Braun 180, Series 1 Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Kategori
erkek traş makineleri
Model
180, Series 1
Tip
Kullanım kılavuzu
39
Türkçe
Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve µık dizayn ilkelerine baπlı
kalınarak tasarlanmıµtır. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun
kalacaπınızı umarız.
Uyarı
Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptör içeren
özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını deπiµtirmeyin veya baµka
amaçlar için kullanmayın aksi takdirde elektrik µoku meydana gelebilir.
Tanım
1 Elek koruma kapaπı
2 Tıraµ makinesi eleπi
3 Sakal kesici
4 Uzun tüy düzeltici
5 Ωarj ıµıπı
6 Açma/Kapama düπmesi
7 Özel kablo seti
Ωarj etmek
Ωarj etmek için en ideal sıcaklık 15 °C ve 35 °C arasıdır.
Tıraµ makineniz kapalıyken özel kablo setini kullanarak makinenizi prize
takınız ve en az 16 saat µarj ediniz.
Ωarj ıµıπı (5) tıraµ makinesinin µarj olmakta olduπunu gösterir.
Tıraµ makinesi tamamen µarj olduπunda tekrar pil bitene kablosuz
kullanınız. Sonra tekrar tamamen µarj ediniz. Ωarj olması yaklaµık 16 saat
sürecektir.
Tam µarj kapasitesine ulaµan pil yaklaµık 30 dakikalık kablosuz kullanım
imkanı saπlar. Pil, tam kapasitesine birkaç µarj-deµarj döngüsünden
sonar ulaµır.
Tıraµ Olmak
Elek koruyucu kapaπı çıkartın (1). Açma/Kapama düπmesine basarak
çalıµtırın. Oynar baµlıklı elek çerçevesi otomatik olatak yüzünüzdeki
kıvrımlara uyum saπlayarak yakın ve pürüzsüz bir tıraµ saπlar.
Birkaç gün tıraµ olmamıµsanız tıraµ öncesinde uzun sakalları kesmek için
uzun tüy düzelticisini kullanın (4). Yakın ve pürüzsüz tıraµ için tıraµınızı elek
baµlıπı ile bitirin.
5728430_Serie1_180_MN Seite 39 Montag, 12. März 2007 11:10 11
40
Düzeltme
Uzun tüy düzelticisini basarak açın.
Uzun tüy düzelticisinin çok sık kullanımı pilin µarj kapasitesini azaltabilir.
Temizleme
Bu cihaz musluk suyu alt∂nda temizlenmeye uygundur.
Uyar∂: Musluk alt∂nda temizlemeden önce cihaz∂n µebeke cereyan∂ ile
baπlant∂s∂n∂ kesiniz.
Düzenli temizleme daha iyi performans saπlar. Makinenizi temiz tutmanın en
kolay yolu her kullanımdan sonra sudan geçirerek durulamaktır.
Kablosuzken tıraµ makinesini çalıµtırın ve tıraµ baµlıπını sıcak suyun
altına tutun (b). Partiküller ve aµındırıcı maddeler bulundurmayan bir
sabun da kullanılabilir. Köpük temizlendikten sonra birkaç saniye daha
suyun altında tutun.
Sonra, makineyi kapatın, tıraµ makinesi eleπini ve kesici bölümü çıkarın.
Sonra bu parçaları kurumaya bırakın.
Eπer makinenizi sürekli musluk alt∂nda temizlemeyi tercih ediyorsan∂z,
uzun tüy düzeltici ve elek k∂sm∂n∂n üzerine haftada bir birkaç damla ince
makine yaπ∂ damlatman∂z∂ tavsiye ederiz.
Alternatif olarak, tıraµ makinenizi verilen fırça ile de temizleyebilirsiniz (c):
Tıraµ makinenizi kapatın. Tıraµ makinesi eleπini çıkarın.
Fırçayı kullanarak kesiciyi ve iç tarafını temizleyin. Fakat, eleπi fırça ile
temizlemeyin, eleπe zarar verebilir.
Tıraµ makinenizi en iyi durumda tutmak için
Yaklaµık 4 haftada bir kesiciyi Braun temizleyicileriyle temizleyin.
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Yüzünüzü yıkamadan önce tıraµ olmanızı tavsiye ederiz çünkü yüz
yıkadıktan sonra cilt ve sakalınız µiµebilir.
Tıraµ makinenizi yüzünüze 90°lik açı ile tutun. Cildinizi gerin ve tıraµ
makinenizi sakal uzama yönünün aksine doπru hareket ettirin.
%100 tıraµ performansı için elek ve kesicinizi en az her 18 ayda bir
deπiµtirin.
5728430_Serie1_180_MN Seite 40 Montag, 12. März 2007 11:10 11
41
Tıraµ makinesi parçalarını yenilemek
%100 tıraµ performansı saπlamak için tıraµ makinesi eleπini ve kesiciyi her
18 ayda bir ya da eskidiπinde yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yakın tıraµ için
iki parçayı aynı anda deπiµtirin. (Tıraµ makinesi eleπi ve kesici: 10B)
Pillerin saklanması
Ωarj edilebilir pillerin maksimum kapasitede çalıµabilmesi için, tıraµ
makinenizin µarjının yaklaµık her 6 ayda bir tamamen boµalması gerekir
(tıraµ olarak). Sonra tıraµ makinenizi tam dolana kadar µarj edin. Tıraµ
makinenizi uzun süreli olarak 50°C nin üzerindeki ortamlarda bırakmayın.
Çevre ile ilgili duyuru:
Bu ürün µarj edilebilir piller içermektedir. Doπal çevreyi korumak
adına, lütfen ürünü kullanım ömrü sonunda diπer ev atıkları ile beraber
atmayınız. Ürünü atmak istedinizde Braun servis merkezlerine
götürebilirsiniz ya da bulunduπunuz ülkenin katı atık kuralları çerçevesinde
yok ediniz.
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
Elektrikle ilgili direktifler özel kordon setinin üzerinde yazmaktadır.
Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m ömrü 7 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145, 61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0, Fax (49) 6173 30 28 75
Procter & Gamble Sat∂µ ve Daπ∂t∂m Ltd. Ωti. Serin Sok. No: 9 34752
∑çerenköy/∑stanbul taraf∂ndan ithal edilmiµtir.
P&G Tüketici Hizmetleri
0 212 473 75 85,
TS13193
5728430_Serie1_180_MN Seite 41 Montag, 12. März 2007 11:10 11
/

Bu kılavuz da uygundur