Braun CafHouse Pure KF 550 Kullanım kılavuzu

Kategori
Arabalar
Tip
Kullanım kılavuzu
25
Pri odvápÀovaní postupujte podºa návodu v˘robcu
príslu‰ného prostriedku.
Túto procedúru opakujte dovtedy, aÏ k˘m sa nezníÏi
doba prípravy jednej ‰álky kávy na normálny stav.
AspoÀ dvakrát nechajte prístrojom pretiecÈ
maximálne mnoÏstvo studenej vody, aby sa po
odvápnení kávovar preãistil.
Ako dosiahnuÈ optimálne v˘sledky
Tento kávovar je skon‰truovan˘ tak, aby sa dosiahla
maximálna kávová aróma. Braun preto odporúãa:
PouÏívajte iba ãerstvo zomletú kávu.
Mletú kávu uchovávajte na chladnom, suchom a
tmavom mieste (napr. v chladniãke) vo vzducho-
tesnej nádobe.
PouÏívajte iba vodné filtre Braun a pri pravidelnom
pouÏívaní ich vymieÀajte kaÏdé dva mesiace.
Kávovar ãistite a odvápÀujte pravidelne tak, ako je to
uvedené v ãasti IV a V.
Zmeny sú vyhradené.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odru‰ení
(smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o
nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).
Po skonãení Ïivotnosti neodhadzujte zariadenie
do beÏného domového odpadu. Zariadenie
odovzdajte do servisného strediska Braun alebo
na príslu‰nom zbernom mieste zriadenom podºa
miestnych predpisov anoriem.
Záruka
Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov
odo dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas tejto záruãnej doby
bezplatne odstránime závady na v˘robku, spôsobené
vadami materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho
rozhodnutia buì opravou alebo v˘menou celého v˘robku.
Táto záruka platí pre v‰etky krajiny, kde tento v˘robok
dodáva firma Braun alebo jej autorizovan˘ distribútor.
Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú
nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné
opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘
vplyv na hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca
platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky
po‰koden˘, alebo sa uskutoãnili opravy
neautorizovan˘mi osobami, alebo sa nepouÏili originálne
diely Braun. Prístroj je v˘hradne urãen˘ na domáce
pouÏitie. Pri pouÏití in˘m spôsobom nie je moÏné záruku
uplatniÈ.
Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteºské
práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych
predpisov.
Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘
(dátum predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a
zároveÀ s ním predloÏen˘ doklad o predaji (ìalej iba
doklady o zakúpení).
Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej dobe,
kompletn˘ prístroj spolu s dokladmi o zakúpení
odovzdajte alebo za‰lite do autorizovaného servisného
strediska Braun. Aktualizovan˘ zoznam servisn˘ch
stredísk je k dispozícii v predajniach v˘robkov Braun.
Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo na
zru‰enie kúpnej zmluvy platia príslu‰né zákonné
ustanovenia. Záruãná doba sa predlÏuje o dobu, poãas
ktorej bol v˘robok podºa záznamu z opravovne v záruãnej
oprave.
Türkçe
Ürünlerimiz kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek
standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun
cihazınızdan memnun kalacaπınızı umarız.
Dikkat
Kullanmadan önce lütfen bu kullanma k∂lavuzunu
dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.
Bu aygıt sorumlu bir kiµinin gözetiminde olmaksızın
çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kiµilerin
kullanmasına uygun de©ildir. Aygıtınızı çocukların
ulaµabilece©i yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
Kullanmadan önce, µebeke cereyan geriliminin,
cihaz∂n alt∂nda yaz∂l∂ olan voltaj ile uygunluπunu
kontrol ediniz.
S∂cak yüzeylere, özellikle s∂cak tabana dokunmay∂n∂z.
Cihaz∂n kablosunun asla s∂cak taban ile temas
etmesine izin vermeyiniz.
Cam sürahiyi diπer s∂cak yüzeyler ile temas
ettirmeyiniz (firin yüzeyleri, sicak tepsiler, gibi...)
Cam sürahiyi mikrodalga f∂r∂na koymay∂n∂z.
∑kinci kez kahve yapmak istediπinizde.
Cihaz∂ daima yaklaµ∂k 5 dakika kadar kapatarak,
soπumas∂na izin veriniz. Aksi takdirde, su kab∂ soπuk
su ile doldurulurken buhar yapabilir.
Braun elektrikli aletleri en uygun güvenlik standartla-
r∂na göre üretilmiµtir. Elektrikli aletler ile ilgili her türlü
onar∂m (kordon deπiµimi de dahil olmak üzere)
mutlaka yetkili teknik servisler taraf∂nca yap∂lmal∂d∂r.
Yanl∂µ ve kalitesiz olarak yap∂lan onar∂m, kazalara
veya kullan∂c∂n∂n yaralanmas∂na neden olabilir.
Bu cihaz normal ev kullan∂m miktarlar∂na uygun olarak
üretilmiµtir.
Kahve yapmak için her zaman soπuk su kullan∂n∂z.
Maksimum kapasite
125 ml’lik 10 fincan
Tan∂mlama
· Kablo ve kablo saklama bölmesi
Boµluk kapat∂c∂
# Su seviye göstergesi
$ Su kab∂
% Su filtresi kartuµu (KF 500 / KF 510 modellerinde
yoktur; ayr∂ olarak sat∂n al∂nabilir)
& Su filtresi deπiµtirme göstergesi
Á Hareketli filtre itme düπmesi
Ë Damlamay∂ önleyen filtre tutucu
È S∂cak taban
Í Açma/Kapama düπmesi
Aç∂k =
Kapal∂ =
{ Cam sürahi
I Cihaz∂n çal∂µmaya haz∂rlanmas∂
Su filtresi kartuµunun tak∂lmas∂
(KF 500 / KF 510 modellerinde yoktur; ayr∂ olarak sat∂n
al∂nabilir)
1. Su filtresi kartuµunu paketinden ç∂kart∂n∂z
%.
2. Boµluk kapat∂c∂’ünü
su kab∂ndan ç∂kart∂n∂z.
3104391_KF500_4-34 Seite 25 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
26
3. Su filtresi kartuµunu tak∂n∂z. (Su filtresi kartuµu ne
zaman ç∂kar∂l∂rsa ç∂kar∂ls∂n boµluk kapat∂c∂’s∂n∂n su
kab∂na tak∂l∂ olmas∂na dikkat ediniz.)
4. Su filtresi her iki ayda bir deπiµtirilmelidir. Hat∂rlaman∂z
için göstergeyi
& su filtresinin deπiµtirilmesi gereken
aya getirin.
Önemli Not
∑lk kullan∂mdan önce, kahve makinesinin uzun süre
kullan∂lmad∂π∂ veya yeni su filtresi kartuµunun tak∂ld∂π∂
durumlarda filtreye çekilmiµ kahve koymadan, su kab∂n∂
soπuk, beklememiµ su ile maksimum düzeyde doldurup
cihaz∂ çal∂µt∂r∂n∂z.
II Kahve Yapma
Su kab∂n∂ soπuk ve taze su ile doldurunuz. Filtre sepetini
açabilmek için filtre itme düπmesine
Á bas∂n∂z. No. 4
kaπ∂t filtresini tak∂n∂z, çekilmiµ kahveyi koyunuz, sürahiyi
s∂cak tabana yerleµtirip kahve makinesini çal∂µt∂r∂n∂z.
Kullanma kolayl∂π∂ aç∂s∂ndan çekilmiµ kahveyi doldurur-
ken ya da boµalt∂rken filtre sepeti baπlant∂ yerlerinden
kolayca ç∂kart∂labilir. Damlamay∂ önleme mekanizmas∂
kahve yap∂m∂ bitmeden sürahi yerinden ç∂kar∂ld∂π∂nda
damlamay∂ önler. Filtre sepetinin aµ∂r∂ dolmas∂n∂
engellemek için sürahi hemen s∂cak tabana geri
konmal∂d∂r.
Fincan baµ∂na demleme zaman∂: yaklaµ∂k 1 dakika.
Suyun bir k∂sm∂ demlenmiµ kahvenin içinde kalacaπ∂ için
sürahideki demlenmiµ kahve miktar∂, su dolma
seviyesinin alt∂nda kalacakt∂r.
KF 550
modelinin otomatik kapanma özelliπi vard∂r
(auto-off). Cihaz iki saat maksimum çal∂µt∂ktan sonra
otomatik olarak kapan∂r.
III Su Filtresi
Su filtresi sudaki tortu ile birlikte kloru, kötü tatlar∂ ve
kokular∂ süzerek kahvenin lezzetini artt∂r∂r. Kartuµ düzenli
olarak deπiµtirildiπinde (her iki ayda bir) sadece lezzetli
kahve sunmakla kalmaz kireçlenmeyi önleyerek kahve
makinenizin ömrünü uzat∂r. Braun su filtresini Braun
servis merkezlerinde bulabilirsiniz.
IV Temizleme
Cihaz∂n∂z∂ temizlemeden önce, mutlaka fiµini elektrik
prizinden çekiniz. Cihaz∂ asla akan suyun alt∂nda tutarak
veya suyun içinde temizlemeyiniz, temizleme iµlemini
sadece nemli bir bez ile yap∂n∂z. Tüm ç∂kar∂labilen
parçalar bulaµ∂k makinesinde y∂kanabilir.
V Kireçten ar∂nd∂rma (resimsiz)
Eπer suyunuz kireçli/sertse ve makinenizi su filtresi
olmadan kullan∂yorsan∂z makinenizin düzenli olarak
kireçten ar∂nd∂r∂lmaya ihtiyac∂ vard∂r. Su filtresi kartuµunu
kullan∂p düzenli olarak deπiµtiriyorsan∂z kireçten
ar∂nd∂rma iµlemini yapman∂za gerek kalmayacakt∂r.
Fakat, makinenizin kahve yapma süresi normalden uzun
sürüyorsa, makinenizi kireçten ar∂nd∂rman∂z gerekir.
Önemli:
Kireçten ar∂nd∂rma iµleminin yaparken su filtresini
boµluk kapat∂c∂ ile yer deπiµtirin.
Piyasada bulunan ve alüminyuma zarar vermeyen
herhangi bir kireç önleyici temizleme maddesi
kullanabilirsiniz.
Kireç önleyici temizleme maddesi üreten firman∂n
kullanma talimatlar∂na uyunuz.
Kireçten ar∂nd∂rma iµlemini, bir fincan kahve yapma
süresi normal düzeye inene dek tekrarlay∂n∂z.
Kireçten ar∂nd∂rma iµlemi bittikten sonra, cihaz∂ en az
iki kez maksimum miktarda su ile çal∂µt∂r∂n∂z ve
böylece temizlenmesini saπlay∂n∂z.
En iyi sonuç için en iyi uygulama
Bu kahve makinesi maksimum düzeyde kahve lezzeti
elde edebilmeniz için tasarlanm∂µt∂r. Bu nedenle, Braun,
aµaπ∂daki noktalara dikkat etmenizi önerir:
Sadece taze çekilmiµ kahve kullan∂n∂z.
Çekilmiµ kahveyi hava almayan bir kapta, serin, kuru
ve karanl∂k bir yerde saklay∂n∂z (örneπin buzdolab∂).
Sadece Braun su filtresi kullan∂n∂z ve düzenli kullan-
d∂π∂n∂z takdirde her iki ayda bir deπiµtiriniz.
Kahve makinenizi düzenli olarak, IV. ve V. k∂s∂mlarda
anlat∂ld∂π∂ µekilde temizleyiniz ve kireçten ar∂nd∂r∂n∂z.
Bildirim yapılmadan de˘gi¸stirilebilir.
Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m ömrü 7 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme
kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75
P&G Sat. ve Daπ. Ltd. Ωti.
Serin Sok. No: 9 34752 ∑çerenköy/∑stanbul
taraf∂ndan ithal edilmiµtir.
P&G Tüketici Hizmetleri
0 212 473 75 85,
3104391_KF500_4-34 Seite 26 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Kullanım kılavuzu

Kategori
Arabalar
Tip
Kullanım kılavuzu