Braun Satin Hair 7 HD 730 El kitabı

Kategori
Saç kurutucular
Tip
El kitabı
15
Nyomja a feltétet a hajszárító felé és az óra járásával
megegyezŒ irányba forgassa, amíg a bajonetzár
kattanását nem hallja.
Levételhez fordítsa a diffusort az ellentétes irányba és
húzza le a hajszárítóról.
Dús frizura készítés
... Rövid és középhosszú hajhoz:
A haj dúsításához és a hajtŒnél való megemeléséhez
gyengéden vezesse a diffusor «ujjait» a fejbŒrhöz és
körkörös mozdulatokkal szárítsa a hajat. Folytassa területrŒl
területre haladva.
... Hosszú hajhoz:
ElŒször szárítsa meg a hajvégeket a diffusortárcsa
segítségével. Ezután emelje fel a hajat a diffusor
segítségével és tartsa úgy a száradásig. A hajtöveknél
fejezze be a mıveletet: körkörös mozdulatokkal mas-
szírozza a fejbŒrt a diffusor «ujjai»-val, hogy tartást adjon
a frizurának.
A változtatás jogát fenntartjuk.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében
arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma
végén ne dobja azt a háztartási szemétbe.
A mıködésképtelen készüléket leadhatja a Braun
szervizközpontban, vagy az országa szabályainak
megfelelŒ módon dobja a hulladékgyıjtŒbe.
Garancia
A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire
két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási
igényt a készülék csomagolásában található Jótállási
Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet
érvényesíteni.
A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a
meghibásodások, amelyek a készülék szakszerıtlen, vagy
nem rendeltetésszerı használatára vezethetŒk vissza,
valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét,
vagy használhatóságát nem befolyásolják.
A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen
cserélendŒ tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)
A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes
tájékoztató a készülék csomagolásában található.
Türkçe
Cihazınızı kullanmandan önce lou kullanım kılavozunu
dikkallice ve eksiksiz okuyunuz.
Önemli
Saç kurutma makinanızı alternativ akımlı bir elektrik prizine
takınız ve kullanmandan önce µebeke cereyan geniliminin
cihazın altında yazan voltaja uygunlu©unu kontrol ediniz.
Bu cihaz asla su ile temas edebileceπi yerlerde
kullan∂lmamal∂d∂r (örneπin lavabo, küvet, duµ vb.).
Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz.
Cihazınızın sürekli olarak banyoda bulunduruyorsanız her
kullanımdan sonra mutlaka fiµini elektrik prizinden cekiniz.
Fiµi çekilmemiµ bir makine, kapalı konumda olsa bile
tehlikelidir.
Ek bir koruma saπlamak için, bir elektrikçiye danıµarak,
banyonuzun elektrik devresine 30mA’i aµmayan ek bir akim
aygıtı baπlatmanızı öneriyoruz.
Cihazınız çaliµir konumda iken iç ve diµ hava ızgaraların
önlerinin kapanmamasına dikkat ediniz. Izgaralardan
herhangi birisinin önünün kapanması halinde saç kurutma
makinenızın sigortası devreye girecek ve makine otomatik
olarak kapanacaktır. Biraç dakika soπuduktan sonra ise
yeniden çalıµmaya baµlayacaktır.
Elektrik kablosunu cihazınızın gövdesine sarmayınız.
Kabloyu, hasar ve yipranmaya karµı, özellikle fiµe ve
gövdeye giriµ kısımlarina dikkat ederek düzenli olarak
kontrol ediniz. Cihazınızı bakim veya onarim için mutlaka
Braun yetkili servis istasyonlarına götürünüz. Cihazın
elektrik kablosu sadece yetkili Braun servislerince
deπiµtirilmelidir. Eksik ya da kalitesiz olarak yapilan onarım
kazalara ve kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
Bu aygıt sorumlu bir kiµinin gözetiminde olmaksızın
çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kiµilerin
kullanmasına uygun de©ildir. Aygıtınızı çocukların
ulaµabilece©i yerlerden uzak tutmanızı öneririz. Çocukların
cihazla oynamasını engellemek için gözetim altında
tutunuz.
Tanımlar
1 Isı ayar ve hava akımı butonları
2 «satin protect™» butonu
3 Soπuk µok butonu
4 Koruyucu filtre
5 Iµıklı iyon fonksiyonu çalıµtırma butonu
6 Hava akımını konsantre eden uç
7 Difüzör ataçmanı (sadece HD 730 modelinde bulunur)
Isı / Akım hızı butonları (1)
2 hava akımı ve 3 ısı ayarı sayesinde kiµisel ihtiyaçlarınıza en
uygun µekilde makinenizi kullanabilirsiniz.
Hava akımı Sıcaklık
II yüksek yüksek III
I düµük orta II
O kapalı düµük I
«satin protect™» Kurutma
Hava akım µiddetini sabit tutarak sıcaklık seviyesini
düµürmek için, «satin protect» butonunu (2) yukarı doπru
sürünüz. «satin protect» kurutma saçınızın doπal neminin
korunmasını ve saçlarınızın kuruyup, donuklaµmasını önler.
IONTEC
IONTEC saçınızın sağlığını korumak için özel olarak
geliştirilmiş bir teknolojidir. IONTEC, saçınızın genellikle aşırı
yüksek sıcaklıklarda yapılan şekillendirme sırasında kaybolan
nem dengesini tekrar kazanmasını sağlar.
IONTEC teknolojisi saçın her telini saran zengin bir iyon
akımı üretir. ∑yonlar saçı rahatlatır, elektriklenmeyi önler ve
saçlarınızın doπal parlaklık ve güzelliπini ortaya çıkarır.
∑yon fonksiyonu çalıµtırma butonuna basınız (5). Saç
kurutucu çalıµır durumdayken iyon ıµıπı yanar.
IONTEC teknolojisini kullanırken azami verimi alabilmek
için, saç kurutma makinenizi bir ataçman takmadan
kullanınız.
Nemli ortamlarda kullanıldıπında iyon fonksiyonunun etkisi
daha az olabilir
IONTEC teknolojisini kullanırken optimum µekillendirme
performansı almak için
Normalde saç kurutma makinenizi herhangi bir ataçmanla
kullanıyor olsanız bile, daha saπlıklı, parlak ve yumuµak bir
nihai sonuç için iyonların ideal akıµını garantilemek amacıyla,
herhangi bir ataçman kullanmadan µekillendirme iµlemini
bitirin.
∑yon ıµıπı (3)
Saçlar∂n∂za verdiπiniz µekli kal∂c∂ hale getirmek için, soπuk
µok düπmesine bas∂n∂z.
Uzun ömürli filtre (4)
Filtreyi düzenli olarak silerek temizleyiniz. Daha iyi bir temizlik
için filtreyi ç∂kar∂p akan suyun alt∂nda y∂kay∂n∂z.
Hava yoπunlaµt∂r∂c∂ (6)
Kusursuz bir µekil elde etmek için hava yoπunlaµt∂r∂c∂y∂
kullan∂n∂z.
Difüzör ataçman∂ (7)
(sadece HD 730 modelleri için)
Difüzörün tak∂lmas∂ (b)
Difüzör ataçman∂n∂n kenar∂ndaki çentiklerle saç kurutma
makinesindeki oyuklar∂ ayn∂ hizaya getiriniz.
Ataçman∂ cihaza iterek yerleµtiriniz ve klik sesi duyulana
kadar saat yönünde çevirerek yerine oturtunuz.
Difüzörü ç∂kartmak için, ters yöne doπru çevirip çekiniz.
Çubuklarla hacim verme
... K∂sa ve orta uzunlukta saçlar:
Saçlar∂n∂za hacim vermek ve diplerini kabartmak için,
difüzörün µekillendirme çubuklar∂n∂ saçlar∂n∂z∂n bir
bölümünde küçük dairesel hareketlerle saç diplerinde
gezdiriniz. Ayn∂ iµlemi saçlar∂n∂z∂n diπer bölümlerine de
uygulay∂n∂z.
... Uzun saçlar:
Önce saçlar∂n∂z∂n uçlar∂n∂ µekillendirme çubuklar∂ bulunan
difüzör taban∂na yerleµtirerek kurutunuz. Daha sonra saçlar∂
difüzörün yard∂m∂yla yavaµça baµ∂n∂za doπru kald∂r∂n∂z ve
tutunuz. Difüzörün çubuklar∂n∂ hafif dairesel hareketlerle
döndürerek saç diplerinin kurumas∂n∂ ve kabarmas∂n∂
saπlay∂n∂z.
Bildirim yapılmadan de©iµtirilebilir.
EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme
kuruluşu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75
P & G Sat. ve Dağ. Ltd. Şti.
Serin Sok. No: 9 34752 çerenköy/stanbul
tarafından ithal edilmiştir.
P & G Tüketici Hizmetleri
0 800 261 63 65,
99385188_HD730_710 1599385188_HD730_710 15 16.03.2010 10:19:06 Uhr16.03.2010 10:19:06 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Braun Satin Hair 7 HD 730 El kitabı

Kategori
Saç kurutucular
Tip
El kitabı