Elta 6733 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
6733
Tip
Kullanım kılavuzu
129. 128.
Üçgen içindeki gerilim işareti
bir uyarı sembolü olup
kullanıcıya cihazın icinde
izole edilmemiş tehlikeli
gerilimin olduğunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak
kadar güçlü olduğu gösterir.
Üçgen içindeki ünlem
işareti bir uyarı sembolü
olup kullanıcıya önemli
bakım ve kullanım bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri
kullanma kılavuzunda
bulabilirsiniz.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ,
AÇMAYINIZ.
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA
RİSKİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÖN VEYA
ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. CİHAZIN
İÇİNDE KULLANICININ TAMİR
EDEBİLECEĞİ PARÇALAR
BULUNMAMAKTADIR. SADECE
UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN TAMİR
EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
MODELL 6733
USB/SD BAĞLANTILI CD/MP3/WMA ÇALARLI ŞIK TASARIMLI
RADYO KAYDEDICI
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye
edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna
býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret
etmektedir. Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe
sahiptirler. Eski cihazlarýn geri dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya
diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz desteklerle, çevremizin
korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine
herhangi bir þeyleri sokmasýna izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar
meydana gelebilir veya boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn
eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan
emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
KULLANIM KILAVUZU
EMNIYET TALIMATLARI
HARÝCÝ BÝLGÝLER
GÜVENLİK TALİMATLARI
1. TALİMATLARI OKUYUNUZ - Cihaz çalıştırılmadan evvel tüm emniyet ve çalıştırma
talimatlarının okunması gerekmektedir.
2. TALİMATLARI SAKLAYINIZ - Emniyet ve çalıştırma talimatları lazım olur diye saklanmalıdır.
3. UYARILARI DİKKATE ALINIZ - Bu kılavuzda ve cihaz üzeinde gösterilen uyarılar dikkate
alınmalıdır.
4. TALİMATLARI UYGULAYINIZ - Tüm çalıştırma talimatları uygulanmalıdır.
5. SU VE NEM - Cihazın küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, yüzme havuzu veya
ıslak zemin gibi su kaynaklarının yakınında kulanılmaması gerekir.
6. HAVALANDIRMA - Cihazın açık kısımları cihazın havalandırılması içindir bu deliklerin açık
olması gerekmektedir. Cihazın bu havalandırma deliklerinin kapanmayacağı uygun bir yere
konulması gerekir. Deliklerin engelleneceği yatak, halı gibi yerlere koymayınız, yine deliklerin
kapanacağı gömme dolaplara mesla kitaplık veya deliklerin hava almasını engelleyecek kapalı
yerlere koymayınız.
7. ISI - Bu cihazın kalorifer, soba gibi veya başka (yükselticiler de dahil) ısı kaynaklarından uzakta
tutulması gerekir.
8. GÜÇ KAYNAĞI - Cihazın kılavuzda belirtilen veya cihazın üzerinde yer alan güç kaynaklarına
bağlanması gerekir.
9. ELEKTRİK KABLOSUNUN KORUNMASI - kabloların üzerlerine basıldığında ezilecek veya
herhangi bir nesne gelecek şekilde döşenmemesi gerekmektedir. Ceryan kablosunu fişten
çekerken daima fiş kısmından tutunuz; asla kablodan tutup çekmeyiniz.
10. KULANILMADIĞINDA - Cihazı uzunca bir süre kullanmayacaksanız elektrik ve anten
bağlantısını kesiniz.
11. NESNE ve SIVI GİRİŞİ - Cihazın içine bir nesne düşmemesine veya sıvının akmamasına dikkat
ediniz.
12. SERVİS GEREKTİREN HASARLAR - Şu hallerde servis elemanları çağrılmalıdır:
a. Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
b. Cihaza bir nesne düştüğünde veya içine bir sıvı aktığında.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz düşürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol ve
ayarları ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz.
Havalandýrma delikleri her zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn
fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan
sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn
havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su
girdiði takdirde cihaz ciddi ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya
çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak
bir bez kullanýnýz.
Uygun bicimde arýtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Piller için özel bulunan
yerlerde arýtýlmasý gerekmektedir. Ambalajlarý ayrý atmanýz çevreyi korumanýza
yardýmcý olur.
131. 130.
f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
13. BAKIM - Kullanıcının bu kılavuzda belirtilen haller dışında kesinlikle tamir etmeye kalkışmamaı
gerekir. Kalan tüm hallerde bakımın uzman servis elemanarınca yapılması gerekmektedir.
14. TEMİZLEME - Temizlemeden evvel ciazı fişten çekiniz. Sıvı veya püskürtme temizleyiciler
kullanmayınız, sadece nemli bir bez kullanınız. Bu kılavuzdaki koruma ve temizleme talimatlrına
uyunuz.
15. YILDIRIM - Yıldırım olduğu zamanlarda veya uzun bir süre kullanmadığınızda lütfen cihazı güş
kaynağından ve antenden çekiniz.
16. EMNİYET KONTROLÜ - Cihazın bakımından sonra servis elemanından emniyet testi
yapmasını isteyiniz.
17. AŞIRI ELEKTRİK - Yangın veya elektrik çarpmasının önüne geçmek için pirizlere ve ilave
aksesuvarlara aşırı elektrik yüklemeyiniz.
18. KISA DEVRE - Cihaz bozulduğunda fişten çekiniz veya pileri çıkarınız. Kısa bir süre bekledikten
sonra tekrar bağlayınız.
UYARI
BU CD ÇALAR BİR SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜDÜR. ANCAK, BU CD ÇALAR MARUZ KALINDIĞINDA
ZARARLI RADYASYON ETKİSİ YAPAN GÖRÜLEN/GÖRÜLMEYEN BİR LAZER IŞINI
ÜRETMEKTEDİR. CD ÇALARI TALİMATLADA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIRINIZ.
CİHAZIN KAPAĞI VEYA EMNİYET KİLİDİ AÇILDIĞINDA GÖZLE GÖRÜLEMEYEN LAZER IŞIMASI
MEYDANA GELMEKTEDİR. IŞINA MAUZ KALMAYINIZ!
LAZER MERCEĞİNE DOKUNMAYINIZ.
CİHAZIN BU KILAVUZDA BELİRTİLEN AYAR VEYA KONTROLLERİN VEYA BAŞARIMLARIN
DIŞINDA BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI ZARARLI RADYASYON IŞIMASINA NEDEN OLABİLİR.
YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA PARAZİTLENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, SADECE
AVSİYE EDİLEN AKSESUVARLARI KULLANINIZ VE CİHAZI YAĞMUR VE NEMDEN
KORUYUNUZ.
Uygun ses seviyesinin ayarlanması
Devamılı surette yüksek sesle müzik dinlemeniz, kulağınızın bu seviyeye alışmasına sesin
düşük olduğunu zannetmenize neden olacaktır.
Normal sandığınız bu seviye kulaklarınıza zarar verecektir.
Bundan korunmak için, ses seviyesini düşük tutunuz.
Sesi net duyuncaya kadar yavaş yavaş yükseltiniz, sorun yaşamamalısınız.
Kulağınızda oluşan işitme bozukluğu devam edecektir ve geri dönüşü yoktur.
Bir işitme sorunu yaşarsanız, bir doktora başvurunuz.
Cıhazla ılgılı ılave bılgıler:
Cihazı soğuk ortamdan sıcak ortama aldığınızda nemlenme meydana gelecektir. Bu durumda
cihazda arıza meydana gelebilecektir.
Cihazı çalıştırmayınız ve tekrar çalıştırmak için 1 saat kadar bir süre bekleyiniz.
Cihazı düz ve yatay bir zemine yerleştiriniz.
Cihazı ana ceryandan çekerken sadece cihazın arkasındaki AC INPUT kabloyu değil aynı
zamanda duvar pirizinden de çekiniz. Cihazı ana ceryandan tamamen çekmek için ana ceryan
kablosunu da duvardan çekmeniz gerekmektedir.
Cihazı damlayan veya sıçrayan sulardan uzak tutunuz. Cihazın üzerine vazo gibi içinde su
bulunan nesneler koymayınız.
Cihazı sadece ortalama oda sıcaklıklarında kullanınız.
CD çaları tozdan korumak için CD çalar kapağını daima kapalı tutunuz. Emizlemek için de, CD
bölmesini, kuru ve temiz bir bezle siliniz.
Cihazın içindeki parçalar kendinden kayganlaştırıcı maddeleri içermektedir. Yağlamaya veya
kayganlaştırmaya çalışmayınız!
133. 132.
GÜÇ KAYNAĞI
Pilden tasarruf sağlamak için mümkün olduğu kadar cihazınızı ana ceryana bağlayınız. Pilleri
takmadan evvel c Hazı ana ceryandan çekiniz.
Pıller (beraber verilmez)
Pil bölmesini açınız ve 8 adet LR-14, UM-2 veya C tipi (tercihen Alkalin) pil takınız. Lütfen pil
bölmesinin içinde “+” ve “-“ ile gösterilmiş olan kutuplara dikkat ediniz.
Pillerle ilgili ilave bilgiler
Lütfen pil üreticisi tarafından yapılan emniyet ve çaıştırma talimatlarına uyunuz.
Pilleri çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutunuz.
Pilleri ateşe atmayınız. Isı veya ateşe maruz bırakmayınız.
Pillerin atılması: kullanılmış pilleri atıkla ilgili kural ve kaidelere uyarak atınız. Daha fazla bilgi
için yerel yönetiminizden bilgi alınız.
Eski ve yeni pilleri birarada kullanmayınız.
Farklı tipteki pilleri birarda kullanmayınız: mesela: alkalinve çinko-karbon piller. Sadece aynı tip
pil kullanınız.
Uzun süre cihazı kullanmadığınızda pilleri çıkarınız.
Güç kaynaği ıle ılgılı bılgıler
Ana ceryan kablosunu bir 230 V ~ 50 Hz duvar pirizine takınız.
Cihazı sadece cihazın üzerindeki etikette belirtilen orandaki ceryana takınız.
Ceryan kablosunun küçük parçasını AC-girişine takınız. Fişin tam takıldığından emin olunuz.
6 adet ”C” ebadında pili pil
bölmesine yerleştiriniz
AC GİRİŞİNE Duvar pirizine
DÜĞMELERIN YERLERI
Tutacak
FM teleskopik anten
FUNCTION seçici
RADIO / TAPE / OFF /
CD / MP3 / USB / SD
VOLUME + / -
USB portu
SD yuvası
TUNING düğmesi
CD kapağı
BAND
FM ST. / FM / AM seçici
OPEN
CD kapağını açmak
İçin basınız
Ölçek
Kasetçalar düğmeleri - PAUSE, STOP / EJ., F.FWD, RWD, ◄ PLAY, REC
LCD ekran
FM ST. göstergesi
POWER göstergesi
PLAY / PAUSE
ALBUM
MODE
STOP
SKIP-
SKIP+
Kaset kapağı
135. 134.
TEMEL ÇALIŞTIRMA
Aç / Kapat
Gereksiz elektrik sarfiyatını önlemek için, cihazı kulanmadığınız zamanlarda lütfen FUNCTION
seçicisini OFF konumuna alınız. AÇIK konumunda POWER göstergesi kırmızı yanacaktır.
1. İstediğiniz konumu seçmek için FUNCTION seçicisine basınız: RADIO, TAPE / OFF veya CD /
MP3 / USB / SD.
2. İstediğiniz ses seviyesini ayarlamak için VOLUME + / - düğmelerini kullanınız.
3. Cihazı japatmak için FUNCTION seçicisini OFF konumuna alınız.
Radyo Alıcısı
Daha iyi alım için öneriler:
UKW (FM): teleskopik anteni sonuna kadar uzatınız ve döndürünüz. Eğer sinyal
alımı güçlü ise (ör. İstasyona yakınsanız), teleskopik anteni kısa
tutunuz.
Orta Dalga (AM): Cihazda bir dahili AM-anteni bulunmaktadır; sinyal zayıfsa cihazı
kendi etrafında döndürünüz.
Radyonun Çalıştrılması
1. FUNCTION seçicisini RADIO konumuna alınız.
2. İstediğiniz bant konumunu seçmek için BAND seçicisine basınız: FM, FM ST. veya AM.
3. İstediğiniz radyo istasyonunun frekansına gitmek için TUNING düğmesini kullanınız.
4. Frekans FM stereo veya ince ayar stereo yayın yapan bir istasyona gelirse, cihazın ön tarafında
bulunan FM ST. Ekranda belirecektir.
5. İstediğiniz ses seviyesini VOLUME + / - düğmelerini kullanarak ayarlayınız.
6. FUNCTION seçicisini OFF konumna alarak cihazınızı kapatabilirsiniz.
CD Çalma
CD-çalar Ses CDlerini, MP3 CDlerini, CD-R ve CD-RW disklerini okuyabilmektedir. Data CDlerini
veya VCD / DVD disklerini çalmaya kalkışmayınız.
1. FUNCTION seçicisini CD / MP3 / USB / SD konumuna alınız. Ekran kısa bir süreliğine “- - -“
gösterecektir.
2. Kenardaki OPEN düğmesini kullanarak CD bölmesini elle açınız; ekranda OP görüntülenecektir.
3. Bir CD, CD-R veya CD-RW diskini etiketli kısmı üste gelecek şekilde takınız ve CD bölmesini
tekrar elle kapatınız. Önce diskteki toplam parça sayısı kısa bir süre görüntülenecek sonra da ,
ekran ► 01 gösterecek ve otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. Çalınan parçanın numarası
görüntülenecektir.
4. Çalma işlemi başlamazsa (diske göre değişir), lütfen PLAY / PAUSE tuşuna basrak ilk
parçayı elle çalınız.
5. PLAY / PAUSE tuşuna basarak çalmayı duraklatınız; tekrar basarsanız cihaz normal
çalmaya devam eder. Duraklama konumundayken ► yanıp sönecektir.
6. STOP tuşuna basarak çalmayı durdurunuz; ekranda toplam parça sayısı görüntülenecektir.
Notlar: CD lama işlemi şu durumlarda durdurulacaktır:
a. CD bölmesini açtığınızda;
b. FUNCTION seöicisini RADIO veya TAPE / OFF konumlarına aldığınızda;
c. CD’deki tüm parçaların çalınması bittiğinde.
Atlama Konumu
Çalma konumundayken SKIP- veya SKIP+ uşlarına basarak bir önceki vya sonraki parçaya
geçebilirsiniz.
1. Çalma, durma veya duraklama konumlarındayken SKIP- veya SKIP+ tularına basınız ve
PLAY / PAUSE tuşuna basarak çalmayı başlatınız.
2. Bir sonraki parça(lar)ya geçmek için SKIP+ tuşuna, istediğiniz parçaya ulaşıncaya kadar
devamlı basınız.
3. çalınmakta olan parçanın başına gitme için SKIP- tuşuna bir kez basınız.
4. Önceki parça(lar)ı atlamak için SKIP- tuşuna basınız.
Hızlı İleri ve Geri
Çalınmakta olan parçanın istediğiniz belli bir kısmına hızlı ileri veya geri gitmek için SKIP+ vey
SKIP- tuşlarından birini basılı tutunuz.
Hafızadan Çalma
20 kadar parçayı istediğiniz sırayla hafızaya alabilirsiniz; herhangi bir parçayı defalarca hafızaya
alabilirsiniz.
1. Programlamadan evvel, lütfen STOP ve MODE tuşlarına basınız. Ekranda P01 ve PROG
gösterilecektir.
2. İlk parçayı seçmek için SKIP+ veya SKIP- tuşlarından birine basınız.
3. Kaydetmek için MODE tuşuna basınız. P02 ve PROG ekranda yanıp sönecektir. Şimdi de ikinci
parçayı seçiniz.
4. Daha fazla parça kaydetmek için 2. ve 3. adımları uygulayınız, sadece 20’ye kadar parça
kaydedebilirsiniz.
5. İstediğiniz sıradaki parçaları çalmak için PLAY / PAUSE tuşuna basınız.
Hafızadaki Parçaların Silinmesi
Silmek için şu işlemleri yapınız:
1. CD bölmesini açınız.
2. FUNCTION seçicisini RADIO veya TAPE / OFF konumarından birinea alınız.
3. STOP tuşuna basınız.
CD-R / CD-RW kullanıcılarının bilgisine:
CD kaydediciye, kaydetme hızına ve CD’ye bağlı olarak, okuma hataları oluşabilir.
Konumların Çalıştırılması
Cihazda birçok çalma konumu bulunmaktadır; MODE tuşuna basrak bu konumları görebilir ve
seçebilirsiniz.
1. Çalınmakta olan parçayı tekrarlamak için MODE tuşuna bir kez basınız. Ekranda parça
numarasının yanında REP ve ► belirecektir.
2. Diski olduğu gibi tekrarlamak için MODE tuşuna iki defa basınız. Ekranda parçanın yanında
REP ALL ve ►belirecektir.
3. Diskteki tüm parçaları rasgele sırayla tekrarlamak için MODE tuşuna üç kez basınız. Ekranda
parçaların yanında RAND ve ►belirecektir.
4. Normal çalma koumuna dönmek için MODE tuşuna tekrar basınız. Ekranda parça numarasının
yanında ►belirecektir.
137. 136.
MP3 CD Çalma
1. FUNCTION seçicisini CD / MP3 / USB / SD konumuna alınız. Ekran kısa bir süreliğine “- - -“
görüntüleyecektir.
2. CD bölmesini kenarda bulunan OPEN tuşuna basarak elle açınız; OP ekranda belirecektir.
3. Bir MP3 CD’yi etiketli kısmı üste gelecek ekilde takınız ve CD bölmesini ekrar elle kapatınız.
Ekran MP3, ► ve 001 gösterecek sonra da otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. Çalınan
parçanın numarası görüntülenecektir.
4. Çalma başlamadıysa (diske bağlı olarak), lütfen çalmayı elle başlatmak için PLAY / PAUSE
tuşuna basınız.
5. çalmayı duraklatmak için PLAY / PAUSE tuşuna basınız; tekrar basarak normal çalmaya
dönününz. Duraklama konumunda ekranda ► yanıp sönecektir.
6. Çalmayı durdurmak için STOP tuşuna basınız; Ekran yine tüm parça sayısını
görüntüleyecektir.
Notlar: MP3 CD çalması şu durumlarda durdurulacaktır:
a. CD bölmesi açıldığında;
b. FUNCTION işlev seçicisi RADIO veya TAPE / OFF konumlarına alındığında;
c. MP3 CD’deki tüm parçaların çalınması tamamlandığında.
Atlama Konumu
Çalma konumundayken önceki veya sonraki parçaya geçmek için SKIP- veya SKIP+ tuşuna
basınız.
1. Çalma, durma veya duraklama konumlarında SKIP- veya SKIP+ tuşlarına ve çalmayı başlatmak
için de PLAY / PAUSE basınız .
2. Sonraki parça(lar)a atlamak için SKIP+ tuşuna istediğiniz parçanın numarası görününceye
kadar devamlı basınız.
3. Çalınmakta olan parçanın başına gitmek için SKIP- tuşuna bir kez basınız.
4. Önceki parça(lar)a geçmek için SKIP- tuşuna devamlı basınız.
5. ALBUM tuşuna basrak karşılık gelen albümü seçiniz sonra da parçayı seçmek için SKIP- veya
SKIP tuşunu kulanınız.
Hızlı İleri ve Geri
Çalınmakta olan parçanın istediğiniz belli bir kısmına gitmek için SKIP+ veya SKIP- tuşlarından
birini basılı tutunuz.
Hafızadan Çalma
20’ye kadar parçayı istediğiniz sırayla çalabilirsiniz; herhangi bir parçayı defalarca hafızaya
alabilirsiniz.
1. Programlama öncesi, lütfen STOP ve MODE tuşlarına basınız. Ekran P01 ve PROG
görüntüleyecektir.
2. İlk parçayı seömek için SKIP+ veya SKIP- tuşuna basınız.
3. Kaydetmek için MODE tuşuna basınız. P02 ve PROG ekranda yanıp sönecektir. Şimdi de
sonraki parçayı seçiniz.
4. Daha fazla parça kaydetmek için 2. ve 3. adımları uygulayınız, en fazla 20 parça
kaydedebilirsiniz.
5. Paçaları istediğiniz bir sırada çalmaya başlamak için PLAY / PAUSE tuşuna basınız.
Hafızadaki Parçaların Silinmesi
Parçaları silmek için şu işlemeri yapınız:
1. CD bölmesini açınız.
2. FUNCTION seçicisini RADIO veya TAPE / OFF konularından birine alınız.
3. STOP tuşuna basınız.
CD-R / CD-RW kullanıcılarının dikkatine:
CD yazıcısına, CD veya kaydetm hızına bağlı olarak, okuma sorunları yaşanabilir.
A Kısmı
B Kısmı
Çalma Konumları
Cihazda birçok çalma konumu bulunmaktadır; Bu konumları görmek veya seçmek için MODE
tuşuna basınız.
1. Çalınmakta olan parçayı tekrarlamak için MODE tuşuna bir kez basınız. Ekranda parça
numarasının yanında REP , MP3 ve ►belirecektir.
2. Çalınmakta olan albumdeki parçaları ekrarlamak için MODE tuşuna iki defa basınız. Ekran
parça sayısının yanında REP ve ALBUM ile, MP3 ve ► gösterecektir.
3. Diski olduğu gibi tekrarlamak için MODE tuşuna üç kez basınız. Ekran parça sayısının yanında
REP ALL, MP3 ve ►gösterecektir.
4. Diskteki tüm parçaları rasgele sırayla çalmak için MODE tuşuna dört kez basınız. Ekran parça
sayısının yanında RAND, MP3 ve ►gösterecektir.
5. normal çalma konumuna dönmek için MODE tuşuna tekrar basınız. Ekran yine parça sayısını,
MP3 ve ►gösterecektir.
USB Cihazından veya SD Bellek Kartından Çalma
CD çalar USB cihazından ve SD bellek kartından MP3 müzik dosyalarını çalabilmektedir. USB
cihazınızı üst tarafta bulunan USB portuna veya SD bellek kartınızı cihazın üst kısmındaki SD
yuvasına takınız.
FUNCTION seçicisini CD / MP3 / USB / SD konumuna alınız. MP3 dosyalarını çalmak için
yapacağınız tüm işlemler CD çalmayla aynıdır. Lütfen ayrıntılı bilgi için MP3 CD çalma, Atlma
Konumu, Hızlı ve Geri, Hafızadan çalma, Hafızadaki parçalaı silme ve Çalma konumları hakkında
ilgili bölümlere bakınız.
Kaset Çalıştırma
Kaset Takma
1. FUNCTION seçicisini TAPE / OFF konumuna alınız.
2. Kaset bölmesini açmak için STOP / EJ. tuşuna
basınız.
3. bir kaset takınız ve kapağı elle kapatınız.
Çalma
1. Set the FUNCTION selector to TAPE / OFF position.
2. Yukarıda anlatıldığı gibi bir kaset takınız.
3. Çalmaya başlamak için PLAY ◄ tuşuna basınız. Kasetin sonuna gelindiğinde kaset otomatik
olarak duracaktır.
4. Ses seviyesini VOLUME + / - kulanarak ayarlayınız.
5. Kasetin sonuna gelmeden durdurmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
Hızlı İleri / Geri Sarma
1. Kaseti geri sarmak için RWD tuşuna basınız.
2. Kaseti hızlı ileri sarmak için F.FWD tuşuna basınız.
3. Hızlı ileri/geri işlemini durdurmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
Kayıt
Kenardaki kayıt koruma deliğinin kapalı olmasını sağlayınız.
REC ve PLAY ◄ tuşuna aynı anda basınız. Eğer kaset kayda karşı korumalı ise her iki tuş da
basmayacak ve kayıt işlemi başlamayacaktır.
139. 138.
Diskten Kasete Kayıt
1. FUNCTION seçicisini CD / MP3 / USB / SD konumuna alınız.
2. Bir CD takınız.
3. Kaydedilecek parçayı seçmek için SKIP+ veya SKIP- tuşuna basınız.
4. PLAY / PAUSE tuşuna basınız.
5. Kaset bölmesini açmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
6. Boş bir kaset takınız.
7. Kenardaki deliğin açık olmasını sağlayınız.
8. Kaset bölmesini kapatınız.
9. REC tuşuna basınız.
10. CD’yi çalmak için PLAY / PAUSE tuşuna basınız.
11. Kaydı duraklatmak için PAUSE tuşuna basınız.
12. Kayda devam etmek için PAUSE tuşuna tekrar basınız.
13. Kadı durdurmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
USB Cihazından veya SD Bellek Kartıda Kayıt
1. FUNCTION seçicisini CD / MP3 / USB / SD konumuna alınız.
2. USB cihazını veya bir SD bellek kartını takınız.
3. Kaydetmek istediğiniz parçayı seçmek için SKIP+ veya SKIP- tuşlarını kullanınız.
4. PLAY / PAUSE tuşuna basınız.
5. Kaset kapağını açmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
6. Boş bir kaset takınız.
7. Kasetin kenarındaki delik kapalı olmalıdır.
8. Kaset bölmesini kapatınız.
9. REC tuşuna basınız.
10. PLAY / PAUSE tuşuna basrak USB cihazından veya SD bellek kartından çalma işlemini
başlatınız.
11. Kaydı duraklatmak için PAUSE tuşuna basınız.
12. Kayda devam etmek için PAUSE tuşuna basınız.
13. Kaydı durdurmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
Radyodan Kayıt
1. FUNCTION seçicisini RADIO konumuna alınız.
2. Frekans bandını ve istasyonu seçiniz.
3. Boş bir kaset takınız.
4. Kenardaki deliğin kapalı olmasını sağlayınız.
5. Kaset bölmesini kapatınız.
6. REC tuşuna basınız.
7. Kaydı duraklatmak için PAUSE tuşuna basınız.
8. Kayda devam etmek için PAUSE tuşuna basınız.
9. Kaydı durdurmak için STOP / EJ. tuşuna basınız.
Kasetin Silinmesi
1. FUNCTION seçicisini TAPE / OFF konumuna alınız.
2. REC tuşuna basınız, artık kasette kayıtlı ne varsa silinecektir.
Otomatik Durdurma
Kasetin sonuna gelindiğinde cihaz otomatik olarak duracaktır.
Otomatik Seviye Kontrolü
Bu cihaz en gelişmiş Otomatik Seviye Kontrol (ALC) özelliğine sahiptir; dolayısıyla, kayıt esnasında
ses seviyesini ayarlamaya gerek yoktur.
Kastele ilgili esaslar
1. Gevşek kaset bandı sorun yaratabilir. Kalem gibi bir nesneyle kaset
bandını Resim 1’de gösterildiği gibi geriniz.
2. Kayıtların kazara silinmesini engellemek için, kenardaki kısımları bir
tornavida ile kırınız (bak Resim 2). Zaten kearı kırılmış kasetlere tekrar
kayıt yapmak isterseniz, delikleri bir bantla kapatınız (bak Resim 3).
Res. 2 Res. 3
3. Kasetlerin saklanması:
Kasetleri doğrudan gün ışığına maruz bırakmayınız veya ısı üreten cihazların yanına
koymayınız; Kasetleri manyetik alanlardan uzaklaştırınız.
4. 120-dakikalık kasetler:
120-dakikalık kasetler ince olduklarından, bant silindirlerden geöerken kolayca kırılabilir.
5. Sonu olmayan kasetler:
sonu olmayan kasetleri kullanmayınız zira, zira cihazın aksamına zarar verebilirsiniz.
6. Okuyucu kafaların temizlenmesi:
Kaset bölmesinin iyi çalışmasını sağlamak ve
silindirlerin ömrünü uzatmak için daima okuma kafasını
(kayıt / çalma / silme), lastik ve silindirleri temiz
tutunuz.Şu şekilde temizleyiniz:
Kaset bölmesini açınız.
Kafayı, lastik ve silindirleri temizlemek için alkole
batırılmış ucu pamuklu bir çubuk kullanınız (kayıt /
çalma / silme).
7. Kafanın mıknatıslanmasını gidermek:
Kayıt / çalma kafası mıknatıslandığında, çalma esnasında gürültü duyabilirsiniz. Bu durumda
kafanın mıknatısanmasını gidermek için marketlerden mıknatılanmayı giderici (kafa silici) satın
alınız.
Not: temizleme yaparken, cihazın aksamına zarar vermemeye dikkat ediniz.
Ses kafası
Sislindir
silme kafası
Lastik
PAMUKLU ÇUBUK
Resim. 1
Kısım B
Yapışkan bant
Resim A
deliği
AB
141. 140.
SORUN GİDERME
Eğer bu sistemle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki listeye servise haber vermeden
evvel bakınız.
UYARI: cihazı asla açmayınız. Daima uzman servis veya elemanlardan yardım alınız.
GENEL
Ses yok
RADYO
Zayıf Sinyal
KASET KAYDEDİCİ
Düşük Ses Kalitesi
Kayıt işlemi başlamıyor
CD / MP3
CD atlama yapıyor
Ekran: YOK
Ses en aza ayarlanmıştır.
Kulaklıklar takılıdır.
Piller zayıflamıştır.
Piller yanlış takılmıştır.
Ana ceryan kablosu takılı
değildir.
Zayıf sinyal.
Diğer cihazlar parazit yapıyordur
(TV, VCR, bilgisayar, vs.).
Kafa, lastik ve silindirler kirlidir.
Kenardaki kısım kırılmıştır.
CD / MP3 kirli veya hasarlıdır.
CD takılı değildir.
CD kirlidir veya hasarlıdır.
Lazer mercek nemlenmiştir.
CD-R / RW boştur veya
sonlandırılmamıştır.
Sesi ayarlayınız.
Kulaklıkları çıkarınız.
Pilleri değiştiriniz.
Kutuplara dikkat ediniz.
Ceyan kablosunu doğru takınız.
Anteni ayarlayınız:
FM: teleskopik anten.
AM: cihazı döndürünüz.
Diper cihazlardan uzaklaştırınız.
Kafa, lastik ve silindirleri
temizleyiniz.
Bantla deliği kapatınız.
Diski değiştiriniz veya
temizleyiniz.
Bir CD, CD-R veya CD-RW
takınız.
CD’yi değiştiriniz veya
temizleyiniz.
Lazer merceğin kurumasını
(yaklaşık 1 saat) bekleyiniz.
CD-R / RW’yi sonlandırınız.
SORUN
MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM
ÖZELLİKLER
Generl
Güç Kaynağı: AC 230 V ~ 50 Hz
DC 12 V (6 adet LR14 / UM-2 / C, 1.5 V tipi pil)
(piller beraber verilmez)
Frekans Aralığı: AM (MW) 525 - 1615 kHz.
FM (UKW) 87.5 - 108 MHz.
SES
Hoparlör Empedansı: 8 Ohm
Dimensions: yaklaşık 290 x 275 x 380 mm
Ağırlık: Yaklaşık 2 kg
ÖNCEDEN HABER VERILMEKSIZIN DEĞIŞTIRILEBILIR.
/

Bu kılavuz da uygundur