Oleo-Mac 962 El kitabı

Kategori
Motorlu testereler
Tip
El kitabı
956 (56.5 cm
3
) - 962 (61.5 cm
3
)
P
CZ
TR
GR
PL
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
VOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
MOTORLU TESTERE KULLANIM KILAVUZU
  
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
RUS
UK
Pubbl. 50010368C - Ago/2016
62
P INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem
ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de
funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para
a manutenção.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram
rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações
sem ter que atualizar cada vez este manual.
GR ΕΙΣΑΓΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΗΓΙΝ ΠΡΤΟΤΥΠΟΥ
Για ια πιο σωστη χρηση του αλυσοπριονου και για να αποφευχθουν ατυχηατα, ην
εργαστειτε χωρι πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον
εγχειριδιο περιεχονται οι εξηγησει λειτουργια των διαφορων εξαρτηατων και οι οδηγιε
για του απαραιτητου ελεγχου και την συντηρηση.
ΣΗΜΕΙΣΗ: Οι περιγραφε και οι εικονε που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο
δεν ειναι δεσευτικε. Η Εταιρια διατηρει το δικαιωα να κανει αλλαγε χωρι να
ενηερωνει το παρων εγχειριδιο
TR GİRİ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu testereyi doğru kullanmak ve kazaları önlemek için motorlu testerenin nasıl
çalıtığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle
okumadan cihazınızı çalıtırmayın.
Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği herbir
ülkenin kanunlarına göre değiebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya
bildirilmeden değitirilebilir.
CZ ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
Před prvním použitím řetězové pily si pozorně přečtěte tento návod, abyste pilu mohli
správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení
chodu různých částí pily a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si
vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto
návodu.
RUS UK BBEEHE
  
 aoo ooa e , o eae ea ae, e
aa ao e aeoo e aoe .  aee e
oe ooeo ao a o eo , a ae aa o
eoo oea  oa.
A: a  ea  ao  o  e
eoe ee ooee,  ooe  eoa a,
e oo oaa aoeo e.
PL WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania
różnych komponentów urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych
czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie
odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie
zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji podręcznika.
ATENÇÃO!!! POZOR!!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,
ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA
O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL
DE EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO
IGUAL OU SUPERIOR A
85 dB(A)
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE
DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE
NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ВНИМAНИЕ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB(A)
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ
OРГAНOВ CЛУХA
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ
ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР ДAННOЙ
МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO
ПOДВЕРГAТЬCЯ ВOЗДЕЙCТВИЮ УРOВНЯ
ШУМA, РAВНOГO ИЛИ БOЛЬШЕГO
85 Дб(A)
DİKKAT!!! UWAGA!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA
BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
ZAGROŻENIE USZKODZENIA
UCHU
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE
OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB(A)
63
P
INDICE
CZ
OBSAH
INTRODUÇÃO ____________________ 62
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____ 64
COMPONENTES DA MOTOSERRA ____ 65
NORMAS DE SEGURANÇA _________ 66
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE __ 72
PARA DAR PARTIDA _______________ 74
PARAGEM DO MOTOR _____________ 84
UTILIZAÇÃO _____________________ 86
MANUTENÇÃO ___________________ 94
ARMAZENAGEM __________________ 102
DADOS TECNICO _________________ 104
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ___ 108
TABELA DE MANUTENÇÃO __________ 110
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ________ 113
CERTIFICADO DE GARANTIA _______ 117
ÚVOD __________________________ 62
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ ____ 64
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY ______________ 65
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY __________ 68
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU ___________ 73
SPOUŠTĚNÍ ______________________ 75
VYPNUTÍ MOTORU ________________ 85
POUŽITÍ _________________________ 87
ÚDRŽBA ________________________ 95
SKLADOVÁNÍ _____________________ 103
TECHNICKÉ ÚDAJE ________________ 104
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ __________ 108
TABULKA ÚDRŽBY ________________ 111
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ________________ 114
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ______________ 118
GR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
RUS UK
СОДЕРЖАНИЕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ _______________________ 62
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____________ 64
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ __ 65
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ________ 66
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ____________________ 72
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ______________________ 74
ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ____________________ 84
ΧΡΗΣΗ __________________________ 86
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ____________________ 94
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ___________________ 102
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ________________ 104
ΗΛΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ ______________ 108
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ____________ 110
ΑΝΤΙΜΕΤΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΝ ____ 113
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _________ 117
EEE _______________________ 62
A  COO
 AA OACOC
__________ 64
A O  ___________ 65
E E ______ 68
CAOA    _______ 73
 EE _____________________ 75
 E __________ 85
  __________ 87
EEE E ____ 95
X ______________________ 103
EEE E ___ 104
   _____ 108
  _____ 112
   
__ 115
 E______ 118
TR
İÇİNDEKİLER
PL
SPIS TREŚCI
GİRİ ___________________________ 62
SEMBOLLER VE İKAZ İARETLERİNİN
AÇIKLAMALARI ___________________ 64
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI __ 65
GÜVENLIK ÖNLEMLERI _____________ 67
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI __ 72
ÇALITIRMAYA GEÇİ ______________ 74
MOTOR DURDURULMASI ___________ 84
KULLANIM _______________________ 86
BAKIM __________________________ 94
MUHAFAZA ______________________ 102
TEKNİK ÖZELLIKLER _______________ 104
UYGUNLUK BEYANI ________________ 108
BAKIM TABLOSU __________________ 111
PROBLEM GİDERME _______________ 114
GARANTI SERTIFIKASI ______________ 117
WPROWADZENIE _________________ 62
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI ____________ 64
BUDOWA PILARKI ________________ 65
NORMY BEZPIECZEŃSTWA__________ 69
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC ___ 73
URUCHAMIANIE __________________ 75
ZATRZYMANIE SILNIKA _____________ 85
UŻYTKOWANIE ___________________ 87
KONSERWACJA ___________________ 95
PRZECHOWYWANIE _______________ 103
DANE TECHNICZNE ________________ 104
DEKLARACJA ZGODNOŚCI __________ 108
TABELA KONSERWACJI _____________ 112
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____ 115
CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________ 118
64


P
P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RUS UK OC COO  AA OACOC
TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
1. Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2. Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar
3. Tipo de máquina: MOTOSSERRA
4. Nivel potencia acústica garantido
5. Número de série
6. Marca CE de conformidade
7. Ano de fabbrico
8. Bulbo primer
9. Travão da corrente, activado (direita). Travão da corrente, não
activado (esquerda).
1. Před prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití a
údržbě
2. Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3. Typ stroje: ŘETĚZOVÁ PILA
4. Zaručená hladina akustického výkonu
5. Sériové číslo
6. Značka CE o souladu s předpisy ES
7. Rok výroby
8. Nastřikovač paliva
9. Brzda fietûzu, zapnuta (doleva). Brzda fietûzu, vypnuta (doprava).
1. Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2. Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3. Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4. Garantı edılen akustık güç düzeyı
5. Seri numarası
6. CE uygunluk iareti
7. Üretim yılı
8. Primer Karbüratör
9. Zincir freni etkin (sol). Zincir freni etkin değil (sağ).
1. Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją
obsługi
2. Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3. Typ urządzenia: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
4. Moc akustyczna gwarantowana
5. Numer seryjny
6. Symbol zgodności CE
7. Rok produkcji
8. Pompka rozruchowa
9. Hamulec łańcucha aktywowany (po lewej). Hamulec łańcucha
nieaktywowany (po prawej).
1. ιαβαστε το εγχειριδιο χρηση και συντηρηση πριν
χρησιοποιησετε το παρων ηχανηα
2. Φορατε προστατευτικο κρανο, γυαλια και ωτοασπιδε
3. Τύπο ηχανήατο: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
4. Εγγυηενη σταθη ακουστικη ισχυο
5. Αριθό σειρά
6. Σήα συόρφωση CE
7. Έτο κατασκευή
8. Βολβο primer
9. ρένο αλυσίδα ευεργοποιηέυο (αριστερά). ρένο αλυσίδα
απευεργοποιηέυο (δεξιά).
1. ee ooae  oaoe  e o
aa  eoa
2. aeae ae o, a  a
3.  :  
4. aaoa oe aeo oo
5.  
6.    CE
7.  
8. oa oaaeo aoa
9.  ,  ().  , 
 ().
P CZ
TR PL
GR RUS
UK
65
P COMPONENTES DA MOTOSERRA
1 - Alavanca de comando
start
2 - Alavanca de acelerador
3 - Alavanca de paragem
do acelerador
4 - Alavanca de semi
aceleração
5 - Parafusos de regulação
do carburador
6 - Alavanca de freio
inercial
7 - Panela de escape
8 - Corrente
9 - Barra
10 - Tampa do filtro de ar
11 - Interruptor de massa
12 - Tampa do depósito de
combustível
13 - Pega de arranque
14 - Tampa do depósito de
óleo
15 - Bulbo primer
16 - Valvula de
decompressão
17 - Pega dianteira
18 - Pega traseira
GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1 - Τσοκ
2 - Λεβιε επιταχυνση
3 - Ασφαλεια εκκινηση
4 - Λεβιε ηµιεκκινηση
5 - Βιδε ρυθµιση
καρµπυρατερ
6 - Λεβιε αυτοµατου
φρενου
7 - Εξατµιση
8 - Αλυσιδα
9 - Λαµα
10 - Καπακι φιλτρου αερα
11 - Γενικο ∆ιακοπτη
12 - Ταπα τεποζιτου
καυσιµου
13 - Λαβη εκκινηση
14 - Ταπα τεποζιτου λαδιου
15 - Βολβο primer
16 - Βαλβίδα απσυµπίση
17 - Μπροστινή λαβή
18 - Πίσω λαβή
TR MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI
1 - Jigle
2 - Gaz tetiği
3 - Gaz tetiği emniyeti
4 - Yarım gaz kilidi
5 - Karbüratör ayar vidaları
6 - Inertial fren kolu
7 - Egzoz
8 - Zincir
9 - Testere
10 - Hava filtresi kapağı
11 - Kontak Düğmesi
12 - Yakıt deposu kapağı
13 - Starter tipi
14 - Yağ deposu kapağı
15 - Primer Karbüratör
16 - Kompresyon supabı
17 - Ön kulp
18 - Arka kulp
CZ ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY
1 - Páčka sytiče
2 - Páčka plynu
3 - Bezpečnostní pojistka
plynu
4 - Pojistka polohy plynu
5 - Šrouby nastavení
karburátoru
6 - Páka brzdy řetězu
7 - Tlumič výfuku
8 - Řetěz
9 - Lišta
10 - Kryt vzduchového filtru
11 - Spínač zapalování
12 - Víčko palivové nádrže
13 - Rukojeť startéru
14 - Víčko olejové nádrže
15 - Nastřikovač paliva
16 - Dekompresní ventil
17 - Přední rukojeť
18 - Zadní rukojeť
RUS UK A O 
1 - a ae
aeo
2 - a aeeaoa
3 - a oao
aeeaoa
4 -  
5 -  eo
aaoa
6 - a eooo
ooa
7 - e
8 - e
9 - a
10 - a ooo
a
11 - ae a
12 - a a
ooo aa
13 - a aea
14 - a a
aoo aa
15 - oa
oaaeo
aoa
16 - 

17 -  
18 -  
PL BUDOWA PILARKI
1 - Dźwignia ssania
2 - Dźwignia gazu
3 - Blokada dźwigni gazu
4 - Dźwignia pół-gazu
5 - Śruby regulacyjne
gaźnika
6 - Dźwignia hamulca
bezwładnościowego
7 - Tłumik
8 - Łańcuch
9 - Prowadnica
10 - Pokrywa filtra powietrza
11 - Wyłącznik zapłonu
12 - Korek zbiornika paliwa
13 - Uchwyt linki rozrusznika
14 - Korek zbiornika oleju
15 - Pompka rozruchowa
16 - Zawór dekompresyjny
17 - Uchwyt przedni
18 - Uchwyt tylny
66
1234
Português Ελληνικα
NORMAS DE SEGURANÇA ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a motoserra, terão
um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz; se
utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções
pode-se transformar num instrumento perigoso. Para que
o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram
respeitar escrupulosamente as normas de segurança
indicadas a seguir e no decorrer do manual.
ATENÇÃO: O sistema de arranque da sua unidade produz um
campo electromagnético de intensidade muito baixa. Este
campo pode interferir com alguns pacemaker. Para reduzir o
risco de lesões graves ou mortais, as pessoas com pacemaker
deverão consultar o seu médico e o fabricante do pacemaker
antes de utilizar esta máquina.
ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso
da máquina.
1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilização do aparelho.
Antes da primeira experiência, o operador deve praticar antes
da utilização no campo.
2 - A motoserra deve ser utilizada somente por pessoas adultas,
em boas condições físicas e com o conhecimento das normas
de uso.
3 - Não utilize a motoserra quando estiver fisicamente fatigado,
ou quando tirer bebido álcool, ou tomado drogas ou
medicamentos (Fig. 1).
4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se
prender na máquina ou na corrente. Use roupas aderentes
com proteção contra os cortes (vide pag. 70 - 71).
5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de proteção,
protetor auricolar e capacete antichoque (vide pag. 70 - 71).
6 - Não permita que outras pessoas permaneçam no raio de ação
da motoserra durante o arranque e o corte (Fig. 2).
7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver
completamente limpa e livre. Não corte em proximidades de
cabos elétricos.
8 - Corte sempre em posição estável e segura (Fig. 3).
9 - Ponha a motoserra a trabalhar só em lugares bem arejados, não
utilize em atmosfera explosiva, inflamável ou em ambientes
fechados (Fig. 4).
10 - Não toque a corrente ou efetue a manutenção quando o motor
estiver em funcionamento.
11 - É proibido aplicar à tomada de força da motosserra um
dispositivo que não seja o fornecido pelo fabricante.
12 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de
segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou
deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas
imediatamente (vide pag.64).
13 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no
manual (vide pag. 92).
14 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
15 - Controle diariamente a motoserra para assegurar-se que cada
dispositivo, de segurança ou não, funcione.
16 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de
manutenção.
17 - Não trabalhe com uma motoserra estragada, mal consertada,
mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou estrague
ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança. Utilize só
barras com comprimento indicado na tabela.
18 - Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam
de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e
autorizadas.
19 - Não ponha em movimento a motoserra sem o cárter cobre-
corrente.
20 - No caso em que for necessário pôr a motoserra fora de serviço,
não a largue no ambiente, mas entregue-a ao revendedor que
providenciará para a sua correta colocação.
21 - Entregue ou empreste a motoserra somente para pessoas
expertas e com o conhecimento do funcionamento e da correta
utilização da máquina. Entregue também o manual comas
intruçóes de utilização, para que seja lido antes de começar o
trabalho.
22 - Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
23 - Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as
vezes antes de utilizar a máquina.
24 - De salientar que o proprietário ou o operador é responsável
pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua
propriedade.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Το αλυσοπριονο, αν χρησιµοποιηθει σωστα,
ειναι ενα γρηγορο εργαλειο εργασια, βολικο και ικανο
εαν χρησιµοποιηθει µε λανθασµενο τροπο η χωρι τι
πρεπουσε προφυλαξει µπορει να αποδειχθει ενα
επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η εργασια σα παντα
ευχαριστη και ασφαλη, να τηρειτε µε ακριβεια του
κανονισµου ασφαλεια που αναφερονται παρακατω
καθω και σε ολο το εγχειριδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστηα ενεργοποίηση του ηχανήατό
σα παράγει ένα ηλεκτροαγνητικό πεδίο πολύ χαηλή
ένταση. Το πεδίο αυτό πορεί να προκαλέσει παρεβολέ
σε ορισένου βηατοδότε. Για να ειωθεί ο κίνδυνο
σοβαρών ή θανατηφόρων τραυατισών, τα άτοα ε
βηατοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν ε τον ιατρό του
και τον κατασκευαστή του βηατοδότη πριν από τη χρήση
του ηχανήατο αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του ηχανήατο πορεί να
περιορίζεται από εθνικού κανονισού.
1 - Μη χρησιοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν δεν έχετε λάβει ειδικέ
οδηγίε για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστέ πρέπει να
εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασία.
2 - Το αλυσοπριονο θα πρεπει να χρησιµοποιειται µονο απο ατοµα
ενηλικα, µε καλη φυσικη κατασταση και που ειναι γνωστε των
κανονισµων λειτουργια.
3 - Μην χρησιµοποιειτε το αλυσοπριονο οταν ειστε κουρασµενοι,
η αν εχετε χανει χσηση αλχοολ, υπνωτιχων η φαοµαχων (Eιk. 1).
4 - Μη φορατε κασκολ, βραχιολια η οτιδηποτε που µπορει
να µπλεχτει στο µηχανηµα η στην αλυσιδα. Φορατε
στενο ρουχισµο, ανετο και µε προστασια κατα τη κοπη
(σελ 70 - 71).
5 - Φορατε αντιολισθητικα υποδηµατα, γαντια, γυαλια ωτοασπιδε
και προστατευτικο κρανο (σελ 70 - 71).
6 - Μην επιτρεπετε σε αλλα ατοµα να στεκονται κοντα στο
αλυσοπριονο κατα την διαρκεια τη λειτουργια (Eιk. 2).
7 - Πριν βαλετε σε λειτουργια το αλυσοπριονο, βεβαιωθειτε οτι
στην περιοχη εργασια ειναι ελευθερη. Μην εργαζεστε κοντα
σε ηλεκτρικα καλωδια (Eιk. 3).
8 - Κοβετε παντα σε µια θεση σταθερη και σιγουρη.
9 - Χρησιµοποιητε το αλυσοπριονο σε χωρου καλα αεριζοµενου
και µην το χρησιµοποιητε σε εκρηκτικη η ευλεκτη ατµοσφαιρα
η σε κλειστου χωρου (Eιk. 4).
10 - Μην αγγιζετε την αλυσιδα και µην κανετε εργασιε συντηρηση
67
Ελληνικα rkçe
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
οταν το αλυσοπριονο λειτουργει.
11 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναοδότη του
αλυσοπρίονου διατάξεων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
12 - ιατηρείτε όλε τι ετικέτε και τα σήατα κινδύνου και
ασφαλεία σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβη
ή φıορά, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή του
(βλέπε σελ. 64).
13 - Μη χρησιοποιείτε το ηχάνηα για χρήσει που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 92).
14 - Μην αφήνετε το ηχάνηα ε αναένο κινητήρα.
15 - Ελεγχετε καθηµερινα το αλυσοπριονο, για να βεβαιωθειτε οτι
καθε εξαρτηµα προστασια και µη, λειτουργει.
16 - Ακολουθητε παντα τι οδηγιε µα σχετικε µε τι εργασιε
συντηρηση.
17 - Μη χρησιµοποιητε ενα αλυσοπριονο που ειναι ελαττωµατικο,
κακω επιδιορθωµενο, κακω συναρµολογηµενο η που εχει
υποστει µετατροπε. Μην αφαιρειτε και µη θετετε εκτο
λειτουργια οποιαδηποτε διαταξη λειτουργια. Χρησιµοποιητε
µονο µπαρε του µηκου που ενδεινκυεται στον πινακα.
18 - Μην πραγµατοποιειτε µονοι σα εργασιε επιδιορθωση και
µη εκτο και αν προκειται για εργασιε τακτικη συντηρηση.
Απευθυνθητε αποκλειστικα σε εξουσιοδοτηµενα και
ειδικευµενα κεντρα σερβι.
19 - Μην θετετε σε κινηση το αλυσοπριονο χωρι το προστατευτικο
καρτερ τη αλυσιδα.
20 - Σε περιπτωση αναγκη, οταν το αλυσοπριονο τεθει εκτο
λειτουργια, µην το εγκαταλειψετε στο περιβαλλον αλλα
επιστρεψτε το εκει που το αγορασατε οπου θα µεριµνησουν
για την σωστη διαθεση του.
21 - Να δινετε η να δανειζετε το αλυσοπριονο µονο σε ατοµα
εµπειρα τα οποια να γνωριζουν την λειτουργια και την σωστη
χρηση του µηχανηµατο. Να δινετε επιση και το εγχειριδιο
χρηση, για την ενηµερωση πριν την εργασια.
22 - Να απευθυνεστε παντα στο καταστηµα που αγορασατε το
µηχανηµα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεµβαση που χρηζει
προτεραιοτητα.
23 - Να φυλασσετε µε προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση τη µηχανη.
24 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτη ή ο χειριστή του ηχανήατο
είναι υπεύθυνο για ατυχήατα, βλάβε ή υλικέ ζηιέ τρίτων.
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testerezlı, DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı,
kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlı ve gerekli kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlı ve gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir
alet olabilir. Sk ve emniyetli kullanım için venlik alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik
önlemlerini uygulayın.önlemlerini uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düük yoğunlukta bir DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düük yoğunlukta bir
manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili) manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili)
etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak
için, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi kullanmadan için, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danımalıdır.önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danımalıdır.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını
kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım ekli hakkında bilgilenmeden motorlu testereyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör
sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru kullanım kurallarını
bilen kiilerce kullanılmalıdır.
3 - Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmı bir
ilaç etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli testereyi
kullanmayınız (ekil 1).
4 - Kullanırken earp gibi makinaya dolanabilecek aksesuarlar,
bilezik, künye v.s. takmayın. Derinize sıkı temas eden kıyafetler
giyin (Sayfa 70 - 71).
5 - Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask
kullanın (Sayfa 70 - 71).
6 - Çalıma alanınızda insanların bulunmasına izin vermeyin
(ekil 2).
7 - Çalıma alanınız tamamen boalmadan kesime balamayın.
Elektrik kablolarının yakınında çalımayın.
8 - Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir
pozisyonda kesim yapın (ekil 3).
9 - Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde kullanın. Kapalı
ortamlarda, patlayıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu
yerlerde çalıtırmayın (ekil 4).
10 - Motor çalıırken zincire dokunmayın ya da bakım yapmaya
kalkımayın.
11 - Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlere
takılması yasaktır.
12 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman
iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında
gerekli değiikliği yapınız (Daha sayfa 64).
13 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dıında kullanmayınız
(Daha sayfa 92).
14 - Makineyi motoru çalıır halde bırakmayız.
15 - Her gün cihazınızı hem kullanım hem de güvenlik açısından
kontrol edin.
16 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
17 - Hiçbir zaman bozuk, bazı değiiklikler yapılmı, doğru
tamir edilmemi ya da doğru monte edilmemi motorlu
testereleri kullanmayın. Güvenlik parçalarından herhangi
birini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılmaz hale getirmeyin.
Tabloda belirtilen uzunluktaki testereleri kullanın.
18 - Rutin bakımın haricinde kendi baınıza motorlu testerenize
bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili
servislere bavurun.
19 - Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru çalıtırın.
20 - Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale gelmise doğal
çevreye zarar vermeden en yakın satı bayiine teslim ederek
atın.
21 - Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen ve daha önce
kullanmı kiilere ödünç verin. Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22 - Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım ilemleri dıındaki bakım
hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
23 - Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan önce
okuyun.
24 - Üçüncü ahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı
kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
68
1234
Česky Pcc
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY  OCOOOC
UPOZORNĔNÍ - Pokud je správně používána, je řetězová
pila rychlým pomocníkem a účinným nástrojem. Pokud
je používána nesprávně nebo bez správných pravidel
bezpečnosti, může se stát nebezpečným nástrojem. Aby
byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy
přísně bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v tomto
návodu k obsluze.
POZOR: Systém zapalování v jednotce vytváří
elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole
může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení
nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by osoby
s kardiostimulátorem měly používání stroje konzultovat se
svým lékařem a výrobcem.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit
používání stroje.
1 - Řetězovou pilu používejte až po řádném seznámení s její
obsluhou. Je nezbytné, aby se uživatelé, kteří používají pilu
poprvé, seznámili dokonale s obsluhou a ovladači na stroji
dříve, než začnou s pilou řezat.
2 - Řetězová pila může být používaná pouze dospělými osobami
a osobami v dobré fyzické kondici se znalostí instrukcí
k ovládání.
3 - Nepoužívejte řetězovou pilu, pokud jste unaveni, pokud jste
požili alkohol, léky nebo omamné látky (obr. 1).
4 - Při práci nikdy nenoste volně vlající šátky, náramky nebo jiné
věci, které by mohly být zachyceny pilou nebo řetězem.Noste
pouze upnutý pracovní oděv (viz strana 70 a 71).
5 - Noste ochranné pomůcky, neklouzavé boty, rukavice, brýle,
sluchátka na uši a ochrannou přilbu (viz strana 70 a 71).
6 - Nikdy nedovolte okolostojícím, aby zůstávali v pracovním
prostoru při startování nebo při řezání pilou (obr. 2).
7 - Nezačínejte s řezáním, dokud nemáte volný pracovní prostor.
Neřezejte v blízkosti elektrických kabelů.
8 - Vždy řezejte v pevném postoji a pevné pozici (obr. 3).
9 - Řetězovou pilu používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Nepracujte s motorovou pilou v hořlavém prostředí nebo
v uzavřených prostorách (obr. 4).
10 - Nikdy se nedotýkejte řetězu nebo neprovádějte údržbu pily,
pokud motor běží.
11 - Na výstupní hřídel řetězové pily se nesmí připojovat žádné
zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
12 - Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu
upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném stavu.
V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 64).
13 - Nepoužívejte řetězovou pilu k jiným účelům, než ke
kterým je doporučena výrobcem v tomto návodu k použití
(viz strana 93).
14 - Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
15 - Každý den si překontrolujte řetězovou pilu, abyste se ujistili,
že jsou všechna bezpečnostní zařízení, tak i ostatní části pily
funkční.
16 - Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
17 - Nikdy nepoužívejte poškozené, pozměněné, nesprávně
opravené nebo smontované řetězové pily. Neodstraňujte nebo
nedeaktivujte bezpečnostní zařízení. Používejte lištu té délky,
která je uvedená v tabulce.
18 - Kromě pravidelné údržby, která je popsána v tomto návodu
k použití, nikdy neprovádějte opravy nebo servisní úkony sami.
Vždy vyhledejte specializovanou nebo autorizovanou dílnu.
19 - Nikdy nestartujte řetězovou pilu bez namontovaného krytu
řetězky.
20 - Pokud řetězovou pilu již nelze používat, zlikvidujte ji
v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a nakládání
s odpady. Vyhledejte vašeho místního prodejce, který zařídí
správnou likvidaci řetězové pily.
21 - Půjčujte vaši řetězovou pilu pouze takovým uživatelům,
kteří jsou zcela seznámeni s návodem k obsluze pro použití
motorové pily. Dejte dalším uživatelům návod k použití
k dispozici, tak aby si mohli před použitím pily návod přečíst.
22 - Všechny jiné dřevorubecké práce, než které jsou uvedeny
v tomto návodu k použití, by měly být prováděny pouze
kompetentními osobami.
23 - Mějte tento návod k dispozici a před použitím pily jej
konzultujte.
24 - Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy
nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich
majetku.
A - ea a  ao
ooa – o , o  e
e, oao  eeo ooa 
 eoe o e eoooo
oa oe  oo oao.  oo,
o aa aoa ea a o  eoao,
oo oae eee e    ea
aoe .
!     
     .
       
.     
     
   
     
,     .
! -   
  .
1 -      
   .   
      
 ,      .
2 - e  o ooa oo oe, aoe
 aa ee aa  aoe  ooe
eo oe.
3 - oa e oe eo o, e  o a
 aoe o e aoo, aoo 
eae e (.1).
4 - oa e aeae ao, aeo   ee,
ooe o  aae o  e. aeae
aa o oeo oe, ooa ooo eae
 e (. .70-71).
5 - aoa  eo o, aeae eo o,
ea  a, ae o, a  a
(. .70-71).
6 - e oae, o  ae e eo  o
e ee aa   ao e a (.2).
7 - e aae ao o e o, oa e oooe eo
ao. e oe o  ee aee.
8 - ea e, ao  oo  eoao
ooe (.3).
9 - eo o oo ooa oo  ooo
oeae ea, e ooa  aoee
69
Pcc Polski
 OCOOOC ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
aeo o  ooa aa  
a oee (.4).
10 - e oaa e  oo eoae
  eo aee
11 -       
   
.
12 - Coae  eo e e  eoae
oa  aa o eoao.  ae
oee  oa  ee eeeo ae
(ctp. 64).
13 - e oe a o aae, oo o
aaoo  aoe ooe (ctp. 93).
14 -       
.
15 - eeo oee, o e a   ae
ooe aoa aea oao.
16 - ea eae a aa o oee
eoa.
17 - e ooa ea, eao
oeooa  eao aoe e
 oo eaooae ee  ee
o. e a, oa  o 
o e ae oa. oe  oo
o , ooa eea  ae.
18 - e eoe e  aooeo  e
ooe aooeo  ao, o a
a eeo eoa. Oaae oo 
eaoae  aooae ee e.
19 - e aa  e aoo a e.
20 -  eooo ee eo   aa
e oae ee, a ae oe e, oo oee
ee a a.
21 - eeaae e  oo e a, ooe e
ooa o  ao  aa ee aa.
eeaa e   a ee oo
ee  e,  ooo ee oao ee
aao ao.
22 - ea oaae  oe e  oe o
ae   eooo oe a-o
oea.
23 - aeo oae ao  
oe  e ee a ooae .
24 -  ,      
      
      .
UWAGA - Prawidłowo użytkowana pilarka łańcuchowa
jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy;
używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych
środków ostrożności może stać się urządzeniem
niebezpiecznym. Aby praca przy użyciu pilarki była
zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie
przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych poniżej oraz
w dalszej części instrukcji obsługi.
UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia
wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej
intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych
sztucznych rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka
poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby z
wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza
i skonsultować z producentem rozrusznika przed
rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z
urządzenia.
1 - Nie używać pilarki łańcuchowej bez uprzedniego przeszkolenia
na temat jej prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta
z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z
opryskiwaczem przed zastosowaniem go w praktyce.
2 - Pilarka łańcuchowa powinna być używana wyłącznie przez
osoby dorosłe, o dobrej kondycji fizycznej, znające zasady jej
obsługi.
3 - Nie używać pilarki łańcuchowej gdy odczuwa się zmęczenie
fizyczne albo gdy jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub leków (Rys.1).
4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które
mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez
łańcuch. Zakładać odzież przylegającą do ciała, chronioną
przed przecięciem. (patrz str. 70-71).
5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice,
okulary, słuchawki oraz kask ochronny (patrz str. 70-71).
6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu pilarki
łańcuchowej podczas uruchamiania pilarki lub cięcia (Rys. 2).
7 - Nie rozpoczynać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostało
całkowicie wyczyszczony i opróżniony. Nie wykonywać cięcia
w pobliżu przewodów elektrycznych.
8 - Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej (Rys. 3).
9 - Pilarkę łańcuchową należy używać wyłącznie w miejscach
dobrze przewietrzonych, nie używać pilarki w warunkach
grożących wybuchem, zapaleniem lub w pomieszczeniach
zamkniętych (Rys. 4).
10 - Nie dotykać łańcucha ani nie prowadzić prac konserwacyjnych,
w czasie gdy silnik jest uruchomiony.
11 - Zabrania się nakładania na odbiór mocy pilarki łańcuchowej
jakichkolwiek akcesoriów innych producentów.
12 - Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP
powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku
uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej
wymienić (patrz Str. 64).
13 - Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w
instrukcji (patrz Str. 93).
14 - Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.
15 - Codziennie kontrolować pilarkę, aby upewnić się, czy wszystkie
urządzenia zabezpieczające i inne są sprawne.
16 - Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami
dotyczącymi konserwacji.
17 - Nie używać pilarki, jeśli jest ona uszkodzona, niewłaściwie
naprawiona, źle zmontowana lub przerobiona według
własnego uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie
dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego.
Stosować wyłącznie prowadnice o długościach podanych w
tabeli.
18 - Nie należy nigdy wykonywać samemu czynności lub
napraw nie wchodzących w zakres zwykłej konserwacji.
W takich wypadkach należy zwracać się wyłącznie do
wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu.
19 - Nie uruchamiać pilarki łańcuchowej, jeśli nie posiada ona
osłony łańcucha.
20 - Po zakończonej pracy pilarkę przechowywać zabezpieczoną w
sposób wykluczający przypadkowe uruchomienie pilarki lub
uruchomienie urządzenia przez osoby nieuprawnione.
21 - Udostępniać lub pożyczać pilarkę łańcuchową wyłącznie
osobom z doświadczeniem, znającym zasady działania
i prawidłowej obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z
pilarką instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać przed
przystąpieniem do pracy.
22 - Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub
w razie konieczności pilnej naprawy.
23 - Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach
i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.
24 - Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez
osoby trzecie lub należące do nich mienie.
70
Size S p.n.3155014A
Size M p.n.3155001A
Size L p.n.3155002A
Size XL p.n.3155003A
Size XXL p.n.3155004A
Size S p.n. 001001370A
Size M p.n. 001000849B
Size L p.n. 001000850B
Size XL p.n. 001000851B
Size XXL p.n. 001000852B
1
3A 3B
p.n. 001001283BR p.n. 001000835
2
Português Ελληνικα Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
A maioria dos acidentes com motoserra ocorre quando
a corrente bate no operador. Ao trabalhar com a
motoserra utilize sempre um vestuário de protecção
homologado. A utilização do vestuário de segurança
não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas
consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na
escolha do vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o
operador. Utilize sempre um vestuário aderente que o
proteja de cortes. O casaco (Fig. 1), as calças com peitilho
(Fig. 2) e as polainas de protecção Oleo-Mac são ideais.
Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou colares que
possam ficar presas na madeira ou moitas. Prenda os cabelos
e os proteja com um lenço, boné, capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 4-5).
Utilize capacete de protecção (Fig. 3A) ao trabalhar num
local onde algo possa cair.
Utilize óculos ou uma viseira de protecção.
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 3B)
ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção
e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais
de perigo como gritos e alarmes
Calce luvas à prova de corte (Fig. 6)
Oleo-Mac oferece uma gama completa de equipamentos
de segurança.
Η πλειοψηφία των ατυχηάτων ε αλυσοπρίονο
συβαίνει όταν ο χειριστή έλıει σε επαφή ε την
αλυσίδα. Όταν εργάζεστε ε το αλυσοπρίονο πρέπει
να χρησιοποιείτε πάντοτε εγκεκριένη
προστατευτική ενδυασία ασφαλεία. Η χρήση τη
προστατευτική ενδυασία δεν καταργεί του
κινδύνου τραυατισού, αλλά περιορίζει τι συνέπειε
σε περίπτωση ατυχήατο. Συβουλευıείτ το
κατάστηα τη επιστοσύνη σα για την επιλογή τη
κατάλληλη ενδυασία.
Η ενδυασία πρέπει να ίναι κατάλληλη και να ην εποδίζι.
Χρησιοποιείτε εφαροστά ενδύατα ανıεκτικά στην κοπή.
Το τζάκετ (Εικ.1), η φόρα (Εικ.2) και οι περικνηίδε
προστασίααπό κοπή Oleo-Mac παρέχουν την
κατάλληλη προστασία. Μη χρησιοποιείτε ενδύατα,
κασκόλ, γραβάτε ή κοσήατα που πορούν να
περδευτούν στα ξύλα ή στου ıάνου. Μαζέψτε τα ακριά
αλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. ε ένα φουλάρι, καπέλο,
κράνο κλπ.).
Χρησιοποιείτε υποδήατα ή πότε ασφαλεία ε
αντιολισıητικέ σόλε και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ. 4-5).
Χρησιοποιείτε προστατευτικό κράνο (Εικ. 3A) σε
χώρου ε κίνδυνο πτώση αντικειέν
Χρησιοποιείτε γυαλιά ή άσκα προστασία!
Χρησιοποιείτε προστατευτικά ακοή όπω καλύατα
(Εικ.3B) ή ωτοασπίδε. χρήση έσων προστασία για
την ακοή απαιτεί εγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί
περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήατα κινδύνου (φωνέ, συναγεροί κλπ.).
Χρησιοποιείτε γάντια προστασία από κοπή (Εικ.6)
Η Oleo-Mac διαıέτει πλήρη σειρά εξοπλισού ασφαλεία.
Elektrikli testere ile ilgili kazaların büyük bir çoğunluğu
zincir kısmının operatöre çarpması sonucu meydana
gelmektedir. Elektrikli testere ile çalıırken gerekli
emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini
ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın
etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi
hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz. Ceket
(ekil 1), önlük (ekil 2), ve koruyucu Oleo-Mac dizlik
aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara veya çalı-çırpıya
takılabilecek nitelikte elbiseler, earplar, boyun bağları veya
kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya
alınız (örneğin, bir earp, balık, bir kask v.s. ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun kısmında çelik
bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz (ekil 4-5).
Üzerinize eya ve nesnelerin düebileceği yerlerde
koruyucu kask takınız (ekil 3A).
Koruyucu gözlük veya apka siperi takınız!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep
(ekil 3B) veya susturucu aparatlar gibi. İitme kaybını
önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve
ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz
sesi, alarmlar, v.s.) duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldiven takınız (ekil 6)
Oleo-Mac, güvenlik için geni bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
71
Size 41 p.n. 001000975B
Size 42 p.n. 001000976B
Size 43 p.n. 001000977B
Size 44 p.n. 001000978B
Size 45 p.n. 001000979B
5
Size 41 p.n. 001001079A
Size 42 p.n. 001001080A
Size 43 p.n. 001001081A
Size 44 p.n. 001001082A
Size 45 p.n. 001001083A
4
Size S p.n. 3155005
Size M p.n. 3155006
Size L p.n. 3155007
Size XL p.n. 3155008
Size XXL p.n. 3155009
6
Česky Pcc Polski
OCHRANNÝ ODĚV AA OA ODZIEŻ OCHRONNA
K většině úrazů při práci s řetězovou pilou dojde, když
řetěz zasáhne pracovníka. Při práci
s řetězovou pilou si vždy oblékejte homologovaný
bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného
oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě
nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu
si nechte poradit svým prodejcem.
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste
přiléhavý oděv odolný proti rozříznutí. Ideálním pracovním
oděvem je bunda (obr. 1), pracovní kalhoty (obr. 2) a
holínky s ochranou proti proříznutí Oleo-Mac. Nenoste
oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které by se mohly zachytit
v dříví nebo v křoví. Máte-li dlouhé vlasy, stáhněte si je a
chraňte je např. šátkem, čepicí nebo ochrannou helmou.
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr.
4-5).
V místech, kde by vám mohlo spadnout něco na hlavu,
noste ochrannou helmu (obr. 3A).
Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí!
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 3B)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu
vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník
hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové
výstrahy apod.)
Na ruce používejte rukavice s ochranou proti rozříznutí
(obr. 6)
Oleo-Mac nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.
oa a ea ae 
ooa eo oo, oa e
aeae oeaoa.  aoe  eoo
ea aeae eoa a
oe. eee ao oe e
ae  oe a, o eae
ooe oe eaoo a. 
oe ao oe ooe
eoea aeo oeeoo ea.
Oea oa  oo  e ea  aoe.
aae o oeo a (.1), oeo
(.2)  e Oleo-Mac  ea
eee. e aeae a, a, a 
eo, ooe o ae a ea  a
e. Coee  o e oo  e 
(ae o ao, a, a  ..).
aeae ae o  ao, ee
oooe oo  ae
aoe (.4-5).
aeae a e (. 3A)  ea, 
oo ooo aee eeo.
ea aeae ae o  oe!
oe ooe  a oao
a, ae, a (.3B)  a.
eee ooe  a oao a
ee oooo a  oooo, a a
 o oaae ooo oa
oe a o oao (, a
eee  ..).
aeae aae o oeo ea (.6)
Oleo-Mac eaae o oe aoo
ae.
Większość wypadków związanych z użyciem pilarki
łańcuchowej dotyczy uderzenia przez łańcuch
obsługującego. W czasie pracy pilarką łańcuchową,
należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną
posiadającą odpowiednie atesty. Użycie odzieży
ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza
skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru
odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o
radę do zaufanego sprzedawcy.
Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć na
sobie odzież ściśle przylegającą, zapobiegającą nacięciom.
Idealna byłyby kurtka (Rys.1), spodnie robocze (Rys.2)
i obuty ochronne Oleo-Mac. Nie nosić ubrań, szalików,
krawatów lub biżuterii, które mogłyby zaplątać się w drewno
lub krzaki. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na
przykład chustką, beretem, kaskiem itd.).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys.4-5).
Mieć na sobie kask ochronny (Rys. 3A) w miejscach,
gdzie występuje zagrożenie spadającymi przedmiotami.
Zakładać okulary lub osłonę ochronną!
Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład
słuchawki (Fig.3B) lub zatyczki do uszu. ywanie
środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności,
ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości
usłyszenia sygnałów dêwiękowych ostrzegających przed
niebezpieczeństwem (krzyk, alarm).
Zakładać specjalne rękawice ochronne (Rys. 6)
Oleo-Mac oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.
72
1234
Português Ελληνικα Türkçe
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI
- Puxe a proteção (Fig.1) no sentido da pega anterior para
verificar que o freio da corrente não esteja inserido.
- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente
(B, Fig.2).
- Elimine a espessura de plástico inserida sobre os
prisioneiros da barra (C, Fig.3).
- Leve toda a lingueta do tensor da corrente (D) em direção
ao pinhão (E) agindo sobre o parafuso tensor da corrente
(L, Fig.5).
- Introduza a barra (F, Fig. 3) sobre os prisioneiros de modo
que a lingueta do tensor de corrente (D) entre no
alojamento apropriado (G).
- Monte a corrente (H) dentro do anel auto-alinhador do
pinhão (E) e da guia da barra (M) (Fig.4).
Faça atenção com o sentido de rotação da corrente (Fig.6).
- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas sem
apertá-las.
- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de corrente
(L, Fig.5).
- Apertar definitivamente as porcas de fixação do carter
cobre-corrente mantendo elevada a ponta da barra
(Fig. 7). O torque de aperto 1,5 kgm (15 Nm). A corrente
deve ser regulada de modo que fique bem esticada e
possa escorrer facilmente com a força da mão (Fig.8).
- A corrente está regulada na justa tensão quando for
possível elevar alguns milímetros puxando-a para cima
(Fig.8).
ATENÇÃO - Controle várias vezes a tensão da
corrente durante o uso diário da motoserra.
Utilize sempre luvas de proteção.
Τραβηξτε την προστασια (Εικ.1) προ το εµπροσθιο
χερουλι, για να σιγουρευτειτε οτι δεν λειτουργει το φρενο
τη αλυσιδα.
Βγαλτε τα παξιµαδια (Α) και αποσυναρµολογηστε το
καρτερ (προστατευτικο) τη αλυσιδα (Β, Εικ.2).
Αφαιρεστε το πλαστικο παχο που ειναι τοποθετηµενο
στι βιδε τη µπαρα (C, Εικ. 3).
Φερτε ολη την σφηνα (D) ταση τη αλυσιδα προ την
τροχαλια (Ε) µεσω τη βιδα ταση τη αλυσιδα (L, Εικ.5).
Βαλτε την λαµα (F, Εικ. 3) στι βιδε ετσι ωστε σφηνα ταση
τη αλυσιδα (D) να µπει στην οπη (G).
Μονταρετε την αλυσιδα (Η) µεσα στο αυτοκεντριζοµενο
δαχτυλιδι τη τροχαλια (Ε) και στον οδηγο τη λαµα (Μ)
(Εικ. 4). Προσεξτε την φορα περιστροφη τη αλυσιδα
(Εικ. 6).
Μονταρετε το καρτερ (προστατευτικο) τη αλυσιδα και
τα σχετικα παξιµαδια και σφιξτε τα.
Τεντωστε την αλυσιδα µεσω τη βιδα ταση τη αλυσιδα
(L, Εικ.5).
Σφιξτε τα παξιµαδια σταθεροποιηση του καρτερ
(προστατευτικο) τη αλυσιδα, κρατωντα σηκωµενη την
ακρη τη λαµα (Εικ.7). Η ροπή σύσφιξη 1,5 kgm (15 Nm).
Η αλυσιδα θα πρεπει να ρυθµιστει, ετσι ωστε να ειναι καλα
τεντωµενη και να µπορει να ολισθαινει µε την δυναµη του
χεριου (Εικ.8).
Η αλυσιδα ειναι ρυθµισµενη στην σωστη ταση, εαν
ανασηκωνεται λιγα χιλιοστα οταν την τραβατε πο τα
πανω (Εικ.8).
ΠΡΟΣΟΧΗ− Ελεγχετε συχνα την ταση τη αλυσιδα,
κατα την καθηµερινη λειτουργια του αλυσοπριονου.
Χρησιµοποιητε παντα προστατευτικα γαντια.
- Freni ön safa doğru çekerek zincir freninin devrede olup
olmadığını kontrol edin (ekil 1).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B) çıkarın
(ekil 2).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp atın (ekil 3).
- Zincir gerdirme pimini (D) gerdirme vidasıyla (L. ekil 5)
dili çarkına (E) doğru çekin.
- Testereyi (F, ekil 3) civatalara takın Pimi (D) testeredeki
deliğine (G) oturtun.
- Zinciri (H) zincir dili çarkının (E) hızlandırma halkasına ve
sonra da testerenin yivlerine (M) geçirin.
(ekil 4) Zincirin doğru yönde dönüp dönmediğini kontrol
edin (ekil 6).
- Zincir kapağını takın. Somunları takın ama sıkıtırmayın.
- Zincir gerdirme vidasıyla (L) zincir gerginliğini ayarlayın
(ekil 5).
- Testerenin ucunu kaldırarak zincir kapağının somunlarını
sıkın (ekil 7). 1.5 kgm (15 Nm) sıkma torku. Zincir gergin
olmalı ama elle rahatça çevrilebilmelidir (ekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildiğinde zincir
gerginliği doğru demektir (ekil 8).
DİKKAT: Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin.
Daima eldiven giyin.
73
5678
Česky Pcc Polski
MONTÁÎ LI·TY A ¤ETùZU
CAOA   
MONTA˚ PROWADNICY I ¸A¡CUCHA
- Přitáhněte páku brzdy k přední rukojeti (obr. 1) a
přesvědčte se, že brzda řetězu není sepnutá.
- Sejměte matice (A) a kryt řetězky (B, obr. 2).
- Ze šroubů lišty odstraňte plastovou podložku (C, obr. 3).
- Posuňte čep napínáku (D) co nejblíž k řetězce (E) otáčením
šroubu napínání řetězu (L) (Obr. 5).
- Nasaďte lištu (F, obr. 3) na šrouby a tak, aby čep napínáku
(D) zapadl do otvoru v liště (G).
- Nasaďte řetěz (H) na prstýnek řetězky (E) a do drážky lišty
(M) (obr. 4) a zkontrolujte, zda řetěz není nasazen obráceně
(Obr. 6).
- Nasaďte kryt řetězky a příslušné matice, příliš je
neutahujte.
- Napněte řetěz pomocí šroubu napínáku řetězu (L, obr. 5).
- Dotáhněte upevňovací matice krytu řetězky, špičku lišty
držte přitom nadzdvihnutou (obr. 7). Utahovací moment
1,5 kgm (15 Nm). Řetěz musí být seřízený tak, aby byl
dobře napnutý a bylo možné s ním rukou volně
pohybovat (obr. 8).
- Řetěz je správně napnutý, jestliže jej můžete vytáhnout o
několik milimetrů z drážky nahoru (obr. 8).
UPOZORNĔNÍ - Při práci s pilou několikrát za den
zkontrolujte napnutí řetězu. Vždy používejte
ochranné rukavice.
 o eoao (. 1)  eee
e, o oe, e e  oo e.
C a (A)   e (, .2).
a ao ao  oao e
 (C, .3).
    (D)  
 (),    (L, . 5).
ae  (F, .3) a oaoe  ,
   (D)    
 (G).
  ()   ()     (, .
4).     
 (. 6).
aoe a o e  ooee
a, e aa .
ae e  oo ae e (L, .5).
o  a oe, ooo ae a
(.7).   1,5  (15 ). e oa
 aa, o ooo ooaa o
(.8).
e aa ao, e, o e, ee
oo o a eoo eo (.8).
A: oa  eeeo oee
eo o, ao oee aee
e.  o ea aeae ae
ea.
- Pociàgnàç os∏on´ (Rys.1) w kierunku uchwytu
przedniego, aby sprawdziç, czy hamulec ∏aƒcucha
nie jest za∏àczony.
- Zdjàç nakr´tk´ (A) i zdemontowaç os∏on´
∏aƒcucha(B, Rys.2).
- Zdjàç plastikowà podk∏adk´ ustalajàcà ze Êrub
(C, Rys. 3).
- Maksymalnie przesunàç trzpieƒ napinajàcy ∏aƒcuch
(D) w kierunku b´bna (E) regulujàc Êrub´ napinacza
(L, Rys. 5).
- W∏o˝yç prowadnic´ (F, Rys. 3) na Êruby w taki
sposób, aby trzpieƒ napinajàcy ∏aƒcuch (D) wszed∏
do w∏aÊciwego gniazda (G).
- Zamontowaç ∏aƒcuch (H) na pierÊcieniu centrujàcym
szpuli (E) oraz na “korytarzu” prowadnicy (M, Rys. 4).
Zwróciç uwag´ na kierunek obrotów ∏aƒcucha
(Rys.6).
- Zamontowaç os∏on´ ∏aƒcucha i jej nakr´tki bez
dokr´cania.
- Napiàç ∏aƒcuch za pomocà Êruby napinajàcej
∏aƒcuch (L, Rys.5).
- Dokr´ciç ostatecznie nakr´tki mocujàce os∏on´
∏aƒcucha, trzymajàc podniesionà koƒcówk´
prowadnicy (Rys. 7). Moment dokręcania 1,5 kgm (15
Nm). ¸aƒcuch powinien zostaç tak wyregulowany, aby
by∏ dobrze napi´ty i aby mo˝na go by∏o ∏atwo
przesunàç r´kà (Rys.8).
- Napi´cie ∏aƒcucha jest prawid∏owo wyregulowane,
jeÊli mo˝na podnieÊç ∏aƒcuch o kilka milimetrów
pociàgajàc go do góry (Rys.8).
UWAGA- Sprawdzaç kilkakrotnie napi´cie
∏aƒcucha podczas codziennego u˝ywania
pilarki. Zak∏adaç zawsze r´kawice ochronne.
74
91011
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente
inflamável. Usar de extrema cautela quando se
manuseia a gasolina ou uma mistura de combustíveis.
Não fume nem aproxime fogo ou chamas do
combustível ou da motosserra (Fig.9).
· Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras,
manusear o combustível com cuidado. É altamente
inflamável.
· Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado para
esse fim (Fig. 10).
· Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam faíscas
ou chamas.
· Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de
efectuar o reabastecimento.
· Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar a
pressão e para evitar a fuga de combustível.
· Apertar convenientemente o bujão do combustível após o
reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão
e a fuga de combustível.
· Limpe o combustível que tenha vertido da unidade.
Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de
reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11).
· Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o
combustível vertido.
· Não fume durante o manuseamento do combustível ou
durante o funcionamento da motosserra.
· Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem
ventilado
· Não armazenar o combustível em locais com folhas secas,
palha, papel, etc.
· Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais
os vapores do combustível não fiquem em contacto com
faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento,
motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
· Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
· Não utilizar combustível para operações de limpeza.
· Prestar atenção para não entornar combustível no vestuário.
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιο.
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισό τη
βενζίνη ή ειγάτων καυσίου. Μην καπνίζετε και η
χρησιοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιο ή στο
αλυσοπρίονο (εικ. 9).
· Για να ειωθεί ο κίνδυνο πυρκαγιά και πρόκληση
εγκαυάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιο ε προσοχή.
Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
· Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιο σε ένα δοχείο
εγκεκριένο για το καύσιο (εικ. 10).
· Αναείξτε το καύσιο σε εξωτερικό χώρο χωρί σπινθήρε ή
φλόγε.
· Τοποθετήστε το ηχάνηα στο έδαφο, σβήστε τον
κινητήρα και περιένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον
ανεφοδιασό.
· Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση
και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίου.
· Σφίξτε καλά την τάπα καυσίου ετά τον ανεφοδιασό. Η τάπα
πορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, ε αποτέλεσα να
χυθεί καύσιο.
· Σκουπίστε το καύσιο που έχει χυθεί από το ηχάνηα.
Αποακρύνετε το ηχάνηα σε απόσταση 3 έτρων από το
χώρο ανεφοδιασού πριν βάλετε προστά τον κινητήρα (εικ.
11).
· Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίου
που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
· Μην καπνίζετε κατά το χειρισό του καυσίου ή κατά τη
διάρκεια τη λειτουργία του αλυσοπρίονου.
· Αποθηκεύετε το καύσιο σε δροσερό, στεγνό και καλά
αεριζόενο χώρο.
· Μην αποθηκεύετε το καύσιο σε χώρο ε ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
· Αποθηκεύετε το ηχάνηα και το καύσιο σε χώρο όπου οι
αναθυιάσει του καυσίου δεν έρχονται σε επαφή ε
σπινθήρε ή γυνέ φλόγε, λέβητε νερού για θέρανση,
ηλεκτρικού κινητήρε ή διακόπτε, φούρνου, κλπ.
· Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρα
λειτουργεί.
· Μη χρησιοποιείτε καύσιο για εργασίε καθαρισού.
· Λάβετε τι απαιτούενε προφυλάξει, ώστε να η χυθεί
καύσιο στα ρούχα σα.
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini veya
bir yanıcı madde karıımını kullanırken yoğun dikkat
gösteriniz. Yakıtın veya motorlu testerenin yakınında
sigara içmeyiniz veya ate ya da alevle yaklamayınız
(ekil 9).
· Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli
ekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
· Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmı bir kabın içerisine
koyunuz ve çalkalayınız (ekil 10).
· Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık ortamlarda
karıtırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma ilemini
gerçekletirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
· Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt
kapağını yavaça gevetiniz.
· Yakıt doldurma ileminden sonra yakıt kapağını sıkıca
kapatınız. Titreimler kapağın gevemesine ve yakıtın
çıkmasına neden olabilir.
· Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru
çalıtırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre
uzağına taıyınız. (Fig.11).
· Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya çalımayınız.
· Yakıtın karıtırılması veya motorlu testerenin çalıtırılması
esnasında sigara içmeyiniz.
· Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza
ediniz.
· Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan
yerlerde muhafaza etmeyiniz.
· Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar,
ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler,
fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
· Motor çalımaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
· Yanıcı maddeyi temizlik ilemleri için kullanmayınız.
· Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.
75
Česky Pcc Polski
SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧЕНИЕ URUCHAMIANIE
PALIVO
POZOR: benzín je velice hořlavé palivo. Manipulaci
s benzínem nebo se směsí paliva věnujte maximální
pozornost. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm v blízkosti paliva nebo motorové pily (obr.9).
· Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacházejte s
palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
· Palivo míchejte a skladujte pouze v nádobě schválené pro daný
typ paliva (obr. 10).
· Palivo míchejte venku, kde nehrozí výskyt jisker nebo ohně.
· ed doléváním paliva stroj položte na zem, vypněte motor a
počkejte až vychladne.
· Pomalu povolte palivové víčko, aby mohl uniknout přetlak a
aby se vyloučilo vylití paliva.
· Po dolití víčko nádrže řádně dotáhněte. Vibrace mohou
způsobit povolení víčka a únik paliva.
· Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním motoru
odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste dolévali palivo
(obr. 11).
· Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli okolností.
· Během manipulace s palivem a během činnosti motorové pily
nekuřte.
· Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
· Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou, papírem
atd.
· Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde výpary
paliva nepřijdou do styku s jiskrami, otevřeným plamenem,
ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory, spínači,
sporáky, troubami atd.
· Nikdy neodstraňujte palivové víčko, když je motor v chodu.
· Palivo nepoužívejte na čištění.
· Dávejte pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.

!   
  .  
     
 .     
     (. 9).
·      
      .
   .
·       
(.10).
·      –  , 
    .
·        
.
·      
      .
·     .  
       .
·   .    
  ,     
 3     (.11).
·       
 .
·         .
·    ,   
 .
·       , ,
  ..
·       ,  
    
    , ,
, ,   ..
·      
 .
·     .
·        
 .
PALIWO
UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie łatwopalnym.
Korzystając z benzyny lub mieszanki paliw, należy się z
nimi obchodzić z jak największą ostrożnością. Nie palić
ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu paliwa
lub pilarki łańcuchowej (Rys.9).
· Celem zmniejszenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy
obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce
łatwopalne.
· Potrząsnąć i umieścić paliwo w pojemniku odpowiednim do
przechowywania paliwa (Rys. 10).
· Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym
od obecności iskier i płomieni.
· Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie przed
rozpoczęciem uzupełniania paliwa.
· Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie i
uniknąć wylania się paliwa.
· Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu.
Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek
paliwa.
· Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć
maszynę na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia
paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 11).
· Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić
wyciekniętego paliwa.
· Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas
pracy z pilarką łańcuchową.
· Przechowywać benzynę w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.
· Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których znajdują
się suche liście, słoma, papier, itp.
· Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w
których opary paliwa nie mają możliwości wejścia w kontakt
z iskrami lub otwartym ogniem, warników wody grzewczej,
silników elektrycznych lub wyłączników elektrycznych,
pieców, itp.
· Nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy silnik jest włączony.
· Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
· Uważać na to, by nie poplamić paliwem własnej odzieży.
76
19
2% - 50:1 4% - 25:1
ℓℓ
(cm
3
)
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
2017
p.n. 3355004
18
001001535
001001362
001001361
001001536
GASOLINA - BENZNH
BENZIN - BENZÍN
 - BENZYNY
OLEO -ΛΛΛΙ - Y
OLEJ -  - OLEJU
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a pré-mistura
de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a gasolina
sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num recipiente limpo
aprovado para a gasolina (Fig. 17).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA
FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2)
PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE
OCTANAS (Fig. 18).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo
com as instruções na embalagem.
Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Óleo-Mac a
2% (1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois tempos
arrefecidos a ar Óleo-Mac.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo
(Fig. 19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Óleo-Mac
PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig. 20) ou um óleo de motor equivalente
de alta qualidade (especificações JASO FD ou ISO L-EGD). Quando as
especificações do óleo NÃO são equivalentes ou não são conhecidas, usar
uma relação de mistura óleo/combustível de 4% (1:25).
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU
ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário
com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será
utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente,
em local seco e fresco.
CUIDADO - Para a mistura, nunca use um combustível com uma
percentagem de etanol superior a 10%; são aceitáveis gasohol
(mistura de gasolina e etanol) com uma percentagem de etanol
até 10% ou combustível E10.
NOTA - Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe
no reservatório ou no bidão por muito tempo. É aconselhável utilizar
estabilizador para combustível Emak ADDITIX 2000 cód.001000972, para
conservar a mistura durante um período de 30 dias (Fig.21).
Gasolina alquilada
CUIDADO - A gasolina alquilada não tem a mesma densidade
da gasolina normal. Portanto, os motores testados com a
gasolina normal podem necessitar de uma regulação diferente
do parafuso H. Para esta operação, é necessário dirigir-se a um
Centro de Assistência Autorizado.
REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(Fig. 22).
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιοποιεί είγα βενζίνη
και λαδιού για δίχρονου κινητήρε. Αναείξτε αόλυβδη βενζίνη και λάδι για
δίχρονου κινητήρε σε ένα καθαρό δοχείο, κατάλληλο για χρήση ε βενζίνη
(εικ. 17).
ΣΥΝΙΣΤΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΝ
([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝ (εικ. 18).
Αναείξτε το λάδι για δίχρονου κινητήρε ε τη βενζίνη ακολουθώντα τι
οδηγίε που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονου κινητήρε Oleo-Mac 2% (1:50),
που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλου του δίχρονου αερόψυκτου
κινητήρε Oleo-Mac.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίου που αναφέρεται στον πίνακα (εικ. 19)
αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρε Oleo-Mac PROSINT 2 και EUROSINT 2
(εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρε αντίστοιχη υψηλή ποιότητα (προδιαγραφέ
JASO FD ή ISO L-EGD). Εάν οι προδιαγραφέ του λαδιού ΕΝ είναι αντίστοιχε
ε τι συνιστώενε ή εάν δεν είναι γνωστέ, η αναλογία λαδιού/καυσίου
πρέπει να είναι 4% (1:25).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΙ ΓΙΑ
ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε όνο τι ποσότητε καυσίου που απαιτούνται
ανάλογα ε την κατανάλωση. Μην αγοράζετε εγαλύτερε
ποσότητε από εκείνε που θα χρησιοποιήσετε σε ένα ή δύο
ήνε.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερητικά κλειστό δοχείο και σε
στεγνό και δροσερό χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη χρησιοποιείτε ποτέ καύσιο ε ποσοστό αιθανόλη
άνω του 10%. Μπορεί να χρησιοποιηθεί βενζόλη (είγα βενζίνη
και αιθανόλη) ε ποσοστό αιθανόλη έω 10% ή καύσιο E10.
ΣΗΜΕΙΣΗ - Προετοιάστε όνο την απαιτούενη ποσότητα είγατο
για χρήση. Μην αφήνετε το είγα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για εγάλο
χρονικό διάστηα. Συνιστάται η χρήση του σταθεροποιητή καυσίου Emak
ADDITIX 2000 κωδ.001000972 για διατήρηση του είγατο για διάστηα 30
ηερών (εικ.21).
Αλκυλική βενζίνη
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αλκυλική βενζίνη δεν έχει την ίδια πυκνότητα
ε την κανονική βενζίνη. Για το λόγο αυτό, οι κινητήρε στου
οποίου χρησιοποιείται κανονική βενζίνη πορεί να χρειάζονται
διαφορετική ρύθιση τη βίδα H. Για τη διαδικασία αυτή,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηένο κέντρο τεχνική
υποστήριξη.
ΑΝΕΦΟΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Ανακινήστε το δοχείο είγατο πριν από τον ανεφοδιασό (εικ. 22).
YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıtırılır ve 2 devirli motorlar için benzin ve
yağ önkarıımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için olan kurunsuz
yağı benzin için uygun olan temiz bir kapta karıtırınız (ekil 17).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK
([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURUNSUZ BENZİN İLE
ÇALITIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (ekil 18).
2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambalajın üzerindeki talimatlara
uygun ekilde karıtırınız.
Oleo-mac havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak formüle
ed
ilmi olan %2lik (1:50) Oleo-Mac yağını kullanmanızı önermekteyiz.
Tabloda verilen yağ/yakıt karıımının doğru oranları (ekil 19) eğer
Oleo-Mac PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (ekil 20) veya yüksek kaliteli
edeğerde bir motor yağı (JASO FD özellkler veya ISO L-EGD) kullanılıyor
ise uygundur. Yağ özellikleri edeğer DEĞİL ise veya bilinmiyorsa, yağ/yakıt
karıımı için %4 (1:25) oranını kullanınız.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR
İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
UYARI:
- Tüketme bağlı olarak sadece gereken mktarda yakıt alınız; br
veya k aylık br dönemde kullanacaksanız gereğnden fazla
almayınız;
- Benzn hava geçrmez eklde kapatılmı br kapta, sern ve
kuru br yerde muhafaza ednz.
UYARI - Karıım çn hçbr zaman %10'dan fazla etanol çeren br
yakıt kullanmayın;%10'a kadar etanol çeren gazohol (benzn ve
etanol karıımı) veya E10 yakıtı kullanılablr.
NOT - Yalnızca kullanımda gerekli olan karıımı hazırlayın: Hazne ya da
yakıt deposu içinde uzun süre bırakmayın. Karıımı 30 günlük bir süreliğine
korumak için 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 yakıt stabilizatörü
kullanılması önerilir (ekil 21).
Alkl benzn
UYARI - Alkl benzn normal benzn le aynı yoğunluğa sahp
değldr. Bu nedenle, normal benzn le çalıtırılan motorlar H
vdasının farklı eklde ayarlanmasını gerektreblr. Bu lem çn
Yetkl Destek Merkezne bavurmak gerekldr.
YAKIT DOLDURMA (ekl 23)
Karıımı yakıt doldurmadan önce iyice karıtırınız (ekil 22).
77
21 22 23
Česky Pcc Polski
SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧЕНИЕ URUCHAMIANIE
PALIVO
Tento přístroj má pohon dvoutaktním motorem a vyžaduje tedy směs
benzínu a oleje pro dvoutaktní motory. Směs bezolovnatého benzínu a
oleje pro dvoutaktní motory si připravte předem v čisté nádobě schválené
pro benzín (obr. 17).
DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO ČINNOST
S BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM S OKTANOVÝM ČÍSLEM 89
([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 18).
Olej pro dvoutaktní motory smíchejte s benzínem podle pokynů na obalu.
Doporučujeme používat olej pro dvoutaktní motory Oleo-Mac v množství
2 % (1:50), který byl vyvinut speciálně pro dvoutaktní motory Oleo-Mac
chlazené vzduchem.
Správný míchací poměr olej/palivo, uvedený v prospektu (obr. 19), je
vhodný jak pro používání motorového oleje Oleo-Mac PROSINT 2 a
EUROSINT 2 (obr. 20), tak pro ekvivalentní motorové oleje vysoké jakosti
(specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD). Když specifikace oleje NEJSOU
ekvivalentní nebo nejsou známé, použijte míchací poměr olej/palivo 4%
(1:25).
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI OLEJ PRO
DVOUTAKTNÍ MOTORY PRO ČLUNY.
UPOZORNĚNÍ:
- Kupujte pouze potřebné množství paliva podle vlastní
spotřeby: nekupujte více, než se spotřebuje za jeden nebo dva
měsíce;
- Benzín uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě, na
chladném a suchém místě.
UPOZORNĚNÍ - Pro palivovou směs nikdy nepoužívejte palivo s
podílem etanolu větším než 10 %; přípustné jsou gasohol (směs
benzínu a etanolu) s podílem etanolu do 10 % nebo palivo E10.
POZNÁMKA - Připravujte pouze takové množství paliva, které potřebujete
k práci, nenechávejte směs v nádrži nebo kanystru příliš dlouho. Pro
skladování směsi po dobu 30 dnů doporučujeme použít stabilizátor paliva
Emak ADDITIX 2000 kód 001000972 (obr.21).
Alkylový benzín
UPOZORNĚNÍ - alkylový benzín nemá stejnou hustotu jako
normální benzín. Proto mohou motory seřízené s normálním
benzínem vyžadovat jiné seřízení šroubu H. K tomu je třeba se
obrátit na autorizované servisní středisko.
DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 23)
Kanystrem se směsí před dolitím zatřepejte (obr. 22).

     2-   
   -  
2- .    
       ,  
  (. 17).
 :   
   Э   
    89 ([R + M] / 2)   (.18).
         
,   .
     2-  Oleo-Mac 
 2% (1:50),     
    Oleo-Mac.
 /,     (.19),
     Oleo-Mac PROSINT 2 
EUROSINT 2 (.20)    
 (  JASO FD  ISO L-EGD). 
      
,  /   4% (1:25).
!      
    
!
-     ,
   ; 
  ,     
- ;
-         
.
!      
     10 %; 
  (   )  
  10 %   E10.
 -     
;           
 .    
  Emak ADDITIX 2000  001000972,  
    30  (.21).
 
!    
   .   ,
     , 
    H.  
     
 .
   (.23)
      (.22).
PALIWO
Niniejsze urządzenie jest napędzane silnikiem dwusuwowym i wymaga
wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z olejem do silników
dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i olej do silników
dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do przechowywania
benzyny (Rys. 17).
ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA
BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W POJAZDACH
SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ
(Rys. 18).
Zmieszać olej do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu.
Zalecamy korzystanie z oleju do silników dwusuwowych Oleo-Mac 2%
(1:50) opracowanego specjalnie dla silników dwusuwowych chłodzonych
powietrzem Oleo-Mac.
Prawidłowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19) są
odpowiednie, jeśli korzysta się z oleju do silników Oleo-Mac PROSINT 2
i EUROSINT 2 (Rys. 20) lub równorzędnego oleju silnikowego wysokiej
jakości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD). Jeżeli specyfikacja
oleju NIE jest równorzędna lub jest nieznana, należy zmieszać olej z
benzyną w proporcji 4% (1:25).
OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLEJU DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH
SILNIKÓW ZABURTOWYCH.
OSTROŻNIE:
- Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego
zużycia; nie kupować więcej paliwa, niż jest się w stanie
wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym
pojemniku w suchym i chłodnym miejscu.
OSTROŻNIE: Do mieszanki nie należy nigdy używać paliwa
zawierającego więcej niż 10% etanolu; dopuszczalne są
mieszanki benzyny i etanolu zawierające etanol w stężeniu do
maks. 10% lub paliwo typu E10.
UWAGA - Przygotować tyle tylko mieszanki, ile zostanie zużyte w ciągu
dnia pracy. Nie pozostawić mieszanki w zbiorniku lub w kanistrze zbyt
długo. Zaleca się stosowanie stabilizatora do paliwa ADDITIX 2000 marki
Emak o kodzie 001000972. Pozwala on zachować właściwości mieszanki
przez okres 30 dni (Rys.21).
Benzyna alkilowana
OSTROŻNIE: Benzyna alkilowana nie posiada takiej samej
gęstości, jak standardowa. Z tego powodu silniki wyregulowane
ze standardową benzyną mogą wymagać innej regulacji śruby
H. W celu przeprowadzenia tej procedury należy się zwrócić do
autoryzowanego serwisu.
UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 23)
Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania
paliwa (Rys. 22).
78
25 26
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE
Uma correta lubrificação da corrente durante a fase de corte
reduz ao mínimo o desgaste entre a corrente e a barra,
assegurando-lhe uma maior duração. Utilize sempre óleo de
boa qualidade (Fig. 25).
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado. Utilize
sempre lubrificante biodegradável (eco-lube
Oleo-Mac p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1))
específico para barras e correntes no máximo
respeito da natureza e da duração dos componentes
da serra com motor.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que
a corrente não esteja em contato com corpos
estranhos.
Com o motor no mínimo a corrente não deve rodar.
Caso contrário, contacte um Centro de Serviços
Autorizado para realizar uma verificação e correção
do problema.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e
a trazeira com a mão direita (Fig. 26). Verifique
que todas as partes do corpo fiquem distantes da
corrente da panela de escape.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes
sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos
ou pulsos.
ΛΑΤΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Μια σωστη λιπανση τη αλυσιδα κατα την διαρκεια κοπη,
περιοριζει στο ελαχιστο την αλλοιωση µεταξυ αλυσιδα και
λαµα, εγγυωντα µια µεγαλυτερη διαρκεια. Χρησιµοποιητε
παντα λαδι καλη ποιοτητα (Εικ.25).
ΠΡΟΣΟΧΗ−Απαγορευεται η χρηση
χρησιµοποιηµενου λαδιου! Χρησιοποιίτ πάντα
βιοδιασπώνο λιπαντικό (eco-lube Oleo-Mac
p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1)) ιδικό για
ράβδου και αλυσίδ φιλικό προ το πριβάλλον και
κατάλληλο για τη διάρκια ζωή του αλυσοπρίονου.
Πριν θεσετε σε κινηση το µοτερ σιγουρευτειτε οτι η
αλυσιδα δεν ειναι σε επαφη µε ξενα αντικειµενα.
Με το µοτερ στο ρελαντι, η αλυσιδα δεν θα πρεπει
να γυρναει. ιαφορετικά, επικοινωνήστε ε ένα
Εξουσιοδοτηένο Κέντρο Εξυπηρέτηση να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβληα.
Με το µοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την
εµπροσθια λαβη µε το αριστερο χερι και την οπισθια
µε το δεξι (Eιk. 26). Βεβαιωθειτε οτι κανενα µερο
του σωµατο δεν ακουµπα την αλυσιδα η την
εξατµιση.
Η έκθεση σε δονήσει πορεί να προκαλέσει
τραυατισού σε άτοα που ε προβλήατα στην
κυκλοφορία του αίατο ή νευρολογική φύση.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εφανιστούν
σωατικά συπτώατα, όπω λήθαργο, έλλειψη
αίσθηση, αδυναία ή εταβολέ στο χρώα του
δέρατο. Τα συπτώατα αυτά παρουσιάζονται
συνήθω στα δάκτυλα, στα χέρια ή στου καρπού.
ZİNCİR YAĞI
Doğru yağlanmı zincir kullanım sırasında zincirle testere
arasındaki sürtünmeyi minimuma indirerek her ikisinin de
ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın (ekil 25).
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın.
Doğanın korunması ve elektrikli testerenin
parçalarının uzun süre dayanması açısından testere
ve zincirler için her zaman doğada dağılabilen,
özel (eco-lube Oleo-Mac p.n. 001001548 (5) -
001001549 (1)) kullanınız.
Motoru çalıtırmaya balamadan önce zincirde bir
engel ya da pislik bulunmamasına dikkat edin.
Motor rölantide çalıırken zincir dönmemelidir. Aksi
takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu çözmek bir
yetkili Servis merkezine bavurun.
Motor çalıırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da
sağ elinizle sıkıca tutun (ekil 26). Zincire ve egzosa
değmeyin.
Titreimlere maruz kalmak, kan dolaımı
problemleri veya sinirsel problemleri olan kiiler
için zararlı olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte
azalma veya cilt renginde değiiklik gibi fiziksel
belirtilerin görülmesi halinde doktora danıınız.
Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya
bileklerde görülür.
79
Česky Pcc Polski
SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧЕНИЕ URUCHAMIANIE
OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU
Správné mazání řetězu během řezání snižuje opotřebení
mezi řetězem a vodicí lištou na minimum a tak prodlužuje
jejich životnost. Používejte vždy jen kvalitní olej (obr. 25).
UPOZORNĚNÍ - Nikdy nepoužívejte vyjetý
olej! Na lišty a řetězy používejte speciální
biologicky rozložitelné mazivo (eco-lube
Oleo-Mac p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1)),
které šetří životní prostředí a příznivě ovlivňuje
životnost pily.
Pilu lze spouštět pouze položenou na zemi,
přišlápnutou nohou za zadní rukojeť a vzepřenou
rukou za přední rukojeť. Před nastartováním se
ujistěte, že řetěz není zablokován.
Pokud běží motor na volnoběh, řetěz se
nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte
Autorizované servisní středisko, aby provedlo
kontrolu a odstranění problému.
Pokud motorová pila běží, držte přední rukojeť
pevně levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou
(obr. 26). Zkontrolujte, zda jsou všechny části
vašeho těla dostatečně daleko od řetězu a tlumiče
výfuku.
Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví
osob, které trpí problémy oběhového systému
nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické
symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti,
snížení normální síly nebo změny zabarvení
pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se
obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.
CAOO ACO  
aa aa e o e ao e
o   o a e e e o
, oeea o o  . ea
oe oo ao ooeo aea (.25).
A – aeae ooae
oaoaoo aa!! ea oe
oo oaaae a (o-a Oleo-
Mac, o aaa 001001548 (5) - 001001549 (1))
eaae    ee  oaoo
a  oa e  a .
ee ao oee, o e e
aaa ooo eeo.
 ae aoae a a
oooa, e e oa ooaa. 
    
 ,    
 .
oa ea a aoae, ee eo
ea ee  eo o, a a
o ao o (.26). e oae
oooe  e  ee.
   
      
   
 .   
,      ,
 ,  , 
    .  ,
    ,  
.
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
Prawidłowe smarowanie łańcucha podczas cięcia zmniejsza do
minimum zużywanie się łańcucha i prowadnicy, zapewniając
ich dłuższą trwałość. Zawsze stosować olej dobrej jakości.
(Rys.25).
UWAGA - Zabrania się stosowania oleju
regenerowanego! Zawsze stosować olej
ulegający biodegradacji (eco-lube Oleo-Mac
p.n. 001001548 (5) - 001001549 (1)) przeznaczony
do prowadnic i łańcuchów, zachowując zasady
związane z ochroną środowiska i przestrzegając
okresu trwałości poszczególnych części pilarki.
Przed uruchomieniem silnika, należy upewnić się, że
łańcuch nie jest blokowany przed inny przedmiot.
Podczas pracy silnika na obrotach jałowych,
łańcuch nie powinien się obracać. W przeciwnym
razie skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum
Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i
rozwiązać problem.
Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać
uchwyt przedni lewą ręką, a uchwyt tylny pra
ręką (Rys.26). Sprawdzić, czy wszystkie części ciała są
oddalone od łańcucha i tłumika.
Wystawienie na działanie drgań może spowodować
szkody zdrowotne u osób cierpiących na
zaburzenia krążenia lub dolegliwości ze strony
układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskiej
w przypadku wystąpienia objawów takich jak
odrętwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej
siły czy zmiany kolorytu skóry. Te objawy z reguły
występują w obrębie palców, dłoni lub nadgarstków.
80
30 31 32
Português Ελληνικα Türkçe
PARA DAR PARTIDA ΕΚΚΙΝΗΣΗ ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para
o manuseamento do combustível. Desligar sempre
o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca
adicionar combustível a uma máquina com o motor
a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m
da posição em que foi realizado o reabastecimento
antes de ligar o motor (fig. 30). NÃO FUMAR!
1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível
para evitar contaminações.
2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
3. Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado.
Evitar derrames.
4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e
verificar a junta.
5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível
apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames
de combustível.
ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível
e, se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se
necessário, contactar o serviço de assistência do seu
revendedor.
Motor encharcado
- Coloque o interruptor on/o na posição STOP.
- Desenrosque os parafusos (1, Fig.31).
- Retire a tampa (2).
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela
de ignição (3, Fig. 32).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar
a câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da
vela de ignição, pressione rmemente para baixo –
volte a montar as outras peças.
- Coloque o interruptor on/o na posição I, a posição
de arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN –
mesmo com o motor frio.
- De seguida, ligue o motor.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τι οδηγίε ασφαλεία για το
χειρισό του καυσίου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα
πριν από τον ανεφοδιασό. Μην προσθέτετε ποτέ
καύσιο στο ηχάνηα όταν ο κινητήρα λειτουργεί
ή είναι ζεστό. Πριν βάλετε προστά τον κινητήρα,
αποακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m από το σηείο
όπου πραγατοποιήθηκε ο ανεφοδιασό (εικ. 30).
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!
1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίου,
για να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το είγα καυσίου στο
ρεζερβουάρ. Μη χύνετε το καύσιο.
4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίου, καθαρίστε
και ελέγξτε το λάστιχο.
5. Τοποθετήστε αέσω την τάπα καυσίου σφίγγοντά την
ε το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιο που έχει χυθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιο και
καθαρίστε τυχόν διαρροέ πριν από τη χρήση. Εάν
απαιτείται, επικοινωνήστε ε το τήα τεχνική
υποστήριξη του προηθευτή σα.
Ο κινητήρα είναι πουκωένο.
- Θέστε το διακόπτη on/o στη θέση STOP.
- Ξεβιδωστε τι βιδε (1, Εικ.31).
- Αφαιρέστε το κάλυα (2).
- Χρησιοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του
πουζί (3, Εικ. 32).
- Αφαιρέστε την πίπα του πουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το πουζί.
- Ανοίξτε τέρα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνηση αρκετέ φορέ για να
καθαρίσει ο θάλαο καύση.
- Επανατοποθετήστε το πουζί και συνδέστε την πίπα,
πιέστε τη κάτω γερά – επανασυναρολογήστε τα άλλα
εξαρτήατα.
- Θέστε το διακόπτη on/o στη θέση I, εκκίνηση.
- Θέστε το οχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση
– ακόη και εάν ο κινητήρα είναι κρύο.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.
DİKKAT: yakıt karıtırma le lgl talmatlara
uyunuz. Yakıt doldurmadan önce motoru dama
kapatınız. Motoru çalıır veya sıcak haldek arabaya
asla yakıt koymayınız. Yakıt doldurma lemnden
sonra motoru çalıtırmadan önce bulunduğunuz
konumdan en az 3 m uzaklaınız (ekl 30). SİGARA
İÇMEYİNİZ!
1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını
temizleyiniz.
2. Yakıt kapağını yavaça gevetiniz.
3. Yakıt karıımını dikkatli bir ekilde tanka doldurunuz.
Etrafa dökülmesini önleyiniz.
4. Yakıt kapağını yerine yerletirmeden önce, contayı
temizleyiniz ve kontrol ediniz.
5. Yakıt kapağını derhal yerine yerletirerek elinizle
sıkılayınız. Dökülen yakıtı temizleyiniz.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ednz,
varsa kullanmadan önce temzleynz. Gerektğ
takdrde, teknk servse veya satıcınıza danıınız.
Yakıt taırmı motor
- On/o (açma/kapama) sivicini STOP (DURDURMA)
durumuna getiriniz.
- (1) vidasını çıkararak (ekil 31).
- Kapağı çıkarınız (2).
- Buji botuna uygun bir alet geçiriniz (3, ekil 32).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıtırma ipini bir kaç kez
çekiniz.
- Bujiyi tekrar yerletiriniz ve buji botunu yavaça bastırarak
takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/o sivicini I, çalıtırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz – motor soğuk
olsa bile.
1 / 1