Fellowes Helios 30 Veri Sayfası

Marka
Fellowes
Kategori
termal ciltleme makineleri
Model
Helios 30
Tip
Veri Sayfası
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
ÖZELLİKLER
Bağlarken;
-makineninfişini,kolaylıklaerişilebilenbirprizetakın.
-elektrikçarpmasınıönlemekiçin-cihazısuyayakınyerlerdekullanmayın,cihaza,elektrikkablosunaveyaprizesudökmeyin.
Performans
Girişgenişliği 310mm
Bağlamakapasitesi(maks.)
30mm/300kağıt(80gsm)
Tahminiısınmasüresi 4dakika
Soğumasüresi 30-60dakika
Bağlamadöngüleri 1-10döngü/1-2dakika
Hazırgöstergesi Lamba&sesliikazlar
LED arabirimi Evet
IsıKoruyucusu Evet
GüçTasarrufu/Otomatikkapanmaişlevi
Evet (30 dk.)
ÇokluBelgeBağlama Evet
Teknik Veriler
Voltaj / Frekans /
Akım(Amper) 220-240VAC,50/60Hz,2,7A
Watt Gücü 600 Watt
Boyutlar (YxGxD) 530 x 230 x 100mm
Netağırlık 2,6kg
Bağlamakapasitesi
Maksimumkağıtkapasitesiyaklaşıkmaks.300kağıda
kadar bir veya birden fazla belge olabilir.
Ör: 1x300kağıt=300maks.
5x60kağıt=300maks.
10x15kağıt=150maks.
HER ZAMANmakinenindüzgünbiryüzeydebulunduğundan
emin olun.
HER ZAMANkullanmadanönceboşkağıtlarıtestedinve
makineyiayarlayın.
HER ZAMANbağlamaöncesindezımbavebenzerimetal
parçalarıçıkarın.
HER ZAMANmakineyiısıvesukaynaklarındanuzaktutun.
HER ZAMANherkullanımdansonramakineyikapatın.
HER ZAMANmakineninfişini,makineyiuzunbirsüre
kullanmayacaksanızprizdençıkarın.
HER ZAMANkullanımiçinuygunayarlardatasarlanmış
bağlamakapaklarınıkullanın.
HER ZAMANkullanımsırasındaevcilhayvanlardanuzak
tutun.
HİÇBİR ZAMANelektrikkablosunusıcakyüzeylerletemas
edecekşekildebırakmayın.
HİÇBİR ZAMAN elektrik kablosunu dolap veya raf üzerinde
asılıbırakmayın.
HİÇBİR ZAMANelektrikkablosuhasarlıysacihazı
kullanmayın.
HİÇBİR ZAMAN makineyi açmaya veya tamir etmeye
çalışmayın.
HİÇBİR ZAMANmakineninbelirtilenperformansdeğerlerini
aşmayın.
HİÇBİR ZAMANyetişkingözetimiolmaksızınçocukların
kullanmasınaizinvermeyin.
HİÇBİR ZAMANkeskinveyametalnesnelerebağlamayın
(örn.:zımba,ataç).
HİÇBİR ZAMANısıyakarşıhassasdokümanlarbağlamayın
(ör: bilet, ultrason vs.).
ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ
56
Lütfenkullanmadanönceokuyunveileridebaşvurabileceğinizbirkaynakolaraksaklayın.
DİKKAT:
Makineninelektrikkablosunuprizdençıkarın.Makineyisoğumayabırakın.
Makinenindışyüzeyi,nemlibirbezletemizlenebilir.Makineyiparlatmakiçinçözücüveyayanıcımalzemelerkullanmayın.
SAKLAMA VE TEMİZLİK
TÜRKÇE
TR
HİÇBİR ZAMANbağlamasırasındaısıtmaplakalarına
dokunmayın-çoksıcaktır.
‘Sistem Kontrolü’ işlevi
Makine,açıldığındabir'SistemKontrolü'işlevi
gerçekleştirir.Kontrolpaneli,LEDneonlarınıçalışıp
çalışmadıklarınıkontroletmekiçinyakar.
‘Isı Koruyucusu’ işlevi
Belgemandalı,operatörlerinyanlışlıklaısıtma
plakasınadokunmasınıengellemekiçin‘Isı
Koruyucusu’olarakişlevgörür.
Otomatik Kapatma’ işlevi
Makine30dakikaboyuncakullanılmazsa,
OtomatikKapatma’işlevimakineyibekleme
modunaalır.’Güç’LED'ikırmızıveyeşilolarak
yanıpsöner.Makineyiçalıştırmakiçin,‘GüçAçma’
düğmesinebasın.
• Belgeyidaimauygunboyutlubirbağlama
kapağınıniçineyerleştirin.
• Dahaiyisonuçalmakiçin,termalkapağıilgili
kapasiteyedoldururken,boşkağıtlarıdadikkate
alın.
• Sonişlemdenönceherzamantermalkapakların
benzerboyutundavekalınlığındatestbağlama
yapın.
• Helios,bağlamaişlemisırasındabelgeninbelge
desteğiyledoğrubirşekildehizalanmasını
sağlamakiçinaçılıısıtmamekanizmasınasahiptir.
• Eniyisonuçlarıalmakiçin,Fellowes®markasarf
malzemelerikullanın.
• Termalbağlamakapaklarıeniyiinceve
kaplanmamışkağıttürleriyleçalışır.Tatmin
edicisonuçlaralmakiçin,kalınvekaplıkağıtlar
kullanılırkendikkatedilmelidir.
• Kağıtlarkapağatamamenyapıştırılmamışsa,
sonucundahaiyiolmasınısağlamakiçinbelge
yenidenişlemealınabilir.
• Kağıtlarıniyibirşekildehizalandığındanvetermal
kapağınyapışkanlıiğnesinedeğdiğindenemin
olun.Bu,kapaktaharmanlanmışbelgenindüz
biryüzeyeçekilmesiylesağlanabilir.Bu,bağlama
işlemindenöncevesonragerçekleştirilebilir.
A Açma/kapamadüğmesi(arkataraf) l Kapak kilidi (2)
B GüçAçmadüğmesiveLED'i J Bağlamakanalı
C Bağlamakalınlığıkılavuzu K Belgedesteği
D Zamanlayıcıseçimi(artış) L Aydınlatmalıkullanıcıarabirimi
E Zamanlayıcıseçimi(azalış) M Soğutmahavalandırmadelikleri
F Seç/Tamamdüğmesi N Belgemandalı(bağlama)
G Kalınlıkayarı/zamanlayıcıseçimi O Soğutmarafı
H Kapak
BAĞLAMA MAKİNESİ KONTROLLERİ
ÖZELLİKLER VE İPUÇLARI
57
Gücüaçın(arkataraftakidüğmeyikullanarak).
‘GüçAçma’LED'ikırmızıolarakyanar.Makineyi
çalıştırmakiçin,kontrolpaneliüzerindeki‘GüçAçma’
düğmesinebasın.Makineısınır,kırmızıLEDyanıp
söner.Makine'bip'sesi(3kez)çıkarırveLED,makine
bağlamaiçinhazırolduğundayeşilolarakdeğişir.
Kağıtlarıtermalkapaklarayükleyerekbelgeleri
hazırlayın.Eniyisonucualmakiçin,kapağaçokfazla
veyaçokazkağıtkoymayın.Bağlamakalınlıkölçeğini
kılavuzolarakkullanın.Kılavuz6mmgenişliğinde
kalibreedililir.Helios30,30mm(yaklaşık300kağıt/
80gsm)birleştirilmiştoplamkalınlığakadarbirveya
birden fazla belge kabul edebilir.
SeçilenbağlamadöngüsümavibirLEDilegösterilir.
Gerekirse,ölçekteyukarıveaşağıdoğrugezinmek
içinzamanlayıcıseçimidüğmelerinikullanın.Ölçek10
ayarasahiptir.Örn:6mmbelgekalınlığı=ayar1(60
kağıdakadar),30mmbelge=ayar10(300kağıda
kadar).
Belgemandalınıçekerekaçın(IsıKoruyucusuözelliği),
belgeleribağlamakanalınatakın.Bağlamakapağı
iğnesininısıtmaöğesinedeğdiğindeneminolun.
Bağlamadöngüsünü‘Seç/Tamam’düğmesine
basarakbaşlatın.MaviLEDyanıpsönmeyeve
sırasıylageriyedoğrusaymayabaşlayacaktır.Döngü
tamamlandığında,makinebipsesi(3kez)çıkaracaktır.
MaviLEDkapanacaktır.
Makine,birleşikbirsoğutmatepsisinesahiptir.
Makineninarkasındanuzatılabilirveayrıcadahageniş
belgelerikabuletmekiçinyukarıdoğruçekilebilir.
Bağlamadöngüsütamamlandıktansonra,
belgeleri
hemençıkarınvebelgeninsoğumasınısağlamakiçin
soğutmatepsisineveyadüzbiryüzeyüzerinekoyun.
Gerekirse,belgemakinedendöngününortasında
çıkarılabilir,dikkatedin-yapışkansıcakveerimiş
olabilir.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BAĞLAMA İŞLEMİ
58
Uzmanlarımızsiziniçinenuygunçözümübulsun.
MüşteriHizmetleri...
www.fellowes.com
ÜrünüsatınaldığınızyeriaramadanönceherzamanFellowes'i
arayın,iletişimbilgileriarkakapaktabulunmaktadır.
YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
Makinenindüzgünbiryüzeydebulunduğundanemin
olun.Makineninetrafındagüvenlibirşekildeçalışacak
kadarboşalanolduğundaneminolun.
Elektrikkablosunuprizetakın(makinenin
arkasındadır).
Makineyikolaylıklaerişilebilenbirelektrikprizine
takın.Anagüçkaynağınıaçın.
Kapağınönkısmındabulunangüvenlikmandallarını
serbestbırakarakkapağıaçınvekaldırın.
1.
2.
3.
4.
BAĞLAMA ÖNCESİ
12.
Fellowes,sontüketicitarafındansatınalımtarihindenitibarengeçerliolmaküzerelaminasyonmakinesinintümparçalarıiçin2yıllık
malzemeveişçilikgarantisisağlamaktadır.Garantisüresiboyuncaherhangibirarızalıparçabulunursa,tekveyeganeçözümünüz
masraflarıFellowestarafındankarşılanmaküzerearızalıparçayıonarmakveyadeğiştirmektir.Arızanınhatalıkullanım,yanlış
taşımaveyaizinsizonarımdankaynaklandığıdurumlarda,bugarantigeçerlideğildir.Ticariolaraksatılabilirlikyadabellibiramaca
uygunlukgarantisidedahilolmaküzeretümdolaylıgarantiler,yalnızcayukarıdabelirtilenmakulgarantisüresiboyuncageçerlidir.
Fellowes,hiçbirdurumdabuüründenkaynaklanandolaylızararlardansorumlututulamaz.Bugarantisizebelirliyasalhaklartanır.
Bugarantidenfarklıbaşkayasalhaklarınızolabilir.Bugarantininsüresi,şartlarvekoşulları,yerelyasalarınfarklısınırlamalar,
kısıtlamalarveyakoşullargerektirdiğiyerlerdışındatümdünyaçapındageçerlidir.Dahaayrıntılıbilgiveyabugarantikapsamında
hizmetalabilmekiçin,lütfenFellowes'aveyabayiinizebaşvurun.
DÜNYA ÇAPINDA GARANTİ
BirFellowesürünüsatınaldığınıziçinteşekkürederiz.Lütfenwww.fellowes.com/register adresini ziyaret ederek ürününüzü kaydedin
veürünhaberleri,geribildirimvetekliflerdenyararlanın.Ürünileilgiliayrıntılıbilgileri,makineninarkatarafındaveyaaltında
bulunananmadeğerleriplakasındabulabilirsiniz.
ÜRÜN KAYDI
Sorun Olası neden Çözümü
'Kırmızı'güçLED'iyanmıyor Makineaçılmamıştır
Makineyiarkafişgirişininyanındaki
düğmeyebasarakveprizetakarak
açın
Uzunsürebeklediktensonra'Yeşil'hazır
lambasıyanmıyor
Makinesıcakveyanemlibiralandadır
Makineyidahasoğukvekurubir
alanataşıyın
Gevşekveyapışkansızkağıtlar
Bağlamakapağıbağlamaiçinçokkalın
olabilir
Belgeleritekrarişleyin,düzbiryüzey
üzerineyavaşçaçekerekkağıtların
yapışkanlıiğneyletemasettiğinden
emin olun
Zamanlayıcıayarıyanlışolabilir
Zamanlayıcıayarınındoğruolduğunu
kontroledinvebelgeyitekrarişleyin
Gevşekveyapışkanlıkağıtlar
Kapakboyutukağıtsayısınagöreçokküçük
Kağıtsayısınınkapakgenişliğine
uygunolupolmadığınıkontroledin.
Gerekirsedahagenişbiriğneseçin
Uzatılmışısıtmadöngüsü
Zamanlayıcıayarınındoğruolup
olmadığınıkontroledin.Belgenin
anındaçıkmasınısağlayın
Zamanlayıcıayarıyanlışolabilir
Döngütamamlandıktansonrabelgelerısıtma
plakasıüzerindekalmış
SORUN GİDERME
W.E.E.E.
Buürün,ElektrikliveElektronikEkipmanolaraksınıflandırılmaktadır.Buürünüatacağınızzamangeldiğinde,
lütfenürünüAvrupaBirliği'ninElektrikliveElektronikEkipmanlarınAtılması(WEEE)Direktifi'nevebu
direktifleilgiliyereldüzenlemelereuygunşekildeatın.
WEEE Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE adresini ziyaret edin.
59
/