BaByliss 8435E Kullanma talimatları

Marka
BaByliss
Model
8435E
Tip
Kullanma talimatları
SVENSKA
Tack r att du har köpt sminkspegeln 8435E från BaByliss! Mer
information om produktens fördelar, råd vid användningen och tips
från pros hittar du på vår webbplats: www.babyliss.com.
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder
apparaten!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Ljuscirkeln lyser upp ansiktet och halsen perfekt
2. Diameter: 11 cm
3. 1 förstoringsspegel 5x
4. Vändbar – spegeln kan lutas i valfri vinkel
5. Halkfri bas
6. 8 lysdioder: låg förbrukning – mycket lång hållbarhet
7. Strömbrytare start/stopp
8. Kan användas med transformator (som medföljer) eller utan
sladd, med 3 batterier AA (medföljer inte)
ANVÄNDNING
• Ställ in spegeln i önskat läge.
Koppla transformatorn till spegeln (på spegelns baksida), och slut
därefter det hela till elnätet, eller sätt in batterierna.
Koppla på strömmen genom att sätta strömbrytaren i läge ‘I.
Efter användningen r apparaten alltid sngas av. t spegeln
svalna till rumstemperatur innan den sättes undan.
UNDERHÅLL
Skulle en rengöring vara nödvändig, bör spegeln kopplas
ifrån nätet varefter man torkar av den med en lätt fuktad duk.
Spegelytorna bör rengöras med en produkt avsedd för glas.
Spegeln får ej tändas igen förrän den är fullständigt torr.
UTBYTE AV BATTERIER
För denna spegel med belysning används 3 batterier av typ AA.
Vill man sätta i batterierna vrider man spegelns baksida till vänster
och drar ut den försiktigt. 3 alkalinbatterier AA placeras i den
riktning som anges på apparaten. (användning av alkalinbatterier
ger bättre resultat och ökar apparatens livslängd ). Om spegeln
inte används under en längre tid eller om batterierna är slut bör
de tas ut ur apparaten.
Efter det att batterierna placerats sätter man tillbaka spegelns
baksida, vrider den i rätt läge och tänder ljuset.
VARNING! Använd uteslutande nya batterier. Blanda aldrig alkaliska,
standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium)
batterier.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
OBSERVERA: Produktens polyetylenpåsar eller
förpackningen kan vara farliga. Dessa påsar bör hållas
utom räckhåll för barn och spädbarn.
De r inte användas i vaggor, barnngar,
barnvagnar eller barnhagar. Den tunna lmen
kan täppa till näsan eller munnen och förhindra
andningen. En påse är ingen leksak.
OBSERVERA: Får inte användas ovanför eller i närheten
av tvättsll, badkar, duschar eller andra kärl
innehållande vatten. Apparaten skall hållas på torr
plats.
Om apparaten används i ett badrum skall stickproppen dras
ur vägguttaget efter användningen. Det är faktiskt att en
vattenkälla kan vara farlig även om apparaten är avstängd. För
ytterligare säkerhet bör den elektriska installationen i badrummet
vara försedd med en jordfelsbrytare för personsäkerhet som skall
vara märkt med max. 30 mA. Rådfråga din elinstallatör.
• Apparaten får inte doppas i vatten eller annan vätska.
Använd endast den adapter som medföljer vid användning eller
laddning av apparaten.
Om adaptern eller sladden skadats skall de, för att undvika
eventuell fara, bytas ut av tillverkaren, hans kundtjänst eller
personer med liknande kvalikation.
Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar
tecken på skada.
Lämna inte apparaten utan tillsyn om den är kopplad till elnätet
eller i funktion.
Dra stickproppen omedelbart ur vägguttaget om problem
uppstår under användningen.
Se till att spegeln inte ligger ett sådant tt att den kan
reektera solljuset och på så sätt framkalla en eldsvåda.
Dra stickproppen ur gguttaget efter varje användning och
innan den rengörs.
Apparaten får inte vara kopplad till nätet längre än 24 timmar.
Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (detta
gäller även barn) vars förmåga, fysisk eller mental, är nedsatt,
eller av personer som saknar erfarenhet eller kännedom om
apparaten, med undantag för om de kan hjälp av person
som ansvarar för tillsyn och säkerhet och som på förhand kan
ge instruktioner angående användningen av apparaten. Det är
rådigt att se till så att barnen inte leker med apparaten.
För att undvika att sladden skadas börden aldrig rullas runt
apparaten. Se ocktill så att sladden inte är vikt eller tvinnad då
apparaten ställs undan.
Denna apparat uppfyller kraven förordade genom direktiven
04/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet)och 06/95/EG
(säkerhet för elektriska hushållsapparater).
UTTJÄNTA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER
I allas vårt intresse och för att aktivt medverka i den kollektiva
insatsen för att skydda vår miljö:
Kasta aldrig dessa apparater i hushållssoporna.
Använd dig av systemet för återtagning och
uppsamling som nns till ditt förfogande i ditt
land. Vissa material kan på vis återvinnas eller
återvärde.
ÅTERVINNING AV UPPLADDBARA BATTERIER OCH ANDRA
BATTERIER
Innan du kastar bort apparaten skall du ta ut batterierna och lämna
dem till en uppsamlingsplats. Kontrollera på förhand att batterierna
är fullständigt urladdade. För information angående sättet på vilket
batterierna skall tas ut ur apparaten, kontakta BaByliss.
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
Du har kjøpt et make-up speil 8435E fra BaByliss og vi takker deg
for det! For å få mer informasjon om fordelene med produktet, kan
du lese dene om bruk av produktet og eksperttipsene som du
nner på vårt nettsted på Internett: www.babyliss.com.
Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig før apparatet tas i bruk!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Rund halo som gir perfekt belysning av ansikt og hals
2. Diameter: 11 cm
3. 1 speil med forstørrelse 5X
4. Svingbar ramme for å sette speilet skrått etter ønske
5. Glisikker sokkel
6. 8 LED: lavt forbruk - eksepsjonell levetid
7. På-/av-bryter
8. Brukes med en transformator (leveres) eller 3 AA batterier
(leveres ikke)
BRUKSINSTRUKSER
• Plasser speilet som ønsket.
Kople ledningen til apparatet (påbaksiden av speilet), sett
støpslet i stikkontakten, eller legg batteriene i apparatet.
• Trykk på bryteren «1» for å tennelampene.
Slå alltid apparatet av etter hver bruk. Avkjøl apparatet til
romtemperatur før det settes bort til oppbevaring.
VEDLIKEHOLD
Dersom apparatet skal rengjøres, trekk først støpslet ut av
stikkontakten og tørk overaten med en fuktig klut. Rengjør
speilet med et pussemiddel for glass. Ikke slå på apparatet igjen
før det er helt tørt.
SKIFTE BATTERI
Dette speilet bruker 3 AA batterier.
Drei baksiden av apparatet mot venstre for å åpne og løft av
bakstykket. Legg 3 AA alkalinebatterier i apparatet som anvist
batterirommet (alkalinebatterier gir apparatet størst ytelse og lengre
levetid). Fjern batteriene fra apparatet dersom du ikke bruker det over
lengre tid, eller dersom batteriene er tomme. Lukk batterirommet
etter at batteriene er på plass og skru apparatet på «I».
VIKTIG: Bruk kun friske batterier. Ikke bland alkaliske, standard
(karbon-sink) eller oppladbare batterier (nikkel-kadmium).
SIKKERHETSANVISNINGER
ADVARSEL: Polyetylenposene rundt produktet eller
produktets emballasje kan være farlige. Hold disse
posene utenfor barns og spedbarns rekkevidde.
ikke brukes i vugger, barnesenger, barnevogner
eller lekegrinder. Den tynne lmen kan klebe seg til
nesen og munnen og hindre åndedrettet. En pose er
ikke en leke.
ADVARSEL: Må ikke brukes over eller i nærheten av
håndvasker, badekar, dusjer eller andre beholdere
som inneholder vann. Hold apparatet tørt.
Dersom apparatet brukes badet, sørg for at
det kobles fra etter bruk. En vannkilde i nærheten av apparatet
kan være farlig selv når apparatet er slått av. For å sikre ytterligere
beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter med en
utløsestrøm på maksimalt 30 mA i strømkretsen på badet. Be
installatøren din om råd.
• Ikke sett apparatet ned i vann eller noen annen væske.
Bruk utelukkende den medfølgende adapteren til bruk eller
opplading av apparatet.
Hvis adapteren eller strømforsyningen er ødelagt, må den skiftes
ut av produsenten, produsentens serviceavdeling eller personer
med lignende kvalikasjoner for å unngå farlige situasjoner.
Bruk ikke apparatet dersom det er falt i gulvet eller dersom det
viser tydelige tegn på skade.
Ikke la apparatet stå uten oppsyn når det er tilkoblet eller på.
Koble fra øyeblikkelig dersom det oppstår problemer under
bruk.
Kontroller at speilet ikke er i en stilling, hvor det kan reektere
sollyset og forårsake brann.
• Koble fra apparatet etter hver bruk og før rengjøring.
• La ikke apparatet stå tilkoblet i mer enn 24 timer.
Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller
personer uten erfaring eller kjennskap til produktet, med mindre
de har mottatt forutgående instruksjon vedrørende bruken av
apparatet, eller er under passende oppsyn fra en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Hold oppsyn med barn for å sikre at
de ikke leker med apparatet.
For å unngå skade på ledningen, unngå å vikle denne rundt
apparatet og rg for at den ikke vris eller yes r apparatet
ryddes bort.
Dette apparatet er i overensstemmelse med normene i
direktivene 04/108/EC (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC)
og 06/95/EC (lavspenningsdirektivet).
AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR
I alles interesse, og for en aktiv deltakelse i den kollektive
anstrengelsen for å beskytte miljøet:
Kast ikke disse produktene sammen med
husholdningsavfall.
Bruk systemene for retur og innsamling som er
tilgjengelige i ditt land. Slik kan enkelte materialer
resirkuleres eller gjenvinnes.
RESIRKULERING AV OPPLADBARE BATTERIER
Sørg for å erne batteriene og levere dem til et dertil egnet
innsamlingspunkt før apparatet avhendes. Kontroller først at
batteriene er fullstendig utladet. For ytterligere informasjon om
hvordan du erner batteriene, ta kontakt med BaByliss.
Kiitämme sinua BaByliss 8435E-meikkipeilin ostosta! Katso
lisätietoja tuotteen eduista, käyttöohjeista ja asiantuntijoiden
vinkeistä nettisivultamme: www.babyliss.com.
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!
TUOTTEEN OMINAISUUDET
1. Ympyränmuotoinen halo-valaistus valaisee täydellisesti
kasvot ja kaulan
2. Halkaisija: 11 cm
3. 1 5x suurentava peili
4. Peilin kaltevuutta voi säädellä vapaasti
5. Liukumaton alusta
6. 8 LED-valoa: energiaa säästävät valot - poikkeuksellisen pitkä
käyttöaika
7. Virtakatkaisin
8. Toimii muuntimen kanssa (tulee mukana) tai johdottomana 3
AA paristoilla (ei tule mukana)
YTTÖOHJEET
• Aseta kehys haluamaasi asentoon.
Liitä johto laitteeseen (peilin takana), liitä sitten pistorasiaan tai
laita paristot paristokoteloon.
• Paina katkaisin asentoon «I», jotta valo syttyy.
Kytke pois aina käyn lkeen. Anna laitteen ähtyä
huoneenlämiseksi ennen sen säilytykseen laittoa.
HUOLTO
Jos puhdistaminen on kuitenkin tarpeen, irroita sähköjohto
verkkovirrasta ja pyyhi kostealla liinalla laitteen ulko-osat. Pese
peili ikkunanpesuaineella.
Älä kytke virtaa päälle ennenkuin laite on täysin kuiva.
PARISTON VAIHTO
Peili käyttää 3 AA paristoa.
ännä takalevyä vasemmalle laittaessasi paristoja niin etlevy
avautuu, nosta sitten takalevy pois. Laita 3 AA alkaliparistoa
paristokotelossa olevien merkkien suuntaan (alkaliparistot sopivat
parhaiten laitteeseen ja takaavat pisimmän kestoiän). Ellet aio
käyttää laitetta pitkään aikaan tai jos paristo on tyhjentynyt, ota
paristo pois laitteesta.
Sulje paristokotelo paristojen vaihdon jälkeen ja käännä laite
I-asentoon.
VAROITUS: Käytä vain uusia paristoja. Älä sekoita alkali, tavallisia
(hiili-sinkki) tai uudelleen ladattavia (nikkeli-kadmium)
paristoja keskenään.
TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS : tuote on pakattu polyetyleenipusseihin,
jotka saattavat olla vaarallisia. Pidä pussit poissa
vauvojen ja lasten ulottuvilta. Nii ei saa käyttää
kehdoissa, lastensängyissä, rattaissa tai vauvojen
leikkikehissä. Ohut kalvo voi liimautua neän ja
suuhun ja estää hengitmisen. Pussi ei ole
leikkikalu.
VAROITUS: ei saa käyttää pesualtaiden, ammeiden,
suihkujen tai muiden vettä sisältävien astioiden
yläpuolella tai lähettyvillä. Pidä laitetta kuivassa
paikassa.
Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, kytke se irti verkkovirrasta
käytön jälkeen. Vesipisteen läheisyys voi olla vaarallinen silloinkin,
kun laite on sammutettuna. Vikavirtasuoja kylpyhuoneessa
lisää turvallisuutta. Paremman turvallisuuden takaamiseksi
on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen virransyöttöpiiriin
määrätyn enintään 30mA:n käyttövaihtovirran dierentiaalirele.
Kysy neuvoa sähköasentajalta.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Käy ja lataa laitetta yksinomaan laitteen mukana saamasi
adapterin eli sovittimen avulla.
Jos virta-adapteri tai virtajohto on vioittunut, valmistajan,
sen huoltopalvelun tai valtuutetun henkilön tulee vaihtaa se
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Älä käytä laitetta jos se on pudonnut tai jos se on näkyvästi
vaurioitunut.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa virran ollessa kytketty tai
laitteen ollessa toiminnassa.
Kytke laite irti verkkovirrasta välittömästi, jos käyn aikana
ilmenee ongelmia.
Älä jätä peiliä asentoon, jossa auringonvalo heijastaa suoraan
siihen. Seurauksena saattaa olla tulipalo.
Kytke laite aina irti verkkovirrasta jokaisen käyn lkeen sekä
ennen puhdistamista.
Älä anna laitteen olla kytkettynä verkkovirtaan kauempaa kuin
yhden vuorokauden ajan.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan
lukien lasten) ytettäväksi, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen
kapasiteetti on alentunut, tai joilla ei ole laitteen käytös
kokemusta eikä tietoa, paitsi jos käyt tapahtuu heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai etukäteen
annettujen yttöohjeiden avulla. Lapsia on valvottava, jotta he
eivät pääse leikkimään laitteella.
Jotta virtajohto ei vahingoittuisi, älä kierrä sitä laitteen ymrille,
äläkä säilytä virtajohtoa kierrettynä tai taitettuna.
Tämä laite on direktiivien 04/108/EY (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) ja 06/95/EY (sähköisten kodinkoneiden
turvallisuus) vaatimusten mukainen.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖIÄN LOPUTTUA
Kaikkien eduksi ja aktiiviseen yhteisölliseen ympäristönsuojeluun
osallistumisen tärkeydestä :
Älä hävitä laitteita kotitalousjätteiden mukana.
Käytä maassasi saatavilla olevia palautus- ja
keräysjärjestelmiä. Jotkut materiaalit voidaan
kierrättää tai hyödyntää uusiokäyttöön.
LADATTAVIEN AKKUJEN JA PARISTOJEN KIERRÄTYS
Ennen laitteen kierrätyskeskukseen viemistä paristot ja akut on
poistettava ja toimitettava niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Varmista ensin et paristot ja akut ovat täysin tyhjät. Tietoja
akkujen ja paristojen poistamisesta saat ottamalla yhteyt
BaBylissiin.
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον καθρέφτη για μακιγιάζ 8435E
της BaByliss! Για περισσότερες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα του
προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές των ειδικών, μπορείτε
να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο: www.babyliss.com.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Κυκλική λυχνία αλογόνου για να φωτίζονται τέλεια το πρόσωπο και
ο λαιμός
2. Διάμετρος: 11cm
3. 1 μεγεθυντική όψη επί 5 φορές
4. Περιστρεφόμενο πλαίσιο για να δίνετε στον καθρέφτη την κλίση
που επιθυμείτε
5. Αντιολισθητική βάση
6. 8 LED: μικρή κατανάλωση - εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
7. Κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας
8. Λειτουργία με μπαταρίες (3 μπαταρίες AA δεν συμπεριλαμβάνονται)
ή με ρεύμα (μετασχηματιστής παρέχεται)
ΧΡΗΣΗ
• Ρυθμίζετε την κλίση του πλαισίου του καθρέφτη.
Συνδέετε το μετασχηματιστή με τον καθρέφτη (στην πίσω πλευρά
της συσκευής) και κατόπιν συνδέετε με το ρεύμα ή τοποθετείτε τις
μπαταρίες.
Φέρνετε το διακόπτη στη θέση «I» για να ανάψει ο καθρέφτης.
Μετά τη χρήση, πρέπει πάντα να σβήνετε τη συσκευή. Αφήνετε τον
καθρέφτη να κρυώσει παίρνοντας τη θερμοκρασία δωματίου πριν τον
αποθηκεύσετε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Εάν όμως είναι απαραίτητο να τον καθαρίσετε, τότε τον βγάζετε από
την πρίζα και καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με
ένα ελαφρώς υγρό πανί. Καθαρίζετε την ανακλαστική επιφάνεια με
καθαριστικό τζαμιών. Ανάβετε τον καθρέφτη μόνον όταν έχει στεγνώσει
εντελώς.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αυτός ο φωτεινός καθρέφτης λειτουργεί με 3 μπαταρίες τύπου AA.
Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες περιστρέφετε την πίσω πλευρά
του καθρέφτη προς τα αριστερά και την απομακρύνετε με προσοχή.
Τοποθετείτε 3 αλκαλικές μπαταρίες AA, προς την κατεύθυνση που
δείχνουν οι ενδείξεις πάνω στη συσκευή (η χρήση αλκαλικών μπαταριών
εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της
συσκευής). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή εάν οι μπαταρίες έχουν τελειώσει, τις βγάζετε από τη
συσκευή.
Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, βάζετε την πίσω πλευρά του
καθρέφτη στη θέση της και ανάβετε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: χρησιμοποιείτε μόνο καινούργιες μπαταρίες. Μην
αναμειγνύετε τις αλκαλικές μπαταρίες με τις κλασικές μπαταρίες
(άνθρακα-ψευδαργύρου) ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-
καδμίου).
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σακούλες πολυαιθυλενίου στις οποίες
βρίσκεται το προϊόν ή το περιτύλιγμά του μπορεί να είναι
επικίνδυνες. Φυλάγετε αυτές τις σακούλες μακριά από
μωρά και παιδιά.
Να μη τις χρησιμοποιείτε στις κούνιες, στα παιδικά
κρεβάτια , στα καροτσάκια ή στα πάρκα για μωρά. Η λεπτή
μεμβράνη μπορεί να κολλήσει στη μύτη και στο στόμα
και να εμποδίσει την αναπνοή. Μια σακούλα δεν είναι
παιχνίδι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε νιπτήρες,
μπανιέρες, ντουζιέρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Φυλάγετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, φροντίζετε
να τη βγάζετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με το νερό
μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και όταν η συσκευή είναι σβηστή. Για
να εξασφαλίσετε συμπληρωματική προστασία, συνιστάται στη γραμμή
που τροφοδοτεί το μπάνιο να τοποθετηθεί μια διάταξη προστασίας
ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που να μην
υπερβαίνει τα 30mA. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αντάπτορα που σας παρέχεται για να
χρησιμοποιήσετε ή να φορτίσετε τη συσκευή.
Εάν ο αντάπτορας ή το καλώδιο φθαρούν, πρέπει να αντικατασταθούν
από τον κατασκευαστή, από το σέρβις μετά την πώληση ή από άτομα με
την ανάλογη ειδικότητα ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει κάτω ή παρουσιάζει φανερά
σημάδια φθοράς.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται στην πρίζα ή
όταν είναι αναμμένη.
Βγάζετε αμέσως από την πρίζα σε περίπτωση που παρουσιαστούν
προβλήματα κατά τη διάρκεια τής χρήσης
Φροντίζετε ώστε ο καθρέφτης να μην βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει
κίνδυνος να ανακλάται το φως του ήλιου που μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν την
καθαρίσετε.
Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές,
πνευματικές και αισθητήριες ικανότητες, είναι μειωμένες, ή από άτομα
τα οποία δεν έχουν εμπειρία ή γνώση για το προϊόν, εκτός εάν κάποιο
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, μπορεί να φροντίσει για την
επίβλεψή τους ή να τους δώσει προηγουμένως τις απαραίτητες οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για
να βεβαιώνεστε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Για να μη φθαρεί το καλώδιο, να μη το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
Φροντίζετε να το τακτοποιείτε χωρίς να το στρίβετε ή να το διπλώνετε.
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών
04/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 06/95/EK (ασφάλεια
των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Για το συμφέρον όλων και για την ενεργή συμμετοχή στη συλλογική
προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος:
Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτά μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.
Χρησιμοποιείτε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής
που διαθέτονται στη χώρα σας.
Ορισμένα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν ή να
αξιοποιηθούν.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Πριν να απορρίψετε τη συσκευή, φροντίστε να βγάλετε τις μπαταρίες
και να τις δώσετε στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. Προηγουμένως
βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν αδειάσει εντελώς. Για κάθε
πληροφορία/-ες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης των μπαταριών,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την BaByliss.
Ön egy BaByliss 8435E sminktükröt v á s ár o l t , k ö s zö n j ü k a v ás á r l ás á t !
A termék előnyeivel kapcsolatos további tájékoztatásokat,
használati tanácsokat és szakmai fogásokat internetes honlapunkon
találhat: www.babyliss.com.
Olvassa el gyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a készüket
használná!
A TERMÉK JELLEMZŐI
1. Szórt fénnyel világító keret az arc és a nyak tökéletes
megvilágítását szolgálja
2. Átmérő: 11cm
3. Egy 5 - szörös nagyító oldal
4. A forgó keretben a tükör tetszés szerint dönthető
5. Csúszásmentes alap
6. 8 LED: kis fogyasztás - rendkívül hosszú élettartam
7. Indító/leállító kapcsoló
8. Használható a transzformátorról (mellékelve), vagy vezeték
nélkül, 3 db AA méretű elemmel (nincs mellékelve)
HASZNÁLAT
• Állítsa be a tükör keretének dőlését.
Csatlakoztassa a transzformátort a tükörhöz (a készülék hátsó részén),
majd csatlakoztassa a hálózathoz, vagy helyezze be az elemeket.
• Állítsa a kapcsolót „I” helyzetbe.
Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket. Hagyja a tükröt
kihűlni környezeti hőmérsékletre, mielőtt eltenné.
KARBANTARTÁS
Ha tisztítani kell, húzza ki a vezetéket, és törölje át a készülék külsejét
enyhén nedves ruhával. A tükröződő felület
tisztításához üvegtisztító szert használjon. Csak akkor kapcsolja be a
tükör világítását, ha teljesen száraz.
AZ ELEMEK CSERÉJE
Ez a vilátó tükör 3 darab AA elemmel működik.
Az elemek behelyezéséhez forgassa a tükör hát szét balra, és
vegye le óvatosan a hátsó részt.
Helyezzen bele 3 darab AA alkáli elemet, a késkben megadott
irányba (az alkáli elemek használata nagyobb teljesítményt és
hosszabb élettartamot biztosít aszüléknek). Ha a készüléket nem
használja hosszabb
időn keresztül, vagy ha az elem lemerült, vegye ki a készülékl.
Az elemek behelyezése un tegye vissza a tükör hátsó részét, majd
kapcsolja be a késket.
FIGYELMEZTETÉS: Csak új elemeket használjon. Ne használjon
együtt alkáli és standard (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-
kadmium) elemeket.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM: a készüléket tartalmazó polietilén zacskók
vagy a szülék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa
ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekekl.
Ne használja őket bölcsőben, gyermekágyban,
babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia
rátapadhat az orra és a sjra és meggátolhatja a
gzést. A zacskó nem játékszer.
FIGYELEM: ne haszlja moskagyló, fürd,
zuhanyozó vagy egyéb, vizet tartalmaedény tt
vagy közelében. Tartsa szárazon a készüléket.
Ha a készüléket fürdőszobában használja, ügyeljen arra, hogy húzza
ki a konnektorból használat un. Vízforrás közelsége ugyanis
g akkor is veslyes lehet, ha a szülék ki van kapcsolva.
Kiegészítő delemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó
áramerősségű maradékáram-működtetésű megszakító telepítését
a fürdőszot ellátó áramkörre. Kérjen tanácsot a beépítést végző
szakembertől.
• Ne merítse a késket vízbe vagy más folyakba.
Kizárólag a mellékelt adaptert használja a készülék használatához
vagy töltéséhez.
Ha az adapter vagy a tápvezeték meglt, a gyárnak,
szakszervizének vagy hasonló képzettséggel rendelkező
szelynek kell kicserélnie a veslyek megelőzése érdekében.
Ne haszlja a készüket, ha leesett vagy lések nyomai
láthatók rajta.
Ne hagyja a szüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva vagy
be van kapcsolva.
Húzza ki azonnal a hálózatból, ha a használat közben probma
merül fel.
Ügyeljen arra, hogy a tükör ne legyen olyan helyzetben, ahol
visszaverheti a napfényt és ezáltal tüzet okozhat.
Minden használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózatból a
készüléket.
• Ne hagyja a készüléket bedugva 24 óránál tovább.
Ez a szülék nem ckkent zikai, érzékszervi vagy szellemi
képességgel rendelkező, vagy tapasztalatlan vagy tudatlan
személyek (vagy gyermekek) általi használatra készült, kivéve
akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy
a készülék használatára vonatkozó előzetes utasításait követve
használják. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
A vezeték sérülésének elkelése érdekében ne csavarja a készülék
köré és ügyeljen arra, hogy ne csavarja vagy hajtsa meg, amikor
elteszi.
Ez a késk megfelel a 04/108/EK (elektromágneses
kompatibilitás) és a 04/108/EK (elektromos háztartási szülékek
biztonsága) irányelvekben javasolt szabványoknak.
AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
ÉLETTARTAMUK VÉGÉN
Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett közös akv
részvétel érdekében:
Ne dobja ki ezeket a terkeket a ztarsi
hulladékokkal együtt.
Vegye igénybe az orsban rendelkezésére álló
visszavételi és begyűjtő rendszereket. Egyes anyagok
így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.
TÖLTHETO AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Miett a készüléket hulladékba dobná, távolítsa el belőle az
elemeket és akkumulátorokat és adja le őket egy erre a lra szolgáló
helyen. Ellenőrizze előtte, hogy az elemek és akkumulátorok teljesen
le legyenek merülve. Az akkumulátorok és elemek eltávolításával
kapcsolatos bármilyen tájékoztatárt forduljon a BaByliss-hez.
Dziękujemy za zakup lusterka do makijażu 8435Ermy BaByliss!
Szczełowe informacje na temat właściwości produktu, porady
dotyczące użytkowania oraz wskazówki ekspertów znajdują się na
naszej stronie internetowej: www.babyliss.com.
Przed yciem urządzenia, dokładnie przeczytać poniższe
przepisy bezpieczeństwa!
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Światło w obwodzie lusterka doskonale oświetla twarz i szyję.
2. Średnica: 11 cm
3. 1 strona powiększająca 5x
4. Pochylana oprawa pozwala dowolnie ustawić lusterko
5. Stopka antypoślizgowa
6. 8 diod LED: niewielki pobór prądu - wyjątkowa trwałość
7. Przełącznik włącz/wyłącz
8. Może działać z przetwornikiem (dostarczonym wraz z
aparatem) lub bezprzewodowo z zasilaniem na 3 baterie AA
(niedostarczone wraz z aparatem)
UŻYTKOWANIE
• Wyregulować nachylenie oprawy lusterka.
Podłączyć zasilacz do lusterka (z tyłu urządzenia), a następnie do
gniazdka sieciowego, lub zainstalować baterie.
Ustawić przełącznik w położeniu “I”, aby włączyć oświetlenie.
Gdy urządzenie nie jest już potrzebne, pamiętać o jego wyłączeniu.
Przed schowaniem pozostawić lusterko do wystygnięcia.
KONSERWACJA
Jeżeli trzeba je wyczyścić, odłączyć przewód i wytrzeć urządzenie
z zewnątrz za pomocą lekko nawilżonej szmatki. Wyczyścić
powierzchnię lustra za pomocą środka do mycia szyb. Lusterko
można włączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu.
WYMIANA BATERII
Podświetlane lusterko wykorzystuje 3 baterie typu AA.
Aby zainstalować baterie, przekręcić tylną część lusterka w lewo i
ostrożnie wyciągnąć.
Włożyć 3 baterie alkaiczne AA zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na
urządzeniu. (użycie baterii alkalicznych zapewnia lepszą wydajność i
przedłuża żywotność urządzenia). Jeżeli urządzenie jest nieużywane
przez dłuższy czas, lub jeżeli bateria jest zużyta, należy wyjąć z
urządzenia.
Po włożeniu baterii, założyć tylną część lusterka i włącz
urządzenie.
UWAGA: należy używać wyłącznie nowych baterii. Nie ywać
wspólnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych)
i przeznaczonych do doładowywania (niklowo-kadmowych).
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA: torebki z polietylenu z produktem lub jego
opakowanie mogą być niebezpieczne. Torebki naly
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wykorzystyw ich do kołysek, łóżeczek
dziecięcych, wózków lub kojców dla dzieci. Cienka
folia może przykleić się do nosa lub ust i uniemożliwić
oddychanie. Torebka nie jest zabawką.
UWAGA: nie używać nad lub w pobliżu umywalek,
wanien, kabin prysznicowych lub innych zbiorników z
wodą. Dbać, aby urdzenie było suche.
Jeżeli urządzenie ywane jest w łazience, należy pamięt
o wyciu wtyczki z prądu, gdy nie jest j potrzebne.
Bliskość wody może być bardzo niebezpieczna, nawet wtedy
gdy urządzenie jest wączone. Aby zapewnić dodatkowe
zabezpieczenie instalacji, układ elektryczny zasilający łazien
należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicoprądowym (DDR) o
znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
Poprosić o poradę elektryka.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
ywać wącznie zasilacza dołączonego do urządzenia.
Jeżeli zasilacz lub kabel zasilający jest uszkodzony, wymianę
należy zlecić producentowi, serwisowi posprzedażnemu lub
specjaliście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
Nie używać urządzenia, kry uległ uszkodzeniu lub upadł na
ziemię.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Jeżeli wystąp problemy w trakcie korzystania z urdzenia,
naly je natychmiast wącz.
Uważać, aby pozostawione lusterko nie obijo promieni
onecznych i nie spowodowo paru.
Po użyciu i przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie z prądu.
Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu na dłużej
niż 24 godziny.
Urządzenie nie może być ywane przez osoby (w tym równi
dzieci) z ograniczeniem zycznym, czuciowym lub umysłowym,
nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że zosty,
na początku, przyuczone i poinstruowane w zakresie obsługi
urdzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Zwrócić uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Aby nie uszkodzić przewodu, nie należy go nawijać wokół
urdzenia, a chowając go uwać by nie był skcony lub zgięty.
Urządzenie spełnia normy zalecane w dyrektywie 04/108/WE
(Zgodność elektromagnetyczna) oraz w dyrektywie 06/95/WE
(Bezpieczeństwo urządzeń niskonapięciowych).
ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro oraz dla aktywnych starań na rzecz
ochrony środowiska:
• Nie wyrzucać urządzeń ze zwykłymi śmieciami.
Stosować systemy odzyskiwania i zbiórki odpaw
dostępne w kraju. Niektóre materiały mogą być
odzyskane lub uszlachetnione.
RECYKLING AKUMULATORÓW I BATERII
Przed wyrzuceniem urządzenia, należy wyjąć baterie oraz
akumulatory i oddać je do punktu zbierającego tego typu odpady.
Sprawdzić czy baterie i akumulatory są całkowicie rozładowane.
Szczegółowe informacje na temat wyjmowania akumulatorów i
baterii dostępne są w rmie BaByliss.
Děkujeme m, že jste si zakoupili zrcadlo k líčení 8435E
BaByliss! Pro více informací kajících se výhod tohoto robku,
pokynů k poíní a tiexpertů poijte naše webové stnky
www.babyliss.com.
Před použim přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny!
VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Halogenové světlo po obvodu pro dokonalé osvětlení obličeje
a krku
2. Průměr: 11 cm
3. 1 strana 5x zvětšující
4. Otočný rám pro libovolné nastavení sklonu zrcadla
5. Neklouzavá podstava
6. 8 LED: nízká spotřeba – mimořádná životnost
7. Vypínač zapnuto/vypnuto
8. Může být používáno s transformátorem (je součástí balení)
nebo bez šňůry se 3 bateriemi AA (nejsou součástí balení).
POUŽITÍ
• Nastavte naklonění rámu zrcátka.
Připojte kabel k zrcátku (do zadní části ístroje), poté připojte do
sítě nebo vložte baterie.
• Pro rozsvícení dejte spínač do pozice „I“.
Po použití přístroj vždy vypněte. Před uložení nechte zrcátko
vychladnout na okolní teplotu.
ÚDRŽBA
Pokud je nezbytné vyčištění zrcátka, odpojte kabel a otřete vnější
část přístroje lehce navlhčeným hadříkem. Zrcadlovou část otřete
čisticím prostředkem na skla. Přístroj znovu zapojte, až když je zcela
suchý.
VÝMĚNA BATERIÍ
Toto osvětlené zrcátko využívá 3 baterie typu AA.
Pro uložení baterií je třeba odšroubovat zadní část zrcátka směrem
doleva a opatrně ji vyjmout. Poté vložte 3 alkalické baterie AA ve
směru uvedeném v přístroji. (použití alkalických baterií zaručí
nejlepší výkonnost a dlouhou životnost přístroje). Pokud přístroj
delší dobu nepoužíváte nebo pokud jsou baterie vybité, vyjměte je
z přístroje.
Po uložení baterií vraťte zpět zadní část zrcátka a přístroj rozsviťte.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze nové baterie. Nemíchejte alkalické,
standardní (karbon-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ: Sáčky z polyetynu, ve kterých je
přístroj uložen, stejně tak jako jeho obal, mohou být
nebezpečné. Sáčky uchovávejte mimo dosah
miminek a dětí.
Nepoužívejte je v kobkách, dětských postýlch,
kočárcích nebo tských ohrádkách. Jemná lie se
může nalepit na nos a na ústa a zabránit dýchání.
Sáček není hračka.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nad nebo v blízkosti
umyvadel, van, sprch nebo jiných nádob obsahujících
vodu. Přístroj udržujte suchý.
V případě, že používáte přístroj v koupelně, nezapomeňte ho
po kažm použití vypojit ze tě. Bzkost zdroje vody totiž
může být nebezpečná a to i tehdy, je-li přístroj vypnutý. Pro
zajištění doplňujíochrany elektrického obvodu v koupelně se
doporuje instalace zařízena zbytkový diferenční proud (DDR)
stanoveného provozního diferenčního proudu nepřesahujícího
30 mA. Poraďte se s instalatérem.
• Přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
Používejte výhradně adaptor, který je dodáván s přístrojem pro
jeho používání nebo nabíjení.
Pokud jsou adaptátor nebo přívod šňůra poškozené, je
nutno nechat je vynit u výrobce, v jeho servisním sedisku
nebo osobami s íslušnou kvalikací, aby se zabnilo vzniku
nebezpečí.
Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo pokud vykazuje zjevné
stopy poškození.
Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojený do sítě nebo
zapnutý.
V případě problémů hem poíváístroj okamžitě odpojte
ze sítě.
Dbejte na to, aby zrcadlo nebylo v poloze, ve které by mohlo
odrážet slunní světlo, a tak způsobit pár.
Po kažm poití a před čištěním přístroj odpojte ze sítě.
Nenechávejte přístroj zapojený v síti po dobu více než 24 hodin.
Tento přístroj nemá t poíván osobami (včetně dětí), kte
mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti ani
osobami bez zkušeností nebo znalostí, s výjimkou situace, kdy
jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
nebo pokud byly touto osobou edžně poučeny o použí
přístroje. Děti je třeba hlídat a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
Šňůru neomotávejte kolem přístroje, dbejte na to, aby před
uložením nebyla zkroucená a přeložená, aby se nepoškodila.
Tento přístroj splňuje požadavky norem stanovených směrnicemi
04/108/ES (elektromagnetická slučitelnost) a 06/95/ES
(bezpečnost domácích elektrospotřebičů).
LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V zájmu nás všech a ve snaze aktiv se polet na společné
ochraně životního prostředí:
Neodstraňujte přístroje do komunálního odpadu.
Využívejte systémy likvidace a sru, které jsou
ve vaší zemi k dispozici. Některá zízení mohou
být recyklována nebo znovu zhodnocena.
RECYKLACE NABÍJECÍCH BATERIÍ A ČLÁNKŮ
Před odstraněním přístroje do sběru vyjte články a baterie a
odneste je na místo k tomuto účelu urče. Před m zkontrolujte,
zda jsou články a baterie úplně vybité. V ípadě potřeby
informace(í) o způsobu vyjmutí baterií a článků se laskavě obraťte
na rmu BaByliss.
Благодарим вас за покупку зеркала для макияжа 8435E от
BaByliss! Более полную информацию о преимуществах этого
товара, советы о том, как пользоваться аппаратом, а также
мастерские приемы экспертов вы найдете на нашем сайте:
www.babyliss.com.
ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1. Круговая подсветка-ореол для безупречного освещения
лица и шеи
2. Диаметр: 11 см
3. 1 сторона с 5-ти кратным увеличением
4. Вращающаяся рамка, позволяющая наклонить зеркало как
вам нужно
5. Нескользящая основа
6. 8 светодиодов LED: низкое потребление энергии -
исключительная продолжительность срока службы
7. Переключатель вкл./выкл.
8. Оно может использоваться с блоком питания (приложен
в комплекте) или без него, с 3 батарейками типа AAA (в
комплект не вxодят)
ПОЛЬЗОВАНИЕ
• Отрегулируйте наклон рамки зеркала.
Подключите трансформатор к зеркалу (в задней части аппарата)
и затем включите в сеть, либо вставьте батарейки.
Чтобы включить подсветку, установите переключатель в
положение «I».
По окончании пользования зеркало всегда следует выключать.
Перед тем, как убрать зеркало на хранение, дайте ему остыть до
температуры окружающей среды.
УХОД
Если зеркало нужно протереть, отключите его от сети и протрите
наружную часть слегка влажной тряпочкой. Зеркальную
поверхность следует очищать с использованием средства для
мытья стекол. Включать подсветку можно только тогда, когда
зеркало полностью высохнет.
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Для подсветки зеркала используются 3 батарейки типа АА.
Чтобы заменить батарейки, поверните заднюю часть рамки
зеркала влево и аккуратно достаньте их из аппарата. Вставьте
3 новые щелочные батарейки, соблюдая полярность,
указанную на месте их установки (использование щелочных
батареек обеспечивает лучшую производительность и
большую продолжительность срока службы аппарата). Если
вы долгое время не пользуетесь зеркалом, или если батарейки
закончились, извлеките их из аппарата. После установки
батареек верните на место заднюю часть рамки зеркала и
включите аппарат.
ВНИМАНИЕ: пользуйтесь только новыми батарейками. Не
смешивайте щелочные батарейки, стандартные (угольно-
цинковые) или перезаряжаемые (никель – кадмиевые).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: полиэтиленовые пакеты, в
которые уложен сам аппарат или его упаковка,
могут представлять опасность. Пакеты должны
находиться вне доступа младенцев и детей.
Не используйте пакеты в колыбелях, детских
кроватях, колясках или манежах для детей. Тонкая
пленка может приклеиться к носу и ко рту и
воспрепятствовать дыханию. Пакет – не игрушка.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не пользуйтесь аппаратом
над или по близости с умывальником,
ванной, душем или любой другой емкостью,
содержащей жидкость. Содержите аппарат
в сухом состоянии.
Если вы применяете аппарат в ванной комнате, его
обязательно следует отключить от сети после того, как
вы закончили пользоваться им. Дело в том, что близость
источника воды может представлять опасность даже в том
случае, когда аппарат выключен, но не отключен от сети.
Для обеспечения дополнительной защиты в электрической
сети ванной комнаты рекомендуется установить устройство
остаточного дифференциального тока, или автоматический
предохранитель, дифференциальный ток функционирования
которого не превышает 30 mA. Обратитесь за консультацией к
профессиональному электрику.
• Не погружайте аппарат в воду или иную жидкость.
При применении или зарядке аппарата пользуйтесь только тем
блоком питания, который входит в комплект поставки.
Если переходник или электрический шнур повреждены, во
избежание опасности их должен заменить изготовитель, его
гарантийная служба или лица, имеющие соответствующую
квалификацию.
Не пользуйтесь аппаратом, если он падал или имеет явные
следы повреждений.
Не оставляйте без присмотра включенный или подсоединенный
к сети аппарат.
Немедленно отключите аппарат от сети, если возникают
проблемы в процессе его применения.
Обратите внимание на то, чтобы зеркало не оказалось в
положении, когда оно может отражать солнечные лучи и таким
образом вызывать возгорание.
После каждого применения и перед тем, как почистить аппарат,
отключайте его от сети.
Не оставляйте аппарат включенным в сеть дольше 24 часов.
Данный аппарат не предусмотрен для пользования лицами
(включая детей), физические, сенсорные или интеллектуальные
возможности которых ограничены, а также лицами, не
имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением тех
ситуаций, когда за ними обеспечено наблюдение со стороны
лица, ответственного за их безопасность, либо когда они
были предварительно проинструктированы по вопросам
пользования аппаратом. Необходимо проследить за тем,
чтобы дети не играли с аппаратом.
Чтобы не повредить шнур, не следует накручивать его
вокруг аппарата; проследите за тем, чтобы шнур хранился в
положении без перекручивания и заломов.
Данный аппарат соответствует нормам, изложенным в
директивах 04/108/EC (электромагнитная совместимость) и
06/95/EC (безопасность электробытовых приборов).
УТИЛИЗАЦИЯ ЗАРЯЖАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЕК
Перед тем, как выбросить аппарат в отходы, следует
извлечь батарейки и аккумуляторы и сдать их в специально
предусмотренные пункты сбора.
Убедитесь предварительно в том, что батарейки и аккумуляторы
полностью разряжены.
За получением информации о том, как извлечь батарейки или
аккумулятор из аппарата, обратитесь в фирму BaByliss.
BaByliss’in 8435E Makyaj Aynasını satın aldınız, teşekkür
ederiz! Ürünün avantajları konusunda daha fazla bilgi ve
uzmanların önerileri in, internet sitemize şu adresten
ulaşabilirsiniz : www.babyliss.com.
Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyunuz!
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1. Yüz ve boynun mükemmel şekilde aydınlanmasını
sağlayan dairesel ışık
2. Çap : 11cm
3. 5X büyüten 1 yüz
4. Aynanın istendiği kadar eğilmesini sağlayan döner
çerçeve
5. Kayma önleyici taban
6. 8 LED : düşük tüketim - sıradışı ömür süresi
7. Açma /kapama düğmesi
8. Bir transformatörle (verilir) veya kablosuz olarak 3 AA pil
(verilmez) ile kullanılır.
KULLANIM
• Aynanın çerçevesinin eğimini ayarlayın.
Transformatörü aynaya takın (cihazın arkasına) ve ardından şini
elektrik prizine takın veya cihaza pil takın.
Cihazı açmak için açma kapama düğmesini «I» pozisyonu
üzerine getirin.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman kapatın. Kaldırmadan
önce aynanın oda sıcaklığına erişene kadar soğumasını
bekleyin.
BAKIM
Eğer temizlenmesi gerekirse, kablosunu elektrik prizinden çekin
ve cihazın dış yüzeyini haf nemli bir bezle temizleyin.
Aynayı cam temizleyici bir ürünle temizleyin. Aynanın ışığını ayna
tamamen kurumadan açmayın.
PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Işıklı ayna üzerinde 3 adet AA tipi pil kullanılmaktadır.
Pilleri takmak için, aynanın arka kısmını sola doğru çevirin ve
dikkatlice çıkarın.
Cihaz üzerinde belirtilen yönlere dikkat ederek 3 adet AA alkalin
pil takın. (Alkalin pil kullanılması, daha iyi performans elde
edilmesini ve cihazın kullanım ömrünün daha uzun olmasını
sağlar). Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pili cihazdan çıkarın.
Pilleri taktıktan sonra, aynanın arka kısmını yeniden yerine takın
ve cihazı çalıştırın.
DİKKAT: Sadece yeni piller kullanın. Alkalin, standart (karbon-
çinko), veya yeniden şarj edilebilir pilleri karıştırmayın.
GÜVENLİK TALİMATLARI
DİKKAT: Ürünün içerisinde bulunduğu polietilen
poşetler ve ürünün ambala tehlikeli olabilirler.
Poşetleri çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği
yerlerde muhafaza ediniz.
Beşikler, çocuk yatakları, çocuk arabaları veya
bebek oyun parkları içerisinde kullanmayınız. İnce
film burna veya ağza yapışabilir ve nefes alma
engelleyebilir. Bir poşet bir oyuncak değildir.
DİKKAT: Küvetlerin, lavaboların, duşların veya
su dolu haznelerin üzerinde veya yanında
kullanmayın.
Cihazı kuru yerde muhafaza edin.
Cihaz banyoda kullanıldığında, kullanım sonrasında fişini
elektrik prizinden çekin, çünsuyun yanında olması cihaz
kapalı iken bile bir tehlike oluşturabilir. Tesisat üzerinde ilave
bir koruma için, banyoya giden elektrik devresine 30 mA
aşmayan bir çalışma diferansiyel akım koruma tertibatı (DDR)
takılması önerilmektedir. Tesisatçınıza danışın.
• Cihazı suya veya başka herhangi bir sıya batırmayın.
Ciha kullanmak veya şarj etmek in sadece beraberinde
verilen adaptörü kullanın.
Adaptör veya besleme kordonu zarar görmüşlerse, herhangi
bir tehlikenin önlenmesi için, üretici, satış sonraservisi veya
yetkili kişiler tarafından değiştirilmeleri gerekir.
Eğer cihaz şmüş ise veya üzerinde belirgin hasarlar
bulunuyorsa cihazı kullanmayın.
Cihan fişi elektrik prizine takılı iken veya ıkken zetimsiz
bırakmayınız.
Kullanım esnasında sorun olması halinde cihazın fişini derhal
prizden çekiniz.
Aynanın güneş ışığını yansıtıp herhangi bir yangına sebep
olabilecek bir pozisyonda olmamasına dikkat ediniz.
Her kullanımdan sonra ve cihatemizlemeden önce cihan
fişini elektrik prizinden çekin.
Cihazı 24 saatten fazla şebeke elektrine blı bırakmayın.
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf olan,
ya da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafından (çocuklar
da dahil), ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi
altında ve cihazın kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmiş
kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazla
oynamadıklarından emin olmak için, çocukların gözetim
altında tutulması tavsiye edilir.
Kablonun hasar görmesini önlemek için cihan etrafına
sarmayınız ve kabloyu bükmeden veya katlamadan kaldırmaya
özen gösteriniz.
Bu cihaz, 04/108/EC (elektro manyetik uyum) ve 06/95/EC
(elektrikli ev aletleri güvenliği) yönetmelikleri tarafından
belirtilen gerekliliklere uygundur.
ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA VE PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Cihazı atmadan önce, pilleri ve bataryalaçıkarın ve bu amaca
yönelik bir alana bırakın. Pillerin ve bataryalan şarjının
tamamen boş olmasını önceden kontrol edin. Pillerin ve
bataryaların çıkarılması ile ilgili her türlü bilgi veya bilgiler için
BaByliss ile irtibat kurunuz.
/