Canon i-SENSYS LBP351x El kitabı

Kategori
Oyuncaklar
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

10
제공되는 설명서에 대하여 ..................................107
메뉴 및 텍스트 입력 방법 보기.........................107
전원 코드 연결 및 전원 켜기 .............................108
초기 설정 지정하기 .................................................108
기기 연결 방식 선정 ...............................................108
유선 LAN을 통해서 연결 ......................................109
USB 케이블로 연결하기 .......................................109
용지 크기 및 종류 설정하기 ...............................110
유용한 작업 .................................................................110
용지 걸림 제거하기 .................................................111
토너 카트리지 교체 .................................................112
İçindekiler
Innehåll Sisällys 
ÍndiceContenidoSommario
Informazioni sui manuali in dotazione .................29
Esplorazione del menu e metodo
d'immissione del testo ...............................................29
Collegamento del cavo di alimentazione e
accensione ......................................................................30
Selezione delle impostazioni iniziali......................30
Selezione del metodo di connessione della
macchina .........................................................................30
Connessione tramite LAN cablata ..........................31
Connessione tramite cavo USB ...............................31
Impostazione del formato e del tipo di carta .....32
Attività utili .....................................................................32
Rimozione degli inceppamenti carta ....................33
Sostituzione delle cartucce del toner ...................34
Acerca de los manuales suministrados ................35
Navegación por el menú y método de
introducción de texto .................................................35
Conexión del cable de alimentación y encendido
del interruptor de alimentación ..............................36
Especicación de la conguración inicial ............36
Selección del método de conexión al equipo
.....36
Conexión mediante una red LAN cableada ........ 37
Conexión con un cable USB......................................37
Conguración del tamaño y el tipo de papel.....38
Tareas útiles ....................................................................38
Eliminación de atascos de papel.............................39
Sustitución de los cartuchos de tóner ..................40
Acerca dos manuais fornecidos ..............................41
Navegar no menu e método de introdução
de texto ............................................................................41
Ligar o cabo de alimentação e a alimentação
..... 42
Especicar as denições iniciais .............................. 42
Selecionar o método de ligação da máquina
..... 42
Ligar através de LAN com os ..................................43
Ligar através de um cabo USB .................................43
Denir tipo e tamanho de papel ............................44
Funções úteis .................................................................44
Retirar papel encravado .............................................45
Substituir cartridges de toner .................................. 46
Om de medföljande handböckerna ......................65
Navigering i menyn och
textinmatningsmetod ................................................65
Ansluta nätkabeln och slå på strömmen .............66
Ange de inledande inställningarna .......................66
Välja metod för att ansluta till enheten ................66
Ansluta via ett trådbundet nätverk........................67
Ansluta via en USB-kabel ...........................................67
Ange pappersformat och papperstyp ..................68
Praktiska funktioner ....................................................68
Ta bort papper som fastnat ......................................69
Byta tonerpatroner ......................................................70
Tietoja laitteen mukana toimitettavista
oppaista ...........................................................................71
Valikossa siirtyminen ja tekstinsyöttötapa ..........71
Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen ....72
Perusasetusten määrittäminen ...............................72
Laitteen yhdistämistavan valitseminen ...............72
Yhdistäminen kiinteän lähiverkon kautta ........... 73
Kytkeminen USB-kaapelilla .......................................73
Paperikoon ja -tyypin asettaminen ........................ 74
Hyödyllisiä toimintoja .................................................74
Paperitukosten poistaminen .................................... 75
Väriainekasettien vaihtaminen ................................76
Сведения о входящих в комплект
руководствах ................................................................77
Поиск в меню и способ ввода текста .................77
Подсоединение кабеля питания и включение
аппарата .........................................................................78
Указание начальных параметров ....................... 78
Выбор способа подключения аппарата ...........78
Подключение через проводную локальную
сеть ....................................................................................79
Подключение с помощью кабеля USB .............. 79
Установка формата и типа бумаги ...................... 80
Полезные задачи ........................................................80
Устранение замятия бумаги ...................................81
Замена картриджей с тонером ............................82
Makineyle Birlikte Gelen Kılavuzlar Hakkında
....101
Menüde Gezinilmesi ve Metin Giriş Yöntemi
.....101
Güç Kablosunu Bağlama ve Makineyi Açık
Konuma Getirme ........................................................102
Başlangıç Ayarlarının Belirlenmesi .......................102
Makineye Bağlanma Yönteminin Seçilmesi ......102
Kablolu LAN aracılığıyla bağlanılması .................103
USB Kablosu aracılığıyla Bağlanılması ................103
Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması .......104
Yararlı Görevler ............................................................104
Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi ...........................105
Toner Kartuşlarının Değiştirilmesi ........................106
목차
Prima di usare la stampante ...................................114
Antes de utilizar la impresora ................................115
Antes de Usar a Impressora ....................................115
Innan du använder skrivaren .................................115
Ennen tulostimen käyttämistä ..............................115
Перед началом использования принтера ....115
Yazıcıyı Kullanmadan Önce .....................................115
프린터를 사용하기 전에 .......................................115
101
Tr
Tr
Menüde Geznlmes ve Metn Gr Yöntem
Makneyle Brlkte Gelen
Kılavuzlar Hakkında
a
Balangıç (Bu kılavuz):
İlk önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu
kılavuzda, makinenin kurulumu, ayarlar
ve bir dikkat notu açıklanmaktadır.
b
Prnter Drver Installaton Gude
(Yazıcı Sürücüsü Kurulum Kılavuzu)
(Verlen Kullanıcı Yazılımı DVD-
ROM’u):
Bu kılavuzda, yazılım kurulumu
açıklanmaktadır.
c
Elektronk Kılavuz (Verlen Talmat
Kılavuzu DVD-ROM’u):
Elektronik Kılavuz, istenen bilgilerin
kolaylıkla bulunabileceği şekilde konulara
göre kategorilere ayrılmıştır.
Talmat Kılavuzu DVD-ROM’undan
e-Kılavuz’u görüntüleme
1 Verilen Talimat Kılavuzu DVD-
ROM’unu bilgisayarınıza takın*.
2 Dili seçin.
3 “Display Manual” (Kılavuz Görüntüle)
içinde [Display] (Görüntüle) öğesine
tıklayın.
* Eğer [AutoPlay] (Otomatik Kullan) öğesi
görüntülenirse, [Run MInst.exe] (MInst.exe
calıştır) öğesini tıklatın.
Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak,
bir güvenlik koruması mesajı görüntülenir.
Talimat Kılavuzu DVD-ROM’u bilgisayarınıza
zaten takılıysa ve [Manuals] (El Kitapları)
görüntülenmiyorsa, Talimat Kılavuzu DVD-
ROM’u çıkarıp yeniden takın.
Menüde Geznme
Öğe seçlmes veya mlecn menü
öğeler arasında hareket ettrlmes
[] veya [] tuşunu kullanarak bir
öğe seçin.
Bir sonraki hiyerarşiye ilerlemek için,
OK
veya [
] tuşuna basın. Bir önceki
hiyerarşiye geri dönmek için,
veya [
] tuşuna basın.
Ayar onayı
OK
Tuşuna basın.
Metn Gr Yöntem
Gr modunu değtrme
Giriş modunun değiştirmek için,
tuşuna basın.
Giriş modu Kullanılabilir metin
<A>
Alfabenin büyük hareri ve
semboller
<a>
Alfabenin küçük hareri ve
semboller
<12> Rakamlar
Metn, smge ve sayıları grme
Sayı tuşları veya
ile girin.
İmlec hareket ettrme (Boluk grme)
İmleci hareket ettirmek için [
] veya
[
] öğesine basın, imleci metnin
sonuna taşıyın ve [
] öğesine basın.
Karakterlern slnmes
Tuşuna basın.
Tuşuna basılıp
basılı tutulması, tüm karakterleri siler.
Giriş modu:
<A>
Giriş modu:
<a>
Giriş modu:
<12>
@ . - _ / 1
ABC abc 2
DEF def 3
GHI ghi 4
JKL jkl 5
MNO mno 6
PQRS pqrs 7
TUV tuv 8
WXYZ wxyz 9
(Kullanılamaz) 0
(boşluk) - . * # ! ” , ; : ^
` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(Kullanılamaz)
Geri
*
#
Temizle
OK
Sayı tuşları
102
Tr
Güç Kablosunu Bağlama ve Makney Açık
Konuma Getrme
2
1
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Onu, yazılımı yüklerken
bağlayın.
Balangıç Ayarlarının Belrlenmes
Gücü ilk kez AÇTIĞINIZDA, ekrandaki talimatları uygulayın.
Menüde gezinilmesine ve sayıların nasıl girileceğine ilişkin
ayrıntılar için, bkz.“Menüde Gezinilmesi ve Metin Giriş Yöntemi
syf. 101.
Dl seçm le balayıp USB bağlantılı
blgsayarın letm sstemn belrleyerek
ayarları tamamlayın.
Ekrandaki talimatları uygulayın, dili, USB bağlantılı
bilgisayarın işletim sistemini, tarihi ve zamanı ayarlayın.
Deutsch
Dansk
Čeština
English
Dil
Diğer
Windows
Mac OS
USB Bağlı PC İşl Sis
Uzak Kullanıcı Arabrm PIN'nn
Ayarlanması
Uzak Kullanıcı Arabirimine erişmek için bir PIN
ayarlayabilirsiniz. Yalnızca, erişim ayrıcalıklarına sahip
kullanıcıların kullanmasına izin vererek, makineyi yetkisiz
erişime karşı koruyabilirsiniz.
Ayarları daha sonra belirlemek için lütfen, Elektronik Kılavuz
içeriğindeki “Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'inin Ayarlanması”
konusuna bakınız.
Elektronik Kılavuz “Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'inin
Ayarlanması”
Elektronik Kılavuz “Sistem Yöneticisi Parolasının
Ayarlanması”
kullanılırken Uzak
Kullanıcı Arabirimi
önlemek için Uzak
yetkisiz erişimini
Üçüncü tarafın
(sabit: OK tuşu)
*******
Uzak UI Erişim PIN'i
Makneye Bağlanma Yöntemnn Seçlmes
Kablolu LAN aracılığıyla Bağlanılması
Makineyi kablolu bir yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.
Makineyi, kablolu yönlendiriciye (erişim noktası) bağlamak
için LAN kablolarını kullanın.
Bilgisayarı, yönlendiriciye kablolu ya da kablosuz bağlayın.
Makine ve bilgisayarı bağlamak için yönlendiricide kullanılabilir bir
bağlantı noktası bulunduğundan emin olun.
LAN için Kategori 5 veya daha üstü, bükümlü-çift tipi kabloyu
hazırda bulundurun.
USB kablosu aracılığıyla bağlanılması
USB kablosu kullanarak makineyi bilgisayara bağlayabilirsiniz.
Kullandığınız USB kablosunda aşağıdaki işaretin
olduğundan emin olun.
103
Tr
Tr
Kablolu LAN aracılığıyla bağlanılması
Kurulumdan önce denetlenmes
İnternet
Yönlendirici
veya
hub
LAN kablosu
Blgsayar ve yönlendrc (veya hub), br LAN kablosu
kullanılarak doğru bçmde bağlanmılar mı?
Daha fazla bilgi için, kullandığınız ağ aygıtının talimat
kılavuzuna bakın veya ağ aygıtının imalatçısı ile iletişime geçin.
Blgsayardak ağ ayarları tamamlandı mı?
Bilgisayar doğru yapılandırılmadı ise, kablolu LAN
bağlantısını, aşağıdaki ayarları tamamladıktan sonra bile
kullanamayabilirsiniz.
NOT
Güvenlik koruması olmayan bir ağ ortamına
bağlandığınızda kişisel bilgileriniz üçüncü taraara ifşa
edilebilir. Lütfen dikkatli olun.
Ofiste LAN üzerinden bağlanıyorsanız, ağ yöneticinize
danışın.
Kablolu LAN aracılığıyla Bağlanılması
1
LAN kablosunu bağlayın.
IP adresi 2 dakika içinde otomatik olarak yapılandırılır. Eğer
IP adresini manuel olarak ayarlamak isterseniz, aşağıdaki
öğelere bakın.
Elektronik Kılavuz Ağ”
Ağa Bağlanılması”
“IP
Adreslerinin Ayarlanması
2
Kullanıcı Yazılımı DVD-ROM’unu kullanarak
sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
Bkz. “Kurulum yordamlarına ilişkin ayrıntılar için:” (Syf.104).
“Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması” (Syf.104)
Bölümüne ilerleyin.
USB Kablosu aracılığıyla Bağlanılması
Makineyle birlikte verilen Kullanıcı Yazılımı DVD-ROM’undaki
sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
NOT
Eğer USB kablosunu yükleme gerçekleştirilmeden önce
bağladıysanız, ilk önce USB kablosunu sökün ve ardından
yeniden takın.
1
Kullanıcı Yazılımı ve El Kitapları DVD ROM'unu
kullanarak sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
Bkz. “Kurulum yordamlarına ilişkin ayrıntılar için:” (Syf.104).
2
USB kablosunu bağlayın.
“Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması” (Syf.104)
Bölümüne ilerleyin.
104
Tr
Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması
Ekrandaki talimatları izleyerek kağıt türünü ayarlayın.
Kağıdı başka bir tepsiye veya besleyiciye yüklerken lütfen
e-Kılavuz’a bakın.
Çekmece 4 Kağıt Türü
Çekmece 3 Kağıt Türü
Çekmece 2 Kağıt Türü
Çekmece 1 Kağıt Türü
Besleyici Seçin
Kağıt Çekmecesi
*1
Çok Amaçlı Tepsi
*2
Çekmece 1 Kağıt Bytu
ÇA Tepsi Önceliği
ÇA Tepsi Kğt Boyutu
Kağıt Kaynağı
Besleyici Seçin
EXEC
LGL
LTR
A4
ÇA Tepsi Kğt Boyutu
ÇA Tepsi Kağıt Tü
Varsayılan Kğt Tipi
Çkmcyi Otomatik S
Karma Kğt içn ÇA Tps
Besleyici Seçin
( ) tuşuna basın.
Karma Tipler
Ağır 2
Ağır 1
Düz L2
Çekmece 1 Kağıt Tü
Karma Tipler
Etiketler
Zarf H
Zarf
ÇA Tepsi Kağıt Türü
*1 Normal koşullarda kağıt boyutu otomatik olarak algılanıp
varsayılan ayara getirilir.
Yüklenen kağıdın kağıt boyutunu değiştirmeniz
gerekiyorsa lütfen e-Kılavuz’a bakın.
*2 Kağıdı Zarf Besleyiciye yüklerken lütfen e-Kılavuz’a bakın.
Yararlı Görevler
Bu bölümde sık kullanacağınız işlevler hakkında genel
açıklama yapılmaktadır.
Yazdırma
Büyütülmü/Küçültülmü Yazdırma
Küçültülmü Düzen
Birden fazla belgeyi küçülterek tek yaprağa yazdırabilirsiniz.
1'de 2 1'de 4
Poster Yazdırma
Flgran Yazdırma
“Profl” Seçme
Ağ Ayarları
Bu makine, kolaylıkla bir ağ ortamı kurabilmenizi sağlayan
bir ağ arabirimiyle donatılmış olarak verilir. Bu makine oste
paylaşılan bir makine halinde kullanılarak iş verimi artırılabilir.
Uzak Kullanıcı Arabirimi
Makinenin durumunu ağdaki bilgisayarlardan görebilirsiniz.
Ağdan makineye erişebilir, işleri yönetebilir ve çeşitli ayarları
yapabilirsiniz.
Kurulum yordamlarına lkn ayrıntılar çn:
Kullanıcı Yazılımı DVD-ROM’unu kullanarak sürücüyü ve
yazılımı yükleyin.
Kurulum yordamlarıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. Yazıcı
Sürücüsü Kurulum Kılavuzu.
Sürücüyü, Canon Web sitesinden de indirebilirsiniz.
Windows Mac OS
Mac kullanıcıları çn:
Bu makineyle birlikte verilen Kullanıcı Yazılımı DVD-ROM’u
Mac OS sürücüsünü içermeyebilir. Bu, makineyi ne zaman
satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Lütfen,
Canon ana sayfasından uygun sürücüyü bulun ve indirin.
Sürücünün yüklenmesine veya kullanılmasına ilişkin daha
fazla bilgi için, bkz. Yazıcı Sürücüsü Kurulum Kılavuzu.
105
Tr
Tr
Kağıt Sıkımalarının Gderlmes
Eğer aşağıdaki ileti görüntüleniyorsa, makine içinde kağıt sıkışması olmuştur. Sıkışan belgeyi
veya kağıdı çıkarmak için ekranda görüntülenen yordamı uygulayın. Bu kılavuzda yalnızca, kağıt
sıkışması meydana gelen alanlara değinilmiştir. Her bir işleve ilişkin ayrıntılar için, bkz. Elektronik
Kılavuz.
İsteğe bağlı kağıt konsolu İsteğe bağlı zarf besleyici
Makinenin içi Çok amaçlı tepsi
Kağıt çekmecesi
Arka taraf
Dupleks birimi
Adımları
görüntülemek için
sağ ok tuşuna basın.
Kağıt sıkıştı.
106
Tr
Toner Kartularının Değtrlmes
Toner kartuşları sarf malzemesidir. Bir toner kartuşunda kalan miktar azaldığında, ekranda bir ileti görüntülenir ya da aşağıda belirtilen
sorunlar belirebilir. Uygun Düzeltici eylemi gerçekleştirin.
Br İlet Görüntülendğnde
Bir toner kartuşunda kalan miktar azaldığında, makine bir ileti görüntüler.
İleti
Ekranda mesaj
görüntülendiğinde
Açıklama ve çözümler
16 Tnr kart.
ömrünün sonuna
ulaşmak üzere.
Tonerin yakında
değiştirilmesi gerekecek.
Toner kartuşunda kalan toner düzeyini denetleyin ve büyük miktarlı belgeleri
yazdırmadan önce, toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.
Elektronik Kılavuz Toner Kartuşlarının Değiştirilmesi
1G Toner
kartuşunun
değiştrlmsi
önerilir.
Toner kartuşu, hizmet
ömrünün sonuna gelmiş.
Eğer bu ileti silinmezse, toner kartuşunu değiştirin. Yazdırmaya devam
edebilirsiniz ancak yazdırma kalitesi garanti edilemez.
Elektronik Kılavuz Toner Kartuşlarının Değiştirilmesi
Eğer Çıktıların Kaltes Kötüyse
Eğer çıktılarınız aşağıdaki unsurlardan herhangi birini sergilemeye başladıysa, toner kartuşlarınızdan biri yaklaşık olarak tamamen
boşalmıştır. Yaklaşık olarak tamamen boşalmış toner kartuşunu, hiçbir ileti görüntülenmese bile, yenisiyle değiştirin.
Damarlanmalar görünüyor Kısmen soluk Düzensiz yoğunluk
Boş alanlarda önceki baskıdan
izler görünüyor
Beyaz benekler görünüyor
115
Antes de utilizar la impresora
Para evitar lesiones personales o desperfectos en
la impresora y como información legal, antes de
utilizar la impresora lea detenidamente los “Aviso y
las “Instrucciones de seguridad importantes” en el
e-Manual que se incluye en el CD-ROM/DVD-ROM.
Antes de Usar a Impressora
Para evitar o risco de lesões pessoais ou danos
à impressora, assim como para conhecer as
informações legais, leia atentamente as secções
Aviso” e “Instruções de Segurança Importantes”
no Manual Eletrónico incluído no CD-ROM/
DVD-ROM fornecido com a impressora antes de
a utilizar.
Før du bruger denne printer
For at undgå personskade eller skade printeren og
for at juridiske informationer skal du omhyggeligt
læse “Bemærkning og “Vigtige sikkerhedsanvisninger
i e-Manualen, der kan ndes den medfølgende cd-
rom/dvd-rom, før du bruger printeren.
Voordat u de printer gebruikt
Om het risico van persoonlijk letsel of schade aan de
printer te vermijden en voor juridische informatie,
moet u beslist deKennisgeving” enBelangrijke
veiligheidsvoorschriften in de elektronische
handleiding op de meegeleverde cd-rom/dvd-rom
zorgvuldig lezen voordat u de printer gebruikt.
Før skriveren tas i bruk
For å unngå personskade og at skriveren skades,
samt for juridisk informasjon, oppfordres du til å
leseMerknad ogViktig sikkerhetsanvisninger i
e-håndboken på CD-/DVD-ROM-ene som følger
med, før skriveren tas i bruk.
Innan du använder skrivaren
Läs noggrant “Obs!” och Viktiga säkerhetsanvisningari
e-handboken som finns på den medföljande CD-/
DVD-skivan innan du använder skrivaren. Det är viktigt
för att undvika risk för personskada eller materialskada
på skrivaren.
Ennen tulostimen käyttämistä
Jotta vältät henkilövahinkojen tai tulostimen
vaurioitumisen riskin ja jos haluat lisätietoja
lakiasioista, varmista ennen tulostimen käyttöä,
että luet Huomautus ja rkeitä turvaohjeita”
eOppaasta, joka löytyy toimitukseen kuuluvalta CD-
ROM/DVD-ROM-levyltä.
Перед началом использования принтера
Во избежание получения травм или повреждения
принтера, а также для ознакомления с юридической
информацией перед использованием принтера
внимательно прочитайте разделы «Примечание»
и «Важные указания по технике безопасности»
электронного руководства пользователя на
прилагаемом CD-/DVD-диске.
Przed rozpoczęciem używania drukarki
Aby uniknąć ryz yka odniesienia obrażeń lub
uszkodzenia drukarki oraz aby zapoznać się z
informacjami prawnymi, przed rozpoczęciem
używania drukarki należy uważnie przeczytać
rozdziały „Uwaga” oraz „Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa” w e-Podręczniku znajdującym s
na dołączonym do urządzenia dysku CD-ROM/DVD-
ROM.
Než tiskárnu začnete používat
Aby nedošlo ke zranění nebo poškoze tiskárny
a abyste se seznámili s právními informacemi,
nezapomeňte si pečlivě přečístUpozornění a
Důležité bezpečnostní pokyny v dokumentu
Elektronická írka, která je součástí dodaho
disku CD-ROM/DVD-ROM, a to íve, než tiskárnu
začnete používat.
A nyomtató használata előtt
A személyi sérülések és a nyomtakárosodásának
megelőse érdekében, valamint a jogi feltelek
megismerése érdekében a nyomtató használata
előtt olvassa el a mellékelt CD-n/DVD-n található
e-Kézik öny v Nyilatkozat”, valamint Fontos
biztonsági előírások” című részét.
Yazıcıyı Kullanmadan Önce
Yazıcıyı kullanmadan önce, bedensel yaralanma
veya yazıcının zarar görmesi riskini önlemek için
ve yasal bilgilere uygun hareket etmek amacıyla,
ürünle birlikte verilen CD-ROM/DVD-ROM içeriğinde
yer alan Elektronik Kılavuzda Uyarı ve Önemli
Güvenlik Talimatları” başlıkları altında sunulan bilgileri
okuduğunuzdan emin olun.
프린터를 사용하기 전에
법률 정보 제공 인적 부상 또는 프린터 손상
위험을 방지하기 기를 용하기 전,
공된 DVD-ROM에 있는 전자설명서의 "법적 공
지" 및 "중요 안전 지침" 을 반드시 읽으십시오.
Kr
Es
Pt
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Pl
Cs
Hu
Tr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Canon i-SENSYS LBP351x El kitabı

Kategori
Oyuncaklar
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur