Philips GC651/02 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek
için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.
com/welcome.
Kompakt ve haf tasarımı sayesinde bu ütü, hızlı ütüleme
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ve kullanışlı kılıfı sayesinde
seyahatlerinizde yanınızda götürebileceğiniz ideal ütüdür.
Gerilim seçme özelliği sayesinde bu ütüyü tüm şebeke
gerilimlerinde (110-120V/220-240V) kullanabilirsiniz.
Gerekirse, Philips bayilerinden, servis merkezlerinden, otel
resepsiyonlarından veya hırdavatçılardan uygun adaptörler
bulabilirsiniz.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A Buhar püskürtme düğmesi
B Buhar ayar düğmesi
C Sıcaklık hazır ışığı
D Doldurma ağzı kapağı
E Doldurma ağzı
F Çift gerilim anahtarı
G Sıcaklık ayar düğmesi
H Elektrik kablosu
I Tutma yeri
J Taban ve düğme yivi
Gösterilmeyen: Kılıf (sadece belirli modeller için)
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Ütüyü asla suya batırmayın.
Uyarı
- Cihazı bağlamadan önce çift gerilim
anahtarının bulunduğunuz yerdeki şebeke
gerilimine ayarlandığından emin olun. Çift
gerilim anahtarının konumunu madeni parayla
ayarlayabilirsiniz. Kullandıktan sonra gerilim anahtarını
mutlaka tekrar 220/240V ayarına getirin. Bu sayede,
istemeden yanlış gerilime bağladığınızda ütünün hasar
görmesi önlenir.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda
sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, ziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
Dikkat
- Cihazı yalnızca toprak hatlı prize takın.
- Cihazın şi bulunduğunuz yerdeki prize uygun değilse
topraklı bir adaptör kullanın.
- Cihazı tıraş cihazları için tasarlanmış duvar prizlerine
takmayın.
- Sigortanın atmaması için, ütüyü otel odanızda yüksek
watt değerine sahip başka bir cihazla (örneğin, saç
kurutma makinesi) aynı anda kullanmayın.
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak
kontrol edin.
- Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeyde
bulundurun ve kullanın.
- Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda
yanıklara yol açabilir.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı
temizlediğinizde, su haznesini doldurduğunuzda veya
boşalttığınızda ve ütülemeye kısa bir süre için olsa bile
ara verdiğinizde, buhar ayar düğmesini 0 konumuna
getirin, ütüyü dik olarak arka kısmının üzerine oturtun
ve elektrik şini prizden çekin.
- Bu cihaz sürekli kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili
tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu
kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında,
bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
1 Tabanınaltındabulunanetiketyadakoruyucu
folyoyuçıkartın.
2 Ütününmaksimumsıcaklığakadarısınmasını
bekleyinvetabanüzerindekalantortuyu
temizlemekiçinütüyübirkaçdakikaboyuncanemli
birbezparçasıüzerindengeçirin.
Cihazın kullanıma hazırlanması
Su haznesinin doldurulması
1 Cihazınprizetakılıolmadığındanvebuharayar
düğmesininOkonumunda(buharyok)olduğundan
emin olun.
2 Doldurmadeliğininkapağınıaçın(Şek.2).
3 Sutankınımaksimumseviyeyekadarmusluksuyuyla
doldurun.(Şek.3)
Kullandığınız suyun cinsi çok sert ise, saf su kullanmanızı
tavsiye ederiz.
SuhaznesiniMAX(MAKSİMUM)seviyesinekadar
doldurun.
Suhaznesineparfüm,sirke,kola,kireççözücüürünler,
ütülemeyeyardımcıolacakürünlervediğerkimyasal
maddelerkoymayın.
4 Doldurmadeliğininkapağınıkapatın(‘klik’)(Şek.4).
Sıcaklığın ayarlanması
1 Gerekenütülemesıcaklığınıöğrenmekiçinyıkama
talimatlarıetiketinikontroledin.
- 1 Sentetik kumaşlar (örn. akrilik, naylon, polyamid,
polyester)
- 1 İpekli
- 2 Yünlü
- 3 Pamuklu, ketenli
2 Sıcaklıkayardüğmesinigerekensıcaklığa
ayarlayın(Şek.5).
3 Ütünüzüarkakısmıüzerineoturtun(Şek.6).
4 Cihazınşinitopraklıprizetakınız.
, Sıcaklıklambasıütününısındığınıgöstermekiçin
yanar(Şek.7).
5 Sıcaklıklambasısöndüğünde,ütülemeişlemine
başlamadanöncekısabirsürebekleyin.
İpuçları
- Ütülediğiniz giyside birden fazla kumaş cinsi varsa,
ütü sıcaklığını en nazik kumaşa uygun olarak en düşük
ısıya ayarlayın. Örneğin kumaş %60 polyester ve %40
pamuklu kumaş içeriyorsa, ütü sıcaklığını polyester
sıcaklık ayarına ( 1 ) göre ayarlamanız gerekir.
- Elbisenin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız,
elbiseyi giydiğinizde görünmeyen bir bölümünü
ütüleyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.
- İpekli, yünlü ve sentetik giysiler: parlama olmaması için
kumaşı tersten ütüleyin.
- Parlayabilen kumaşları çok haf bastırarak tek bir
yönde (yumuşak yüzey üzerinde) ütülemeniz gerekir.
- Ütüleme işlemine, sentetik ipten yapılmış materyaller
gibi, düşük ütü sıcaklığı gerektiren materyallerle
başlayın.
Cihazın kullanımı
Dikkat: Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkması
normaldir. Bu durum, kısa bir süre sonra geçecektir.
Buharlı ütüleme
1 Suhaznesindeyeterlisuolduğundaneminolun
(bkz.‘Kullanımahazırlama’bölümü,‘Suhaznesinin
doldurulması’konusu).
2 Uygunütüsıcaklığınıseçin(bkz.‘Kullanıma
hazırlama’bölümü,‘’Sıcaklığınayarlanması”
başlığı)(Şek.5).
Buharlı ütüleme sadece 3 sıcaklık ayarında kullanılabilir.
3 Buharayardüğmesini\konumunagetirin.(Şek.8)
, Ayarlanansıcaklığaulaştıktansonraütübuhar
çıkarmayabaşlar.
Buharsız ütüleme
1 Uygunütüsıcaklığınıseçin(bkz.‘Kullanıma
hazırlama’bölümü,‘’Sıcaklığınayarlanması”
başlığı)(Şek.5).
2 Buharayardüğmesini“0”konumunagetirin.
(buharsızütüleme)(Şek.9).
Buhar püskürtme
İnatçı kırışıklıkları düzeltmek için buhar püskürtme
özelliğiyle daha fazla buhar püskürtülür.
1 Suhaznesindeyeterincesuolduğundaneminolun.
2 Uygunütüsıcaklığınıseçin(bkz.‘Kullanıma
hazırlama’bölümü,‘’Sıcaklığınayarlanması”
başlığı)(Şek.5).
Buhar püskürtme fonksiyonu sadece 3 sıcaklık
ayarında kullanılabilir.
3 Buharpüskürtmedüğmesinebasıpbırakın(Şek.10).
Ütü masası olmadan ütüleme
- Seyahatlerinizde her zaman bir ütü
masası bulamayabilirsiniz. Bu durumda pamuklu bir
havluyu sert ve düz bir yüzeye serin. (Şek. 11)
Yüzeyin ısı ve neme dayanıklı olduğundan emin olun. Cam
veya plastik yüzeyler kullanmayın.
Temizleme
1 Ütünüzüarkakısmıüzerineoturtun.
2 Ütününşiniprizdençekinveenaz30dakika
ütününsoğumasınıbekleyin.
3 Cihazınemlibirbezilesilerektemizleyin.
Ütütabanınındüzlüğünükorumasıiçin,metalcisimlerle
serttemasındankaçının.Ütütabanınıtemizlemekiçin
ovmabezleri,sirkevebaşkakimyasallarkullanmayın.
Saklama
1 Buharayardüğmesini“0”konumunagetirin.
(buharsızütüleme).
2 Ütünüzüarkakısmıüzerineoturtun.
3 Ütününşiniprizdençekinveenaz30dakika
ütününsoğumasınıbekleyin.
4 Suhaznesiniboşaltın(Şek.12).
Dikkat: Su sıcak olabilir.
5 Elektrikkordonunucihazınçevresine
dolayın(Şek.13).
6 Cihazıkılıfındasaklayın(sadecebelirlimodellerde).
Çevre
- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için
resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece,
çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 14).
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar veya bir
sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki
Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde
bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon
numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel
Philips bayisine başvurun.
Sorun giderme
Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz
sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle
çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri
Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun Nedeni Çözüm
Ütünün şi prize
bağlı, ancak ütü
tabanı ısınmıyor.
Bağlantı sorunu
var.
Cihazın
şini, elektrik
kablosunu ve
prizi kontrol
ediniz.
TÜRKÇE
16
4239.000.6418.4
Sorun Nedeni Çözüm
Sıcaklık
MIN olarak
ayarlanmış.
Sıcaklığı gereken
ayara getirin
(bkz. ‘Kullanıma
hazırlama’
bölümü,
‘’Sıcaklığın
ayarlanması”
konusu).
Ütü buhar
üretmiyor.
Su haznesinde
yeterince su
yok.
Su haznesini
doldurun (bkz.
‘Kullanıma
hazırlama’
bölümü, ‘Su
haznesinin
doldurulması’
konusu).
Buhar ayar
düğmesini O
konumuna
getirilir.
Buhar ayar
düğmesini U
konumuna
getirin (bkz.
‘Cihazın kullanımı’
bölümü, ‘Buhar
ütüleme’ konusu).
Ütü yeterince
sıcak değil ve/
veya damlama-
durdurucu
özelliği
aktif hale
getirilmemiş.
Buharlı ütüleme
için uygun olan
bir ütü sıcaklığını
seçin ( 3 ).
Ütüyü arka kısmı
üzerine oturtun
ve ütülemeye
başlamadan
önce sıcaklık ışığı
sönene kadar
bekleyin.
Ütü buhar
püskürtmüyor.
Buhar
püskürtme
fonksiyonunu
kısa bir süre
içinde çok sık
kullandınız.
Yatay pozisyonda
ütülemeye
devam edin ve
buhar püskürtme
fonksiyonunu
tekrar
kullanmadan
önce bir süre
bekleyin.
Ütü yeterince
sıcak değil.
Buhar püskürtme
fonksiyonunu
kullanılabileceği
bir sıcaklık
ayarlayın ( 3
). Ütüyü arka
kısmı üzerine
oturtun. Buhar
püskürtme
fonksiyonunu
tekrar
kullanmadan
önce sıcaklık ışığı
sönene kadar
bekleyin.
Ütüleme
sırasında kumaş
üzerine su
damlıyor.
Doldurma
deliğinin kapağı
uygun şekilde
kapatılmamış.
Bir klik sesi
duyana kadar
doldurma kabını
basılı tutun.
Buhar
püskürtme
fonksiyonu
3
değerinden
daha düşük
bir sıcaklıkta
kullanılmış.
Buharlı ütüleme
için uygun bir
ütüleme sıcaklığı
ayarlayın (
3 ).
17
4239.000.6418.4
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17

Philips GC651/02 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur