IKEA CB 180 NF Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
ISANDE
PL
RU
TR
SK
POLSKI 4
TÜRKÇE 17
РУCCКИЙ 27
SLOVENSKY 40
POLSKI 4
Przedpierwszymużyciem
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do
użytku domowego. W celu optymalnego
wykorzystania urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą Instrukcję Obsługi wraz
z zawartym w niej opisem urządzenia i
przydatnymi wskazówkami.
Instrukcję należy zachować do wykorzystania
w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy
upewnić się, czy nie jest ono uszkodzone
oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo.
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu
należy jak najszybciej zgłaszać do
serwisu IKEA.
2. Przed włączeniem urządzenia należy
odczekać co najmniej dwie godziny w
celu zwiększenia efektywności obwodu
chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby montaż
i podłączenia elektryczne oraz
hydrauliczne urządzenia zostały
wykonane przez wykwalikowanego
technika według instrukcji producenta
i zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
4. Przed użyciem należy wyczyścić wnętrze
urządzenia.
Środkiostrożnościizaleceniaogólne
Instalacjaipodłączenie
Przy przenoszeniu oraz instalacji
urządzenia muszą współpracować co
najmniej dwie osoby.
Przy przesuwaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu).
Podczas instalacji upewnić się, czy
urządzenie nie stoi na przewodzie
zasilającym.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi w
pobliżu źródła ciepła.
Aby zapewnić właściwą wentylację,
należy pozostawić wolną przestrzeń po
obu stronach urządzenia oraz ponad
nim i postępować według wskazówek
montażowych.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia.
Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
Zainstalować i wypoziomow
urządzenie na powierzchni mogącej
utrzymać jego ciężar, w miejscu, które
jest odpowiednie dla wymiarów i
zastosowania urządzenia.
Urządzenie instalować w suchym
pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
Urządzenie zostało zaprojektowane do
pracy w miejscach, gdzie temperatura
mieści się w poniższych zakresach,
zależnie od klasy klimatycznej podanej
na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas
będzie pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze poza podanym zakresie.
Upewnić się, czy napięcie podane na
tabliczce znamionowej jest zgodne z tym,
jakie występuje w Państwa mieszkaniu.
Klasa
klimatyczna
Temp.otocz.
(°C)
Temp.otocz.
(°F)
SN Od 10 do 32 Od 50 do 90
N Od 16 do 32 Od 61 do 90
ST Od 16 do 38 Od 61 do 100
T Od 16 do 43 Od 61 do 110
Nie używać przedłużaczy ani
rozgałęźników.
Informacjedotyczącebezpieczeństwa 4
Opisurządzenia 6
Pierwszeużycie 7
Codziennaeksploatacja 7
Czyszczenieikonserwacja 9
Corobić,jeżeli... 10
Danetechniczne 12
Informacjedotycząceochrony
środowiska 13
GWARANCJAIKEA 14
Informacjedotyczącebezpieczeństwa
Spistreści
POLSKI 5
Przyłączenie do sieci wodnej wykonać
przy użyciu przewodu znajdującego się
na wyposażeniu nowego urządzenia.
Nie używać starych przewodów
stosowanych w poprzednim urządzeniu.
Zmiany lub wymiana przewodu
zasilającego mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalikowaną osobę
lub w autoryzowanym serwisie.
Należy zapewnić możliwość odłączenia
urządzenia od sieci elektrycznej
poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka
lub wyłączenie przełącznika
dwubiegunowego zainstalowanego
przed gniazdkiem.
Bezpieczeństwo
Nie przechowywać w urządzeniu
żadnych substancji wybuchowych, np.
pojemników z łatwopalną zawartością w
aerozolu.
Nie przechowywać ani nie używać
benzyny, gazów lub płynów
łatwopalnych w pobliżu urządzenia lub
innego sprzętu elektrycznego. Opary
mogą spowodować pożar lub wybuch.
W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków
mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych innych niż zalecane przez
producenta.
Nie stosować ani nie wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych do komór
urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu
przez producenta.
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawności
zycznej, sensorycznej lub umysłowej,
a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa
zablokowania się wewnątrz i uduszenia,
nie należy dopuszczać do tego, aby
dzieci bawiły się urządzeniem bądź
chowały w jego środku.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się w
akumulatorach zimna (w niektórych
modelach) nie nadaje się do picia.
Nie należy jeść kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki,
gdyż może to spowodować odmrożenia.
Eksploatacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
dowolnych czynności konserwacyjnych
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia z gniazdka
sieciowego lub odłączyć je od zasilania.
Wszelkie urządzenia wyposażone
w automatyczne kostkarki do lodu
oraz dystrybutory wody muszą zostać
podłączone do sieci doprowadzającej
wyłącznie wodę pitną (ciśnienie w sieci
powinno zawierać się w przedziale
pomiędzy 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1
bara)).
Automatyczne kostkarki do lodu i/
lub dystrybutory wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej można napełniać
wyłącznie wodą pitną
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania
świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie
do przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżych produktów oraz
wytwarzania kostek lodu.
W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać płynów w szklanych
pojemnikach, gdyż grozi to ich
rozerwaniem.
Niezapakowane produkty spożywcze
nie powinny stykać się z wewnętrznymi
ściankami chłodziarki lub zamrażarki.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania powyższych zaleceń i
środków bezpieczeństwa.
POLSKI 6
Opisurządzenia
Przedprzystąpieniemdoużytkowania
urządzenianależyuważnieprzeczytać
instrukcjęobsługi.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
1x
Pojemnik na lód
2x
Blok zamrażarki
2x
Skrobak do lodu
1x
Komorachłodziarki
1
Wentylator
2
Żarówka LED
3
Półki
4
Półka na butelki
5
Pokrywa pojemnika na owoce i
warzywa
6
Pojemnik/i na owoce i warzywa
7
Tabliczka znamionowa (z boku
pojemnika na owoce i warzywa)
8
Panel sterowania
11
Pojemnik na nabiał
12
Półki drzwiowe
13
Uchwyt na butelki
14
Kosz na butelki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa średniej temperatury
Strefa najwyższej temperatury
Komorazamrażarki
9
Szuada górna (strefa zamrażania)
10
Szuada środkowa i dolna (strefa
przechowywania zamrożonych i
głęboko zamrożonych produktów)
Uwaga:Wszystkie półki oraz półki
drzwiowe można wyjąć.
Temperatury do idealnego przechowywania
żywności są wstępnie ustawione fabrycznie.
Przedrozpoczęciemużywaniaurządzenia
należyrównieżuważnieprzeczytać
instrukcjęobsługi.
2
11
12
13
14
4
5
3
7
6
8
9
1
10
POLSKI 7
Podłączyć urządzenie do domowej sieci
zasilającej. W przypadku niektórych modeli
może się rozlec sygnał akustyczny wskazujący
zadziałanie alarmu temperaturowego: w celu
jego wyłączenia należy przycisnąć przycisk i
przytrzymać go. Tam, gdzie to przewidziano,
należy zainstalować ltr antybakteryjny
zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów, zgodnie ze wskazówkami
podanymi na opakowaniu ltra.
Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia należy
odczekać 4-5 godzin, aż osiągnie ono
temperaturę roboczą normalnego cyklu
chłodniczego.
Pierwszeużycie
FunkcjaZakupy
Przed włożeniem dużej ilości
żywności do komory chłodziarki
nacisnąć przycisk “Chłodziarka” i
przytrzymać go przez 3 sekundy.
Gdy funkcja ta jest włączona,
na wyświetlaczu pojawia się
sekwencja pokazana na ilustracji.
Funkcja wyłącza się samoczynnie
po 6 godzinach lub można
ją wyłączyć ręcznie poprzez
naciśnięcie przycisku “Chłodziarka”.
Temperaturakomorychłodziarki
Inną temperaturę można ustawić za pomocą
przycisku „Chłodziarka”. Dostępnych jest pięć
ustawień, od najwyższej temperatury (po
lewej stronie) do najniższej (po prawej).
Kasowaniealarmu
W celu wyłączenia sygnałów dźwiękowych
należy nacisnąć przycisk “Resetuj alarm.
On/Standby
Nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez
3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. W trybie
gotowości na wyświetlaczu nie świecą żadne
ikony, a światło w komorze chłodziarki nie
zapala się. W celu ponownego włączenia
produktu należy jeszcze raz krótko nacisnąć
ten sam przycisk. Uwaga: ta czynność
nie powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania.
Blokadaklawiszy
Blokadę klawiszy należy włączyć/wyłączyć
poprzez naciśnięcie przycisku “Blokada
klawiszy” i przytrzymanie go przez 3 sekundy,
Codziennaeksploatacja
A
Przycisk “Chłodziarka/Funkcja Zakupy”
B
Temperatura komory chłodziarki
C
Przycisk “Resetuj alarm
D
Przycisk “Wł./Standby”
E
Przycisk “Blokada klawiszy”
F
Temperatura komory zamrażarki
G
Przycisk “Zamrażarka”/”Szybkie
zamrażanie”
Panelsterowania
A
B
C D GE
F
POLSKI 8
dopóki nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy
potwierdzenia (zaświeci się wtedy ikona).
W przypadku naciśnięcia jakiegokolwiek
przycisku, podczas gdy blokada klawiszy jest
włączona, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać ikona “Blokady klawiszy”.
Temperaturakomoryzamrażarki
Inną temperaturę można ustawić za pomocą
przycisku “Zamrażarka”. Dostępnych jest pięć
ustawień, od najwyższej temperatury (left)
to the coldest tem(po lewej stronie) do
najniższej (po prawej).
Szybkiezamrażanie
Na 24 godziny przed włożeniem
dużej ilości żywności do komory
zamrażarki nacisnąć przycisk
“Zamrażarka” i przytrzymać go
przez 3 sekundy. Gdy funkcja ta
jest włączona, na wyświetlaczu
pojawia się sekwencja pokazana
na ilustracji. Funkcja wyłącza się
samoczynnie po 48 godzinach
lub można ją wyłączyć ręcznie
poprzez naciśnięcie przycisku
“Zamrażarka”.
Uwaga: Nie dopuszczać do bezpośredniego
kontaktu produktów, które chce się zamrozić, z
żywnością już zamrożoną.
Komorachłodziarki
Komora chłodziarki odszrania się
automatycznie. Krople wody na tylnej
ściance komory chłodziarki oznaczają, że
trwa faza automatycznego odszraniania.
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują. Ważne: akcesoria chłodziarki nie
nadają się do mycia w zmywarce.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość
otwierania drzwi oraz położenie urządzenia
mogą mieć wpływ na temperaturę
wewnętrzną w obu komorach. Ustawić
temperaturę stosownie do tych czynników.
Uwaga: W przypadku występowania dużej
wilgotności powietrza w komorze chłodziarki,
zwłaszcza na szklanych półkach, mogą się
pojawić skropliny. W tym przypadku zalecamy
zamknięcie pojemników zawierających ciecze
(np. rondli z rosołem), zawinięcie produktów
spożywczych o dużej zawartości wody (np.
warzyw) i ustawienie wyższej temperatury.
Wentylator
Wentylator jest fabrycznie ustawiony jako
włączony. Można go wyłączyć poprzez
naciśnięcie przycisku znajdującego się w
podstawie urządzenia (tak jak pokazano na
ilustracji). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekracza 27°C lub na szklanych półkach
gromadzą się kropelki wody, wentylator
musi być włączony w celu zapewnienia
odpowiednich warunków przechowywania
żywności. Wyłączenie wentylatora
umożliwia zmniejszenie zużycia energii. Nie
zasłaniać strefy wlotu powietrza produktami
spożywczymi.
Komorazamrażarki
Komora zamrażarki umożliwia
przechowywanie mrożonek (przez okres
podany na opakowaniu) oraz zamrażanie
świeżych produktów. Ilość świeżej żywności,
jaka może zostać zamrożona w ciągu
24 godzin, podana jest na tabliczce
znamionowej, rozmieścić świeżą żywność
w stree zamrażania wewnątrz komory
zamrażarki (patrz “Szybkie zamrażanie”),
pozostawiając wokół opakowań
wystarczającą ilość wolnej przestrzeni, aby
umożliwić swobodny obieg powietrza. Nie
należy zamrażać ponownie produktów
częściowo rozmrożonych. Uwaga: temperatura
otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz
położenie urządzenia mogą mieć wpływ na
temperaturę wewnętrzną w obu komorach.
Ustawić temperaturę, uwzględniając te
czynniki.
Przygotowywaniekosteklodu
Należy napełnić wodą pojemnik na lód
poziomu 2/3 i umieścić go w komorze
zamrażarki. Do usuwania lodu nie należy w
żadnym wypadku używać ostro zakończonych
POLSKI 9
przedmiotów ani narzędzi tnących.
Wyjmowanieszuad
W celu zwiększenia pojemności komory
zamrażarki można z niej korzystać bez
szuad. Pociągnąć szuady do oporu
na zewnątrz, lekko je podnieść i wyjąć.
Po rozmieszczeniu żywności na półkach
sprawdzić, czy drzwi zamrażarki zamykają się
prawidłowo.
Wkłady
Wkłady można kłaść bezpośrednio na
zamrożonej żywności (w celu zapewnienia
optymalnej skuteczności zalecamy ich
umieszczanie w górnej szuadzie). W
przypadku awarii zasilania pozwalają one
dłużej utrzymać niską temperaturę chroniącą
zamrożoną żywność. Wszystkie parametry
techniczne podano bez uwzględnienia
wkładów.
Konserwacjaiczyszczenieurządzenia
Okresowo czyścić urządzenie szmatką
zwilżoną roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do mycia
wnętrza chłodziarki. Nie stosować ściernych
detergentów. Aby zapewnić stałe i prawidłowe
odprowadzanie skroplin, należy regularnie
czyścić otwór spustowy znajdujący się na
ściance tylnej komory chłodziarki (w pobliżu
szuady na owoce i warzywa), używając w
tym celu dostarczonego przyrządu (patrz
ilustracja).
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacyjnej lub czyszczenia
należy zawsze wyjąć z gniazdka wtyczkę
urządzenia lub odłączyć je od zasilania
sieciowego.
Odszranianiekomoryzamrażarki
Modele No Frost nie wymagają odszraniania.
Przechowywanieżywności
Opakować żywność w taki sposób, aby nie
mogły do niej przenikać woda, wilgoć ani
skropliny. W ten sposób zapobiegnie się
przechodzeniu zapachów z jednej części
chłodziarki do drugiej i uzyska się lepsze
wyniki przechowywania zamrożonej żywności.
Nigdy nie wkładać do zamrażarki gorących
potraw. Pozostawienie produktów przed
zamrożeniem tak, aby ostygły, pozwoli
zaoszczędzić energię elektryczną i przedłuży
trwałość urządzenia.
Gdyurządzenieniejestużywane
Odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego, opróżnić je, odszronić (w razie
konieczności) i umyć. Pozostawić drzwi lekko
uchylone, aby zapewnić obieg powietrza
wewnątrz komór. Zapobiegnie to powstawaniu
pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.
Wtrakcieawariizasilania
Trzymać drzwi zamknięte, w ten sposób
produkty utrzymają niską temperaturę
przez dłuższy czas. Nie zamrażać ponownie
produktów częściowo rozmrożonych. W
przypadku dłuższej przerwy w dopływie prądu
może się również uruchomić alarm dla awarii
zasilania.
WymianażarówekLED
W celu wymiany oświetlenia LED należy się
skontaktować z serwisem posprzedażnym.
Żarówki LED są trwalsze od tradycyjnych,
zapewniają lepsze oświetlenie i są
przyjaźniejsze dla środowiska.
Czyszczenieikonserwacja
POLSKI 10
Corobić,jeżeli... Możliweprzyczyny Rozwiązania:
Panel sterowania jest wyłączony,
urządzenie nie działa.
Być może urządzenie
jest w trybie włączonym/
oczekiwania.
Włączyć urządzenie przyciskiem
On/Standby.
Być może doszło do awarii
zasilania.
Upewnić się, że:
- nie doszło do przerwy w
dostawie energii
- wtyczka jest prawidłowo
włożona do gniazdka, a
dwubiegunowy odłącznik
(jeżeli występuje) znajduje się
w prawidłowym położeniu (tj.
umożliwia zasilanie urządzenia)
- bezpieczniki domowej instalacji
elektrycznej są sprawne
- przewód zasilający urządzenia
nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Konieczna może być
wymiana żarówki.
Modele z żarówką: Odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej,
sprawdzić żarówkę i w razie
potrzeby wymienić ją na nową
(patrz rozdział „Wymiana
żarówki LED”). Modele z
żarówkami LED: skontaktować się
z serwisem posprzedażnym.
Być może urządzenie
jest w trybie włączonym/
oczekiwania.
Włączyć urządzenie przyciskiem
On/Standby.
Temperatura w
komorach jest zbyt wysoka.
Mogą być różne przyczyny
(patrz „Rozwiązania”).
Upewnić się, że:
- drzwi są prawidłowo zamknięte
- urządzenie nie jest
zainstalowane w pobliżu źródła
ciepła
- ustawiona temperatura jest
odpowiednia
- obieg powietrza przez otwory
wentylacyjne pod spodem
urządzenia nie jest zablokowany.
Obecność wody na dnie komory
chłodziarki.
Otwór spustowy skroplin
jest zatkany.
Oczyścić otwór spustowy skroplin
(patrz rozdział “Konserwacja i
czyszczenie urządzenia”)
Corobić,jeżeli...
POLSKI 11
Corobić,jeżeli... Możliweprzyczyny Rozwiązania:
Krawędź przednia urządzenia
odpowiadająca uszczelce
drzwiowej jest gorąca.
Nie jest to usterka.
Zapobiega to
powstawaniu skroplin.
Nie jest wymagane
podejmowanie żadnych działań.
Miga czerwona kontrolka i
rozlega się alarm dźwiękowy.
Alarm otwartych drzwi
Uruchamia się, gdy drzwi
pozostają otwarte przez
dłuższy czas.
W celu wyłączenia sygnału
dźwiękowego należy zamknąć
drzwi urządzenia.
Jeżeli alarm dźwiękowy nie
wyłącza się, mamy do czynienia
z alarmem sygnalizującym
awarię zasilania (patrz punkt
Alarm przerwy w dostawie
energii).
Zapala się czerwona kontrolka
, rozlega się alarm dźwiękowy,
a wskaźniki temperatury komory
chłodziarki migają tak, jak
pokazano na ilustracji:
Alarm nieprawidłowego
działania Alarm ten
wskazuje usterkę
podzespołu technicznego.
Skontaktować się z
autoryzowanym serwisem. Aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy,
nacisnąć przycisk “Wyłącz
alarm”.
Miga czerwona kontrolka i
włącza się alarm dźwiękowy, który
pozostaje aktywny również przy
zamkniętych drzwiach. Mogą
migać wskaźniki temperatury
komory zamrażarki.
Alarm awarii zasilania
Uruchamia się w
przypadku dłuższej
przerwy w dostawie
energii, powodującej
wzrost temperatury w
komorze zamrażarki.
Aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy, nacisnąć przycisk
wyłączający alarmy. Jeżeli
komora zamrażarki nie
osiągnęła jeszcze temperatury
zapewniającej optymalne
warunki przechowywania
produktów, może się uruchomić
alarm temperatury dla komory
zamrażarki (patrz alarm
temperatury). Przed spożyciem
produktów sprawdzić stan.
Zapala się czerwona kontrolka
(bez migania), rozlega się alarm
dźwiękowy i migają wskaźniki
temperatury komory zamrażarki.
Alarm temperaturowy
komory zamrażarki Alarm
temperaturowy wskazuje,
że temperatura panująca
w komorze nie jest
optymalna. Może się to
zdarzyć: gdy urządzenie
jest używane po raz
pierwszy, po odszronieniu
i/lub czyszczeniu, po
włożeniu do zamrażarki
dużej ilości produktów
spożywczych lub gdy
drzwi zamrażarki nie
zostały prawidłowo
zamknięte.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy,
nacisnąć przycisk “Wyłącz
alarm”. Po osiągnięciu optymalnej
temperatury czerwona kontrolka
automatycznie gaśnie.
Jeśli alarm temperatury nie
wyłącza się, skontaktować się
serwisem technicznym.
POLSKI 12
Przedskontaktowaniemsięzserwisem
technicznym:
Uruchomić ponownie urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka ustąpiła. Jeśli nie,
wyłączyć urządzenie, po czym ponownie
włączyć je po upływie jednej godziny.
Jeżeli po ponownym włączeniu urządzenia
i wykonaniu czynności opisanych w instrukcji
wyszukiwania usterek urządzenie nadal
działa niepoprawnie, należy skontaktować
się z autoryzowanym serwisem, wyjaśnić
problem i podać:
rodzaj usterki;
model;
typ i numer seryjny urządzenia (podany
na tabliczce znamionowej);
numer serwisowy (numer podany
po słowie SERVICE na tabliczce
znamionowej wewnątrz urządzenia).
Uwaga:
Zmiana kierunku otwierania drzwi nie jest
objęta gwarancją.
Danetechniczne
Urządzeniewymiary ISANDE
Wysokość 1770
Szerokość 540
Głębokość 545
Pojemnośćnetto(l)
Chłodziarka 201
Zamrażarka 63
Systemodszraniania
Chłodziarka Automatyczne
Zamrażarka Automatyczne
Oznaczeniegwiazdkowe 4
Czasprzywracanianormalnej
pracyurządzenia(godz.)
16
Wydajnośćzamrażania(kg/24h) 9
Pobórenergii(kWh/24h) 0,638
Poziomhałasu(dBa) 38
Klasaenergetyczna A++
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
00000
Dane techniczne podane są na
tabliczce znamionowej znajdującej
się z boku wewnątrz urządzenia
oraz na etykiecie informującej o
zużyciu energii.
POLSKI 13
Informacjedotycząceochronyśrodowiska
1.Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100%
do wykorzystania jako surowiec wtórny
i są oznakowane symbolem recyklingu.
Złomowanie należy przeprowadz
zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały
opakowania (worki plastikowe, kawałki
styropianu, itp.) należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż
stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
2.Złomowanie/Utylizacja
Urządzenie zostało wykonane z materiałów,
które nadają się do recyklingu. Omawiane
urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2002/96/
WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (WEEE). Właściwa utylizacja
i złomowanie pomagają wyeliminow
niekorzystny wpływ złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie człowieka.
Symbol na urządzeniu lub w
dokumentacji do niego dołączonej oznacza,
że urdzenia nie wolno traktować podobnie
jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać
je do punktu zajmującego się utylizacją
i recyklingiem urządzelektrycznych i
elektronicznych.
Podczasomowania urządzenia należy
uniemliwjego dalsze użytkowanie
poprzez odcięcie przewodu zasilacego
oraz zdemontowanie drzwi i półek, co
zapobiegnie uwięzieniu dzieci we wnętrzu
urządzenia. Urządzenie należy złomować
w zgodzie z lokalnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi usuwania odpadów,
dostarczając do specjalnego punktu zbiórki;
nie zostawiurządzenia bez nadzoru
nawet na okres tylko kilku dni, poniew
stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia
dla dzieci. Aby uzyskać wcej informacji na
temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktow
się z odpowiednim lokalnym urzędem gminy,
punktem skupu omu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC. Obwód
chłodniczy jest napniony czynnikiem R600a
(HC) - patrz tabliczka znamionowa wewnątrz
urządzenia.
Dla urządz z Izobutanem (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest palny. Należy więc
koniecznie upewnić s, czy przewody
obwodu chłodniczego nie są uszkodzone.
Deklaracjazgodności
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone
do kontaktu z artykułami spożywczymi
i zostało wyprodukowane zgodnie z
Rozporządzeniem WE nr 1935/2004.
n
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane, wytworzone i
wprowadzone do obrotu zgodnie z:
- wymogami bezpieczeństwa
określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/
WE w sprawie niskiego napięcia (która
zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z
późniejszymi zmianami);
- wymogami bezpieczeństwa
określonymi w Dyrektywie dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej nr
2004/108/WE.
Urządzenie jest bezpieczne jedynie
w przypadku, gdy zostało poprawnie
podłączone do zgodnego z normami
uziemienia.
POLSKI 14
GWARANCJAIKEA
IletrwaokresgwarancjiIKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres
pięciu (5) lat od daty zakupu urządzenia AGD
w sklepie IKEA a w przypadku urządzenia
oznaczonego marką LAGAN przez okres
dwóch (2) lat. W celu potwierdzenia zakupu
należy przedłożyć oryginał paragonu lub
fakturę. Wykonywanie prac gwarancyjnych
nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji
urządzenia.
Jakieurządzenianiepodlegają5letniej
gwarancjiIKEA?
Urządzenia AGD oznaczone nazwą LAGAN
oraz wszystkie urządzenia AGD zakupione
przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Ktowykonujeusługiserwisowe?
Wyznaczony przez IKEA serwis, wykonujący
usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów.
Coobejmujegwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje wady konstrukcji
lub materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Gwarancja odnosi się tylko do użytku
domowego. Wyjątki od powyższej zasady
określone są w rozdziale zatytułowanym
“Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?
W okresie gwarancji pokrywane bę
koszty usunięcia wad, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty podróży, pod
warunkiem udostępnienia urządzenia do
naprawy bez ponoszenia szczególnych
kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych
warunków zastosowanie mają przepisy prawa
wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE)
oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego.
Części wymienione są własnością IKEA.
JakiedziałaniapodejmujeIKEAwcelu
rozwiązaniaproblemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt
i decyduje, według własnego uznania, czy
jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie
uznania, że produkt jest objęty gwarancją,
serwis IKEA lub autoryzowany partner
serwisowy decyduje, według własnego
uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy
wymienić go na taki sam lub porównywalny
produkt.
Czegonieobejmujeniniejszagwarancja?
Zwykłego zużycia.
Uszkodzenia umyślnego lub
wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia
spowodowanego nieprzestrzeganiem
instrukcji obsługi, nieprawidłową
instalacją lub podłączeniem do
niewłaściwego źródła napięcia,
uszkodzenia spowodowanego reakcją
chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą,
korozją lub uszkodzeniem w wyniku
działania wody, w tym uszkodzenia
spowodowanego nadmiarem wapnia
w wodzie z instalacji wodociągowych
oraz uszkodzenia spowodowanego
anomaliami pogodowymi.
Materiałów eksploatacyjnych, w tym
baterii i lamp.
Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
niemających wpływu na normalne
użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz
ewentualnych przebarwień.
Przypadkowych uszkodzeń
spowodowanych przez obce ciała lub
substancje, czyszczenie lub przepychanie
ltrów, systemów odprowadzania wody
lub szuad na proszek.
Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów,
koszyków na naczynia i sztućce, rur
zasilających i odwadniających, uszczelek,
lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy,
pokręteł, obudów oraz części obudów.
Odstępstwem od tego jest przypadek,
gdy można udowodnić, że uszkodzenia
powstały wskutek błędu podczas
produkcji.
Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez
wyznaczony przez IKEA serwis lub
autoryzowanego partnera serwisowego
POLSKI 15
bądź przypadków niezastosowania części
oryginalnych.
Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w sposób
niezgodny ze specykacją.
Wykorzystania urządzenia w
środowisku innym niż domowe, tj. użytku
profesjonalnego.
Uszkodzeń transportowych. Jeśli
transportem produktu do domu lub pod
inny adres zajmuje się klient, IKEA nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne szkody, jakie mogą powst
podczas transportu. Jednakże, w
sytuacji gdy produkt jest dostarczany do
klienta przez IKEA, za jego ewentualne
uszkodzenia powstałe podczas dostawy
odpowiada IKEA.
Kosztów związanych z pierwszą instalacją
urządzenia IKEA.
Jednakże, jeśli urządzenie będzie
naprawiane lub wymieniane przez
wskazany przez IKEA serwis lub
autoryzowanego partnera serwisowego
w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się
oni, w razie potrzeby, ponowną instalacją
takiego naprawionego lub wymienionego
urządzenia.
Powyższe ograniczenia nie mają
zastosowania do pracy prawidłowo
wykonanej przez wykwalikowanego
specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych
części, w celu dostosowania urządzenia do
wymagań bezpieczeństwa technicznego
obowiązujących w innym państwie
członkowskim UE.
Zastosowanieprzepisówprawakrajowego
Niniejsza gwarancja IKEA przyznaje Państwu
określone uprawnienia, w uzupełnieniu do
innych uprawnień, które mogą Państwu
przysługiwać na mocy przepisów danego
państwa.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupujących wynikających z
niezgodności towaru z umową.
Obszarobowiązywania
W przypadku urządzeń zakupionych
w jednym państwie członkowskim UE
i przewiezionych do innego państwa
członkowskiego UE, usługi serwisowe
świadczone będą na standardowych
warunkach gwarancyjnych obowiązujących
w nowym państwie. Obowiązek świadczenia
usług w ramach gwarancji istnieje wyłącznie
pod warunkiem, gdy urządzenie spełnia
poniższe wymogi i jest zainstalowane zgodnie
nimi:
- specykacje techniczne państwa, w
którym zgłaszana jest reklamacja
gwarancyjna;
- instrukcje montażu oraz informacje
bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
Gwarantem na terenie Polski jest IKEA Retail
Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090
Raszyn
Kontaktzdziałemobsługiklienta
Prosimy o kontakt z punktami obsługi klienta
wyznaczonymi przez IKEA w następujących
przypadkach:
zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji
uzyskanie informacji na temat instalacji
urządzeń przeznaczonych do zabudowy
w meblach kuchennych IKEA
uzyskanie informacji dotyczących
działania urządzeń sprzedawanych w
IKEA
Aby zapewnić jak najlepszą pomoc z naszej
strony, przed kontaktem z nami, prosimy
o dokładne zapoznanie się z instrukcją
zabudowy i/lub instrukcją obsługi.
PunktyserwisowewyznaczoneprzezIKEA
Lista adresów oraz telefony
do punktów obsługi klienta
wyznaczonych przez IKEA
znajdują się na ostatniej
stronie niniejszej gwarancji.
POLSKI 16
WceluzapewnieniaPaństwuszybkiej
obsługiserwisowejnależykorzystać
ztelefonówserwisowych,któresą
podanenaostatniejstroniegwarancji.
Wprzypadkukontaktuzpunktem
serwisowymprosimyowybranie
numerupodanegowbroszurze
dołączonejdodanegourządzenia.
Prosimyrównieżopodanienumeru
artykułuIKEA(ośmiocyfrowykod)
orazdwunastocyfrowegonumeru
serwisowego,któreznaleźćmożnana
jegotabliczceznamionowej.
PROSIMYOZACHOWANIEDOWODU
ZAKUPU!
Oryginał paragonu lub faktury jest
warunkiem do korzystania z usług
gwarancyjnych. Dowód zakupu zawiera
również nazwę oraz numer artykułu
IKEA (ośmiocyfrowy kod) dla każdego z
zakupionych urządzeń.
CzypotrzebujeciePaństwododatkowej
pomocy?
W przypadku dodatkowych pytań, które nie
dotyczą urządzeń zakupionych w IKEA prosimy
o kontakt z najbliższym centrum informacyjnym
IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
TÜRKÇE 17
İlkkullanımdanönce
Bu cihaz evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Cihazınızı en iyi şekilde
kullanabilmek için, ürün tanımını ve faydalı
önerileri içeren Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice
okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra,
hasarlı olmadığından ve kapısının
düzgün bir şekilde kapandığından emin
olun. Olabilecek herhangi bir çalışma
hatası mümkün olan en kısa sürede IKEA
Teknik Destek Servisine bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik
kazanması için, cihazı çalıştırmadan önce
en az iki saat bekleyin.
3. Elektrik tesisatı ve elektrik bağlantısı
kaliye bir teknisyen tarafından, üretici
rmanın talimatlarına göre ve yerel
emniyet mevzuatlarına uygun şekilde
yapılmalıdır.
4. Kullanmadan önce cihazın içini
temizleyin.
Önlemlervegeneltavsiyeler
Kurulumvebağlantı
Cihaz en az iki kişi tarafından tutulmalı ve
kurulumu gerçekleştirilmelidir.
Cihazı hareket ettirirken zemine
(parkelere vb.) hasar vermemeye dikkat
edin.
Kurulum işlemi esnasında, cihazın elektrik
kablosuna hasar vermemesine dikkat
edin.
Cihazın bir ısı kaynağının yakınında
olmadığından emin olun.
Yeterli miktarda havalandırma
sağlandığından emin olmak için, cihazın
her iki tarafında boşluk bırakın ve montaj
talimatlarına uyun.
Cihazın havalandırma menfezlerinin
tıkanmamasına dikkat edin.
Cihazın soğutucu devresinin borularına
zarar vermeyin.
Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü
ve düz bir zemin üzerine, ebadına ve
kullanımına uygun bir yere kurun ve
dengeleyin.
Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere
kurun.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim
sınıfına göre belirli sıcaklık aralıklarında
çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz belirtilen değer aralığının dışındaki
bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün bir
şekilde çalışmayabilir.
Bilgi etiketinde belirtilen gerilim
değerinin, evinizdeki gerilime uygun olup
olmadığını kontrol edin.
İklimSını Ortam
Sıcaklığı(°C)
Ortam
Sıcaklığı(°F)
SN 10 ile 32 arası 50 ile 90 arası
N 16 ile 32 arası 61 ile 90 arası
ST 16 ile 38 arası 61 ile 100 arası
T 16 ile 43 arası 61 ile 110 arası
Uzatma kablolarını veya tekli/çoklu
adaptörleri kullanmayın.
Su şebekesine bağlantı yaparken,
önceki cihazınıza ait boruyu değil, yeni
cihazınızla birlikte verilen boruyu kullanın.
Elektrik kablosu üzerindeki değişiklikler
veya kablo değiştirme işlemi, sadece
GüvenlikBilgileri 17
Ürüntanımı 19
İlkkullanım 20
Günlükkullanım 20
Temizlikvebakım 22
Servisçağırmadanönce 24
Teknikbilgiler 25
Çevreileilgilikonular 26
GüvenlikBilgileri
İçindekiler
TÜRKÇE 18
kaliye personel tarafından veya Satış
Sonrası Servisi tarafından yapılmalıdır.
Cihazın elektrik bağlantısını, şini prizden
çekmek suretiyle veya prize takılacak iki
kutuplu bir anahtar vasıtasıyla kesmek
mümkün olmalıdır.
Güvenlik
Bu cihazın içerisinde aerosol kutuları
veya tutuşabilir yakıtlar gibi patlayıcı
maddeler saklamayın.
Bu veya diğer elektrikli cihazların
civarında petrol, yanıcı sıvılar veya
gazlar muhafaza etmeyin. Dumanları
yangına veya patlamaya neden olabilir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak
amacıyla üretici şirket tarafından
önerilenlerin dışında mekanik, elektriksel
veya kimyasal bir yöntem kullanmayın.
Üretici rma tarafından özel olarak
izin verilmiş türde değillerse, elektrikli
cihazları buzdolabının içine koymayın ve
içinde kullanmayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli kullanımını
sağlayacak sorumlu bir kişinin denetimi
veya bilgilendirmesi olmaksızın çocuklar
veya ziksel, hissi veya akli kapasiteleri
ya da tecrübeleri veya bilgileri cihazı
güvenli şekilde kullanmaya elverişli
olmayan kişiler tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların cihaza sıkışık kalıp
boğulmalarını önlemek için, cihazla
oynamalarına veya cihazın içine
saklanmalarına izin vermeyin.
Buz paketlerinin içeriklerini (toksik
değildir) yutmayın (bazı modellerde).
Soğuk yanıklarına neden
olabileceğinden, buz küplerini veya
buzlu şekerleri dondurucudan çıkardıktan
hemen sonra yemeyin.
Kullanım
Herhangi bir bakım veya temizlik
işlemine başlamadan önce, cihazın şini
prizden çekin veya elektrik beslemesiyle
bağlantısını kesin.
Otomatik buz makinesi ve su pınarı olan
tüm cihazlar, sadece içme suyu veren bir
su beslemesine bağlanmalıdır (şebeke
suyunun basıncı 0.17 ila 0.81 Mpa (1.7 ila
8.1 bar) arasında olmalıdır).
Su beslemesine doğrudan bağlanmamış
olan otomatik buz makineleri ve/
veya su pınarları, sadece içme suyu ile
doldurulmalıdır.
Soğutucu bölmesini sadece taze
yiyecekleri saklamak için, dondurucu
bölmesini ise sadece donmuş
yiyeceklerin saklanması, taze yiyeceklerin
dondurulması ve buz küplerinin yapılması
için kullanın.
Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
Sarılmamış olan yiyecekleri, soğutucu
veya dondurucu bölmesinin iç
yüzeylerine direk temas edecek şekilde
yerleştirmekten kaçının.
Yukarıdaki öneri ve önlemlere uyulmaması
durumunda Üretici rma hiçbir sorumluluk
kabul etmez.
TÜRKÇE 19
Ürüntanımı
Cihazıkullanmadanönce,çalıştırma
talimatlarınıdikkatliceokuyunuz.
Aksesuarlar
Yumurta rafı
1x
Buz kalıbı
2x
Dondurucu bloğu
2x
Buz kazıyıcı
1x
Soğutucubölmesi
1
Fan
2
LED lambası
3
Raar
4
Şişe rafı
5
Sebze çekmecesi kapağı
6
Sebzelik(ler)
7
Bilgi etiketi (sebzeliğin yan tarafında)
8
Kontrol paneli
11
Süt ürünleri bölmesi
12
Kapı raarı
13
Şişe tutucu
14
Şişe kutusu
En az soğuk bölge
Orta soğuklukta bölge
En soğuk bölge
Dondurucubölmesi
9
Üst çekmece (dondurucu bölge)
10
Orta ve alt çekmeceler (dondurulmuş
ve derin dondurulmuş gıdalar için
saklama bölgesi)
Not:Tüm konsollar, kapak çekmeceleri ve
raar çıkartılabilir özelliktedir.
Yiyeceklerin korunması için ideal sıcaklıklar
fabrika ayarlıdır.
Cihazıkullanmadanönce,ürünlebirlikte
verilenkullanıcıkılavuzunudikkatlice
okuyunuz.
2
11
12
13
14
4
5
3
7
6
8
9
1
10
TÜRKÇE 20
Cihazın şini prize takınız.
Bazı modellerde, sıcaklık alarmını belirtmek
üzere verilen bir bip sesi işitilebilir: sesli
alarmları kapatmak için düğmeye basınız
ve basılı tutunuz. Eğer varsa, antibakteriyel/
koku önleyici ltreyi ltrenin ambalajında
gösterildiği şekilde yerleştiriniz.
Not: Normal bir yiyecek yükünü muhafaza
etmek amacıyla gereken sıcaklık değerine
ulaşmak için soğutucunun 4/5 saat çalışması
gerekir.
İlkkullanım
AlışverişFonksiyonu
Soğutucu bölmesine yüksek
miktarda yiyecek yerleştirmeden
önce, “Fridge” (Soğutucu)
düğmesine 3 saniye basın.
Fonksiyon aktif olduğunda,
şekilde gösterilen sıra gösterge
ekranında belirecektir. Bu
fonksiyon 6 saat sonra otomatik
olarak devre dışı kalır veya
“Fridge” (soğutucu) düğmesine
basılmak suretiyle manuel olarak
kapatılabilir.
Soğutucubölmesisıcaklığı
“Fridge” (Soğutucu) düğmesi kullanılarak
farklı bir sıcaklık ayarlanabilir. Sıcak
ayardan (sol) en soğuk ayara doğru
(sağ) beş farklı ayar yapılabilir.
AlarmResetleme
Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak için,
“Reset Alarm” (Alarm Resetleme) düğmesine
basın.
Açık/Uyku
Cihazı kapatmak için 3 saniye basın.
Uyku modunda, ekranda hiçbir sembol
gösterilmez ve soğutucu bölmesindeki
lamba yanmaz. Cihazı tekrar çalıştırmak
için, düğmeye tekrar kısa bir süre basın. Not:
Bu işlem, cihaza gelen elektrik beslemesini
kesmez.
TuşKilidi
Tuş kilidi, “Key Lock” (tuş kilidi) düğmesine
basıp, bir teyit sesi işitilene kadar (ilgili
Günlükkullanım
A
“Buzdolabı/Alışveriş Fonksiyonu”
düğmesi
B
Soğutucu bölmesi sıcaklığı
C
Alarm Resetleme” düğmesi
D
Açık/Uyku” düğmesi
E
“Tuş Kilidi” düğmesi
F
Dondurucu bölmesi sıcaklığı
G
“Dondurucu / Hızlı Dondurma” düğmesi
Kontrolpaneli
A
B
C D GE
F
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

IKEA CB 180 NF Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi