Elta 4521 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
radyolar
Model
4521
Tip
Kullanım kılavuzu
93. 92.
Üçgen içindeki gerilim işareti
bir uyarı sembolü olup
kullanıcıya cihazın icinde
izole edilmemiş tehlikeli
gerilimin olduğunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak
kadar güçlü olduğu gösterir.
Üçgen içindeki ünlem
işareti bir uyarı sembolü
olup kullanıcıya önemli
bakım ve kullanım bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri
kullanma kılavuzunda
bulabilirsiniz.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ,
AÇMAYINIZ.
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA
RİSKİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÖN VEYA
ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. CİHAZIN
İÇİNDE KULLANICININ TAMİR
EDEBİLECEĞİ PARÇALAR
BULUNMAMAKTADIR. SADECE
UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN TAMİR
EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
MODELL 4521
ISIÖLÇERLI YANSITMALI SAATLI RADYO
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye
edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna
býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret
etmektedir. Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe
sahiptirler. Eski cihazlarýn geri dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya
diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz desteklerle, çevremizin
korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine
herhangi bir þeyleri sokmasýna izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar
meydana gelebilir veya boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn
eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan
emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
KULLANIM KILAVUZU
EMNIYET TALIMATLARI
HARÝCÝ BÝLGÝLER
GÜVENLİK TALİMATLARI
1. TALİMATLARI OKUYUNUZ - Cihaz çalıştırılmadan evvel tüm emniyet ve çalıştırma
talimatlarının okunması gerekmektedir.
2. TALİMATLARI SAKLAYINIZ - Emniyet ve çalıştırma talimatları lazım olur diye saklanmalıdır.
3. UYARILARI DİKKATE ALINIZ - Bu kılavuzda ve cihaz üzeinde gösterilen uyarılar dikkate
alınmalıdır.
4. TALİMATLARI UYGULAYINIZ - Tüm çalıştırma talimatları uygulanmalıdır.
5. SU VE NEM - Cihazın küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, yüzme havuzu veya
ıslak zemin gibi su kaynaklarının yakınında kulanılmaması gerekir.
6. HAVALANDIRMA - Cihazın açık kısımları cihazın havalandırılması içindir bu deliklerin açık
olması gerekmektedir. Cihazın bu havalandırma deliklerinin kapanmayacağı uygun bir yere
konulması gerekir. Deliklerin engelleneceği yatak, halı gibi yerlere koymayınız, yine deliklerin
kapanacağı gömme dolaplara mesla kitaplık veya deliklerin hava almasını engelleyecek kapalı
yerlere koymayınız.
7. ISI - Bu cihazın kalorifer, soba gibi veya başka (yükselticiler de dahil) ısı kaynaklarından uzakta
tutulması gerekir.
8. GÜÇ KAYNAĞI - Cihazın kılavuzda belirtilen veya cihazın üzerinde yer alan güç kaynaklarına
bağlanması gerekir.
9. ELEKTRİK KABLOSUNUN KORUNMASI - kabloların üzerlerine basıldığında ezilecek veya
herhangi bir nesne gelecek şekilde döşenmemesi gerekmektedir.
10. KULANILMADIĞINDA - Cihazı uzunca bir süre kullanmayacaksanız elektrik ve anten
bağlantısını kesiniz.
11. NESNE ve SIVI GİRİŞİ - Cihazın içine bir nesne düşmemesine veya sıvının akmamasına dikkat
ediniz. Parçalara ayırmayınız.
12. SERVİS GEREKTİREN HASARLAR - Şu hallerde servis elemanları çağrılmalıdır:
a. Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
b. Cihaza bir nesne düştüğünde veya içine bir sıvı aktığında.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz düşürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol ve
ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz.
Havalandýrma delikleri her zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn
fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan
sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn
havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su
girdiði takdirde cihaz ciddi ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya
çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak
bir bez kullanýnýz.
Uygun bicimde arýtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Piller için özel bulunan
yerlerde arýtýlmasý gerekmektedir. Ambalajlarý ayrý atmanýz çevreyi korumanýza
yardýmcý olur.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
95. 94.
13. BAKIM - Kullanıcının bu kılavuzda belirtilen haller dışında kesinlikle tamir etmeye kalkışmamaı
gerekir. Kalan tüm hallerde bakımın uzman servis elemanarınca yapılması gerekmektedir.
14. TEMİZLEME - Temizlemeden evvel ciazı fişten çekiniz. Sıvı veya püskürtme temizleyiciler
kullanmayınız, sadece nemli bir bez kullanınız. Bu kılavuzdaki koruma ve temizleme talimatlrına
uyunuz.
15. YILDIRIM - Yıldırım olduğu zamanlarda veya uzun bir süre kullanmadığınızda lütfen cihazı güş
kaynağından ve antenden çekiniz.
16. EMNİYET KONTROLÜ - Cihazın bakımından sonra servis elemanından emniyet testi
yapmasını isteyiniz.
17. AŞIRI ELEKTRİK - Yangın veya elektrik çarpmasının önüne geçmek için pirizlere ve ilave
aksesuvarlara aşırı elektrik yüklemeyiniz.
18. KISA DEVRE - Cihaz bozulduğunda fişten çekiniz veya pileri çıkarınız. Kısa bir süre bekledikten
sonra tekrar bağlayınız.
BU CİHAZ DEVAMLI SURETTE ÇALIŞMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR!
YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASININ VE RAHATSIZ EDİCİ PARAZİTLERİN ÖNÜNE
GEÇMEK İÇİN SADECE TAVSİYE EDİLEN AKSESUVARLARI KULLANINIZ.
12 Frekans Ekranı
13 LINE IN yuvası
14 VOLUME + / -
15 TUNING
16 Gece Aydınlatma ON / OFF
17 Yansıtıcı ON / OFF
18 AM / FM Bant Seçici
Üstten Görünüm
6
4
1
3
2
7
5
1098
1 MODE Tuşu
2 AL Set Tuşu
3 AL.1 Alarm 1
4 AL.2 Alarm 2
5 C / F Termometre Anahtarı ºC / ºF
6 Yansıtıcı (top içine)
7 Ayarlama Tuşu
8 Ayarlama Tuşu
9 Açık / Kapalı
10 SNOOZE / SLEEP Tuşu
Önden Görünüm
11 LCD Ekran
11
Yandan Görünüm
Sol
13
12
14
15
Sağ
16
17
18
19 Model etiketi
20 Hoparlörler
21 Ana ceryan kablosu
22 Isı algılayıcısı (sadece oda sıcaklığında)
23 FM tel anteni
Cihazın Arkadan Görünümü
19
20
21
22
23
DÜĞMELERİN YERLERİ VE İŞLEVLERİ
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
97. 96.
24
GÜÇ KAYNAĞI VE YEDEK PİL
Bu cihazın çalışması için gerekli elektrik miktarı 230 V ~ 50 Hz. Zaman ayarları 3 x 3 V CR2025
Lityum saat pilleriyle yapılır (beraber verilmez). Pilleri yeleştirirken lütfen kutuplara dikkat ediniz.
Ceryan kesildiğinde cihaz otomatik olarak pilleri devreye sokacaktır bu sayede tüm saat ve
zamanlama ayarları kaydedilebilecektir.
BAŞLARKEN
Cihazı ana ceryana bağladıktan sonra CİHAZIN altındaki RESET tuşuna basınız.
Cihaz tüm kısmı iki saniye gibi bir süreyle görüntüleyecektir. Ardından da cihaz normal konuma
dönecektir.
Cihazda bir gece aydınlatma anahtarı da bulunmaktadır (mavi LED lambası) (16); acil durum ışığını
devreye sokmak için ON konumuna alınız ve kapatmak için de OFF konumuna alınız.
1. SAAT VE TAKVİMİN AYARLANMASI
Normal haldeyken MODE (1) tuşuna 2 saniye süreye basarak saat ayarlarına giriniz. Konumlar
arasında geçiş yapmak için MODE (1) tuşuna defalarca basınız:
Yıl (YR) – Gün (D) -– Ay (M) – 12 / 24-Saat Biçimi (12 H / 24 H) – Saat (saat kısmı yanıp sönecektir)
– Dakikalar (dakika ksımı yanıp sönecektir) - Normal
İstediğiniz ayarları aşağıdaki gibi yapınız:
Ayarları şu tuşlarla yapabilirsiniz (8) ve (7).
Daha hızlı ayar için (8) ve (7) tuşlarını basılı tutunuz.
ayarları yaptıktan sonra kaydetmek ve bir sonrki ayara girmek için MODE (1) tuşuna basınız.
Bir kaç saniyede herhangi bir ayar yapmadığınızda cihaz tekrar normal haline dönecek ve tüm
yapılan ayarları kaydedecektir.
Takvim Yılının Ayarlanması
Fabrika ayarı : 2006
Ayar seçenekleri : 2000 - 2099
Takvim yılını gösteren ekran
Yansıtıcı
Topu çevirerek açınız (ok yönü: OPEN); üst
kısmı çıkarınız.
FOCUS Odaklama mesafe Ayar Düğmesi (24)
topun içerisindedir.
Üst kapağı takınız ve sağa doğru döndürerek
sabitleyiniz (ok yönü: CLOSE).
Ayın ayarlanması
Ayı gösteren ekran
Tarihi ayarlarken cihaz haftanın günlerini otomatik olarak hesaplayacaktır.
Tarihin Ayarlanması (gün)
Tarihi gösteren ekran (gün)
Tarihi ayarlarken cihaz haftanın günlerini otomatik olarak hesaplayacaktır.
Saatin 12 / 24-Esasına Göre Ayarlanması
12 / 24 H Saat konumunu gösteren ekran (Seçenek: 24-saat biçimi)
12 / 24-Saat Biçimlerinin Gösterilmesi
12 / 24 H konumun gösteren ekran (Seçenek: 12-saat biçimi)
Saatin ayarlanması
Saat konumunu gösteren ekran (saat kısmı yanıp sönmektedir)
Dakikaların ayarlanması
Dakika konumunu gösteren ekran (dakika kısmı yanıp sönmektedir)
Dakikaları ayarlarken saniye otomatik olarak sıfıra getirilecektir.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
99. 98.
Alarm 1 ve Alarm 2’nin Ayarlanması
Normal haldeyken alar ayarlarını görüntülemek için AL Set (2) tuşuna 2 saniye kadar basınız.
Konumlar arasına geçiş yapmak için AL Set (2) tuşuna defalarca basınız:
AL1 Saat Ayarları - AL1 Dakika Ayarları - AL1 Haftanın Günleri/ Hafta sonu ayarları - AL2 Saat
ayarları - AL2 Dakika ayarı - AL2 Haftanın Günleri / Hafta sonu ayarları - Normal
Ayarları aşağıdaki gibi ayarlayınız:
Ayarları şu tuşlarla yapabilirsiniz (8) ve (7).
Daha hızlı ayar için (8) ve (7) tuşlarını basılı tutunuz.
Ayarları yaptıktan sonra kaydetmek ve sonraki ayara girmek için AL Set (2) tuşuna basınız.
Birkaç saniye içinde herhangi bir ayar yapmadığınızda cihaz otomaik olarak normal konumuna
dönecekve yaptığınız ayarlar kaydedilecektir.
Alarm 1 saat ayarlarını gösteren ekran (saat kısmı yanıp sönmektedir)
Dakika ayarını gösteren ekran (dakika kısmı yanıp sönmektedir)
Alarm 1 Haftanın günleri ayarı - Pazartesi’den Cuma’ya (MON TUE WED THU FRI)
Alarm 2 saat ayarlarını göseren ekran (saat kısmı yanıp sönmektedir)
Alarm 2 dakka ayarını gösteren ekran (dakika kısmı yanıp sönmektedir)
Alarm 2 haftanın güneri ayarını gösteren ekran
- Pazartesi’den Cuma’ya(MON TUE WED THU FRI)
2. ALARM KONUMUNUN AYARLANMASI VE ALARM İŞLEVİNİN AÇIK KAPALI
KONUMLARINA ALINMASI
Alarm Konumnun Ayarlanması
Melodi veya zil konumlarını seçmek için AL.1 (3) / AL.2 (4) tuşuna basınız. Zille uyanma
sinyali için ekran 2 veya 1, radyoyla uyanma için de ekran 2 veya 1görüntüleyecektir.
AL.1 (3)/ AL.2 (4) tuşlarına tekrar bastığınızda alarm işlevi iptal edilir.
Sinyal sesi (Zil)
İlk 8 saniye için saniye başına bir ses olacaktır; kalan 8 saniyede de saniye başına 2 ses olacaktır
ve daha sonraki 8 saniye için de 4 sinyal sesi olacaktır. Sinyal sesleri defalarca çalındığında. sinyal
biçimleri dakikada bir tekrarlanacaktır.
3. ALARM VE UYKU İŞLEVLERİNİN SÜRESİ
(9) tuşuna basmadığınız sürece alarm işlevi 30 dakika çalışmaya devam edecektir. Aksi halde
otomatik olarak sıfırlanacak ve sizi önceden ayarlı gün ve saatte uyandıracaktır.
Uyku İşlevi
Alarm çalınıyorken uykuya devam etmek için SNOOZE (10) tuşuna basınız; radyo veya zil geçici
olarak kapanacaktır.
Uykuya devam 9 dakika olacaktır.
Bu işlemi sadece 3 defaya kadar tekrarlayabilirsiniz. Aksi hald cihaz otomatik olarak sıfırlanacak ve
sizi ayarlanan gün ve saatte uyandıracaktır. Uyku konumu esnasında ekranda 2 / 1 veya 2
/ 1 yanıp sönecektir.
Zilli uyanma Alarm 1 sinyalini gösteren ekran
Radyoyla uyanma sinyalini Alarm 1 konumunu gösteren ekran
Zille uyanma sinyalli Alarm 2 konumunu gösteren ekran
Radyoyla uyanma sinyalli Alarm 2 konumunu gösteren ekran
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz şürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol
ve ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
101. 100.
4. EKRAN İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Normal konumdayken takvim yılına girmek için (8) tuşuna basınız. Cihaz 5 saniye sonra normal
konumuna dönecektir.
Takvim yılını gösteren ekran
Normal konumdayken tarih göstergesine (ay ve gün) girmek için (7) tuşuna basınız. Cihaz 5
saniye sonra normal konumuna dönecektir.
Tarihi (gün ve ay)gösteren ekran
5. UYKU ZAMANLAYICISIYLA CİHAZI KAPATMA
Uyku zamanlayıcısını radyo konumundayen çalıştırmak için SLEEP (10) tuşuna (aşağıya bakınız)
basınız. Dakika kısmı yanıp sönmektedir ve her dokunuşla süreyi kısaltırsınız ki bu sürede radyo
kapanacakır. 90, 60, 30 ve 15 dakika arasında bir ayar yapabilirsiniz. Ekranda SLEEP belirecektir.
(9) tuşuna basmak suretiyle zamanlamadan evvel radyoyu kapatabilirsiniz.
Uyku zamanlayıcısını gösteren ekran
Uyku zamanlayıcısını gösteren ekran (radyo konumundayken)
6. YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI
Normal konumdayken yaz saatini etkinleştirmek/devreden çıkarmak için (8) tuşuna 5 saniye
süreyle basınız. Saat ekranı bir saat olarak değişecek ve gösterge güncellenecektir .
Yaz saati etkin durumdadır
7. TERMOMETRE
Oda sıcaklığı 0ºC ila + 50ºC veya 32ºF ila 122ºF arasında görüntülenebilmektedir. Celsius ve
Fahrenheit konumları arasında geçiş yapmak için C / F tuşuna basabilirsiniz (5).
8. RADYO
Radyoyu çalıştırmak için (9) tuşuna basınız .
Bant seçicisini AM/FM (18) tuşuna basarak FM veya AM oarak seçebilirsiniz.
TUNING (15) düğmesini kullanarak istediğiniz bir istasyonu seçebilirsiniz.
Sesi ayarlamak için VOLUME + / - düğmesini kullanınız.
Radyoyu kapatmak için (9) tuşuna basınız.
Anten
Radyo AM sinyallerini almak için ferit bir antene sahiptir. Daha iyi sinyal alımı için cihazı kendi
etrafında döndürünüz.
Cihazın akasında aynı zamanda FM çubuk anteni de bulunmaktadır. En iyi sinyal alımı için anteni
sonuna kadar açınız.
9. YANSITICI İÇİN ZAMANIN AYARLANMASI.
Cihazı ON / OFF (17) tuşuna basarak kapatınız.
Odaklama mesafesini ayarlamak için FOCUS ayarlama düğmesine basınız (24).
Yansıtıcıyı 90º döndürmek suretiyle duvaa veya tavana doğrultabilirsiniz.
Notlar:
Yansıtılan zamanı sadece loş odada görebilirsiniz. Yansıtma mesafesi 1 ila 3 metredir.
Sıfırlama Tuşu
RESET tuşu cihazın alt kısmında yer alır ve ya pil değişimi ya da arızalanma halinde bu tuşa
basılmalıdır. Bu tuşla tüm ayarları sıfırlayabilir ve tekrar fabrika ayalarına dönersiniz.
TEKNİK BİLGİLER
Frekans Aralığı : MW (AM) 525 kHz - 1615 kHz
UKW (FM) 87.5 MHz - 108 MHz
Hoparlör Empedansı : 8 Ω
Pil Yedeği : 3 x 3 V CR 2025 Lityum saat pili (beraber verilmez)
Güç Kaynağı : AC 230 V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi : 5 Watt
Ağırlık : Yaklaşık 0.7 kg
Boyutlar : Yaklaşık 101 x 101 x 153 mm
ÖZELLİKLER ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
/

Bu kılavuz da uygundur