Elta 2322 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
2322
Tip
Kullanım kılavuzu
102.
GÜVENLÝK UYARISI
Kullanýlmadýðýnda cihazýn fiþinin çekilmesi gerekmektedir.
Cihazý yaðmura veya rutubete maruz býrakmayýnýz.
DÝKKAT:
Elektrik çarpmasýndan kaçýnmak için kaplamayý sökmeyiniz. (veya arkasýný).
Kullanýcýnýn tamir edebileceði parça bulunmamaktadýr. Sadece uzmanlar tarafýndan tamir ettiriniz.
GÜVENLÝK KURALLARI
1. KURALLARI OKUYUNUZ - Cihazý çalýþtýrmadan evvel tüm kullaným kurallarýný okuyunuz.
2. KURALLARI ÖÐRENÝNÝZ - Tüm kullaným kurallarýný öðreniniz.
3. UYARILARI DÝKKATE ALINIZ - Tüm uyarýlarý ve kullaným iþlemlerini dikkate alýnýz.
4. KURALLARI UYGULAYINIZ - Tüm iþlem kurallarýný uygulayýnýz.
5. SU VE RUTUBET - Cihazý suyun yakýnýnda kullanmayýnýz. Banyo, küvet, mutfak, çamaþýr makinesinden vs.
uzak tutunuz.
6. HAVALANDIRMA - Cihazý kurarken havalandýrma deliklerinin kapanmamasý için dikkat ediniz.
Örnek olarak cihazý bir yataðýn üzerine, koltuk veya benzeri nesnelerin üzerine yerleþtirip havalandýrma
deliklerini kapatmayýnýz. Cihazý kitaplýk gibi vs. ortamlara kurup havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz.
7. ISI - Cihazý ýsý soba, ve diðer ýsý üreten cihazlardan (ampilifer dâhil) uzak tutunuz.
8. GÜÇ KAYNAÐI - Cihazý uygun olmayan elektrik seviyesine kesinlikle baðlamayýnýz.
9. TOPRAK VE POLARÝTE - Sorun çýkmamasý için cihazýn toprak hattýna ve polaritesine dikkat ediniz.
10. ELEKTRÝK KABLOSU GÜVENLÝÐÝ - Elektrik kablosunu uygun þeklide döþeyin ve baþka nesnelere
dolamayýnýz. Ve cihazdan çýkan diðer kablolara dolamayýnýz.
11. TEMÝZLÝK - Cihazý sadece üreticinin uygun gördüðü þeklide temizleyiniz.
12. ELEKTRÝK KABLOSU - Harici anteni elektrik kablolarýndan uzak tutunuz.
13. KULLANILMADIÐI ZAMAN - Cihazý uzun zaman kullanmayacaksanýz fiþini çekiniz.
14. NESNE VE SIVI MADDE GÝRMESÝ - Cihaza sývý madde girmemesi için özen gösterin ayný þekilde küçük
nesneler havalandýrma deliklerinden girmemesi gerekmektedir.
15. BAKIM - Kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý gibi kullanýcý cihazý tamir etme teþebbüsünde bulunmamasý gerekir.
Tüm bakým ve tamirler uzman servis elemaný tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.
1. SINIF LAZER
ÜRÜNÜ
DÝKKAT!
Ýç kilit çözüldüðünde görünmeyen lazer
ýþýný oluþur.
Iþýna bakmayýnýz.
Üçgen içindeki gerilim iþareti bir
uyarý sembolü olup kullanýcýya
cihazýn icinde izole edilmemiþ
tehlikeli gerilimin olduðunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak kadar
güçlü olduðu gösterir.
DIKKAT
ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI, AÇMAYýNýZ.
DIKKAT: ELEKTRIK ÇARPMA RISKINDEN
KAÇýNMAK IÇIN ÖN VEYA ARKA KAPAÐý
AÇMAYýNýZ. CIHAZýN ÝÇÝNDE KULLANýCýNýN
TAMIR EDEBILECEÐI PARÇALAR
BULUNMAMAKTADýR. SADECE UZMAN
KIÞILER TARAFýNDAN TAMIR EDILMESI
GEREKMEKTEDIR.
Üçgen içindeki ünlem iþareti bir uyarý
sembolü olup kullanýcýya önemli
bakým ve kullaným bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri kullanma
kýlavuzunda bulabilirsiniz.
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 02
103.
16. BAKIM GEREKTÝREN ARIZALANMA - Alttaki durumlarda uzman tarafýndan bakým gereken durumlar:
A. Elektrik kablosu arýzalandý.
B.Cihazýn içine nesne veya sývý madde girdi.
C.Cihaz yaðmura maruz kaldý.
D.Cihaz düþtü veya kaplamasý zarar gördü.
E. Cihaz normal alýþýldýðý gibi çalýþmýyor veya performans deðiþikliyi durumu var
KULLANIM ÝÇÝN HAZIRLIK
KURULUM
Tüm ambalajlarý çýkartýnýz.
Pilleri uzaktan kumandaya takýnýz.
Cihazý tüm baðlantýlarý yapmadan ve voltajý kontrol etmeden kesinlikle çalýþtýrmayýnýz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz ve havalandýrma deliklerinin etrafýnda mesafe býrakýnýz.
BAÐLANTILAR
1) Sað ve sol hoparlörleri sað ve sol giriþlere baðlayýnýz.
2) Parçalarý ana üniteye baðlarken AC voltajýnýn cihazýn arkasýnda bulunan etikette olduðu gibi
olduðundan emin olunuz.
ÝÞLEM / CD
Aklýnýzda tutunuz her türlü çizik pislik veya çatlama CD’nin çalmamasýna neden olabilir.
CD’ yi tutarken üzerini parmaklarýnýzla ellemeyiniz.
CD’ erinizi alttaki ortamlarda bulundurmayýnýz:
Yüksek sýcaklýk bulunan ortamlarda veya soba vs. gibi cihazlarýn yakýnýnda kullanmayýnýz;
Buharlý veya tozlu ortamlarda kullanmayýnýz.
Her türlü parmak izini veya tozu yumuþak bir bezle siliniz.
Her zaman içten dýþarý doðru siliniz.
DÝSKÝ OKUMAK
OPEN/CLOSE tuþuna basýnýz.
CD’yi yerleþtiriniz (yazý yukarý bakar þekilde).
OPEN/CLOSE basarak CD kapaðýný kapatýnýz.
Ekran tüm parçalarýn sayýsýný gösterir.
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 03
104.
KONTROLLER VE AYARLAR
1. CD KAPAÐI
2. CD KAPAÐI OPEN/CLOSE [Aç /Kapat]
3. LCD EKRANI
4. VOLUME UP [Ses yukarý]
5. VOLUME DOWN [Ses kýsmak]
6. FOLDER [Dosya] TUÞU
7. X-BASS TUÞU
8. POWER GÖSTERGESÝ
9. UZAKTAN KUMANDA
10. SKIP [Atla] TUÞU
11. SKIP [Atla] TUÞU
12. PLAY/PAUSE TUÞU
13. STOP [Stop] TUÞU
14. FUNCTION [Ýþlem] SEÇÝM TUÞU
(TAPE, CD/MP3, TUNER) [Teyp, CD/MP3,
Radyo]
15. BAND SEÇÝMÝ (AM, FM, FM ST.)
16. MODE [Mod] TUÞU (REPEAT, RANDOM)
[Geri al, Rasgele]
17. PROGRAM TUÞU
18. TUNING [Radyo] TUÞU
19. KASET KAPAÐI
20. KULAKLIK GÝRÝÞÝ
21. RECORD/PLAY [Kayýt/Çalmak] CÝHAZ
KONTROLÜ
22. FM ANT. KABLOSU
23. HOPARLÖR SOL
24. HOPARLÖR SAÐ
25. ELEKTRÝK KABLOSU
26. BEAT CUT
17
15
13
11
9
7
6
2
3
21
19
1
4
5
8
10
12
14
16
18
22
26
25
23
24
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 04
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
Ýlk kullanýmdan evvel hazýrlýk
Uzaktan kumandaya pil yerleþtirme.
Uzaktan kumanda cihazýnýn arkasýnda bulunan kapaðý açýnýz.
Ýki tana ‘’UM4/AAA’’ büyüklüðünde pil yerleþtiriniz.
Pilleri ve yerlerine polariteye dikkat ederek yerleþtiriniz.
Kapaðý tekrar takýnýz.
Pil deðiþtirmek
Uzaktan kumanda iþlemi iyi gerçekleþmediðinde ve algýlama mesafesi kýsaldýðýnda pillerin yerini deðiþtiriniz.
Uzaktan kumandayý kullanýnýz
Uzaktan kumandayý kullanmak için cihaza doðru tutunuz ve tuþlara basýnýz.
Uzaktan kumanda ortalama 6 m mesafeden çalýþmaktadýr.
Ancak dar bir açýdan cihazý çalýþtýrýyorsanýz UZAKTAN KUMANDANIN çalýþma mesafesi düþebilir.
UZAKTAN KUMANDAYI ýþýða (doðrudan ýþýða) maruz býrakmayýnýz ve cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda
herhangi bir nesne bulunmadýðýndan emin olunuz.
UZAKTAN KUMANDA
1. Folder [Dosya] tuþu
2. Folder [Dosya] tuþu
3. PLAY / PAUSE tuþu
4. STOP tuþu
5. SKIP [Atla] X tuþu
6. SKIP [Atla] X tuþu
7. MODE [Mod] tuþu
8. PROGRAM tuþu
Ana ÝÞLEMLER
POWER TUÞU Cihazý Açmak
VOLUME +/- - Ses ayarýný yükseltip sesi uygun hizaya getiriniz
PLAY/PAUSE
Stop modundan cihazý çalýnýz.
Çalma esnasýnda pause’ye basýnýz.
Pause deyken tekrar play’e basýnýz.
STOP
Play veya pause modunda: Çalma esnasýnda stop moduna veya program giriþ moduna geçiniz.
Program giriþ modunda:
Program giriþ modundan çýkýnýz, program hafýzasýný siliniz ve stop modunu deðiþtiriniz.
Rasgele çalmak (Mode Tuþu): Stop modunu deðiþtirmek ve rasgele tuþunu basmak.
105.
+
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 05
1
6
4
7
2
5
8
3
PROGRAM tuþu [Ýþlem Tarifi]
1. Çalýþma esnasýnda [PROGRAM] tuþuna basýldýðýnda cihaz program moduna geçer.
Program modunda parça sayýsý ve PROGRAM ekraný 500 [ms] aralýðýnda yanýp söner (Ekran 1).
2. [FF/SKIP] / [FB/SKIP-] basýldýðýnda sistem kayýt edilecek parça numarasýný seçer.
3. [PROGRAM] numarasý seçildikten sonra sistem parça numarasýný atlar ve bir sonraki program moduna
geçer (Ekran 2).
4. Sistem 20 programý CD modunda /10 programý MP3 modunda tutabilir.
Sistem 20 program tuttuðunda baþka parça tutamaz.
Sistem 20 parça tutarken baþka parça tutamaz.
PROGRAM ekrana gelir ve “P 01” 500 [ms] iner valinde yanýp söner.
5. Program modunda [STOP] düðmesi basýldýðýnda sistem programýn içeriðini siler ve program modunu siler.
6. Çalýþma esnasýnda [PLAY/PAUSE ] tuþu basýlý ise bir daha basýldýðýnda sistem çalmaya baþlar.
Çalma esnasýnda program ekrana PROGRAM yazýsýný gösterir (ekran 4).
7. Çalma esnasýnda [FF/SKIP+] / [FB/ SKIP-] bu tuþa basýldýðýnda sistem bir sonraki/önceki programa atlar.
8. [STOP] tuþu çalma esnasýnda basýlý ise, sistem program çalmayý durdurur ve stop moduna geçer.
[STOP] modunda stop moduna basýlana kadar sistem hafýzayý silmez.
MODE tuþu [Ýþlem Açýklamasý]
CD Mod:
1. [MODE] tuþuna basýldýðýnda sistem modu deðiþtirir (alttaki gibidir).
2. Repeat-1 modunda sistem o anki parçayý tekrarlar.
3. Repeat-all modu esnasýnda son parçaya gelindiðinde tekrar ilk parçadan itibaren çalýnmaya baþlanýr.
4. Rasgele çalma modunda [STOP] tuþu basýldýðýnda sistem çalma modunu durdurur ve sistem durur.
5. [FF/SKIP+] rasgele çalma modunda basýlý ise sistem rasgele bir sonraki parçaya geçer.
[FF/SKIP+] tuþu son parçada basýldýðýnda bir sonraki parçaya rasgele seçilir.
6. [FB/SKIP-] tuþuna rasgele çalma modunda basýldýðýnda o anki çalýnan parçanýn baþýna geçer.
106.
PROGRAM
(EKRAN 1)
(EKRAN 2)
(EKRAN 3)
(EKRAN 4)
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
REP
REP
ALL
RANDOM
TEKRAR YOK / RASGELE
HEPSI TEKRAR
TEKRAR-1
RASGELE
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 06
MP3 Mod:
1. [MODE] basýldýðýnda sistem modu deðiþtirir (alttaki gibidir).
2. Repeat-1 modu esnasýnda sistem o anki MP3 çalar
3. Reapeat folder modunda sistem o anki çalmakta olan tüm dosyayý çalar
4. Reapeat all modunda sistem son parçaya geldiðinde tekrar baþtan alýr.
5 Rasgele çalma modunda son parçaya gelindiðinde veya [STOP] tuþuna basýldýðýnda sistem stop moduna
geçer ve rasgele çalma modu durdur.
6. [FF/SKIP+] tuþu rasgele çalma modunda basýldýðýnda rasgele bir sonraki parçaya geçilir.
[FF/SKIP+] son parça esnasýnda basýldýðýnda bir sonrakine rasgele geçer.
7. [FB/SKIP-] tuþuna rasgele çalma modunda basýldýðýnda sistem o anki parçanýn baþýna geçer ancak parça
atlamaz.
MOD
CD: Yok Tekrar 1 Hepsi tekrar Rasgele Yok.
MP3: Yok Rasgele 1 Rasgele dosya ? Rasgele hepsi Rasgele Yok...
RASGELE
1. RANDOM tuþuna basýp dinlemeye baþlayýn.
CD deki tüm parçalar rasgele çalmaya baþlar.
Random iþlemini seçin ve Mode tuþuna basýn ve rasgele çalmaya baþlayýn.
MP3 PROGRAMLAMAK
MP3 çalar istediðiniz parçalarý 10 tanesini istediðiniz sýraya göre çalar.
1. PROGRAM tuþuna stop modunda basýnýz. Ekranda “P01” ve “PROGRAM” yanýp söner.
2. FF/SKIP+ ve FB/SKIP- basarak istediðiniz parçayý programlayýnýz.
veya FOLDER DN ve FOLDER UP tuþlarý ile uzaktan kumandada programlanacak dosyayý seçiniz.
3. PROGRAM tuþuna basýp hafýzaya giriniz.
4. Programlamayý takip etmek için 2 ve 3 takip ediniz.
5. PLAY /PAUSE tuþlarý ile programý çalýnýz.
SKIP +
Baþlangýç parçasýný stop modunda iken seçebilirisiniz. Sondan baþa getirebilirsiniz.
Normal çalmada bir sonraki parçaya geçiniz.
Sondan baþa geçebilirsiniz.
Tuþ 0,5 san. Daha fazla basýldýðýnda hýzlý öne geçilir.
Program çalmada bir sonraki parçaya geçin.
Ýlk parçayý seçin.
Rasgele çalma esnasýnda bir sonraki parçaya geçin.
107.
TEKRAR YOK &
RASGELE
ALBUM
MP3
DOSYA TEKRAR
MP3
MP3
RANDOM
HEPSI TEKRAR
TEKRAR-1
RASGELE
MP3
MP3
REP
REP
REP
ALL
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 07
SKIP -
Stop modunda ilk çalýnacak parçayý seçiniz.
Ýlk parçayý sona getiriniz.
Normal çalmada bir sonraki parçaya geçiniz.
Ýlk parça ise sona getiriniz.
Tu 0,5 saniyeden fazla basýldýðýnda hýzlý geri alýnýr.
Bir önceki programa geçiniz.
Ýlk programlanan parçayý seçiniz.
FOLDER
Sistem STOP modunda ise:
MP3 için bir sonraki dosyaya geçiniz ve dosya numarasýný ekrana getiriniz.
Sistem PLAY modunda ise: MP3 için, bir sonraki dosyaya atlayýnýz.
Sistem o anki dosyayý gösterir ve parçayý gösterir.
Tuþa bir kere basýnýz. O anki dosya 3 saniye yanýp söner.
Tuþa bir defa daha basýnýz. Alt dosyaya giriniz.
FOLDER
Sistem STOP modunda ise:
MP3 için bir sonraki dosyaya atlayýnýz ve ekrana yansýr.
PLAY modunda iken sistem: MP3 için bir sonraki dosyaya atlama.
Çalma kafasý dosyanýn o anki durumunu gösterir.
Tuþa bir kere basýnýz.
O anki dosya 3 saniye için yanýp söner. Tuþa tekrar basýnýz.
Alt dosyaya girilir.
+/= BASS
+/ - BASS a basýnýz ve boost’u seçiniz.
TEYP ÝÞLEMÝ
TEYP ÝÞLEMÝNÝ seçiniz
RECORD/PLAY DECK KONTROLÜ
RECORD: rekorda baþla.
PLAY: kaset playback’i baþla
REWIND: kaseti hýzlý geri almak için.
F.FWD: hýzlý öne almak için.
STOP/EJ: kaseti durdurup çýkartmak için.
PAUSE: kalýtý durdurmak için veya çalmak için.
KASET DECK
Kaset çalmadan evvel Fuction seçim tuþunun Tape modunda olduðundan emin olunuz.
108.
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 08
PLAYBACK
Function seçim tuþunu Tape moduna getiriniz.
Eject tuþu ile kapaðý açýnýz.
Kaseti okunacak kýsmý yukarý bakar þekilde cihaza yerleþtiriniz.
Kaset kapaðýný kapatýnýz.
Play tuþu ile playback baþlatýnýz.
Teybin sonuna gelindiðinde cihaz durur.
Stop tuþu ile sistemi her an durdurabilirsiniz.
RADYO / CD DEN KAYIT YAPMAK
Function tuþunu “RADIO” veya “CD” ye getirip kaynaðý seçiniz.
Boþ kaseti teybe yerleþtiriniz.
Ýlk önce PAUSE tuþuna basýnýz.
Ardýndan PLAY ve RECORD tuþlarýna beraber basýnýz.
Kaynaðý çalmaya baþlayýnýz.
Ardýndan PAUSE tuþuna basýnýz.
1. TEYP TAKILMASI (Resim 1)---- Teybi bir kalem ile iyice
sýkýþtýrýnýz.
Bozuk teyp cihaza zarar verebilir.
2. YANLIÞLIK ÝLE SÝLMEYÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN
(Resim. 2) ---- Bir torna vida ile plastik pimleri
kopartýnýz.
3. TEKRAR KAYIT YAPABÝLMEK ÝÇÝN (Resim. 2) ----
Delikleri tekrar kapatýnýz.
RADYO ÝÞLEMÝ
RADYO
Function tuþu ile “RADIO” tuþuna basýp Radio moduna getirin.
Radyo iþlem göstergesi yanar.
Radyo arama BAND tuþu ile yapýnýz.
TUNING KONTROLÜ ile istediðiniz istasyonu seçiniz.
NOT:
FM yayýný dinlerken önemli olan FM antenini tamamen çýkartmanýz.
AM yayýný dinlerken cihazý düzgün pozisyona getirmeniz gerekmektedir.
MP3 de dir?
MPEG AUDIO layer 3’in kýsaltýlmýþýdýr.
MPEG resim içeren gruptur.
MP3 dijital audio dosyasý olup sýkýþtýrýlýþ dosyalardýr.
MP3 en önemli müzik dinleme sistemidir.
MP3 CD leyinde hafýzaya alýnmýþ olana MP3’ler bu cihazlarda çalýnabilirler.
MP3 CD bir CD de 150- 200 parça sýðdýrabilirler.
109.
Taraf A
Taraf A için pim
Tesa bandý
Resim. .1
Resim. .2
Resim.3
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 09
Güç Desteði: AC
~
230V 50Hz
Direnç: 15 Watt
Çýkýþ Gücü: 2 Watt X 2 RMS dahil 8 OHM
(Her kanalda)
Radyo Bölümü: AM 525 – 1615 KHz
FM 87,5 – 108 MHz
CD bölümü:
Frekans Aralýðý: 60 – 16,000 Hz
(-3dB):
Sinyal ses aralýlýðý: 60 dB
Harmoni kaymasý: 0.4%
Uyumluluk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3
Kaset bölümü:
Teyp hýzý: 4.75 cm / san.
Wow ve Flutter < 0.4%
Frekans aralýðý: 100 Hz - 6.3 KHz
110.
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 010
111.
Harici bilgiler
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar meydana gelebilir veya
boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri
yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine herhangi bir þeyleri
sokmasýna izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman
kiþiler tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Harici bilgiler
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik
cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski cihazlarýn geri
dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz. Havalandýrma delikleri her
zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü
kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi
acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su girdiði takdirde cihaz ciddi
ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak bir bez kullanýnýz
11-2322_TR 6/20/06 11:31 AM Page 011
/