IKEA FROSTKALL Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Kategori
dondurucular
Model
FROSTKALL
Tip
Kullanım kılavuzu
FROSTKALL
PL
TR
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
POLSKI 4
TÜRKÇE 32
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
4
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
6
Instalacja 8
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Codzienna eksploatacja 14
Wskazówki i porady 19
Konserwacja i czyszczenie 20
Rozwiązywanie problemów 22
Dane techniczne 27
OCHRONA ŚRODOWISKA 28
GWARANCJA IKEA 28
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania
i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach
zbyt wilgotnych lub zbyt chłodnych,
takich jak przybudówki, garaże lub
piwnice.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
POLSKI
6
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
POLSKI
7
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Miejsce instalacji
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
UWAGA! Aby zapewnić
prawidłowe działanie
urządzenia w temperaturze
otoczenia wyższej niż 38°C,
zaleca się zapewnienie 30 mm
przestrzeni między bokami
urządzenia a meblami.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
101112
7 91 2
64 5
3 8
1
Szuflada na warzywa
2
Komora o niskiej temperaturze
3
Szklane półki
4
Chłodzenie No-Frost
5
Półka na butelki
6
Panel sterowania
7
Przegródka z pokrywą na nabiał
8
Półki drzwiowe
9
Półka na butelki
10
Szuflada zamrażarki
11
Szuflada zamrażarki
12
Szuflada zamrażarki
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
1
567 3 24
1
Wyświetlacz
2
Przycisk funkcji chłodzenia napojów i
ON/OFF urządzenia
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk podwyższania temperatury
5
Przycisk komory chłodziarki
6
Przycisk komory zamrażarki
7
Przycisk Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, jednocześnie
naciskając i przytrzymując przez ok. 5
sekund przycisk Tryb oraz przycisk
obniżania temperatury. Zmianę tę
można cofnąć.
Wyświetlacz
A B C D E F G H I J
KLM
A. Wskaźnik temperatury chłodziarki
B. Tryb OFF chłodziarki
C. Funkcja Wakacje
D. Tryb energooszczędny chłodziarki
E. Funkcja Zakupy
F. Wskaźnik alarmu
G. Tryb energooszczędny zamrażarki
H. Funkcja Szybkie zamrażanie
I. Wskaźnik temperatury zamrażarki
J. Wskaźnik paskowy
K. Funkcja chłodzenia napojów
L. Funkcja podwyższonej wilgotności
M. Tryb Demo
POLSKI 10
Po dokonaniu wyboru komory
chłodziarki lub zamrażarki
włączy się animacja
Po dokonaniu wyboru
temperatury animacja będzie
migać przez kilka minut.
Wskaźnik paskowy
Podczas obsługi wskaźnik paskowy
informuje użytkownika o stanie funkcji
urządzenia. Paski wskazują:
która komora jest wybrana (aktywna),
gdy zakończy się animacja;
wybraną temperaturę na skali;
czy ustawiona temperatura jest wyższa
czy niższa niż poprzednia (animacja
pokazująca wzrost lub spadek
temperatury).
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk ON/OFF.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
2. Po kilku sekundach może zostać
wyemitowany sygnał dźwiękowy
alarmu.
Informacje na temat wyłączania alarmu
znajdują się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "DEMO", urządzenie działa
w trybie demonstracyjnym. Patrz
„Rozwiązywanie problemów”.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury.”
Wyłączanie
Nacisnąć ON/OFF i przytrzymać przez 3
sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, należy nacisnąć
przycisk komory chłodziarki.
Wskaźnik OFF chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury.”
Wyłączanie chłodziarki
W celu wyłączenia chłodziarki należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
przycisk komory chłodziarki.
Zostanie wyświetlony wskaźnik chłodziarki
OFF.
Regulacja temperatury
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk regulacji temperatury,
aby ustawić temperaturę.
3. Domyślne ustawienia temperatury: +4°C
dla chłodziarki i -18°C dla zamrażarki.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawione
temperatury.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(np. spowodowany awarią zasilania lub
POLSKI
11
pozostawieniem otwartych drzwi) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał najwyższą
odnotowaną temperaturę. Następnie
powróci do wskazywania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków.
Wskaźnik alarmu zgaśnie po
przywróceniu normalnych
warunków przechowywania.
Alarm otworzonych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otworzone
przez około 5 minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otworzonych drzwi jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźnika alarmu;
sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłącza się. Sygnał dźwiękowy alarmu
można wyłączyć poprzez naciśnięcie
dowolnego przycisku.
Funkcja Zakupy
Jeżeli zajdzie konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się uruchomienie funkcji
Funkcja Zakupy w celu szybkiego
schłodzenia produktów bez podnoszenia
temperatury żywności będącej już
wewnątrz chłodziarki.
Funkcja Funkcja Zakupy wyłącza się
automatycznie po upływie około 6 godzin.
1. Aby włączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę chłodziarki, jeśli
jeszcze nie wybrano.
b. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik Funkcja Zakupy.
2. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem:
a. Wybrać komorę chłodziarki, jeśli
jeszcze nie wybrano.
b. Aby wyłączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji
lub zostanie wybrana inna funkcja.
Wskaźnik Funkcja Zakupy zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Funkcja Szybkie zamrażanie
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
1. Aby włączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę zamrażarki.
b. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik Szybkie zamrażanie.
2. Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem:
a. Wybrać komorę zamrażarki.
b. Aby wyłączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji
lub zostanie wybrana inna funkcja.
Wskaźnik Szybkie zamrażanie zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innej temperatury zamrażarki.
Tryb energooszczędny
Aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności, należy wybrać
tryb energooszczędny.
1. Aby włączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
POLSKI
12
b. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę dla chłodziarki: +4°C oraz dla
zamrażarki: -18°C.
Włączy się wskaźnik trybu
energooszczędnego.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
b. Aby wyłączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji
lub zostanie wybrana inna funkcja.
Wskaźnik trybu energooszczędnego
zgaśnie.
Funkcja wyłączy się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
Funkcja podwyższonej wilgotności
Jeśli żywność przechowywana w komorze
chłodziarki wysycha zbyt szybko, można
temu zapobiec, zwiększając wilgotność za
pomocą funkcji podwyższonej wilgotności.
Funkcji podwyższonej wilgotności
można używać z funkcją Funkcja
Zakupy oraz trybem
energooszczędnym.
1. Aby włączyć funkcję należy nacisnąć
Mode, aż wyświetli się odpowiedni
symbol.
Włączy się wskaźnik podwyższonej
wilgotności.
2. Aby wyłączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji lub
zostanie wybrana inna funkcja.
Wskaźnik podwyższonej wilgotności
zgaśnie.
Funkcja chłodzenia napojów
Funkcja chłodzenia napojów, umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. w przypadku konieczności
schładzania przez określony czas jakiegoś
produktu lub przypomnienia, że w
zamrażarce znajdują się butelki
umieszczone tam w celu szybkiego
schłodzenia.
1. Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć
przycisk funkcji chłodzenia napojów.
Włączy się wskaźnik funkcji chłodzenia
napojów.
Odczekać, aż minutnik wskaże ustawioną
wartość (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
zmienić ustawienie minutnika w zakresie
od 1 do 90 minut.
Włączy się wskazanie czasu (min).
Po zakończeniu odliczania czasu wskaźnik
funkcji chłodzenia napojów zacznie migać i
włączy się dźwiękowy sygnał alarmowy
3. Wyjąć butelki przechowywane w
komorze zamrażarki.
4. Nacisnąć przycisk funkcji chłodzenia
napojów, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy i zakończyć działanie
funkcji.
Funkcję można wyłączyć w
dowolnej chwili przed
zakończeniem odliczania,
naciskając przycisk funkcji
chłodzenia napojów.
Wskaźnik funkcji chłodzenia
napojów zgaśnie
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury lub przycisk
podwyższania temperatury.
Funkcja Wakacje
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, np. podczas wakacji, nie
POLSKI
13
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Przed włączeniem funkcji
Wakacje należy wyjąć całą
żywność z komory chłodziarki.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż wyświetli się
odpowiedni symbol.
Włączy się wskaźnik funkcji Wakacje.
Wskaźnik temperatury chłodziarki wskaże
ustawioną temperaturę.
2. Aby wyłączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć Mode, aż z
wyświetlacza zniknie symbol funkcji lub
zostanie wybrana inna funkcja.
Wskaźnik funkcji Wakacje zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Codzienna eksploatacja
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Wkładki zamrażarki
x2
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w pojemnik
do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażarki
POLSKI
14
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
czasu przechowywania żywności na
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia niewielkiej ilości świeżej
żywności nie ma potrzeby zmieniania
bieżącego ustawienia zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję Szybkie zamrażanie
co najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej do
zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w górnej
komorze.
Maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania należy
powrócić do żądanej temperatury (patrz
„Funkcja Szybkie zamrażanie”).
W takim przypadku temperatura
w komorze chłodziarki może
spaść poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie ustawić
wyższą temperaturę.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia przed
umieszczeniem produktów w komorze
urządzenie powinno działać przez co
najmniej 2 godziny z włączoną funkcją
Szybkie zamrażanie.
Szuflady zamrażarki umożliwiają szybkie i
łatwe odszukanie potrzebnych produktów.
Przy przechowywaniu większych porcji
żywności należy wyjąć wszystkie szuflady
oprócz położonej najniżej, która musi
pozostawać w urządzeniu w celu
zapewnienia odpowiedniego obiegu
powietrza. Odległość między żywnością na
każdej z półek a drzwiami powinna
przekraczać 15 mm.
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej,
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
schłodzić i ponownie zamrozić.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
POLSKI
15
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Rozmieszczanie półek drzwiowych
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, balkoniki drzwiowe można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
unieść balkonik, aż do jego zwolnienia,
a następnie umieścić go w odpowiednim
położeniu.
Przechowywanie żywności w komorze
chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie szklanych półek zgodnie z
aktualnymi potrzebami.
UWAGA! Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady na
warzywa, gdyż jej obecność
zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza.
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
1
2
Kosze zamrażarki wyposażono w
ograniczniki zapobiegające ich
przypadkowemu wyjęciu lub wypadnięciu.
W celu wyjęcia kosza należy pociągnąć
kosz do siebie (1) i, po całkowitym
wysunięciu, wyjąć go przechylając jego
przednią część do góry (2).
POLSKI
16
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść
jego przednią część i włożyć do wnętrza
zamrażarki. Po wsunięciu poza ograniczniki
wcisnąć kosz na miejsce.
Szuflada na warzywa
Szuflada nadaje się do przechowywania
owoców i warzyw.
Na spodzie szuflady znajduje się siatka
oddzielająca owoce i warzywa od wilgoci,
która może zbierać się na dnie.
Komora o niskiej temperaturze
W szufladzie panuje niższa temperatura niż
w pozostałych częściach chłodziarki, dzięki
czemu nadaje się ona do przechowywania
świeżej żywności, takiej jak ryby, mięso czy
owoce morza.
UWAGA! Przed umieszczeniem
lub wyjęciem komory o niskiej
temperaturze z urządzenia
należy wyciągnąć szufladę na
warzywa i szklaną pokrywę.
Komora o niskiej temperaturze jest
wyposażona w prowadnice. Aby wyjąć ją z
chłodziarki, należy pociągnąć szufladę do
siebie i wyjąć moduł, pochylając jego
przednią część w dół.
Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona
poziomo, można kłaść na niej
wyłącznie zamknięte butelki.
POLSKI 17
Półkę na butelki można przechylić, aby
przechowywać na niej otwarte butelki. W
tym celu należy umieścić przednie zaczepy
półki wyżej niż tylne.
Chłodzenie No-Frost
Rozwiązanie No-Frost umożliwia szybkie
schładzanie żywności i zapewnia bardziej
równomierną temperaturę w urządzeniu.
Komora chłodziarki jest wyposażona w
wentylator, który włącza się samoczynnie w
razie potrzeby, np. w celu szybkiego
przywrócenia odpowiedniej temperatury
po otwarciu drzwi lub gdy temperatura
otoczenia jest wysoka.
Wentylator przestaje działać w
chwili otwarcia drzwi i ponownie
uruchamia się zaraz po ich
zamknięciu.
Węglowy filtr powietrza
Urządzenie wyposażono w węglowy filtr
powietrza, który jest umieszczony w
szufladzie dźwigni powietrza wentylatora
chłodzącego. Filtr oczyszcza powietrze z
niepożądanych zapachów, zapewniając
lepsze warunki przechowywania żywności.
W celu zachowania właściwości filtra
węglowego jest on zapakowany w
woreczek foliowy. Filtr należy umieścić
w szufladzie dźwigni powietrza przed
włączeniem urządzenia. W celu
zapewnienia optymalnej skuteczności
działania filtr należy wymieniać raz w roku.
Informacje na temat zakupu nowego filtra
można otrzymać w autoryzowanym
centrum serwisowym.
UWAGA! Należy sprawdzić, czy
szuflada dźwigni powietrza jest
zamknięta, aby urządzenie
działało prawidłowo. Obchodzić
się z filtrem ostrożnie, aby nie
uszkodzić jego powierzchni.
1. Otworzyć szufladę dźwigni powietrza.
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Umieścić filtr w szufladzie.
4. Zamknąć szufladę.
POLSKI
18
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki (jeśli są w
wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
POLSKI 19
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso można
przechowywać maksymalnie przez 1–2
dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny, w
tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca
okres przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 20
/

Diğer dillerde