IKEA FRYSA Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Kategori
dondurucular
Model
FRYSA
Tip
Kullanım kılavuzu
FRYSA
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 24
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
Instalacja 7
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Pierwsze użycie 12
Codzienna eksploatacja 12
Wskazówki i porady 14
Konserwacja i czyszczenie 15
Rozwiązywanie problemów 16
Dane techniczne 19
GWARANCJA IKEA 20
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany
serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
ryzyko pożaru i porażenia
prądem elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z serwisem lub
elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
POLSKI
6
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 7
Umiejscowienie
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w
garażu lub piwnicy). Aby jednak uzyskać
optymalną wydajność urządzenia, należy
zainstalować je w miejscu, w którym
temperatura otoczenia odpowiada klasie
klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa klimatyczna Temperatura otocze-
nia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
Klasa klimatyczna Temperatura otocze-
nia
T od +16°C do +43°C
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
21
4
3
5
1
Panel sterowania
2
Moduł chłodzenia (parownik)
3
Pokrywy komór zamrażarki
4
Szuflady zamrażarki
5
Tabliczka znamionowa
Strefa najniższej temperatury
Strefa najwyższej temperatury
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
A++
1
6
3
2
4
5
1
Wyświetlacz
2
Przycisk podwyższania temperatury
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk OK
5
Przycisk Function
6
Przycisk ON/OFF
Wyświetlacz
A FC D EB
A) Funkcja minutnika
B) Funkcja Chłodzenie napojów
C) Funkcja Szybkie zamrażanie
D) Funkcja Blokada uruchomienia
E) Wskaźnik alarmu
F) Wskaźnik temperatury
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie DEMO, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym. Patrz część
„Rozwiązywanie problemów”.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby ustawić inną temperaturę, należy
zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać
przez 5 sekund.
Wyświetlacz wyłącza się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Regulacja temperatury
Ustawienie temperatury w zamrażarce
można zmieniać poprzez naciskanie
przycisku regulacji temperatury.
Temperatura domyślna:
-18°C w komorze zamrażarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
Temperatura w komorze zamrażarki może
się wahać w zakresie od około -15do
około -24.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
POLSKI 10
Menu funkcji
Po naciśnięciu przycisku Function można
włączyć następujące funkcje:
funkcję Fast Freezing
funkcję Drinks Chill
funkcję Child Lock
bez symbolu: normalne działanie
Każdą z funkcji można włączyć
i wyłączyć w dowolnym czasie;
w tym celu należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk Function, aż nie
będzie wyświetlany żaden
symbol.
Funkcja szybkiego zamrażania
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej
żywności, należy uruchomić funkcję
szybkiego zamrażania.
Nacisnąć przycisk Funkcja (w razie
potrzeby kilkakrotnie), aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
Funkcję tę można w dowolnej chwili
wyłączyć, naciskając przycisk Funkcja (patrz
„Menu funkcji”).
Funkcja Chłodzenie napojów
Tryb Chłodzenie napojów, umożliwiający
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatny np. w przypadku konieczności
schładzania produktu przez określony czas.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Function, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Wskaźnik Chłodzenie napojów zacznie
migać. Przez kilka sekund będzie
wyświetlana ustawiona wartość dla
minutnika (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika,
aby zmienić ustawienie w zakresie od 1
do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Chłodzenie napojów zacznie
świecić w sposób ciągły. Wskazanie
minutnika (min) zacznie migać. Po
zakończeniu odliczania wskaźnik
Chłodzenie napojów zacznie migać i
włączy się dźwiękowy sygnał alarmowy.
4. Nacisnąć OK, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy i zakończyć działanie
funkcji.
Funkcję można wyłączyć w
dowolnej chwili przed
zakończeniem odliczania,
naciskając Chłodzenie
napojów. Wskaźnik
Chłodzenie napojów zgaśnie.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury lub przycisk
podwyższania temperatury.
Funkcja Blokada uruchomienia
Aby zablokować obsługę urządzenia za
pomocą przycisków, należy wybrać funkcję
Blokada uruchomienia.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik Blokada
uruchomienia.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Blokada uruchomienia zacznie
świecić w sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik Blokada uruchomienia.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(np. spowodowany awarią zasilania) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskazania temperatury
czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał dźwiękowy.
POLSKI
11
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy:
sygnał dźwiękowy wyłącza się
nadal miga wskazanie wartości
temperatury
wyświetlacz jest nadal podświetlony na
czerwono.
Po naciśnięciu przycisku Funkcja w celu
wyłączenia alarmu, na wskaźniku na
kilka sekund pojawi się informacja o
najwyższej temperaturze, jaka została
zarejestrowana w danej komorze.
W tym momencie miganie ustaje, a
podświetlenie wyświetlacza zmienia kolor z
czerwonego na biały.
Alarm otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy drzwi
urządzenia pozostaną otwarte dłużej niż 1
minutę.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany
przez:
migający wskaźnik alarmu otwartych
drzwi
czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał dźwiękowy.
Nacisnąć przycisk Funkcja, aby wyłączyć
alarm akustyczny.
Po przywróceniu normalnych warunków
(zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłączy się.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Wkładki zamrażarki
x2
Pojemnik na lód
POLSKI 12
x1
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
włączyć funkcję Szybkie zamrażanie
przynajmniej na 24 godziny przed
włożeniem żywności do zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
dwóch górnych komorach.
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po 24 godzinach, gdy proces zamrażania
zostanie zakończony, należy powrócić do
żądanej temperatury (patrz „Regulacja
temperatury”).
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie nieużywania urządzenia
przed umieszczeniem żywności w komorze
należy je uruchomić na przynajmniej 12
godzin.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z urządzenia
wszystkie szuflady i umieścić żywność na
szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jeden
pojemnik do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory
zamrażarki.
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
POLSKI
13
czasu przechowywania żywności na
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
regulator temperatury jest ustawiony na
niską temperaturę i urządzenie jest w
pełni załadowane, sprężarka może
pracować bez przerwy, co powoduje
powstawanie szronu lub lodu na
parowniku. Jeśli do tego dojdzie, należy
ustawić regulator temperatury na
wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie i
jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki (jeśli są w
wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
POLSKI
14
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory,
którą wywołuje automatycznie sterowany
wentylator.
POLSKI
15
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne
kontrole, aby uniknąć zepsucia
się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłąc-
zone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono prawi-
dłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie zostało nie-
dawno włączone lub tem-
peratura jest wciąż zbyt
wysoka.
Patrz „Alarm otwartych drzwi”.
POLSKI 16
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie zostało nie-
dawno włączone lub tem-
peratura jest wciąż zbyt
wysoka.
Patrz punkt „Alarm wysokiej
temperatury”.
Pozostawiono otwarte
drzwi.
Zamknąć drzwi.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem lub au-
toryzowanym punktem serwi-
sowym.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów wło-
żono na raz do przecho-
wania.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić tempera-
turę.
Temperatura w pomieszc-
zeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono zbyt ciepłe po-
trawy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywno-
ści w urządzeniu należy odc-
zekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Włączona jest funkcja Fast
Freezing.
Patrz „Funkcja Fast Freezing”.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
Fast Freezing lub zmianie
ustawienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę
dopiero po pewnym czasie.
POLSKI 17
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Woda wylewa się na pod-
łogę.
Końcówka wężyka odpro-
wadzającego wodę z
odszraniania nie jest po-
łączona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę-
żarką.
Zamocować końcówkę węży-
ka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tem-
peratury.
Włączona jest funkcja Fast
Freezing.
Wyłączyć ręcznie funkcję Fast
Freezing albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa-
tycznie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja Fast Freezing”.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska lub zbyt wy-
soka.
Regulator temperatury nie
jest prawidłowo ustawio-
ny.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
Włączona jest funkcja Fast
Freezing.
Patrz „Funkcja Fast Freezing”.
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Jeśli urządzenie nie działa
poprawnie po wykonaniu
powyższych czynności, należy
skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym. Dane kontaktowe
znajdują się na końcu tej
instrukcji.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz punkt „Instalacja”.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Skontaktować się w tym
celu z serwisem.
POLSKI 18
Dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary produktu
Wysokość 1772 mm
Szerokość 540 mm
Głębokość 549 mm
Pojemność netto
Zamrażarka 208 l
System rozmrażania
Zamrażarka auto
Oznaczenie gwiazdkowe
Czas utrzymywania temperatury 24 godz.
Wydajność zamrażania 20 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,660 kWh/24 godz.
Poziom hałasu 39 dB (A)
Klasa energetyczna A++
Napięcie 230–240 V
Częstotliwość 50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się po lewej
stronie wewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie informującej o zużyciu energii.
POLSKI 19
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez
okres pięciu (5) lat od daty pierwszego
zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy
czym w przypadku urządzeń oznaczonych
marką LAGAN okres ten wynosi dwa (2)
lata. W celu potwierdzenia zakupu należy
przedłożyć oryginał rachunku.
Wykonywanie prac gwarancyjnych nie
powoduje przedłużenia okresu gwarancji
urządzenia ani nowych części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w
sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007
r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi
gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki
spowodowane wadliwością konstrukcji lub
materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje
wyłącznie urządzenia używane w
warunkach gospodarstwa domowego.
Wyjątki od powyższej zasady określone są
w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie
gwarancji pokrywane będą koszty
usunięcia usterek, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod
warunkiem dostępności urządzenia dla
potrzeb wykonania naprawy bez
konieczności ponoszenia szczególnych
kosztów o ile powstała usterka jest
związana z wadą konstrukcyjną lub
materiałową objętą gwarancją. Przy
uwzględnieniu powyższych warunków
zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa
99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy
prawa krajowego. Części wymienione stają
się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada
produkt i rozstrzyga, według własnego
uznania, czy jest on objęty niniejszą
gwarancją. W razie uznania, że produkt
jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub
autoryzowany partner serwisowy decyduje,
według własnego uznania, czy naprawić
wadliwy produkt czy wymienić go na taki
sam lub porównywalny produkt. Ujawniona
wada zostanie usunięta na nieodpłatnie w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Zwykłego zużycia.
Uszkodzenia umyślnego lub
wynikającego z niedbalstwa,
uszkodzenia spowodowanego
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w
wyniku działania wody, w tym
uszkodzenia spowodowanego
nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji
wodociągowych oraz uszkodzenia
spowodowanego anomaliami
pogodowymi.
Materiałów eksploatacyjnych, w tym
baterii i żarówek.
POLSKI
20
/

Diğer dillerde