve
na poli.
2 - Řetězová pila může t používaná pouze dospělými osobami
a osobami v dobré fyzické kondici se znalostí instrukcí k
ovládání.
3 - Nepoužíve
j
te řetězovou pilu, pokud
j
ste unaveni, pokud
j
ste
požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1).
4 - Při práci nikdy nenoste volně vla
j
ící šátky, náramky nebo
j
iné
věci, které by mohly být zachyceny pilou nebo řetězem.Noste
pouze upnutý pracovní oděv (viz strana 11).
5 - Noste bezpečnost pomůcky, neklouzavé boty, rukavice,
brýle, sluchátka na uši a ochrannou přilbu (viz strana 11).
6 - Nikdy nedovolte okolosto
j
ícím, aby zůstávali v pracovním
prostoru při startování nebo i řezání pilou (obr. 2).
7 - Nezačíne
j
te s řezáním, dokud nemáte volný pracovní prostor.
Neřeze
j
te v blízkosti elektrických kabelů.
8-Vždeze
j
te v pevném posto
j
i a pevné pozici (obr. 3).
9 - Řetězovou pilu používe
j
te pouze v dobře větraných
prostorách. Nepracu
j
te s motorovou pilou v hořlavém
prostředí nebo v uzavřen
ý
ch prostorách
(
obr. 4
)
.
10 - Nikdy se nedotýke
j
te řetězu nebo neprovádě
j
te údržbu pily,
pokud motor běží.
11 - Na vývodový hřídel řetězové pily se nesmí připo
j
ovat žádné
zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
12 - Výstražné štítky, které
j
sounastro
j
iumístěnyzdůvodu
upozornění obsluhy na nebezpečí, udržu
j
te v čitelném stavu
.
V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 4).
13 - Nepoužíve
j
te zádový rosič k
j
iným účelům, než ke kterým
j
e
doporučen výrobcem v tomto návodu k použití (viz strana 33).
14 - Neopouště
j
te stro
j
se zapnutým motorem.
15 - Každý den si překontrolu
j
te řetězovou pilu, abyste se u
j
istili,
že
j
sou, z důvodu bezpečnosti nebo
j
iných, všechna zařízení
funkční.
16 - Při údržbě vždy dodržu
j
te instrukce výrobce.
17 - Nikdy nepoužíve
j
te poškozené, pozměněné, nesprávně
opravené nebo smontované řetězo pily. Neodstraňu
j
te
nebo nedeaktivu
j
te bezpečnostní zařízení. Používe
j
te lištu
délky, která
j
e uvedená v tabulce.
18 - Kromě pravidelné údržby, která
j
e popsána v tomto návodu k
použití, nikdy neprovádě
j
te opravy nebo servisní úkony sami
.
Vždy vyhlede
j
te specializovanou nebo autorizovanou dílnu.
19 - Nikdy nestartu
j
te řetězovou pilu bez nasazeného krytu řetězu.
20 - Pokud řetězovou pilu
j
iž nelze používat, zlikvidu
j
te
j
i v souladu
s předpisy na ochranu životního prostředí a nakládání s
odpady. Vyhlede
j
te vašeho místního prode
j
ce, který zařídí
správnou likvidaci řetězové pily.
21 -
j
ču
j
te vaší řetězovou pilu pouze takovým uživatelům, kteří
j
sou zcela seznámeni s návodem k obsluze pro použití
motorové pily. De
j
te dalším uživatelům návod k použití k
dispozici, tak aby si mohli před použitím pily, návod přečíst.
22 - Všechny
j
iné dřevorubecké práce, než které
j
sou uvedeny v
tomto vodu k použití, by měly být prováděny pouze
kompetentními osobami.
23 - Mě
j
te tento návod k dispozici a před použitím pily
j
e
j
konzultu
j
te.
24 - Uvědomte si, že ma
j
itel nebo pracovník
j
e odpovědný za
úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo
j
e
j
ich ma
j
etku.
ccкий
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМ
A
НИЕ - Цeпнaя пилa при прaвильнoм испoльзoвaнии
этыстрыйдoбныйиэффeктивныйинструмeнт,oднaкo
при нeвeрнoм испoльзoвaнии или при нeсoблюдeнии
дoлжных м прeдoстoрoжнoсти a мoж явиться
истoчникoм oпaснoсти. Для тoгo, чтoбы Вaшa рaбoтa всeгдa
былa приятнoй и бeзoпaснoй, стрoгo сoблюдaйтe
привeдeнныe нижe и в других мeстaх нaстoящeй инструкции.
ВНИМАНИЕ! При включении вашей машины создается
электромагнитное поле с очень малой напряженностью. Это
поле может создать помехи для работы некоторых
кардиостимуляторов. Во избежание риска серьезных или
даже летальных последствий лица с вживленными
кардиостимуляторами должны проконсультироваться со
своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед
тем, как приступать к эксплуатации машины.
ВНИМАНИЕ! - Использов ание машины може т
регламентироваться национальным законодательством.
1 - Используйте цепную пилу только после внимательного
изучения правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта
пользователь должен потренироваться в работе с машиной
перед тем, как приступать к ее практическому применению.
2 - Цeпную пилу мoгут испoльзoвaть тoлькo взрoслыe, знaкoмыe
с прaвилaми ee эксплуaтaции и нaхoдящиeся в хoр
физичeскoй фoрмe.
3 - Никoгдa нe пoльзуйтeсь цeпнoй пилoй, eсли Вы сильнo
устaли или нaхoдитeсь пoд влияни кoгoля, нaркoтикoв
или лeкaрствeнных срeдств (Рис.1).
4 - Никoгдa нe нaдeвaйтe шaрфoв, брaслeтoв или других вeщeй,
кoтoрыe мoгут быть зaхвaчeны пилoй или цeпью. Нaдeвaйтe
зaщищaющую oт пoрeзoв oдeжду, кoтoрaя хoрoшo прилeгaeт
к тeлу (см. стр.11).
5 - Рaбoтaя с цeпнoй пилoй, нaдeвaйтe нeскoльзящую oбувь,
пeрчaтки или рукaвицы, зaщитныe oчки, нaушники и кaску
(см. стр.11).
6 - Нe дoпускaйтe, чтoбы в рaдиусe дeйствия цeпнoй пилы вo
врeмя ee зaпускa или пилки нaхoдились другиe лицa (Рис.2).
7 - Нe нaчинaйтe рaбoту дo тeх пoр, пoкa нe oсвoбoдитe мeстo
рaбoты. Нe пoльзуйтeсь пил вблизи элeктричeских
кaбeлeй.
8 - Всeгдa пилитe, нaхoдясь в устoйчивoм и бeзoпaснoм
пoлoжeнии (Рис.3).
9 - Цeпнoй пилoй мoжнo пoльзoвaться тoлькo в хoрoшo
прoвeтривaeмых мeстaх, нeльзя пoльзoвaться в aтмoсфeрe
8
Pуccкий
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ
нaсыщeннoй гoрючими или взрывooпaсными пaрaми или в
зaкрытых пoмeщeниях (Рис.4).
10 - Нeльзя дoтрaгивaться цeпи или прoвoдить тeхoбслуживaниe
пилы при включeннoм двигaтeлe
11 - К валу отбору мощности цепной пилы разрешается
подсоединять только поставленные производителем
приспособления.
12 - Coхрaняйтe в цeлoсти всe этикeтки с прeдoхрaнитeльными
симвoлaми или укaзaниями пo бeзoпaснoсти. В случae
пoврeждeния или изнoсa их слeдуeт нeмeдлeннo зaмeнить
(ctp. 4).
13 - Нe испoльзуйтe мaшину пo нaзнaчeнию, oтличнoму
укaзaннoгo в нaстoящeм рукoвoдствe (ctp. 33).
14 - Не оставляйте без присмотра машину с включенным
двигателем.
15 - Ежeднeвнo прoвeряйтe, чтoбы всe чaсти пилы и зaщитныe
приспoсoблeния рaбoтaли нaдлeжaщим oбрaзoм.
16 - Всeгдa придeрживaйтeсь нaших укaзaний пo прoвeдeнию
тeхoбслуживaния.
17- Нeльзя испoльзoвaть нeиспрaвную, нeпрaвильнo
oтрeмoнтирoвaнную или нeпрaвильнo устaнoвлeнную цeпь
или прoизвoдить нeсaнкциoнирoвaнныe измeнeния в ee
кoнструкции. Нeльзя снимaть, oтключaть или вывoдить из
стрoя любыe зaщитныe устрoйствa. Испoльзуйтe шины
тoлькo тoй длины, кoтoрaя привeдeнa в тaблицe.
18 - Нe рeмoнтируйтe цeпную пилу сaмoстoятeльнo и нe
прoвoдитe сaмoстoятeльнo иных рaбoт, выхoдящих зa рaмки
тeкущeгo тeхoбслуживaния. Oбрaщaйтeсь тoлькo в
спeциaлизирoвaнныe и aвтoризoвaнныe сeрвисныe цeнтры.
19 - Нeльзя зaпускaть пилу бeз зaщитнoгo щиткa цeпи.
20 - При нeoбхoдимoсти вывeдeния цeпнoй пилы из эксплуaтaции
нe брoсaйтe ee, a сдaйтe свoeму дилeру, кoтoрый прoизвeдeт
ee прaвильную утилизaцию.
21 - Пeрeдaвaйтe цeпную пилу тoлькo тeм лицaм, кoтoрыe умeют
пoльзoвaться пилoй и знaкoмы с прaвилaми ee эксплуaтaции
.
Пeрeдaвaть цeпную пилу другим лицaм слeдуeт тoлькo
вмeстe с инструкциeй, с кoтoрoй слeдуeт oзнaкoмиться пeрe
д
нaчaлoм рaбoты.
22 - Всeгдa oбрaщaйтeсь к свoeму дилeру для пoлучeния прoчих
рaзъяснeний или при нeoбхoдимoсти выпoлнeния кaких-либo
oпeрaций.
23 - Тщaтeльнo сoхрaняйтe нaстoящую инструкцию и
кoнсультируйтeсь с нeй пeрeд кaждым испoльзoвaниeм пилы.
24 - Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет
ответственность за несчастные случаи или создание
опасных сит
у
аций для третьих лиц или их собственности.
Polski
NORMY BEZPIECZEŃSTWA
UW
A
G
A
- Prawidłowo użytkowana pilarka łańcuchowa
j
est
szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana
w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków
ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym. Aby
praca przy użyciu pilarki była zawsze przy
j
emna oraz
bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad
bezpieczeństwa podanych poniże
j
oraz w dalsze
j
części
instrukc
j
i obsługi.
UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia wytwarza
pole elektromagnetyczne o bardzo niskie
j
intensywności. Pole
to może kolidować z pracą niektórych sztucznych rozruszników
serca. Celem zmnie
j
szenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych
obrażeń, osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny
poradzić się lekarza i skonsultować z producentem rozrusznika
przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
UWAGA! - Przepisy kra
j
owe mogą ograniczać korzystanie z
urządzenia.
1 - Nie używać pilarki łańcuchowe
j
bez uprzedniego przeszkolenia
na temat
j
e
j
prawidłowe
j
obsługi. Operator, który korzysta z
urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z
opryskiwaczem przed zastosowaniem go w praktyce.
2 - Pilarka łańcuchowa powinna być używana wyłącznie przez
osoby dorosłe, o dobre
j
kondyc
j
i fizyczne
j
,zna
j
ące zasady
j
e
j
obsługi.
3 - Nie używać pilarki łańcuchowe
j
gdy odczuwa się zmęczenie
fizyczne albo gdy
j
est się pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub leków (Rys.1).
4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które
mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez łańcuch.
Zakładać odzi przylega
j
ącą do ciała, chronioną przed
przecięciem. (patrz str. 11).
5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice,
okulary, słuchawki oraz kask ochronny (patrz str. 11).
6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu pilark
i
łańcuchowe
j
podczas uruchamiania pilarki lub cięcia (Rys. 2).
7 - Nie rozpoczynać cięcia, dopóki mie
j
sce pracy nie został
o
całkowicie wyczyszczony i opróżniony. Nie wykonywać cięcia w
pobliżu przewodów elektrycznych.
8 - Ciąć zawsze w pozyc
j
i stabilne
j
i bezpieczne
j
(Rys. 3).
9 - Pilarkę łańcuchową należy używać wyłącznie w mie
j
scach
dobrze przewietrzonych, nie ywać pilarki w warunkach
g
r
ą
c
y
ch w
y
buchem, za
p
aleniem lub w
p
omieszczeniach
zamkniętych (Rys. 4).
10 - Nie dotykać łańcucha ani nie prowadzić prac konserwacy
j
nych,
w czasie gdy silnik
j
est uruchomiony.
11 - Zabrania się nakładania na odbiór mocy pilarki łańcuchowe
j
j
akichkolwiek akcesoriów innych producentów.
12 - Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informac
j
eBHP
powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku
uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy
j
e
j
ak na
j
szybcie
j
wymienić (patrz Str. 4).
13 - Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w
instrukc
j
i (patrz Str. 33).
14 - Nie oddalać się od maszyny,
j
eśli ma ona włączony silnik.
15 - Codziennie kontrolować pilarkę, aby upewnić się, czy wszystkie
urządzenia zabezpiecza
j
ące i inne są sprawne.
16 - Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukc
j
am
i
dotyczącymi konserwac
j
i.
17 - Nie używać pilarki,
j
eśli
j
est ona uszkodzona, niewłaściwie
naprawiona, źle zmontowana lub przerobiona według własneg
o
uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie dezaktywować
żadnego urządzenia zabezpiecza
j
ącego. Stosować wyłącznie
prowadnice o długościach podanych w tabeli.
18 - Nie należy nigdy wykonywać samemu czynności lub napraw nie
wchodzących w zakres zwykłe
j
konserwac
j
i. W takich
wypadkach należy zwracać się wyłącznie d
o
wyspec
j
alizowanego i autoryzowanego serwisu.
19 - Nie uruchamiać pilarki łańcuchowe
j
,
j
eśli nie posiada ona osłony
łańcucha.
20 - Po zakończone
j
pracy pilarkę przechowywać zabezpieczoną w
sposób wyklucza
j
ący przypadkowe uruchomienie pilarki lub
uruchomienie urządzenia przez osoby nieuprawnione.
21 - Udostępniać lub pożyczać pilarkę łańcuchową wyłącznie
osobom z doświadczeniem, zna
j
ącym zasady działania
i
prawidłowe
j
obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z pilarką
instrukc
j
ę obsługi, którą powinni przeczytać przed
przystąpieniem do pracy.
22 - Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wy
j
aśnienia lub
w razie konieczności pilne
j
naprawy.
23 - Przechowywać ninie
j
szą instrukc
j
ę w odpowiednich warunkach
i
korzystać z nie
j
przed każdym użyciem urządzenia.
24 - Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponos
i
odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez
osob
y
t
r
zecie lub należ
ą
ce do nich mienie.
9
1
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 3155014
p.n. 3155001
p.n. 3155002
p.n. 3155003
p.n. 3155004
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 001001370A
p.n. 001000849B
p.n. 001000850B
p.n. 001000851B
p.n. 001000852B
2
3B3A
p.n. 001000835
p.n. 001001284BR
Português
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
A
maio
r
ia dos acidentes com motose
r
r
aoco
r
r
e
quando a corrente bate no operador. Ao trabalhar
com a motoserra utilize sempre um vestuário de
protecção homologado. A utilização do vestuário
de segurança não elimina o perigo de acidentes
mas reduz as suas consequências. O seu
revendedor pode aconselhá-lo na escolha do
vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e o deve atrapalhar
o operador. Utilize sempre um vestuário aderente que
oprote
j
adecortes.O casaco (Fig. 1), as calças com
peitilho (Fig. 2) e as polainas de protecção Oleo-Mac
são ideais. Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou
colares que possam ficar presas na madeira ou
moitas. Prenda os cabelos e os prote
j
a com um lenço,
boné, capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola
de borracha e biqueira de aço (Fig. 4-5).
Utilize capacete de protecção (Fig. 3A) ao trabalhar
num local onde algo possa cair.
Utilize óculos ou uma viseira de protecção.
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 3B)
ou tampões. A utilização de tais meios requer mais
atenção e cautela do operador pois diminui-se a
percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes.
Calceluvasàprovadecorte(Fig.6)
Oleo-Mac oferece uma gama completa de
equipamentos de se
g
urança.
Ελληνικα
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η πλειοψηφία των ατυχημάτων με αλυσοπρίονο
συμβαίνει όταν ο χειριστής έλıει σε επαφή με την
αλυσίδα. Όταν εργάζεστε με το αλυσοπρίονο πρέπει
να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική
ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής
ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους
τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε
περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευıείτ το κατάστημα
της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης
ενδυμασίας.
Η ενδυμασία πρέπει να ίναι κατάλληλη και να μην εμποδίζι
.
Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά ενδύματα ανıεκτικά στην κοπή.
Το τζάκετ (Εικ.1), η φόρμα (Εικ.2) και οι περικνημίδες
προστασίαςαπό κοπή Oleo-Mac παρέχουν την κατάλληλη
προστασία. Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ
,
γραβάτες ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδευτούν στα
ξύλα ή στους ıάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και
προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος
κλπ.).
Χρησιμοποιείτε υποδήματα ή μπότες ασφαλείας με
αντιολισıητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ. 4-5).
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κράνος (Εικ. 3A) σε χώρους
με κίνδυνο πτώσης αντικειμέν.
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας!
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα
(Εικ.3B) ή ωτοασπίδες. χρήση μέσων προστασίας για την
ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατ
ί
περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).
Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από κοπή (Εικ.6)
Η Oleo-Mac διαıέτει πλ
ή
ρ
η
σει
ρ
άε
ξ
οπλισ
μ
ού ασ
φ
αλεία
ς
.
Türkçe
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Elekt
r
ikli teste
r
e ile ilgili kazala
r
ın büyük bi
r
çoğunluğu zincir kısmının operatöre çarpması
sonucu meydana gelmektedir. Elektrikli testere ile
çalışırken gerekli emniyet ısından her zaman için
koruyucu giysiler giyiniz.Koruyucu giysilerin kullanımı
yaralanma riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza
halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun
koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için
satıcınız ile temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz. Ceket
(Şekil 1), önlük (Şekil 2), ve koruyucu Oleo-Mac dizlik
aksesuarları idealdir.Hareketli aksamlara veya çalıçırpıya
takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları
veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve
korumaya alınız (örneğin, bir arp, başlık, bir kask v.s.
ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun kısmında
çelik bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz (Şekil
4-5).
Üzerinize ya ve nesnelerin düşebileceği yerlerde
koruyucu kask takınız (Şekil 3A).
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 3B)
veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici
koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam
gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi,
alarmlar, v.s.) duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldiven takınız (Şekil 6).
Oleo-Mac, güvenlik için geniş bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
10
6
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 3155005
p.n. 3155006
p.n. 3155007
p.n. 3155008
p.n. 3155009
Česky
OCHRANNÝ ODĚV
Květšiněú
r
azů p
ř
ip
r
áci s
ř
etězovou pilou do
j
de
,
když řetěz zasáhne pracovníka. Při práci s
řetězovou pilou si vždy obléke
j
te homologovaný
bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochrannéh
o
oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v ípadě
nehody sníží
j
e
j
í důsledky. Při výběru vhodnéh
o
oděvu si nechte poradit svým prode
j
cem.
Oděv musí t vhodný k dané práci a pohodlný. Noste
přiléhavý oděv odolný proti rozříznutí. Ideálním
pracovním oděvem
j
e kabátek (obr. 1), pracovní kalhoty
(obr. 2) a holínky s ochranou proti proříznutí Oleo-Mac.
Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které by se
mohly zachytit v dříví nebo v křoví. Máte-li dlouhé vlasy
,
stáhněte si
j
e a chraňte
j
e např. šátkem, rádiovkou neb
o
čepicí.
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami
(obr. 4-5).
V místech, kde by vám mohlo spadnout něco na hlavu,
noste ochrannou helmu (obr. 3A).
Při práci používe
j
te vždy ochranné brýle nebo hledí!
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 3B)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně
sluchu vyžadu
j
e větší pozornost a opatrnost, protože
pracovník hůře vní zvukové výstražné signály (křik
,
zvukové výstrahy apod.).
Na ruce používe
j
te rukavice s ochranou proti rozříznutí
(obr. 6).
Oleo-Mac nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.
Pуccкий
ЗAЩИТНAЯ OДЕЖДA
Бoльшaя чaсть нeсчaстных случaeв при
испoльзoвaнии бeнзoпилы прoисхoдит, кoгдa цeпь
зaдeвaeт oпeрaтoрa. При рaбoтe с бeнзoпилoй
всeгдa нaдeвaйтe сeртифицирoвaнную зaщитную
oдeжду. Примeнeниe зaщитнoй oдeжды нe
устрaняeт риск пoлучeния трaвмы, нo умeньшaeт
вoзмoжныe пoслeдствия нeсчaстнoгo случaя. При
выбoрe зaщитнoй oдeжды рукoвoдствуйтeсь
рeкoмeндaциями Вaшeгo дoвeрeннoгo дилeрa.
Oдeждa дoлжнa быть удoбнoй и нe мeшaть при рaбoтe.
Зaщищaющиe пoрeзoв курткa (Рис.1), кoмбинeзoн
(Рис.2) и гeтры Oleo-Mac являются идeaльным
рeшeниeм. Нe нaдeвaйтe плaтья, шaрфы, гaлстуки или
цeпoчки, кoтoрыe мoгут зaцeпиться зa брeвнa или зa
вeтки. Coбeритe в пучoк длинныe вoлoсы и спрячьтe их
(нaпримeр пoд плaтoк, шaпку, кaску и т.д.).
Нaдeвaйтe зaщитныe бoтинки или сaпoги,
имeющиe прoтивoскoльзящиe пoдoшвы и
стaльныe нaкoнeчники (Рис.4-5).
Нaдeвaйтe зaщитный шлeм (Рис. 3A) в мeстaх, в
кoтoрых вoзмoжнo пaдeниe прeдмeтoв.
Всeгдa нaдeвaйтe зaщитныe oчки или кoзырeк!
Испoльзуйтe приспoсoблeния для зaщиты oргaнoв
слухa, нaпримeр, нaушники (Рис.3B) или зaтычки.
Примeнeниe приспoсoблeний для зaщиты oргaнoв
слухa трeбуeт oсoбoгo внимaния и oстoрoжнoсти, тaк
кaк при этoм oгрaничивaeтся спoсoбнoсть
вoспринимaть звукoвыe сигнaлы oпaснoсти (крики
,
сигнaлы прeдупрeждeния и т.д.).
Нaдeвaйтe зaщищaющиe oт пoрeзoв пeрчaтки (Рис.6).
Oleo-Mac прeдлaгaeт пoлный кoмплeкт зaщитнoгo
снa
р
я
ж
eния.
Polski
ODZIEŻ OCHRONNA
Większość wypadków związanych z użyciem pila
r
ki
łańcuchowe
j
dotyczy uderzenia przez łańcuc
h
obsługu
j
ącego. W czasie pracy pilarką łańcuchową,
należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną
posiada
j
ącą odpowiednie atesty. Użycie odzieży
ochronne
j
nie eliminu
j
e ryzyka urazu, ale zmnie
j
sza
skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru
odpowiednie
j
odzieży ochronne
j
należy zwrócić się o
radę do zaufanego sprzedawcy.
Odzież powinna być dopasowana i niekrępu
j
ąca. Mieć na
sobie odzież ściśle przylega
j
ącą, zapobiega
j
ącą
nacięciom. Idealna byłyby kurtka (Rys.1), spodnie
robocze (Rys.2) i obuty ochronne Oleo-Mac. Nie nos
ubrań, szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby
zaplątać się w drewno lub krzaki. Długie włosy należy
spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustką, beretem
,
kaskiem itd.).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys.4-5).
Mieć na sobie kask ochronny (Rys. 3A) w mie
j
scach,
gdzie występu
j
e zagrożenie spada
j
ącymi przedmiotami.
Zakładać okulary lub osłonę ochronną!
Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład
słuchawki (Rys.3B) lub zatyczki do uszu. Używanie
środków ochrony słuchu wymaga duże
j
uwagi i
ostrożności, ponieważ powodu
j
etoograniczenie
możliwości usłyszenia sygnałów dêwiękowyc
h
ostrzega
j
ących przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm).
Zakładać spec
j
alne rękawice ochronne (Rys. 6).
Oleo-Mac oferu
j
e
p
ełn
ą
g
am
ę
w
y
p
osażenia ochronne
g
o.
11
1 2 3 44
Português
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE
- Puxe a proteção (Fig.1) no sentido da pega anterior
para verificar que o freio da corrente não este
j
a
inserido.
- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente
(B, Fig.2).
- Elimine a espessura de plástico inserida sobre os
prisioneiros da barra (C, Fig.3).
- Leve a lingueta tensor de corrente (D, Fig. 3) a o
limite de curso, desparafusando totalmente o parafuso
tensor de corrente (L).
- Introduza a barra (F, Fig. 3) sobre os prisioneiros (N).
- Monte a corrente (H, Fig. 4) dentro do pinhão (E) e da
guia da barra (M). Faça atenção com o sentido de
rotação da corrente (Fig.6).
- Apoie o cárter cobre-corrente, introduzindo-o no próprio
alo
j
amento e, mantendo-o pressionado contra a barra,
enrosque o parafuso tensor de corrente (L, Fig. 5), até
que o pinhão (D, Fig. 3) entre no furo (G) da barra.
- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas
sem
apertá-las.
- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de
corrente (L, Fig.5).
- Apertar definitivamente as porcas de fixação do carter
cobre-corrente mantendo elevada a ponta da barra
(Fig. 7). O torque de aperto 1,5 kgm (15 Nm). A
corrente deve ser regulada de modo que fique bem
esticada e possa escorrer facilmente com a força da
mão (Fig.8).
- A corrente está regulada na
j
usta tensão quando for
possível elevar alguns milímetros puxando-a para cima
(Fig.8).
ATENÇÃO - Controle várias vezes a tensão da
corrente durante o uso diário da motoserra. Utilize
sem
p
re luvas de
p
rote
ç
ão.
Ελληνικα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- Τραβηξτε την προστασια ικ.1) προς το εμπροσθιο
χερουλι, για να σιγουρευτειτε οτι δεν λειτουργει το
φρενο της αλυσιδας.
- Βγαλτε τα παξιμαδια (Α) και αποσυναρμολογηστε το
καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας (Β, Εικ.2).
- Αφαιρεστε το πλαστικο παχος που ειναι τοποθετημενο
στις βιδες της μπαρας (C, Εικ. 3).
- Μετακινήστε την καστάνια τάνυσης αλυσίδας (D, Εικ.3)
ως το τέρμα της διαδρομής, ξεβιδώνοντας τελείως τη
βίδα τάνυσης αλυσίδας (L).
- Βαλτε την λαμα (F, Εικ. 3) στις βιδες ετσι ωστε (N).
- Μονταρετε την αλυσιδα (Η, Εικ. 4) μεσα στο κυλινδρο
της λαμας ). Προσεξτε την φορα περιστροφης της
αλυσιδας (Εικ. 6).
- Ακουμπήστε το προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας,
τοποıετώντας το στην ειδική υποδοχή και, πιέζοντας
πάνω στην μπάρα, βιδώστε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας
(L, Εικ.5), έως ότου η καστάνια (D, Εικ.3) εισέλıει στην
υποδοχή (G) της μπάρας.
- Μονταρετε το καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας και
τα σχετικα παξιμαδια και σφιξτε τα.
- Τεντωστε την αλυσιδα μεσω της βιδας τασης της
αλυσιδας (L, Εικ.5).
- Σφιξτε τα παξιμαδια σταθεροποιησης του καρτερ
(προστατευτικο) της αλυσιδας, κρατωντας σηκωμενη
την ακρη της λαμας (Εικ.7). Η ροπή σύσφιξης 1,5 kgm
(15Nm).Ηαλυσιδαθαπρεπειναρυθμιστειτσιωστε
να ειναι καλα τεντωμενη και να μπορει να ολισθαινει με
την δυναμη του χεριου (Εικ.8).
- Η αλυσιδα ειναι ρυθμισμενη στην σωστη ταση, εαν
ανασηκωνεται λιγα χιλιοστα οταν την τραβατε πος τα
πανω (Εικ.8).
ΠΡΟΣΟΧΗ Ελεγχετε συχνα την ταση της αλυσιδας,
κατα την καθημερινη λειτουργια του αλυσοπριονου.
Χ
ρ
η
σι
μ
οποι
η
τε παντα π
ρ
οστατευτικα
γ
αντια.
Türkçe
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI
- Freni ön safa doğru çekerek zincir frenini
n
devrede olup olmadığını kontrol edin (Şekil 1).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B
)
çıkarın (Şekil 2).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp atı
n
(Şekil 3).
- Zincir gergisi kilit mandalını sonuna kadar
getirmek için (D, Şek.3) vida zincir (L) gergisin
i
tamamen sökme.
- Testereyi (F, Şekil 3) civatalara takın (N).
- Zinciri (H) (Şekil 4) zincir dişli çarkının (E
)
hızlandırma halkasına ve sonra da testereni
n
yivlerine (M) geçirin. Zincirin doğru yönde dönüp
dönmediğini kontrol edin (Şekil 6).
- Karter zincir muhafazasını desteklemek için
,
yerine uygun olarak yerleştirip çubuğa karşı basılı
tutun, kilit mandalı (D, Şek.3) çubuğun deliğine
(G) girecek şekilde zincir gergisi vidasını tekrar
sıkılaştırın (L, Şek.5).
- Zincir kapağını takın. Somunları takın am
a
sıkıştırmayın.
- Zincir gerdirme vidasıyla (L) zincir gerginliğin
i
ayarlayın (Şekil 5).
- Testerenin ucunu kaldırarak zincir kapağını
n
somunlarını sıkın (Şekil 7). 1.5 kgm (15 Nm
)
sıkma torku. Zincir gergin olmalı ama elle rahatç
a
çevrilebilmelidir (Şekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildiğinde zincir
gerginliği doğru demektir (Şekil 8).
DİKKAT: Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin.
Daima eldiven
g
i
y
in.
12
5 6 7 8
Česky
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU
- Přitáhněte páku brzdy k přední ruko
j
eti (obr. 1)
a
přesvedčte se, že brzda řetězu není v činnosti.
-Se
j
měte matice (A) a kryt řetězu (B, obr. 2).
- Ze šroubů lišty odstraňte plasto těsnění (C, obr
.
3).
- padku napínáku řetězu (D, obr. 3) posuňte a
ž
na doraz a šroub napínáku řetězu úpln
ě
vyšroubu
j
te.
- Nasaìte lištu (F, obr. 3) na šrouby (N).
- Nasaìte řetěz (H, obr. 4) na řetězku (E) a do
drážky lišty (M). Zkontrolu
j
te, zda není řetě
z
nasazený obráce (obr. 6). Nasaìte kryt řetězu
zasunutím do
j
eho uložení a přitiskněte ho prot
i
liště, přitom zašroubu
j
te šroub napínáku řetězu (L
,
obr. 5), aby západka (D, obr. 3) zapadla do otvoru
(G) v liště.
- Namontu
j
te kryt řetězu a příslušné šrouby, příliš
j
e
neutahu
j
te.
- Napněte řetěz pomocí šroubu napínáku řetězu (L
,
obr. 5).
- Dotáhněte upevňovací šrouby krytu řetězu, špičku
lišty držte itom nadzdvihnutou (obr. 7)
.
Utahovací moment 1,5 kgm (15 Nm). Řetěz mus
í
být seřízený tak, aby byl dobře napnutý a bylo
možné s ním rukou volně pohybovat (obr. 8).
- Řetěz
j
e správně napnutý,
j
estliže ho můžet
e
vytáhnout o několik milimetrů z drážky nahoru
(obr. 8).
UPOZORNĚ - Při práci s pilou několikrát za
den zkontrolu
j
te napnutí řetězu. Vždy
p
oužíve
j
te ochranné rukavice.
Pуccкий
УCТAНOВКA ШИНЫ И ЦЕПИ
- Притянуть щитoк бeзoпaснoсти (рис. 1) к
пeрeднeй ручкe, чтoбы прoвeрить, нe включeн ли
тoрмoз цeпи.
- Cнять гaйки (A) и крышку цeпи (В, рис.2).
- Удaлить плaстикoвую рaспoрку с пoсaдoчных
шпилeк шины (C, рис.3).
- Зaдвинуть сoбaчку нaтяжитeля цeпи (D, Рис.3) дo
упoрa, пoлнoстью вывинтив винт нaтяжитeля.
- Нaдeть шину (F, Рис.3) нa пoсaдoчныe шпильки
(N).
- Нaдeньтe цeпь (Н) нa звeздoчку (Е) и нa
нaпрaвляющую шины , рис.4). Oбрaтитe
внимaниe нa нaпрaвлeниe врaщeния цeпи (рис.6).
- Прилoжитe зaщитный щитoк цeпи, встaвив eгo в
сooтвeтствующee гнeздo, и, дeржa eгo прижaтым
к шинe, зaкрутитe винт нaтяжитeля (L, Рис.5), тaк
,
чтoбы сoбaчкa (D, Рис. 3) вoшлa в oтвeрстиe (G
)
шины.
- Устaнoвитe зaщитный щитoк цeпи и
сooтвeтствующиe гaйки, нe зaтягивaя их.
- Нaтянитe цeпь при пoмoщи нaтяжитeля цeпи (L
,
рис.5).
- Припoдняв шину зa кoнeц, хoрoшo зaтянитe гaйки
(рис.7). Момент затяжки 1,5 кгм (15 Нм). Цeпь
дoлжнa быть нaтянутa, нo свoбoднo
прoвoрaчивaться рукoй (рис.8).
- Цeпь нaтянутa прaвильнo, eсли, пoтянув ввeрх, ee
мoжнo припoднять нa нeскoлькo миллимeтрoв
(рис.8).
ВНИМAНИЕ: Кoгдa Вы eжeднeвнo пoльзуeтeсь
цeпнoй пилoй, чaстo прoвeряйтe нaтяжeниe
цeпи. При этoм всeгдa нaдeвaйтe зaщитныe
пeрчaтки.
Polski
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC
- Pociągnąć osłonę (Rys.1) w kierunku uchwytu
przedniego, aby sprawdzić, czy hamulec łańcucha nie
j
est załączony.
-Zd
j
ąć nakrętkę (A) i zdemontować osłonę łańcucha(B
,
Rys.2).
-Zd
j
ąć plastikową podkładkę ustala
j
ącązrub(C,Rys
.
3).
- Maksymalnie przesunąć trzpień napina
j
ący łańcuch (D
,
Rys.3) do końca, okręca
j
ąc całkowicie śrubę
napinacza.
- Włożyć prowadnicę (F, Rys. 3) na szpilki mocu
j
ące (N).
- Zamontować łańcuch (H, Rys. 4) na bębnie sprzęgła
(E) i w rowku prowadnicy (M). Zwrócić uwa na
kierunek obrotów łańcucha (Rys.6).
- Włożyć osłonę łańcucha do odpowiedniego gniazda i
,
trzyma
j
ąc
j
ą wciśniętą do prowadnicy, przykręcić śrubę
napinacza (L, Rys.5), tak aby trzpień (D, Rys. 3) wszedł
do otworu (G) prowadnicy.
- Zamontować osłonę łańcucha i
j
e
j
nakrętki bez
dokręcania.
- Napiąć łańcuch za pomocą śruby napina
j
ące
j
łańcuc
h
(L, Rys.5).
- Dokręcić ostatecznie nakrętki mocu
j
ące osłonę
łańcucha, trzyma
j
ąc podniesioną końcówkę prowadnicy
(Rys. 7). Moment dokręcania 1,5 kgm (15 Nm)
.
Łańcuch powinien zostać tak wyregulowany, aby był
dobrze napięty i aby można go było łatwo przesunąć
ręką (Rys.8).
- Napięcie łańcucha
j
est prawidłowo wyregulowane,
j
eśli
można podnieść łańcuch o kilka milimetrów pociąga
j
ąc
go do góry (Rys.8).
UWAGA- Sprawdzać kilkakrotnie napięcie łańcucha
podczas codziennego używania pilarki. Zakładać
zawsze r
ę
kawice ochronne.
13
9 10 11
Português
PARA DAR PARTIDA
COMBUSTÍVEL
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente
inflamável. Usar de extrema cautela quando se manuseia
agasolinaouumamisturadecombustíveis.Nãofume
nem aproxime fogo ou chamas do combustível ou da
motosserra (Fig.9).
- Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras,
manusear o combustível com cuidado. É altamente
inflamável.
- Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado para
esse fim (Fig. 10).
- Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam
faíscas ou chamas.
- Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de
efectuar o reabastecimento.
- Desapertar lentamente o bu
j
ão do combustível para aliviar a
pressão e para evitar a fuga de combustível.
- Apertar convenientemente o bu
j
ão do combustível após o
reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no
bu
j
ãoeafugadecombustível.
- Limpe o combustível que tenha vertido da unidade. Deslocar
a máquina para 3 metros de distância do local de
reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11).
- Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o
combustível vertido.
- Não fume durante o manuseamento do combustível ou
durante o funcionamento da motosserra.
- Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem
ventilado
- Não armazenar o combustível em locais com folhas secas,
palha, papel, etc.
- Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais os
vapores do combustível não fiquem em contacto com faíscas
ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento,
motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
-Nãoretireobu
j
ão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
- Não utilizar combustível para operações de limpeza.
-P
r
esta
r
atenção pa
r
a não ento
r
na
r
combustível no vestuá
r
io.
Ελληνικα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιμο.
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισμό της βενζίνης
ή μειγμάτων καυσίμου. Μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε
φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιμο ή στο αλυσοπρίονο (εικ.
9).
- Γιαναμειωθείοκίνδυνοςπυρκαγιάςκαιπρόκλησης
εγκαυμάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιμο με προσοχή.
Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
- Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιμο σε ένα δοχεί
ο
εγκεκριμένο για το καύσιμο (εικ. 10).
- Αναμείξτε το καύσιμο σε εξωτερικό χώρο χωρίς σπινθήρες ή
φλόγες.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα
και περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον
ανεφοδιασμό.
- Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η
πίεση και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
- Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα
μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να
χυθεί καύσιμο.
- Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχάνημα.
Απομακρύνετε το μηχάνημα σε απόσταση 3 μέτρων από τ
ο
χώρο ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ.
11).
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη
καυσίμου που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
- Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του αλυσοπρίονου.
- Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά
αεριζόμενο χώρο.
- Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
- Αποθηκεύετε το μηχάνημα και το καύσιμο σε χώρο όπου ο
ι
αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με
σπινθήρες ή γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση,
ηλεκτρικούς κινητήρες ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
- Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας
λειτουργεί.
- Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
- Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί
κ
αύσι
μ
οστα
ρ
ού
χ
ασα
ς
.
Türkçe
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanı bir yakıttır. Benzini
veya bir yanıcı madde karışımını kullanırken yoğun
dikkat gösteriniz. Yakıtın veya motorlu testerenin
yakınında sigara içmeyiniz veya ateş ya da alevle
yaklaşmayınız (Şekil 9).
- Yangın ve yanma riskini azaltmak in, yakıtı dikkatli
şekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
- Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmış bir kabın içerisine
koyunuz ve çalkalayınız (Şekil 10).
- Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık
ortamlarda karıştırınız.
- Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma
işlemini gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için
yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
- Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını kıca
kapatınız. Titreşimler kapağın gevşemesine ve yakıtın
çıkmasına neden olabilir.
- Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru
çalıştırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3
metre uzağına taşıyınız. (Fig.11).
- Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya
çalışmayınız.
- Yakıtın karıştırılması veya motorlu testerenin
çalıştırılması esnasında sigara içmeyiniz.
- Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde
muhafaza ediniz.
- Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan
yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya
kıvılcımlar, ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar
veya siviçler, fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde
saklayınız.
- Motor çalışmaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
- Yanıcı maddeyi temizlik işlemleri için kullanmayınız.
-Yakıtı
g
i
y
silerinizin üzerine dökmeme
y
e dikkat ediniz.
14
Česky
SPOUŠTĚNÍ
PALIVO
POZOR: benzín
j
e velice hořlavé palivo. Manipulaci s
benzínem nebo se směsí paliva věnu
j
te maximální
pozornost. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm v blízkosti paliva nebo motorové pily (obr.9).
- Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacháze
j
te s
palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
- Palivo míche
j
te a skladu
j
te pouze v nádobě schválené
pro daný typ paliva (obr. 10).
- Palivo míche
j
te venku, kde nehrozí výskyt
j
isker nebo
ohně.
- Před doléváním paliva stro
j
položte na zem, vypněte
motor a počke
j
te až vychladne.
- Pomalu povolte palivovou zátku, aby mohl uniknout
přetlak a aby se vyloučilo vylití paliva.
- Po dolití palivovou zátku řádně dotáhněte. Vibrace
mohou způsobit povolení zátky a únik paliva.
- Případně rozli palivo pečlivě utřete. Před spuštěním
motoru ode
j
děte alespoň 3 metry od místa, kde
j
ste
dolévali palivo (obr. 11).
- Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za
j
akýchkol
i
okolností.
- Během manipulace s palivem a během činnost
i
motorové pily nekuřte.
- Palivo skladu
j
te na chladném, suchém a dobře větraném
místě.
- Palivo neskladu
j
te v místech se suchým listím, slámou
,
papírem atd.
- Motorovou
j
ednotku a palivo skladu
j
te v místech, kde
výpary paliva nepři
j
doudostykus
j
iskrami, otevřeným
plamenem, ohřívači vody, kotly topení, elektrickým
i
motory, spínači, sporáky, troubami atd.
- Nikdy neodstraňu
j
te palivovou zátku, když
j
emotorv
chodu.
- Palivo nepoužíve
j
te na čištění.
-Dáve
j
te pozor, aby se palivo nedostalo na součást
i
oblečení.
Pуccкий
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ТОПЛИВО
ВНИМАНИЕ! Бензин является чрезвычайно
огнеопасным видом топлива. При обращении с
бензином или топливной смесью будьте максимально
осторожны. Не курить и не подносить огонь к топливу
или бензопиле (Рис. 9).
- Для снижения опасности возгорания и получения ожогов
будьте осторожны при обращении с топливом. Оно
является чрезвычайно огнеопасным.
- Размешивайте и храните топливо в специальной
канистре (Рис.10).
- Смешивайте топливо на открытом воздухе – на участке
,
на котором отсутствуют искры или пламя.
- Перед заправкой опустите машину на землю и
заглушите двигатель.
- Медленно открутите крышку заливочной горловины для
снятия давления и во избежание утечек топлива.
- После заправки плотно закрутите крышку. Вибрации
могут привести к ослаблению крышки и к утечке
топлива.
- Вытрите пролившееся топливо. Перед тем как
приступать к запуску двигателя, отнесите машину на
расстояние не менее 3 м от места заправки (Рис.11).
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поджигать
пролившееся топливо.
- Не курить во время работы с топливом или бензопилой.
- Храните топливо в сухом, прохладном и хорошо
вентилируемом месте.
- Не храните топливо рядом с сухими листьями, соломой
,
бумагой и т.д.
- Держите машину и топливо в таких местах, в которых
исключена возможность контакта топливных паров с
искрами или открытым пламенем, бойлерами
,
электромоторами, выключателями, печами и т.д.
- Не снимайте крышку заправочной горловины при
работающем двигателе.
- Не используйте топливо для чистки.
- Будьте осторожны и не допускайте попадания топлива
на свою о
д
е
ж
д
у
.
Polski
URUCHAMIANIE
PALIWO
UWAGA: benzyna
j
est paliwem skra
j
nie łatwopalnym.
Korzysta
j
ąc z benzyny lub mieszanki paliw, należy się z
nimi obchodzić z
j
ak na
j
większą ostrożnością. Nie palić
ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu paliwa lub
pilarki łańcuchowe
j
(Rys.9).
- Celem zmnie
j
szenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy
obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce
łatwopalne.
- Potrząsnąć i umieścić paliwo w po
j
emniku odpowiednim do
przechowywania paliwa (Rys. 10).
- Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w mie
j
scu wolnym
od obecności iskier i płomieni.
- Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać ostygnie
przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa.
- Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie i
uniknąć wylania się paliwa.
- Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po
j
ego uzupełnieniu
.
Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek
paliwa.
- Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć
maszynę na odległość 3 metrów od mie
j
sca uzupełnienia
paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 11).
- Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić
wyciekniętego paliwa.
- Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas
pracy z pilarką łańcuchową.
- Przechowywać benzy w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym mie
j
scu.
- Nie przechowywać benzyny w mie
j
scach, w których
zna
j
du
j
ą się suche liście, słoma, papier, itp.
- Przechowyw urządzenie oraz paliwo w mie
j
scach, w
których opary paliwa nie ma
j
ą możliwości we
j
ścia w kontak
t
z iskrami lub otwartym ogniem, warników wody grzewcze
j
,
silników elektrycznych lub wyłączników elektrycznych
,
pieców, itp.
-Niezde
j
mować korka ze zbiornika, gdy silnik
j
est włączony.
- Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
-Uważaćnato,b
y
nie poplamić paliwem własne
j
odzież
y
.
15
17
p.n. 4175158
18
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(
500
)
2% - 50:1
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0
,
50
L
GASOLINA - BENZINH
BENZIN - BENZÍN
БЕНЗИН - BENZYNY
OLEO - ΛΑΔΙ - YAĞ
OLEJ - МАСЛО - OLEJU
L (cm³)
1
5
10
15
20
25
19
p.n. 001001362
p.n. 001001536
p.n. 001001361
p.n. 001001535
20
Português
PARA DAR PARTIDA
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a
pré-mistura de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos.
Pré-misturar a gasolina sem chumbo e o óleo para motores a dois
tempos num recipiente limpo aprovado para a gasolina (Fig. 17).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ
CERTIFICADO PARA FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO
DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2) PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA
OU COM UM NÚMERO MAIOR DE OCTANAS (Fig. 18).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo
com as instruções na embalagem.
CRecomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos
Oleo-Mac a 2% (1:50) formulado especificamente para todos os
motores a dois tempos arrefecidos a ar Oleo-Mac.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo (Fig.
19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Oleo-Mac
PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig.20) ou um óleo de motor equivalente
de alta qualidade (especificações JASO FD ou ISO L-EGD).
ATENÇÃO: O UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS OU ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA
A2TEMPOS.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário com
base nos seus consumos; não adquirir mais do que será
utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente,
em local seco e fresco.
CUIDADO: Para a mistura, nunca use um combustível com uma
percentagem de etanol superior a 10%; são aceitáveis gasohol
(mistura de gasolina e etanol) com uma percentagem de etanol
até 10% ou combustível E10.
NOTA: Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe
no reser vatório ou no bidão por muito tempo. É aconselhável utilizar
estabilizador para combustível Emak ADDITIX 2000 cód.001000972,
para conservar a mistura durante um período de 12 meses (Fig. 21).
Gasolina alquilada
CUIDADO: A gasolina alquilada não tem a mesma densidade da
gasolina normal. Por tanto, os motores testados com a
gasolina normal podem necessitar de uma regulação diferente do
parafuso H. Para esta operação, é necessário dirigir-se a um
Centro de Assistência Autorizado.
REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(
Fi
g
.22
)
.
Ελληνικα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προ
ϊ
όν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιμοποιεί μείγμα
βενζίνης και λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Αναμείξτε αμόλυβδη
βενζίνη και λάδι για δίχρονους κινητήρες σε ένα καθαρό δοχείο,
κατάλληλο για χρήση με βενζίνη (εικ. 17).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝΩ (εικ. 18).
Αναμείξτε το λάδι για δίχρονους κινητήρες με τη βενζίνη ακολουθώντας
τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονους κινητήρες Oleo-Mac 2% (
1:50)που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλους τους δίχρονους
αερόψυκτους κινητήρες Oleo-Mac.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίμου που αναφέρεται στον πίνακα (εικ.
19) αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρες Oleo-Mac PROSINT 2 και
EUROSINT 2 (Fig.20) (εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρες αντίστοιχης
υψηλής ποιότητας (προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ή
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε μόνο τις ποσότητες καυσίμου που απαιτούνται
ανάλογα με την κατανάλωση. Μην αγοράζετε μεγαλύτερες
ποσότητες από εκείνες που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ή δύο
μήνες.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερμητικά κλειστό δοχείο και σε
στεγνό και δροσερό χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμο με ποσοστό
αιθανόλης άνω του 10%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζόλη
(μείγμα βενζίνης και αιθανόλης) με ποσοστό αιθανόλης έως 10%
ή καύσιμο E10.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προετοιμάστε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα μείγματος
για χρήση. Μην αφήνετε το μείγμα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται η χρήση του σταθεροποιητή
καυσίμου Emak ADDITIX 2000 κωδ.001000972 για διατήρηση του
μείγματος για διάστημα 12 μήνες (εικ. 21).
Αλκυλική βενζίνη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλκυλική βενζίνη δεν έχει την ίδια πυκνότητα
με την κανονική βενζίνη. Για το λόγο αυτό, οι κινητήρες στους
οποίους χρησιμοποιείται κανονική βενζίνη μπορεί να χρειάζονται
διαφορετική ρύθμιση της βίδας H. Για τη διαδικασία αυτή, α
πευθυν θε ίτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέν τρο τεχνικής
υποστήριξης.
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Α
νακιν
ή
στε το δο
χ
είο
μ
εί
γ
μ
ατο
π
ρ
ιν από τον ανε
φ
οδιασ
μ
ό
(
εικ. 22
)
.
Türkçe
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıştırılır ve 2 devirli motorlar için
benzin ve yağ önkarışımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için
olan kurşunsuz yağı benzin için uygun olan temiz bir kapt
a
karıştırınız (Şekil 17).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89
OKTANLIK([R+M]/2)YADAYÜKSEKOKTANNUMARAL
I
KURŞUNSUZ BENZİN İLE ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR
(Şekil 18).
2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambala
j
ın üzerindeki
talimatlara uygun şekilde karıştırınız.
OIeo-Mac havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak
formüle edilmiş olan %2’lik (1:50) Oleo-Mac yağını kullanmanızı
önermekteyiz.
Tabloda verilen yağ/yakıt karışımının doğru oranları (Şekil 19) eğer
Oleo-Mac PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (Şekil 20) veya yüksek
kaliteli eşdeğerde bir motor yağı (JASO FD özellikleri veya ISO
L-EGD) kullanılıyor ise uygundur.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİR TAKMA
MOTORLAR İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
UYARI:
- Tüketime bağlı olarak sadece gereken miktarda yakıt alınız;
bir veya iki aylık bir dönemde kullanacaksanız gereğinden
fazla almayınız;
- Benzini hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kapta, serin ve
kuru bir yerde muhafaza ediniz.
UYARI: Karışım için hiçbir zaman %10'dan fazla etanol içeren
bir yakıt kullanmayın; %10'a kadar etanol içeren gazohol
(benzin ve etanol karışımı) veya E10 yakıtı kullanılabilir.
NOT: Yalnızca kullanımda gerekli olan karışımı hazırlayın: Hazne y
a
da yakıt deposu içinde uzun süre bırakmayın. Karışı 12 ay bir
süreliğine korumak için 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 yakıt
stabilizatörü kullanılması önerilir (Şekil 21).
Alkil benzin
UYARI: Alkil benzin normal benzin ile aynı yoğunluğa sahip
değildir. Bu nedenle, normal benzin ile çalıştırılan motorlar H
vidasının farklı şekilde ayarlanmasını gerektirebilir. Bu işlem
için Yetkili Destek Merkezine başvurmak gereklidir.
YAKIT DOLDURMA (Şekil 23)
Ka
r
ı
ş
ımı
y
akıt doldu
r
madan önce i
y
ice ka
r
ı
ş
r
ınız
(
Ş
ekil 22
)
.
16
21 22 23 23
Česky
SPOUŠTĚNÍ
PALIVO
Tento přístro
j
pohon z dvoutaktního motoru a vyžadu
j
etedy
směs benzínu a ole
j
e pro dvoutaktní motory. Směs bezolovnatého
benzínu a ole
j
e pro dvoutakt motory si připravte předem v čist
é
nádobě schválené pro benzín (obr.17).
DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO
ČINNOST S BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM
S
OKTANOVÝM ČÍSLEM 89 ([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 18).
Ole
j
pro dvoutaktní motory smíche
j
te s benzínem podle pokynů n
a
obalu.
Doporuču
j
eme používat ole
j
pro dvoutaktní motory Oleo-Mac
v
množství 2% (1:50), který byl vyvinut speciálně pro dvoutaktní
motory Oleo-Mac chlazené vzduchem.
Správný míchací poměr ole
j
/palivo, uvedený v prospektu (obr. 19)
,
j
e vhodný
j
ak pro používání motorového ole
j
e Oleo-Mac PROSINT 2
a EUROSINT 2 (obr. 20), tak pro ekvivalentní motorové ole
j
evysok
é
j
akosti (specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD).
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI
OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY PRO ČLUNY.
UPOZORNĚNÍ:
- Kupu
j
te pouze potřebné množství paliva podle vlastní
spotřeby: nekupu
j
te více, než se spotřebu
j
eza
j
eden nebo
dva měsíce;
- Benzín uchováve
j
te v hermeticky uzavřené nádobě, na
chladném a suchém místě.
UPOZORNĚNÍ: Pro palivovou směs nikdy nepoužíve
j
te palivo
s podílem etanolu větším než 10 %; přípustné
j
sou gasohol
(směs benzínu a etanolu) s podílem etanolu do 10 % nebo
palivo E10.
POZNÁMKA: Připravu
j
te pouze takové množství paliva, kter
é
potřebu
j
ete k práci, nenecháve
j
te směs v nádrži nebo k anystr
u
příl dlouho. Pro skladování směsi po dobu 12 měsíc
ů
doporuču
j
eme použít stabilizátor paliva Emak ADDITIX 2000
d
001000972 (obr. 21).
Alkylový benzín
UPOZORNĚNÍ: alkylov ý benzín nemá ste
j
nou hustotu
j
ako normální benzín. Proto mohou motory seřízené s
normálním benzínem vyžadovat
j
iné seřízení šroubu H. K
tomu
j
e třeba se obrátit na autorizované servisní středisko.
DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 23)
Kan
y
st
r
em se směsí
p
ř
ed dolitím zat
ř
e
p
e
j
te
(
ob
r
.22
)
.
Pуccкий
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ТОПЛИВО
Данная машина приводится в действие 2-тактным двигателем
подлежит заправке предварительно приготовленной бензино-масляно
смесью для 2-тактных двигателей. Предварительно смешайте
неэтилированный бензин с маслом для двухтактных двигателей
чистой емкости, пригодной для хранения бензина (Рис. 17).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО: ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛ
Ь
СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЭТИЛИРОВАННЫМ
БЕНЗИНОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОКТАНОВЫМ
ЧИСЛОМ 89 ([R + M] / 2)
ИЛИ БОЛЬШИМ (Рис.18).
Смешивайте бензин с маслом для двухтактных двигателей
соответствии с указаниями, приведенными на таре.
Мы рекомендуем использовать масло для 2-тактных двигателе
Oleo-Mac в концентрации 2% (1:50), специально разработанное для
всех двухтактных двигателей с воздушным охлаждением Oleo-Mac.
Соотношения масла/бензина, приведенные в следующей таблице
(Рис.19), являются верными при использовании масла Oleo-Mac
PROSINT 2 или EUROSINT 2 (Fig.20) (Рис.20) или эквивалентного ем
высококачественного масла (удовлетворяющего стандарту JASO FD
или ISO L-EGD).
ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ИЛИ МАСЛО ДЛЯ ЗАБОРТНЫХ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНИМАНИЕ:
- Приобретайте топливо исключительно в количествах,
соответствующих вашему объему потребления; не
приобретайте больше топлива, чем вы расходуете в течение
одного-двух месяцев;
- Храните бензин в герметичной емкости в сухом и прохладном
месте.
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте для топливной смеси
топливо с содержанием этанола больше 10%; допускается
использовать газохол (смесь бензина с этанолом) с содержанием
этанола до 10% или топливо E10.
Примечания: Готовьте только необходимое для работы количество
смеси; не оставляйте готовую смесь в баке машины или в канистре на
долгое время. Рекомендуется использовать с табилизирующую
присадку для топлива Emak ADDITIX 2000 код 001000972, позволяющую
хранить топливную смесь в течение 12 месяцев (Рис. 21).
Алкилированный бензин
ВНИМАНИЕ! Плотность алкилированного бензина отлична от
плотнос ти обычного бензина. Поэтому на двигателях,
отрегулированных для работы с обычным бензином, может
потребоваться изменение регулировки винта H. Для выполнения
этой операции с ледует обращаться в авторизованный сервисный
центр.
ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ (Рис.23)
Пе
р
е
д
зап
р
авкой взболтайте канист
р
у
со смесью
(
Рис.22
)
.
Polski
URUCHAMIANIE
PALIWO
Ninie
j
sze urządzenie
j
est napędzane silnikiem dwusuwowym i wymaga
wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z ole
j
em do silników
dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i ole
j
do silników
dwusuwowych w czystym po
j
emniku, odpowiednim do przechowywania
benzyny (Rys. 17).
ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY
NA BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W
POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M
]
/ 2) LUB WYŻSZEJ (Rys. 18).
Zmieszać ole
j
do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z instrukc
j
ami
podanymi na opakowaniu.
Zalecamy korzystanie z ole
j
u do silników dwusuwowych Oleo-Mac 2% (1:5
0) opracowanego spec
j
alnie dla silników dwusuwowych chłodzonych
powietrzem Oleo-Mac.
Prawidłowe proporc
j
eole
j
u/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19)
odpowiednie,
j
eśli korzysta się z ole
j
udosilnikówOleo-MacPROSINT 2 i
EUROSINT 2 (Rys. 20) lub równorzędnego ole
j
u silnikowego wysokie
j
j
akości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD).
OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLEJU DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH
SILNIKÓW ZABURTOWYCH.
OSTROŻNIE:
- Dostosować ilość kupowane
j
benzyny do
j
e
j
rzeczywistego
zużycia; nie kupować więce
j
paliwa, niż
j
est się w stanie
wykorzystać w ciągu
j
ednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym po
j
emniku w
suchym i chłodnym mie
j
scu.
OSTROŻNIE: Do mieszanki nie należy nigdy używać paliwa
zawiera
j
ącego więce
j
niż 10% etanolu dopuszczalne mieszanki
benzyny i etanolu zawiera
j
ące etanol w stężeniu do maks. 10% lub
paliwo typu E10.
UWAGA: Przygotować tyle tylko mieszanki, ile zostanie zużyte w ciągu dnia
pracy. Nie pozostawić mieszanki w zbiorniku lub w kanistrze zbyt długo.
Zaleca się stosowanie stabilizatora do paliwa ADDITIX 2000 marki Emak o
kodzie 001000972. Pozwala on zachować właściwości mieszanki przez
okres 12 miesięcy (Rys. 21).
Benzyna alkilowana
OSTROŻNIE: Benzyna alkilowana nie posiada takie
j
same
j
gęstości,
j
ak standardowa. Z tego powodu silniki wyregulowane ze
standardową benzyną mogą wymagać inne
j
regulac
j
rubyH.W
celu przeprowadzenia te
j
procedury należy się zwróc do
autoryzowanego serwisu.
UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 23)
Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania
pali
w
a
(
R
y
s. 22
)
.
17
25 25 26
Português
PARA DAR PARTIDA
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE
Uma correta lubrificação da corrente durante a fase de
cortereduzaomínimoodesgasteentreacorrenteea
barra, assegurando-lhe uma maior duração. Utilize
sempre óleo de boa qualidade (Fig. 25).
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado.
Utilize sempre lubrificante biodegradável (eco
lube Oleo-Mac p.n. 001001548 (5ℓ) - 001001549
(1ℓ)) específico para barras e correntes no
máximo respeito da natureza e da duração dos
componentes da serra com motor.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que a
corrente não este
j
a em contato com corpos
estranhos.
Com o motor no mínimo a corrente não deve
rodar. Caso contrário, contacte um Centro de
Serviços Autorizado para realizar uma verificação
ecorreçãodoproblema.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e a
trazeira com a mão direita (Fig. 26). Verifique que
todas as partes do corpo fiquem distantes da
corrente da panela de escape.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade,
diminuição da força normal ou mudanças na cor
da pele. Estes sintomas surgem habitualmente
nos dedos, mãos ou
p
ulsos.
Ελληνικα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΛΑΤΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Μια σωστη λιπανση της αλυσιδας κατα την διαρκεια
κοπης, περιοριζει στο ελαχιστο την αλλοιωση μεταξ
υ
αλυσιδας και λαμας, εγγυωντας μια μεγαλυτερη διαρκεια
.
Χρησιμοποιητε παντα λαδι καλης ποιοτητας (Εικ. 25).
ΠΡΟΣΟΧΗ Απαγορευεται η χρηση
χρησιμοποιημενου λαδιου! Χρησιμοποιίτ πάντα
βιοδιασπώμνο λιπαντικό (eco lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5ℓ) - 001001549 (1ℓ)) ιδικό για ράβδους
και αλυσίδς φιλικό προς το πριβάλλον και
κατάλληλο για τη διάρκια ζωής του αλυσοπρίονου
Πριν θεσετε σε κινηση το μοτερ σιγουρευτειτε οτι η
αλυσιδα δεν ειναι σε επαφη με ξενα αντικειμενα.
Με το μοτερ στο ρελαντι, η αλυσιδα δεν θα πρεπει
να γυρναει. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβλημα.
Με το μοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την
εμπροσθια λαβη με το αριστερο χερι και την οπισθια
με το δεξι (Eιk. 26). Βεβαιωθειτε οτι κανενα μερος
του σωματος δεν ακουμπα την αλυσιδα η την
εξατμιση.
Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην
κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν
σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος, έλλειψη
αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του
δέρματοςασυμπτώματααυτάπαρουσιάζονται
συν
ή
θω
ς
στα δάκτυλα, στα
χ
έ
ρ
ια
ή
στου
ς
κα
ρ
πού
ς
.
Türkçe
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
ZİNCİR YAĞI
Doğru yağlanmış zincir kullanım sırasında zincirle
testere arasındaki sürtünmeyi minimuma indirerek
her ikisinin de ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ
kullanın (Şekil. 25).
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın.
Doğanın korunması ve elektrikli testerenin
parçalarının uzun süre dayanması açısından
testere ve zincirler için her zaman doğada
dağılabilen, özel (eco
lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5ℓ) - 001001549 (1ℓ)) kullanınız.
Motoru çalıştırmaya başlamadan önce zincirde
bir engel ya da pislik bulunmamasına dikkat
edin.
Motor rölantide çalışırken zincir dönmemelidir.
Aksi takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu
çözmek bir yetkili Servis merkezine başvurun.
Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka
sapı da sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 26).
Zincire ve egzosa değmeyin.
Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı
problemleri veya sinirsel problemleri olan
kişiler için zararlı olabilir. Halsizlik, his kaybı,
normal güçte azalma veya cilt renginde
değişiklik gibi fiziksel belirtilerin görülmesi
halinde doktora danışınız. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde
görülür.
18
Česky
SPOUŠTĚNÍ
OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU
Správné mazání řetězu během řezá snižu
j
e
opotřebení mezi řetězem a vodicí lištou na minimum a
tak prodlužu
j
e
j
e
j
ich životnost. Používe
j
te vždy
j
en
kvalitní ole
j
(obr. 25).
UPOZORNĚNÍ - Nikdy nepoužíve
j
te vy
j
etý ole
j
!Na
lišty a řetězy používe
j
te speciální biologicky
rozložitel mazivo (eco lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5ℓ) - 001001549 (1ℓ)), které šetří
životní prostředí a příznivě ovlivňu
j
e životnost pily.
Pilu lze spouštět pouze položenou na zemi,
přišlápnutou nohou za zadní ruko
j
a vzepřenou
rukou za přední ruko
j
eť. Před nastartováním se
u
j
istěte, že řetěz není zablokován..
Pokud běží motor na volnoběh, řetěz se nesmí
otáčet. V opačném případě kontaktu
j
te
Autorizovaného Servisního Střediska, aby
provedla kontrolu a odstranění problému.
CPokud motorová pila běží, držte přední ruko
j
pevně levou rukou a zadní ruko
j
pravou rukou
(obr.26).Zkontrolu
j
te, zda
j
sou všechny části
vašeho těla dostatečně daleko od řetězu a tlumiče
výfuku.
Vystavení vibracím může způsobit poškození
zdraví osob, které trpí problémy oběhového
systému nebo nervovými problémy. Pokud se
pro
j
eví fyzické symptomy,
j
ako znecitlivění,
snížení citlivosti, snížení normální síly nebo změny
zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto
symptomy se obvykle pro
j
eví na prstech, rukou
nebo zápěstí.
Pуccкий
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
CМAЗOЧНOЕ МACЛO ДЛЯ ЦЕПИ
Прaвильнaя смaзкa цeпи вo врeмя этaпoв пилeния
свoдит к минимуму изнoс зa счeт трeния цeпи o шину,
oбeспeчивaя бoльший срoк их службы. Всeгдa
испoльзуйтe тoлькo мaслo хoрoшeгo кaчeствa (Рис
.
25).
ВНИМAНИЕ Зaпрeщaeтся испoльзoвaниe
oтрaбoтaннoгo мaслa!! Всeгдa испoльзуйтe
тoлькo биoрaзлaгaeмую смaзку (экo-смaзку
Oleo-Mac, кoд зaкaзa 001001548 (5ℓ) - 001001549
(1ℓ)) прeднaзнaчeнную для шин и цeпeй и
oдинaкoвo щaдящую и oкружaющую срeду и
чaсти пилы.
Пeрeд зaпускoм прoвeрьтe, чтoбы цeпь нe
кaсaлaсь пoстoрoнних прeдмeтoв.
Если двигaтeль рaбoтaeт нa минимaльных
oбoрoтaх, цeпь нe дoлжнa пoвoрaчивaться. В
противном случае обратитесь в авторизованный
сервисный центр, чтобы провести проверку и
устранить проблему.
Кoгдa цeпнaя пилa рaбoтaeт, слeдуeт твeрдo
дeржaть пeрeднюю ручку лeвoй рукoй, a зaднюю
рукoятку прaвoй рукoй (Рис. 26). Нe дoпускaйтe
сoприкoснoвeния с цeпью и глушитeлeм.
Воздействие вибрации может вызвать проблемы
со здоровьем у людей с нарушенным
кровообращением или с заболеваниями нервной
системы. Обратитесь за медицинской помощью,
если у Вас возникли такие симптомы, как
онемение, потеря чувствительности, упадок сил
или изменение цвета кожи. Как правило, эти
симптомы возникают в пальцах, руках или
запястьях.
Polski
URUCHAMIANIE
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
Prawidłowe smarowanie łańcucha podczas cięcia
zmnie
j
sza do minimum zużywanie się łańcucha
i
prowadnicy, zapewnia
j
ąc ich dłuższą trwałość. Zawsze
stosować ole
j
dobre
j
j
akości. (Rys. 25).
UWAGA - Zabrania się stosowania ole
j
u
regenerowanego! Zawsze stosować ole
j
ulega
j
ący
biodegradac
j
i (eco – lube Oleo-Mac p.n. 001001548
(5ℓ) - 001001549 (1ℓ)) przeznaczony do prowadnic i
łańcuchów, zachowu
j
ąc zasady związane z
ochroną środowiska i przestrzega
j
ąc okresu
trwałości poszczególnych części pilarki.
Przed uruchomieniem silnika, należy upewn się,
że łańcuch nie
j
est blokowany przed inny przedmiot.
Podczas pracy silnika na obrotach
j
ałowych,
łańcuch nie powinien się obracać. W przeciwny
m
razie skontaktu
j
się z Autoryzowanym Centru
m
Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i
rozwiązać problem.
Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać
uchwyt przedni lewą ką, a uchwyt tylny prawą
ręką (Rys. 26). Sprawdzić, czy wszystkie części
ciała są oddalone od łańcucha i tłumika.
Wystawienie na działanie drgań może spowodować
szkody zdrowotne u osób cierpiących na
zaburzenia krążenia lub dolegliwości ze strony
układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskie
j
w
przypadku wystąpienia ob
j
awów takich
j
ak
odrętwienie, utrata czucia, zmnie
j
szenie normalne
j
siły czy zmiany kolorytu skóry. Te ob
j
awy z reguły
w
y
st
ę
p
u
j
ą
wobr
ę
bie
p
alców, dłoni lub nad
g
arstków.
19
30 31 32
Português
PARA DAR PARTIDA
A
TENÇ
Ã
O: observar as instruções de segurança para o
manuseamento do combustível. Desligar sempre o motor
antes de realizar o reabastecimento. Nunca adicionar
combustível a uma máquina com o motor a funcionar ou
quente. Afastar-se pelo menos 3 m da posição em que foi
realizado o reabastecimento antes de ligar o motor (fig.
30). NÃO FUMAR!
1 - Limpar a superfície em redor do bu
j
ão do combustível
para evitar contaminações.
2 - Desapertar lentamente o bu
j
ão do combustível.
3 - Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado.
Evitar derrames.
4 - Antes de voltar a colocar o bu
j
ão do combustível, limpar e
verificar a
j
unta.
5 - Volte a colocar imediatamente o bu
j
ão do combustível
apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames
de combustível.
ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível e,
se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se
necessário, contactar o serviço de assistência do seu
revendedor.
Motor encharcado
- Coloque o interruptor on/off na posição STOP.
- Desencaixe os retentores da tampa (1, Fig. 31).
- Retire a tampa (2).
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela de
ignição (3, Fig. 32).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar a
câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da vela de
ignição, pressione firmemente para baixo – volte a montar as
outras peças.
- Coloque o interruptor on/off na posição I, a posição de
arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN mesmo
com o motor frio.
-Dese
g
uida, li
g
ueomoto
r
.
Ελληνικα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό
του καυσίμου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από τον
ανεφοδιασμό. Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο στο
μηχάνημα όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός.
Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, απομακρυνθείτε
τουλάχιστον 3 m από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε
ο ανεφοδιασμός (εικ. 30). ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!
1 - Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου,
γιανααποφευχθείτυχόνρύπανση.
2 - Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
3 - Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου στο
ρεζερβουάρ. Μη χύνετε το καύσιμο.
4 - Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε
και ελέγξτε το λάστιχο.
5 - Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την
με το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιμο και καθαρίστε
τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν απαιτείται,
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του
προμηθευτή σας.
Ο κινητήρας είναι μπουκωμένος.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση STOP.
- Αποσυνδέστε τους αναστολείς του καλύμματος (1, εικ. 31).
φαιρέστετοκάλυμμα(2).
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του
μπουζί (3, Εικ. 32).
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζί.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να
καθαρίσει ο θάλαμος καύσης.
- RΕπανατοποθετήστε το μπουζί και συνδέστε την πίπα,
πιέστε τη κάτω γερά επανασυναρμολογήστε τα άλλα
εξαρτήματα.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση I, εκκίνησης.
- Θέστε το μοχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση
– ακόμη και εάν ο κινητήρας είναι κρύος.
ώραε
κ
κ
ινήστε τον
κ
ινητήρα.
Türkçe
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
D
İ
KK
A
T: yakıt karıştırma ile ilgili talimatlara uyunuz.
Yakıt doldurmadan önce motoru daima kapatınız.
Motoru çalışır veya sıcak haldeki arabaya asla yakıt
koymayınız. Yakıt doldurma işleminden sonra
motoru çalıştırmadan önce bulunduğunuz konumdan
en az 3 m uzaklaşınız (şekil 30). SİGARA
İÇMEYİNİZ!
1 - Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını
temizleyiniz.
2 - Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
3 - Yakıt karışımını dikkatli bir şekilde tanka doldurunuz.
Etrafa dökülmesini önleyiniz.
4 - Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı
temizleyiniz ve kontrol ediniz.
5 - Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle
sıkılayınız. Dökülen yakıtı temizleyiniz.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz,
varsa kullanmadan önce temizleyiniz. Gerektiği
takdirde, teknik servise veya satıcınıza danışınız.
Yakıt taşırmış motor
- On/off (açma/kapama) sivicini STOP (DURDURMA)
durumuna getiriniz.
- Kapak tutucularını kancadan çıkarın (1, Şek.31).
- Kapağı çıkarınız (2).
-Bu
j
i botuna uygun bir alet geçiriniz (3, Şekil 32).
-Bu
j
i botunu kaldırınız.
-Bu
j
iyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç
kez çekiniz.
-Bu
j
iyi tekrar yerleştiriniz ve bu
j
i botunu yavaşça
bastırarak takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/off sivicini I, çalıştırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz motor
so
ğ
uk olsa bile.
20
1 / 1