STEINEL L 265 LED Şartname

Marka
STEINEL
Kategori
dış aydınlatma
Model
L 265 LED
Tip
Şartname
- 53 -
Cihaz Aç›klamas›
Lamba cam›
Emniyet civatas›
Lamba gövdesi
Duvar tutma eleman›
LED çember lamba
Power-LED efektli ›fl›k
Minisensör ünitesi (konforlu fonksiyon ayar
ifllemi için ç›kar›labilir)
Tapa
Montaj K›lavuzu
Say›n Müflterimiz,
STEINEL Sensörlü Lamba ürününü sat›n alarak firmam›z›n
ürünlerine göstermifl oldu¤unuz güvenden dolay› çok teflekkür
ederiz. ‹tina ile üretilmifl, test edilmifl ve ambalajlanm›fl, bu ürünü
tercih ederek yüksek kaliteli bir cihaz sat›n alm›fl
bulunmaktas›n›z.
TR
Güvenlik Bilgileri
n Montaj çal›flmas› esnas›nda ba¤lanacak olan elektrik kablo-
sundan ak›m geçmemelidir. Bu nedenle önce elektrik
ak›m›n› kesin ve sonra kabloda gerilim olmad›¤›n› voltaj
kontrol cihaz› ile kontrol edin.
n Sensörlü lamban›n tesisat› elektrik flebekesi üzerinde
yap›lacak bir çal›flmad›r. Bu nedenle sözkonusu çal›flma
geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve ba¤lama flartlar›na
göre yap›lacakt›r. (
D- VDE 0100, A- ÖVE / ÖNORM
E8001-1,
- SEV 1000)
Tesisat iflleminden önce lütfen bu Montaj Talimat›n› okuyun.
Tesisat ve iflletmeye alman›n ancak talimatlara göre yap›lmas›
durumunda uzun ömürlü, güvenilir ve ar›zas›z bir iflletme
sa¤lan›r.
STEINEL Sensörlü lamba ile iyi çal›flmalar dileriz.
n Sadece orijinal yedek parça kullan›n.
n Tamir çal›flmalar› sadece yetkili servis taraf›ndan
yap›lacakt›r.
n Lamba cam› conta ile s›k›ca lamba gövdesine
ba¤lanacakt›r.
Conta
Sensör ünitesinin sökülmesini sa¤layan t›rnak
Zaman ayar›
Alaca karanl›k ayar›
Program ayar›
Çal›flma Prensibi
Kapsama Alan› Ayar›
Sürekli Ifl›k Fonksiyonu
Çal›flt›rma / Bak›m
Çal›flma Prensibi
LED çember lamba ve Power-LED efektli ›fl›k
LED'ler alaca karanl›k kumandal› olarak yanar. Örne¤in ev
numaralar›n› sürekli olarak ayd›nlatmak için idealdir. ‹ste¤e
ba¤l› olarak sadece hareket alg›lanmas›nda.
Kişi tanımada devreye giren LED ampul
Mini sensör tarafından birisi algılandığında, LED ampul ayar-
landığı süre boyunca çalışır.
Cihaz içine entegre edilmifl olan yüksek performansl› k›z›lötesi
sensör bir adet 360° çift sensör ile donat›lm›fl olup hareket
eden vücutlar›n (insan, hayvan, vs.) yayd›¤› ›s›y› alg›lar.
Alg›lanan bu ›s› yay›l›m› cihaz içinde elektronik olarak ifllenir
ve ba¤l› olan lambay› otomatik olarak çal›flt›r›r. Örne¤in. duvar
veya cam gibi engeller bulundu¤unda ›s› yay›lmas› alg›lanmaz
ve bu nedenle lamba veya baflka sistemlerin çal›flt›r›lmas› da
mümkün de¤ildir. 360°'lik kapsama aç›s› ve 90°'lik açma
aç›s›na eriflilir. Sensör alt›ndaki alan denetlemesi alttan geçme-
ye karfl› koruma sa¤lar.
Önemli: Sensörlü lambay› yürüyüfl yönünün yan›na do¤ru
monte etti¤inizde ve lamba önünde herhangi bir engel (örne¤in
a¤aç, duvar vs.) bulunmad›¤›nda hareket alg›lanmas› en do¤ru
ve güvenli flekilde sa¤lan›r.
Lamba üzerine direkt olarak yürüdü¤ünüzde eriflim mesafesi
k›s›tl›d›r.
Tesisat
Lamba taraf›ndan yay›lan ›s›n›n sistemin devreye girmesine
sebep olaca¤›ndan montaj yeri mevcut bir lambadan en az
50 cm uzakta olmal›d›r. Belirtilmifl olan 8 metrelik eriflim
mesafesine eriflebilmek için montaj yüksekli¤i yaklafl›k
1,8 – 2 metre olmal›d›r.
Elektrik kablosu ve tüketici hatt›n›n ba¤lanmas› (bkz. fiekil)
Elektrik kablosu 3 telli kablodan oluflur:
L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi renklidir)
N = Nötr iletken (genellikle mavi)
PE = Toprak hatt› (yeflil/sar›)
Kablolar›n hangisinin hangisi oldu¤unda flüphe duyuldu¤unda
kabloyu voltaj kontrol cihaz› ile kontrol edin; sonra tekrar gerilim
beslemesini kesin. Faz (L), nötr iletken (N) s›ral› klemense
ba¤lan›r. Ba¤lant›lar›n kar›flt›r›lmas› cihaz veya sigorta kutu-
sunda k›sa devre oluflmas›na yol açar. Bu durumda kablolar
tek tek belirlenecek ve yeniden monte edilecektir. Toprak
hatt›n›n (PE) izolasyonunu yap›n ve basit flekilde yan›na koyun.
Uyar›: Elektrik kablosuna açma ve kapama ifllemini gerçek-
lefltirmek için bir flalter tak›labilir. Sürekli ›fl›k fonksiyonu için
bu bir kofluldur (Sürekli ›fl›k fonksiyonu bölümüne bak›n›z) .
8.1
8.1
- 52 -
Αισθητήρις λαµπτήρας ενεργπιείται
ανεπιθύµητα
Τρππίηση εµέλειας αισθητήριυ
λαµπτήρα
Κκκινη ωτδίδς LED ανασήνει
γρήγρα
n
Αέρας κυνάει δέντρα και θάµνυς
στην περιή κάλυψης
n
Ανίνευση αυτκινήτων στ δρµ
n
ανικές µεταλές θερµκρασίας
λγω καιρικών συνθηκών (αέρας,
ρή, ινι) ή αέρας απ ανεµιστήρες
ή ανιτά παράθυρα
n
Αλλαγή περιής
n
Αλλαγή περιής
n
Τρππίηση περιής, µετατπιση
σηµείυ εγκατάστασης
n
Αλλες θερµκρασίες περιάλλντς
n
Ακριής ρύθµιση περιής κάλυψης
µε µάσκες κάλυψης
n
Εσωτερική ασάλεια ενεργπιήθηκε
n
Σήστε αισθητήρι λαµπτήρα και
ανάψτε τν πάλι µετά απ 5 δευτ.
Φωτστέανς LED σηστς παρά τ
σκτς
n
Επιλέτηκε πργραµµα 3 ή 4
n
Αλλαγή πργράµµατς
Διαταραές λειτυργίας
Αισθητήρις λαµπτήρας ωρίς τάση
Αισθητήρις λαµπτήρας δεν
ενεργπιείται
Αισθητήρις λαµπτήρας δεν
απενεργπιείται
Διαταραή
n
Ασάλεια αλασµένη, δεν έγινε ενεργ-
πίηση, διακπή σύνδεσης
n
Βραυκύκλωµα
n
Νέα ασάλεια, ενεργπίηση διακπτη
δικτύυ, έλεγς κυκλώµατς µε δκι-
µαστικ τάσης
n
Ελεγς συνδέσεων
n
Σε λειτυργία ηµέρας, ρύθµιση ευαι-
σθησίας είναι σε λειτυργία νύτας
n
Φωτιστικόµέσο LED ελαττωµατικό
n
∆ιακπτης δικτύυ ΕΚΤΣ
n
Ασάλεια ελαττωµατική
n
Περιή κάλυψης δεν έει ρυθµιστεί
µε ακρίεια
n
Εσωτερική ηλεκτρική ασάλεια ενερ-
γπιήθηκε (κκκινη LED ανασήνει
γρήγρα)
n
Ακρδέκτης σύνδεσης δικτύυ µε
εσαλµένη υσµάτωση
n
Νέα ρύθµιση (ρυθµιστής
)
n Αντικατάσταση
n
Eνεργπίηση
n
Νέα ασάλεια, ή εν ανάγκη έλεγς
σύνδεσης
n
Νέα ευθυγράµµιση
n
Σήστε αισθητήρι λαµπτήρα και
ανάψτε τν πάλι µετά απ περ. 5 δευτ.
n
Σταθερή πίεση ακρδέκτη
n
∆ιαρκής κίνηση εντς της περιής
κάλυψης
n
Μνάδα αισθητήρα δεν έει ασαλίσει
n
Ελεγς περιής και εν ανάγκη νέα
ευθυγράµµιση
n
Ασαλίστε µνάδα αισθητήρα µε
ελαρά πίεση
Φωτδίδι LED δεν σήνυν πως
επιθυµείτε περ. κατά τ µεσνύτι
n
Εωτερική πηγή ωτς (π.. άλλς
ανινευτής ή λαµπτήρας κινήσεων)
απενεργπιεί τν αισθητήρι λαµπτήρα
n
Πρστασία αισθητήριυ λαµπτήρα
έναντι ένυ ωτς, παρακλύθηση
αισθητήριυ λαµπτήρα περισστερες
ηµέρες, ρειάεται µερικ ρν για
να ρυθµιστεί πάλι στη σωστή τιµή
Φωτδίδι LED δεν σήνυν πλήρως
n
Επιλέτηκε πργραµµα άνεσης
n
∆ιακπτης επιλγής πργράµµατς
στη θέση 4
Αιτία Βήθεια
Εγγύηση λειτυργίας
Αυτ τ πρϊν της STEINEL κατασκευάστηκε µε µεγάλη πρ-
σή, ελέγθηκε σετικά µε τη λειτυργία τυ και την τενική
τυ ασάλεια σύµωνα µε τυς ισύντες καννισµύς και
κατπιν υπλήθηκε σε δειγµατληπτικ έλεγ. Η ΕΤΑΙΡΊΑ
STEINEL αναλαµάνει την εγγύηση για άψγη κατάσταση και
λειτυργία.  ρνς εγγύησης ανέρεται σε 36 µήνες και
αρίει την ηµέρα αγράς τυ πρϊντς απ τν καταναλωτή.
∆ιρθώνυµε ελαττώµατα πυ είλνται σε ελαττωµατικ
υλικ ή σε σάλµατα κατασκευής. Η παρή εγγύησης γίνεται µε
επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωµατικών εαρτηµάτων σύµωνα
µε δική µας επιλγή. Η εγγυητική αίωση εκπίπτει για λάες σε
εαρτήµατα θράς και για λάες και ελαττώµατα πυ είλν-
ται σε ακατάλληλ ειρισµ ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω
επακλυθες λάες σε ένα αντικείµενα απκλείνται.
Η εγγύηση παρέεται µν εσν η µη απσυναρµλγηµένη
συσκευή ταυδρµηθεί σε καλή συσκευασία µε σύντµη αναρά
της λάη, απδειη ταµείυ ή τιµλγι (ηµερµηνία αγράς και
σραγίδα εµπρυ), στην αρµδια υπηρεσία σέρις.
Σέρ%ις επισκευής:
Για επισκευές µετά την παρέλευση του χρόνου
εγγύησης ή για ελαττώµατα χωρίς εγγυητική
αξίωση απευθυνθείτε στην πλησιέστερη υπη-
ρεσία σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνα-
τότητα επισκευής.
TR
- 55 -
Çal›flt›rma/Bak›m
Sensörlü lamba ›fl›¤›n otomatik olarak aç›lmas› için uygundur.
Kötü hava flartlar› hareket alg›lay›c›s›n›n fonksiyonunu etkiley-
ebilir. Kuvvetli rüzgar, kar, ya¤mur, dolu durumlar› ani s›cakl›k
de¤iflmesi oluflturdu¤undan ve cihaz›n bu durumu ›s›
kayna¤›ndan ay›rt edememesi lamban›n hatal› olarak devreye
girmesine sebep olabilir. Kapsama merce¤i kirlendi¤inde nemli
bir bezle (temizleme maddesi kulan›lmadan) silinerek temizle-
nebilir. LED çember lamban›n temizlenmesi için mini sensör
ünitesi ç›kar›labilir.
Uygunluk Aç›klamas›
Bu ürün,
- Alçak Gerilim Yönetmeli¤i 2006/95/AT
- EMV Yönetmeli¤i 2004/108/AT
- RoHS Yönetmeli¤ine 2011/65/AT uygundur
- WEEE Yönetmeliği 2012/19/EG
Sürekli Ifl›k Fonksiyonu
Bir flebeke flalteri elektrik besleme hatt›na ba¤land›¤›nda basit
açma ve kapama fonksiyonlar›n›n d›fl›nda afla¤›da aç›klanan
fonksiyonlar da mümkündür:
Sensör iflletmesi
1) Ifl›¤› açma (lamba KAPALI oldu¤unda:
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba, ayarlanan süre boyunca yanar.
2) Ifl›¤› kapatma (lamba AÇIK oldu¤unda):
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek.
Lamba kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Sürekli ›fl›k iflletmesi
1) Sürekli ›fl›¤› açma:
fialter 2 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Ba¤l› olan
lamba 4 saat boyunca sürekli yanma moduna ayarlan›r (mer-
cek arkas›ndaki k›rm›z› LED lambas› yanar). Bu süre dolduk-
tan sonra otomatik olarak tekrar sensör iflletmesine geçer
(k›rm›z› LED lambas› söner ).
2) Sürekli ›fl›¤› kapatma:
fialter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba
kapat›l›r veya sensör iflletme moduna geçer.
Önemli:
fialtere birden fazla kez basma arka arkaya h›zl› flekilde
yap›lmal›d›r (0,5 – 1 sn. aral›¤›nda).
Kapsama Alan› Ayar›
Kapsama alan›, kullan›c›n›n talebi do¤rultusunda k›s›tlanabilir.
Cihaz ile birlikte gönderilmifl kapak blendajlar› ile birden fazla
mercek seksiyonu kapat›labilir. Bu flekilde örne¤in otomobil,
yayalar vs. gibi objelerin meydana getirdi¤i hatal› kumandalama
ortadan kald›r›l›r veya tehlike bölümleri tam istenildi¤i gibi
denetlenebilir. Kapak blendajlar› ve folyolar› perforasyonlu yer-
lerinden kopar›larak ayr›labilir. Ayr›ld›ktan sonra kolayca mercek
üzerine tak›labilir veya yap›flt›r›labilir.
- 54 -
Tesisat iflleminden sonra sensörlü lamba iflletmeye al›nabilir.
Sensör ünitesinin sökülebilir bölümünde zaman, alaca karanl›k
ve program ayar dü¤mesi bulunur. Düz tornavida ile sabitleme
t›rna¤› kald›r›ld›¤›nda sensör ünitesi, ayarlama ifllemini
Fonksiyonlar , ,
kolay flekilde yapabilmek için sökülebilir. Sensörlü lamba süre-
kli ›fl›k moduna geçer.
Alaca Karanl›k Ayar›
(Devreye Girme S›n›r›)
(fabrika ç›k›fl ayar›: Gündüz ›fl›k iflletmesi
2000 Lux)
Sensörün 2 – 2000 Lux aras›nda kademesiz olarak ayarlanabi-
len devreye girme s›n›r›.
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda = Gündüz ›fl›k
iflletmesi yakl. 2000 Lux.
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda = Alaca karanl›k
iflletmesi yakl. 2 Lux.
Gündüz ›fl›k iflletmesinde kapsama alan›n›n ayarlanmas› için
ayar regülatörü (gündüz ›fl›k iflletmesi) konumuna ayarlana-
cakt›r.
Kapatma Gecikmesi (Zaman Ayar›)
(Fabrika ç›k›fl ayar›: 5 sn.)
5 sn. ile 15 dakika aras›nda kademesiz olarak ayarlanabilen
yanma süresi
Ayar regülatörü konumuna ayarland›¤›nda =
en k›sa süre (5 sn.)
Ayar regülatörü + konumuna ayarland›¤›nda =
en uzun süre (15 dak.)
Kapsama alan› ayarlama iflleminde en k›sa sürenin ayarlan-
mas› tavsiye edilir.
5 sn. – 15 dak.
2 – 2000 Lux
Program ayar›
(fabrika ç›k›fl ayar›: Program 1)
Afla¤›da aç›klanan programlar sadece LED
çember lamba ve Power-LED efektli ›fl›k
için geçerlidir. Ana ›fl›k ayarlanm›fl olan
alaca karanl›k de¤erinden itibaren hareket
alg›lamas›nda yanar ve süre dolduktan
sonra tekrar söner.
Program + : Konfor program› LED:
l
LED'ler ayarlanm›fl olan alaca karanl›k de¤erinden
itibaren tüm gece yanar.
Program : Konfor tasarruf program› LED*:
l
LED'ler ayarlanm›fl olan alaca karanl›k de¤erinden
itibaren gece yar›s›na kadar yanar.
l
Sonra LED'ler hareket alg›lamas›nda yanar.
Program : Standart program LED:
l
LED'ler hareket alg›lamas›nda yanar.
l
Ayarlanan zaman süresi dolduktan sonra LED'ler söner
1
2
3
4
* Konfor-Tasarruf Program› LED Bilgileri :
Sensör içinde saat yoktur, gece yar›s›n›n oldu¤u karanl›k süre-
lerin uzunlu¤u ile belirlenir. Bu nedenle fonksiyonun mükemmel
flekilde sa¤lanabilmesi için lamban›n sürekli olarak gerilim
beslemesinin olmas› önemlidir. Birinci gecede (ölçüm safhas›)
LED lambalar›n›n tümü aktifdir. ‹lgili ayar de¤erleri cereyan
kesilmesinden etkilenmeyecek flekilde kaydedilir.
Voltaj›n programda kesintiye u¤ramamas›n› tavsiye ederiz.
De¤erler birden fazla gece boyunca belirlenir, bu nedenle olas›
bir hata durumunda LED lambalar›n›n gece yar›s›na do¤ru
kapanma süresinin de¤iflip de¤iflmedi¤i gözetlenecektir.
3
3
Teknik özellikler
Boyutlar (Y x G x D): 295 x 72 x 105
Elektrik bağlantısı: 230 – 240 V, 50 Hz
Güç: 12 W LED etkin ışığı ve LED güçlü ışığı, yak. 1 W
sadece enerji tasarruflu ampuller maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Kapsama açısı: 90° menfez açısı ve sürünme korumasıyla birlikte 360°
Sensörün menzili: maks. 8 m çepeçevre
Zaman ayarı: 5 san. – 15 dak.
Alaca karanlık ayarı: 2 – 2000 lux
Program ayarı: 4 uygulama odaklı program (yukarıya bakın)
Sürekli ışık: çalıştırılabilir (4 saat)
Ön koşul: elektrik bağlantısında anahtar
Sıcaklık aralığı: -10 °C ila +50 °C
Koruma türü: IP 44
Koruma sınıfı: II
Kullanılan LED ampulün teknik özellikleri
Güç: 8,5 W / E27
Işık akımı/verim: 674 lm / 79,3 lm/W
Renk dönüşüm indeksi: RA ≥ 80
Renk sıcaklığı: 3000 K (sıcak beyaz)
LED kullanım ömrü: 25.000 saat
TR
- 57 -
Készülékismertetés
Lámpaüveg
Rögzítő csavar
Lámpaház
Falitartó
LED-lámpasor
Power-LED-fényforrás
Mini érzékelő egység
(kivehető, a funkciók kényelmes beállításához)
Tömítődugó
Szerelési utasítás
Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük bizalmát, amit a STEINEL mozgásérzékelős lámpa
megvásárlásával kifejezésre juttatott. Ön egy kiváló minőségű
termék mellett döntött, amelyet a legnagyobb gondossággal
gyártottunk, próbáltunk ki és csomagoltunk.
H
Biztonsági előírások
n Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültség-
mentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt
kapcsolja le az áramot, és feszültség-ellenőrző segítségé-
vel ellenőrizze a feszültségmentességet!
n A mozgásérzékelős lámpa felszerelésekor hálózati feszült-
séggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakszerűen, a
szokásos szerelési és csatlakoztatási előírásoknak megfe-
lelően kell végrehajtani. (
D- VDE 0100,
A- ÖVE / ÖNORM E8001-1, - SEV 1000)
Kérjük, az üzembe helyezés előtt tanulmányozza át alaposan
ezt használati útmutatót. Csak a szakszerű felszerelés és
üzembehelyezés garantálja a hosszú távú, megbízható és
zavarmentes működést.
Kívánjuk, hogy új STEINEL mozgásérzékelős lámpájának
használatában örömét lelje.
n Csak Eredeti Alkatrészeket használjon!
n Javítását csak szakszerviz végezheti.
n A lámpaüveget a tömítőgyűrűvel együtt szorosan be
kall csavarni a lámpaházba .
Tömítőgyűrűvel
Rögzítőorr az érzékelő egység kivételéhez
Időtartam beállítás
Alkonykapcsoló-beállítás
Programbeállítás
Működési elv
Az érzékelési tartomány beállítása
Folyamatos világítási funkció
Üzemeltetés/ápolás
Működési elv
LED-lámpasor és Power-LED-fényforrás
A LED-eket alkonykapcsoló vezérli. Ideális pl. házszámok fo-
lyamatos megvilágításához. Ha kívánja, csak mozgás esetén.
Személy felismerésekor bekapcsoló LED-es világítótest
Ha a mini-érzékelő személyt ismer fel, a beállított időre
bekapcsol a LED-es világítótest.
A beépített nagyteljesítményű infravörös érzékelő egy 360°-os
kettős szenzorral rendelkezik, amely a mozgó testek (ember-
ek, állatok stb.) láthatatlan hősugárzását érzékeli.
A berendezés a felfogott hősugárzást elektronikus jellé alakít-
ja, és ennek segítségével kapcsolja be automatikusan a világí-
tótestet. Akadályokon (pl.falon vagy ablaküvegen) keresztül a
hősugárzás nem érzékelhető, ezért a lámpa sem kapcsolódik
be. Az érzékelővel 360°-os érzékelési szög és 90°-os nyitási
szög érhető el. Az érzékelő alatti terület felügyelete biztosítja az
alákúszás-védelmet.
Fontos: A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha a
berendezést a mozgáshoz képest oldalirányban helyezi el,
és a szenzor látóterét nem korlátozzák akadályok (pl. fák,
falak stb.).
A hatótávolság korlátozott, ha közvetlenül a lámpa felé halad.
Bekötés
Az érzékelőt más fényforrásoktól legalább 50 cm-re kell
felszerelni, mert azok hősugárzása téves jelzést okozhat.
A megadott 8 m-es hatótávolság eléréséhez a szerelési
magasság kb. 1,8 – 2 m kell legyen.
A hálózati vezeték és a fogysztó vezetékének csatlakozta-
tása (ld. az ábrán)
A hálózati kábel háromeres vezeték:
L = fázis (többnyire fekete vagy barna)
N = nulla vezeték (többnyire kék)
PE = védőföldelés (zöld/sárga)
Kétség esetén a kábeleket feszültség-ellenőrző segítségével
azonosítani kell; az azonosítás befejezése után áramtalanítson
ismét. A fázist (L) és a nulla vezetéket (N) kösse be a soro-
zatkapocsba. A csatlakozók felcserélése a berendezésben
vagy a biztosítéktáblán később rövidzárlathoz vezet. Ebben
az esetben ismét azonosítsa az egyes kábeleket és csatlakoz-
tassa azokat újra. A védőföldelést (PE) szigetelje le és hajtsa
félre.
Megjegyzés: A hálózati tápvezetékbe a ki- és bekapcsolás-
hoz természetesen egy hálózati kapcsoló is elhelyezhető.
A folyamatos világítás funkciónak ez előfeltétele (ld. a Folya-
matos világítási funkció fejezet) .
8.1
8.1
- 56 -
Sensörlü lamba istenmeden aç›l›yor
Sensörlü lamba eriflim mesafesi de¤ifli-
kli¤i
K›rm›z› LED h›zl› yan›p sönüyor
n Rüzgar kapsama alan›ndaki a¤aç ve
çal›l›klar› hareket ettiriyor
n Yoldan geçen otomobiller alg›lan›yor
n Hava flartlar› (rüzgar, ya¤mur, kar)
nedeniyle ani s›cakl›k de¤iflmesi veya
vantilatör, aç›k olan pencerelerden
hava ak›m› geliyor
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin
n Kapsama alan›n› de¤ifltirin,
montaj yerini de¤ifltirin
n di¤er ortam s›cakl›klar› n Kapsama alan›n› kapaklar ile tam
do¤ru flekilde ayarlay›n
n Dahili sigorta aktif n Sensörlü lambay› kapat›n ve yakl 5
saniye sonra yeniden aç›n
Karanl›¤a ra¤men LED lambas› kapal›
n Program 3 veya 4 seçilmifltir n Program› de¤ifltirin
‹flletme Ar›zalar›
Sensörlü lamban›n gerilim beslemesi yok
Sensörlü lamba aç›lm›yor
Sensörlü lamba kapanm›yor
Ar›za
n Sigorta ar›zal›, devrede de¤il, kablo
hatt›nda kesiklik
n K›sa devre
n Yeni sigorta tak›n, flebeke flalterini
aç›n; kabloyu voltaj kontrol cihaz› ile
kontrol edin
n Ba¤lant›lar› kontrol edin
n Gündüz iflletmesinde, alaca karanl›k
ayar› gece iflletmesine ayarlanm›flt›r
n
LED ampul arızalı
n Elektrik flalteri KAPALI
n Sigorta ar›zal›
n Kapsama alan› tam do¤ru olarak
ayarlanmad›
n dahili elektrik sigortas› aktif oldu
(k›rm›z› LED lambas› h›zl› flekilde yan›p
sönüyor)
n Elektrik ba¤lant› klemensi do¤ru
flekilde tak›lmad›
n Yeniden ayarlay›n (Regülatör )
n De¤ifltirin
n Çal›flt›r›n
n Yeni sigorta tak›n gerekti¤inde
ba¤lant›y› kontrol edin
n Yeniden ayarlay›n
n Sensörlü lambay› kapat›n ve yakl.
5 saniye sonra yeniden aç›n
n Klemensi s›k›ca bast›r›n
n Kapsama alan› içinde sürekli hareket
alg›lan›yor
n Sensör ünitesi sabitlenmemifltir
n Kapsama alan›n› kontrol edin ve
gerekti¤inde yeniden ayarlay›n
n Sensör ünitesini hafifçe bast›rarak
sabitleyin
LED lambalar› istenildi¤i gibi gece
yar›s›na do¤ru kapanm›yor
n harici ›fl›k kayna¤› (örne¤in di¤er
hareket sensörü veya lambas›)
sensörlü lambay› aktif konumdan
ç›kar›yor
n Sensörlü lambaya harici ›fl›k gel-
mesini engelleyin, sensörlü lam-
bay› birkaç gün denetleyin, sen-
sörün kendisini tekrar do¤ru de¤ere
ayarlamas› için birkaç gün zamana
ihtiyac› vard›r
LED'er komple kapanm›yor n Konfor program› seçildi n Program flalteri 4 üzerinde
Sebebi Tamiri
Fonksiyon Garantisi
Bu STEINEL ürünü yüksek itina ile üretilmifl olup geçerli olan
yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve güvenlik testlerinden
geçirilmifl ve son olarak numune kontrolü ifllemleri uygulan-
m›flt›r. STEINEL firmas› ürünün mükemmel durumda ve fonksi-
yon özelliklerine sahip oldu¤unu garanti eder. Cihaz 36 ay
garantilidir ve garanti süresi cihaz›n al›c›ya sat›ld›¤› günden
itibaren bafllar. Firmam›z malzeme ve imalat hatalar›ndan kay-
naklanan ar›zalar› giderir, garanti kapsam›nda verilen bu hiz-
metler ar›zal› parçan›n onar›m› veya de¤ifltirilmesi fleklinde
yap›l›r ve bu seçime firmam›z karar verir. Sarf malzemeleri,
yönetmeliklere ayk›r› kullan›m veya bak›mdan kaynaklanan
hasar ve eksiklikler garanti kapsam›na dahil de¤ildir. Bunun
d›fl›nda yabanc› eflyalar üzerinde oluflacak müteakip hasarlar-
da firmam›zdan herhangi bir hak iddia edilemez.
Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülmeden
ve parçalar›na ayr›lmadan, kasa fifli veya fatura (sat›n al›fl
tarihini belirten bayi kaflesi) ile iyi flekilde ambalajlanarak,
yetkili servis merkezine postalanmas› ile gerçekleflir.
Tamir servis hizmeti:
Garanti süresi dolduktan sonra oluşan arı-
zalar veya garanti kapsamında bulunmayan
parçaların tamiri için en yakın servis merke-
zinize başvurun.
H
/