Medisana CM 845 El kitabı

Marka
Medisana
Model
CM 845
Tip
El kitabı
3
DEUTSCH
SE
från sidan 28
Spegelytor (normal / 5 ggr föstoring)
I/O vippbrytare
Batterifack (i spegelhöljet)
Belyst ram (på båda sidorna)
Vridled
Stativ
Vägghållare
GR
ό σελίδα 31
Καθρέφτης
(κανονικός / μεγέθυνση 5 φορές)
Διακόπτης I/O
Θήκη μπαταρίας (στο περίβλημα)
Φωτισμός πλαισίου (αμφίπλευρος)
Στρεπτή άρθρωση
Oρθοστάτης
στήριγμα τοίχου
CZ
od strany 34
Zrcadla (běžné / 5x zvětšení)
Přepínač I/O
Přihrádka na baterie (v tělese zrcadla)
Osvětlení rámu (oboustranné)
Otočný kloub
Stojan
Nástěnný držák
HU
az 37. oldaltól
Tükörfelületek
(szabályos/ 5-szörös nagyítású)
I/O billenőkapcsoló
Elemrekesz (a tükör házában van)
Keretvilágítás (kétoldali)
Forgatható könyök
Állvány
Fali tartóelem
PL
od strony 40
Powierzchnie lusterka
(regularna / powiększenie 5-krotne)
Przełącznik I/O
Kieszeń na baterie (w obudowie lusterka)
Oświetlenie ramki (obustronne)
Przegub obrotowy
Stojak
Uchwyt ścienny
TR
sayfa 43'ten itibaren
Ayna yüzeyleri (normal / 5 kat büyütülmüş)
I/O basmalı şalter
Pil yuvası (ayna muhafazasında)
Çerçeve aydınlatması (iki taraflı)
Döner mafsal
Ayak
Duvar bağlantısı
RU
со страницы 46
Зеркальные поверхности
(обычная / с 5-кратным увеличением)
Перекидной выключатель I/O
Отсек для батарейки
(в корпусе зеркала)
Освещение рамки (с обеих сторон)
Шарнирное соединение
Подставка
Настенный держатель
43
TÜRKÇE
TÜRKÇE
ÖNEML UYARILAR! LÜTFEN SAKLAYINIZ!
Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet
uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak
üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım
kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.
1 Güvenlik bilgileri !
Cihazı sadece kullanım talimatındaki belirlemelerine uygun olarak kullanınız.
Amacından uzak kullanımlarda garanti hakkı iptal olur.
Yanlış kullanıldığında yangın tehlikesi mevcuttur.
Bu cihaz, ticari amaçla kullanmak üzere tasarlanmamıştır.
Eğer gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş
ve ortaya çıkacak tehlikeleri anlayacak kapasitede iseler bu cihaz 8 yaşındaki
ve üzerindeki çocuklar, aynı zamanda eksik fiziksel, sensörik veya zihinsel
kabiliyete veya tecrübeye ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların bu cihazla oynaması yasaktır.
Üzerinde görünen hasarlar varsa, doğru çalışmıyorsa, yere düşmüş ise veya
ıslandığında bu cihazı kullanmayın.
Arıza durumunda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Bunun sonucunda
yalnızca her türlü garanti kaybedilmekle kalmaz, aynı zamanda ciddi tehlikeler
de meydana gelebilir. Onarımları yalnızca yetkili servislere yaptırınız.
Bu cihazı yorgan veya yastık altında kullanmayın. Çalışırken kesinlikle üstünü
örtmeyin.
Bu cihazı sadece kuru iç mekanlarda kullanınız, duş alırken veya banyo
yaparken kesinlikle kullanmayınız.
Bu cihazı benzin veya kolay tutuşabilen başka maddelerin yakınında kullan-
mayınız.
Cihazı her kullanım ve her temizlikten sonra kapatınız.
Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız eğer, pili çıkartınız.
Aynaya/ayağa mıknatıslar monte edilmiştir. Sabit mıknatıslara hassas tepki
gösteren nesneleri (örn. veri taşıyıcı ortamlar vb.) bu alandan uzak tutun.
UYARI! Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz.
Boğulma tehlikesi vardır!
Pilleri çocuklardan uzak tutunuz! Pillerin içini açmayınız! Pilleri şarj etmeyiniz!
Kısa devre yapmayınız! Ateşe atmayın!
44
TÜRKÇE
TÜRKÇE
2 Teslimat kapsamı ve ambalaj
Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Emin olmadığınız durumlarda
cihazı çalıştırmayınız ve satıcınıza veya yetkili servis merkezine başvurunuz.
Teslimat kapsamına dahil olanlar:
• 1 3 in1 Kozmetik Aynası • 4 pilin 1,5 V, Tip AA
• 1 duvar bağlantısı • 1 Ayak • 2 vida, dübel dâhil • 1 Kullanma talimatı
Ambalajlar yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüm merkezine iletilebilir. Lütfen artık
ihtiyacınız olmayan ambalaj malzemesini kurallara uygun olarak atığa ayırınız. Ambalajı
çıkartırken taşıma sonucu oluşmuş bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.
3 Pilin takılması /değiştirilmesi
Kozmetik aynasını çalıştırmak için, önce dört pilin (1,5 V, Tip AA) yerleştirilmesi gerekir. Bunun için
aynanın büyütmeli tarafını saatin tersi yönde sökerek muhafazadan çıkartın. Pil yuvasının
kapağını çıkartın ve birlikte verilen dört pili yerleştirin. Pilin kutuplarının doğru olmasına dikkat edin.
Pil yuvasının kapağını takın ve aynanın daha önce çıkartılan tarafını saat yönünde tekrar yerine takın.
Ayrıştırma ile İlgili bilgi
Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz. Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı,
çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde
içerip içermediklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya
teslim etmekle yükümlüdür.
Cihazı atığa ayırmadan önce pilleri çıkartınız. Kullanılmış pilleri ev çöpüne atmayınız, yalnızca özel
çöpe veya mağazalarda bulunan pil toplama kutularına atınız.
4 Kozmetik aynası CM 845
Kozmetik aynasını, duvar bağlantısı ile hem yana
çevrilebilen duvar aynası olarak, hem de ayak ile
birlikte portatif ayaklı cihaz olarak veya sadece el
aynası olarak kullanabilirsiniz.
Duvar aynası olarak yerleştirme
Duvar bağlantısı
'nin konumunu belirleyin. Her iki
tırtıllı somunu (A) döndürerek çıkarın ve vidalama
plakasını (B) çıkararak alın. Vidalama plakasını,
delme noktalarını işaretlemek için kullanın. Dübeller
için matkapla delik açın ve vidalama plakasını, birlikte
verilen vidalar ve dübeller ile beraber tespit edin.
Duvar bağlantısını tekrar vidalama plakası üzerine
yerleştirin ve bu bağlantıyı tırtıllı somunlar ile tespit
edin. Şimdi kozmetik aynasını, duvar bağlantısı içine y
erleştirin. Duvar bağlantısının iki adet
mafsalı ve Döner Mafsal
sayesinde, aynayı, istediğiniz zaman arzu ettiğiniz konuma getirebilirsiniz.
İhtiyacınız olmadığında, yerden tasarruf amacıyla aynayı katlarsınız.
Zemine monte edilmiş cihaz olarak yerleştirme
Ayak
, koni biçiminde ve entegre mıknatıslı bir yuvaya sahiptir; aynı zamanda, el tutamağının alt
kısmında da bir mıknatıs vardır. Aynayı el tutamağından tutun ve Ayak
'nın yuvası içine sokun.
El aynası olarak kullanım
Kozmetik aynasını ergonomik el tutamağından tutarak, duvar bağlantısından veya ayaktan
aldığınızda, ayna, çabucak el aynası olarak kullanılabilir.
5 Kullanım
Bu kozmetik aynası günlük yüz bakımını kolaylaştırır. Biri resimde orijinal büyüklükte ve diğeri de 5
kat büyütmeli olan iki ayna yüzeyi
sunmaktadır. Bu aynalar döner mafsal
ile istenen her
yöne 360° döndürülebilir. Göz kamaştırmayan çerçeve aydınlatması
, adet uzun ömürlü beyaz
LED'den oluşmaktadır ve I/O basmalı şalter
ile açılıp kapatılırlar.
A
B
TÜRKÇE
45
6 Temizlik ve bakım
Cihazı her kullanım sonrası ve her temizlikten önce kapatınız. Bu cihazı bulaşık makinesinde
temizlemeyin. Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayınız. Kesinlikle agresif deterjanlar ve
sert fırçalar kullanmayın. Cihazı sadece hafif nemli, yumuşak bir bez ile temizleyin. Kesinlikle etkisi
yüksek deterjan veya alkol kullanmayın. Cihazın içine su kaçmamalıdır. Cihazı tamamen kurumadan
kullanmayınız.
7 Teknik veriler
Adı ve modeli : MEDISANA 3in1 Kozmetik Aynası CM 845
Akım beslemesi : 6 V = , 4 pilin 1,5 V, Tip AA
Ayna yüzeyi : çapı yaklaşık 13 cm
Boyutları : yakl. 26 x 14 x 39,5 cm
Ağırlık : yakl. 1,55 kg
Ürün numarası : 88552
EAN numarası : 40 15588 88552 5
Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.
Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com
8 Garanti ve tamirat Koşulları
Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı
göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1. MEDISANA ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti
durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti
süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm
zararlar.
b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine dayandırılabilecek zararlar.
c.
Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat
zararları.
d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki
zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALMANYA
E-Mail: info@medisana.de
İnternet: www.medisana.de
Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.
/