Oleo-Mac AG 40 R45 El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

A
Należy zwróc szczególną uwagę na zalecenia poprzedzone
następującymi wyrażeniami:
A 5&- +(63)$ 451.*($
0565*./.4 E-5"'.!0 E$B"( : - 4$2C,($0"(
4/065/ #*3-($/06$1206$& -( 6 +$"$B(-1203*")(
D
S
ygnalizuje ryzyko obraż ciała lub uszkodzenia
wyposażenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
Podaje przydatne informacje.
T
en znak zwraca uwagę na zachowanie ostrożności w
c
zasie wykonywania niektórych czynności.
W razie wystąpienia problemów lub w przypadku pytań dotyczących
glebogryzarki należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.
A 06?#6$-($ 6.12 :. 6 /0.)$*
2.4 -$ /.# *?2$, 6 /$4-($-(  !$6/($"6-$&. (
-
($6 4.#-$&. #6( : -( 4 4 03-* "' 6&.#-5"' 6
6 +$"$-( ,((-1203*")(06$#3E5"($,, 165-5- +$E5
/
06$"652 > ( /06514.(> 1.!($ 20$C> -(-($)16$) (-1203*")( 
/065/ #*3-($/06$1206$& -( 2$&.6 +$"$-( - 0 E )?1(@ B124.
- .!0 E$-( "( : +3!316*.#6$-($45/.1 E$-( 
6*.+$-( -%.0, ")$
-
Należy zapoznać się z prawidłową obsługą elementów sterowania
przed użyciem maszyny. Należy nauczyć się szybko wyłączać silnik.
-
Maszyna musi być zawsze używana zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obsługi.
- Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub
niebezpieczne sytuacje związane z innymi osobami lub ich własnoś-
cią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę potencjalnych
zagrożeń związanych z uprawianym terenem i podjęcie niezbędnych
ś
rodków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na nachyleniach terenu,
w
terenie nierównym, śliskim lub zabudowanym.
- Nigdy nie zezwalać na użytkowanie maszyny dzieciom lub osobom
n
ieznającym zasad obsługi. Lokalne przepisy mogą określać
minimalny wiek użytkownika.
- Nigdy nie pracować w obecności osób, a zwłaszcza dzieci lub
zwierząt przebywających w promieniu poniżej 20 metrów dookoła
maszyny; użytkownik musi obowiązkowo przez cały czas przytrzymy-
w
ać uchwyty.
- Nie używać maszyny po spożyciu leków lub substancji, które mogą
o
graniczać szybkość reakcji lub uwagę.
- W czasie pracy należy zawsze zakładać wytrzymałe buty antypośl-
izgowe i długie spodnie z wąskimi nogawkami. Nie używać maszyny
boso ani w sandałach. Zalecamy zakładanie słuchawek ochronnych.
- Maszyny należy używaç zgodnie z przeznaczeniem, do pielęgnacji
t
rawników. Każde inne zastosowanie może byç niebezpieczne lub
prowadziç do uszkodzenia maszyny.
065&.2.4 -($
- Sprawdz dokładnie strefę, w której będzie używana maszyna i
u
sunąć wszystkie przedmioty, które mozostać wyrzucone przez
maszynę (kamienie, druty, szkło, przedmioty metalowe…).
- Przed użyciem należy zawsze wykonać kontrolę wzrokową maszyny,
aby upewnić się, że narzędzia i osłony nie są zużyte lub uszkodzone.
Wymienić zużyte lub uszkodzone części.
-
Jeżeli maszyna jest wyposażona w przycisk wyłączenia silnika,
przewody elektryczne wyłączenia silnika należy utrzymywać w dobrym
stanie w celu zagwarantowania wyłączenia silnika.
- Sprawdzić brak wycieku płynów (benzyna, olej…)
- Nie używać maszyny bez osłony lub pokryw zabezpieczających i
u
pewniać się, że są prawidłowo dokręcone.
4 &  -($!$6/($"6$B124. $-65- )$12 /0.#3*2$, 451."$
: 24./ +-5,
- Paliwo należy przechowywać w pojemnikach specjalnie
p
rzewidzianych do tego celu. Paliwo należy uzupełniać tylko na
zewnątrz. W czasie wykonywania tej czynności nie wolno palić.
- Nigdy nie zdejmować korka wlewu paliwa i nigdy nie uzupełniać
p
aliwa kiedy silnik pracuje lub kiedy jest gorący.
- Jeżeli benzyna rozleje się na ziemi, nie należy uruchamiać silnika, ale
o
dsunąć maszynę z tej strefy, aby zapobiec ryzyku zapłonu zanim
opary benzyny nie ulegną rozproszeniu.
- Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie
p
rzechowywać maszyny w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa mogą
wejść w kontakt z ogniem, iskrami lub źródłami ciepła.
-
Zakładać prawidłowo korki wlewu paliwa i kanistra z benzyną.
- Ograniczać ilość paliwa w zbiorniku, aby zminimalizować odpryski.
-
Nie uruchamiać silnika w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
gdzie mogą gromadzić się opary tlenku węgla.- Tlenek węgla może
mieć śmiertelne działanie. Zapewnić prawidłową wentylację.
!1:3& 
- Silnik należy uruchamiz zachowaniem ostrożności i zgodnie z
i
nstrukcjami producenta, ustawiając nogi z dala od narzędzi(-a).
-
Wyłączać silnik, kiedy maszyna jest pozostawiana bez nadzoru.
- Podczas obsługi maszyny należy chodzić, nigdy nie należy biegać.
-
Maszynę należy pociąg do siebie lub zmieniać kierunek jazdy
(jeżeli taka funkcja jest dostępna) z zachowaniem dużej ostrożności.
- Zachować bezpiecz odległość od narzędzi obrotowych,
zapewnianą przez długość kierownicy.
- Nie umieszczać rąk lub nóg w pobliżu elementów obrotowych lub
p
od nimi.
- W przypadku:
-
nieprawidłowych wibracji,
- blokady,
- problemów z działaniem sprzęgła,
- uderzenia w jakiś przedmiot,
- uszkodzenia przewodu wyłączania silnika (zależnie od modelu),
-
Wyłączyć natychmiast silnik (jeżeli przewód wyłączania silnika jest
uszkodzony, należy użyć wigni rozruchowej zgodnie z opisem w
p
unkcie „uruchomienie silnika” do wyłączenia silnika), odczekać na
ostygnięcie maszyny, odłączyć przewód świecy, sprawdzić maszynę i
w
ykonać niezbędne naprawy w autoryzowanym serwisie przed
ponownym użyciem.
- Pracować tylko przy świetle dziennym lub przy sztucznym oświetle-
niu dobrej jakości.
-
Nie używać maszyny na nachyleniach terenu przekraczających 10°
(17%).
- Na terenie nachylonym należy pracować w poprzek wzniesienia,
nigdy w górę lub w dół.
- W nachylonym terenie, należy poruszać się ostrożnie i zachować
s
zczególną uwagę przy zmianie kierunku.
- Użytkowanie innych akcesoriów niż zalecane może spowodow
uszkodzenie maszyny, które nie zostanie objęte obsługą gwarancyjną.
.-1$04 ") /06$"'.454 -($
-
Wyłączyć silnik i odłączyć świecę przed każdą operacją czyszczenia,
k
ontroli, wymiany narzędzia, regulacji lub konserwacji maszyny.
-
Wyłączyć silnik, odłączyć świecę i użyć grubych rękawic do wymiany
narzędzi(-a).
- Nakrętki i śruby muszą być dokręcone w celu zapewnienia
b
ezpiecznych warunków użytkowania.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik, tłumik i
zbiornik benzyny oczyszczone z pozostałości roślin, nadmiaru smaru
l
ub innych substancji, które mogą się zapalić.
- Wymieniać uszkodzony tłumik wydechowy w autoryzowanym
s
erwisie.
- Nie naprawiać części. Wymieniać zużyte części na oryginalne.
- Wymieniać narzędzia stosując kompletne zestawy, aby zagwaran-
t
ować wyważenie.
- Ze względu na bezpieczeństwo nie należy modyfikować
c
harakterystyki technicznej maszyny. Nie zmieniać ustawień regulacji
prędkości obrotowej silnika i nie używać silnika z nadmierną
p
rędkością. Regularna konserwacja ma fundamentalne znaczenie dla
bezpieczeństwa i utrzymania osiągów.
- Odczekać na ostygnięcie silnika przed przechowywaniem maszyny
w zamkniętym pomieszczeniu.
06$,($16"6 -($(20 -1/.02
-
Każda czynność wykonywana na maszynie z wyjątkiem uprawy ziemi
m
usi być wykonywana przy wyłączonym silniku i odłączonej świecy.
- Przemieszczanie (bez koszenia trawnika) musi odbywać się zgodnie
z
instrukcjami w punkcie „przemieszczanie”
- Transport: przy podnoszeniu maszyny należy przestrzegać instrukcji
z rozdziału transport. Waga maszyny jest podana na tabliczce produ-
centa i na końcu niniejszej instrukcji. Aby zagwarantować
bezpieczeństwo, należy stosować metody transportu dostosowane do
w
agi maszyny i do sytuacji.
- Maszy należy prawidłowo umocować, aby zapewnić
b
ezpieczeństwo w czasie transportu.
- Transport musi odbywać się przy wyłączonym silniku i odłączonej
świecy, za pomocą przyczepy. Nie należy stosować innych środków
transportu.
GÜVENLİK TALİMATLARI
ş0ğo3014;8AC8;4=18;68;4A8=1D;D=3DğD7DBDB;0A0\I4;38::0C438=
<$ $)415);4)9) <?<45)5):E 0)416,- +1,1,
?)9)4)65)91:3174,<;<6<=-+)63)?*E14-:76<A4)
6)*14-+-;161/C:;-919
<( )0;8<0C;0A0DHD;<0<0Bo70;8=34<0338I0A0AE4H0A0;0=<0A8B:88;4
B>=DR;0=018;424ğ8=86\BC4A8A
 $ 0H30;o18;68;4AE4A8A
D8ş0A4C14;8A;8R0;oş<0;0A8R8=8:0I=8C4;8ğ8=3438A
">C>AR0?0Bo8;48;68;818AB>AD=>;<0Bo70;8=34H030B>AD;0Ao=oI8R8=;aC54=
H4C:8;810H88;4C4<0B064R8=
<$ $)415);4)9) <?/<6 =-314,- 3<44)6E4)6 ,<9<54)9,)
5)316- /D=-61419 =- -;3141 *19 =-314,- A)4E=)+)3 =-314,-
;):)94)65E=;E9)316-61@13<44)65),)6C6+-4D;.-6-431;)*E6E
73<?<6=-)64)?E63:10)4,-?)9)4)65)=-+10)@E60):)9/C95-:191:31
*<4<65)3;),E9
1 ;1;1514/14-9
"0:8=4H8:D;;0=<030=\=24:4=38=8I8:><DC;0A0E43>ğAD:D;;0=o<00;oşCoAo=
">C>AD7oI;o18Aş4:8;34=0Bo;3DA3DA020ğo=oIo18;8=
"0:8=4308<0C0;8<0C;0A3014;8AC8;4=\=4A8;4A4DHD;0A0::D;;0=o;<0;o3oA
 D;;0=o2o=o=38ğ4A:8ş8;4A8=E4:0Aşo;0şCoğo:0I0;0A30=C47;8:4;83DAD<;0A30=
E4 <0338 70B0A30= B>AD<;D >;3DğD=D 0:;o=oI30 1D;D=3DAD= J0;oş<0
0;0=o=30:8>;0BoC47;8:4;4A834ğ4A;4=38A<4:E4\I4;;8:;44ğ8<;8H4A;4A343aI
>;<0H0=I4<8=;4A34:0H60=H4A;4A34E4H0<>18;H0;0A306aE4=;8ğ8B0ğ;0<0:
aI4A464A4:;8C4318A;4A80;<0::D;;0=o2o=o=B>AD<;D;DğD=303oA
 D C0;8<0C;0A0 0ş8=0 >;<0H0= 78R18A R>2DğD= E4H0 H4C8ş:8=8= <0:8=4H8
:D;;0=<0Bo=08I8=E4A<4H8=.4A4;3aI4=;4<4;4A34:D;;0=o2o8R8=0B60A818AH0ş
14;8A;4=<8ş >;018;8A
"0:8=4=8=R4EA4B8=34<4CA4;8:18AH0AoR0?3078;8=34:8ş8E0AB0\I4;;8:;4
R>2D:;0A E4H0 70HE0=;0A1D H4A;4A34 0B;0 R0;oş<0Ho= :D;;0=o2o 683>=;0Ao
:4B8=;8:;4C0<:>=CA>;0;Co=30CDC<0:I>AD=303oA
'45;4:B;4A8=8I8E4DH0=o:;oğo=oIo4C:8;438ğ818;8=4=74A70=6818A<0334E4H0
8;0R0;3o:C0=B>=A0<0:8=4H8:D;;0=<0Ho=
J0;oş<04B=0Bo=30308<0B0ğ;0<:0H<0H0=0H0::01o68H8=aI4A8=8I4
>CDA0=DID=?0=C0;>=68H8=H0ğo=oIRo?;0::4=H030C4A;8:E0A:4=<0:8=4H8
:D;;0=<0Ho= D;0::>AD<0Bo:D;;0=<0=oIo\=4A8A8I
"0:8=4H8C0B0Ao< 0<02o=0DH6D= >;0A0:H0=8R8<0;0=;0Ao= 10:o<o8R8=
:D;;0=o="0:8=4=8=0<02o3oşo=30:D;;0=o;<0BoC47;8:4>;DCDA018;8AE4H070B0A
6\A<4B8=4=434=>;018;8A
2 )@E94E3
 "0:8=4=8= :D;;0=o;020ğo 0;0=o 38::0C;824 8=24;4H8= E4 <0:8=4 C0A05o=30=
5oA;0Co;018;424:=4B=4;4A8=C0<0<o=o0;o=C0şC0=4;4A20<<4C0;28B8<;4Aj
 D;;0=<030=\=24<0:8=4H8308<06\AB4;>;0A0::>=CA>;434A4:0;4C;4A8=E4
345;4:C\A;4A8=Ho?A0=<03oğo=30=E470B0A6\A<438ğ8=34=4<8=>;D=.o?A0=0=
E4H070B0A6\A4=?0AR0;0Ao34ğ8şC8A8=
 ğ4A <0:8=434 <>C>A 3DA3DA<0 3ağ<4B8 E0AB0 <>C>AD 3DA3DA0= 6aR
:01;>;0Ao=oB0ğ;0<:0;<0Bo=oB0ğ;0H0A0:<>C>AD=3DA<0Bo=oB0ğ;0Ho=
(oEo14=I8=H0ğj:0R0ğo1D;D=D?1D;D=<03oğo=o:>=CA>;438=
)a<10ğ;0<00H6oC;0Ao=o=Bo:o18Aş4:8;34:0;<0Bo=oB0ğ;0<0:E4:>AD<0:
8R8=<0:8=4H8R0<DA;D:E4H0:0?DC>;<030=:D;;0=<0Ho=
3 $-0413-616.)93E6,)74<6*-6@1674,<3A)?)6E+E,E9
.0:oCo\I4;;8:;41D0<0R3>ğAD;CDBD=30C0B0A;0=0=:>=C4H=4A;4A34CDCD=
.0:oCoH0;=oI203oş <4:0=303>;3DAD=E41D8ş;4<BoA0Bo=30B860A08R<4H8=
.0:oC34?>BD=D=:0?0ğo=o0B;0Ro:0A<0Ho=H030<>C>AR0;oşoA:4=E4H0
Bo20::4=14=I8=4:;4<4H8=
ğ4AH0:oCH4A43\:a;aAB4<>C>ADR0;oşCoA<0H0R0;oş<0Ho=1D=D=H4A8=4
<>C>AD1DH4A34=DI0:;0şCoAo=E4H0:oC1D70Ao30ğo;<030=\=2474A70=6818A
:oEo;2o<>;Dş<0Bo=30=:0Ro=o=
 "0:8=4H8 :DAD 18A H4A34 B0:;0Ho= "0:8=4H8 0B;0 H0:oC 1D70Ao=o= 0;4E4
:oEo;2o<0E4H0Ha:B4:oBo:0H=0ğo=04A8ş418;424ğ818AH4A34B0:;0<0Ho=
4?>C0?0Bo=oE414=I8=183>=D=DH4A;4A8=43>ğAD18Aş4:8;34H4A;4şC8A8=
(oRA0<0Ho4=0I08=38A<4:8R8=34?>30:8H0:oC<8:C0Ao=oB0o=oA;0=3oAo=
 ">C>AD :0A1>= <>=8:B8C 3D<0=o=o= C>?;0=018;424ğ8 :0?0;o 18A 0;0=30
R0;oşCoA<0Ho= 0A1>= <>=>:B8C \;a<2a; >;018;8A .4C4A;8 70E0;0=3oA<0
B0ğ;0Ho=
4 <44)6E5
">C>ADaA4C82858A<0=o=C0;8<0C;0Ao=06\A438::0C;818Aş4:8;34R0;oşCoAo=E4
0H0:;0Ao=oIo0;4C;4A34=DI0:CDCD=
"0:8=4=8=10şo=30=0HAo;3oğo=oI30<>C>AD3DA3DAD=
.aAaHa=<0:8=48;48:4=0B;0:>ş<0Ho=
"0:8=4H81aHa:8C8=06\BC4A4A4:R4:8=E4H0<a<:a=>;3DğD=308;4A;4<4
H\=a=a=C4AB8=4R4:8=
83>=D=DID=;DğD=D6\I\=a=341D;D=3DA0A0:3\=4A:oBo<;0A8;40A0=oI30
6aE4=8;8A18A<4B0541oA0:o=
;;4A8=8I8E40H0:;0Ao=oIo3\=4A:oBo<;0Ao=0;Co=0:>H<0Ho=
DA030
0=>A<0;C8CA4ş8<
1;>:09
Bo:oş<0B>AD=D
H010=2o18A28B8<8;4R0A?<0
<>C>A3DA3DA<0:01;>BD=D=70B0A6\A<4B8<>34;46\A4
 4A70; <>C>AD 3DA3DAD= ">C>A 3DA3DA<0 :01;>BD :4B8;8AB4 <>C>AD
3DA3DA<0: 8R8= c l<>C>A R0;oşCoA<0m 1\;a<a=34 0Ro:;0=3oğo 6818 <0Aş
:><DCD=D0:C8E4438=C4:A0A:D;;0=<030=\=24<0:8=4H8B>ğD<0H01oA0:o=
1D98 10ğ;0=CoBo=o:4B8=<0:8=4H88=24;4H8=E464A4:;8>=0Ao<;0AoC0<8A28H4
H0?CoAo=
.0;=oI206a=oşoğo=30H0308H8:0;8CH4H4B078?H0?0Hoşo:0;Co=30R0;oşo=
"0:8=4H8b¶34=307050I;04ğ8<4B078?H4A;4A34:D;;0=<0Ho=
 ğ8<;8 H4A;4A34 H0=;0<0Bo=0 R0;oşo= 0B;0 HD:0Ao E4H0 0ş0ğo H\=34
R0;oş<0Ho=
 ğ8<;8 H4A;4A34 :4B8= >;<0<0:;0 18A;8:C4 H\=a 1aHa: 38::0C 6\BC4A4A4:
34ğ8şC8A8=
 K=4A8;4= 0:B4BD0A;0Ao= 3oşo=30:8 0:B4BD0A;0Ao= :D;;0=o;<0Bo <0:8=4H8
C47;8:4H4 B>:018;8A E4 60A0=C8 :0?B0<o=30 1D;D=<0H0=<0:8=4=8I4 I0A0A
E4A418;8A
)3E5#)34)5)
4A70=6818AC4<8I;8::>=CA>;0;4C;4A8=34ğ8şC8A8;<4B80H0AE4H0<0:8=4
10:o<o\=24B8=34<>C>AD3DA3DAD=E41D9810ğ;0=CoBo=o:4B8=
">C>AD3DA3DAD=1D9810ğ;0=CoBo=o:4B8=E40;4C;4A834ğ8şC8A<4:8R8=:0;o=
4;38E4=:D;;0=o=
)a<B><D=;0AoE4E830;0AoBo:0A0:6aE4=8;8A:D;;0=o<ş0AC;0AoB0ğ;0Ho=
 .0=6o= C47;8:4B8=8 0I0;C<0: 8R8= <>C>AD BDBCDAD2DHD E4 C4B8BC4= Ro:0=
H0:oCo=B0:;0=3oğo0;0=o6A4B50I;0Bo=oH03038ğ4ACa<0;4E0;018;8A<0C4AH0;
;4A8:>ADHD=
AoI0;o46I>BBDBCDAD2DBD=DH4C:8;818AC0<8A28H4C0<8A4CC8A8=
%0AR0;0Ao>=0A<0Ho=%0AR0;0Ao>A898=0;H434:?0AR0;0A8;434ğ8şC8A8=
4=64H8B0ğ;0<0:8R8=0;4C;4A8C0<Ha:;a8:4=34ğ8şC8A8=
 4=386aE4=;8ğ8=8I8R8=<0:8=4=8I8=\I4;;8:;4A8=834ğ8şC8A<4H8=">C>A7oIo=o
0H0A;0<0:8R8=0H0A;0Ao34ğ8şC8A<4H8=E4<>C>AD0şoAo7oI;0A30:D;;0=<0Ho=
%4A5>A<0=BB4E8H4B8=8:>AD<0:E4B0ğ;0<0:8R8=3aI4=;810:o<64A4:;838A
"0:8=4H818AH4A341oA0:<030=\=24<>C>AD=B>ğD<0Bo=0>;0=0:B0ğ;0Ho=
$)=E5)3<44)65)6)341?-
"0:8=434R0;oş<03oşo74A70=6818A8ş;4<H0?0A:4=<>C>A:0?0Co;<0;oE41D98
10ğ;0=CoBo:4B8;<4;838A
"0:8=4=8=70A4:4C8R8<0;0=;0Ao=10:o<o70A8Rcl<0:8=4=8=C0şo=<0Bom
1\;a<a=3414;8AC8;4=C0;8<0C;0A0DH6D=>;0A0:64AR4:;4şC8A8;<4;838A
 D;;0=<0 <0:8=4H8 :0;3oA<0: 8R8= C0şo<0 1\;a<a=34:8 C0;8<0C;0A0
DHD;<0;o3oA "0:8=4 0ğoA;oğo aA4C828 58A<0=o= H4A;4şC8A38ğ8 ;4E7030 E4 1D
4;:8C01o=o=B>=D=3014;8AC8;<8şC8A"0:8=4=8=0ğoA;oğo=0E43DAD<0DH6D=18A
H\=C4<:D;;0=0A0:6aE4=;8ğ8B0ğ;0Ho=
aE4=8;8A18Aş4:8;34=0:;4C<4:8R8=<0:8=4H83>ğAD8BC85;4H8=
#0:;8H4<>C>A3DA<Dş E41D9810ğ;0=CoBo:4B8;<8şş4:8;3418AA\<>A:H0A3o<o
8;4H0?o;<0;o3oA10ş:018A=0:;8H4H\=C4<8:D;;0=<0Ho=
5
7
A
A
UTOCOLLANT - SIGLAS - SYMBOLS - SYMBOLE - SIGLAS - SIGLE - SKRÓTY - ÇIKARTMALAR. -
YMBO§A
-
НАКЛЕЙКА
A1
1
2
3
4
5
1- DANGER
2- Consulter le manuel
d’utilisation et débran-
cher la bougie avant
toute intervention.
3- Lame rotative :
attention aux projection
4- Lire le manuel d’utilisa-
tion
5- Respecter des distances
de sécurité
1- PERICOLO
2- Consultare il manuale
per l’uso e disinserire la
candela prima di ogni
intervento.
3- Lama rotante :
attenzione alle proiezioni
4- Leggere il manuale per
l’uso
5- Rispettare le distanze di
sicurezza
1- PERIGO
2- Consulte o manual de
utilização e desligue a
vela antes de proceder a
qualquer intervenção.
3- Lâmina rotativa: cuidado
com as projecções
4- Leia o manual de
utilização
5- Respeite as distâncias
de segurança
1- PELIGRO
2- Consultar el manual de
utilización y desenchufar
la bujía antes de cual-
quier utilización.
3- Lámina rotativa :
cuidado con las proyec-
ciones
4- Leer el manual de utili-
zación
5- Respetar las distancias
de seguridad
Commande de gaz
1- Rapide
2- Lent
3- Stop
Mando de gas
1- Rápido
2- Lento
3- Stop
Throttle control
1- Fast
2- Slow
3- Stop
Gashebel
1- Schnell
2- Langsam
3- Stopp
Comando de gás
1- Rápido
2- Lente
3- Stop
Comando del gas
1- Rapido
2- Lento
3- Stop
S>1/61)/)@<
1- (IH1:>
2- ,>;=>
3- (C>?I
,B6:8?>?
1- OB7O
2- *,@,U
3- ?</?<8,
ÃÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
Áη˙
1- °Ú‹ÁÔÚ·
2- AÚÁ¿
3- ™ÙÔ
Управление газом
1- Быстро
2- Медленно
3- Остановка
1- DANGER
2- Consult the user ma-
nual and disconnect the
sparking plug before any
repairs.
3- Rotating blade: beware
of flying objects
4- Read the user manual
5- Keep a safe distance
1- GEFAHR
2- Das Benutzerhandbuch
lesen und vor jedem
Eingriff die Zündkerze
abstecken.
3- Drehklinge: Vorsicht
Spritzer
4- Das Benutzerhandbuch
lesen
5- Die Sicherheitsentfer-
nungen einhalten
1- KI¡¢À¡Ã™
2- ¢È·‚¿˙ÂÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ
ÌÔÙ¤Ú Î·È ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙› ÚÈÓ
·fi ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛ΢‹.
3- ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÏÂ›‰·:
ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙȘ ÂÎÙÈÓ¿ÍÂȘ
4- ¢È·‚¿˙ÂÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜
5- TËÚ›Ù ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
·ÛÊ·Ï›·˜
 (!(N
#$&
 (?A0F3I8sF8=BCAD:2988
>3pt2IHs?AI4F>3HwF842
I0?p>=>FH27?AI43?AIH
BCt?84=84<3>=0?A0FH
 $BCAI4>1A>C>F4DF060
=0FHAID20=4?AI43<8>CH
 %AI42IHC0s8=BCAD:29u
>1BpD68
 /027>F0s14I?842I=t
>3;46p>ws
1- &R
2- &H88H/,3,7070</09
G9.06?77,98,6O7,@?B?9?
@0-?54FO6,<8,AO49.0
70A49
3- 0@49487460=4.4
1O<7,8,7,<,/466,>
4- ?77,98,6O7,@?B?9?
:6?A?9
5- H@09746,<,7O67,<O9,=,A2O
/?A?9
Réglage de la profondeur de travail / Ajuste de la
profundidad de trabajo / Adjusting the depth of
working / Tiefeneinstellung der Arbeit / Ajuste da
profundidade do trabalho / Regolazione della
profondità di lavoro / *BC0F84=846pu1>:>w28?A02H
C,7SU8,/0<49746,A,<7,8,ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜
ÂÚÁ·Û›·˜ / Настройка глубины работы
Embrayage du rotor / Embrague del rotor /
Engaging the rotor / Einkuppeln des Rotors /
Embraiagem do rotor / Innesto del rotore /
(?AIu6p>A>C>A0G90F6,@<,8,
™˘ÌϤÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ›Ԣ / Сцепление ротора
1- ВНИМАНИЕ!
2- Перед любым
вмешательством
ознакомьтесь с
руководством по
эксплуатации и отсоедините
свечу зажигания.
3- Вращающийся нож:
будьте внимательны к
разлетающимся частицам
4- Прочитайте руководство по
эксплуатации
5- Соблюдайте безопасные
расстояния
A3
A4
1
2
1
2
3
A2
8
A5
DANGER
Outils rotatifs risque de sec-
tionnement de membres
PELIGRO
Herramientas rotativas riesgo de
seccionamiento de miembros
DANGER
Rotating tools – risk of se-
rious injury
GEFAHR
Drehwerkzeug kann Glied-
maße abschneiden.
PERIGO
Ferramentas rotativas risco de
seccionamento de membros
PERICOLO
U
tensili rotanti rischio di taglio
d
i arti
(!(N#$&
#0AIu3I84>1A>C>F4
BCF0AI0=8414I
?842I4vBCF>
>328u2802Iuw28280p0
&W
0@494874,<,F7,<-G7H870<49
=0F484949<4=64
KI¡¢À¡O™
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÂÚÁ·Ï›·,
ΛӉ˘ÓÔ˜ ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜ ̤ÏÔ˘˜
ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
ВНИМАНИЕ!
Вращающийся инструмент может
стать причиной рассечения органов
A6
DANGER
Porter une protection
auditive
Niveau de puissance accoustique / Nivel de potencia acústica / Noise level / Schallleistungsniveau / Nível de
potência acústico / Livello di potenza acustica / %>I8><70p0BD:DBC8:6DzR3DzI4H8™Ù¿ıÌË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ÈÛ¯‡Ô˜
/ Уровень акустического давления
PELIGRO
Llevar puesta una
protección auditiva
DANGER
Wear ear protectors
GEFAHR
Nur mit Gehörschutz
arbeiten!
PERIGO
Usar uma protecção
auditiva
PERICOLO
Indossare una prote-
zione auricolare
(
!(N#$&
/0p>yHs=0DBI=8:8
&W
2H<H7>HA06,<XS6,=6
>,6S78,=S
KI¡¢À¡O™
ÃÚ‹ÛË
ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘
ıÔÚ‡‚Ô˘
ВНИМАНИЕ!
Надевайте средства
защиты слуха
Coupe circuit
1- Stop
2- Marche
Cortacircuito
1- Stop
2- Marcha
Circuit breaker
1- Off
2- On
Lasttrennschalter
1- Aus
2- Ein
Corta circuito
1- Stop
2- Ligar
Valvola fusibile
1- Stop
2- Funzionamento
-@81-+@613
#;78
#;)9;
0@<060=484
?</?<8,
C,7SX>S<8,
¢È·ÎfiÙ˘
1 - ™ÙÔ
2 - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Выключатель контура
1- Стоп
2- Работа
A7
A8
P
OSITION DU GUIDON - POSICIÓN DEL MANILLAR - POSITION OF HANDLEBARS - POSITION DES
LENKHOLMS - POSIÇÃO DO GUIADOR - POSIZIONE DEL MANUBRIO - POZYCJA KIEROWNICY -
R$%R*"!"!' '
£E™∏ ∆√À∆Iª√¡π√À

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ
C1
C
P
osition travail - Posición trabajo - Position when in use - Arbeitsstellung - Posição de trabalho - Posizione lavoro - Pozycja robocza -
C,7OU8,6:9?8?
£
¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ - Рабочее положение
Position remisage ou transport en véhicule - Posición instalación o transporte en vehículo - Position for storage or transporting in a vehicle - Stellung
f
ür das Lagern oder den Transport in einem Fahrzeug - Posição de armazenamento ou transporte num veículo - Posizione rimessaggio o trasporto nel
v
eicolo - Pozycja przechowywania lub transportu w samochodzie -
*0<70U>4<806:9?8?@0A,>,US>7,9,647
£
¤ÛË ·fiıÂÛ˘ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û fi¯ËÌ· -
п
оложение для хранения или транспортировки
C2
1
2
2
1
C1
C2
MONTAGE LEVIER D’EMBRAYAGE LAME - MONTAJE PALANCA DE EMBRAGUE LÁMINA - FITTING THE
CLUTCH LEVER - MONTAGE DES KLINGENKUPPLUNGSHEBELS - MONTAGEM DA ALAVANCA DE
EMBRAIAGEM DA LÂMINA - MONTAGGIO LEVA DI INNESTO LAMA -  $RQ&#!"(LF R -
%WW$W*"'!'! "!&
∆√¶√£ET∏™∏ TOY ªOçOÀ ™Àª¶§E•H™ §AªA™

МОНТАЖ РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ ЛЕЗВИЯ
D
REGLAGE GUIDON - REGLAJE DEL MANILLAR - ADJUSTING THE HANDLEBARS - EINSTELLEN -
REGULACAO DO GUIADOR - REGOLAZIONE DEL MANUBRIO - REGULACJA KIEROWNICY -
R"!'!*$! %
PY£MI™H TIMONIOY

РАГЏІИРОВІА ВАЕЕАВЋЖЏОЕА ЕІАЕЖІАА
E
§ 3
10
F
N
IVEAUX MOTEUR - NIVELES MOTOR - ENGINE LEVELS - MOTORFÜLLSTÄNDE - NÍVEL MOTOR - LIVELLI MO
-
TORE - POZIOMY SILNIKA -
"&"$%(R*$R
- ™Ù¿ı̘ ÌÔÙ¤Ú - УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ
§ 3
HONDA GC135 : 0,6 L*
HONDA GX 160 / GX 120 : 0,6 L*
SUBARU EP 16 : 0,6 L*
HONDA GC135 : 2 L
HONDA GX 120 : 2 L
HONDA GX 160 : 3,6 L
SUBARU EP 16 / EP 17 : 3,4 L
SUBARU EP 17 : 0,6 L*
F1
F2
PLEIN D’ESSENCE
Super ou sans
plomb
Capacité en essence
LLENADO DE
ACEITE
Super o sin plomo
Capacidad en gaso-
lina
PETROL
Super or lead-free
Petrol capacity
KRAFTSTOFF AUF-
FÜLLEN
Super oder Bleifrei
Fassungsvermögen
des Kraftstofftanks
PIENO DI BENZINA
Super o sin plomo
Capacidad en gaso-
lina
%(%!F
!&
Super lub
bezołowiowa
Pojemnosc zbiornika
paliwa
BENZINE VULLEN
%H;0<A,/,6?<17?9=?B
-09B49
09B496,;,=4>074
BÂÓ˙›ÓË
™Ô‡ÂÚ ‹ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë
XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
‚ÂÓ˙›ÓË
ENCHER O DEPÓ-
SITO DE GAZOLINA
Super ou sem
chumbo
Capacidade gazolina
ТОПЛИВО
Неэтилированный
бензин
высшего
качества
Объем топлива
PLEIN D’HUILE
ET NIVEAU
Huile à préconiser
manuel moteur
* Capacité huile
Pour la vidange, la
faire effectuer par
pompage à votre re-
vendeur agréé.
LLENADO DE
ACEITE Y NIVEL
Aceite preconizado
guía motor
* Capacidad aceite
El vaciado deberá ser
realizado mediante
bombeo por su distri-
buidor autorizado.
OIL FILLER AND
GAUGE
Recommended oil
see the motor ma-
nual
* Oil capacity
Service should be
carried out by your
approved dealer
using an oil-change
pump.
ÖL AUFFÜLLEN
UND ÖLSTAND
Empfohlenes Öl
siehe Motorhand-
buch
* Fassungsvermögen
des Öltanks
Ölwechsel bitte durch
Abpumpen bei Ihrem
Vertragshändler
durchführen lassen.
PIENO D’OLIO E
LIVELLO
Olio raccomandato
manuale motore
* Capacità dell’olio
Far effettuare lo svuo-
tamento tramite pom-
paggio dal vostro
rivenditore di fiducia.
%(%!F
! ( % %
Zalecany olej
instrukcja obsługi
*
silnika Ilość oleju
Wymianę oleju zlecać
autoryzowanemu
sprzedawcy.
*PRCT!
(%(R*
&,@=4A00/4709A,Q
,9?078:>:<
* *,Q 6,;,=4>074
*,V-:X,7>8,4X708494
-,A494B>,<,1O9/,9
;:8;,470A,;>O<O9
§¿‰È Î·È ÛÙ¿ıÌË
Ï·‰ÈÔ‡
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓÔ Ï¿‰È
‚Ï. ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
ÎÈÓËÙ‹Ú·
* XˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
Ï¿‰È
Για αλλαγή λαδιού,
απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο
μεταπωλητή σας.
ENCHER O DEPÓ-
SITO DE ÓLEO E
NÍVEL
Óleo preconizado
manual motor
* Capacidade óleo
Para a mudança de
óleo, mandá-la efec-
tuar por bombea-
mento no seu
revendedor autori-
zado.
МАСЛО И УРОВЕНЬ
Рекомендуемое масло
руководство
двигателя
*
Объем масла
Для смены масла обра-
титься кофициальному
дилеру продукции, кото-
рый ее произведет от-
качкой.
11
12
G
E
NTRETIEN FILTRE A AIR - MANTENIMIENTO FILTRO DE AIRE - AIR FILTER MAINTENANCE - LUFTFILTER-INS
-
TANDHALTUNG - MANUTENÇÃO FILTRO DE AR - MANUTENZIONE FILTRO DELL’ARIA - WYMIANA FILTRA PO-
WIETRZA -
(W&$%W!W! 
- ™˘ÓÙ‹ÚËÛË Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· -
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
G1
Vérifier régulièrement l’encrasse-
ment de cette huile et la changer
si nécessaire.
G1
Verificar de modo regular el en-
suciamiento de este aceite y
cambiarlo si necesario.
G1
Check regularly whether this oil
is getting dirty, and change as
required.
G1
Die Verschmutzung dieses Öls ist
regelmäßig zu prüfen, bei Bedarf
Ölwechsel vornehmen.
G1
Verifique regularmente a sujidade
deste óleo e mude-o se necessá-
rio.
G1
Controllare l’olio ad intervalli
regolari e cambiarlo quando ri-
sulta sporco.
G1
(?A0F3I0sA46D;0A=84BC0=IDyH280
>;49D8FH<84=8s>;4994y4;8
I027>3I8?>CAI410
G1
Регулярно проверяйте степень
загрязнения масла и при
необходимости заменяйте его.
G1
?A,QO964<70980/?<?8?9?
6:9><:70/494B@020<064<=0
A,QO/0Q4X>4<494B
G1
MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‡ÊÏÂÎÙ·
‰È·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
·ÊÚ҉˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú·.
HONDA GC135
HONDA GX 160 / GX 120
SUBARU EP 16 / EP 17
G1
N
e pas utiliser de solvant
inflammable pour nettoyer
l’élément mousse du filtre à air.
N
o utilice solvente inflamable
para limpiar el elemento de es-
puma de filtro de aire.
D
o not use inflammable sol-
vents to clean the foam insert
in the air filter.
N
iemals entzündbares Löse-
m
ittel benutzen, um den
Schaumteil des Luftfilters zu
reinigen.
Nunca utilizar solvente infla-
m
ável para limpar o elemento
espuma do filtro do ar.
Non utilizzare solventi infiam-
m
abili per pulire l’elemento di
gommapiuma del filtro
dell’aria.
1-<S?>)I 97@8<:@+@)4613B>
G);>78)46?+0,7+@?:@+@-61)
-4-5-6;<@81)631.14;9)
87>1-;9@)
Не использовать огнеопасные
растворители для очистки
поролонового элемента воздушного
фильтра
,@,147><0=46G;HVH9H
A,9,-47098,//0470
>084B7080A494B
MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‡ÊÏÂÎÙ·
‰È·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
·ÊÚ҉˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘
·¤Ú·.
I2
Position transport - Posición transporte - Position in transport - Transportstellung -
P
osição de transporte - Posizione trasporto - Pozycja transportowa - Nakil konumu -
£¤ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ - Положение для транспортировки
P
osição de trabalho
D
urante o trabalho, para a passagem das
alamedas, beiras, etc., recomenda-se de sol-
t
ar a alavanca de embraiagem e de subir a
f
erramenta rotativa em posição de transporte para
evitar as projecções de pedras, etc. e para evitar da-
n
ificar as facas
P
osizione lavoro
D
urante il lavoro, per il passaggio dei (viali
bordura ecc…) è preferibile allentare la leva
d
i innesto e far risalire l’utensile rotante in po-
sizione trasporto per evitare la proiezione di
(
sassi ecc…) e il deterioramento dei coltelli
I1 I1 I1
P
ozycja robocza
,2I0B84?A02H?>32I0B?>:>=HF0=80
0
;494::A0F43I88C3j=0;4yHIF>;=8s3xF8
6
=8uB?AIu6p08D=84ws=0AIu3I84>1A>C>F4F
?>IH29uCA0=B?>AC>Ft01HI0?>1842?>FBC0F0=8D
>
3?AHB:YF:0<84=848C38DBI:>3I4=8D=>yH
C,7SU8,6:9?8?
C
,7SU8,=H<0=49.020F4>70<609,<7O67OA0<70<@=I20F4U70<4
4F49/0-<4A,56:7?9?=0<-0=>-S<,68,6@0/0@4948
,
<,.S9S 9,647 6:9?8?9, 20>4<806 1S<7,8,7,<S
>,U7,<@=I@0-SF,67,<S9AS;<,98,7,<S9SG970806
4F49>0<.430/4749
£
¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜
K
·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙË ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ
È·‰ÚfïÓ, ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÎÏ, ›ӷÈ
ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·Ê‹ÓÂÙ ÂχıÂÚÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
Û
‡ÌÏÂ͢ Î·È Ó· ÛËÎÒÓÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
Û
ÙË ı¤ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ
ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÂȘ (¯·ÏÈÎÈÒÓ ÎÏ) Î·È ÙË ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ
Ì
·¯·ÈÚÈÒÓ
Pабоуее положение
B
о время работьl, для прохождения
д
орожек, кромок и т.п. следует отпустить
р
ычаг цепления и поднять вращающийся
инструмент в положение транспортировки,
ч
тобы предотвратить выбросы (щебня и т.п.) и
износ ножей
I2
J
EMBRAYAGE OUTIL - EMBRAGUE HERRAMIENTA - ENGAGING THE TOOL - WERKZEUGKUPPLUNG -
EMBRAIAGEM FERRAMENTA - INNESTO UTENSILE - #!"(LF"(L( -
$C$R*
™Àª¶§E•H Eƒ° A§EIOÀ

СЦЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
OK
1
2
§ 1-4
K
ARRÊT - PARADA - STOPPING - ANHALTEN - PARAGEM - ARRESTO - STOP - DURDURMA -
¶AY™H §EITOYP°IA™ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
K1
K3
3
1
4
1
3
HONDA GC135
SUBARU EP16
SUBARU EP17
HONDA GX160
HONDA GX120
1
2
2
2
K2
14
§ 1-4
Ne pas soulever la machine seul
#>;4E0=C0A;0<M@D8=0B>;>
>=>C;85CC74<0278=41HH>DAB4;5
84"0B278=4=827C0;;48=7414=
#Q>;4E0=C40<M@D8=0BY
#>=B>;;4E0A4;0<02278=030B>;>
"0BIH=H=84F>;=>?>3=>B8sB0<>3I84;=84
,6490A4>06-,XO9OB,6,7/O<8,AO9
Μην ανασηκώνετε το μηχάνημα μόνος/η
не поднимать машину силами одного человека
Le catalogue pièces de rechanges ci-joint (en option), est destiné uniquement aux réparateurs agréés.
Motosegadora de conductor a pie. La lista adjunta de piezas (opcional) está destinada únicamente al reparador autorizado.
%434BCA80=2>=CA>;;43<>C>A<>F4A)740CC02743l?0AC;8BCm>?C8>=0;8B34BC8=43B>;4;H5>AC740??A>E43A4?08A4A¶BDB4
47">C>A<P74A84>?C8>=0;148;8464=34lAB0CIC48;;8BC48BC0DBB27;84d;8275aA34=0DC>A8B84AC4='4?0A0CDA384=BC14BC8<<C
">C>6030=748A0342>=3DC>A0?S$l?0AC;8BCm4<0=4G>>?28>=0;S34BC8=03>0?4=0B0>A4?0A03>A24AC858203>
">C>50;280CA8242>=2>=3D24=C40?8438!0l?0AC;8BCm;8BC0?4II80;;460C08=>?I8>=4T34BC8=0C04B2;DB8E0<4=C40;A8?0A0C>A40DC>A8II0C>
>B80A:0B0<>184y=0I>?4A0C>A4<?84BIH</0pt2I>=0;8BC02Iuw28F>?29894BC?AI4I=02I>=0FHpt2I=843;00DC>AHI>F0=46>F0ABIC0CD
A,6>,6?77,9O87O8:>:<7?:<,68,6490=46>0=?9?7,9J;,<>74=>K:;=4A:9A,79OB.,>0=.4774:9,<O8?B8,9O9,AG90746>4<
Μηχανοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή με πεζό οδηγό. Το συνημμένο “part-list” (έξτρα), προορίζεται αποκλειστικά για τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Мотокосилка с ножным управлением. Прилагаемый список деталей (опция) предназначен исключительно для уполномоченных ремонтных мастерских
L
U
TILISATION SANS PANIER - UTILIZACIÓN SIN CESTA - USING WITHOUT A BASKET - GEBRAUCH OHNE KORB -
UTILIZAÇÃO SEM CESTO - UTILIZZO SENZA CESTELLO - %R'$ &( #( -
%#&%R+'! 
ÃH™H ÃøƒI™ KA§A£I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ КОЖУХА
OK
O
K
M
REGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL - AJUSTE PROFUNDIDAD DE TRABAJO - ADJUSTING DEPTH OF
WORK - EINSTELLEN ARBEITSTIEFE - AJUSTAR PROFUNDIDADE DE TRABALHO - REGOLAZIONE
PROFONDITA’ DI LAVORO - "%FL  O"  ( -
CS&$ $R!RPW*$ 
ƒÀ£ªI™H BA£OÀ™ Eƒ°A™IA™ - РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
5mm maxi
§ 1-6
N
MANUTENSION - MANUTENCIÓN - HANDLING - BEWEGEN - MANUTENÇÃO - MANUTENZIONE -

- % -
[fspqka
- ¡ •¢¥™œ’
15
O
RÉGLAGE DE LA TENSION DE COURROIE - AJUSTE DE LA TENSIÓN DE CORREA - ADJUSTING THE BELT
TENSION - EINSTELLEN DER RIEMENSPANNUNG - AJUSTAR A TENSÃO DA CORREIA - REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLA CINGHIA - "%!L!# -
*T$WW W*$ 
ƒÀ£ªI™H TE¡TøªATO™ TOY IªA¡TA

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
À RÉALISER PAR UN ATELIER AGRÉÉ
A REALIZAR POR UN TALLER AUTORIZADO
TO BE PERFORMED BY AN APPROVED WORKSHOP
VON EINER AUTORISIERTEN WERKSTATT DURCHFÜ HREN LASSEN
"("! "%$"%$ "(
DA FAR EFFETTUARE DA UN’OFFICINA AUTORIZZATA
&' H&%$ "'( &'&"#($
*&$&D*&$R!!*#R&R$
‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ВЫПОЛНЯТЪ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ
16
O4
O5
O3
6
5
4
70mm
1
6
5
2
7
12
11
O3
3
§ 1-5
S
i el ajuste no es suficiente para
obtener la cota de 70 mm en el muelle
2
, efectuar el ajuste del rodillo 5 aflo-
j
ándolo y dejándolo deslizar hacia atrás en la
luz de la palanca 6.
O4
S
i le réglage n’est pas suffisant pour
o
btenir la cote de 70mm au ressort 2,
procéder au réglage du galet 5 en le
d
esserrant et en le faisant glisser vers l'arrière
dans la lumière du levier 6.
O4
P
J
D
ébrancher la bougie
(voir manuel moteur)
E
mbrayer la courroie 1 (voir ) et
v
érifier la cote du ressort 2.
L
e ressort doit avoir une longueur de
7
0 mm
R
églage par vis de tension de câble 3
e
t 4
O3
O2
O1
S
’assurer que la courroie 1 débraye et
que le tampon de frein 7 soit bien en
c
ontact avec la poulie en position dé-
brayée et sans contact en position embrayée
s
inon (voir ).
O5
J
D
esenchufar la bujía
(
Ver manual motor)
Embragar la correa 1 (ver ) y verifi-
c
ar la cota del muelle 2. El muelle
d
ebe medir 70 mm
A
juste mediante tornillo de tensión de
cable 3 y 4
O3
O2
O1
O4
J
D
isconnect the sparking plug
(
see engine manual)
Engage the belt 1 (see )and check
t
he length of spring 2. The spring
s
hould be 70 mm long
A
djust it with cable tension screws 3
a
nd 4
O3
O2
O1
Make sure that belt 1 disengages and
t
hat the brake block 7 is in contact with
t
he pulley in its disengaged position,
and not in contact in the engaged position.
I
f not, (see )
O5
P
I
f there is not sufficient leeway for ad-
justment to bring spring 2 to
7
0mm, then adjust the roller 5 by slackening it
o
ff and sliding it backwards into the slot of
lever 6.
O4
O4
J
D
ie Kerze abstecken
(siehe Motorhandbuch)
D
en Riemen 1 (siehe ) einkuppeln
u
nd das Maß der Feder 2 prüfen.
Die Feder muss eine Länge von 70 mm
h
aben.
E
instellen mit den Kabelspannungs-
s
chrauben 3 und 4
O3
O2
O1
Sicherstellen, dass der Riemen 1 aus-
kuppelt und der Bremspuffer 7 gut mit
der Scheibe in ausgekuppel-
ter Stellung in Berührung ist und ohne Berüh-
rung in der eingekuppelten Stellung, anderen-
falls (siehe )
O5
P
Wenn die Einstellung nicht ausreicht,
um den Wert von 70 mm an der
F
eder zu erzielen, muss die Walze 5 ein-
gestellt werden, indem man sie nach hinten in
d
as Langloch des Hebels 6 schiebt.
O4
O4
A
segurarse de que la correa 1 desem-
braga y de que el tapón de freno 7
e
sté bien en contacto con la polea
en posición desembragada y sino, sin
contacto en posición embragada (ver ).
O5
P
J
Desligue a vela
(
ver manual do motor)
Embraie a correia 1 (ver ) e
v
erifique a cota da mola 2. A mola
deve ter um comprimento de 70 mm
A
juste com parafuso de tensão de
cabo 3 e 4
O3
O2
O1
S
e o ajuste não for suficiente para
obter a cota de 70mm na mola 2, pro-
c
eda ao ajuste do rodízio 5 desaper-
tando-o e fazendo-o deslizar para trás na luz
da alavanca 6.
O4
O4
Verifique se a correia 1 desembraia e
se o tampo do travão 7 está correcta-
mente em contacto com a roldana
na posição desembraiada e sem contacto na
posição embraiada caso contrário (ver )
O5
Scollegare la candela
(
vedere manuale motore)
Innestare la cinghia 1 (vedere ) e
v
erificare la dimensione della molla
2. La molla deve avere una lunghezza
di 70 mm.
Regolazione tramite vite di tensione
di cavo 3 e 4.
O3
O2
O1
S
e la regolazione non è suffi-
ciente per ottenere la dimensione di
7
0 mm alla molla 2, procedere alla
regolazione del rullo 5 allentandolo e facen-
dolo scivolare all’indietro nella luce della leva 6.
O
4
O4
Assicurarsi che la cinghia 1 disinnesti
e che il tampone di freno 7 sia bene
in contatto con la puleggia in
posizione disinnestata e senza contatto in
posizione innestata altrimenti ( vedere )
O5
J
P
P
J
Отключите свечу
(см. руководство двигателя)
Включите счепление ремня 1. (см. ) и
проверьте размер пружины 2.
Длина пружины должна составлять
70 мм.
Pегулировка винтом натяжения
троса 3 и 4
O3
O1
P
Если регуировки недостаточно
для получения размера 70 мм пру-
жины 2, отрегулируйте ролик 5,
ослабив его и продвинув назад в зазоре
рычага 6.
O4
J
,G)+@?IP>1-+M
8);9@16:;9<3+2):14613)
,Hpt2IHsB?AIu6p>?0B:0?0CAI8
B?A0F3I8s>3BCA>=HB?AuyH=H
(?AuyH=0<DB8<84s3pD6>ws55
'46D;0290I0?><>2twAD1H
=0?8u280;8=:8 8
O3
O2
O1
*?4F=8sB8uy4?0B4: FHB?AIu6;0
B8u8y4:;>24:70<D;20
BCH:0B8uI:>p4<F?>IH298FH?AIu6;>
=498=84BCH:0B8uF?>IH298FHpt2I4=80
B?AIu6p0?0CAI
O5
P
4y4;8A46D;0290 =8494BCFHBC0A2
I09t203;0DIHB:0=80FH<80AD55 =0
B?AuyH=84=0;4yHFH:>=0sA46D;029u
A>;:8>:Au209t29t8?AI4BDF09t23>CHpDF
BCA>=uwF80Cp03xF86=8
O4
O4
O4
J
BÁ¿ÏÙÂ ÙÔ ÌÔ˘˙›
(‚Ϥ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÙ¤Ú)
™˘ÌϤÍÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· 1 (‚Ϥ )
Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘
2. TÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜
70 mm
ƒ‡ıÌÈÛË Ì ‚›‰· ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜ ÓÙ›˙·˜
3 Î·È 4
O3
O2
O1
B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ 1
·ÔÛ˘ÌϤÎÂÈ Î·È fiÙÈ Ô
ÚÔÛÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú·˜ ÊÚ¤ÓÔ˘ 7 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Û›ÁÔ˘Ú· Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›· ÛÙË ı¤ÛË
Û‡ÌÏÂ͢, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο (‚Ϥ )
O5
P
AÓ Ë Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹
ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 70mm ÙÔ˘
ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ 2, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›· 5
ÍÂÛÊ›ÁÁÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·È ÁÏÈÛÙÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ ÛÙËÓ Ô‹ Ï›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ 6.
O4
O4
J
?54,6S8S9S60=80
-,6S9SB8,9?078:>:<
,AOUO9-,Q7,98,=O-,6O9OB
@0A,AG7F?̈=?̈ 6:9><:7?
̈
*,AO9
88
?B?97?Q?:78,=O20<064<
,-7:20<4748494@4/,=OA7,,A,<7,8,
@0
O3
O2
O1
,ASU
L496,@<,/SVS9/,9@01<09
>,8;:9?
9496,@<,8,6:9?8?9/,
8,6,<,A7,>08,=>,:7/?V?9/,9@0
-,V7,8,6:9?8?9/,>08,=0>80/4V49/09,6=4
>,6>4</0-,6S9SB0849:7?9?B
O5
P
A,<7,8,A,AS988M746G7F?̈=?̈9?̈
07/00>8064F49 ,A,<SA0>0<74/0Q47=0
>060<.46,A,<S9S20<F067017>4<49
6:7?9/?<?8?9,
2G<0>060<.4Q420@U0>49@0,<6,A,/:Q<?6,A/S<,F
SUSQS9/,6,A/S<S9
O4
O4
Проверьте, что производится
расцепление ремня 1, а также что
тормозная колодка 7 находится в
понтакте со шкивом в положении с
выключенным сцеплением и выходит из
контакта при включении сцепления
(см. )
O2
O5
O4
17
g
ekuppelter Stellung darf die Bremse
7 nicht mit der Scheibe 8 in Berührung
s
ein
P2
I
n ausgekuppelter Stellung muss die
B
remse 7 mit der Scheibe 8 in Berüh-
rung sein und diese daran hindern, frei
zu drehen.
P3
Ist das nicht der Fall, die Muttern 9
lockern und die Bremse 7 in die ge-
wünschte Stellung geben.
P4
En posición embragada, el freno 7 no
d
ebe estar en contacto con la polea 8
P2
E
n posición desembragada, el freno 7
n
o debe estar en contacto con la polea
8 e impedirle girar libremente
P3
S
i no es el caso, aflojar las tuercas 9 y
a
justar el freno 7 en la posición des-
eada
P4
D
esenchufar la bujía (Ver manual
motor)
P1
D
ie Zündkerze abstecken (siehe
M
otorhandbuch)
P1
,?>IH298FHpt2I>=46>B?AIu6p070
<D;42 =84<>y4BCH:0sB8uI:>p4<
P2
,?>IH298Fpt2I>=46>B?AIu6p070<D
;42 <DB8BCH:0sB8uI:>p4< 8I0?>
18460s946>BF>1>3=4<D>1A020=8D
B8u
P3
,GK+@?IP>1-+M8);9@16:;9<3+2)
:14613)
P1
P1
P
REGLAGE DU FREIN - AJUSTE DEL FRENO - ADJUSTING THE BRAKE - EINSTELLEN DER BREMSE - AJU-
STAR O TRAVÃO - REGOLAZIONE DEL FRENO - "%% -
$!*$
ƒÀ£ªI™H TOY
ºƒE¡OÀ

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА
D
ébrancher la bougie (voir manuel mo-
t
eur)
P1
En position embrayée le frein 7 ne
d
oit pas être en contact avec la poulie
8
P2
E
n position débrayée le frein 7 doit
être en contact avec la poulie 8 et
l
'empêcher de tourner librement
P3
S
i ce n’est pas le cas, desserrer les
é
crous 9 et régler le frein 7 dans la po-
sition souhaitée
P4
Na posição embraiada o travão 7 não
deve estar em contacto com a roldana 8
P2
Na posição desembraiada o travão 7
deve estar em contacto com a roldana
8 e impedi-lo de rodar livremente
P3
Se não for o caso, desaperte as porcas 9
e ajuste o travão 7 na posição desejada
P4
I
n the engaged position the brake 7
should not be in contact with the pulley 8
P2
I
n disengaged position the brake 7
s
hould be in contact with the pulley 8
and should prevent it from turning freely.
P3
If this is not so, slacken the nuts 9 and
adjust the brake 7 to the desired position.
P4
In posizione innestata il freno 7 non deve
essere in contatto con la puleggia 8
P2
In posizione disinnestata il freno 7 deve
essere in contatto con la puleggia 8 ed
impedire ad essa di girare liberamente
P3
Se questo non avviene, allentare i dadi 9
e regolare il freno 7 nella posizione des-
iderata
P4
Disconnect the sparking plug (see
e
ngine manual)
P1
4y4;8C0:=8494BC>3:Au28s=0:AuC:8
8FHA46D;>F0s70<D;42 FFH<0
60=0?>IH29u
Desligue a vela (ver manual do
motor)
P1
Scollegare la candela (vedere ma-
nuale motore)
P1
8
7
9
§ 1-5
P4
?54,6S8S9S60=494B-,6S9SB8,9?07
8:>:<
P2
,Q7,8,6:9?8?9/,1<09
8,6,<,A7,
>08,=0>808074/4<
P3
,@<,8,6:9?8?9/,1<098,6,<,L0
>08,=0>8074/4<@0=0<-0=>F0/G980=494
09207708074/4<
P4
Q0<20<0674/0Q47=0=:8?97,<S
20@U0>4
94B@01<094
4=>0947096:9?8/,,A,<
7,AS9SB
P1
BÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔ˘˙› (‚Ϥ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
ÌÔÙ¤Ú)
P2
™ÙË ı¤ÛË Û‡ÌÏÂ͢ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ 7 ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ
ÙÚÔ¯·Ï›· 8
P4
AÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ٷ
·ÍÈÌ¿‰È· 9 Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ 7
ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
P1
тключите свечу (см.
руководство двигателя)
B положении с включенным
сцеплением тормоз 7 не должен
находиться в контакте со шкивом 8
В положении с выключенным
сцеплением тормоз 7 не должен
находиться в контакте со шкивом
8, препятствуя его свободному вращению
В противном случае, ослабьте гайки
9 и отрегулируйте тормоз 7 для
установки в требуемое положение
™ÙË ı¤ÛË ·ÔÛ‡ÌÏÂ͢ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ 7
Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ
ÙÚÔ¯·Ï›· 8 Î·È Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó·
Á˘Ú›˙ÂÈ ÂχıÂÚ·
P3
P2
P3
P4
18
§ 1-5
D
ébrancher la bougie
(voir manuel moteur)
Q1
D
esserrer les axes de fixation capot 10
p
our le passage de la courroie 1
Q2
R
etirer la courroie 1 et la remplacer
par la nouvelle
Q3
Effectuer les contrôles de la longueur
d
u ressort 2 (voir ) et de la position
du frein 7 (voir )
Q4
D
ie Zündkerze abstecken
(siehe Motorhandbuch)
Q1
Die Befestigungsachsen der Verklei-
d
ung 10 für das Durchgehen des Rie-
mens 1 lockern.
Q2
Den Riemen 1 entfernen und durch
den neuen Riemen ersetzen
Q3
Die Prüfungen der Länge der Feder 2
durchführen (siehe ) und der Posi-
tion der Bremse 7 (siehe ).
Q4
D
esenchufar la bujía
(Ver manual motor)
Q1
A
flojar los ejes de sujeción capot 10
p
ara el paso de la correa 1
Q2
Q
uitar la correa 1 y reemplazarla por
la nueva
Q3
E
fectuar el control de la longitud del
muelle 2 (ver ) y de la posición del
f
reno 7 (ver )
Q4
D
isconnect the sparking plug
(see engine manual)
Q1
Loosen the bonnet hinges 10 to allow
t
he belt 1 to be withdrawn.
Q2
R
emove the belt 1 and replace it with
a new one.
Q3
Check the length of the spring 2
(see ) and the position of the brake
7 (see ).
Q4
Scollegare la candela
(vedere manuale motore)
Q1
Allentare gli assi di fissaggio coper-
chio 10 per il passaggio della cinghia
1
Q2
Togliere la cinghia 1 e sostituirla con
quella nuova
Q3
Effettuare il controllo della lunghezza
della molla 2 (vedere ) e della po-
sizione del freno 7 (vedere )
Q4
Remova a correia 1 e substitua-a por
uma nova
Q3
Efectue o controlo do comprimento da
mola 2 (ver ) e da posição do travão
7 (ver )
Q4
Desligue a vela
(ver manual do motor)
Q1
Desaperte os eixos de fixação da tampa
10 para a passagem da correia 1
Q2
Q
R
EMPLACEMENT DE LA COURROIE - SUSTITUCI
ÓN
DE LA CORREA - REPLACING THE DRIVE BELT -
R
IE
-
MEN WECHSELN - SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA - SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA - "%
#!"(LF
$R*"%'!'!*$! %
PY£MI™H TH™ NTIZA™ TH™ O¶I™£EN

РЕГУЛИРОВКА
СЦЕПЛЕНИЯ
O
P
O
P
O
P
O
P
O
P
O
P
10
10
10
10
2
1
7
Q1
Disconnect the sparking plug
(see engine manual)
Q2
$3:Au28s>B84<>2>F0=80?>:AHFH
3;0D<>y;8F84=80?AI49w280?0B:0
Q3
Q4
,H:>=0s:>=CA>;u3pD6>w28B?AuyH=H
?0CAI8?>IH29870<D;20
?0CAI
/39ts?0B4: 8FH<84=8s=0=>FH
O
P
Q1
?54,6S8S9S60=494B
-,6S9SB8,9?078:>:<
Q2
,ASX
20F4X44F496,;?>

=,-4>7080
,6=7,<S9S20@X0>494B
Q3
Q4
*,AS9
?B?97?Q?9?9-,6S9SB@0
1<09
6:9?8?9?9-,6S9SB6:9
><:770<49420<F0670X>4<494B
,AS17S
F06494B@0A094=4A70/0Q4X>4<494B
O
P
Q1
BÁ¿ÏÙÂ ÙÔ ÌÔ˘˙›
(‚Ϥ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÙ¤Ú)
Q2
•ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘
ηχÌÌ·ÙÔ˜ 10 ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘
ÈÌ¿ÓÙ· 1
Q3
Q4
EϤÁÍÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ 2
(‚Ϥ ) Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ 7
(‚Ϥ )
AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· 1 Î·È ·ÏÏ¿ÍÙÂ
ÙÔÓ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
O
P
Q1
Отключите свечу
(см. руководство двигателя)
Q2
Ослабьте оси крепления капота 10
для прохода ремня 1
Q3
Q4
Проверьте длину пружины 2
(см. ) и положение тормоза 7
(см. )
Снимите ремень 1 и замените его
новым
O
P
19
R
R
EMPLACEMENT DES COUTEAUX - REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS - REPLACING THE BLADES - ERSETZEN DER
KLINGEN - SUBSTITUIR AS FACAS - SOSTITUZIONE DEI COLTELLI - &' R'-
C$!*$S&R$R %R

A§§A°H Tø¡ ªAÃAIƒIø¡

ЗАМЕНА НОЖЕЙ
8
10
11
8
9
A
vant chaque utilisation véri-
fier que les couteaux ne sont
p
as détériorés. Si tel est le cas,
l
es remplacer
A
ntes de cada utilización, veri-
f
icar que las cuchillas no estén
d
eterioradas. Si tal es el caso,
reemplazarlas
B
efore use, always check that
t
he blades are not damaged.
I
f they are, replace them.
V
or jedem Gebrauch muss si-
c
hergestellt werden, dass die
K
lingen nicht beschädigt sind.
I
st das der Fall, müssen sie er-
setzt werden.
Antes de proceder a cada uti-
l
ização, verifique se as facas
não estão danificadas. Se for
o
caso, substitua-as.
Prima di ogni utilizzo verifi-
c
are che i coltelli non siano
rovinati. In tal caso, sostituirli
!9@-,3)S,?5<S?+1-56)4-S?
:
89)>,@1I +@? 67S- 61- :K
<:@37,@76- -S-41 ;)3 2-:;
>
?51-61I2-
0< 6?77,9S8/,9 G9.0 -SF,67,<S9
-:BB?7?;-:B?78,/SQS6:9><:70/494B
Q0< 20<064A:<=, -SF,67,<S
/0Q4U>4<494B
ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, Ó·
‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
¯
·Ï¿ÛÂÈ Ù· Ì·¯·›ÚÈ·.
¤
¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ÍÙÂ Ù·
П
еред каждым исполъзованием
проверяйте, что ножи не
п
овреждены. В случае
повреждения замените ножи.
R5b
R4
6
7
4
3
5
4
R5a
1
3
2
3
3
§ 1-5
20
D
ie Zündkerze abstecken (siehe Motorhandbuch)
Q
Diesen Vorgang für die
vier Klingenrampen wiederholen.
R
1
Den Riemen entfernen (siehe ).
R
2
Die Maschine nach hinten kippen.
R
3
D
ie Lager 3 demontieren und den Rotor aus dem Gehäuse
nehmen.
R
4
Die zwei Schrauben 4 des Lagers 3 auf der der Scheibe
gegenüberliegenden Seite entriegeln. Das Lager entfer-
nen und die Klingen sowie die Abstandshalter schieben. Die schadhaf-
ten Klingen ersetzen, indem ein Abstandshalter 5 oder die Feder
dazwischen gefügt wird, beachten, dass jede Klinge um 1/3 der Um-
drehung versetzt ist. Das Lager 3 wieder auf die Achse 7 montieren,
bis es an dem Sechskantelement anliegt. Die Schrauben 4 des Lagers
3 wieder festziehen
R
5a
Einen der Stifte 8 entfernen. Die Achse 9 bis zu den
s
chadhaften Klingen schieben. Die Klingen 10 auswäh-
len und die Einheit wieder zusammenbauen, indem ein Abstands-
h
alter 11 zwischen die einzelnen Klingen eingefügt wird. Den Stift
wieder anbringen.
R
5b
D
esligue a vela (ver manual do motor)
Q
Repita esta manobra para as 4 rampas de facas
R
1
Remova a correia (ver )
R
2
Incline a máquina para trás
R
3
D
esmonte as chumaceiras 3 e remova o rotor do cárter
R
4
Desbloqueie os dois parafusos 4 da roldana 3 do
l
ado oposto à roldana. Remova a chumaceira e faça
deslizar as facas 4 e as travessas 5. Substitua as facas defei-
tuosas intercalando-as, uma travessa 5 ou a mola 6, verifique
se deslocou correctamente cada faca de 1/3 de volta. Volte a
montar a chumaceira 3 no eixo 7 até ficar em batente no sexta-
v
ado. Volte a bloquear os parafusos 4 da chumaceira 3.
R
5a
R
emova uma das cavilhas 8. Faça deslizar o eixo 9
a
té as facas defeituosas. Substitua as facas 10 e
v
olte a montar o conjunto colocando uma travessa 11 entre
c
ada faca. Volte a colocar a cavilha.
R
5b
S
collegare la candela (vedere manuale motore)
Q
Ripetere questa manovra per le 4 rampe dei coltelli.
R
1
Togliere la cinghia (vedere )
R
2
Ribaltare la macchina verso la parte posteriore
R
3
S
montare il cuscinetto 3 e togliere il rotore del carter
R
4
Sbloccare le due viti 4 del cuscinetto 3 lato opposto
a
lla puleggia. Togliere il cuscinetto e far scivolare i
coltelli 4 ed i distanziatori 5. Sostituire i coltelli difettosi interca-
lando un distanziatore 5 o la molla 6, fare in modo di sfalsare
bene ogni coltello 1/3 di giro. Rimontare il cuscinetto 3
sull’asse 7 finchè sia in cima sui sei lati. Ribloccare le viti 4 del
c
uscinetto 3.
R
5a
T
ogliere una delle coppiglie 8. Far scorrere l’asse 9
fino ai coltelli difettosi. Cambiare i coltelli 10 e rimon-
tare il tutto posizionando un distanziatore 11 tra ciascun coltello.
Rimettere la coppiglia.
R
5b
,GK+@?IP>1-+M8);9@16:;9<3+2):14613)
!7>;B9@?I+@?667PI6):@?6)+0
67S?
R
1
R
2
%AI427H;8s<0BIH=u3>CHpD
R
3
/34<>=C>F0sp>yHB:0 8FH9tsF8A=8:I>1D3>FH
R
4
$31;>:>F0s 3F84wAD1H p>yHB:0 >3BCA>=H?AI428F=49
3>:>p0/39tsp>yHB:>8?AI4BD=ts=>y4 8?AI4:p03:8
,H<84=8sDBI:>3I>=4=>y4I0:p0309t2?AI4:p03:8 ;D1
B?AuyH=uIFAY28sDF06u=0?AI4BD=8u284:0y346>=>y0>
>1A>CD/0<>=C>F0sp>yHB:> =0>B8 3><><4=CD:843H
>?AI4B8u=04;4<4=284BI4w28>:tC=H<
/01;>:>F0swAD1H p>yHB:0
R
5a
*BD=ts9434=I:>p:YF%AI4BD=ts>w 3>DBI:>3I>=H27
=>yH,H<84=8s=>y4 8I0<>=C>F0s20p>wsI0:p0309t2
?AI4:p03:u <8u3IH:0y3H=Yy/0p>yHs:>p4:
R
5b
?54,6S8S9S60=80-,6S9SB8,9?078:>:<
Q
?3,<060>4-SF,QS9/?̈B0A44F49>06<,<7,AS9
R
1
080<4FS6,<S9SB-,6S9SB
R
2
,6490A420<4A0/:Q<?-:U,7>S9SB
R
3
R
4
6=09A,>,QS9S9
464@4/,=S9S
8,6,<,A7,,6=4
AG90F0@4<494B8,6,<,AS20<4F06494B@0-SF,67,<S
@0-,Q7,8,6?X,67,<S9S
6,A/S<S9SB-:B?78?X-SF,67,<S
0670A0<06/0Q4X>4<494B,Q7,8,6?X,QS
@0A,A,A
30<
-SF,QS9>?<F0@4<80A0/466,>0/494B6=?̈B0<490

8,6,<,AS
,7>S9.SA?̈B0A?̈B0<490/,A,9S9.,A,6,/,<A0<70X>4<494B
,6,<,
@4/,7,<S9S
=S6SX>S<S9SB
R
5a
?̈F?̈66090>70</09-4<4946,7/S<S9SB6=S-:B?6
-SF,67,<,6,/,<A4@?̈B0<49/06,A/S<S9SBSF,67,<S
/0Q4U>4<494B@030<-4<-SF,QS9,<,=S9,-,Q7,8,6?17,QS
A0<70U>4<0<068:9>,5A,;S9SB?̈F?̈66090>420<46:A?9?B
R
5b
BÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔ˘˙› (‚Ϥ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÙ¤Ú)
E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ηÈ
ÁÈ· ÙȘ 4 ÛÂÈÚ¤˜ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ
R
1
AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· (‚Ϥ )
R
2
°Â›ÚÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
R
3
AÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ 3 Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ·fi ÙÔ Î¿ÚÙÂÚ
R
4
÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ 4 ÙÔ˘ ‰ڿÓÔ˘ 3 ·fi ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ÙÚÔ¯·Ï›·˜.
AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ Î·È ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÙ ٷ Ì·¯·›ÚÈ· 4 Î·È ÙÔ˘˜
·ÔÛٿ٘ 5. AÏÏ¿ÍÙ ٷ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ Ì·¯·›ÚÈ·
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÔÛÙ¿ÙË 5 ‹ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ 6. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÙ οı ̷¯·›ÚÈ Î·Ù¿ ÙÔ 1/3 ÛÙÚÔÊ‹˜.
E·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ 3 ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· 7 ̤¯ÚÈ Ó·
ÌÏÔοÚÂÈ ÛÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ. •·Ó·‚ȉÒÛÙ ÙȘ
‚›‰Â˜ 4 ÙÔ˘ ‰ڿÓÔ˘ 3.
R
5a
AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ÎÔ›ÏȘ 8. ™‡ÚÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· 9 ̤¯ÚÈ Ù· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ Ì·¯·›ÚÈ·. AÏÏ¿ÍÙÂ
Ù· Ì·¯·›ÚÈ· 10 Î·È Â·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÔÛÙ¿ÙË 11 ÌÂٷ͇ οıÂ
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡. E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÔ›ÏÈ·.
R
5b
Отключите свечу (см. руководство двигателя)
Q
Повторите зту операцию для 4 рядов ножей
R
1
Снимите ременЬ (см. )
R
2
Наклоните агрегат назад
R
3
Демонтируйте подшипник 3 и удалите ротор из
картера
R
4
Ослабьте два винта 4 подшипника 3 со сто-
роны, противоположной ролику. Снимите
подшипник и продвиньте ножи. 4 с распорками 5.
Замените поврежденные ножи, вставляя распорку 5
или пружину 6, и смещая каждый нож на 1/3 обо-
рота. Установите подшипник 3 на ось 7 до упора по
шести граням. Снова заблокируйте винты 4 подшип-
ника 3.
R
5a
Удалите один из штифтов 8. Продвиньте
ось 9 до поврежденных ножей. Замените
ножи 10 и соберите узел, помещая распорки 11
между ножами. Установите штифт на место.
R
5b
D
ébrancher la bougie (voir manuel moteur)
Q
Répéter cette manœuvre
pour les 4 rampes de couteaux
R
1
R
etirer la courroie (voir )
R
2
B
asculer la machine vers l’arrière
R
3
Démonter les paliers 3 et enlever le rotor du carter
R
4
D
ébloquer les deux vis 4 du palier 3 coté opposé à la
poulie. retirer le palier et faire glisser les couteaux 4 et les
e
ntretoises 5. Remplacer les couteaux défectueux en intercalant une
e
ntretoise 5 ou le ressort 6. Veiller à bien décaler chaque couteau 1/3
de tour. Remonter le palier 3 sur l’axe 7 jusqu’à ce qu’il soit en buté
s
ur le six pans. rebloquer les vis 4 du palier 3.
R
5a
E
nlever une des goupilles 8. Faire coulisser l’axe 9 jusqu’aux
couteaux défectueux. Changer les couteaux 10
et remonter l’ensemble en plaçant une entretoise 11 entre chaque cou-
t
eaux. Remettre la goupille.
R
5b
D
esenchufar la bujía (Ver manual motor)
Q
Repetir la maniobra para las 4 rampas de cuchillas
R
1
Q
uitar la correa (ver )
R
2
B
ascular la máquina hacia atrás
R
3
Desmontar el cojinete 3 y quitar el rotor del cárter
R
4
D
esbloquear los dos tornillos 4 del cojinete 3 del lado
opuesto a la polea. Quitar el cojinete y dejar deslizar las
c
uchillas 4 y las traviesas 5. Reemplazar las cuchillas defectuosas
intercalando una traviesa 5 o el muelle 6, procurar descalzar cada
c
huchilla 1/3 de vuelta. Volver a montar el cojinete 3 sobre el eje 7
hasta llegar a su tope sobre el seis bocas. Volver a bloquear los tor-
n
illos 4 del cojinete 3.
R
5a
Q
uitar uno de los pasadores 8. Guiar el eje 9 hasta las
cuchillas defectuosas. Cambiar las cuchillas 10 y volver a
m
ontar el conjunto colocando una traviesa 11 entre cada cuchilla.
V
olver a colocar el pasador.
R
5b
D
isconnect the sparking plug (see engine manual)
Q
Repeat this procedure for the 4 sets of blades.
R
1
R
emove the belt (see )
R
2
T
ip the machine backwards.
R
3
Dismantle the bearing 3 and remove the cover rotor.
R
4
S
lacken the two screws 4 of bearing 3 on the oppo-
site side from the pulley. Remove the bearing and
s
lide off the blades 4 and the spacers 5. Replace the faulty
blades, placing a spacer 5 or the spring 6 between them. Take
c
are that each blade is 1/3 of a turn out of phase with the next.
Replace the bearing 3 on the spindle 7 until it is flush up
a
gainst the six flats. Re-tighten the screws 4 of the bearing 3.
R
5a
R
emove one of the pins 8. Slide the spindle 9 until you
reach the faulty blades. Change the blades 10 and
r
e-assemble, placing a spacer 11 between each blade. Replace
t
he pin.
R
5b
Q
/39ts?0B4:?0CAI
6=09A,>,67,<S9S

=G6?̈9?̈B@06,<>0</G90.494
6,7/S<S9SB
Q
21
S.P.A
.
EN
13 -
FR
Déclaration CE de conformité
J
e, soussigné (11) (2) déclare par la présente que la machine
décrite ci-dessous est conforme aux dispositions des Directives
Machine (7).
D
escription : Scarificateur; fabricant (1); modèle (4); Type (5); Nom
commercial (6); Numéro de série (13).
Représentant autorisé à valider la documentation technique (3).
R
éférence aux normes harmonisées (8).
Fait à : (9) date : (10), signataire : (11) signature : (12).
Voir n° de série (13) en dernière page
PT
Declaração CE de conformidade
Eu, abaixo-assinado (11) (2) declaro pela presente que a máquina
descrita abaixo está conforme às disposições das Directivas Má-
quina (7).
D
escrição: Escarificador; fabricante (1); modelo (4); Tipo (5); Nome
comercial (6); Número de série (13).
Representante autorizado a validar a documentação técnica (3).
Referência às normas harmonizadas (8).
F
eito em: (9) data: (10), signatário: (11) assinatura: (12).
V
er nº de série (13) na última página
ES
Declaración CE de conformidad
Y
o, el abajo firmante (11) (2), declaro por la presente que la má-
quina descrita a continuación es conforme con lo dispuesto en las
Directivas de Máquinas (7).
D
escripción: Escarificador; fabricante (1); modelo (4); Tipo (5);
Nombre comercial (6); Número de serie (13).
Representante autorizado encargado de validar la documentación
técnica (3).
R
eferencia a las normas armonizadas (8).
Dado en: (9) fecha: (10), firmante: (11) firma: (12).
V
er n.º de serie (13) en la última página
PL
Deklaracja zgodności CE
Ja, niżej podpisany (11) (2) oświadczam, że maszyna opisana po-
n
iżej jest zgodna z przepisami dyrektywy maszynowej (7).
Opis: Kultywator; producent (1); model (4); Typ (5); Nazwa hand-
lowa (6); Numer seryjny (13).
P
rzedstawiciel upoważniony do zatwierdzania dokumentacji tech-
n
icznej (3).
Normy zharmonizowane (8).
Sporządzono w: (9) data: (10), podpisano: (11) podpis: (12).
Patrz nr seryjny (13) na ostatniej stronie
EL
¢
‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE
√ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ (11) (2) ‰ËÏÒÓˆ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ fiÙÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ
Ô
Ô›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓˆıÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· ªË¯·ÓÒÓ
(7).
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹: KANA¢IKH ™BAPNH, ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ (1), ÌÔÓÙ¤ÏÔ (4),
Ù‡Ô˜ (5), ÂÌÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· (6) ·ÚÈıÌfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ (13).
∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË (3).
∞Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ÚfiÙ˘· (8).
TfiÔ˜: (9) ÌÂÚÔÌËÓ›·: (10) ÀÔÁڿʈÓ: (11) ÀÔÁÚ·Ê‹: (12).
¢Â›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ï·ÈÛ›Ô˘ (13) ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·
TR
CE uyum beyanı
Aţaðıda imzası bulunan ben (11) (2) bu belge ile aţaðıda açıklanan maki-
nenin Makine Kılavuz Bilgileri (7) maddelerine uygun oldu¤unu beyan
ederim.
Açıklama: Toprak kabartma Makinesi; üretici (1); model (4); Tür (5); Ti-
c
ari adı (6); Seri numarası (13).
Teknik belgeyi (3) doðrulayan yetkili temsilci.
Karma normlar için referans (8).
Üretim: (9) tarih: (10), imza: (11) imza: (12).
S
eri numarasına (13) son sayfada bakın
DE
CE-Konformitätserklärung
I
ch, der Unterzeichner, (11) (2), erkläre hiermit, dass die nachste-
hende Maschine der Maschinenrichtlinie (7) entspricht.
Bezeichnung: Reisspflug; Hersteller (1); Modell (4); Bauart (5);
H
andelsname (6); Seriennummer (13).
Zur Freigabe der technischen Unterlagen autorisierter Vertreter (3).
Bezug zu den harmonisierten Normen (8).
O
rt: (9) Datum: (10), Unterzeicher: (11) Unterschrift: (12).
Siehe Seriennummer (13) auf der letzten Seite
IT
Dichiarazione CE di conformità
I
l sottoscritto (11) (2) dichiara che la macchina descritta qui sotto è
conforme alle disposizioni delle Direttive Macchine (7).
Descrizione: Scarificatore; fabbricante (1); modello (4); Tipo (5); De-
n
ominazione commerciale (6); Numero di serie (13).
Rappresentante autorizzato a convalidare la documentazione tec-
nica (3).
R
iferimento alle norme armonizzate (8).
Rilasciato a: (9) data: (10), nome della persona con facoltà di firma:
(11) firma: (12).
P
er il n° di serie (13) consultare l’ultima pagina
RU
Д
екларация соответствия нормативам ЕС
Я, нижеподписавшийся (11) (2), настоящим свидетельствую, что
нижеописанная машина соответствует требованиям Директив о
машинном оборудовании (7).
Описание: Рыхлитель; производитель (1); модель (4); тип (5);
т
орговое название (6); серийный номер (13).
У
полномоченный представитель с правом контроля
технической документации (3).
Ссылки на гармонизированные стандарты (8).
Совершено в: (9) дата: (10), имя: (11) подпись: (12).
См. серийный номер (13) на последней странице
1 - EMAK SPA
2 - EMAK SPA
Via Fermi, 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)
ITALY
3 - M. Fausto BELLAMICO
EMAK SPA Via Fermi, 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)
ITALY
4 - KI0013****
5 - GC135 - EP16 - GX120 - GX160 -
EP17
6 - SR/AG 40 R45 - SR/AG 50 H60
7 - 2006/42/EC, 2004/108/EC
& 2000/14/EC
8 - NF EN 13684
9 - BAGNOLO IN PIANO
10 - 15/04/2010
11 - M. Fausto BELLAMICO
12 -
EN
E
C Declaration of conformity
I, the undersigned (11) (2) declare by the present document that
the machine described below complies with the provisions of the
M
achine Directives (7).
Description: Scarifier; manufacturer (1); model (4); Type (5); Com-
m
ercial Name (6); Serial Number (13).
Authorised representative to validate the technical documentation (3).
Reference to harmonised standards (8).
D
rawn up at: (9) date: (10), signatory: (11) signature: (12).
See Serial No. (13) on last page
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Oleo-Mac AG 40 R45 El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur