IKEA LFCF223/92 Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
LFCF223/92
Tip
Kullanım kılavuzu
LAGAN
LFCF223/92
PL
TR
RU
SK
POLSKI 4
TÜRKÇE 19
РУССКИЙ 32
SLOVENSKY 48
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Eksploatacja 7
Pierwsze użycie 7
Codzienna eksploatacja 8
Przydatne rady i wskazówki 9
Konserwacja i czyszczenie 11
Co zrobić, gdy… 12
Dane techniczne 14
Instalacja 14
Ochrona środowiska 15
GWARANCJA IKEA 16
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
oraz w celu zapewnienia prawidłowej eks-
ploatacji, przed instalacją i pierwszym uży-
ciem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi wraz ze wska-
zówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkow-
nicy urządzenia powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć nie-
potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas
eksploatacji urządzenia oraz przekazanie
jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży, kolej-
nemu użytkownikowi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników i własności należy przestrzegać
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi, ponieważ producent nie jest odpo-
wiedzialny za szkody spowodowane niezas-
tosowaniem się do nich.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczo-
ne do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z te-
go urządzenia przez osobę odpowiedzial-
ną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.
Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
W przypadku utylizacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć prze-
wód zasilający (maksymalnie blisko urzą-
dzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić ba-
wiące się dzieci przed poraż
eniem prą-
dem lub przed zamknięciem się w środku
urządzenia.
•Jeśli to urządzenie zawierające magne-
tyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryg-
lem) w drzwiach lub w pokrywie, przed
oddaniem starego urządzenia do utylizacji
należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to
przypadkowemu uwięzieniu dziecka w
środku urządzenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
•Urządzenie jest przeznaczone do przecho-
wywania żywności i/lub napojów w zwyk-
łych warunkach domowych tak, jako opi-
sano w niniejszej instrukcji obsługi.
•Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicz-
nych ani żadnych innych sztucznych me-
tod.
POLSKI 4
•Nie należy stosować innych urządzeń elek-
trycznych (np. maszynek do lodów) wew-
nątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zos-
tały one dopuszczone do tego celu przez
producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
•W układzie chłodniczym urządzenia znaj-
duje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
•Należy upewnić się, że podczas transportu
i instalacji urządzenia nie zostały uszko-
dzone żadne elementy układu chłodnicze-
go.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
–unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu
–dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie
Zmiany parametrów technicznych lub inne
modyfikacje urządzenia grożą niebezpie-
czeństwem. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowodo-
wać zwarcie, pożar i/lub porażenie prą-
dem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy
elektryczne (przewód zasilający,
wtyczka, sprężarka) mogą zostać
wymienione wyłącznie przez autoryzowany
serwis lub wykwalifikowany personel
techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasi-
lającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka prze-
wodu zasilającego nie została przy-
gnieciona ani uszkodzona przez tylną
ściankę urządzenia. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się prze-
grzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilaj
ący.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzo-
wane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem lub
pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klo-
sza żarówki
1)
oświetlenia wewnętrz-
nego.
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmio-
tów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, gdyż może to spowodo-
wać uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
•Nie należy wystawiać urządzenia na bez-
pośrednie działanie promieni słonecznych.
Żarówki oświetlenia
2)
zastosowane w tym
urządzeniu są specjalnymi żarówkami
przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oświet-
lania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
•Nie wolno przechowywać łatwopalnych
gazów ani płynów w urządzeniu, ponie-
waż mogą one spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpo-
średnio przy otworze wentylacyjnym na
tylnej ściance.
3)
•Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
•Należy ściśle stosować się do zaleceń
przechowywania podanych przez produ-
centa urządzenia.
•W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże ciś-
nienie w pojemniku może spowodować ich
eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urzą-
dzenia.
1) Jeśli żarówka urządzenia posiada klosz
2) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
3) Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie
POLSKI 5
Lody na patyku mogą być przyczyną od-
mrożeń w przypadku ich spożycia od razu
po wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
Przed przeprowadzeniem konserwacji na-
leży wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
•Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
•Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Użyć plas-
tikowego skrobaka.
•Należy regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-
ności wyczyścić odpływ. Jeżeli odpływ jest
zablokowany, woda zacznie się zbierać
na dnie urządzenia.
Instalacja
Ważne! W celu podłączenia elektrycznego
należy postępować zgodnie z instrukcjami
opisanymi w odpowiednim rozdziale.
•Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewen-
tualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić do autoryzowanego punktu serwi-
sowego (patrz rozdział "Serwis"). W tym
przypadku należy zachować opakowanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czte-
rech godzin przed podłączeniem urządze-
nia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do
sprężarki.
•Należy zapewnić odpowiednią wentylację
ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpo-
wiednia wentylacja prowadzi do jego
przegrzewania. Aby zapewnić odpowied-
nią wentylację, należy postępować zgod-
nie z poleceniami dotyczącymi instalacji.
•Jeśli to tylko możliwe, tylna ścianka urzą-
dzenia powinna być skierowana do ścia-
ny, aby unikać dotykania lub chwytania za
ciepłe elementy (spr
ężarka, skraplacz) i
zapobiec ewentualnym oparzeniom.
•Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
•Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego.
Serwis
Wszelkie prace elektryczne związane z
naprawą urządzenia powinny być prze-
prowadzone przez uprawnionego elektry-
ka lub inną kompetentną osobę.
Naprawy tego produktu muszą być wyko-
nywane przez autoryzowany punkt serwi-
sowy. Należy stosować wyłącznie orygi-
nalne części zamienne. Numery serwisowe
podano w informacjach dotyczących ser-
wisu.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w ma-
teriałach izolacyjnych urządzenia nie ma ga-
zów szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy usuwać wraz z odpa-
dami komunalnymi i śmieciami. Pianka izola-
cyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie
należy utylizować zgodnie z obowiązują
cymi
przepisami, które można uzyskać od władz
lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu
chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wy-
mienniku ciepła. Materiały użyte w tym urzą-
dzeniu, oznaczone symbolem
, są prze-
znaczone do recyklingu.
POLSKI 6
Eksploatacja
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, pokrętło regulacji
temperatury należy ustawić w położeniu "O".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycz-
nie.
W celu ustawienia temperatury, należy po-
stępować w następujący sposób:
•obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
•obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać
maksymalne chłodzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj naj-
bardziej odpowiednie.
Dokładne ustawienie temperatury należy
wybrać, biorąc pod uwagę fakt, że tempera-
tura wewnątrz urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
•częstotliwości otwierania drzwi
•ilości przechowywanej żywności
lokalizacji urządzenia.
Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka lub urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano ustawienie
najniższej temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co powoduje
formowanie się szronu na tylnej ściance. W
takim przypadku należy ustawić pokrętło na
wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie, a w rezultacie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się
w nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem, a następnie należy je dokładnie
osuszyć.
Ważne! Nie należy stosować silnych deter-
gentów ani materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni urządzenia.
POLSKI 7
Codzienna eksploatacja
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Skrobak do lodu
x1
Ważne!
To urządzenie jest
sprzedawane we
Francji.
Zgodnie z prawem
obowiązującym w tym
kraju, urządzenie musi
być wyposażone w
specjalny przyrząd
(patrz rysunek) umie-
szczony w najniżej
położonej komorze chłodziarki, którego za-
daniem jest wskazywanie najniższej tempe-
ratury w urządzeniu.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chło-
dziarki wyposażono w
kilka prowadnic
umożliwiających
umieszczeniełek
zgodnie z aktualnymi
potrzebami.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić prze-
chowywanie artyku-
łów spożywczych w
opakowaniach o róż-
nej wielkości, półki w
drzwiach można
umieszczać na róż-
nych wysokościach.
Aby dokonać odpo-
wiedniego ustawienia,
należy: stopniowo pociągaćłkę do góry
aż do jej poluzowania (1), wyjąć ją naciska-
jąc w kierunku środka (2), a następnie umieś-
cićłkę w żądanym miejscu.
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
Kosze zamrażarki po-
siadają
ograniczniki,
które zapobiegają ich
przypadkowemu wy-
jęciu lub wypadnięciu.
W celu wyjęcia kosza
należy pociągnąć
kosz do siebie (1) i, po
całkowitym wysunię-
ciu, wyjąć go przechy-
lając jego przednią część do góry (2).
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść jego
przednią część i włożyć do środka zamrażar-
ki. Po wsunięciu poza ograniczniki, wcisnąć
kosz na miejsce.
1
2
2
1
POLSKI 8
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mro-
żenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie po-
trzeba zmieniać średniego ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia należy
obrócić regulator temperatury na wyższe us-
tawienie, aby uzyskać maksymalne ochło-
dzenie.
Ważne! W takiej sytuacji temperatura w
komorze chłodziarki może spaść poniżej 0°C.
W takiej sytuacji należy ponownie ustawić
temperaturę na wyższą.
Umieścić ś
wieżą żywność do zamrożenia w
górnej części komory.
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbole przedstawiajążne rodzaje mro-
żonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju
produktów spożywczych. To, czy zastosowa-
nie ma wyższa czy niższa wartość wskazane-
go okresu przechowywania zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed za-
mrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia
urządzenia lub po okresie jego nieużywania,
przed włożeniem żywności do komory za-
mrażarki należy odczekać co najmniej 2 go-
dziny od włączenia urządzenia przy usta-
wieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż
podany w parametrach
technicznych w punkcie "Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania", należy szybko
skonsumować rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej,
po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
należy przed użyciem rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od czasu przeznaczonego na tę
operację.
Małe kawałki można gotować w stanie za-
mrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki.
W takim przypadku gotowanie potrwa jed-
nak dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie jeden po-
jemnik do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamraż
arki.
Ważne! Do wyjmowania pojemnika z
zamrażarki nie należy używać metalowych
narzędzi.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia
i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest
to absolutnie konieczne.
•Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest usta-
wione w najwyższej pozycji lub urządzenie
jest w pełni załadowane, sprężarka może
pracować bez przerwy, co powoduje for-
mowanie się szronu lub lodu na parowni-
ku. Jeśli do tego dojdzie, należy obrócić
POLSKI 9
pokrętło regulacji temperatury w kierunku
niższego ustawienia, co umożliwi automa-
tyczne odszronienie urządzenia oraz po-
zwoli ograniczyć zużycie energii elektrycz-
nej.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
•W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów.
•Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach.
•Należy zapewnić swobodny przepływ po-
wietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
•Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować do
polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na warzy-
wa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na do-
wolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w szufladzie.
•Masło i ser: należy je umieszczać w spe-
cjalnych hermetycznych pojemnikach lub
zapakować w folię aluminiową lub wo-
reczki polietylenowe tak, aby maksymalnie
ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny mieć założone
nakrętki i być przechowywane na półce na
butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, je-
śli nie są zapakowane, nie należy prze-
chowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniż
szych wskazówek:
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana
na tabliczce znamionowej.
•Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać
kolejnej partii żywności.
•Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie
oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i zwięk-
szenia skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko potrzeb-
nych ilości.
Żywność należy pakować w folię aluminio-
wą lub polietylenową zapewniają
cą her-
metyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów.
Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i przez dłuższy czas, niż te, o dużej
zawartości tłuszczu; sól powoduje skróce-
nie okresu przechowywania żywności.
•Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wy-
jęciu z komory zamrażarki może spowodo-
wać odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wy-
dajnością, należy:
•Upewnić się, że mrożonki były odpowied-
nio przechowywane w sklepie.
•Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia
i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest
to absolutnie konieczne.
•Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe-
żość i nie może być ponownie zamrażana.
•Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
POLSKI 10
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodzenia urządzenia zawiera węg-
lowodory; dlatego wszelkie prace konserwa-
cyjne i napełnianie układu powinny być wy-
konywane przez wykwalifikowanych serwi-
santów.
Ostrzeżenie! Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
•wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą
wodą z dodatkiem neutralnego mydła.
•regularnie sprawdzać i przecierać uszczel-
ki drzwi, aby upewnić się, że są czyste.
•dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie należy ciągnąć, przesuwać ani
uszkadzać rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środków czy-
szczących, ściernych, produktów do czy-
szczenia o intensywnym zapachu lub wosko-
wych środków czyszczących do czyszczenia
wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie powierzchni i po-
zostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężar-
kę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki lub
odkurzacza. Zwiększy to wydajność urzą-
dzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycz-
nej.
Ważne! Należy chronić system chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawie-
rają substancje chemiczne, które mogą usz-
kodzić tworzywa sztuczne zastosowane w
urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie
zewnętrznych cz
ęści urządzenia ciepłą wodą
z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urzą-
dzenie do źródła zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem
przy wyłączeniu silni-
ka sprężarki w czasie
normalnego użytko-
wania szron jest usu-
wany automatycznie z
parownika komory
chłodziarki. Rozpusz-
czony szron spływa z
rynienki do pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad sprę-
żarką, gdzie odparowuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu
odpływowego znajdującego się na środku
rynienki w komorze chłodziarki aby zapobiec
przelewaniu się wody i kapaniu na żywność.
Należy używać specjalnej przetyczki dostar-
czonej wraz z urządzeniem i umieszczonej w
otworze odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części
komory zawsze powstaje pewna ilość szronu.
Ważne! Zamrażarkę należy rozmrażać
, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artyku-
ły spożywcze, zawinąć w kilka warstw
gazet i umieścić w chłodnym miejscu.
3. Wyjąć szuflady zamrażarki.
4. Proces rozmrażania można przyspieszyć.
W tym celu do zamrażarki należy włożyć
naczynie z gorącą (nie wrzącą) wodą.
5. Odczepić ka-
nalik spustowy
znajdujący się
na dnie urzą-
dzenia, włożyć
go zgodnie z
ilustracją oraz
podstawić na-
czynie do zbie-
rania wody.
POLSKI 11
6. Ostrożnie zeskrobywać szron gdy zacz-
nie się roztapiać. Użyć dostarczonego w
komplecie skrobaka do lodu.
7. Po całkowitym roztopieniu się lodu wy-
czyścić i wytrzeć wnętrze komory do su-
cha, a następnie z powrotem założyć na
miejsce kanalik spustowy.
8. Włączyć urządzenie.
9. Włożyć wcześniej wyjęte produkty spoży-
wcze.
Ważne! Uregulować urządzenie na
najwyższe ustawienie i odczekać kilka
godzin tak, aby jak najszybciej mogło
uzyskać odpowiednią temperaturę.
Ostrzeżenie! Do usuwania szronu z
parownika nigdy nie używać ostrych
metalowych przedmiotów, ponieważ może
to spowodować jego uszkodzenie. Do
przy
śpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod oprócz
tych, które są zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów
spożywczych podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie czasu ich
przechowywania.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (jeśli przewidzia-
no).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie ak-
cesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, nale-
ży poprosić kogoś o regularne sprawdzanie,
aby uniknąć zepsucia się żywności w przy-
padku przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
usunięcia problemu należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w
niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącz-
nie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej
kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnej pracy
urządzenia słychać odgłosy pracy
urządzenia (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie głośno pra-
cuje.
Urządzenie nie jest prawidło-
wo ustawione.
Należy sprawdzić, czy urzą-
dzenie stoi stabilnie (wszystkie
żki powinny stać na podło-
dze).
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilają-
cego nie została właściwie
włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę prawidł
owo do
gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie. Żarówka jest uszkodzona. Patrz "Wymiana żarówki".
POLSKI 12
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Sprężarka pracuje bez-
ustannie.
Temperatura nie jest prawid-
łowo ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz "Zamykanie drzwi".
Drzwi są otwierane zbyt częs-
to.
Nie należy pozostawiać drzwi
otwartych dłużej, niż to ko-
nieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie-
szczeniu.
Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycz-
nego rozmrażania szron roz-
mraża się na tylnej ściance.
Jest to prawidłowe.
Woda spł
ywa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany. Należy wyczyścić odpływ skro-
plin.
Produkty uniemożliwiają spły-
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ścianie.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wypływa na pod-
łogę.
Końcówka wężyka odprowa-
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężar-
ką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządze-
niu jest zbyt niska/wyso-
ka
Regulator temperatury nie jest
prawidłowo ustawiony.
Ustawić wyższą/niższą tempe-
raturę
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po
wykonaniu powyższych czynności, należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisowym. Stosowny wykaz znajduje się na
końcu niniejszej instrukcji.
Wymiana żarówki
Uwaga! Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
1. Odkręcić śrub-
kę klosza ża-
rówki.
2. Odciągnąć ha-
czyk mocujący
klosza żarówki.
3. Zdjąć klosz ża-
rówki.
2
1
3
POLSKI 13
4. Wymienić żarówkę na żarówkę o tej sa-
mej mocy, przeznaczoną specjalnie do
urządzeń domowych. (Moc maksymalna
jest podana na kloszu żarówki.)
5. Nałożyć klosz żarówki.
6. Dokręcić śrubkę klosza.
7. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
8. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oświet-
lenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi.
Należy przeczytać instrukcję instalacji.
3. W razie konieczności wymienić uszkodzo-
ne uszczelki drzwi. Skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość 1750 mm
Szerokość 595 mm
Głębokość 632 mm
Pojemność (netto)
Chłodziarka 223 litrów
Zamrażarka 92 litrów
System rozmrażania
Chłodziarka auto
Zamrażarka manual
Oznaczenie gwiazdko-
we
Czas utrzymywania
temperatury bez zasi-
lania
20 godzin
Wydajność zamraża-
nia
4 kg/24 godz.
Pobór energii 0,751 kWh/24
godz.
Poziom hałasu 40 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Dane techniczne pod-
ane są na tabliczce
znamionowej znajdu-
jącej się z lewej strony
wewnątrz urządzenia
oraz na etykiecie in-
formującej o zużyciu
energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia
należy dokładnie przeczytać rozdział
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w
celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa
oraz prawidłowego działania urządzenia.
Ważne! Przed instalacją urządzenia należy
przeczytać instrukcję instalacji.
POLSKI 14
Miejsce instalacji
W celu zapewnienia optymalnego działania,
urządzenie należy zainstalować z dala od
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd. Nale-
ży zapewnić, aby powietrze mogło swobod-
nie przepływać z tyłu urządzenia.
Miejsce instalacji
To urządzenie należy zainstalować w su-
chym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu (w
garażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać op-
tymalną wydajność urządzenia należy zain-
stalować je w miejscu, w którym temperatura
otoczenia odpowiada klasie klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej urządze-
nia:
Klasa klimatycz-
na
Temperatura otocze-
nia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do + 43°C
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do gniazd-
ka należy sprawdzić, czy napięcie oraz częs-
totliwość na tabliczce znamionowej odpo-
wiadają napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego ma w tym celu spe-
cjalny styk. Jeśli gniazdko nie ma wyprowa-
dzonego uziemienia, urządzenie należy pod-
łączyć do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacjach z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności w przypadku nieprzestrzegania pod-
anych zaleceń bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw
EWG.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczełowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia. Aby opa-
kowanie zostało poddane utylizacji, należy
wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika na
odpady.
POLSKI 15
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres
pięciu (5) lat od daty pierwszego zakupu
urządzenia w sklepie IKEA, przy czym w
przypadku urządzeń oznaczonych marką
LAGAN okres ten wynosi dwa (2) lata. W ce-
lu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć
oryginał rachunku. Wykonywanie prac gwa-
rancyjnych nie powoduje przedłużenia ok-
resu gwarancji urządzenia ani nowych częś-
ci.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w sklepach
IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyjne
za pośrednictwem sieci własnych punktów
lub sieci autoryzowanych partnerów serwiso-
wych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spo-
wodowane wadliwością konstrukcji lub mate-
riałów wykorzystanych do produkcji urzą-
dzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
urządzenia używane w warunkach gospo-
darstwa domowego. Wyjątki od powyższej
zasady okre
ślone są w rozdziale zatytułowa-
nym "Czego nie obejmuje gwarancja?". W
okresie gwarancji pokrywane będą koszty
usunięcia usterek, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod
warunkiem dostępności urządzenia dla po-
trzeb wykonania naprawy bez konieczności
ponoszenia szczególnych kosztów o ile po-
wstała usterka jest związana z wadą kon-
strukcyjną lub materiałową objętą gwaran-
cją. Przy uwzględnieniu powyższych warun-
ków zastosowanie mają przepisy UE (Dyrek-
tywa 99/44/WE) oraz odpowiednie przepi-
sy prawa krajowego. Części wymienione sta-
ją się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada pro-
dukt i rozstrzyga, według własnego uznania,
czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W ra-
zie uznania, że produkt jest objęty gwaran-
cją, serwis IKEA lub autoryzowany partner
serwisowy decyduje, wedł
ug własnego uzna-
nia, czy naprawić wadliwy produkt czy wy-
mienić go na taki sam lub porównywalny
produkt. Ujawniona wada zostanie usunięta
na nieodpłatnie w ciągu 14 dni od daty zgło-
szenia uszkodzenia do autoryzowanego ser-
wisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
•Zwykłego zużycia.
•Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego
z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowa-
nego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
nieprawidłową instalacją lub podłącze-
niem do niewłaściwego źródła napięcia,
uszkodzenia spowodowanego reakcją
chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, ko-
rozją lub uszkodzeniem w wyniku działa-
nia wody, w tym uszkodzenia spowodo-
wanego nadmiarem wapnia w wodzie z
instalacji wodociągowych oraz uszkodze-
nia spowodowanego anomaliami pogodo-
wymi.
•Materiałów eksploatacyjnych, w tym bate-
rii i żarówek.
•Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użytko-
wanie urządzenia, w tym rys oraz ewen-
tualnych przebarwień.
•Przypadkowych uszkodzeń spowodowa-
nych przez obce ciała lub substancje, czy-
szczenie lub przepychanie: filtrów, syste-
mów odprowadzania wody lub szuflad na
proszek.
POLSKI 16
Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszy-
ków na naczynia i sztućce, węży doprowa-
dzających wodę i spustowych, uszczelek,
żarówek oraz ich pokryw, wyświetlaczy,
pokręteł, obudów oraz części obudów,
chyba że można wykazać, że uszkodzenia
takie zostały spowodowane wadami pro-
dukcyjnymi.
• Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez wyznaczo-
ny przez IKEA serwis lub autoryzowanego
partnera serwisowego bądź przypadków
niezastosowania części oryginalnych.
•Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w sposób
niezgodny ze specyfikacją.
•Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowego.
Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli kli-
ent sam transportuje urządzenie do domu
lub pod inny adres, IKEA nie będzie pono-
sić żadnej odpowiedzialności za uszko-
dzenia, jakie mogą powstać podczas
transportu. Jednakże, jeśli IKEA dostarcza
urządzenie na adres klienta, niniejsza
gwarancja będzie obejmowała ewentual-
ne uszkodzenia urządzenia powstałe pod-
czas takiej dostawy.
• Koszt przeprowadzenia początkowej in-
stalacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli
usługodawca reprezentujący IKEA lub au-
toryzowany serwisant IKEA naprawią lub
wymienią urządzenie w ramach niniejszej
gwarancji, taki usługodawca lub autoryzo-
wany serwisant w razie potrzeby ponow-
nie zainstaluje naprawione lub wymienio-
ne urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowa-
nia do pracy prawidłowo wykonanej przez
wykwalifikowanego specjalistę, przy zasto-
sowaniu oryginalnych części IKEA, w celu do-
stosowania urządzenia do wymagań bez-
pieczeństwa technicznego obowiązujących w
innym państwie członkowskim UE.
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obej-
mują bądź
wykraczają poza wymogi przepi-
sów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupu-
jącego wynikających z tytułu niezgodności
towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na teryto-
rium Polski. W przypadku urządzeń zakupio-
nych w jednym państwie członkowskim UE i
przewiezionych do innego państwa człon-
kowskiego UE, usługi serwisowe świadczone
będą na standardowych warunkach gwa-
rancyjnych obowiązujących w nowym pań-
stwie. Obowiązek świadczenia usług gwa-
rancyjnych powstaje wyłącznie wówczas
gdy:
•samo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom technicznym pań-
stwa, w którym zgłaszana jest reklamacja
w ramach gwarancji;
•amo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom zawartym w Instruk-
cji Montażu oraz informacji dotyczących
bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urz
ądzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej
gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących instala-
cji urządzenia w zestawach kuchennych
IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień doty-
czących:
ogólnej instalacji zestawów kuchen-
nych IKEA;
–podłączenia do instalacji elektrycznych
(jeżeli urządzenie nie jest wyposażone
w przewód i wtyczkę), wodnych i gazo-
wych, które powinno być wykonane
przez autoryzowanego technika serwi-
sowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji urządze-
nia IKEA.
POLSKI 17
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlep-
szych usług, przed skontaktowaniem się z na-
mi prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji
Montażu lub Instrukcji Obsługi zawartych w
niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znaj-
duje się pełna lista danych kontaktowych
IKEA wraz z numerami telefonów.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w broszurze
przeznaczonej dla konkretnego urządzenia.
Dzwoniąc do IKEA należy pamiętać o
numerze artykułu (ośmiocyfrowym kodzie)
danego urządzenia IKEA.
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek
skorzystania z gwarancji. Na rachunku pod-
ana jest również nazwa oraz numer aurtyku-
łu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupionego
przez Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z ser-
wisem Państwa urządzeń proszę kierować
do najbliższego telecentrum IKEA. Zalecamy
uważne przeczytanie dokumentacji urządze-
nia przed skontaktowaniem się z nami.
POLSKI 18
İçindekiler
Güvenlik bilgileri 19
Çalıştırma 21
İlk kullanım 22
Günlük kullanım 22
Yararlı ipuçları ve bilgiler 24
Bakım ve temizlik 25
Servisi aramadan önce 26
Teknik veriler 28
Montaj 28
Çevreyle ilgili bilgiler 29
IKEA GARANTİSİ 29
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullan-
madan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçla-
rı ve uyarı bilgileri de dahil dikkatlice okuyu-
nuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan ka-
çınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin ciha-
zın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili
bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu
saklayınız ve cihaz başka bir yere taşındığın-
da veya satıldığında beraberinde veriniz,
böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin de
cihaz ve güvenliği hakkında bilgi sahibi ol-
ması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zarar-
lardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatların-
daki uyarıları
dikkate alınız.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük kişiler (çocuklar da dahil)
veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olma-
yan kişiler tarafından, yanlarında güvenlik-
lerinden sorumlu ve cihazın kullanımıyla il-
gili bilgi veren ve gözetleyen bir kişi olma-
dıkça kullanılmamalıdır.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından
emin olacak şekilde gözetim altında tutul-
ması gerekir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski söz konusudur.
•Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy-
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve ci-
hazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz (mümkün
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve ka-
pağı
nı çıkartınız.
•Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci-
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir
kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı-
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla-
nılmaz hale getiriniz. Bu şekilde, çocukların
cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine za-
rar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Dikkat Havalandırma menfezlerini,
tıkanmasını önleyerek temiz halde
tutunuz.
Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan-
mıştır.
Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı
gibi bir evde kullan
ılan yiyecek ve/veya
içecekleri muhafaza etmek amacıyla üretil-
miştir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için me-
kanik bir aygıt veya başka suni bir yöntem
kullanmayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmadığı sü-
rece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların
içinde kullanmayınız.
•Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
TÜRKÇE 19
•Cihazı n soğutucu devresinde, çevreyle ol-
dukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobü-
tan (R600a) bulunmaktadır.
•Cihazı n nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin ha-
sar görmediğinden emin olunuz.
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
–çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutunuz,
–cihazın yerleştirildiği odayı iyice hava-
landırınız.
• Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya
ürünü herhangi bir şekilde modifiye etmek
tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar
bir kısa-devreye ve/veya elektrik çarpma-
sına neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça
(elektrik kablosu, fiş, kompresör) yetkili
servis temsilcisi veya kalifiye bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalı
dır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp
ezilmediğinden emin olunuz. Sıkışıp
ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik
fişi aşırı ısınabilir ve bir yangına neden
olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden
emin olunuz.
4. Elektrik kablosunu çekmeyiniz.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi tak-
mayınız. Elektrik çarpması veya yangın
riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı
4)
olmadan çalıştırmayınız.
•Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalı-
dır.
•Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucu-
dan bir şey çıkartmayınız veya dokunmayı-
nız aksi halde cildiniz tahriş olabilir veya
donma/soğuk yanığına neden olabilir.
•Cihazı n uzun süre güneş ışığına maruz kal-
masını önleyiniz.
Bu cihazda kullanılan lamba ampulleri
5)
sadece elektrikli ev aletleri için seçilmiş
özel amaçlı ampullerdir. Bunlar evdeki nor-
mal aydınlatma için kullanılamazlar.
Günlük kullanım
•Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parça-
ların üzerine koymayınız.
•Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayınız,
çünkü bunlar patlayabilir.
•Gıda ürünlerini direk olarak arka panelde-
ki hava çıkışına dayamayınız.
6)
•Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten son-
ra tekrar dondurulmamalıdır.
•Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
ediniz.
Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir.
Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecek-
ler koymayınız, çünkü bu sıvılar bulunduk-
ları kabın içinde basınç oluşturur ve sonuç
olarak patlayıp cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
•Buz tanecikleri, eğer cihazdan çı karılır çı-
karılmaz direk tüketilirse, don yanıklarına
neden olabilir.
Bakım ve temizlik
•Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız ve
elektrik fişini prizden çekiniz.
•Cihazı metal nesneler kullanarak temizle-
meyiniz.
•Cihazın buzunu temizlemek için keskin nes-
neler kullanmayınız. Plastik bir raspa kulla-
n
ınız.
•Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş
su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
ediniz. Gerekirse tahliye kısmını temizleyi-
niz. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın
alt kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragrafta verilen talimatlara dikkatlice
riayet ediniz.
4) Eğer lamba kapağı varsa.
5) Eğer lamba varsa
6) Eğer cihaz No-Frost ise.
TÜRKÇE 20
/